You are on page 1of 2

Monitor Polski Nr 39 — 990 — Poz.

642 i 643

za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz edukacji m∏odzie˝y za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz Polski
polonijnej
KRZY˚EM KAWALERSKIM
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI ORDERU ZAS¸UGI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
8. Kula Jan,
15. ks. Józefowicz Maciej, 16. Wasilewski Maciej,
obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:
za zas∏ugi w rozwijaniu polsko-w´gierskiej wspó∏pracy
KRZY˚EM KAWALERSKIM handlowej
ORDERU ZAS¸UGI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci polonijnej 17. Buliszak Ryszard,
9. Bosse Paul, 10. Meyer Lee, 11. Pinkowski Edward, obywatele Republiki W´gierskiej:
za wybitne zas∏ugi i zaanga˝owanie w dzia∏alnoÊci spo- za wybitne zas∏ugi w propagowaniu polskiej kultury
∏ecznej na rzecz Êrodowiska polonijnego
KRZY˚EM OFICERSKIM
12. Hayes Francis Xavier, ORDERU ZAS¸UGI
za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci polonijnej, za propa- RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
gowanie polskiej kultury
18. Jancsó Miklós,
13. Winters Marion,
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Re-
publice W´gierskiej: za zas∏ugi w rozwijaniu polsko-w´gierskiej wspó∏pracy

za wybitne zas∏ugi w propagowaniu polskiej sztuki 19. Gardos Zoltán,


i historii
za zas∏ugi w rozwijaniu polsko-w´gierskiej wspó∏pracy
KRZY˚EM OFICERSKIM handlowej
ORDERU ZAS¸UGI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 20. Rozsa Pál.

14. Trojan Marian, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

643
Rej. 150/2001
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 sierpnia 2001 r.

o nadaniu odznaczeƒ.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej nis∏aw, 12. Dziuba Ewelina Sylwia, 13. Frenkiel Wac∏aw,
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) 14. Gasiƒski Marian Adam, 15. Geras Józefa Krystyna,
oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach 16. Golachowski Antoni, 17. Grott Bogumi∏ Andrzej, 18.
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, Guzowska Maria Józefa, 19. Heffner Krystian, 20. Kemp-
poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Mini- ny Danuta Antonina, 21. Kimber-Brzezicka Jadwiga ¸u-
stra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjàtkowo su- cja, 22. Kisza W∏odzimierz Andrzej, 23. Kopaƒska-Bród-
mienne wykonywanie obowiàzków wynikajàcych ka Donata, 24. Kotecki Andrzej Rajmund, 25. Kotlorz Do-
z pracy zawodowej odznaczeni zostajà: rota, 26. Kozek El˝bieta Maria, 27. Koz∏owska Ma∏gorza-
ta Anna, 28. Kusztal Jerzy, 29. Kwolek Andrzej Józef, 30.
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI Labocha Janina, 31. ¸omotowski Janusz Józef, 32. Mali-
szewski Kazimierz, 33. Mazurkiewicz Jadwiga El˝bieta,
1. Barcikowski Adam Stanis∏aw, 2. Bia∏czyk W∏odzi- 34. Michalik Marek Józef, 35. Micha∏owska Maria, 36.
mierz Kazimierz, 3. Bieszczad Tadeusz, 4. Borowski An- Pliszkiewicz Marek, 37. Proniewicz Leonard Marian, 38.
drzej, 5. Burgie∏ Maria Magdalena, 6. Chrzan Piotr, 7. Pyka Irena, 39. Reinhard Andrzej Filip, 40. Rejman Józef
Cieszkowski Marek Jan, 8. Deszcz Ryszard, 9. Domoradz- Jan, 41. Sporek Tadeusz, 42. Sroka Henryk, 43. Stach
ki Stanis∏aw, 10. Dudek Jolanta, 11. Dul´ba Tomasz Sta- Gra˝yna Hanna, 44. Stachowski Marek, 45. Stengl Anna,
Monitor Polski Nr 39 — 991 — Poz. 643 i 644

46. Sujecka Regina, 47. Âwiàtkowska Marcela Kazimiera, Karolina, 81. Reichhart Marek, 82. Sajdak Maria Broni-
48. WiÊniewski Ryszard, 49. Wojtasiƒska Teresa, 50. Za- s∏awa, 83. Sàczewska Wanda, 84. Siemaszko Aleksan-
grodnik Andrzej Adam, 51. Zagóra-Jonszta Urszula, 52. der Roman, 85. Smolarek Maria, 86. Stankowska Anna,
Zawadzki Henryk, 53. ˚elazny Miros∏aw, 87. Surdacka Jadwiga, 88. Szymik Stefan Henryk, 89.
Âniady Roman Andrzej, 90. Walat Wojciech Piotr, 91.
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI Wanke-Jakubowska Ma∏gorzata Barbara, 92. Wanke-
-Jerie Maria Ewa, 93. ˚elazny Jadwiga, 94. ˚ok Roman,
54. Barasiƒska Anna, 55. Beliczyƒska Krystyna Ha-
lina, 56. Bonusiak Andrzej Leszek, 57. Brzeski Jan W∏a- BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
dys∏aw, 58. Chiliƒska-MaÊlarz Janina, 59. ks. Chmie-
lewski Marek, 60. Cury∏o Monika Katarzyna, 61. o. Der- 95. Bàkowska Ewa Teresa, 96. Gansiniec Andrzej Hen-
dziuk Andrzej, 62. Dorawa W∏adys∏awa Teresa, 63. Go- ryk, 97. ¸ab´cka Ma∏gorzata, 98. ¸àcka Jolanta, 99. ¸eb-
laƒska Maria Antonina, 64. Harasim Janina, 65. Harnic- kowska Anna, 100. ¸oza Alicja Ma∏gorzata, 101. Pok∏adek
ki Zbigniew, 66. Hutnik Edward, 67. Kad∏ubiec W∏ady- Ryszard Jacek, 102. Popiel Magdalena, 103. Prokop-Janiec
s∏aw, 68. Kolasiƒska Iwona Renata, 69. Kozera Teresa, Eugenia Zofia, 104. Rozwadowska Zofia, 105. Rutkowska-
70. Kucia Helena Jadwiga, 71. Maczuga Janina, 72. -Popek Barbara Halina, 106. Staniek Eugenia Urszula, 107.
Maƒczak-Wohlfeld El˝bieta, 73. Michalak Teresa Maria, Woêniak Tadeusz Jan, 108. Woêniakowska Krystyna.
74. Olszak Celina, 75. Olszewska Beata, 76. Paƒkowska
Ma∏gorzata, 77. Pera Krystian, 78. Pig∏owska Barbara
Józefa, 79. Pospu∏a El˝bieta Maria, 80. Pstràg Dorota Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

644
Rej. 159/2001

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 sierpnia 2001 r.

o nadaniu odznaczeƒ.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- charski Witold Jan, 18. Urban Marek Lech, 19. ˚ura-
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, wicz Edward,
poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718)
odznaczeni zostajà: 20. Berczyƒski Stanis∏aw, 21. Je˝ewska Ma∏gorzata
Maria, 22. ¸abanowska Barbara Helena, 23. Motorko
na wniosek Ministra Gospodarki Alicja Katarzyna, 24. Orlikowska Teresa, 25. Saniewska
za zas∏ugi dla rozwoju gospodarki narodowej: Alicja, 26. Si∏owiecki Andrzej,

Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

1. Gawliczek Edward, 2. Meinhardt Boles∏aw Andrzej, 27. Ptak Boles∏aw Franciszek, 28. Sydorenko Maria,
3. Szypka Zdzis∏aw, 4. Âwierczyƒski Wiktor Emanuel,
na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej
5. Szumny Józef Jan, 6. Zehnal Jerzy Antoni, 7. Zie- Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
liƒska Ma∏gorzata Maria,
29. Waraksa Roman,
na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
za wzorowe, wyjàtkowe sumienne wykonywanie obo- za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz rozwoju sportu w´d-
wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej: karskiego:

Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI


30. Grudziƒski Jerzy Konrad,
8. Danek Jan, 9. G∏azek Mariola El˝bieta, 10.
Grzyb Zygmunt Stanis∏aw, 11. Koz∏owski Jan Jacek, SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
12. Lisowicz Franciszek, 13. ¸abanowski Gabriel
Szczepan, 14. Muszyƒska Janina, 15. Orlikowski Le- 31. Mazurkiewicz Józef, 32. Szaroleta Marcin Win-
szek Bogdan, 16. Pidek Andrzej W∏odzimierz, 17. P∏o- centy,