You are on page 1of 17

Monitor Polski Nr 6 — 576 — Poz.

123

123
UMOWA

mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki S∏owackiej o wspó∏pracy kulturalnej,


oÊwiatowej i naukowej,

sporzàdzona w Bratys∏awie dnia 23 marca 2000 r.

Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzàd Republiki Artyku∏ 3


S∏owackiej, dalej zwane Umawiajàcymi si´ Stronami,
Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç i u∏atwiaç
— kierujàc si´ postanowieniami Uk∏adu mi´dzy Rze- dzia∏alnoÊç oÊrodków kultury i informacji (Instytutów)
czàpospolità Polskà a Czeskà i S∏owackà Republi- drugiej Umawiajàcej si´ Strony na terytorium swojego
kà Federacyjnà o dobrym sàsiedztwie, solidarno- paƒstwa, stwarzajàc mo˝liwie najlepsze warunki i za-
Êci i przyjacielskiej wspó∏pracy, podpisanego pewniajàc niezb´dne u∏atwienia w sferze prawnej i or-
w Krakowie dnia 6 paêdziernika 1991 r., ganizacyjnej.
— dà˝àc do wszechstronnego rozwijania i pog∏´bia-
nia dobrosàsiedzkiej wspó∏pracy, Artyku∏ 4

— pragnàc przyczyniç si´ do rozwoju wspó∏pracy kul- Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç wspó∏prac´
turalnej i naukowej, w dziedzinie teatru i twórczoÊci dramatycznej. W tym
celu b´dà zwracaç szczególnà uwag´ na:
— o˝ywione pragnieniem wniesienia swego wk∏adu
do budowy jednoÊci kulturalnej, a) prezentacj´ wybitnych osiàgni´ç dramaturgii paƒ-
— opierajàc si´ na bogatych doÊwiadczeniach we stwa drugiej Umawiajàcej si´ Strony, ze szczegól-
wzajemnej wspó∏pracy, nym uwzgl´dnieniem autorów wspó∏czesnych,

— uwzgl´dniajàc szczególnie korzystne warunki roz- b) bezpoÊrednià wspó∏prac´ pomi´dzy teatrami dra-
woju wspó∏pracy wynikajàce z bezpoÊredniego sà- matycznymi i lalkowymi, a szczegó∏y takiej wspó∏-
siedztwa i pokrewieƒstwa j´zykowego, pracy b´dà ustalaç bezpoÊrednio zainteresowane
teatry,
postanowi∏y, co nast´puje:
c) bezpoÊrednià wspó∏prac´ twórców, grup i zespo-
Artyku∏ 1 ∏ów eksperymentalnych,
d) organizowanie dwustronnych i wielostronnych
Umawiajàce si´ Strony b´dà rozwijaç wspó∏prac´ sympozjów i spotkaƒ poÊwi´conych dramaturgii,
kulturalnà, opierajàc si´ na nieskr´powanym przep∏y-
wie wartoÊci kulturowych, tworzàc warunki do bezpo- e) udzia∏ obserwatorów (twórców, krytyków i t∏uma-
Êredniej wspó∏pracy mi´dzy twórcami, instytucjami czy) w wa˝niejszych imprezach i mi´dzynarodo-
kulturalnymi i organizacjami spo∏ecznymi. wych festiwalach teatralnych organizowanych
w paƒstwach obu Umawiajàcych si´ Stron,
Umawiajàce si´ Strony, majàc na wzgl´dzie wzajem-
ne potrzeby i ˝yczenia, dà˝yç b´dà do upowszechniania f) wzajemnà wymian´ informacji mi´dzy organiza-
najbardziej wartoÊciowych pozycji twórczoÊci literackiej, cjami autorskimi i specjalistycznymi czasopismami
muzycznej, dramatycznej, plastycznej, filmowej, telewi- teatralnymi,
zyjnej.
g) goÊcinne wyst´py polskich i s∏owackich teatrów
Artyku∏ 2 profesjonalnych na znaczàcych imprezach i festi-
walach mi´dzynarodowych organizowanych
Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç zaintereso- w paƒstwach obu Umawiajàcych si´ Stron.
wanie dziedzictwem kulturalnym i wspó∏czesnymi
osiàgni´ciami w dziedzinie kultury paƒstwa drugiej Artyku∏ 5
Umawiajàcej si´ Strony.
Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç wspó∏prac´
W tym celu Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç w dziedzinie muzyki obejmujàcà w szczególnoÊci:
nowe inicjatywy i formy wszechstronnej wspó∏pracy a) wykonywanie utworów kompozytorów paƒstwa
kulturalno-naukowej, podejmowane przez paƒstwo- drugiej Umawiajàcej si´ Strony przez miejscowe
we, spo∏eczne i prywatne instytucje, organizacje i sto- zespo∏y oraz solistów,
warzyszenia oraz osoby fizyczne na rzecz wzajemnego
poznania i zbli˝enia, zmierzajàce mi´dzy innymi do b) bezpoÊrednià wspó∏prac´ zespo∏ów muzycznych
tworzenia wspólnych organizacji kulturalnych i nauko- paƒstw obu Umawiajàcych si´ Stron, które prezen-
wych, fundacji oraz prowadzenia wspólnych badaƒ na- towaç b´dà utwory ze wszystkich gatunków mu-
ukowych i przedsi´wzi´ç artystyczno-kulturalnych. zycznych,
Monitor Polski Nr 6 — 577 — Poz. 123

c) udzia∏ orkiestr, zespo∏ów muzycznych, dyrygentów Republiki S∏owackiej oraz dóbr kultury s∏owackiej znaj-
i solistów — ze szczególnym uwzgl´dnieniem po- dujàcych si´ w Rzeczypospolitej Polskiej.
czàtkujàcych twórców i wykonawców — w mi´dzy-
narodowych festiwalach muzycznych i konkursach Umawiajàce si´ Strony uzgadniajà, ˝e dobra kultu-
organizowanych w paƒstwie drugiej Umawiajàcej ry nielegalnie wywiezione z terytorium paƒstwa jednej
si´ Strony, z Umawiajàcych si´ Stron i nielegalnie wwiezione na
terytorium paƒstwa drugiej Umawiajàcej si´ Strony
d) wymian´ solistów, zespo∏ów artystycznych, dyry- podlegajà zwrotowi.
gentów, re˝yserów i scenografów, realizowanà na
zasadach komercyjnych przez agencje artystyczne, Artyku∏ 9
jak i na podstawie bezpoÊrednich kontaktów insty-
tucji muzycznych, Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç i rozwijaç
wspó∏prac´ w dziedzinie amatorskiej twórczoÊci arty-
e) wymian´ teoretyków i krytyków muzycznych w ce- stycznej i kultury ludowej przez:
lu bli˝szego poznania tradycji muzycznych paƒstw
obu Umawiajàcych si´ Stron, a) wymian´ specjalistów z ró˝nych dziedzin zwiàza-
nych ze spo∏ecznym ruchem kulturalnym w celu
f) bezpoÊrednià wspó∏prac´ mi´dzy organizacjami wymiany doÊwiadczeƒ,
i towarzystwami muzycznymi obu krajów.
b) udzia∏ zespo∏ów amatorskich, obserwatorów, juro-
Umawiajàce si´ Strony do∏o˝à staraƒ, aby w reper- rów, wystaw, filmów itp. w imprezach mi´dzynaro-
tuarze orkiestr symfonicznych i zespo∏ów operowych dowych (na zaproszenie organizatorów i zgodnie
by∏y prezentowane utwory kompozytorów paƒstwa z wymogami regulaminów imprez),
drugiej Umawiajàcej si´ Strony.
c) wymian´ wydawnictw repertuarowych, metodycz-
Artyku∏ 6 nych czasopism fachowych oraz specjalistów
w warsztatach artystycznych mi´dzy instytucjami
Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç rozwój zajmujàcymi si´ problemami upowszechniania
wspó∏pracy i wymian´ doÊwiadczeƒ pomi´dzy pla- kultury,
cówkami muzealnymi oraz instytucjami zajmujàcymi
si´ ochronà i ewidencjonowaniem dóbr kultury. B´dà d) wymian´ specjalistów z dziedziny kultury ludo-
tak˝e popieraç zwiàzane z tym wspólne inicjatywy, ta- wej.
kie jak konferencje, sympozja, wystawy, sta∏e konsulta-
cje i wymiana doÊwiadczeƒ w zakresie prawa oraz Artyku∏ 10
praktyki ochrony dóbr kultury, ze szczególnym uwzgl´-
dnieniem zwalczania nielegalnego wywozu dzie∏ sztu- Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç rozwój bez-
ki za granic´. Placówki te b´dà wymieniaç specjalistów poÊredniej wspó∏pracy bibliotek paƒstwowych i in-
na pobyty studyjne, materia∏y naukowe i informacje nych oraz instytucji kulturalno-oÊwiatowych.
oraz wystawy.

Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç bezpoÊred- Artyku∏ 11


nià wspó∏prac´ mi´dzy instytucjami zajmujàcymi si´
ochronà i konserwacjà zabytków. Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç wspó∏prac´
mi´dzy instytucjami wydawniczymi i ksi´garskimi obu
Artyku∏ 7 paƒstw.

Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç prezentacje Umawiajàce si´ Strony b´dà wspó∏pracowaç
sztuki plastycznej, wzornictwa i architektury w ramach w zakresie promocji literatury pi´knej i specjalistycz-
bezpoÊredniej i mi´dzynarodowej wspó∏pracy mi´dzy nej na rynkach wydawniczych swoich paƒstw, zw∏asz-
muzeami i galeriami, wymian´ wizyt artystów plasty- cza b´dà popieraç udzia∏ podmiotów dzia∏ajàcych
ków, krytyków i historyków sztuki oraz architektów, jak w zakresie kultury wydawniczej w wybranych impre-
równie˝ ich udzia∏ w sympozjach mi´dzynarodowych zach na terytorium paƒstwa drugiej Umawiajàcej si´
organizowanych w paƒstwach obu Umawiajàcych si´ Strony.
Stron.
Umawiajàce si´ Strony b´dà udzielaç wszechstron-
Artyku∏ 8 nej pomocy t∏umaczom, redaktorom specjalizujàcym
si´ w przek∏adach i popularyzatorom kultury, popiera-
Umawiajàce si´ Strony zobowiàzujà si´ do Êwiad- jàc bezpoÊrednià wspó∏prac´ mi´dzy stowarzyszenia-
czenia wzajemnej pomocy w zakresie ochrony, konser- mi i zwiàzkami twórczymi, oraz umo˝liwià realizacj´
wacji i zapewnienia integralnoÊci dziedzictwa kultural- pobytów studyjnych i stypendialnych.
nego.
Obie Umawiajàce si´ Strony zobowiàzujà si´ do za-
Umawiajàce si´ Strony podejmà dzia∏ania na rzecz proszenia na swój koszt na festiwale literatury, targi
identyfikacji, ewidencji i opracowania naukowego ksià˝ki lub inne imprezy kulturalne przynajmniej jedne-
dóbr kultury polskiej znajdujàcych si´ na terytorium go autora w roku kalendarzowym.
Monitor Polski Nr 6 — 578 — Poz. 123

Artyku∏ 12 walach filmowych organizowanych na terytorium


paƒstwa drugiej Umawiajàcej si´ Strony,
Umawiajàce si´ Strony zapewnià odpowiednià
i efektywnà ochron´ w zakresie w∏asnoÊci intelektu- d) wspó∏prac´ mi´dzy filmotekami oraz wymian´ ma-
alnej oraz w∏aÊciwe Êrodki i procedury dla przestrze- teria∏ów informacyjno-reklamowych dotyczàcych
gania praw w∏asnoÊci intelektualnej odpowiadajàce sytuacji kina w ka˝dym z paƒstw Umawiajàcych si´
poziomem ochronie obowiàzujàcej w paƒstwach Stron,
cz∏onkowskich Unii Europejskiej. Szczegó∏owe wa-
runki i tryb takiej ochrony b´dà okreÊlone w oddziel- e) organizowanie na zasadach wzajemnoÊci tygodni
nym porozumieniu mi´dzy Umawiajàcymi si´ Stro- przeglàdów filmowych z udzia∏em delegacji.
nami.
Artyku∏ 17
Artyku∏ 13
Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç wspó∏prac´
mi´dzy szko∏ami Êrednimi i uczelniami artystycznymi,
Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron uzna prawa au-
zach´cajàc je do wymiany kadry pedagogicznej, grup
torskie i pokrewne do utworów, przys∏ugujàce oby-
uczniowskich i studenckich, wystaw, zespo∏ów i spek-
watelom i instytucjom paƒstwa drugiej Umawiajàcej
takli warsztatowych. Warunki finansowe wspó∏pracy
si´ Strony oraz ich nast´pcom prawnym, niezale˝nie
uzgadniane b´dà bezpoÊrednio przez zainteresowane
od miejsca pierwszego opublikowania utworów i za- placówki.
pewni dla tych praw ochron´ na tych samych warun-
kach, które okreÊlone sà jej wewn´trznym prawodaw- Artyku∏ 18
stwem dla obywateli i instytucji jej w∏asnego paƒ-
stwa. Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç rozwój
wspó∏pracy w dziedzinie nauki i edukacji, a w tym:
Umawiajàce si´ Strony zobowiàzujà si´ ponadto
do wzajemnego poszanowania praw autorskich i po- a) bezpoÊrednià wspó∏prac´ mi´dzy szko∏ami wy˝szymi,
krewnych obywateli i instytucji ich paƒstw zgodnie ze placówkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi,
standardami obowiàzujàcymi w Unii Europejskiej.
b) prowadzenie wspólnych badaƒ naukowych,
W szczególnoÊci standardy ochrony nie mogà byç
ni˝sze ni˝ standardy przewidziane w Konwencji ber- c) wymian´ nauczycieli akademickich, pracowników
neƒskiej o ochronie dzie∏ literackich i artystycznych naukowych i pedagogów na sta˝e naukowe i spe-
z dnia 9 wrzeÊnia 1886 r. (Akt paryski Konwencji ber- cjalistyczne,
neƒskiej o ochronie dzie∏ literackich i artystycznych,
sporzàdzony w Pary˝u dnia 24 lipca 1971 r.) i Mi´dzy- d) kierowanie studentów na studia pe∏ne, cz´Êciowe
narodowej Konwencji o ochronie wykonawców, pro- i doktoranckie,
ducentów fonogramów oraz organizacji nadawczych,
e) wymian´ studentów na praktyki wakacyjne,
podpisanej 26 paêdziernika 1961 r. w Rzymie.
f) organizacj´ wspólnych seminariów, konferencji
Artyku∏ 14 i sympozjów naukowych,
Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç realizacj´ g) zapraszanie nauczycieli akademickich i pracowni-
projektów podejmowanych w ramach programu Ini- ków naukowych w celu wyg∏aszania wyk∏adów
cjatywy Ârodkowoeuropejskiej i Grupy Wyszehradz- i odczytów,
kiej.
h) nauczanie j´zyków polskiego i s∏owackiego w szko-
Artyku∏ 15 ∏ach Êrednich i uczelniach,

Umawiajàce si´ Strony stworzà warunki dla dzia∏al- i) prowadzenie wspólnych badaƒ nad problematykà
noÊci fundacji popularyzujàcych kultur´ i sztuk´ paƒ- etnicznà.
stwa drugiej Umawiajàcej si´ Strony.
Artyku∏ 19
Artyku∏ 16
Umawiajàce si´ Strony b´dà wspó∏dzia∏aç na fo-
Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç: rum mi´dzynarodowym w dziedzinie wspó∏pracy kul-
turalnej, oÊwiatowej i naukowej oraz w ramach mi´-
a) bezpoÊrednià wspó∏prac´ filmowców, instytucji dzynarodowych organizacji pozarzàdowych o charak-
i organizacji filmowych, terze kulturalnym, naukowym i oÊwiatowym.

b) realizacj´ wspólnych filmów oraz Êwiadczenie Artyku∏ 20


us∏ug filmowych,
Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç prowadze-
c) wzajemne zaproszenia do udzia∏u w mi´dzynaro- nie wspólnych projektów badawczych, udost´pnianie
dowych imprezach filmowych i w krajowych festi- i wdra˝anie ich wyników, wymian´ pracowników na-
Monitor Polski Nr 6 — 579 — Poz. 123

ukowych, organizowanie wspólnych imprez nauko- Artyku∏ 22


wych, wymian´ informacji i dokumentacji naukowej.
Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç bezpoÊred-
W tym celu obie Umawiajàce si´ Strony b´dà po- nià wspó∏prac´ mi´dzy swoimi Komitetami Narodo-
pieraç bezpoÊrednià wspó∏prac´ mi´dzy Akademiami wymi do spraw UNESCO.
Nauk oraz mi´dzy instytucjami badawczymi obu Uma-
wiajàcych si´ Stron. Artyku∏ 23

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na udziela- Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç swobodny
nie pomocy placówkom i uczonym prowadzàcym ba- wzajemny przep∏yw informacji o ˝yciu politycznym, go-
dania nad j´zykiem, literaturà, historià, kulturà i sztukà spodarczym i naukowym paƒstwa drugiej Umawiajàcej
paƒstwa drugiej Umawiajàcej si´ Strony. si´ Strony, poÊwi´cajàc szczególnà uwag´ pog∏´bianiu
i poszerzaniu informacji o paƒstwie drugiej Umawiajà-
Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç wspó∏prac´ cej si´ Strony w procesie nauczania i wychowania m∏o-
towarzystw wiedzy powszechnej w Rzeczypospolitej dzie˝y, w wydawnictwach encyklopedycznych, pod-
Polskiej z odpowiednimi towarzystwami w Republice r´cznikach szkolnych i Êrodkach masowego przekazu.
S∏owackiej. W tym celu Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç
wspó∏prac´ mi´dzy wydawnictwami i redakcjami obu
Artyku∏ 21 paƒstw oraz wymian´ dziennikarzy, informacji i do-
Êwiadczeƒ.
Umawiajàce si´ Strony b´dà wszechstronnie
wspieraç osoby nale˝àce do mniejszoÊci polskiej na Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç wspó∏prac´
S∏owacji i do mniejszoÊci s∏owackiej w Polsce w dzia- instytucji publicznych w dziedzinie radia i telewizji na
∏aniach na rzecz kultywowania ich j´zyka, tradycji i kul- podstawie podpisanych mi´dzy nimi bezpoÊrednich
tury narodowej. porozumieƒ.

Umawiajàce si´ Strony b´dà stwarzaç na swoim te- Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç dalszy roz-
rytorium paƒstwowym osobom nale˝àcym do mniej- wój i pog∏´bianie wspó∏pracy mi´dzy agencjami pra-
szoÊci polskiej na S∏owacji i do mniejszoÊci s∏owackiej sowymi paƒstw obu Umawiajàcych si´ Stron.
w Polsce odpowiednie mo˝liwoÊci nauczania ich j´zy- Umawiajàce si´ Strony b´dà sprzyjaç nawiàzywa-
ka narodowego, a tak˝e pobierania nauki w tym j´zy- niu kontaktów i wspó∏pracy mi´dzy stowarzyszeniami
ku. W tym celu: dziennikarzy w obu paƒstwach.
a) zapewnià mo˝liwoÊç nauczania j´zyka i w j´zyku Umawiajàce si´ Strony umo˝liwià tworzenie i swo-
mniejszoÊci polskiej na S∏owacji i s∏owackiej w Pol- bodne dzia∏ania instytucji oraz popieraç b´dà inicjaty-
sce w szko∏ach publicznych, umo˝liwiajàc — zgod- wy, których celem b´dzie wymiana i upowszechnianie
nie z istniejàcymi potrzebami — zatrudnianie informacji o drugim paƒstwie.
w nich nauczycieli z paƒstwa drugiej Umawiajàcej
si´ Strony, Artyku∏ 24

b) zapewnià opiek´ merytorycznà i metodycznà przy Umawiajàce si´ Strony popierajà rozwój bezpo-
modernizowaniu, doskonaleniu i poszerzaniu Êredniej wspó∏pracy w dziedzinie archiwistyki obu
programów nauczania j´zyka polskiego na S∏o- paƒstw. W ramach obowiàzujàcego prawa ka˝dy
wacji i s∏owackiego w Polsce, jako j´zyków ojczy- z Umawiajàcych si´ Stron u∏atwi archiwistom oraz ba-
stych, daczom z paƒstwa drugiej Umawiajàcej si´ Strony
swobodny dost´p do archiwów paƒstwowych.
c) b´dà popieraç wspó∏prac´ autorskà w przygoto-
waniu dla mniejszoÊci narodowych, polskiej na Artyku∏ 25
S∏owacji i s∏owackiej w Polsce, podr´czników, ma-
teria∏ów i pomocy dydaktycznych z zakresu na- Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç i rozwijaç
uczania ich j´zyka, literatury, kultury, historii wspó∏prac´ i wymian´ informacji, jak równie˝ wymia-
i geografii. ny w dziedzinie sportu i m∏odzie˝y.

Umawiajàce si´ Strony b´dà wspieraç wydawnic- Artyku∏ 26


twa w j´zyku mniejszoÊci polskiej na S∏owacji i s∏owac- Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç wspó∏prac´
kiej w Polsce oraz wspó∏prac´ towarzystw i instytucji mi´dzy regionami i gminami oraz innymi jednostkami
polskich i s∏owackich, prowadzàcych dzia∏alnoÊç wy- terytorialnymi i administracyjnymi obu paƒstw. B´dà
dawniczà w j´zykach tych mniejszoÊci. te˝ wspomagaç partnerskà wspó∏prac´ i bezpoÊrednie
kontakty mi´dzy miastami.
Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron b´dzie przyjmo-
waç corocznie osoby nale˝àce do mniejszoÊci narodo- Umawiajàce si´ Strony b´dà popieraç rozwój
wych z paƒstwa drugiej Umawiajàcej si´ Strony na stu- wszechstronnych bezpoÊrednich kontaktów mi´dzy za-
dia pe∏ne lub cz´Êciowe, jak równie˝ na studia dokto- przyjaênionymi gminami, miastami, powiatami i woje-
ranckie. wództwami, zw∏aszcza na terenach przygranicznych
Monitor Polski Nr 6 — 580 — Poz. 123

obu paƒstw, w dziedzinach stanowiàcych przedmiot ni- Artyku∏ 29


niejszej umowy.
Umowa niniejsza podlega przyj´ciu zgodnie z pra-
Umawiajàce si´ Strony b´dà w szczególnoÊci wem paƒstwa ka˝dej z Umawiajàcych si´ Stron, co zo-
popieraç przygraniczne i regionalne inicjatywy kul- stanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa
turalne, oÊwiatowe, naukowe, spo∏eczne, sportowe wejdzie w ˝ycie po otrzymaniu noty póêniejszej.
i turystyczne, podejmowane przez samorzàdy,
grupy spo∏eczne i obywatelskie po obu stronach Artyku∏ 30
granicy.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres pi´ciu
Artyku∏ 27 lat. Ulega ona automatycznemu przed∏u˝eniu na na-
st´pne pi´cioletnie okresy, je˝eli ˝adna z Umawiajà-
Umawiajàce si´ Strony realizowaç b´dà postano- cych si´ Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na
wienia niniejszej umowy na zasadach wzajemnoÊci. szeÊç miesi´cy przed up∏ywem danego okresu.

Konkretne formy oraz warunki finansowe wspó∏- Artyku∏ 31


pracy b´dà uzgadniane w bezpoÊrednich porozumie-
niach i programach wspó∏pracy mi´dzy odpowiednimi Niezale˝nie od wypowiedzenia niniejszej umowy
instytucjami i resortami w ramach ich kompetencji wszelkie programy wymiany, przedsi´wzi´cia i projek-
i zgodnie z wewn´trznym prawem paƒstwa Umawiajà- ty podj´te w jej ramach, ale niesfinalizowane, pozosta-
cej si´ Strony. jà w mocy do zakoƒczenia ich realizacji.

Artyku∏ 28 Sporzàdzono w Bratys∏awie dnia 23 marca 2000 r.


w dwóch egzemplarzach, ka˝dy w j´zykach polskim
Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej umowy traci i s∏owackim, przy czym oba teksty majà jednakowà moc.
moc w stosunkach mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà
a Republikà S∏owackà Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczy- Z upowa˝nienia Rzàdu Z upowa˝nienia Rzàdu
pospolitej Polskiej a Rzàdem Czeskiej i S∏owackiej Rzeczypospolitej Polskiej Republiki S∏owackiej
Republiki Federacyjnej o wspó∏pracy kulturalnej i na-
ukowej, podpisana w Pradze dnia 16 wrzeÊnia 1991 r. B. Geremek E. Kukan
Monitor Polski Nr 6 — 581 — Poz. 123
Monitor Polski Nr 6 — 582 — Poz. 123
Monitor Polski Nr 6 — 583 — Poz. 123
Monitor Polski Nr 6 — 584 — Poz. 123
Monitor Polski Nr 6 — 585 — Poz. 123
Monitor Polski Nr 6 — 586 — Poz. 123
Monitor Polski Nr 6 — 587 — Poz. 123
Monitor Polski Nr 6 — 588 — Poz. 123
Monitor Polski Nr 6 — 589 — Poz. 123
Monitor Polski Nr 6 — 590 — Poz. 123
Monitor Polski Nr 6 — 591 — Poz. 123
Monitor Polski Nr 6 — 592 — Poz. 123 i 124

124
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 14 listopada 2001 r.

w sprawie zatwierdzenia Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki S∏owackiej
o wspó∏pracy kulturalnej, oÊwiatowej i naukowej, sporzàdzonej w Bratys∏awie dnia 23 marca 2000 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na pod- Zgodnie z artyku∏em 29 zosta∏a dokonana wymiana
stawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. not i umowa wesz∏a w ˝ycie w dniu 22 paêdziernika
o umowach mi´dzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443) 2001 r.
Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzi∏a
w dniu 10 paêdziernika 2001 r. Umow´ mi´dzy Rzàdem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki S∏owac-
kiej o wspó∏pracy kulturalnej, oÊwiatowej i naukowej,
sporzàdzonà w Bratys∏awie dnia 23 marca 2000 r. Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

Related Interests