You are on page 1of 2

Monitor Polski Nr 38 — 963 — Poz.

619 i 620

619
Rej. 176/2001

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 sierpnia 2001 r.

o nadaniu odznaczeƒ.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej za zas∏ugi w pracy zawodowej oraz w dzia∏alnoÊci spo-
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) ∏ecznej i zwiàzkowej
oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, 2. Fróg Jan W∏adys∏aw,
poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zosta-
jà za zas∏ugi w pracy zawodowej

Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI 3. Komor Barbara Wies∏awa.

za zas∏ugi w pracy naukowej i dydaktycznej


1. Tworkowski Józef Szczepan, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

620
Rej. 175/2001

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 sierpnia 2001 r.

o nadaniu orderów.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej usz, 23. Âmietana Zbigniew Jan, 24. Wàsik Feliks, 25.
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) Z∏otkiewicz Eligiusz Jan,
oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101,
poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Pre- KRZY˚EM KAWALERSKIM
zesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitu∏´ Or- ORDERU ODRODZENIA POLSKI
deru Odrodzenia Polski, odznaczeni zostajà: 26. Andrzejak Ryszard Walenty, 27. BanaÊ Teresa
Czes∏awa, 28. Bokszaƒski Zbigniew Stanis∏aw, 29. Bus-
se Przemys∏aw Jan, 30. Chymuk Maria Stefania, 31. Cy-
za wybitne zas∏ugi w pracy naukowej i dydaktycznej: bulska Regina, 32. Czaplejewicz Eugeniusz, 33. Depta
Andrzej, 34. Dziuba Jerzy Józef, 35. Dziurla Henryk, 36.
KRZY˚EM KOMANDORSKIM Filipowicz Antoni Józef, 37. GabryÊ Krzysztof, 38. Ga-
ORDERU ODRODZENIA POLSKI jewska El˝bieta Danuta, 39. Gelles Romuald Czes∏aw,
1. Faron Boles∏aw, 2. Hernas Czes∏aw, 3. Matuszew- 40. Gnatiuk Stanis∏aw, 41. Jadacki Jacek Juliusz, 42.
ski Józef Wojciech, 4. Rutkowski Jerzy Julian, 5. Szre- Kamiƒski Wies∏aw Andrzej, 43. Klinger Marian, 44. Ku-
niawski Jan, 6. Turski Ryszard Franciszek, 7. Zió∏kowski czyƒski Krzysztof Antoni, 45. Litwiƒczuk Zygmunt Apo-
Józef Julian, linary, 46. Lorenz Jerzy Bogus∏aw, 47. ¸oÊ-Nowak Tere-
sa, 48. Ni˝ankowska Maria Hanna, 49. Oleszczuk Jan
KRZY˚EM OFICERSKIM Witold, 50. Osada Jerzy Stanis∏aw, 51. Oset Miros∏aw,
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 52. Polmiƒski Wies∏aw Józef, 53. Rajchel Zbigniew An-
drzej, 54. Ratajczak Emil, 55. Rusek Zbigniew Stani-
8. Bochno Roman, 9. Broniewicz Witold Czes∏aw, s∏aw, 56. Skrzypiec-Legendziewicz Janina, 57. Smo∏ka
10. Domaƒski Czes∏aw Kazimierz, 11. Goluda Marian, Leonard Jan, 58. Szocki Józef, 59. Szumi∏o Halina, 60.
12. Górecki Brunon Romuald, 13. Kawecki Zdzis∏aw Ro- Trojanowski Tomasz, 61. Warwas Maria, 62. Wasilew-
muald, 14. Koper Stanis∏aw, 15. Kotarski Edmund Ber- ski Alojzy Jan, 63. Waszkiewicz Ludmi∏a, 64. Wielosz
nard, 16. Kreja Bogus∏aw Józef, 17. Lewaszkiewicz-Pe- Marian, 65. Wierzbicki Kazimierz, 66. Wilczek Mieczy-
trykowska Biruta Maria, 18. Nowecki Bogdan Jan, 19. s∏aw, 67. WiÊniewski Janusz W∏adys∏aw, 68. Zadro˝yƒ-
Pomorski Krzysztof Roman, 20. Radwan Stanis∏aw Mi- ska-Baràcz Anna, 69. Zbirski Alojzy Franciszek, 70. Zi´-
ko∏aj, 21. Sokolewicz Zofia Blanka, 22. Szymczak Tade- tek Marek Franciszek,
Monitor Polski Nr 38 — 964 — Poz. 620 i 621

za wybitne zas∏ugi w umacnianiu suwerennoÊci KRZY˚EM KAWALERSKIM


i obronnoÊci kraju: ORDERU ODRODZENIA POLSKI

KRZY˚EM OFICERSKIM 100. Had∏o Marian, 101. Osiecki Kazimierz, 102.


ORDERU ODRODZENIA POLSKI Owoc Henryk,

71. p∏k Bielewicz Zbigniew Franciszek, 72. p∏k Jan-


kowski Stanis∏aw Marian, 73. Zab∏ocki Eugeniusz Ro- KRZY˚EM OFICERSKIM
man, ORDERU ODRODZENIA POLSKI

KRZY˚EM KAWALERSKIM za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej i charyta-


ORDERU ODRODZENIA POLSKI tywnej
74. p∏k Boguszewski Witalis, 75. Ciechan Wojciech, 103. Daszyk Roman,
76. p∏k Domaniecki Janusz Aleksander, 77. p∏k Ficer-
man Jan, 78. p∏k Figaj Romauald Grzegorz, 79. G∏ówka
Krystyna, 80. p∏k Jab∏oƒski Tadeusz Jan, 81. p∏k Jackie- za wybitne zas∏ugi dla rozwoju polskiego rolnictwa
wicz Micha∏, 82. p∏k JanoÊ Zbigniew Jacek, 83. p∏k Je- 104. Rola Józef,
leniewicz Marian, 84. p∏k Kieroƒski Jaros∏aw Zbigniew,
85. p∏k Kopka Lech Henryk, 86. pp∏k LeÊniewski Jan,
87. pp∏k Nawrocki Józef, 88. p∏k Ostrowski Zbigniew za wybitne zas∏ugi w d∏ugoletniej dzia∏alnoÊci spo∏ecz-
Wiktor, 89. p∏k Pawelec Jerzy Bohdan, 90. gen. bryg. nej
Pietrzyk Andrzej Bart∏omiej, 91. p∏k Pogorzelczyk Jerzy,
92. p∏k Siekiera Jan Zygmunt, 93. p∏k S∏otwiƒski Stani- 105. Skrzypek Maria Wiktoria,
s∏aw, 94. p∏k Truszkiewicz Marek Grzegorz, 95. p∏k Wi-
lantewicz Ryszard, 96. p∏k Wyrzykowski Roman,
KRZY˚EM KAWALERSKIM
za wybitne zas∏ugi dla kultury polskiej i jej promocji ORDERU ODRODZENIA POLSKI
w Êwiecie:
za wybitne zas∏ugi dla rozwoju i upowszechniania kul-
KRZY˚EM OFICERSKIM tury:
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 106. Baliƒska Maria Halina, 107. Cybulski Antoni,
97. Berdyszak Jan, 108. Kornacki Krzysztof Marian, 109. Kowalczyk Longin
Ludwik,
KRZY˚EM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
za wybitne zas∏ugi w pracy dydaktycznej w szkolnic-
98. Palacz Tomasz, twie artystycznym
za wybitne zas∏ugi w ratownictwie górskim: 110. Chyliƒski Henryk.

KRZY˚EM OFICERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
99. Wojciechowski Wojomir,

621
Rej. 182/2001

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2001 r.

o nadaniu orderów i odznaczeƒ.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101,
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zosta-
oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach jà: