You are on page 1of 2

Monitor Polski Nr 32 — 806 — Poz.

526 i 527

Atak na Stany Zjednoczone to agresja wymierzona dów. Od naszej wspólnej postawy zale˝y, jak b´dzie
tak˝e we wszystkie paƒstwa, którym bliskie sà wartoÊci wyglàda∏ wiek XXI.
wolnoÊci i demokracji. To zbrodnia przeciw ludzkoÊci
— podwa˝enie wartoÊci ˝ycia, które dla naszej cywili- Pami´tamy o s∏owach najwy˝szego autorytetu mo-
zacji jest wartoÊcià nadrz´dnà. Ten zuchwa∏y akt barba- ralnego naszych czasów — Jana Paw∏a II, który nazwa∏
rzyƒstwa nie mo˝e pozostaç bez odpowiedzi. Sejm terrorystyczny atak na Stany Zjednoczone „mrocznym
Rzeczypospolitej Polskiej w pe∏ni popiera stanowisko dniem w dziejach ludzkoÊci” i który przestrzega∏ „aby
Rady Pó∏nocnoatlantyckiej NATO. Gotowi jesteÊmy nie wzi´∏a góry spirala nienawiÊci i przemocy”.
wype∏niç zobowiàzania sojusznicze wynikajàce z arty-
ku∏u 5 traktatu waszyngtoƒskiego. Âwiadomi prze∏omowego znaczenia decyzji, jakie
teraz sà podejmowane, apelujemy o to, by kierowane
Potrzebna jest solidarnoÊç z tymi, którzy op∏akujà one by∏y dà˝eniem do pokoju na Êwiecie i do wyelimi-
swoich najbli˝szych. Ale nade wszystko potrzeba dziÊ nowania terroru oraz agresji wymierzonych w prawa
gotowoÊci do konsekwentnej walki z mi´dzynarodo- osób ludzkich, prawa rodzin i prawa narodów.
wym terroryzmem, bez wzgl´du na pochodzenie, sym-
patie i cele polityczne deklarowane przez terrorystów.
To wyzwanie dla wszystkich paƒstw, rzàdów i naro- Marsza∏ek Sejmu: M. P∏a˝yƒski

527
ZARZÑDZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie okreÊlenia wzoru legitymacji poselskiej.

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 2. W legitymacji poselskiej umieszcza si´ fotografi´
1996 r. o wykonywaniu mandatu pos∏a i senatora pos∏a, imi´ i nazwisko pos∏a, numer legitymacji, dat´
(Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, jej wydania oraz podpisy Marsza∏ka Sejmu i pos∏a-w∏a-
poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, Êciciela legitymacji.
poz. 770 i Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 oraz § 2. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem rozpocz´-
z 2001 r. Nr 94, poz. 1032) zarzàdza si´, co nast´puje: cia IV kadencji Sejmu.

§ 1. 1. Ustala si´ wzór legitymacji poselskiej, stano-


wiàcy za∏àcznik do zarzàdzenia. Marsza∏ek Sejmu: M. P∏a˝yƒski
Monitor Polski Nr 32 — 807 — Poz. 527

Za∏àcznik do zarzàdzenia Marsza∏ka Sejmu


Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 wrze-
Ênia 2001 r. (poz. 527)

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ

awers

rewers

Opis:
1. Wymiary: 85 x 54 mm.
2. Postaç: sztywna karta z tworzywa sztucznego z wprasowanym i widocznym na rewersie uk∏adem elektro-
nicznym.

Charakterystyka:
Awers:
• kolorowe zdj´cie w ramce o wymiarach 40 x 28 mm;
• pod napisem „SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV Kadencja” wizerunek or∏a w koronie, na czerwo-
nym polu, w ramce o wymiarach 12 x 9 mm;
• zabezpieczenie: pokrycie przezroczystà warstwà reagujàcà na oÊwietlenie promieniami ultrafioletowymi;
Rewers:
• dwie ramki o wymiarach 38 x 9 mm ka˝da, z miejscem na imi´ i nazwisko marsza∏ka Sejmu oraz nanie-
sione elektronicznie podpisy: marsza∏ka i pos∏a-w∏aÊciciela legitymacji;
• zabezpieczenie: pokrycie przezroczystà folià holograficznà.