Sejarah pendidikan telah memainkan peranan penting dalam membentuk perpaduan negara menerusi Akta Pelajaran 1961 yang

dilaksanakan berdasarkan Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Dasar Pelajaran kebangsaan yang digubal lebih menjurus kepada usaha kerajaan menyatupadukan semua kaum: Tujuan Dasar Pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar, walaupun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan serta-merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur.

Sekiranya kita meninjau secara kasar, dasar dan sistem pendidikan kebangsaan, ia berupaya melahir dan mengeluarkan pelajar yang berilmu, bermoral (akhlak), beradab dan bersopan, seorang individu yang boleh menjadi warga negara yang cukup baik.

Pelaksanaan penggunaan unsur-unsur sastera telah mula diperkenalkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu bermula pada tahun 1984. Lanjutan daripada pengenalan tersebut, unsur sastera telah dijadikan sebagai satu komponen yang khusus dan wajib diajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah menengah secara berperingkat mulai Mac 2000, bagi tingkatan satu dan empat, manakala pada tahun 2001 untuk tingkatan dua dan lima serta tahun 2002 bagi tingkatan tiga.

Hasil Mesyuarat Jemaah Menteri Bil.4/99 bertarikh 24 Februari 1999 mencadangkan supaya Komponen Kesusasteraan Melayu dimasukkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu hingga Lima. Gesaan ini telah diterima oleh Pusat Perkembangan Kurikulum dengan mencadangkan supaya Kesusasteraan Melayu diperkenalkan sebagai satu komponen wajib dalam mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah. Cadangan ini diluluskan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil.2/99 pada 11 Jun 1999. Komponen Sastera (Komsas) dimasukkan dalam pengajaran bahasa bagi mencapai matlamat pembinaan insane yang positif terhadap ilmu pengetahuan dan ke arah pembentukan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan jasmani.

Sebagai sebuah negara yang terdiri dari pelbagai kaum, mempunyai tata cara hidup yang berbeza, ketidakfahaman terhadap sesuatu budaya bangsa lain seringkali menimbulkan konflik antara kaum. Pengenalan dan pengajaran komsas yang diperkenalkan oleh PPK yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang aman dan harmorni, terutama dari segi pembangunan dan kerohanian. Impian dan harapan negara akan tercapai melalui pengajaran komsas yang bersifat serampang dua mata seperti yang diisytiharkan oleh Perdana Menteri pada tahun 2003 yang telah menggariskan dasar dan matlamat sosial negara.

Sehubungan itu. patriotik dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa dengan perasaan bangga. perenggan 12.sekolah telah banyak membantu dalam melahirkan sebuah masyarakat yang besatu padu tanpa mengira warna kulit. Dengan pemupukan kecintaan terhadap seni. Antara intipati adalah berbunyi seperti berikut. Hasrat ini akan dapat disempurnakan melalui pengajaran komsas dengan menerapkan sistem nilai. displin .tokoh utama negara sepatutnya dihormati dan dihargai. Penggunaan teks yang sama dalam pengajaran komsas akan dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bangga terhadap warisannya. Penyata Razak 1956 boleh dianggap sebagai batu asas bagi perkembangan sistem pendidikan kebangsaan menyatakan:³Tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar. Pembelajaran sastera dan komsas yang berkaitan dengan tokoh masyarakat secara tidak langsung akan dapat melahirkan semangat nasionalisme. sahsiah.Hasrat penyatuan bangsa ini terus diperkukuhkan oleh kerajaan melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ( PIPP ) yang dilancarkan oleh Menteri Pelajaran Malaysia. Dato¶ Hishammudin Bin Hussin pada tahun 2006. fokus Kementerian Pelajaran Malaysia dalam membina negara bangsa mencakupi usahausaha seperti memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai asas perpaduan dan bahasa ilmu disamping memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. Kita seharusnya berbangga menjadi seorang rakyat Malaysia dan menyayangi negara. walaupun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan serta merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. Cadangan dan saranan yang di kemukakan oleh Dato¶ Hishammuddin adalah bertitik tolak dari dasar pendidikan yang dikemukakan oleh Tun Abdul Razak sebelum kemerdekaan bagi mewujudkan perpaduan antara kaum. Pengajaran komsas dalam Bahasa Melayu banyak membantu pelajar dalam . warisan dan budaya bangsa. Antara elemen yang terdapat dalam PIPP menyarankan beberapa dasar pendidikan yang bertujuan membina bangsa Malaysia yang mempunyai ciri ± ciri glokal. Kita perlu menghormati pemimpin kita dan berusaha bersama. Tokoh. tanpa mereka negara kita belum tentu lagi memperolehi kemerdekaan. akhlak dan jati diri semua pelajar. 1956 ) Pengajaran komsas juga bertujuan membentuk membentuk sebuah masyarakat yang bersatu padu dalam membina masyarakat. Pendidikan komsas dan sastera yang diajarkan di sekolah. Gabungjalin yang terdapat dalam pendidikan komsas diharap akan dapat melahirkan sebuah negara yang mantap perpaduan dan berintergrasi nasional.sama mengekalkan perpaduan dan kemajuan negara bukan dengan mengkritik.´ ( Penyata Razak.

GAPENA contohnya pernah menganjurkan . Penggunaan karya yang ditulis oleh penulis Melayu dan bukan Melayu dapat mengambarkan suasana Masyarakat Malaysia yang pelbagai pandangan. Hal ini penting sebagai langkah memperkasakan perpaduan kaum di Malaysia yang dilihat begitu rapuh Bahasa berperanan sebagai penghubung dan mempunyai elemen dalam membina nilai-nilai perpaduan. cerpen. Masyarakat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum seringkali menimbulkan perasaan tidak puashati. seseorang pengarang akan dapat mencipta sebuah hasil kesusasteraan yang bertangungjawab dan menumpukan ke arah perpaduan negara dengan menggunakan fakta sejarah yang telah terjadi dan telah diolah dengan lebih bebas bagi mencipta hasilnya sendiri. deklamator dan sebagainya yang memerlukan interaksi antara murid. Intergriti pelajar akan dapat dijalinkan denagn baik berdasarkan medium pengajaran komsas seperti yang dituntut dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ( PIPP ) yang diumumkan oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada tahun 2006.membentuk semua masyarakat yang harmoni. secara tidak langsung akan menjalinkan hubungan yang erat sesama pelajar. Hubungan sesama pelajar dalam melunaskan tugasan tersebut. drama dan sebagainya dapat memberikan teladan kepada masyarakat yang berbilang kaum. Berkenaan dengan pengajaran yang dijalankan. berkenaan dengan Teras II. Berdasarkan penghasilan sastera. Usman Awang sebagai contoh telah berjaya menyatukan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia melalui puisi ± puisi ciptaannya. Melalui pengajaran sastera. golongan pelajar yang terdiri dari pelbagai kaum terpaksa berinteraksi antara satu sama lain samada melalui perbincangan dan sumbangan idea. Melalui tugasan yang diamanahkan. dengki dan salahanggap akibat suasana sosial yang tidak seimbang. penggunaan pelbagai teknik pengajaran dalam menyampaikan isi pengajaran seperti teknik lakonan. PIPP. Kesungguhan beliau dirintis dengan penubuhan Persatuan Persahabatan China ± Malaysia. Pendidikan bahasa dan sastera merupakan peluang yang terbaik bagi guru menerapkan nilai-nilai perpaduan kaum dengan menggunakan bahasa sebagai simbol perpaduan tidak seperti mata pelajaran matematik. pendedahan terhadap kehidupan masyarakat yang penuh variasi seperti pngajaran puisi. Teras kerjasama ini tidak saja terhad kepada penubuhan persatuan. tetapi terbuka dalam pelbagai kerjasama penganjuran sastera berpaksikan perpaduan melalui Gabungan Penulis Nasional ( GAPENA ). Menurut Georg Lukacs (1962: 53). novel sejarah yang sebenar ialah novel yang membawa masa lampau kepada kita dan membuat kita mengalami hakikat masa silam yang sebenar Peranan sasterwan negara dalam meningkatkan perpaduan negara tidak dapat dinafikan lagi. Pendedahan yang berterusan kepada bahan sastera diharap dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bersatupadu. syarahan. membangunkan sahsiah diri pelajar serta dapat menarik minat pelajar untuk terus membaca bahan-bahan sastera secara berdikari tanpa lagi bergantung kepada guru selepas alam persekolahan. novel.

Berdasarkan Laporan Kabinet yang bertujuan menyatukan rakyat yang terdiri dari pelbagai kaum. Rahman Hanafiah yang telah diadikan teks komsas tingkatan 3. Hayes (1931: 6 ). ia memainkan peranan yang penting sebagai bahasa perantaraan berbagai kaum yang terdapat di Malaysia. nilai-nilai sastera dapat membentuk sebuah masyarakat yang bertamadun. µAnak jiran Tionghua¶. H. Menurut Atan Long ( 1984: 186 ) Bahasa Melayu. Kesungguhan Usman Awang lewat puisi ciptaan seperti µPemuda dan Gadis Tionghua¶. Sesuai dengan kedudukan bahasa Melayu dan komas sebagai mata pelajaran wajib. Menurut Carlton J. Menurut Lawrance Quek tidak banyak penulis di Malaysia yang melahirkan karya mereka dengan menggunakan bahasa Melayu melainkan menggunakan bahasa ibunda mereka kecuali keturunan baba dan nyonya yang terdapat di Melaka. Peranan Bahasa Melayu melalui komsas atau Kesusasteraan dapat membantu dalam merealisasikan hasrat kerajaan mencapai perpaduan negara. Berperanan sebagai bahasa penyatu kemudian digabungjalinkan dalam pengajaran sastera sebagai alat perpaduan tidak dapat disangkal lagi. Karya kesusasteraan akan dapat membentuk sebuah masyarakat yang mempunyai keperibadian dan kenegaraan yang tinggi. Novel ini mengisahkan tentang bagaimana masyarakat Melayu yang terdiri daripada Dato¶ Onn dan lain ± lain berjuang menentang Malayan Union dan Pengganas. Penggunaan bahasa Melayu sebagai satu alat penyatu bangsa adalah amat bersesuaian dengan kedudukannya yang sudah menjadi lingua franca di seluruh kepulauan Nusantara pada masa ini dan agama Islam sebagai kepercayaannya. sebuah karya yang memaparkan tentang kebudayaan bangsanya yang berkaitan dengan kebangkitan bangsa di tanah air yang menggunakan sastera sebagai medium penyatu bangsa dengan mengambil pengajaran dengan memberikan gabungan rasa kesetiaanegaraan dengan kesedaran rakyat. Namun demikian terdapat beberapa penulis bukan Melau yang aktif dalam melahirkan karya sastera perpaduan seperti Raja Rajeswary dan Uthaya Sankar S.Sayembara Puisi Kemerdekaan bagi melahirkan masyarakat yang berjiwa Malaysia. Jadi faktor ini dijadikan sebagai tunjang untuk menyatukan sebuah masyarakat yang berbilang kaum seperti yang dikatakan oleh Ben Anderso (1986: 19) yang memfokoskan tentang komuniti masyarakat yang beragama . Contohnya seperti karya Merdeka! Merdeka! Oleh A. µKambing Hitam¶ adalah antara usaha memperatkan hubungan kaum. Karya kesusasteraan banyak mempengaruhi kehidupan manusia.B. Sastera yang berkaitan dengan sejarah banyak ditulis untuk mewujudkan perasaan cinta dan sayang terhadap negara.26) mengatakan nilai ± nilai keluhuran yang terpapar dalam teks sastera akan dapat melahirkan sebuah masyarakat yang luhur tentang nilai kemanusiaan berbanding kebendaan. Walaupun negara kita telah dijajah oleh . Azam Hamzah (1990 : 25. berdinasti akan saling mengenali walaupun pada zahirnya tidak disebabkan mereka berada dibawah satu komuniti bayangan iaitu bangsa.

Konsep perpaduan yang terbentuk atau diasaskan melalui karya kesusasteraan perlu diperkayakan lagi agar hasrat kerajaan membentuk sebuah masyarakat yang bersatu dapat direalisasikan.bangsa asing lebih ratusan tahun. Karya seperti Bustanus Salatin. Salatus Salatin. kita tidak boleh berharap perpaduan akan terbentuk dengan sendirinya. Sebagai rakyat Malaysia. namun jati diri dan semangat nasionalisma masih menebal dalam diri kita. Hikayat Hang Tuah antara karya yang memberikan panduan dalam membentuk sebuah masyarakat yang bersatu . Sejarah yang diungkapkan melalui karya-karya kesusasteraan telah mengikat kehidupan kita supaya sentiasa bersatu padu. Rumusan Dasar mewujudkan bangsa Malaysia yang berteraskan pendidikan wajar diteruskan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful