Angka Giliran

:

UNIVERSITI S A N S MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 200212003

Februari / Mac 2003

JUT 201 - Tamadun Islam dan Tamadun Asia I
Masa : 2 jam

Sila pastikan kertas peperiksaan ini SEMBILAN BELAS muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. Jawab SEMUA soalan. Gunakan borang OMR yang disediakan. Serahkan KESELURUHAN kertas peperiksaan ini dan borang OMR kepada Ketua Pengawas di akhir sidang peperiksaan. Pelajar yang gaga1 berbuat demikian akan diambil tindakan disiplin .

pengabdian diri D. kepercayaan. E. t Agama yang benar i u dinamakan Islam kerana ia : A. menyelamatkan kehidupan insan . undang-undang dan syariat E. Pengertian S-L-M di atas pada soalan 1 adalah menurut bahasa atau loghat. B. AI-salam Ta’abudi Suci Tunduk Patuh 2. C.. pengabdian A. 3. pegangan dan syariat serta akhlak C . D. 4. B. B. Wahyu yang agung adalah kehendak Allah yang digariskan & dalam A. mengajar kepatuhan kepada Allah dan tunduk kepada p e r i n w y a tanpa membantah B. C. B. sebagai sistem hidup yang lengkap E. D. syariat dan akhlak C .An& 1. Giliran : -2- [JUT 2011 Perkataan Islam berasal daripada Bahasa Arab S-L-M ymg memberi erti seperti berikut KECUALI A.31- . Pengertian agama dari segi etimologi berasal daripada bahasa Sanskrit yang memberi erti tidakkacau carahidup kepercayaan D. suatu cara hidup A. C. E. Dalam pengertian Agama perkataan Islam bermaksud kepatuhan kepada kehendak dan kemahuan Allah serta taat kepada hukumNya.. AI-Hadith AI-Qur’an Hadith Qudsi Al-Athu Al-Sanad 5. mengandungi aqidah. menghubungkan makhluk dengan pencipta dan dengan sesama makhluk D. pegangan E.

C. B. iv dan v C. Al. ii dan iii iidanv ii. D. “kedaulatan dan kawalan. ii.Maududi Abd. i. ganti dan tebus. B. cara hidup dan peraturan tingkah laku” Petikan di atas adalah definisi al-Din menurut : A. v. Alam dim seluruh makhluk selain daripada jin dan manusia mematuhi perintah Allah dalarn bentuk A. iii. Al-lkhtiyariyah Al-Ijbariyah A1-Kauniyah tatawwu’an (sukarela) Al-Qadariyyah 7. undang-undang dan syariat.. E.Angka Giliran : [JUT 2011 -3- 6. E.4l- . C. iv danv iii. E.. B. D. 8. al-‘Abdiyah boleh dinisbahkan kepada Allah dan makhluk al-Ubudiyah hanya untuk Allah sahaja al-‘Abdiyah hanya mtuk Allah sahaja al-Ubudiyah boIeh dinisbahkan kepada makhluk al-‘Abdiyah boleh dinisbahkan kepada makhluk idanii i. A. ketaatan dan penyerahan. iv. Kadir Audah Al-Mawardi Al-Sayuti SyedQutb Pilih pengertian yang tepat tentang A1-‘Abdiyah dan Al-Ubudiyah. . D.

E. E. C. Ubudiyah bagi manusia terbahagi kepada : i. iii. D. pekedam itu dilakukan dengan tekun dan teliti. E. siasah jenayah muamalah munakahah Ibadah . iv. v.. Hukum-hukum Ibadah dan muamalah Hukum-hukum jenayah Hukum-hukummunabhah Hukum-hukum siasah Hukum-hukwn Ijtimaiyah 12. menjaga batas-batas hukum Allah” Ungkapan di atas adalah : A.51- . Di antara berikut yang manakah mempakan hukurn-hukum amali di dalam alQur’an? A. Al-ubudiyah ikrahiyah (paksaan) Al-ubudiyah tatawwu’iyah (sukarela) Al-ubudiyah iktiyariah (pilihan) Al-ubudiyah al-ijtimaiyah Al-ubudiyah al-mahdiyyah idanii ii dan iii ii dan iv iii daniv ivdanv A. Di antara berikut yang manakah hukurn yang berkaitan dengan harta kekayaan? A. ia disertakan dengan niat yang baik. C. D.. B. Syarat-syarat sesuatu kegiatan dikira ibadah C. etika kerja dalam Islam D. B. “ segala pekerjaan itu halal pada pandangan Islam. B. 10. peraturan ba’yah E. C. ii. Syarat-syarat pemakanan halal B.Angka Giliran : -4- [JUT 2011 9. D. Semuanya tidak betul 11.

E. D.. para pembacanya membuat kesilapan D. B. A. Apakah maksud istilah sanad menurut perspektif ilmu hadith? A.A. B. B. tiada jawapan berkaitan 15.. D. Pengertian dan perkataan daripada Allah Maknanya (pengertian) daripada Allah dan perkataan daripada RasulAllah Semua daripada RasulAllah Pengertiannya daripada Allah dan praktikalnya daripada RasulAllah Semuanya tidak tepat 16.Angka Giliran : -5- [JUT 2011 13. Hadith mawdu’ Athar Fatwa Ijtihad Qias Z 7. Hukum yang berhubung dengan peribadi Hukum tentang sifat-sifat yang baik dan buruk Hukum berhubung dengan harta kekayaan Undang-undang jenayah Undang-undang antarabangsa 14. Apakah yang menyebabkan ayat-ayat &Qur’an dibukukan pada zaman Khalifah Abu Bakar? A. kaedahnya hilang E. pembaca hadith periwayat hadith pengumpul hadith salasilah para periwayat hadith hadith yang diriwayatkan .W)? A. Apakah istilah yang merujuk kepada perbuatan. D. E. D. C. ramai penghafal al-Qur’an shahid dalam peperangan C. Hukum muamalah dalam al-Qur’an menurut undang-undang moden adalah seperti berikut KECUALI A. B. E. C. Pilih pernyataan yang tepat tentang Hadith Qudsi. C. E.6/- . berlaku peperangan golongan rnurtad E. C. tindakan atau perkataan para sahabat Nabi Muhammad (S.

IbnMajah C.7l- .. hadith yang diriwayatkan oleh enam orang sahabat sahaja 19 A. AI-Qur’an Al-Sunnah Sirah Nabawiyyah Tarikh Khulafat al-Rasydin Undang-undang jenayah Berikut adalah pengertian syari ’ah KECUALI A. D. hadith yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang C. Ualifah Omar bin Abd. C. perkara-perkara yang berkaitan urusan kepercayaan dan pembinaan peribadi cara beribadat dan asas-asas kehidupan masyarakat undang-undang mengatur perhubungan antara hamba-hamba sistem Muamalat undang-undang sivil yang berkaitan dengan halaJ dan haram 22. D. Apakah mazhab yang meletakkan sunnah yang rnasyhur sama dengan status sunnah mutawatir? A. secara besar-besaran terhadap A. B. C. hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sahaja E. Al-Tormizi B. ImamMalik D. Apakah maksud hadith-hadith mutawatir? [JUT 2011 hadith yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat B. Aziz mengarahkan agar pembukuan. 2 1. AI-Nasa’i . C.Angka Giliran : -618. B. Mazhab Syafie Mazhab Ahmad Hambal Mazhab Iman Malik Mazhab Abu Hanifah Mazhab Syiah 20. E. Bukhari E. Sheikhul hadith yang paling rnasyhur ialah: A.. E. D. E. hadith yang diriwayatkan oleh para Tabi’in D. B.

. D.W) yang bererti : “Bantulah mereka jika mereka meminta bantwn.A. tolong mereka jika mereka memerlukan pertolongan. hadith RasulAllah (S. Ungkapan ini adalah daripada A. suami isteri .A. Apakah maksud perkataan rujuk dalam sistern perkahwinan Islam? A. B.W) kata-kata ahli falsafah ucapan sahabat Nabi bidalan para Tabi’in (pengikut sahabat) kata-kata penyair Arab 25. ibubapa A. E.W) pernah menggambarkan bahawa ada hak yang sangat diberi perhatian oleh Malaikat Jibril. Ummatan A’liyatan Ummatan Wasatan Ummatan Darajatan Ummatan Hadhariyatan Urnatan Mutaqaddimatan Sebaik-baik Muslim adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. C. B. Apakah gambaran al-Qur’an tentang m a t Islam? A. 24. B. Hak siapakah yang disebut di atas? A. C. jiran tetangga D.A..” Siapakah yang dimaksudkan dengan perkataan mereka dalam hadis di atas? anakyatirn orang miskin C. D. RasulAllah (S. D. Sabda RasulAllah (S.Angka Giliran : [JUT 2011 -7- 23. €3. perceraian suami mengambil balik isteri dalam masa ‘iddah bayaran yang dikenakan ke atas isteri yang meminta cerai daripada suami bayaran yang dikenakan ke atas suami kerana rnenceraikan isteri perceraian yang melebihi dua talaq 26. orang dalam perjalanan D. E. dua ibubapa orangmiskin C.8/- . jiran tetangga E. simpatilah mereka dengan cam yang paling baik. orang-orang yang ditirnpa kesusahan E. E. C. B. 27.

B.91- . B.. C. Apakah Sistem KewanganNegara yang diwujudkan semasa Kerajaan Islam di bawah pimpinan RasulAllah (S. B. ia boleh merujuk kernbali tanpa aqad semula A. C. semasa dalam ‘iddah setelah selesai ‘iddah selepas talaq tiga semasa dalam pembicaraan semasa dalam haidh 30. tetapi orang Ansar mencadangkan agar harta itu dibahagikan kepada Muhajirin sahaja” Apakah peperangan tersebut? A. E. D.W) ingin membahagikan harta itu kepada orang-orang Ansar dan Muhajirin. D. Apakah tempoh penantian yang wajib oleh setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya? A. Bani Qainuqa’ BaniQuraizah Uhud BaniNadir Badar . D. nusyuz li’an raj’ah ’iddah dhirar 29.A.Angka Giliran : . mudharabah musyakalah musyawarah musyarakah mutasyabihah 3 1. Bait al-Razi 32. Bait al-Tuqa E. B. D. B. C. E. RasulAllah (S.W) pada 622M di Madinah Munawarah? A.A. Bait al-Mal D. C. Apakah prinsip yang mesti dilaksanakan dalam sistem politik Islam? A. “Dalam satu peperangan m a t Islam telah mendapat kemenangan dengan mendapat harta rampasan yang banyak. E. BankIslam Bait al-Rahmah C.8 - [JUT2011 28. . E. Setelah si suami menceraikan isteri.

C. Institusi Kewangan Islam m a n awal Khalifah Omar menghadapi ketandusan.000 dinar 1. Abu Ubaidah dan Zaid bin Thabit Othman Affan. E. yang manakah telah dilantik oleh Khalifah Omar untuk mentadbir institusi kewangan sernasa pernerintahannya? Ali bin Abu Talib. D. Pada zaman siapakah instutisi kewangan A1 Dawawain ditubuhkan? A. D. Abu Hurairah dan Malik bin Dinar E. Semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. B.000 dirham. E. B. .A. Siapakah salah seorang sahabat yang telah menawar diri untuk mengurus institusi itu? A. C.. Usman bin Zaid dan Abdullah bin Omar A. Institusi Kewangan IsIam diuruskan mengikut jejak RasulAllah (S. B. C. Di antara kumpulan nama-nama berikut. D.W).000 dinar 10. Mahrnud bin Abu BaJm. Akramah bin Abu Jahal. Seorang sahabat yang telah pulang dari Bahrain telah membawa harta rampasan bernilai 500.9 - [JUT2011 33. B. Khalifah Abu Bakar al-Siddiq Khalifah Omar bin al-Khattab Khalifah Othman bin Affan Khalifah Ali bin Abu Talib Khalifah Muawiyyah Abu Suffiyan 37. 100. 1o/* . Saad Abi Waqqas AbuHurairah Ali bin Abu Talib Abu Ubaidah al-Jarrah Jaafar bin Abu Talib 36. C. D.Angka Giliran : . Berapakah baki wang &lam pembendaharaan negara yang tinggal semasa Khdifah Omar bin Khattab rnenjadi khalifah? A. Siapakah sahabat berkenaan? A.000 dinar 100 dinar 1 dinar 35. C. B. E. Ali bin Abu Talib Omar bin Khattab Othman bin Affan Abu Ubaidah a1 -Jarrah Zaid bin Thabit 34. E. Mukramah bin Nufal dan Jabir bin Muslim D. Ali bin Abu Talib dan Mughirah bin Ab’Syu’bah ‘Uqail bin Abu Talib.

D. idanii i. C. iii.A. iv danv 40.11/- . ii.10- 38. Siapakah yang mengucapkan ungkapan di atas? A. Syam E. B.A. iii dan iv iii daniv D. 41. E. OmarbinKhattab Muawiyah Abu Sufiyan Omar AbduI Aziz Ali bin Abu Talib Abu Bakar al-Siddiq . B. C.W) diutuskan untuk membawa petunjuk dan bukan untuk memungut cukai”. Rasullullah dan Abu Bakar BaniUmaiyyah Bani Abbasiyyah Fatimiyyah B. harta rampasan perang zakat sedekah jariah cukai kepala (jizyah) cukai pemiagaan A. v. Pada zaman siapakah masjid merupakan tempat pembahagian harta zakat? A. Othmaniyyah C. D. Bait-Al-Mal zaman Khalif& Omar bin Khattab berpusat di A. Makkah al-Mukaramah al-Madinah al-Munawarah Taif D.W) adalah bergmtung kepada i. C. 39. ii dan iii E. iv.. E. “Rasullullah (S.Angka Giliran : [JUT2011 . Baghdad B.. Sumber pendapatan Negara Islam pada zaman Rasullullah (S.

iv. Khalifah Abu Bakar Khalifah Omar bin Khattab Khalifah Ali bin Abu Talib D. v. B. vsahaja E. Apakah maksud Sistem Mudharabah? A. Apakah pendapat kamu sama ada halal bagi saya daripada harta Bait al-Mal”. politik Islam kewangan Islam kehakiman Islam perkahwinan Islam jenayah Islam. E. B. mengambil balik segala harta yang diselewengkan memecat para menteri yang tidak amanah mengumpul semula germ-germ tanah yang dirampas melantik menten-menten baru mengambil segala barang kemas milik isterinya dan dimasukkan ke &lam Bait al-Mal i. Berikut antara penggunaan Bait al-Mal KECUALJ A. Apakah tindakan pertama yang dilakukan ialah Omar bin Abd. C.2. C. Aziz E. untuk membayar gaji untuk memperkukuhkan ekonomi Islam untuk perbelanjaan perang untuk membuka tanah dan mengeluarkan bahan-bahan mentah mtuk menyakinkan keperluan asas 44. C. “Saya adalah seorang saudagar dan kamu telah menghabiskan masa saya dengan segala urusan kamu .Angka Giliran : -11- [JUT 2011 4. D. B. ii. B.. Khalifah Omar bin Abd. Aziz semasa dilantik menjadi khalif&? i. iii daniv 45. E. C. 11 1.. Khalifah Othman bin Affan 43. Siapakah yang mengucapkan kata-kata tersebut? A. . ii dan iii ii dan iii ivdanv D. . D. A.121- ...

Siapakah di antara sarjana Barat yang berikut yang terpengaruh kepada penggunaan istilah tamaddun? A. Boisard CarlBrown JohnMecal Milton Coman DarcyRiberia .. C. D. B. B. E. al-Hadharah al-Madaniyah al-Imarah al-Islahiyyah al-Munawwarah 49. Apakah dua istilah dalam Bahasa Melayu yang digunakm yang berkaitan konsep dan pengertian tarnaddun? A.13/- .Angka Giliran : . E.12- [JUT 2011 46. E. E. 48. C. D. Hasil al-Dawlah Markaz al-Dawlah Amlak al-Dawlah Sunduq al-Dawlah Kmuz al-Dawlah 47. C. kemajuan dan pembangunan maju dan membangun tarnaddun dan peradaban peradaban dan kemajuan sains kernakmuran dan tarnaddun Apakah istilah tamadun yang diperkenalkan oleh Al-Farabi? A. D. D.. Apakah istilah lain yang biasa digunakan terhadap Baitul al-Mal sejak penubuhannya? A. al-Maududi Syed Muhammad Naqib al-Jwrji Zaidan Ismail Faruqi Muhammad Hamidullah 50. E. B. C. Marcel A. C. Siapa yang mengungkapkan Istilah Tamaddun lahir daripada Ad Din? A. B. B. D.

E. B. umrah dan hadharah digunakan? A. B. C. C. Di dalam sejarah yang manakah Istilah Madaniyah. iv. D... Tamaddun Thaqafah (kebudayaan) Pembangunan Kemajuan Pencapaian peradaban 54. Sejak bilakah para sarjana Barat mula membincangkan konsep tamadun? A. “Cara berfikir yang mempengaruhi keseluruhan cara hidup yang meliputi aspekaspek sosial. ekonomi. D. ilmu pengetahuan dan sebagainya” Di antara berikut yang mmakah sesuai dengan pernyataan di atas? A. al-Hadharah al-Bunyamin al-Umran al-Madaniyah al-Namiyah idanii idaniii ii dan iii iii daniv ivdanv 52. .Angka Giliran : -13- [JUT 2011 5 1. Apakah istilah-istilah yang telah diformulasikan oleh Ibn Khaldun dengan konsep tarnaddun i. D. E. 11. politik. D. abadke 15 abadke 17 abad ke 18 abadke 19 abadke20 . v. 53. Kesusasteraan Arab Islam Andalas Rerajaan Fatimiyah Islam Nusantara E. B. iii. B.. C. E. A. C. kesenian.14/- .

Angka Giliran : . tamaddun tidak boleh dipisahkan daripada agama malah ia adalah sebahagiannya. Dalam Islam. Siapakah yang mengungkapkan? A. Jamier JohnSmith . E. Siapakah diantara sarjana Barat menyamaertikan ilmu ketamaddunan dengan civilization. B. iv. AdamMetz Marcel A. E. Siapakah yang memberi kenyataan di atas? A. D. E. B. i. A. 56. v. C. iii. iaitu pencapaian kesempurnaan syarat-syarat sebagai sebuah organisasi sosial yang maju bersesuaian dengan sebuah bandar berbanding dengan penduduk desa. Boisard John Labbock JohnSmith Edward Menanara idanii iii dan iv ivdanv iii dan v B.-151- . Arnold Toynbee ThomasBeny Edward Sullivan J. Siapakah sarjana Barat yang menghubungkaitkan tamaddun dengan agama? A. D. D. C.14- [JUT 2011 55. C. Ismail al-Faruqi John Labbock Syed Muhammad Naqib IbnKhaldun IbnTaimiyah 57. ii dan iii C. Tamaddun Timur seperti Cina dan India tidak dapat difahami tanpa merujuk kepada agama. Franz Rosenthel DarcyRiberia h o l d Toynbee CIive Bell RedField 58.. B. D. E. “CiviZization dalam istilah bahasa Inggeris bererti keadaan bertamaddun. ii.

E. Pilih pernyataan berikut yang pernah diungkapkan oleh Ibn Khaldun A. Tamaddun tidak difahami tanpa merujuk kepada agama Peranan Islam dalam pembinaan tamaddun orang-orang Islam tidak dapat dinafiian Kepada m a t Islam. tamaddun tidak boleh dipisahkan dengan agama Ilmu pada umumnya sama ada tradisional atau moden dikira sebagai fenomena tamaddun Semua pernyataan di atas bukan pernyataan Ibn Khaldun 63. E. B.Angka Giliran : [JUT 2011 -15 - 59. C. abad ke 15 abadke20 abad ke 19 abadke I6 abadke 18 . 61. sains pembangunan sains ketamaddunan sainshayat sainstulen sains tradisional 62. D. Ilrn a1 Adabiyyah A. C. C. D. D. Bilakah perbincangan tamaddun oleh sarjana Islam diadakan secara khusus? A.. C. E. B. Apakah tejemahan yang tepat terhadap istilah ‘ilm aI-‘Umr& A. Siapakah sarjana Islam pertama yang telah rnenyelidik serta membincangkan konsep tamaddun secara terperlnci? A. Ibn Khaldun telah memformulasikan konsep tamaddun di dalam bukunya AlMuqaddimah dengan istilah Ilm al-Umran Ilrn al-Hadharah IIm al-Ijtimaiyyah D. C. Ilm al-Madaniyyab E.16/- . D. B. B. E.. IbnKhaIdun IbnBattutah Ibn Sina IbnBajah Ibn ‘Abdi Rabbih 60. B.

Farsi India Greek Mesir Purba Eropah . B. E. D. 68.. C. Tamaddun adalah satu jelmaan cara hidup yang dipandu oleh Syar’iah.Angka Giliran : 64.. C. C. . Ali al-Madani 67. Siapakah sarjana lain yang turut memberikan konsep yang sama tentang tauhid sebagai pemancar kepada tamaddun? A. B. keutuhan akhlak dan kerohanian E. C. Apakah tamaddun yang turut rnempengaruhi teori Astronomi Islam? A.16 - [JUT 20 11 Siapakah sarjana Islam abad ke 20 yang menyatakan bahawa tauhid adalah pemancar kepada tamaddun? A. kesusilaan dan keutuhan undang-undang A. E. SayyidQutb MuhammadAbduh Al-Maududi D. B. D. B. B. Apakah asas-asas tamaddun menufut Abdul Rahman Azzam? aqidah dan syariah al-Qur’an dan al-Sunnah syariah dan undang-undang D. Ibn Taimiyah Muhamad Abdul Wahab IbnQaiyum D. Syaikh Muhamad ‘Abduh E Jamaluddin AI-Afghani 66. Siapakah yang memberikan kenyataan tersebut? A. Muhammad Rasyid Rida Muhammad Qutb Al-Maududi SayyidQutb Hassan al-Banna 65. C.171- . MuhammadASad E.

. agama dan harta adalah merupakan sasaran utama prinsip-prinsip negara Islam KECUALI A. 73.Angka Giliran : [JUT 2013 . Semua kenyataan di atas tidak betul A. Apakah matlamat Tamaddun Islam? A.. E. yang manakah yang mengandungi aqidah. kedaulatan undang-undang Islam C. C. D. kehormatan diri. Sistem Keluarga Islam . Apakah tujuan kedatmgan Islam ke seluruh alarn? menghapus secara total tamaddun lama memaksa orang lain rnemeluk Islam mencipta tamaddun yang baru D. Antara yang berikut. ciri-ciri tarnaddun Islam prinsip-prinsip tamaddun Islam ciri-ciri ekonomi Islam ciri-ciri siasah Islam ciri-ciri Negara Islam 70. B. E. C. E. Berikut adalah ciri-ciri al-Hadharah al-Islamiyah KECUALI A. membentuk dan membina sebuah tamaddun Islam yang mik E. B. menjaga akal. 7 1.181- . Menjaga keselamatan negara. E. Undang-undang Islam Siasah Islam Ekonomi Islam DakwahIslam B. syariah dan akhlak? A.17 69. D. D. tubuh badan. C. C. B. al-Tauhid kesejagatan Islam kemuliaan insan dan ilmu keadilan sosial B. Al-Falah Negara Islam DakwahIslam Undang-undang Islam Keluarga Islam 72. D.

E.. seluruh m a t Islam sebahagian besar orang Islam ketua negara Islam para pendakwah tugas para kadi dan hakim . iii dan iv iii daniv ii daniv iv danv B. E. menegak makruf dan rnencegah kemungkaran? A. melaksanakan zakat. D. A. iii.1874.191- . Pembacaan Pengajaran Pembelajaran Pena Pengetahuan 77. E. Tugas siapakah untuk mendirikan solat. C. E. Berikut antara perkara-perkara penting yang diberi penekanan oleh al-Qur’an KECUALI A. ii. D. Apakah saranan Islam untuk mengawal hawa nafsu mereka? A. B. v. 7 menjaga peribadi mematuhi undang-undang berpuasa dan berkahwin memakan makanan yang baik mematuhi nasihat doktur A p a A ham-hukum yang dikecualikan texlladap orang-orang bukan Islam yang berada di bawah kerajaan Islam? i.. D. C. 76. C. D. iv. C. B. B. hukum perkahwinan hukum Qisas dan Hudud hukum makan minum hukum agama dan kepercayaan hukumjenayah idanii i.Angka Giliran : [JUT 20 11 .

D. D. . 111. E. Nabi Daud merupakan orang pertama yang menggunakan keindahan suara dengan iringan alat kecapi. D.000 0 000 - . Siapakah insan yang pertama sekali menggunakan keindahan suara menurut kisah al-Qur 'an? A. iii danv iii dan iv ivdanv A. C. ii. v. 80. C. Estetika Nabi Daud merangkuni beberapa perkara yang berkaitan dengan sifat Allah. Kecantikan Keindahan Kesempumaan Kejelitaan Kemuliaan idanii ii dan iii ii. B. penjual dan pembeli urusniaga dan moral adil dan amanah toleransi dan percaya mempercayai kejasama dan bantu membantu 79. B. E. B. iv... Apakah perha-perkara tersebut? i.1978.Angka Giliran : [JUT2011 . Apakah dua unsur yang penting dalam sistem perekonomian dalam Islam? A. E. C. NabiYusuf Nabi Syuib NabiDaud NabiZakaria Nabi Ibrahim .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful