You are on page 1of 6

Monitor Polski Nr 33 — 1130 — Poz.

675 i 676

675
Rej. 199/2000

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

o nadaniu orderu.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej KRZY˚EM KOMANDORSKIM


Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) ORDERU ODRODZENIA POLSKI
oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach poÊmiertnie
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101,
poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), w uznaniu wybit- Stanis∏aw Sikora.
nych osiàgni´ç w twórczoÊci artystycznej odznaczony
zostaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

676
Rej. 45/2000 MPM

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 sierpnia 2000 r.

o nadaniu odznaczeƒ.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej s∏awa, 51. J´drejek Stanis∏aw, 52. J´drejek Genowefa,
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) 53. Kamiƒski W∏adys∏aw, 54. Kamiƒska Justyna, 55.
oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach K´pa Leon, 56. K´pa Wanda, 57. Kochoƒ Kazimierz, 58.
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, Kochoƒ Marianna, 59. Kostrzanowski Józef, 60. Ko-
poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczone zosta- strzanowska Janina, 61. Kostrzanowski W∏adys∏aw, 62.
jà osoby, które prze˝y∏y 50 lat w jednym zwiàzku ma∏- Kostrzanowska Bronis∏awa, 63. Kostrzewa Mieczys∏aw,
˝eƒskim, 64. Kostrzewa Feliksa, 65. Kosz Jan, 66. Kosz Czes∏awa,
67. Kotlarczuk Stanis∏aw, 68. Kotlarczuk Maria, 69. Ko-
MEDALEM ZA D¸UGOLETNIE PO˚YCIE MA¸˚E¡SKIE walczuk Jan, 70. Kowalczuk Stanis∏awa, 71. Kowalczyk
Czes∏aw, 72. Kowalczyk Maria, 73. Król Mieczys∏aw, 74.
na wniosek Wojewody Lubelskiego: Król Janina, 75. Kula Wac∏aw, 76. Kula Feliksa, 77. Ku-
ra Józef, 78. Kura Marianna, 79. ¸agodziuk Józef, 80.
1. Adamczuk Mieczys∏aw, 2. Adamczuk Czes∏awa, ¸agodziuk Florentyna, 81. ¸uczkiewicz Mieczys∏aw, 82.
3. Andrzejewski Kazimierz, 4. Andrzejewska Apolonia, ¸uczkiewicz Stefania, 83. ¸ukasiewicz Piotr, 84. ¸uka-
5. Birski Stanis∏aw, 6. Birska Marianna, 7. Bogusz W∏a- siewicz Wiktoria, 85. ¸yda Jan, 86. ¸yda Lucyna, 87.
dys∏aw, 8. Bogusz Julia, 9. Bzumowski Stanis∏aw, 10. Machaj Feliks, 88. Machaj Zofia, 89. Maliszewski Stani-
Bzumowska Pelagia, 11. Chrzanowski Ignacy, 12. s∏aw, 90. Maliszewska Helena, 91. Maluga Henryk, 92.
Chrzanowska Aniela, 13. Czaus Wac∏aw, 14. Czaus Maluga Zofia, 93. Markiewicz Zygmunt, 94. Markiewicz
Aniela, 15. Czerwiƒski Wac∏aw, 16. Czerwiƒska Krysty- Tekla, 95. Maziarz Adam, 96. Maziarz Lucyna, 97. Mazu-
na, 17. Dec Boles∏aw, 18. Dec Zofia, 19. Dulbas Jan, 20. rek Kazimierz, 98. Mazurek Ró˝a, 99. Mielniczuk Józef,
Dulbas Eleonora, 21. Dutkiewicz Antoni, 22. Dutkiewicz 100. Mielniczuk Janina, 101. Mielniczuk Tadeusz, 102.
Krystyna, 23. Dziubiƒski Jan, 24. Dziubiƒska Aurelia, Mielniczuk Józefa, 103. Mielniczuk Wac∏aw, 104. Miel-
25. Falenta Franciszek, 26. Falenta Janina, 27. Frant niczuk Julia, 105. Misztal Tadeusz, 106. Misztal Czes∏a-
Jan, 28. Frant Regina, 29. Fràk Tadeusz, 30. Fràk Geno- wa, 107. Moniakowski Czes∏aw, 108. Moniakowska Jó-
wefa, 31. Furmaga Zygmunt, 32. Furmaga Stanis∏awa, zefa, 109. Nadulski Leopold, 110. Nadulska Stefania,
33. Ga∏a Wac∏aw, 34. Ga∏a W∏adys∏awa, 35. Gamla Jan, 111. Nieçko Czes∏aw, 112. Nieçko Marianna, 113. Nie-
36. Gamla Regina, 37. Gawron Bronis∏aw, 38. Gawron zbecki Józef, 114. Niezbecka Zofia, 115. Nowogrodzki
Helena, 39. Goral Czes∏aw, 40. Goral Lucyna, 41. Gór- Henryk, 116. Nowogrodzka Daniela, 117. Obara Hen-
niak Leon, 42. Górniak Janina, 43. Iwaniuk Adolf, 44. ryk, 118. Obara Leokadia, 119. Olszka Czes∏aw, 120.
Iwaniuk Halina, 45. Janiszewski Jan, 46. Janiszewska Olszka Henryka, 121. Ostrowski W∏adys∏aw, 122.
Kazimiera, 47. Jaroszyƒski Franciszek, 48. Jaroszyƒska Ostrowska Helena, 123. Panasiuk Bazyli, 124. Panasiuk
Zofia, 49. Jemielniak Wac∏aw, 50. Jemielniak W∏ady- Olga, 125. Pejta Eugeniusz, 126. Pejta Czes∏awa, 127.
Monitor Polski Nr 33 — 1131 — Poz. 676

PodleÊny Zygmunt, 128. PodleÊna Helena, 129. Pra˝mo leczna Emilia, 273. Palka Fryderyk, 274. Palka Wanda,
Wac∏aw, 130. Pra˝mo Helena, 131. Puliƒski Czes∏aw, 275. Pasich Józef, 276. Pasich Leokadia, 277. Pasich Lu-
132. Puliƒska Helena, 133. Pyszniak Józef, 134. Pysz- cjan, 278. Pasich Janina, 279. Pawela Sylwester, 280.
niak Krystyna, 135. Radzyƒski Czes∏aw, 136. Radzyƒska Pawela Justyna, 281. Pielka Lucjan, 282. Pielka Blandy-
Janina, 137. Salamon Edward, 138. Salamon Helena, na, 283. Pilch W∏adys∏aw, 284. Pilch Stanis∏awa, 285.
139. Seweryn Alfred, 140. Seweryn Zinowia, 141. Sko- Plewniak Wiktor, 286. Plewniak Krystyna, 287. P∏oskon-
czylas Stanis∏aw, 142. Skoczylas Marianna, 143. Skryc- ka Jan, 288. P∏oskonka Janina, 289. Ptasiƒski Jan, 290.
ki Aleksander, 144. Skrycka Marianna, 145. Skrzypczyƒ- Ptasiƒska Barbara, 291. Reza Stefan, 292. Reza Adela,
ski Aleksander, 146. Skrzypczyƒska Helena, 147. Sta- 293. Ró˝anowski Stanis∏aw, 294. Ró˝anowska Krysty-
chowski Eugeniusz, 148. Stachowska Czes∏awa, 149. na, 295. Sajdak Wit, 296. Sajdak Wies∏awa, 297. Sata∏a
Staƒczyk Stanis∏aw, 150. Staƒczyk Stanis∏awa, 151. Kazimierz, 298. Sata∏a Antonina, 299. S∏owik Stani-
St´pniak Franciszek, 152. St´pniak Wanda, 153. Stolec- s∏aw, 300. S∏owik Stefania, 301. S∏uszniak Alfred, 302.
ki Franciszek, 154. Stolecka Janina, 155. Stefaniak Sta- S∏uszniak Anna, 303. Stojek Feliks, 304. Stojek Marian-
nis∏aw, 156. Stefaniak Irena, 157. Strug Franciszek, 158. na, 305. Stró˝ecki Zygmunt, 306. Stró˝ecka Monika,
Strug Marianna, 159. Sulima Jan, 160. Sulima Barbara, 307. Struzik Jan, 308. Struzik Petronela, 309. Sworzeƒ
161. Surma Stanis∏aw, 162. Surma Feliksa, 163. Suski Emanuel, 310. Sworzeƒ Józefa, 311. Szatan Jan, 312.
Józef, 164. Suska Helena, 165. Szymaniak Edward, 166. Szatan Marianna, 313. Szcz´Êniak W∏adys∏aw, 314.
Szymaniak Janina, 167. Âwiderski Stanis∏aw, 168. Âwi- Szcz´Êniak Bronis∏awa, 315. Szewczyk Stanis∏aw, 316.
derska Natalia, 169. Âwierszcz Henryk, 170. Âwierszcz Szewczyk Emilia, 317. Szopa Mieczys∏aw, 318. Szopa
Janina, 171. Targoƒski Jan, 172. Targoƒska Marianna, Irena, 319. Taborski Jan, 320. Taborska Emilia, 321. Ta-
173. Walczak Adam, 174. Walczak Irena, 175. W´dzina borski Karol, 322. Taborska Joanna, 323. Turecki Józef,
Marian, 176. W´dzina Aniela, 177. Wierzchoƒ Jan, 178. 324. Turecka Józefa, 325. Tyrka Alfred, 326. Tyrka Zeno-
Wierzchoƒ Leokadia, 179. Wójtowicz Wac∏aw, 180. bia, 327. Urbaƒski Boles∏aw, 328. Urbaƒska Janina,
Wójtowicz Kazimiera, 181. Wrona Stanis∏aw, 182. Wro- 329. Wàs Franciszek, 330. Wàs Genowefa, 331. Wda-
na Janina, 183. Zar´ba Stanis∏aw, 184. Zar´ba Janina, niec Julian, 332. Wdaniec Anna, 333. Wilczak Józef,
185. Zarzyka Stefan, 186. Zarzyka Genowefa, 187. Zdy- 334. Wilczak Helena, 335. ˚aba Henryk, 336. ˚aba Da-
bel Aleksander, 188. Zdybel Marianna, nuta, 337. ˚ebrak Tadeusz, 338. ˚ebrak Janina,

na wniosek Wojewody Ma∏opolskiego: na wniosek Wojewody Mazowieckiego:


189. Arlet Henryk, 190. Arlet Aleksandra, 191. Ba- 339. Czarkowski Kazimierz, 340. Czarkowska Jani-
naÊ Andrzej, 192. BanaÊ Genowefa, 193. Baranowski na, 341. LeÊniewski Zygmunt, 342. LeÊniewska Rozalia,
Stanis∏aw, 194. Baranowska Maria, 195. Batko Marian, 343. Przybylski W∏adys∏aw, 344. Przybylska Maria, 345.
196. Batko Anna, 197. Bednarczyk Stanis∏aw, 198. Bed- Pytkowski Lucjan, 346. Pytkowska Laura, 347. Rudziƒ-
narczyk Helena, 199. B∏aut Kazimierz, 200. B∏aut Zuzan- ski Henryk, 348. Rudziƒska Anna, 349. Szpakowski Ta-
na, 201. Bolek Albin, 202. Bolek Stanis∏awa, 203. Bret- deusz, 350. Szpakowska Lucyna, 351. Ziembicki Teofil
ner W∏adys∏aw, 204. Bretner Wac∏awa, 205. Browacki Boles∏aw, 352. Ziembicka Antonina,
Boles∏aw, 206. Browacka Janina, 207. Brzozowski Cze-
s∏aw, 208. Brzozowska Krystyna, 209. Buchta Alojzy, na wniosek Wojewody Âlàskiego:
210. Buchta Stanis∏awa, 211. Buchta Józef, 212. Buch-
ta Zofia, 213. Ch∏osta Stefan, 214. Ch∏osta Zofia, 215. 353. Ambro˝y Franciszek, 354. Ambro˝y Anna, 355.
Chyra Józef, 216. Chyra Irena, 217. Ciastoƒ Antoni, 218. BanaÊ Stanis∏aw, 356. BanaÊ Kazimiera, 357. Bekus
Ciastoƒ Jadwiga, 219. Czuban Zygmunt, 220. Czuban Bronis∏aw, 358. Bekus Krystyna, 359. Berestecki Józef,
Janina, 221. D∏ugoszewski Mieczys∏aw, 222. D∏ugo- 360. Berestecka Sabina, 361. BereÊ Jan, 362. BereÊ Wa-
szewska Genowefa, 223. Domaga∏a Marian, 224. Do- leria, 363. Binek Jan, 364. Binek ¸ucja, 365. B∏aszczyk
maga∏a Anna, 225. Donatowicz Edward, 226. Donato- Józef, 366. B∏aszczyk Alicja, 367. Bojarski Daniel, 368.
wicz Zofia, 227. Flak Stefan, 228. Flak Zofia, 229. Flakie- Bojarska Helena, 369. Borecki Stanis∏aw, 370. Borecka
wicz Zdzis∏aw, 230. Flakiewicz Janina, 231. GabryÊ Ka- Marianna, 371. Brzezina Grzegorz, 372. Brzezina Kata-
rol, 232. GabryÊ Józefa, 233. Gorgoƒ Ireneusz, 234. rzyna, 373. Brzozowski Kazimierz, 374. Brzozowska Ja-
Gorgoƒ Krystyna, 235. Grudniok Józef, 236. Grudniok nina, 375. Cekiera Janusz, 376. Cekiera Zenona, 377.
Rozalia, 237. Haberka Marian, 238. Haberka Marianna, Chabrowski Tadeusz, 378. Chabrowska Teresa, 379.
239. Harzowski Franciszek, 240. Harzowska Maria, 241. Dàdela Czes∏aw, 380. Dàdela Kazimiera, 381. D∏ugosz
Ka∏wa Stanis∏aw, 242. Ka∏wa Aleksandra, 243. Kokosz- Stefan, 382. D∏ugosz Anna, 383. Dró˝d˝ Stefan, 384.
ka Aleksander, 244. Kokoszka Maria, 245. Korycik Wik- Dró˝d˝ Kazimiera, 385. Dudek Lucjan, 386. Dudek Ma-
tor, 246. Korycik Domicela, 247. Krawiec Witold, 248. ria, 387. Dziemba∏a Jan, 388. Dziemba∏a Stefania, 389.
Krawiec Irena, 249. Krupa Stanis∏aw, 250. Krupa Hele- Egeman Antoni, 390. Egeman Józefa, 391. Gadek Jan,
na, 251. Krupa W∏adys∏aw, 252. Krupa Genowefa, 253. 392. Gadek Sabina, 393. Gajda Jan, 394. Gajda
Kryza Józef, 254. Kryza Danuta, 255. Krzy˝ek Jan, 256. Agnieszka, 395. Glin W∏adys∏aw, 396. Glin Wanda, 397.
Krzy˝ek Anna, 257. Kurzaƒski Franciszek, 258. Kurzaƒ- Goliƒski Roman, 398. Goliƒska Leokadia, 399. Go∏da
ska Stefania, 259. Landowski Emil, 260. Landowska Ge- Józef, 400. Go∏da Natalia, 401. Goszcz Stanis∏aw, 402.
nowefa, 261. ¸ach Franciszek, 262. ¸ach Stanis∏awa, Goszcz Janina, 403. Górniak Kazimierz, 404. Górniak
263. Mazur Aleksander, 264. Mazur Franciszka, 265. Krystyna, 405. Grund Reinhold, 406. Grund Hildegarda,
Niemczyk Stefan, 266. Niemczyk Janina, 267. Nocoƒ 407. Grzona Stefan, 408. Grzona Barbara, 409. J´dra-
Tadeusz, 268. Nocoƒ Zofia, 269. Or∏owski Józef, 270. siak Stanis∏aw, 410. J´drasiak Kazimiera, 411. Ka∏u˝a
Or∏owska Stefania, 271. Paleczny Franciszek, 272. Pa- Henryk, 412. Ka∏u˝a Kryspina, 413. Kapica Zygmunt,
Monitor Polski Nr 33 — 1132 — Poz. 676 i 677

414. Kapica Alina, 415. Kaptur Eugeniusz, 416. Kaptur 475. Pietruszka Jan, 476. Pietruszka Monika, 477. Ro˝-
Lucyna, 417. Karoƒ Stanis∏aw, 418. Karoƒ Genowefa, niewski Henryk, 478. Ro˝niewska Aniela, 479. Schuler
419. Kasperkiewicz Zdzis∏aw, 420. Kasperkiewicz Wan- Alfons, 480. Schuler Agnieszka, 481. Sikora Stanis∏aw,
da, 421. Kaucz Jan, 422. Kaucz Barbara, 423. Kaêmier- 482. Sikora Marianna, 483. Siwek Czes∏aw, 484. Siwek
czak Heronim, 424. Kaêmierczak Krystyna, 425. Knapik Halina, 485. Strugacz Nikodem, 486. Strugacz Wiktoria,
Edward, 426. Knapik Anna, 427. Kocik Tadeusz, 428. 487. Strugacz Nikodem, 488. Strugacz Zofia, 489.
Kocik Teresa, 429. Ko∏odziejczyk Kazimierz, 430. Ko∏o- Strzelczak Roman, 490. Strzelczak Stanis∏awa, 491.
dziejczyk Marianna, 431. Konopczyk Zenon, 432. Ko- Strzelczyk Lucjan, 492. Strzelczyk Eugenia, 493. Su-
nopczyk Kazimiera, 433. Kotarski Jan, 434. Kotarska chaƒski Stanis∏aw, 494. Suchaƒska Zenobia, 495.
Genowefa, 435. Kropielnicki Franciszek, 436. Kropiel- Szczygie∏ Jan, 496. Szczygie∏ W∏adys∏awa, 497. Szczy-
nicka Teresa, 437. Krzyczmonik Stanis∏aw, 438. Krzycz- gie∏ Teofil, 498. Szczygie∏ Franciszka, 499. Âwierc Au-
monik Wanda, 439. Kuban Ryszard, 440. Kuban Lucy- gustyn, 500. Âwierc Jadwiga, 501. Tomczyk Aleksan-
na, 441. Kuziorowicz Ryszard, 442. Kuziorowicz Maria, der, 502. Tomczyk Apolonia, 503. Trzciƒski Józef, 504.
443. KwaÊnik Zenon, 444. KwaÊnik Józefa, 445. Kwiring Trzciƒska Janina, 505. Ulman Jan, 506. Ulman Maria,
Narcyz, 446. Kwiring Jadwiga, 447. Labocha Mieczy- 507. Wà˝ Stanis∏aw, 508. Wà˝ Teodozja, 509. Widu∏a
s∏aw, 448. Labocha Zofia, 449. Leszczyk Alfred, 450. Piotr, 510. Widu∏a Józefa, 511. Witczak Marian, 512.
Leszczyk Teresa, 451. Lisiecki Stanis∏aw, 452. Lisiecka Witczak Feliksa, 513. Zaleski Wojciech, 514. Zaleska Te-
Gertruda, 453. Magiera Antoni, 454. Magiera Marta, resa, 515. Zgorzelski Walter, 516. Zgorzelska Jadwiga,
455. Makwiƒski Marian, 456. Makwiƒska Jadwiga, 457.
Ma∏ek Lucjan, 458. Ma∏ek W∏adys∏awa, 459. Michalczyk na wniosek Wojewody Warmiƒsko-Mazurskiego:
Józef, 460. Michalczyk Marianna, 461. Michalski Wa-
lenty, 462. Michalska Zuzanna, 463. Mlek Stanis∏aw, 517. Karwacki Zdzis∏aw Micha∏, 518. Karwacka Cze-
464. Mlek Weronika, 465. Myga Bronis∏aw, 466. Myga s∏awa.
Janina, 467. Niski Kazimierz, 468. Niska Matylda, 469.
Pidzik Jan, 470. Pidzik Daniela, 471. Pierz Alfred, 472.
Pierz Boles∏awa, 473. Pisula Jan, 474. Pisula Janina, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

677
Rej. 187/2000

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 sierpnia 2000 r.

o nadaniu odznaczeƒ.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Leszek, 11. Charo Adam Tadeusz, 12. Chmura Czes∏aw
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) Stanis∏aw, 13. Chudobiƒski Jerzy, 14. Chwa∏ek Jan, 15.
oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach Chyliƒski Krzysztof, 16. Cwyl Kazimierz, 17. Czarkowski
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, Tadeusz, 18. åwi´ka∏a Jan, 19. Dutkiewicz Krzysztof
poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zosta- Zbigniew, 20. Fràszczak Janusz, 21. Gajdzik Stefan, 22.
jà: Gàska Zygmunt, 23. G∏owacz Ludwik, 24. Granek An-
drzej, 25. Grzanka Roman, 26. Hamerlik Stanis∏aw Ma-
na wniosek Ministra Skarbu Paƒstwa rian, 27. Hryciuk Janusz Bogdan, 28. Janiszewski Cze-
s∏aw, 29. Jesionowski S∏awomir, 30. Kaczmarek Apoli-
za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo- nary, 31. Kamiƒski Stanis∏aw, 32. Kaucha Bogdan Sta-
wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej: nis∏aw, 33. Kawala Artur Adam, 34. K´pa Zbigniew, 35.
Kisiel Jerzy, 36. Kluj Kazimierz, 37. Kosowski Zbigniew,
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI 38. Kowszyn Andrzej, 39. Krzysztofek Bogdan, 40. Ku-
po raz drugi baczewski Andrzej, 41. Lasek Stanis∏aw, 42. Lembas
1. Jankowski Tadeusz, 2. Kwiatkowski Wojciech, 3. Stanis∏aw Józef, 43. Lis Stanis∏aw, 44. ¸uczak Zygmunt
Nowak Andrzej, 4. Panek Joachim, 5. S∏aboƒ Walenty Eugeniusz, 45. Manowski Manfred, 46. Matysik Hen-
Jan, ryk, 47. Michalak Miros∏aw Jerzy, 48. Morawski Jan,
49. Nurski Sylwester Mieczys∏aw, 50. Okoƒ Andrzej, 51.
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI Olszewski Franciszek, 52. Osuchowski Zbigniew Ru-
dolf, 53. Pawlarczyk Janusz Kazimierz, 54. Pawlus W∏o-
6. Banaszak Zbigniew Zygmunt, 7. Becza∏a Roman, dzimierz, 55. Rasa∏a Waldemar Benedykt, 56. Rzempo-
8. Bo˝ek Jan, 9. Brzoza Eugeniusz Józef, 10. Chaj´cki ∏uch Józef, 57. Staszowski Stanis∏aw, 58. Sto˝ek Ry-
Monitor Polski Nr 33 — 1133 — Poz. 677

szard, 59. Strycharski Jerzy, 60. Szmid Stanis∏aw, 61. Krzysztof, 184. Kosidowski Ryszard, 185. Kowolik Ro-
Âlàzak Stefan, 62. Tadaj Zdzis∏aw, 63. Wiencierz Walde- man, 186. Koz∏owski Piotr, 187. Krzywob∏ocki Dobro-
mar, 64. Zarzycki Edward, 65. Zwierzchowski W∏ady- s∏aw Jerzy, 188. Kuca Stanis∏aw, 189. Kuska Jerzy, 190.
s∏aw, 66. ˚aba Janusz, 67. ˚mija Wies∏aw, KuÊ Antoni, 191. Ku˝ownik Stanis∏aw, 192. Kwietniew-
ski W∏odzimierz, 193. Leszczyƒski W∏adys∏aw, 194. Li-
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI pieƒ Grzegorz, 195. ¸ukijaniec Eugeniusz, 196. Marci-
po raz drugi niak Marek, 197. Maziarka Antoni, 198. Màczka Dariusz,
199. Melon Roman, 200. Mendecki Jan, 201. Michnicki
68. Bogucki Lucjan, 69. Kamuda Janusz, 70. Knebel Piotr, 202. Nowak Leszek, 203. Nowicki Marek, 204.
Andrzej, 71. Nakapa∏a Jan, 72. Nowacki Czes∏aw, 73. Oleksy Tadeusz, 205. Opaciƒski Stanis∏aw, 206. Ostrow-
Stanek Zygmunt, 74. Szyszka Bogus∏aw, 75. Âwiàtczak ski Waldemar, 207. Paêdziorko Edward, 208. Pàgowski
Grzegorz, 76. Urbanowicz Jerzy, 77. Weso∏ek Miros∏aw Janusz, 209. Piàtkowski Jerzy, 210. Pietrzeniec Krzysz-
Edmund, 78. Wolny Kornel, 79. Wróbel Jerzy, tof, 211. Pojasek Marian, 212. Pluta Marek, 213. Purszke
Grzegorz Aleksander, 214. Radomski Ryszard, 215. Ry-
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI kowska El˝bieta, 216. Serkowski Tomasz, 217. Siarkow-
ski Jan, 218. Siegmund Bogus∏aw, 219. Sienkiewicz
80. Adamczak Jerzy, 81. Andrzejewski Marek, 82. Bar-
Henryk, 220. Sierakowski Jerzy Tadeusz, 221. Skarboƒ
gie∏ Czes∏aw, 83. Bernacki Marian, 84. Borkowski W∏ady-
Jacek, 222. Swoboda Dariusz Jan, 223. Szlachta Marian,
s∏aw, 85. Ca∏ek Henryk, 86. Chrobak Józef, 87. Dudek Jan,
224. Sznajder Jan, 225. Szymczak Edward, 226. Szymec-
88. Filipkowski Adam, 89. Furtak Bo˝ena Ewa, 90. Gam-
ka Zofia, 227. Wasilewski Julian, 228. Wil˝yƒska Lidia,
rot Andrzej Henryk, 91. Gierka Andrzej, 92. Góralczyk
229. Witschel Tadeusz Czes∏aw, 230. Wojdanowicz Le-
Edward, 93. Górski Janusz, 94. Górski Ryszard Marian,
95. Iskierski Les∏aw, 96. Jastrz´bski Aleksander, 97. Jazie- szek, 231. Wrona Grzegorz, 232. WyciÊlik Waldemar Je-
nicka-Wytyczak Krystyna Alicja, 98. Jeziorski Andrzej, 99. rzy, 233. Zad´cki Grzegorz, 234. Zagórski Miros∏aw, 235.
Kamionka Stanis∏aw, 100. Kankowski Miros∏aw, 101. Zawisza Grzegorz Józef, 236. Zbytniewski Pawe∏, 237.
Kawka Marek, 102. Kàdzielawa Stanis∏aw Antoni, 103. Zdrach Andrzej, 238. Zio∏o Pawe∏, 239. ˚ó∏tkowski Kazi-
Ko∏ek Piotr, 104. Kos Franciszek, 105. Krzyka∏a Eugeniusz, mierz, 240. ˚y∏o W∏adys∏aw,
106. Krzysztofek Lucyna, 107. LeÊniak Zygmunt, 108. Le-
wandowski Mariusz Jerzy, 109. Lichtaƒski Edward, 110. na wniosek Ministra Ârodowiska
Lig´za Zbigniew, 111. Linke Zdzis∏aw, 112. Majda Joan-
na, 113. Makosz Andrzej, 114. Malinowski Ryszard, 115. za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo-
Markowski Miros∏aw, 116. Matuszewski Szczepan, 117. wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej:
Mendecki Franciszek, 118. Migas Henryk B∏a˝ej, 119. M∏y-
narski Tadeusz, 120. Pacholski Edward, 121. Patelski An- Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
drzej Józef, 122. Pe∏kowski Robert, 123. Piecha Ryszard, 241. G∏az Jan, 242. HawryÊ Zbigniew, 243. Kossak
124. Seku∏a Tadeusz, 125. Siwiƒski Krzysztof Antoni, 126. Simona Gabriela, 244. Malinowski Henryk, 245. Suwa-
Sroka Lech, 127. Suchy Jan, 128. Su∏kowski Roman, 129. ra-J´drykiewicz El˝bieta Jadwiga, 246. Za∏´ski An-
Szarek Bogus∏aw, 130. Szeszko Wies∏aw, 131. Urbaniak drzej,
Jan, 132. Urbaƒski Henryk, 133. Woêniak Tadeusz, 134.
Wro˝yna Jan, 135. Zab∏ocki Józef, 136. Za∏oga Franci- SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
szek, 137. Zembok Aleksander,
247. Gozdalik Maria, 248. Kalisiak Anna, 249. Klicz-
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI kowska Anna Ewa, 250. Matras Jan Józef, 251. Miku-
∏owski Miko∏aj, 252. Niemtur Stanis∏aw, 253. Piotrow-
138. Abratkiewicz Piotr Stanis∏aw, 139. Adamczuk ska Hanna, 254. Polaƒski Janusz Antoni, 255. Rzad-
Andrzej, 140. Adamczyk Marian Szczepan, 141. Akwar- kowski Stanis∏aw, 256. Tyszka Jan, 257. Zajàc Stani-
ski Eugeniusz Józef, 142. Ambroziak Grzegorz Adam, s∏aw,
143. Bajorowicz Marian Józef, 144. Balicki Waldemar,
145. Baran Tadeusz, 146. Bartko Andrzej, 147. Bia∏oƒ Eu- BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
geniusz, 148. BinaÊ Marek, 149. Biskup Zbigniew, 150.
B∏a˝ków Marek, 151. Borys Piotr, 152. Brus Waldemar 258. Baranowski Jan, 259. Duda Barbara Maria,
Stanis∏aw, 153. Bujak Cezary, 154. Bu∏awa Andrzej, 155. 260. Grodzki Wojciech, 261. Janiszewski Wojciech,
Buszydlik Eleonora Magdalena, 156. Cerek Ewa, 157. 262. Kazimierczak Alina Janina, 263. Michalak Roman
Czubak Tadeusz Jan, 158. Dawidowicz Andrzej, 159. Dà- Witold, 264. Rogala Marian, 265. Rozmarynowski Se-
browski Bogdan, 160. Derek Dariusz Jerzy, 161. Domaƒ- weryn, 266. Zachara Tadeusz,
ski Zdzis∏aw, 162. Drop Janusz, 163. Dudek-Dro˝d˝ Ma-
riola, 164. Dziedziewicz Zdzis∏aw, 165. Dzieƒ Ryszard, na wniosek Wojewody Ma∏opolskiego:
166. Dziewulski Bogdan, 167. Fiszer Eugeniusz, 168. Fur-
tak Leszek, 169. Gandziarski Stanis∏aw Kazimierz, 170. za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo-
Gniewek Walentyna Maria, 171. Goêdziak Zygmunt, wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej, za zas∏ugi
172. Granek Jerzy, 173. Grzegorzek Edward, 174. Hara- w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej:
basz Zbigniew, 175. HerbuÊ Mieczys∏aw Stefan, 176. Ja-
cak Mariusz, 177. Jasiƒski Ryszard, 178. J´dyk Ryszard, Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
179. Kaput Zbigniew Stanis∏aw, 180. Kawecki Krzysztof,
181. Kehle Zbigniew, 182. Kinas Tadeusz, 183. Konderak 267. Roleski Leszek Piotr,
Monitor Polski Nr 33 — 1134 — Poz. 677

SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

268. Janeczek Piotr, 269. Janik Zdzis∏aw Czes∏aw, 302. Ga∏àzka S∏awomir Kazimierz, 303. K´sik Stani-
270. Strzelczyk Andrzej, s∏aw, 304. Kosakowski W∏adys∏aw, 305. Kotowicz-Bo-
rowy Irena, 306. Laskowski Jan W∏adys∏aw, 307. Ma-
za zas∏ugi w pracy naukowej i dydaktycznej: miƒski Jerzy,

Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

271. Cempla Jerzy W∏adys∏aw, 272. Spodaryk 308. Myszyƒski Zdzis∏aw,


Krzysztof Marian,
za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo-
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej:

273. Feiner Ma∏gorzata Stefania, 274. Sterkowicz SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI


Stanis∏aw, 275. Tyka Aleksander Stanis∏aw, 276. Wi-
309. Musiatewicz Miros∏aw Sylwester, 310.
niarski Ryszard Wojciech, 277. ˚o∏àdê Jerzy Andrzej, Ostrowski Cezary Stanis∏aw,
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
278. Kulesza Wanda Józefa, 279. Pa∏osz Jadwiga 311. Gniewosz Marek Piotr, 312. Grysiƒski Jan Wik-
Marianna, tor, 313. Natkowski Mieczys∏aw, 314. Oleksiak Jan,

za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz Klubu Sportowego na wniosek Wojewody Opolskiego


„Pieniny” w Szczawnicy:
za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo-
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej:
280. Czaja Zbigniew, 281. Sarata Józef, 282. W´- SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
glarz Stanis∏aw,
315. Bednarski Andrzej, 316. Gandurski Józef, 317.
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI Jerszewska-Mosoƒ Halina,

283. S∏owik Wojciech Józef, 284. Âmietana Alek- BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
sander,
318. Cichecka Maria Zofia, 319. Filipiuk Krystyna,
za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej: 320. Jurczak Zygmunt Kazimierz, 321. Nowara Józef,
322. Pilarska Maria, 323. Piotrowski Wojciech, 324. Ro-
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI galska Izabela Ma∏gorzata, 325. Suska Irena Maria, 326.
po raz drugi Swi´tanowski Czes∏aw, 327. Wi´cek Tadeusz Zygmunt,

285. Potaczek Józef, na wniosek Wojewody Podlaskiego

SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo-


wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej
286. Choràgwicki Jan, 287. Kopacz-Modrzejewska
Renata Maria, 288. Krzysztofiak Edward, 289. Màkow- BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
ski Marek, 290. Potaczek Adam, 291. Zapa∏a Zofia,
328. Kosiƒska Janina W∏adys∏awa, 329. ¸azowska
Helena, 330. Symo∏on Emilia,
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

292. Choràgwicki Józef, 293. Choràgwicki Marek, na wniosek Wojewody Âwi´tokrzyskiego:


294. Farganus Maria, 295. Górska Agata, 296. Jarosz
Zbigniew, 297. ¸abuz Jan, 298. KoÊcielniak Kazimierz, za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej:
299. Ligas Józef,
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
na wniosek Wojewody Mazowieckiego: 331. Kolasa Czes∏aw Julian, 332. Krawczyƒski Ry-
szard Czes∏aw,
za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej:
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
333. Jarzàbek Ma∏gorzata Kazimiera, 334. Kotwica
300. Biliƒska Jadwiga, 301. Sadowski Eugeniusz, Tadeusz,
Monitor Polski Nr 33 — 1135 — Poz. 677 i 678

za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo- SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI


wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej:
345. Brachun Teresa, 346. Gaszyk Hanna, 347. Ko-
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI walski Ryszard, 348. Miko∏ajczyk Józef, 349. Seroczyƒ-
ska Leokadia,
335. Sójka Teresa Janina,
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
350. Grabowska Barbara, 351. Kapliƒski Jerzy, 352.
336. Kasowska Halina, 337. Magdziarz Stanis∏aw Kowalczyk Jadwiga, 353. Mataliƒska Ewa, 354. Molen-
Franciszek, 338. Majchrzyk Zdzis∏awa, 339. Pacyga da Andrzej,
Zygmunt, 340. Witkowska Teresa,
za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej na rzecz ochrony
na wniosek Wojewody Warmiƒsko-Mazurskiego: przeciwpo˝arowej:

za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo- SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI


wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej:
355. Tomaszewski Ryszard Stefan,
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
po raz drugi
356. Krajewski W∏adys∏aw ¸ucjan,
341. Grochowski Czes∏aw,
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
za zas∏ugi dla rozwoju kultury
342. Pi∏at Stanis∏aw, 343. Walawska-Pawlak Broni-
s∏awa Maria, 357. Jaszczuk Pawe∏, 358. Prusik Alfred,

SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej na rzecz organiza-


po raz drugi cji kombatanckiej
344. Kowalczuk Maria, 359. Stankiewicz Zdzis∏aw.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

678
Rej. 191/2000

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 sierpnia 2000 r.

o nadaniu orderów i odznaczeƒ.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci polonijnej i spo∏ecznej


Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, 4. Sakowski Antoni, 5. Ska∏ban Ma∏gorzata Maria,
poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Mini-
stra Spraw Zagranicznych odznaczeni zostajà: za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz Polski:
KRZY˚EM OFICERSKIM
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Zwiàzku Austra- ORDERU ZAS¸UGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
lijskiego:
6. LeÊnicki Jan Stefan,
za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci polonijnej i spo∏ecz-
KRZY˚EM KAWALERSKIM
nej ORDERU ZAS¸UGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRZY˚EM KAWALERSKIM za wybitne zas∏ugi w promowaniu wspó∏pracy polsko-
ORDERU ODRODZENIA POLSKI -australijskiej:
1. Ciechanowicz Stanis∏aw, 2. Kàcki Tadeusz, 3. Su- 7. Biƒkowski Gerwazy Adam, 8. ¸uk-Kozika Jerzy
du∏∏ Zbigniew Jerzy, Zbigniew,