PITANJA IZ ETIKE

1. Šta je etika? Etika je nauka o smislu normi i vrsta ponašanja ljudi i njihovih vrijednosti, i vrijednosti života uopće. 2. Šta je moral? Moral su norme i vrste ponašanja ljudi u nekoj određenoj epohi. 3. Ko je prvi upotrijebio pojam etika? Pojam „etika“ upotrijebio je veliki antički filozof Aristotel (384322.prije nove ere). 4. Objasniti od kojih riječi potiče pojam etika? Riječ „etika“ potiče od dvije starogrčke riječi „etos“ (koje se pišu na dva načina i izgovarju se sa različitim akcentom). Prva se koristila da označi običaje, prema kojima se ljudi rukovode u svojim postupcima, a druga da bi označila lične, moralne karakteristike neke ličnosti. 5. Na koje cjeline se dijeli etika? Etika se obično dijeli na dvije cjeline: - opštu ili teorijsku - posebnu ili primjenjenu etiku 6. Odrediti pojam opšta etika? Opšta etika izlaže i verifikuje opšte principe i pojmove moralnog poretka.
7. Odredite pojam socijalna etika.

Specijalna etika primjenjuje ove opšte principe na raznovrsne čovjekove odnose, i posebno, iz njih izvodi i određuje čovjekove dužnosti 8. Moral je __________, a etika je _________. Moral je radnja, a etika svijest o tom djelovanju.

Dobro i zlo daju smisao moralu.9. pa su joj stoga podređene. . iz ljubavi prema Bogu. 14. iz poštovanja moralnog zakona.religiozni princip – čini dobro zbog toga što je takva Božija volja. iz poštovanja prema društvu s obzirom na samoga sebe. odnosno. Moralizam je tendencija kojoj je veoma važno izvršavanje etičkih ciljeva i unapređenje morala. več svoje fundamentalne pojmove pozajmljuju iz etike.ljudski princip – čini dobro zbog toga što to zahtjeva tvoje blaženstvo. 13.politički princip – čini dobro zato što je to potrebno za blagostanje društva čiji si dio. poštovanje dobra. Po čemu se etika razlikuje od drugih nauka? Etika se razlikuje od drugih nauka u tome što sve druge nauke ne uzdižu do prvih principa. 12. a ne na one postupke koji nisu slobodni ili koji su izvršeni iz neznanja ili pod prinudom.Prema . . i samo na njega mogu da se odnose pravila. iz ljubavi prema samom sebi. Razlikujemo četiri principa morala (prema Georgu Kristofu Lihtenbergu): . 10. filozofske nauke ukazuju na smisao.filozofski princip – čini dobro zbog samoga dobra. 11. neprotivrječnost svojih iskaza. Navedite četri principa morala prema Georgu Kristofu Lihtenbergu i objasnite svaki od njih. Objasnite pojam moralizam. Koja su dva osnovna pojma etike? Osnovni pojmovi etike su: dobro i zlo i na kojima se izvode i mjere sve ljudske namjere i djela. Koja je razlika između egzaktne i filozofske nauke? Egzaktne nauke se pozivaju na stvarnost kada žele da ukažu da nešto treba izmjeriti ili potvrditi. na opravdanost. obrazloženost. Šta je predmet bavljenja etike? Predmet bavljenja etike je voljno. . slobodno ponašanje čovjeka jer je samo ono u našoj moći.

20. 15. Ljudska prava su izraz slobodarske ideje savremenog svijeta. donjeta je 10. dobijanih jednom zauvijek i trajno nepromijenjenih.moralizmu. Osnovne devize Francuske revolucije su SLOBODA."robovi su oruđa koja govore". Objasnite pojam amoralizam. a slobodu shvataju kao jedini dostojanstveni oblik ljudskog života. 17. bez specijalnih predrasuda i zatvorenih ideja. Koja je osnovna ideja nove etike? Empatija – osnovna ideja nove etike . 19. Čovjek današnjice je otvorena ličnost. Amoralizam predstavlja težnju ka nemoralnim ciljevima i djelovanju. najviši i najvrjedniji cilj u životu i u moralu. Savremena epoha – ideja o prirodnim pravima čovjeka. 16. Objasnite način shvatanja ljudskih prava u prošlosti. Aristotel .g. odnosno ka izvršenju zla. Na koji način danas ljudi shvataju slobodu? U današnje vrijeme pojavili su se novi vrijedni izrazi uspostavljanja svijeta slobode. Diferencijalizam u novom svijetu.decembar 1948. JEDNAKOST. Ljudi sve više sebe vide kao nužno slobodna bića.godine. . Stari svijet – bez ljudskih prava. 21. suština čovjeka je njegova etička funkcija. Koja Deklaracija UN-a predstavlja najsavršeniji oblik nastojanja da se ostvari svijet pun ljudskih prava i kada je ta Deklaracija donijeta? Opšta deklaracija o pravima čovjeka predstavlja najsavršeniji oblik nastojanja da se ostvari svijet pun ljudskih prava. Moralizam ističe da je dobro jedina istina. Kada je bila Frnacuska revolucija? Francuska revolucija bila je 1789 . Diferencijalizam u starom vijeku – nedređenost i podređenost je bila osnovni način ljudskog postojanja. 18. Navedite osnovnu devizu Francuske revolucije. BRATSTVO.

Deklaracija o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država iz 1776. Koji dokumeti predstavljaju osnovna etička načela profesije socijalnog rada i koje postupke ovi dokumenti preporučuju? Osnovna etička načela profesije soc. Međunarodna deklaracija o etičkim načelima socijalnog rada 2.1967. rada predstavljaju sljedeći dokumenti: 1. Koje Deklaracije predhode Univerzalnoj deklaraciji UN? Dvije deklaracije direktno prethode Univerzalnoj deklaraciji Ujedinjenih nacija. a to su: .Deklaracija prava čovjeka i građanina Francuske revolucije iz 1789. 2. Velika povelja slobode (Magna carta libertatum). Objasnite UNESCO-vu svjetsku akciju za istraživanje etike? UNESKO sada vodi svjetsku akciju za istraživanje etike. Koja dva dokumenta koja su nastala u davnoj historiji još uvijek djelimično imjau primjenu u Anglosaksonskom pravu? Dva dokumenta nastala u davnoj historiji koja još imaju djelimičnu primjenu u Anglosaksonskom pravu su: 1.godine . godine 26. Ko je i kada usvojio etička načela i standarde socijalnog rada? Etička načela i standardi usvojeni su na generalnoj skupštini Međunarodnog udruženja soc. g 24.g 23. Međunarodni etički standardi za socijalne radnike 27. Koja je svrha Međunarodne dekleracije o etičkim principima? .godine . radnika 1994.22. Habeas corpus act . Isticanje i razvijanje čovjekovih prava pokazuje se ne samo kao nešto što ima političkog smisla već je prvenstveno etička akcija koja će svakom čovjeku pomoći u izgradnji sopstvenog dostojanstva i ukazaće mu na neophodnost da poštuje druge koji su isto tako ličnosti kao što je i on sam. 25.1215.

rada koja se mogu prilagoditi kulturnim i socijlnim osobitostima 2. 29. Nabrojte etička načela socijalnog rada! Etička načela soc. Navedite opće standarde etičkog postupanja! OPĆI STANDARDI ETIČKOG PRISTUPANJA  Pokušati razumijeti svakog pojedinog klijenta i njegov sistem. Formuliranje skupa osnovnih načela soc.Svrhe Međunarodne deklaracije o etičkim principima su: 1. rada 3. radnika  Pružanje pomoći bez diskriminacije  Poštivanje ljudskih prava  Čuvanje profesionalne tajne  Djelovanje u najboljem interesu klijenta  Socijalni radnik bi trebao minimalizirati upotrebu zakonske prisile  Socijalni rad je u suprotnosti s političkim snagama ili strukturama moći koje ugnjetavaju druga ljudska bića  Poštivanje Međunarodne deklaracije o etičkim načelima i Međunarodnih etičkih standarda za socijalne radnike. te elemetne koji utiču na njegovo ponašanje  Održavati i unapređivati vrijednosti i metodologiju profesije . Prepoznavanje područja u kojima se javljaju etički problemi u praksi soc. Pružanje vodstva u odabiru metoda za suočavanje s etičkim pitanjima/problemima 28. rada su:  Svako ljudsko biće ima jedinstvenu vrijednost  Pravo pojedinca na samoispunjenje  Društvo je dužno pomoći svim svojim članovima  Socijalna pravda  Objektivnost i strukturiranost soc.

30. Navedite standardi socijalnog rada u odnosu na kolege! STANDARDI SOC. Prepoznavati osobna i profesionalna ograničenja  Upotreba relevntnih znanja i vještina  Primjenjivati relevantne metode  Pridonositi razvijanju politika i programa koji poboljšavaju kvalitetu života u društvu  Identificirati socijalne potrebe  Identificirati i interpretirati socijalne potrebe na individualnom. RADA U ODNOSU NA KLIJENTA  Preuzimati primarnu odgovornost prema klijentu i biti svjestan ograničenja  Čuvanje profesionalne tajne  Poštovati individualnost klijenta  Pomagati klijentu da postigne samoispunjenje i maksimalni potencijal 31. RADA U ODNOSU NA KOLEGE  Priznavati obrazovanje drugih kolega i pružiti im saradnju kako bi se poboljšala učinkovitost  Prepoznavati razlike u mišljenjima i uvažavati kritike . grupnom. 32. nacionalnom i internacionalnom planu  Identificirati i interpretirati rad profesije socijalnog rada  Razjašnjavati javne izjave . Navedite standarde socijalnog rada u odnosu na agencije i organizacije! STANDARDI SOC. Navedite standarde socijalnog rada u odnosu na klijente! STANDARDI SOC. RADA U ODNOSU NA AGENCIJE I ORGANIZACIJE. planu zajednice.

radu podrazumjeva norme profesionalnog ponašanja. 34. njezine teorije. etička načela. a što dobro obavljene prakse odnosno. Navedite tri područja etičkih dilema koje se javljaju u praksi socijalnog rada! Većina etičkih dilema koje se javljaju u praksi socijalnog rada zapravo pokrivaju tri područja: 1. Odredite pojam etika i vrijednosti u socijalnom radu! Etikom u soc. usluga pruženih klijentima. Navedite standarde socijalnog rada u odnosu na profesiju! STANDARDI U ODNOSU NA PROFESIJU  Čuvati vrijednosti. kojima u okviru pomažućih profesija određujemo šta predstavlja standarde loše.etičkih principa koji omogućavaju odgovorno i djelotvorno zadovoljavanje potreba pojedinca uz očuvanje psihičkog i fizičkog integriteta i pomagača i klijenta 35. metode i praksu  Ohrabrivati nove pristupe i metodologiju potrebnu za ispunjavanje novih i postojećih potreba. znanja i metodologiju profesije i pridonositi njihovom razjašnjavanju i poboljšavanju  Održavati profesionalne prakse i raditi na njihovom unapređivanju  Braniti profesiju od nepravednih kritika i raditi na ojačavanju uvjerenja o potrebi profesionalne prakse  Konstruktivno kritizirati profesiju. predodžba o dobrobiti koja ide od strane pomagača ne mora odgovarati predodžbi koju ima . odnosi se na odgovornost pomagača da unaprijedi dobrobit klijenta. odnosno njegov je izbor hoće li prihvatiti ponuđenu pomoć ili neće. Termin vrijednosti odnosi se na niz osnovnih moralno.(Odnosi se na klijentovo pravo da sam donosi odluke i izbore. Promicati i razvijati mogućnost profesionalnog usavršavanja  Ukazati odgovornim tjelima na kršenje etike socijalnog rada  Braniti kolege od nepravde 33. klijent ima pravo kontrole nad vlastitim odlukama. područje individualnih klijentovih prava i dobrobit.

zaštita individualnih prava klijenta nasuprot promoviranju opće dobrobiti ili ipak potreba za restrikcijom i onako ograničenih sredstava za pomoć klijentima nasuprot potrebi za odgovarajućom materijalnom pomoći egzistencijalno ugroženim klijentima 37. područje općih interesa i dobrobiti. Navedite primjere nekih kontradiktornih vrijednosti koje se javljaju prilikom donošenja odluka u socijalnom radu! Donošenje odluka u socijalnom radu temelji se u mnogo čemu na kontradiktornim vrijednostima kao npr. vjerovanje u klijentovo pravo na samoodređenje.različite vjerske zajednice isl. Ova podjela predstavlja pojednostavljenje problema. s toga je odgovornost pomagača da detaljno ispita klijentovu sliku dobrobiti. da zajedno s njim utvrdi o kojim željama je riječ i koje nezadovoljene potrebe stoje iza njih) 2. daje nam određeni okvir. odgovornost pomagača da radi na promjenama politike ustanove i javnosti u smjeru provođenja antidiskriminativne prakse. područje nejednakosti i strukturalne potlačenosti (opresije). polazišnu tačku za istraživanje ovog kompleksnog područja. (Vjerovanje u klijentovo pravo na samoodređenje temelji se na vjerovanju da pojedinac ima pravo samostalno donositi odluke. principima ustanove koju predstavlja. odnosi se na odgovornost koju pomagač ima prema ustanovi koja ga zapošljava i društvu općenito. (Odnosi se na prava i interese drugih uključenih strana a ne samo klijenta. Navedite dvije osnovne vrijednosti koje označavaju praksu socijalnog rada! Dvije osnovne vrijednosti koje označavaju praksu socijalnog rada su: 1.nacionalne manjine. Dakle socijalni radnik odgovoran je vlastitim moralnim principima. klijentovim moralnim principima. 36. vjerovanje u jedinstvenost svakog pojedinca i poštivanje njegove individualnosti 2.pojedini klijent. odnosi se na odgovornost pomagača da unaprijedi i učini dostupnima različite usluge i dobra najvećem mogućem broju korisnika) 3.(Odgovornost pomagača da odgovori izazovima opresivne politike prema određenim klijentima ili grupama klijenata(npr. briga o klijentu sa jedne strane i kontrola nad njegovim “devijantnim“ ponašanjima koja se ne uklapaju u društvene norme sa druge strane. te nam pomaže da u slučaju vlastitih profesionlnih etičkih dilema uočimo i analaiziramo problem. te principima društva uopće). Osnovna kontradiktornost socijlanog rada sastoji se u ulozi “ onoga ko ..

hijerarhijski poredak. Često se takva odluka svodi na to da od „dva zla bira manje“. dužnost i osobnu slobodu. međusobnu komunikaciju. a usmjerena je na međusobnu saradnju. bliskost. Navedite osnovnu vrijednost „etike brige“! Osnovna vrijednost „etike brige“ je briga-poticanje povezanosti. agencije odnosno društva) 38. Ponekad je. 41. Navedite na koji način se manifestuje vjerovanje u jedinstvenost svakog pojedinca i poštivanje njegove individualnosti? Vjerovanje u jedinstvenost svakog pojedinca i poštivanje njegovog dostojanstva možemo operacionalizirati na nekoliko načina :  odnoseći se prema klijentu kao prema pojedincu. a da pritom ne ugrozi neku vrijednost. odnose među ljudima. 39.zastupa klijenta “ i “ onoga ko utjelovljuje i zastupa interese ustanove. Navedite tri razloga koja pridonose tome da se primjeri loše prakse ponekad zamjene etičkim dilemama! .vrijednosti. njegu. pažnju. pravo ili etiku profesije. Navedite osnovnu vrijednost „etike pravde“! Osnovna vrijednost „etike pravde“ je pravda-poticanje razdvajanje „privatnog“ i „profesionalnog“. 40. poziva se na principe i usmjerena je na socijalni ugovor. izbjegavajući klasifikacije  ohrabrujući klijenta da sudjeluje u procesu rješavanja problema  otkrivajući i koristeći klijentove potencijale  očekujući od klijenta i od sebe potencijale za rješenje problema  njegujući klijentovo dostojanstvo kroz vlastitu komunikaciju. naprosto riječ o neznanju ili loše obavljenoj praksi. a ne o etičkim dilemama 42. poziva se na odnose. Objasnite etičku dilemu u profesiji socijalnog rada! Etička dilema nastaje kad socijalni radnik nije u mogućnosti istovremeno zadovoljiti obaveze koje ima prema dvjema stranama. međutim. brigu.

socijalnim i kulturnim pravima? Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Međunarodni pakt o ekonomskim. .Tri su moguća razloga koja pridonose tome da primjere loše prakse ponekad zamjenimo etičkim dilemama: 1. sve dok s potencijalnim klijentom – pojedincem eksplicitno ne zaključimo inicijalni dogovor prema kojem on postaje naš klijent) 2. za države članice znači: . na poduzimanje svih mjera sa ciljem stvaranja uslova za njihovu realizaciju. pri čemu je korištenje pravnih lijekova pravo i treba da budu sudske prirode uz obavezu države da njihovi rezultati budu sprovedeni u djelo. tada je škola u ulozi klijenta. Pretjerano naglašavanje povjerljivosti u odnosu između klijenta i socijalnog radnika (Mnogi autori naglašavaju povjerljivost kao jednu od osnovnih vrijednosti u socijalnom radu).ostavlja na raspolaganje efikasne pravne lijekove svim licima čija su prava prekršena.država osigurava prava svim osobama na svojoj teritoriji i pod svojom nadležnosti bez ikakve diskriminacije. 43. a klijent informacije o sebi) 3. (U drugom slučaju države se obavezuju na postepenu primjenu ekonomskih. Nejasnoća oko toga tko je zapravo klijent (ukoliko intervencija socijalnog radnika započinje na inicijativu nekog drugog. npr. . . Šta za države članice predstavlja Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Međunarodni pakt o ekonomskim. zakonodavne i druge mjere radi ostvarenja priznatih prava. kreiranje društvene strategije u tom pravcu i korištenje međunarodne pomoći). Neadekvatna upotreba profesionalnog znanja ili manjak znanja (u proces rješavanja problema socijalni radnik ulaže svoje znanje. škole.preduzima sve potrebne korake. socijalnim i kulturnim pravima. socijalnih i kulturnih prava.

kao dio državne politike. država krši međunarodno pravo ako. Komitet za eliminiranje diskriminacije žena. Na koji način država može koristiti pravo. Komitet za ljudska prava. Ko vrši nadzor nad poštovanjem ljudskih prava? . imaju zadatak da stalno prate implementiranje ljudskih prava na osnovu obaveza koje za države članice proizilaze iz ugovora. Dugotrajno. Ubistvo i nestajanje pojedinaca d. Genocid b. Dosljednu politiku masovnog kršenja međunarodno priznatih ljudskih prava 46. Ropstvo ili trgovinu robljem c. Većina tijela UN – a. Grupa tri. koja se bave ljudskim pravima. Komitet za ekonomska. sprovodi.Komitet protiv torture i Komitet za prava djeteta MOR i UNESCO takođe imaju usvojen sistem izvještavanja i procedure za praćenje provođenja prava iz ekonomske i socijalne oblasti odnosno kulture i obrazovanja 45.44. Odredite pojam „opšta načela civilnih naroda“? „Opšta načela civilnih naroda“ su načela koja potiču ili pripadaju unutrašnjem pravnom poretku. podstiče ili toleriše: a. prema međunarodnom običajnom pravu o ljudskim pravima. postoje kao esencija pravnih pravila u svim razvijenim pravnim sistemima postojećih država ili su bar zajednička svim pravnim sistemima u koje se države u svijetu grupiraju. Mučenje e. s obzirom na mišljenje eminentnih članova Američkog instituta? Eminentni članovi Američkog instituta za pravo smatraju da. Sistematsku rasnu diskriminaciju g. 47. koji nadgledaju implementaciju ljudskih prava su: Komitet za eliminiranje rasne diskriminacije. tj. samovoljno lišavanje slobode f. socijalna i ekonomska prava. Redovni UN komiteti. Navedite redovne UN komitete koji nadgledaju implementaciju ljudskih prava.

Decembra 1948.)  Američka konvencija o ljudskim pravima. . novembra 1969 god. decembra 1948 god. Ropstvo b. Od regionalnih dokumenata najznačajniji su:  Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Navedite najznačajnije regionalne dokumente iz oblasti ljudskih prava? Deklaracija je bila podsticaj i inspiracija donošenju regionalnih dokumenata iz oblasti ljudskih prava koji se direktno poziaju na njen znacaj i odredbe. 48. usvojena je na Skuštini šefova država i vlada Organizacije afričkog jedinstva u Najrobiju. god. usvojena 4. U slučaju nadzora i utvrđivanja stvarnog stanja ljudskih prava veoma važnu ulogu imaju međunarodne nevladine organizacije.juna 1981.godine. u Parizu) predstavlja poticaj za donošenje regionalnih dokumenata iz oblasti ljudskih prava.  Afrička povelja o pravimačovjeka i naroda. 27.To su: a. usvojena na Konferenciji Organizacije američkih država u San Hozeu 22.(imajući u vidu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima koju je proklamovala generalna skupština 10. Koja Deklaracija je bila podsticaj za donošenje regionalnih dokumenata iz oblasti ljudskih prava? Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (10. Šta predstavlja međunarodni zločin? Međunarodni zločin čini međunarodni protivpravni akt koji proizilazi iz povrede od strane neke države međunarodne obaveze koja je toliko bitna za zaštitu temeljnih interesa međunarodne zajednice da je njena povreda priznata zločinom od te zajednice u njenoj cjelini.” Neki od priznatih međunarodnih zločina u oblasti ljudskih prava zaslužuju da budu podebno izdvojeni.novembra 1950godine u Rimu. Genocid 49. 50. Apartheid i c.Nadzor nad poštovanjem ljudskih prava vrše međunarodni organi sastavljeni od predstavnika država ili nezavisnih ličnosti i međunarodne nevladine organizacije.

usvojena od strane zemalja članica Arapske lige. odnosi se na zaštitu klasičnih građanskih i političkih prava. uključujući i protokole uz ovu konvenciju. 52... septembra 1994 godine. 15.. Na koja prava se odnosi Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (nabrojati ta prava). nazvanih pravima prve generacije koja se odnose na: Pravo na život Zabrana mučenja ili nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja Zabrana ropstva ili položaja sličnog ropstvu Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti Pravo na pravično i nepristrasno suđenje pred nezavisnim sudom I td. Koja prava obuhvata Američka konvencija o ljudskim pravima? Američka konvencija o ljudskim pravima obuhvata građanska i politička prava: - Pravo na pravnu sposobnost Pravo na život Sloboda od mučenja Sloboda od ropstva Pravo na ličnu slobodu Pravo na pravično suđenje Isključenje primjene kasnijih zakona Pravo na lični život i td. 51. Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda.. 53. Koje odredbe iz Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima nije preuzela Afrička povelja? . Arapska povelja o ljudskim pravima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful