You are on page 1of 2

Monitor Polski Nr 55 — 2175 — Poz.

748, 749 i 750

748
POSTANOWIENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 listopada 2002 r.

w sprawie stwierdzenia wygaÊni´cia mandatu pos∏a Tadeusza Ferenca.

Na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwiet- z dniem 10 listopada 2002 r., mandatu pos∏a Tadeusza
nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypo- Ferenca wybranego z okr´gowej listy kandydatów na
spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pos∏ów nr 1 — Koalicyjnego Komitetu Wyborczego So-
(Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, juszu Lewicy Demokratycznej — Unii Pracy, w okr´gu
poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, wyborczym nr 23 z siedzibà w Rzeszowie.
Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271), wobec zaistnie-
nia okolicznoÊci okreÊlonej w art. 177 ust. 1 pkt 7
lit. d Ordynacji wyborczej, stwierdzam wygaÊni´cie, Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski

749
POSTANOWIENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 listopada 2002 r.

w sprawie stwierdzenia wygaÊni´cia mandatu pos∏a Lecha Kaczyƒskiego.

Na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwiet- z dniem 10 listopada 2002 r., mandatu pos∏a Lecha Ka-
nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypo- czyƒskiego wybranego z okr´gowej listy kandydatów
spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na pos∏ów nr 5 — Komitetu Wyborczego „Prawo
(Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, i SprawiedliwoÊç”, w okr´gu wyborczym nr 25 z siedzi-
poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, bà w Gdaƒsku.
Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271), wobec zaistnie-
nia okolicznoÊci okreÊlonej w art. 177 ust. 1 pkt 7
lit. d Ordynacji wyborczej, stwierdzam wygaÊni´cie, Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski

750
Rej. 189/2002

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 sierpnia 2002 r.

o nadaniu orderów.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74,
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) poz. 676), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopi-
oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach niowany przez Kapitu∏´ Orderu Odrodzenia Polski, od-
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, znaczeni zostajà:
Monitor Polski Nr 55 — 2176 — Poz. 750

za wybitne zas∏ugi w umacnianiu obronnoÊci i suwe- KRZY˚EM KAWALERSKIM
rennoÊci kraju: ORDERU ODRODZENIA POLSKI

KRZY˚EM OFICERSKIM 89. Bogucki Henryk, 90. Ció∏kowski Jan Andrzej, 91.
ORDERU ODRODZENIA POLSKI Godlewski Jan Henryk, 92. J´dryczek Ignacy Piotr, 93.
Krzemiƒski Zygmunt Stanis∏aw, 94. Mi∏osz Stanis∏aw
1. p∏k Amanowicz Marek Stanis∏aw, 2. B´dkowski Waldemar, 95. Rajkiewicz Franciszek, 96. Wójcicki Je-
Les∏aw, 3. Figurski Jan, 4. p∏k Florkowski Antoni Adam, rzy,
5. p∏k Gajda W∏odzimierz, 6. Goss Czes∏aw Stanis∏aw,
7. Janczak Jan Henryk, 8. p∏k Kawalec Wies∏aw, 9. Ko- za wybitne zas∏ugi dla rozwoju medycyny, za osiàgni´-
nopka Stanis∏aw, 10. p∏k Kosmatka Tadeusz, 11. p∏k cia w dzia∏alnoÊci naukowej:
Olech Jan, 12. p∏k Pietrzak Lech, 13. Prochowski Leon
Bogdan, 14. Stec Bronis∏aw, KRZY˚EM OFICERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
KRZY˚EM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 97. Weso∏owski Jerzy August,
15. kmdr Adamkiewicz Andrzej Marian, 16. p∏k Bile-
KRZY˚EM KAWALERSKIM
wicz Andrzej Marian, 17. B∏a˝ejewicz Teresa, 18. Bu-
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
dzyƒski Marian, 19. pp∏k Burek Micha∏, 20. pp∏k By∏ak
Wojciech Andrzej, 21. p∏k Cieçkiewicz Jan Antoni, 22. 98. Jeske Wojciech,
p∏k Czarnecki Marek Tomasz, 23. p∏k Czy˝yk Henryk, 24.
Dàbrowski Tadeusz Marian, 25. kmdr Derlacz W∏odzi- za wybitne zas∏ugi dla rozwoju energetyki cieplnej:
mierz Krzysztof, 26. Dudziƒski Andrzej Maciej, 27. p∏k
Dukaczewski Marek, 28. p∏k Dul Andrzej Feliks, 29. p∏k 99. Daszkowski Albert Sergiusz, 100. Sadkowski
Góra Wojciech, 30. p∏k Grzech Kazimierz, 31. p∏k Ja- Ryszard Tadeusz, 101. Sikora Stefan,
skólski Zdzis∏aw Jan, 32. pp∏k Jaworowski Józef, 33.
Jod∏owski Leon Kazimierz, 34. K´dzierski Jerzy Kazi- za wybitne zas∏ugi na rzecz ochrony dziedzictwa kultu-
mierz, 35. p∏k Kocon Tomasz Maciej, 36. p∏k Kozak Wi- rowego
told Tadeusz, 37. p∏k Kozicki Waldemar Franciszek, 38.
p∏k Kozyra Henryk, 39. Kraiƒski Antoni, 40. p∏k Krasuski 102. Gauda Alfred Andrzej,
Janusz Tadeusz, 41. pp∏k Krzy˝ostaniak Józef Tadeusz,
42. p∏k Kuczmarski Franciszek, 43. p∏k Kuriata Ryszard, za zas∏ugi dla rozwoju kultury polskiej:
44. pp∏k KwaÊny Miros∏aw, 45. p∏k Latocha Daniel W∏a-
dys∏aw, 46. Lidwa Witold, 47. p∏k Lipka Marek Woj- 103. Kaszczyc Romana Maria, 104. Kaêmierska Ur-
ciech, 48. p∏k ¸ada Krzysztof Janusz, 49. p∏k ¸àcki Sta- szula Wanda, 105. Sas-Topolnicka Barbara Halina,
nis∏aw, 50. ¸okociejewski Marian, 51. Ma∏achowski Ry-
szard, 52. Mantaj Mieczys∏aw, 53. p∏k Markiewicz Teles- za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz gospodarki
for Marek, 54. p∏k Marsza∏ek Mieczys∏aw, 55. pp∏k Ma- komunalnej i ochrony Êrodowiska:
Êlijewicz Marek Piotr, 56. p∏k Matejczyk Zbigniew, 57.
p∏k Matelski Henryk Roman, 58. p∏k Mazurek Józef, 59. 106. Kubieƒ Jan Alojzy, 107. Malinowski Andrzej
p∏k Michniak Józef W∏adys∏aw, 60. p∏k Modrzewski An- Bogumi∏, 108. Wiertelak Roman, 109. WiÊniewski Ste-
drzej Jakub, 61. pp∏k Motyliƒski Krystian, 62. pp∏k fan,
Mstowski Wies∏aw Józef, 63. p∏k Orszulik Jan, 64. p∏k
Parol Zbigniew Bogdan, 65. Paw∏owski Aleksander, 66. za wybitne zas∏ugi dla ochrony przyrody i Êrodowiska
p∏k Paw∏owski Henryk Jan, 67. p∏k Piasecki Zbigniew, naturalnego
68. Pi´tak Andrzej Boles∏aw, 69. Pryba Romuald, 70.
pp∏k Przyjemski W∏adys∏aw, 71. p∏k Romanowski Stani- 110. Mochola Ryszard Bronis∏aw,
s∏aw, 72. p∏k Rynicki W∏adys∏aw, 73. Sienkiewicz Jan,
74. p∏k Smutkiewicz Waldemar, 75. p∏k Stankiewicz-Bil- za wybitne osiàgni´cia w dzia∏alnoÊci racjonalizator-
lewicz Stefan Cezary, 76. p∏k Szcz´sny Jan, 77. Szy- skiej, za zas∏ugi dla przemys∏u hutniczego
maƒski S∏awomir, 78. p∏k Âladkowski Stanis∏aw Tade-
usz, 79. p∏k W´gliƒski Stanis∏aw, 80. p∏k Wieczorek Ja- 111. Piàtek Wies∏aw,
nusz, 81. kmdr Witkowski Jacek Andrzej, 82. p∏k Woj-
tan Tadeusz, 83. p∏k WoÊ Zbigniew Jerzy, 84. p∏k Wy- za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz rozwoju
socki Józef, 85. Zaczyƒski Janusz Bogdan, 86. p∏k Za- oÊwiaty
toƒski Jerzy, 87. p∏k Zieliƒski Jerzy,
112. Wojty∏a-Buczko Anna Janina.
za wybitne zas∏ugi dla spo∏ecznoÊci lokalnej i rozwoju
regionu:

KRZY˚EM OFICERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
88. Ginalski Leon Józef, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski