You are on page 1of 2

Monitor Polski Nr 29 — 1006 — Poz.

593, 594 i 595

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, deklarujàc swoje w Polsce jest ogromnà szansà dla dalszego dynamicz-
poparcie dla inicjatywy zorganizowania w Polsce nego rozwoju naszego kraju oraz wielkà mi´dzynaro-
EXPO 2010, zwraca si´ do Rzàdu Rzeczypospolitej Pol- dowà promocjà Polski. B´dzie równie˝ czynnikiem har-
skiej o wystàpienie w 2001 r. ze stosownym wnioskiem monizujàcym t´ integracj´ w pierwszych latach obec-
do Mi´dzynarodowego Biura Wystaw w Pary˝u. noÊci Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach Unii Eu-
ropejskiej.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, ˝e organiza-
cja Âwiatowej Wystawy Rejestrowanej EXPO 2010 Marsza∏ek Sejmu: w z. S. Zajàc

594
UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 wrzeÊnia 2000 r.

w sprawie utworzenia Kolegium Europejskiego w Gnieênie w tysi´cznà rocznic´ Zjazdu Gnieênieƒskiego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniajàc znacze- go, który u progu trzeciego tysiàclecia b´dzie wskazy-
nie historycznego spotkania cesarza Ottona III i króla wa∏ na wielorakie owoce wspó∏pracy, partnerstwa i po-
Boles∏awa Chrobrego u grobu Êw. Wojciecha w Gnieê- kojowego wspó∏istnienia narodów. S∏u˝yç temu b´dà
nie, które stworzy∏o podwaliny jednoÊci europejskiej, prowadzone w Gnieênie badania oraz kszta∏cenie w za-
stanowiàcej wspólne duchowe dziedzictwo wartoÊci kresie europejskiego dziedzictwa kulturowego dost´p-
tworzonych przez poszczególne kultury narodowe, po- ne dla m∏odzie˝y z wielu krajów Europy.
piera ide´ utworzenia przez Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu Kolegium Europejskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uwa˝a za uzasad-
w Gnieênie. nione wsparcie przez Rzàd inicjatywy Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu i zapewnienie nie-
Powo∏anie Kolegium Europejskiego w pierwszej zb´dnej pomocy finansowej w latach 2001—2004.
stolicy Polski — Gnieênie Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej uwa˝a za symbol milenium Zjazdu Gnieênieƒskie- Marsza∏ek Sejmu: w z. S. Zajàc

595
Rej. 133/2000

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 czerwca 2000 r.

o nadaniu odznaczeƒ.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej s∏aw s. Mariana, 15. Gawlicka Irena c. Jerzego, 16. Go-
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) gulski Aleksander s. Zdzis∏awa, 17. Guzik Marek s. Eu-
oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach stachiusza, 18. Idzikowski Andrzej s. Piotra, 19. Jacko-
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 i z 1999 r. Nr 101, wiak Urszula c. Józefa, 20. Janeczek Witold s. Karola,
poz. 1177), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, 21. Kaczmarczyk ¸ucja c. Gerarda, 22. Kapa∏a Lucyna c.
za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo- Wac∏awa, 23. Klaczak Marzena c. Zygmunta, 24. KliÊ
wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej odznaczeni Andrzej s. Franciszka, 25. Koƒczak Henryk s. Francisz-
zostajà: ka, 26. Kostka Henryk s. Jana, 27. Kruszyƒska Krystyna
c. Józefa, 28. Lipiƒska Barbara c. Eugeniusza, 29. Luc-
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI ka Ró˝a c. Wilhelma, 30. ¸ojkowska Ewa c. Stanis∏awa,
31. ¸ukasik Zbigniew s. Aleksandra, 32. Madej Janusz
1. Barbasz Jerzy s. Józefa, 2. Bogaczewicz-Adam- s. Zbigniewa, 33. Makie∏a Zbigniew s. Stanis∏awa, 34.
czak Bo˝ena c. Wojciecha, 3. Bogdanowicz Tadeusz s. Maliƒski Edmund s. Franciszka, 35. Mazurek-¸opaciƒ-
Kazimierza, 4. Bolechowska Jadwiga c. Antoniego, 5. ska Krystyna c. Wac∏awa, 36. Miecznikowski Stanis∏aw
Cetwiƒski Marek s. Czes∏awa, 6. Chmieliƒski Jacek s. s. Stanis∏awa, 37. Misiak Halina c. Kazimierza, 38. No-
J´drzeja, 7. Chy∏a Florian s. Jana, 8. D∏ugosz Zbigniew wacki Wojciech s. Konstantego, 39. Obmiƒska-Domo-
s. W∏adys∏awa, 9. Dubiel Bogdan s. Aleksandra, 10. radzka Bo˝ena c. Mariana, 40. Olszewski Aleksander s.
Dziewanowska Dorota c. Kazimierza, 11. Francus Bo- Franciszka, 41. Oziewicz Ewa c. Stanis∏awa, 42. Paw∏o-
gus∏aw s. Andrzeja, 12. Furga∏ Janina c. Zbigniewa, 13. wa Maria c. Sergieja, 43. Pepliƒski Wiktor s. Józefa, 44.
Galiƒska Hildegarda c. Fryderyka, 14. Ga∏´zia Stani- Pietrzyk Anna c. Bronis∏awa, 45. Prymus Helena c. Jó-
Monitor Polski Nr 29 — 1007 — Poz. 595

zefa, 46. Sadowski Micha∏ s. Wac∏awa, 47. Skutnik Gra- 144. Trzaska Renata c. Henryka, 145. Urbaƒczyk Halina
˝yna c. Herberta, 48. Sobiesiƒska Halina c. Micha∏a, 49. c. Henryka, 146. Walosik Alicja c. Eugeniusza, 147. Wà-
Solarz Krystyna c. Erwina, 50. So∏tysik Apolonia c. Wik- troba Andrzej s. Tadeusza, 148. Wejman Ma∏gorzata c.
tora, 51. Stadnicka Krystyna c. Andrzeja, 52. Sternicka Zdzis∏awa, 149. Wieczorek Danuta c. Jana, 150. Wier-
Anna c. Franciszka, 53. Su∏ek Marian s. W∏adys∏awa, cioch Janina c. Józefa, 151. Wilczyƒska-Michalik Wan-
54. Szyde∏ko W∏adys∏aw s. Micha∏a, 55. Szyd∏owski Je- da c. Adolfa, 152. Wolan Stanis∏awa c. Edwarda, 153.
rzy s. Piotra, 56. Trapp Jerzy s. Ferdynanda, 57. Wajsz- Woszczyƒski Tymoteusz s. Franciszka, 154. Wyle˝ych
czak Eugeniusz s. Stefana, 58. Walczyna Rita c. Alojze- Barbara c. Mieczys∏awa, 155. Zaszkodna Irena c. Fran-
go, 59. Wojtatowicz Maria c. Edwarda, 60. Zió∏ek Kazi- ciszka, 156. Z∏otkowski Dariusz s. Zenona, 157. ˚es∏aw-
mierz s. Zdzis∏awa, 61. Zwiàzek Jan s. Szczepana, ski Tadeusz s. Tadeusza,

SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI


62. Adamus Anna c. Antoniego, 63. Aleksy Janusz 158. Abramska Aniela c. Edmunda, 159. Bartkowiak
s. Antoniego, 64. Andrzejczak Henryka c. Józefa, 65. Danuta c. Tadeusza, 160. B´ben Stanis∏aw s. Ryszarda,
Bieszke Joanna c. Franciszka, 66. Bindacz Irmgarda c. 161. Bieda Halina c. Jerzego, 162. Biernacki Maciej s.
Jana, 67. B∏achuta Maria c. Józefa, 68. Borkowski Woj- Boles∏awa, 163. B∏aszczyk Maria c. W∏adys∏awa, 164.
ciech s. Tadeusza, 69. Borucki Tadeusz s. Antoniego, Bonatowska Krystyna c. Bronis∏awa, 165. Borucka Zo-
70. Brzana Ewa c. Jerzego, 71. Brzozowska Jolanta c. fia c. Augustyna, 166. Brusokas Wies∏awa c. Bronis∏a-
Franciszka, 72. Brzychcy Ewa c. Hipolita, 73. Bukowski wa, 167. Brzeziƒska Maria c. Lucjana, 168. Burczyk Ire-
S∏awomir s. Stefana, 74. Cebulak Andrzej s. Tadeusza, na c. Franciszka, 169. Bzdura Maria c. Bernarda, 170.
75. Che∏pa Stanis∏aw s. Jana, 76. Czerwiƒska Danuta c. Cader Wies∏aw s. Stanis∏awa, 171. Chrobak-Juros Be-
Zdzis∏awa, 77. åmielewska Sylwia c. Ludwika, 78. Der- ata c. Zbigniewa, 172. Chromy-Bilska Maria c. Teofila,
bis Romuald s. Jana, 79. Deska Ma∏gorzata c. Mariana, 173. Cyran Joanna c. Józefa, 174. Derska Aleksandra c.
80. Dzi´cio∏-Solecka Anna c. Tadeusza, 81. Fediuk Ro- Edwarda, 175. Domczak Jan s. Jana, 176. Drozdowska
man s. Jerzego, 82. Fràckiewicz Zdzis∏aw s. W∏adys∏a- Krystyna c. Stanis∏awa, 177. Duda-Wolny Joanna c.
wa, 83. GaÊ Tadeusz s. Karola, 84. G∏owacki Gabryel s. Mieczys∏awa, 178. Ficek Adam s. Piotra, 179. Ga∏uszka
Boles∏awa, 85. Gostomski Eugeniusz s. Bronis∏awa, 86. Izabela c. Franciszka, 180. G∏uch Danuta c. Stanis∏awa,
Gunia Gra˝yna c. Stanis∏awa, 87. Hachu∏a Krystyna c. 181. Gola Jerzy s. Czes∏awa, 182. Goliƒska Zofia c. Ja-
Klemensa, 88. Kamieƒski Stanis∏aw s. Zbigniewa, 89. na, 183. Go∏àb Irena c. Mariana, 184. GraÊ Waldemar s.
Kamiƒska Maria c. Edwarda, 90. Karolak Janusz s. Ste- Konrada, 185. Gruszka-Probst Dariusz s. Waldemara,
fana, 91. Kaseja-Nosek Barbara c. Leona, 92. Kasza Zo- 186. Gryt Renata c. Huberta, 187. Grzywacz Bo˝ena c.
fia c. Czes∏awa, 93. Kaszek Maria c. Fryderyka, 94. Kie- Henryka, 188. Hanzlik Beata c. Lucjana, 189. Herisz Ire-
drowicz El˝bieta c. Kazimierza, 95. Kilian Stanis∏aw s. neusz s. Henryka, 190. Kalinowska Danuta c. Jana, 191.
Stanis∏awa, 96. Kiprowska Janina c. Aleksandra, 97. Karwot Danuta c. Alfreda, 192. Kasprzycka El˝bieta c.
K∏oda Jan s. Tadeusza, 98. Kolenda Andrzej s. Ludwi- Józefa, 193. Kielawa Krystyna c. Witolda, 194. Klemen-
ka, 99. Krzywdziak Zbigniew s. Jana, 100. Kuchciƒska towska Renata c. Gerarda, 195. Klimek ¸ucja c. Alojze-
Zofia c. Piotra, 101. Kumorek Czes∏awa c. Czes∏awa, go, 196. K∏osowska Henrieta c. Stanis∏awa, 197. Ko-
102. Lach Kornelia c. Henryka, 103. Lipiƒski Krzysztof s. sowska-Hendzel Alina c. Stanis∏awa, 198. Krawczyk
Antoniego, 104. Ludew Ryszard s. Stanis∏awa, 105. Lu- Zbigniew s. Jana, 199. Kubica Maria c. Mieczys∏awa,
ty Zbigniew s. Franciszka, 106. ¸ucewicz Jacenta c. Ja- 200. Kucza Józef s. Adolfa, 201. Kupczyk Marian s. Ja-
na, 107. ¸uczycka Deta c. Adolfa, 108. ¸yêniak Krystyna na, 202. Kuziak Tomasz s. Jana, 203. Lachowska Regi-
c. Wac∏awa, 109. Machoƒ Henryk s. Romana, 110. Mar- na c. Konstantego, 204. Lejman Krzysztof s. Janusza,
kiewicz Ryszard s. Józefa, 111. Maruszczyk Kazimierz s. 205. Lubina Ewa c. Zdzis∏awa, 206. ¸uêniak Aniela c.
Henryka, 112. Mieszkowska Anna c. Kazimierza, 113. Ryszarda, 207. Machalica Bogus∏awa c. Romana, 208.
Mleczko-Kandziora Maria c. Czes∏awa, 114. Mularska Machelski Piotr s. Zygmunta, 209. Markowska Renata
Alicja c. Antoniego, 115. Muszyƒska W∏adys∏awa c. Eu- c. Romana, 210. Mikrut Janusz s. Benedykta, 211. Mro-
geniusza, 116. Ochmaƒczyk Beata c. Bogdana, 117. czek Kazimierz s. Zdzis∏awa, 212. Najgebauer Ewa c.
Ok´cka Helena c. W∏adys∏awa, 118. Olech Adam s. Stanis∏awa, 213. Nejman Mariusz s. Lubomira, 214.
W∏adys∏awa, 119. Ossowski Jan s. Piotra, 120. Pad∏o Niesio∏owska Maria c. Boles∏awa, 215. Owerko Andrzej
Stanis∏awa c. Tadeusza, 121. Pasiak Jan s. Jana, 122. s. Andrzeja, 216. P∏aza Henryka c. Henryka, 217. Polak
Paszkowska-Szczerba Urszula c. Henryka, 123. Pawe∏- Andrzej s. Feliksa, 218. Po∏ozowski Andrzej s. Czes∏a-
czyk Marek s. Jerzego, 124. Pietrzyk Bo˝ena c. Stanis∏a- wa, 219. Popadyn El˝bieta c. Stanis∏awa, 220. Puzoƒ
wa, 125. Plinta Karol s. Jerzego, 126. Podgórska Barba- Marlena c. Zygmunta, 221. Sikorzyƒska Anna c. Henry-
ra c. Adama, 127. Rabenda Urszula c. Stanis∏awa, 128. ka, 222. Sobkowicz Piotr s. Gustawa, 223. Stempniak
Riedel Maria c. Mariana, 129. Rokieta Jadwiga c. Tade- Alicja c. Franciszka, 224. St´pniewski Roman s. Bogu-
usza, 130. Roszkowska Marianna c. Bernarda, 131. Sa- s∏awa, 225. Stramik Stanis∏aw s. Józefa, 226. Szaforz
pota Mariusz s. Jana, 132. Serafin Ewa c. Henryka, 133. Lidia c. Arkadiusza, 227. Szramek Ró˝a c. Stanis∏awa,
Skwarnik Marek s. Henryka, 134. Smolorz Zofia c. W∏a- 228. Walaszek Cecylia c. Józefa, 229. Wildner Ma∏go-
dys∏awa, 135. Stabry∏a Barbara c. Czes∏awa, 136. Sta- rzata c. Juliana, 230. Zahradnik Magdalena c. Francisz-
wowy Ewa c. Jerzego, 137. Szewczyk Barbara c. Bole- ka, 231. Zaremba Wanda c. Witolda, 232. ˚es∏awska
s∏awa, 138. Szychta El˝bieta c. Czes∏awa, 139. Szyrej Dorota c. Zdzis∏awa, 233. ˚ywczok Wojciech s. W∏ady-
Ma∏gorzata c. Jana, 140. Âliwka Henryk s. Jana, 141. s∏awa.
Taƒska-Hus Bo˝ena c. Czes∏awa, 142. Torbus Wies∏aw
s. Stanis∏awa, 143. Troicka Aleksandra c. W∏odzimierza, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski