You are on page 1of 2

Monitor Polski Nr 31 — 789 — Poz.

516 i 517

516
Rej. 141/2001

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2001 r.

o nadaniu orderów.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej KRZY˚EM OFICERSKIM


Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) ORDERU ODRODZENIA POLSKI
oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, 1. Fajklewicz Zbigniew Józef, 2. Garlicki Aleksander
poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Preze- Jacek.
sa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitu∏´ Orde-
ru Odrodzenia Polski, za wybitne zas∏ugi w pracy na-
ukowej i dydaktycznej odznaczeni zostajà Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

517
Rej. 114/2001

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2001 r.

o nadaniu odznaczeƒ.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI


tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, po raz drugi
poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, 8. Wróblewski Ryszard,
z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718)
odznaczeni zostajà: SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 9. Ch´ckiewicz Mieczys∏aw Adam, 10. Dàbrowska


Barbara Urszula, 11. Czarnacki Adam, 12. Ilczuk Teresa,
za zas∏ugi w pracy zawodowej oraz dzia∏alnoÊci na 13. Jakubiuk Józef, 14. Litwin Jan, 15. ¸uszczyk Stanis∏aw
rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej: Jan, 16. Olszewska Zofia Helena, 17. Ros∏oƒ W∏adys∏aw,

Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI


18. Bronikowski Marian, 19. Danilkiewicz Henryk,
1. Kazaniecki Jan,
20. Dàbrowski Apolinary, 21. Izdebski Kazimierz, 22.
Kamiƒski Tadeusz, 23. Kliman Adam, 24. Mroczek Gra-
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
˝yna Balbina, 25. Ostapiuk Walentyna Józefa, 26. Paw-
luk Tadeusz Antoni, 27. Szumi∏o W∏odzimierz,
2. Grabiƒski Jan, 3. Jastrz´bski Piotr,
za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz rozwoju sportu i re-
na wniosek Wojewody Lubelskiego: kreacji wÊród m∏odzie˝y:
za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo- Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej: po raz drugi
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI 28. Kiryluk Micha∏,
po raz drugi
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
4. Bàk Tadeusz, 5. Szczygie∏ Kazimiera,
29. Chudzik Marianna, 30. Doluk Jadwiga Leoka-
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI dia, 31. Gnatowicz Waldemar Wiktor, 32. Jarocki Ste-
fan Andrzej, 33. ks. Momont Kazimierz, 34. Olichwiro-
6. Bartnicki Stanis∏aw, 7. Matejuk Bogus∏awa, wicz Janina, 35. Rudzka Irena Marianna,
Monitor Polski Nr 31 — 790 — Poz. 517

BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI


po raz drugi
36. Cydejko Andrzej Grzegorz, 37. ¸ukasik Tadeusz,
38. Piƒkowska Ma∏gorzata Stanis∏awa, 39. Si∏uch El˝- 72. Uriadko Stanis∏aw Antoni,
bieta, 40. Si∏uch Jan Antoni, 41. Szyd∏owska Renata,
42. ˚uk Janusz Teodor, SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
za zas∏ugi w d∏ugoletniej dzia∏alnoÊci czerwonokrzy- 73. Domaradzki Tadeusz, 74. Drozd Kazimierz, 75.
skiej: Kliber Stanis∏aw, 76. Merk Miros∏aw Ludwik, 77. No-
wak Maria, 78. Ostrowski Kazimierz, 79. Perlak Andrzej
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI Józef, 80. Sier˝ant Tadeusz, 81. Tomicz Miros∏aw Ja-
nusz, 82. Wilk Jan Wincenty,
43. Kimsa Józef,
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
83. Adach Stanis∏aw, 84. B∏aszkiewicz Halina, 85.
44. Huczko Marek Krzysztof, 45. Kujawski Mieczy- Gajda Jan, 86. Kowalczewska Teresa, 87. Stec Stani-
s∏aw Witold, 46. Soko∏owska Bo˝ena Henryka, 47. Spi- s∏aw, 88. Tybiszewski Maciej, 89. Zawadzki Czes∏aw,
sacka Stanis∏awa, 48. Wachulik Leszek, 49. Wàgrodzki
Janusz Czes∏aw, na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo-


BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej:
50. Oleƒski Dariusz Pawe∏, 51. Pawlik Danuta, 52.
Podgórski Ryszard, 53. Ruszkowski Marek Grzegorz, Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
54. Soko∏owska Barbara, 55. Zajko Anna,
90. Chodara Krystyna,
za zas∏ugi w popularyzowaniu tradycji niepodleg∏o-
Êciowych polskiego harcerstwa: SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI 91. Krasoƒ Anna,

56. Kalinowski Stefan Marian, 57. ¸azowska Wan- BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
da, 58. ¸oziƒski Zdzis∏aw, 59. Pastwa Zbigniew Stani-
s∏aw, 92. åwik∏a Helena, 93. R´bisz Teresa,

SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI na wniosek Wojewody Podlaskiego:

60. Bandura Stanis∏aw Józef, 61. Bellon Artur, 62. za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo-
Bielak Waldemar, 63. Mi∏osz Henryk Stanis∏aw, wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej

za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej na rzecz ochrony Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI


przeciwpo˝arowej:
94. Boniszewski Józef, 95. Poznaƒski Janusz Antoni,
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI 96. Simson Eugeniusz Franciszek,

64. Hodun Franciszek, 65. Jaszczuk Stanis∏aw, 66. za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej
Panasiuk Tadeusz, 67. Sakiewicz Leon, 68. Sawczuk
Stanis∏aw, 69. Sidoruk Tadeusz, SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI 97. PaÊkowski Stanis∏aw Konstanty,

70. Hawryluk S∏awomir Szczepan, na wniosek Wojewody Âlàskiego

na wniosek Wojewody Lubuskiego za zas∏ugi w ratowaniu ˝ycia ludzkiego

za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz spo∏ecznoÊci woje- MEDALEM


wództwa lubuskiego: ZA OFIARNOÂå I ODWAG¢

98. Mizera Zygmunt Antoni.


Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

71. Kuczak Albin, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski