SEKAPUR SIRIH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara syukuran yang kami selenggarakan pagi hari ini.

INI DO'A RUNUT KETIKA SELAMATAN 7 (TUJUH) BULAN KEHAMILAN ISTRI ANDA, ACARANYA BOLEH DILAKUKAN DAN JUGA BOLEH TIDAK DILAKUKAN TERGANTUNG PERTIMBANGAN RASIO, EKONOMI DAN MANFAAT BAGI ANDA SEKELUARGA. DALAM TRADISI JAWA HAL INI BIASA DILAKUKAN

Berkat limpahan rakhmat-Nya semenjak pernikahan kami / anak kami yang lalu Allah SWT telah berkenan memerikan kesempatan kepada kami untuk menantikan kehadiran anak / cucu dari isteri/anak kami yang
bernama

jabang bayi dan ibunya pada saatnya nanti diberikan Allah SWT kemudahan dan keselamatan menjadi anak yang dikemudian hari sang bayi akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang soleh / solehah berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara, Amin.

Limpahan rakhmat Allah SWT tersebut sangat kami syukuri dan kami tiada hentinya berdo'a dan memohon kehadirat-Nya semoga sang

jonirasmanto@gmail.com

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kami memohon Bapak / lbu / Saudara untuk bersama - sama kami dan keluarga memanjatkan do'a bagi sang jabang bayi dan lbunya beserta seluruh keluarga dengan lanjutan Ayat - Ayat Suci Al-Qulan kiranya dapat membawa berkah bagi Jabang Bayi, lbunya serta seluruh keluarga. kepada

Akhirul kalam kami mengucapkan terima kasih

atas

'kesediaan Bapak I lbu I Saudara yang telah berkenan msluangkan waktu Lntuk menghadlri acara pengaiian ini. Semoga Amal lbadah Bapak / lbu / Saudara mendapat pahala yang lebih darlAllah SWT. Amin.
W;ssaiamr r'alaikum Wr.Wb.

t"x

tr

$

0altar lsl
Sekaour Sirih Daftar lsi
Doa Ponibuka
1

2

3
4

$

Doa Hadialr Surat AlFatihah

6
B

Surat Al lklrlash
Surat Al Falaq

9
11

Surat An Naas Ayal Kursi Sural Yusul Surah Mirryarn Surah Ar Flahman
Surah Luqman Doa unluk Kandungan

13 15

n
2.
26 28

Doa Orang Tua Kepada Calon Bayinya
Doa memohon porminlaan dikabulkan Doa memohon agardiborikan kolurunan yang baik Doa memohon agar dibori keselamalan selama kehamilan

8
30 30 33

Doa memohon agardiberi komudahan ketika akan melahlrkan 35 Doa solelah mslahirkan atau sotolah dibacakan Adzan Doa Syrrkur Dott Itttttttlrtlt
36 38 38

Doa Pembuka

J,vyJ;ttgi,Wht!:".#(i q,N;T( tWfid:{rfiq*;'ii:6Kj";4WIE

65;,6;&1,W-.*-tu-SrG
.G#'{1'4,.$aJ[.A1K,5
AL HAMOULLILLAHI RABBIL'ALAMIN. ITAMOAN KATSIRAN THAYYIBAN. MUBARAKAN. FIHI 'AI-A KULLI HAHALI. HAMDAN YUWAFI NI'AMAHU WAYUKAFI MAZIOAH, YA RABBANA LAKATHAMDU KAMA YANBAGHI FIJALALI WAJHIKA WA'AZHIMI
SULTHANIK. SUBHANAKA I-A NUSHSHI TSANAAN 'AI.AIKAANTA

/ ta < / .r4'. .(s zt ,-<..... -

v--

.

-

{--

s
$
i5

KAMA TSNAITA 'ALA NAFSIKA. WALAKAL HAMDU HATTA
TARDHA. 'Segala pul bagl.Mu ya Allah. Pemelihara alam ssmesta. Puii.puit yang banyak yatp amat Mlk, yang amat pe nuh dengan keberkahan atas segala keadaan. Pufl-pujlyang amil melongkap!segata karuniaItya dan segala yang meliputi kelebihan-Nya.WahalTbhan kaml baglMu segala putl sehgalmana yang patut bagl kemullaan walah-Mu clan keagungan-Mu seda kebesaran-Mu, Maha sucl Engkau,lakkan ftuDalasl *nlungan kamlkepda-Mu. Deml Engkau sebagalmana halnya Engkau menyanlung prlbadi-Mu sendid. Eagl-Mu segala pult hlngga Engkau menyenanglnya',

$

? .:;#V4W5'#JISIE Y I& *flj 'lficksGryttsWtuCtgiJ:
Y

-.f :!i: vlU

:. lti: y t t ;\\, .r-YV+ rii - ttr"al, < ,r Jti ; fD WD -". t'- ii| ...... . ,/ tltt,-. J l . ++\,) p)c+)*:*;
<
I

I

BISMILI-AAHIRRAHMMNI RRAHI IMA.
I LAA HADHARATI N NAB YYI LM U STHAFA SHALLALI.ALLAAHU .ALAIHI WA SALLAMA ALFAATHIHA TSUNA ILAA ARWAAHI

AASA^.I HI WA I KHWAANI HI M INAL.AN 8IYM.I WALMU RSALI NA WASHSHAHMBAT AIMA.'IINA TSUMMA IIIA ARWMHI AABAA.
INAA WA UMMAHMTINM WAAJDMDINM WAJADOMTINM TSUMM I LAA NNWNNX I JAMI JI LM U SLIM I t NA WA I.MUSLIMAATT WAL MU'MINIINA WAL MU'MINMTI KHUSHUI'SHAN II-A RUUHL
I

.... ALFMTIHAH.

'Unluk atwah Nabl Muhammad. s,a,w,, scmoga unluk atwahnya
kaml, eyang-eyang kaml untuk anyahnya oa,ngezang lslam lakhlakl maupun wanlta parc onng-orang mu'mln hkl-lakl maupun wanlta. terutama..... (sebutkan namanya).

onrg tuanya, leman-temannya datt Nabt cu,ra Rasul dan para sahabal seluruhnya. Kemudtan utuk aruthnya pan Mpk lht
kedua

pn

-r/slY\l

pt-e.tt

suRAT.At FATIHAH (PEMBUXAAII

l.

Makkiyah. 7 ayat. Surat yang portama kali diturunkan secara lengkap

$

s
$ ir w
1. Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang.

o 2-ii1tc;-,J1r
RAHIIM

9tt{,
J )ttr/

BISMILLAHIR RAHMAANIR

9: l+*.'r1t
2.
Segala puii bagiAllah Tuhan seluruh alam.

,.

ALHAMDU LILLAAHI RABBIL
.AALAMIN

$

if
$

t{

i,#yu*,:jt
3. Yang Maha Pemurah lagi
Maha Penyayang.

AR AAHMAANIR RAHIIM.

s
.s

.l g";l
4. Yang memilikl (moralai)had
psmbalassn.

tti#

MMLIKI YAUMIDOIIN.

avy;.3-1l1 46,.1
o (:,_,
5. Hanya kePada Engkau kaml

"Lif

menyembah

dan

IYYAAKA NA '8UDU WA
IYYMKA NASTA'IIN.

hanYa

kspada Engkau kami mohon

Tn:':T*'
6. Tunlukilah kaml Jalan yang
lurus.

)
o

h*irYletg*dl
IHOINASH SHIRAATHAL
MUS. TAOIIM.

{ c^.rrrgil Y9g

z ,.rrl ,,.

7. Yallu lalan orang-orang yang Engkau berl nl'mal atas meroks, bukan (alan) orangorang yang dlbencl dan luga

SHIRAATHAL LADZIINA
AN'AMTA'ALAIHIM GHAIRIL MAGHDUUBI 'ALAIHIM WA
I-ADH DHMLLIIN.

bukan orang-orang yang
terso!at.

*-l

s i$ s
tf

tT

SURAT A[ TXHLASH (KEMURX|AN KEESMI| ALT AH) Makkiyah, 4 ayat. Oiturunkan sesudah Sural An Naas.

o4i)'f),i,,

.,,

Blrmlilahlr Rahmarnlr Rahllm (l) Dongan nama Allah Yang Maha pcmurah Lagl Maha pcnyayang

ifl 1i\l
$l
-41

l.

J
Katakanlah : "Dia-lah Allah adalah Maha Esa".

Lii*"rli &
3

ouL HUWALT-AHU AHAD (UN).

3*:r';(r

Hanya Allah-lah tempat
bergantung.

ALLAHUSH SHAMAO (U).

$l

43ftryJ
Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. LAM YALID WA LAM YUULAD.
Dan tidak ada iatu pun yang

menyamal-Nya".

"'ffif;tL'6,&js WA LAM YAKUL LAHUU
KUFUWAN AHAO (UN).

(J{:r.rl
SURAT
Makklyah. 5 ryal. Olturunken sosudah Sunt Al Flll.

[ ru q $IITU S$rfil'ltl.

,A,Fl,,rhL ,l
Dcngan nrmr Allth Yrng

Elunllhhlr Rehmunlr Frhllm (ll llrha Pcmunh trgl Hehe Ponyryrng

;{I*aIfi,il
1.

Katakanlah

:

'Saya

OUL A'UUOEU BI RAEBIL
FAI-AO (r).

berllndung kepada Tuhan
Yang memiliklShubuh.

Darl kelihatan
diclplakan-Nya.

apa

(makhluq) yang telah

MIN SYARdI MAA KHALAO
(A),

i6$yvvt+t;
3. Dan darl kelahatan malam
apablla telah getap.

WA MIN SYARRI OHMSIOIN rozAA wAoAB (A).

,*n;
,i
4. Dan dari kejahatan wanila.
wanila penghembus (wanita tukang sihir) pada ikatan.

,$r+

WA MIN SYARRIN NAFFAA.
TSAATT FrL'UOAD (t).

lz ut/J t

\of tfsz

tlt;r;y
5. Dan dari kejahatan orang

yang dengkl apabila la
dengki".

WA MIN SYARRI HAASIDIN rozAA HASAD (A).

Mahklyrh. 6 ryet. Dlturunken

suf,tT Ail xr^s (lrAxlFlll tt.udrh SwrlAl Febq

#lfl,r\', 'l
Drngrn nrmr Allrh Yrng llrhe Pomunh Lrgl

Blrmlllrhlr Rehmmnlr Rrhllm (l)

llrhr Penyrylng

1.

Katakanlah
manusia.

:

'SaYa

berllndung kopada Tuhan

JoEtqi

,,q(^1,r;(,i.il*e2
MIN SYARRIL WASWAASIL
KHAN NAAS (l).

,r(trr$JlQri"ricl,fir
5. Yang membisikkan rukkan) dalam
manusia.

(kebu-

dada

AL LAOZil yUWASwtSU Fil
SHUOUURIN NAAS (t).

6. Darijin dan manusia..

LIJM H UWAL HAYYU L OAYYU U MU, t,{A TA'KHUDZUHU SINATUN WALAA NAUUM. LAHUU MAA FI SSAMMWMTI WA MM FI L ARDHI MAN DZAL I.AOZI I YASYFA'U ,INOAHU LI.AA BI IDZNIHI I YA'I.AMU MM BAI NA AI DIHIM WAMM KHALFAHUM WAI-AA YUKHITIHUUNA BISYAI . IN MIN 'ILMIHII LI.AA B MAA SYM.A. WASI'A KU RS YYU H US SAMMWMTI WAL ARDHA WALAA YA.UUDUHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL 'ALIYYUL'AZHIEM'. (AL-BAOARAH : 255).
|

,ALtJtu{HUUtu\

LAA HAI

I

I

I

I

A4lnya 'Allah. tiada Tuhan kocuari Dia, Dzat yang Maha Hidup lagi Bordiri sondiri, tidak pernah dihinggapi kantuk apalagi tidur. bagiNya Penguasa apa saia yang ada di langit dan dibumi, tiada yang dapat membari syafa'at (portolongan) kecuali atas izinNya, yang Maha
Mangelahul apa saja yang torjadidihadapan mereka atau dibetakang mereka. Tiada yang dapat mengotahui itmu Ailah kocuati atas kehondakNya: KursiAllah sangat luas meliputitangit dan bumi.

Dan Allah tiada merasa borar unluk memetihara koduanya (langit dan bumi). Dan Maha Tinggi lagi Maha Besar,.

6{dc+1d'sfisF+tl

t

.r

C-.0^rt
-4a-t'

lit

l:

P
kc
12

snff lug,r
Makllydr. T ryel. Sunt

t+fltFt$b 'l
Blgnllhhlr
Dongan nemr Allrh Y.ng

Rrtuunlr Rehttm (tf loh. Prmunh t gl laha

prnyeyang

ALIF .LAAM RAA.

TILKA

AAYAATUL KITMBIL MUBIINI.

Wut;!I{iG)
2. Sesungguhnya Kaml monu. runkannya berupa At er.rran
kamu memahamlnya.
oengan berbahaaa Arab, agnr I.A'ALIAKUM TA'QI LUU NA"

OURAANAN

INNAA

ANZALNAAHU

ARIEIYYAN

(,:{rUto,;X
Y(ri;At.ilAjj

irl*X;r&oY;
moncorltorakan NAHNU NAQUSH.SHU'AI.AIKA kopadamu kieah yang pallng AHSANAL OASHASHI BIMAA balk dongan mewahyukan Al AUHAINAA II.AIKA HAADZAL
gul'nya kamu sebelum (Kaml OABLIHII lormasuk orang-orang yang
b€lum mengetahul.

Kaml

Quran kepadamu. sosung-

mowahyukan)nya adalah GHMFILIIN.

QUB.AAN. WA IN KUNTA MIN LAMINAL

;td:t,iirrt
'r:it;;,.iAfW

6$4tli&r:

4. (lngatlah) mellhat gebelac IOZ OA^T.A \UUSUFU LI.AEIIHI buah bintang. mrtaharl dan YAA ABATI IN.NII RA.AITU bulan: kullhat oomuanya AHADA 'ASYARA KAUKA. sujud kepadaftu'. BAWWASY.SYMSA WAL OAMARA RA.AITUHUM LII

SAAIOIN..

v*e

ttt t-2 t.t

j&

5. Ayahnya berkala. 'Hal OAALA YAA BUNAY.YA LAA anakku, langaQlah kamu TAOSHUSH RU' YMI(A'AI.AA cerlterakan mlftplmu ltu IKHWATIIq FAYAKIOUU' I-AKA
kepada eaudara-aaildsramu,

maka mereka membuat '(AIDM. L|L-INSAANt'AOUWW.WUM makar (untuk memblna. MUBIIN.
sakan)mu. Sesungguhnya cyallqn ltu adalah muouh yang nyah bagl manirle.'

IN.NASY.SYAITHANA

't&Hs#;Kyi

a{i:LWs
t/,)t.t, tr- lt_ ccLt*.4&

L4,G (2t1t -.1!t.-,
o
msmilih kamu (untuk menJadl

4r>*

syJsjj

Dan demlklanlah Tuhanmu, WA I(ADZAALII(A YAJTABIIIG RAB.BUKA WA YU'AL.LIMUIG Nabl), dan dialarkan-Nya MIN TAWIILIL AHAADIITSI WA xepadamu sebaolan darl tablr YUTIM.MU NI'MATAHUU

mlmpl.mlmpl dan dlsem- .ALAIKA WA 'AI.AI AALI purnakan.Nya nlkmat xepadamu dan kogada YA'QUUBA KAMAA ATAM. l(elujtrga Ya'qub, eebagirlma- MAHM'AI-AA ABAWAIIG MIN
na Dla tolah menyempumalbrahlm dan lshak. Sosungs€bolum ltu, (yattu)

OABLU IBRAAHIIMA WA kan .nlkmanNyri kopada ISHAAQ. IN.NA RAB.BAKA oapakmu
'ALIIMUN HAKIIM.

puhnya Tuhanmu Mah-a S9ngotahut lagt Maha E tlaKsana.

n- rrft.a hir-titr cl),r\&lr 4,plys
7. Sesungguhnya ada bebe. LAQ$ fceeNe Ftl YUUSUFA rapt bndr.hnda kekus!8an . WA IKHWATIHI I AAYAATUL.
Allah pada (klcah) Yuguf dan U15.S1,1-tLllN. eaudarE gaudan bagl orang. orang yang bcrtrnyr.

.

SUITAII MARYAM

c{#twtJ4$w-a!,^:jq$H!t1wl Jrj. WF Wt eviilb p,,fr6\uj J\5 6c s^ aTj 0\t J\tuI.''$tu 6511 ''lt;il v'r JVgs$ 6s$i &s,U a4q5;63iW
4fUkicsclYtg1taElOtt''tut1talqr
fI,W 5t.d.lltrXl

4i v *''FU^{5 tW "yt gY *i,6N 6K*t;,Jf;bilr r#S \lv; 06 aWil,si dJt r q$ ss 6$oq g\A3.q$ c,"br Ag:v$victgtr*U5G;tjtU!,$rel; ,Vd{/;r,4Yiq'$Jt,U ui$,#ffilSA U

oE4*)tg)eg 9!l+--^t

Vltffi,#Mtl'if1yhtgr

vF{ \ e u} U, t4c
'}3 s!# ert;{;S

r)v|c#As^j.q,;,hsbw6dgJJirlolet

&igse't{-?g;a:?fr.*4;A,:rr"r7A 6w
i&'s.!d'+ldsdE

SI.|RAHII.ARYAM

' IttSIItLLA^HIR RAIIMAAI{TR RAINTM
I

I

t. tilA.F|lAA YM.AN SrrMp. ,, DZIKNU RAHMATI RASBTI(A'AIIDAHUU ZAKARN'YA t. IDZNMDAARAIIBAHUUNtDM.At{ tOlA.FIyyM(n) .. QMtA RAIIEI INNU WAHAfiAL'AZHMU MTNNIWASYTA .ALAR '. ' 6. 7. t. e.
10.
sYAKryrM TYA A{M KItrFTUL MAWML]YAMIN.WARM.II ''rVAKAAI{ATIMRA.ATn,AAQnAN FAHAT Ltr iilN.LADt t{tq
IYALTTI.YM(nI RA'SU STATBAN WALAT{ AKUN IttDU'AA.IKA NAIIBI

AlLt YA. eUttB(r), lyN . ALIIU RAIIDI RHADTYYM(n) YAAZAXAn]YTA INNA NU0ASySynUt(^ ntcttuLA^ftit NtsMutruu yAill,^A, LAtt NAJ.AI. LAltwttilN QAnLUU
YARITSUNII WAYARITSU MtN sA.trtffAA(nl
QAALA H0ttttt ANNAAf'AKUUNU

KAANATnIRA.ATII MQIHANlr'AKAD nALACtrrr I rilN r I KlltARl IftIYYAA(nl
QAAL KAD?,AAL!M(r), QAALA nonnUKA

t.ll cttULAAtvtUN.rtA. .

I
;

ll. ll. ll. r{. ts.

Sl'Al.AA(ir) QAAI RAllEU .ALLUMyAH(trn),eAALAAYATUMALLA 'ruKAt.t.tMAN NAASA TSA!.ATSA LATAALt.tN .SAlvtyTi(,r)

HAyytNUN. WA|(AD KttALAQTUtq Mn QAnLU rVAl,Anr TAXU

HU$

ALA\al,A

t

l"AKllARAlA'ALAA QAIIII'IUttt ttilNAL itftntAAU FA.AUil

s^ttl il tUU tru K ttATAN. rv^ ASi'n I'AA(||) YAAYAIIYAA KllUttZlL KfrAA[A t[KUtVA[(ttrr), lvA AATAINAtIUL ltUKlflA SHAtttYYAA(n)
I

t.An t tM AN

A

IIhKAANA't'AQtWtrtn) rl,NtARtt^l{.ntwAALtDAuil WALAnt yAKUN JAIDAttAAN .ASIITYTAA
IYAsALAAtttuN,ALAnilyAUt\tAIVULIDA, IVAYAUMA YAMUUTU IVAYAUI\|A YUB.ATSU t tAlayAA(nl

lt'AIIANAANANMIN.t.ADUNNNAA TVAZAKAAtt(rrr0,

c$ t;jlc.Hgtglt*--.ef a(it+r"+5e6otc
SURAII AR RATIMAN

.l6riovu*A6g5,tt"\C[4;*)r;6-$it
6itltti*Jq;,rV#tOWS166zS)r:s'''Wi Q+i 6 r:h$u#;&5r;os Yiwi# Ss
&oVS:t;,_l.aA,
g

j r S54("J,tr{l{,4trw)

..1gJ lj

6

ptlj

L[hV A 6\A$

WEtWbJ$.

.r:g!,ue,g$,grt'"

tleqi Kt#i

r,Eri Jgyit,q^t

4\

5f ,+q

jljJv

t+i{tUtWi'cffiAgltg@\i{r! .$^_q.rF9v'!&rWti5.pct&s;Sis-tJ j;g .6.$ygp.c,&lurtirt'i;eci..ifi W
,yr'Itl.J6crE,

Wiait:glj6c#;,a1'+il&r4rd.,.i@cl.iG

Gtci#6crl3Wp,g&6"i,W$lt,# d*- q+ +e W $ 64 6,trjfJv cMVt 4j

utffid$sV*telri
6 c.,Jr,$r B

Wsr5l'fr$6dt1llr'$WW.c},*W

c)tLig

t-etsrieskrrL!

r,

j66,/;j1 4.qr1'1g

glSAUJS)gsffi.!1;61jr5c,e-SrrqpllgJlrtrri
{ t'); €rW

aqti*g&vt$ustAwuyki.wgl
ffl'l*S
r

6gqcj. AeWn

6;

SI6It4t,if ,Y9,EyS%i.$rcW;NrCj

ww'39;r$8;rP4'g4l.€;,$t6lqgk
6al'fft#rW11g,s{p-itr,#4tfu'+rtfi61
#6+
I

*t$f

W$,lt{,.,rui3 r cptdt !

l'

ocl$W5r5t'cr,q6cg6t6tii{1,ffi i$l

&,UW9{j,&WE\c{iad"F$eW
Ut,yW@d&'W$ta,qq*5:r?1,^1
W"iSt,6lacJ td|gJ
t

WqffiyUW.

S3/$N,&t(i$#jJLiJgre,r,i;@pcf d,Jg#t;&$tjr60tsQi.&W$f qlid&,Ti fu ua$St;,utgr[J<.,5%i,j3$s;gtdq W,itg]c6ctl".Wt'UtW.i&WtXt,S-Vl,

&

,;rqtA*&wrst6v.q#B6r6tii-ir.
!:
?ruf'0tflffgtu+{ett..i6W5$tc}l6crisgt r-J f s.Li6 &tr+ t # WP i,$$W;iUU
W, m gU6rV$t ci e$ thsigqci

;$*Wn,6#ilq.frlfiverA)g,W,irs*t'is lr9tlcr,tjfut r,*9t3+#,i$,e Gg
6jjju.l,Jq,lrdy[S-*uAi{;ocy..&.

{KW

SUITAHAR RA}IMAN

ursMTLLAAtu.RAltMA NtR.RAtiltMI

AnnAHMAANU' ALLAMAL.QUII.AANA

. KI|ALAQAL.INSAANA .,

.RAONIKUM^A

'ATLAA IVA WADLA.AL.IVInZAAN. ATLAT TTIGAW FtL . MSZAN r 1v4 AqtrMUL WAZNA DrL.QEntI wA LAATUKiljnUL.MtZAA]r . \ryAL. AITDLA WADT.A'AIIAALIL. AI{AAM r FTUT^FAKtrIATUW . WAI{.NAKTILU DZAATUL.AKMAAM' WAL.ITAIIBU DZUL'AStTFt wln RAyHAAN . FA 0t AyyI AALAA I RAIBTKUMAA TUKADZDZTDAAN . Kn LAQAL. INSAANA MlI\l StIAuttAlLtN t(l.L. rAKIIKITAAR ' IVA KHALAQAL.JAANNA MIM. MAARUIM.. MINNMR . }A DI AIryI AALAA I RADBIKUMAATUIqDZDZMMN N^IIDUL . ruAsYtQAlNt r#A RAItruL UACilRIIIAIN I FA.Dt Alryt ' AALAA I

ALLA.tvtA I IUL.DAYAANA. ASY. SYAMS U WAL. QAIT4ARU B I truSDAAN r WAI{ . NAJMU IV^SY \$YA'ARU YASJUDAN WAS . SAMAA A NAFA '

nAD0IKUMAA TUKADZDZTSAAN' WALAttUL.JAWAARIL. MUNSYA'AATU FIL.NAIIRI KAL.A 'LAAM I FA NI AYYI AALL,\ J nADnlKtlylAA TUK DZD?.IIIAAN. KULLU MAN ,'ALAI|AAFAAI{ . rvAYAllQAAWAJlru nADBlt(A DZUL. JALAALT lYA. TK&IAM . FA lll AYYI.AALAA t RAIIBIKUM/|A TUMDZDZCIMN . YAS.ALUHIru .MAN FtS . SAI,IAAWAATI WA.ARDLI KULLA YAUI\TII{ HUWA FII SYA'NIN FA Nt ATYI AALAA I RAI}DIKUMAE TUXEPZDZTIIAAN ' '
.

' yALTAeryAAN.' uAtNAuuAtAh [ARzAKnuL . LAA yAJ]gHrvAAN. FA 01. AlTt t t{ABUtKttMAA TUT(^DZDZII|AAN ' IAK|I|TUJU Mq|luMAL.^ALAALU U rvAL. MATUAAN .. FA Dt Ayyt AALAA. t LU ,
DAITNA!\I

TUKADT,DZIDA^N

MIHAJAL

.

. FA nt Ayyt AALAA t nAnntKUMAA . rA TDZAN SYAQQATIS.SAMAA.U FA tqANAT WARDATAN KAD.DIIIAAN AALA^ t RADOTKUMAA ' FA NI TUX^DZDZIIIAAN ' FA YAUMA TDLIL.^YYt YUS ALU'AN OZAMNTIItr LAA INSUW.WALAA JAAN ' FA DI AYYI AALAA I RADTIIKUMAA TUKADZDZTNAAN ' YU'RAfUI.. MUJNTMUUNA DI STNIAAITOII rA r
TANTAS|IIRAAN
TUKADZDZIUAAN

sA.NAFRUcrrU LA KUM AyYUT|ATS.TSAQALAAI{ . rA D I Ay.yI A LAA t TTA O D I KUM AA TU t(A DZDZTIIAAN' YAA MA' SYARAL. J D{NT IVAL.D{SI INISTATII.A' TUM AN TAi{FUD7,W MTN . AQTTIAARIS . SAJ\{AAWATI WAL.AADLI FANR'DZUU LAA TANFUDZUI'NA ILT.^A BI SIIT.'LTITAA}I . FA DIAYYI AALAA I RAOOTKUMAA TUIqDZDZITAAI{. YURSALU . AI.AIKUMAA STW^AZIIT'M .MINNAARTW. WA NUIIAASUN FALM

YU'KIlAllzt, lllN . NAlvMstul lvAL.,\QDAAil

FA 0t

Aryt AALAA

t

I

TUIqDZDZTIAAI.I ' DZAWAATAA ATilAAN ' FA II AALAA I RATI EIKI'T{AA TU IqDZDZIDMN' FMIIIM^A'NNAANI^rN TNRIYMI{' FAIIAY'TIMI.^A I RAIIIKMA^ TUIqDzl)zIDMN. MUTAXI M{A , ALAA Ft RUSYtM.tAttrr.A,II\fuMA MtN tST InAQlN WA JAfiAL

TIAADATIu JAHAI{NAIITJL . LATllYUKADZDZIIU B|HAL.MUJnIMUUN . YATIUUTUqNA TIAINAIIAA WA IAINA EA"WTMIN AAN ' FA tT ATYI AALAA I RADrlKtIr{A TUTADU)ZrEr.lfle WrLDt^'t{ IAAAT M QAAT}|A RAEBtrU JANNATAAN ' FA BI AYYI AAI.AA I MIEIrT'MA
R^trBTKT,MAA TUIqDZDZTMI{

'

FA EI AYYT AALAA I RAIBITUMAA TUKADZDZIDAAN' FIIHINNA QASRIRAATUTII.TIIARFI LAM
JANNATAINI DAAN

'

YATNMTTEtrUNNA NSUN

FA EI AYYT AALAA T

QABI,iAI,M WAI.^AJTTI'{

RAEBTKUMAA TUKADZDZI8AAN ' !(A'ANNATII NNA!-YM QUUTU WAL. MA&IAAN . FA Et Ayyl MLAA I

'

RAEBTKT'M^ATUI(^DZDZIEAAN ' I1AL JAZAA'UL. UISMNI TLTJLA .UISAAN.FA ET ATN AAI.^A T NAEDIKT'MATUIqDZDZTIIMI{' WA

I{IN DIruNIEIMM JANNATA
TUKADZDZIEAAN

N'

FA BIAY'YI

AAIJA TRAIIDIKT'MA^

FA Et AYYI AALAA I ' NABBIKUMAA TUKADZDZIBAAN. FIIHIMAA 'AINAANt
MUDIIAAMMATAAN.

NZTIZHAAKTIATAAN
TUKADZDZIITAAN

' ' FA BT AYYI AALAA I RABDTKUMAA TUKADZDZtsMN ' FItrIINNA IqI^MMTUN HISMN ' FA It AYYI AALAA I RADDIKUMAA TUKADZDT,TBAAN ' TIUURUM.
WARUMMAAN
MAQST

' FA BI AYYI AALAA t RAIIDIKUMAA FIIITIIMA FAAKITTATUW.WAI{ . NAKITLUW .

TUUMATUN FIL.K|UYA M . r.^ nt Ayy t AALAA I trAtrs TKUMAA

TUKADZDZEAAN

.

RAEIIKUMAA TUIqDZDZTBA N . MUTTAKI'M{A'AI.^A &AfNAFTN xlN'DLRtw . IYA 'AIIQARIYTIN tllSSAN . FA nl AYal A,,ttJlA I IAE0IKUMAA
TUKADZDZtsAAI{

rYALA JAAN . FA IIt AYYI AALAA I '

LAlvl YATHMITSIIUNNA

INSUN

QAELAIIUM

TADMRAIqSMU RADNIKA DZIL.JALAALI WAL.

IKRAAM'

SURAII LUQMAN

,JVlVa"i*Sttsv,JPrsir4---'i
|gt'd6J€9i.cr)rt6\.,3 j\W6d;t#tl${
q6,Y)s,JSAt

AAt,SWVspSgr)-6W15*tYCiij

6,#V

O:< hfr ,&

LyW

'et,AV,Cis#,5,&')r(^Y,SbEi&ltdl

o6!wls4it+qs$t;;iIyfiiiroY{st
d5',i,r,3J'airl t6.,s.'!. G!>t,gig-:^glt

e6ti$'ffiUJ.6r\,J@W\($$jfl'..a
drl

W8.,#r)tF,U-#JW&6W&
(*'r3tt+3t4VYg''PW&.dj#

iI
$

+

F v 6)\,it6liL6l k,J4rs; ;(.jEil
qt
ait\6Y\{r,

Gi>tr).As9;r-Yfli,il:ii'+'d'5Sbs;!lt

s

a;5vt:.'lJfilef,+Frf >'ALVd#i 6-#t

O,,.i"?s rSbtlaQW rY

SUR,{HLUQMAN
DrsMrl. LAilIR n.AlrM^AfitR nAltrtM

tJ. r{.' 5.

wA tzQALA LUQMAfiU LIDNUU
YAA
B

WAJTUWA

yA

lDlrt ttUU
TR

UNAYYA L^ ATUSYSY
TNSA.^NA

R"|

K

8

ILLA II INNASYSY

KA

LADHULMUNADHIIM

'wlwASSAtNAt
WAHNAN

EtwALrDAttl tlAMA

LATTTUMMUHU

'ALAA

WAITNIN WAfISALUIIU

fN AMAINI

ANISYKURLI WALI TYATTD^I K TLAYTAI. MASIItrR
I

Btm

WAINJMIIADAAI(A'AI.AA ANTUSYRIIq EUMMLATSA T-AIq ni{uN FALAA TUTHT lruMAA wA SA}ttDtiltt,MAA
M

FIDUNYAA

A'

RUFAA TVATTAII I'SATI t ILA.IT{AN AI{MEA

16. yM luNAyrA tNNAtrA
M

ILAYTA. SU}OIA ILAY'YA TYIARTruKUM FAAT,NADDruKU}I 8 TMAA KUNTUM T^. MAI.UUN
TNTAKU INKIIA RD^LTN FATA KUM FTISA ^useolA KI IR ATIN

ilrnnetw
A UFIS

AUFILARDTYA

t7.

Y^A

tNNALLAttA LITIFUIT! KttADtR EUNAyTA AQIMIS||ALATA WAMUR8IL MA. RUF!

,Tt DfiULLAl|

NI IAIYATI

I

wAfinA ANIL tttuNtqru lvAsEIR .ALAA M,{A ASASAK INNA zAt.n<r unr rzuit UMtruR

I'. t9.

WALAATUSTIA'IR KIIADDAKALINNASI WALAATAAISYI FILARDI MARAIIA. INNAL LAII^ LAAYU IITITBU
KUILAMUTTKIIATALTN FAIIKUUR,

wAscQtD FttMASytKA WAQDUD trilNSAUTtt( INNA
ANKARAL ASTYAATI LASAUTUL tf AMfR

Doa untuk Kandungan
Allahumma innias-aluka an laj-'alahu ummalan wahidatan wa antaj-'alahu musliman mu'minan, wa antaj-'glshu minaddu'atishoodiqiinal mukhlishina, wa antaj-'alahu qurrota ainin lii waliwaalidihi wa ikhwatihi wal muslimiina wa antar zuqohus-gyahadata baUa tuuli'umurin wa husni'amala. Allahumma inni'audzhubika wadzur-dyatahu minasyaithoonirroJim. Allahumma sahhil hamlahu wa sahhil wiladalahu wa yassirsabiilahu antal-ladzi kholaqotalru wa antal-ladzi ansya'tahu wa saw-wailahu wa-'ad-daltahu. Allahumma inni abaro-u ilaikamin haulii wa quw-wati la ilaaha illa anta. Allahumma ladzhu mim baini yadaihiwa mim kholfihi'an wa yaminihi wa-'an syimalihi wa min tahtihl waqdzifit' tauhiida fi qolbihi wa-a'inni'ala tarbiyatihi waj-'alhu minal mujad-didiina lidiinika waminal muhib'biina lisunnati nabiyika Muhammadin Sholallohu'alaihi wa salam.

Artinya:
"Ya Allah, aku mohon kepadaMu agar Engkau ladikan anakku sebagai orang yang sekualitas ummat, Engkauiadikan sebagai mu'min yang borcerah dii, Engkau iadikan dia sebagal penyoiuk hati bagiku bagi orang luanya, bagi saudaranya dan bagi soluruh orang tstam, Engkau rizkikan kepadanya sebagai orang yang syahid setelah borumur panjang dan beramalbaik.
Ya Altah, aku bertindung kepadaMu atas dia dan anak'anaknya dari godaan sotan yang lerkutuk.Ya Allah, mudahkanlah dalam mongandungnya dan di dalam kelahirannya. Ringankanlah ialannya'

Engkaulah penciptanya dan Engkaulah yang monumbuhkannya, Engkaulah yang membaguskan dan Engkau pula yang

mompobaikinya.
Ya Altah, aku kembalikan kepadaMu sogala daya dan kekuatanku,

liadaTuhan yang patut disembah kecuali Engkau.Ya Allah, lagalah dia dail dopAn,iotakang, samplng kanan, samplng kitl, dad atas dan darl bawahnya.Tanamkanlah kalimat tauhlld dihatinya, bantulah aku di datam tatuiyahny a dan iadikanlah dia sebagal muJahld agamaMu dan sobagalponcinta sunnah nabiMu Muhammad SAW.'

Doa 0rang Tua Xepada Calon Baylnya
Bismillahirahmanlrrahim Allahummahfadz waladil maadaama fil bathni zaujatil a itaa syifaa uka syifaa an laa yughoodiru saqoman Allahumma showwirhu shurolan hasanalan wa tsabblt qolbahuu limaanan bika wa birosuulika Allahummaj'alhu shohiihan kaamilan, haadiqon,, aaqilan, 'aaliman,'aamilan Allahumma thowwil' umrohuu wa shohhih Jasadahuu wa hassin khuluqohuu wa afshoh lisaanahuu liqiroatil hadiitsl wal qu/aani bi barokati Muhammadin Basuutillaahi shallallaahu'alaihl wa sallama

wasyfihiiantasysyaafillaa syifaa

Ya Allah,Tuhan fumetihan Atam Limpahkanlah penjagaan terhadap anakku selama ia berada dalam kandungan lstriku. Ya Hlah, Zat Maha Penyembuh Sakit Karunlakanlah kesehatan kepada anakku. Sungguh Engkau.Zat Penyembuh dan pemberi Kesehatan yarg thla disertai penyakit sesudah-Mu,

Ya All ah, Tuhan Yang Maha Ku

asa

MuhamnndSAW

Jadikanlah anakku dalam bentuk jasad yang batk dan s?mp_urna: Tetapkanlah hatinya dalam ke adaan be riman kopad a. Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, Zat Maha pencipta Jadikanlah anakku senantiasa dalam keadaan sehat lahir lqtinnya, gempu ma bentuk lisiknya etok, cantik rupa dan tingkah lakunya. Benka| berilmu serta be nmal yang bali, Y-a Allah,Yang MahaKasih dan Maha Sayang Anugerahkanlah kepada anakku badan yang sehat lagt semp.uma, akhlakyang bagus, ucapan yang tasih aan letas un-tuk membaca ahQulandan hadist Rasut. Dan kaml senantiasa berharap mendapat koberkahan Rasul-Mu,

llo'a mcmohon pormlntaan dltrbullan

'#g;'&1-:6t*lF---gl;;FS
.)/ta1 t1\ "" 'o
ALT.AHUMMA INNI A'UDZU BIKA MtN 'ILMIN LA YANFA'U WA OALBIN LA YAKHSYA'U WA DU'A.I t.A VUSMA'U WA NAFSIN LA
TASYABA'U.

'Ya Allah, aku bertindung kepada Engkau dari ilmu yang lak be rguna,

dan haliyang lak pernah lenang, dari do'a yang lak dldongar dan darl nalsu yang tak pernah kenyang'.

0o'a momohon agsr dlborl koturunrn yang balk

,rt"$W'CiVr,i'{16
RABBI I.ATDZARNI FAROAN WAANTA KHAIRUL WARITSINA. 'Ya Tuhanku, langantah Engkau tlnggalkan aku seorang dlrl, dan Engkaulah waris yang paling balk'.
(QS. AlArlblya' : 89)

l/4n,r, /
a

<

ia,a.:t ?<-2. arttl . ,t . .. -.,/

RABBI HABLI MIN I.AOUNI(A OZURRIYYATAN THAYYIBATAN INNAIGSAMI'UO OI'A.I. 'Ya Tuhan kam{ hedlah aku darl sisi-Mu, kelurunan yang baik.
Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar (mempe rkenatkan) do,a. (QS.'Ali lmnn: 38)

LI MINASH SHALIHINA. 'Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (anak) yang termasuk golongan onng<'nng yang saleh'. (OSAsi Shatfat: |N)
RABBIHAB

,,e'ffi'V6J:lntp&';f(;:i'
RABBIJ'AINI MUOIMASH SHALATI WA MIN DZURRIYYATI MBBANA WA TAOOABBAL DU'A.I. 'Ya Tuhan kaml,ladikanlah aku &n anak+ucuku orangonng yang lelap mendiriken shalal, ya Tuhan kami pedcenankanlah-do'aku'. (QS.lbnhim: a0)

I ll . Lar^,
RABBANA HAB LANA MIN AZWAJINA WA DZURRIYYATINA
OURRATA A'YUNIN WA"J'ALNA LIL MUTTAOINA IMAMAN. 'Tuhan kam[ karunlakanlah kepda kaml dad lslrl-lstd kaml dan anakcucu kaml menyonangkan kaml dan ladlkanlah kaml sebagal

/:

pemimpln Mgl onng-orang yang berlaqwa'. (QS. Al-Furgan:74)

0o'r

manrohon

lgrr dlbcll leeclmtu ralran tchemlha

;AU:IArAeE'6ffi {$,i:fri,

'e6*Jfgtr!$(l}St'y;, *fi69i;;5r0.c-i'&J#,
.:eggrg'15-:..{,jft-'^Wf/.i#.",^t\5

ALI.AHUMMAHEAZH WALAOI MAOAMA FI BATI'INI WASYFIHI

ANTA SYAFIN LA SYIFA.A ILLA SYIFA.AN LA YUGHADIRU SAOAMAN. ATIJHUMMA SHAWWIRHU HASANATAN WA TSABIT

OALBAHU IMANAN BIKA WA BIRASULIKA. ALLAHUMMA AKHRIJHUMIN BATHNI WAOTA WALAOATI SAHLAN WA FASLIMAN. ALLAHUMMAJ'ALHU SHAHI HAN KAMILAN WA'AOILAN HADZIQAN'ALIMAN'AMILAN. ALLAHUMMA THAWWII'UMRAHU WA SHAHIH JASAOAHU WA HASSIN KHULUOAHU WAFSHAH LISANAHU WA AHSIN SHURATAN
LIOI RA.ATI L HADTTS I WAL OU R.AN I BI BARAI(ATI MUHAMMADIN

sHALLALI-AHU 'ALAlHl wA sALI-AMA wAL HAMMDuLltr.ekt
RABBIL'ALAMINA.
'Ya A!!ah, perlihatah anakku selama berada dalam kadunganku'

Dan sehaikanlah dia, karena sesungguhnya Engkau adalah Dzat

$
$
i{

yangblsEmenyehatkan.Tiadakesembuhanyangtida!melalnkan 'keimbuhan dart'Mu, kesembuhan yang E&k maninggalla n penyakl xdikitpun. Ya Altah, bentuklah dia datam perutku dalam Mntuk yang Dagus, dan tatapkanlah rahtmiu pada saat'kelahlran1u dengan ' mudah dan dalam keadaan selamat. Ya Attah, ladlkanlah Ia amk yang benkal, yang cr,rdal,.yang alim' yang sohat 'daimau dan sempuma,
mengamalkan llmunya. Ya, Allah, panlangkanlah umumya' s eharkantah tibuhnya, bagusianl ah akhlaknya, I asthkanlah ll*nnya, ian baguskantah Oer*,an Nabt Muhammad &w. Oan scgala pul Mgl Allah Tuhan sornosfa alam'.
'

0o'r

mlon

rgf,r dlbcrl kcnrdrhrn tctlkr

rttn mclrhlrttn

#$l]q$r6,*-8;;ir-:Jju
HANNA WAI-AOAT MARYAM WA MARYAM WALADAT'ILSAA

UKHRUJ AYYUHAL MAULUUDU BIOUAORATIL MALIKIL
MA'BUUOI.

'Hanna lolah melahirkan Maryam dan Maryam telah motahtrkan lsa.

Keluarlah, hal anak (yang masih dalam kandungan) dengan
kekuasaan Allah, Penguase yang dlsembah'.

-#&ifybepi;,$l'ii$t
U'ILDZUHU BILWMHIOISH SHAMADI MIN KULLI SYARRI OZII
HASADIN. 'Aku bedhdtng kep&NlahYary Malu Es*, tcmptbergantungnya Eemua makhluk untuR Myl (yang al<an lahk) &rl kelahatan semua makhluk yang mempunyal silat dengkl,.

llo'r'ratd* rletlrtu rtro trt Li dlhcdrn

Adzrn

WA INNI U'ILOZUHU BIKA WA DZURRTYYATAHU MINASY
SYAITI.IAANTR RA'IIM.

'Sungpuh tku mohott kcpada-Mu pcrltndungan unluknya dan anak kelurunannya darl sotan yang lerl<utuk . (OS. All lmnn: fi)

i; dq #i,K;-*6

r

jr e
r

W!4t

A'UDZU BIIGUMATILI-AHITTAMMATI MIN KULLI SYAITHANIN WA I"I.AMMATIN WA MIN'AININ I.AMMATIN. cogala g ngg.nn setan dan luga darl sogala hewan yang befulsa, cttn tuqs dad pandanqan mala yang lahat.,

'Aku berlindung dengan kattmat Ailah yang amat sempuma darl

'*:i:ffiySa,g:ryr;;S:,ir{;(r-r_
6j;rci), $+$:;i;5"8(;tiatj;Wgt

.'i#)(i}{fu(ffi ,(]::,ifi6
ALI.AHUI,IMN'ALNI WA AUW)I WA OZURRITYATI MIN AHLIL'
KHAI RI WA tA Tru ALNI WA N^TAHUMMIN AHUS SU.I WAAHLI OH. DHAIRI WARZUONI WA MYA}IUM 1LMAN NAFI'AN WA RIZOAN

WA SI'AN WA KHLUOAN HASAT{AN ATTAUFIOA ILTTI.THA'ATI WA

FAHMAN.NABIYYINA.

t'

'Ya Allah, taai\antan aku, ahak-atakku, dan kctuargaht lermasul. dad goloqganbrang yang Mrttnu ctan gotongu oing yang Mlk, Dan luganlah Engkau ladlkan aku srta menlca datun g*agan onng lahal'dan orang ytng mcmbuat mudhznt. Ecdtah rezekl kep&ku dan kepada mcrelu bcntp ilmu yang Drlrmanhal, rczekt yang lapang, budl pekcrtl yatq bak, pcrtobngan untuk taat, dan kopluman mengenal pae nail,.

$

0o'a Snrlw

s s s
iT

li:&x;ettY*;6Y.-ti;'#::6eit;w,. Ji6 j,;i"!:*i; jI...+*y:CjvLJ*'
RAB B I AWZ l'N I AN ASYKU RA N I'MATAI(A uTl AN'A[,ffA'ALffA WA'AI.A WA LIOAYYA WAAN A'MATA SHALIHAN TARDHAHU WA ADKHILNT BI RAHMATII(A FI'IBAOII(ASH SHALIHINA.

jii

'Ya Tuhanku, borilah aku ilham untuk mensyttkud nlkmal-Mu yang

lelah Engkau bedkan kapdaku dan kepda MpaR ibuku &n agar aku Mlfr,ual amal kebalkan yang Engkau rldhol, berilanlah koMikan

kepadaku dengan memberl kebalkan Rcpada anah-cucuku. *sungguhnya aku 0ortauMt kapda-Mu dan sesungguhnya aku
lermasuk ol;ang-o'r,ng yang ber.sr,nh dhl'.

(QS.NAhqal:

15)

s
+s

0o'r

Pcnufup

s
tt

ii

A1f:;Ur'.ii3$t$:;fJcifi;G;
RAEBANA ATINA FIODUN.NYA HASANATAN. WAFIL AKHIRATI
I-I.ASANATAN, WA OI NA ADZAEAN NAR.

ala Tlthanku, hrtkanlah kefr.ltkan
(OS.At

il

aunn

darr

at<hlnt kolak, serta llndungllah kaml dag! azab ncm,lto'.

W

tcctrlltkan dl

tuqanh:201)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful