You are on page 1of 3

Monitor Polski Nr 25 — 1206 — Poz.

360 i 361

KRZY˚EM KAWALERSKIM na wniosek Wojewody Ma∏opolskiego


ORDERU ODRODZENIA POLSKI
za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz rozwoju sportu
2. Bartnik Andrzej Bart∏omiej, 3. Koçma Andrzej
Czes∏aw, Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

za zas∏ugi w popularyzowaniu kultury polskiej w Êro- 5. Sieniawski Krzysztof Wojciech.


dowiskach polonijnych na wschodzie

Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

4. ks. ˚elazny Jan, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

361
Rej. 303/2002

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2002 r.

o nadaniu odznaczeƒ

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI


Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach 13. Ceglarek El˝bieta Zdzis∏awa, 14. Hornik Jacek,
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, 15. Karpeta Joanna Gabriela, 16. Kaszycka-Kowalczyk
poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, El˝bieta, 17. Kownacki Dariusz Józef, 18. Ma˝ak Barba-
poz. 676) odznaczeni zostajà: ra Ludmi∏a, 19. Nowaczyk El˝bieta Maria, 20. Pawlik
Jadwiga, 21. PoÊpiech Wies∏awa, 22. Prochota Jadwi-
na wniosek Prezesa Rady Ministrów ga Anna, 23. Ruszczewska Ilona Maria, 24. Woc∏awek-
-Hornik Joanna,
za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo-
wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej: na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo-


wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej:
1. pp∏k KuÊmirek S∏awomir Ryszard, 2. kpt. Wikto-
rowska Krystyna Agnieszka, 3. mjr Wrzesiƒski Ryszard, Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI 25. Bartnik Janina, 26. Bramska Mieczys∏awa, 27.
Czerska Barbara, 28. Majcherczyk Krzysztof, 29. Mala-
4. mjr Adamski Tomasz Andrzej, 5. kpt. Kiciƒski Je- nowski Andrzej, 30. Miko∏ajczak Wanda Hanna, 31.
rzy Mario, 6. por. Wierciƒski Marek Janusz, Warman-Wójcik Jolanta, 32. Zagórski Janusz,

na wniosek Ministra Kultury SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

za wybitne zas∏ugi w pracy pedagogicznej w szkolnic- 33. Do∏owska Kamilla, 34. Gnidiuk Zbigniew, 35.
twie artystycznym: Górska Halina, 36. Koniuszewska Irena, 37. ¸ukaszuk
Marek, 38. Milart-Szostak Krystyna, 39. Przedworska-
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI -Zdrodowska El˝bieta, 40. Szamborska Ewa Maria, 41.
Turzaƒska Barbara Maria,
7. KoÊciów Janusz Maria,
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
42. Chodêko Maria Helena, 43. Golik Lilianna, 44.
8. Butor ¸ucja Jadwiga, 9. Prochota Hubert Jerzy, Jarz´bska Agnieszka, 45. Kulikowska Urszula, 46. Ku-
10. Wojatycka Anna, 11. Wo∏owczyk Bo˝ena Józefa, 12. rach Barbara, 47. Lubasiƒski Tomasz, 48. Pietrzyk Jo-
Wyrwa∏ Janusz, lanta, 49. Stolarska Zofia,
Monitor Polski Nr 25 — 1207 — Poz. 361

na wniosek Wojewody Lubuskiego: BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo- 65. Baranowska Mariola Jolanta, 66. Bujalska-Ko-
wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej, za dzia∏al- walczyk Jolanta,
noÊç spo∏ecznà:
za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz upowszechniania
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI kultury
po raz drugi
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
50. W´gier Jerzy,
67. Szytenchelm Marcel Romuald,
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
na wniosek Wojewody Ma∏opolskiego:
51. Pogorzelec Roman Mieczys∏aw, 52. ˚elechow-
ski Andrzej Stefan, za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej

BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

53. Majewska El˝bieta, 68. Kurleto W∏adys∏aw,

za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej na rzecz ochrony


przeciwpo˝arowej
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
54. Jankowiak Piotr, 55. Litewka Barbara Irena, 56.
Skobelski Edward, 69. Kowalczyk Jan, 70. Mlak Stanis∏aw,

za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz rozwoju rzemios∏a:

BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

57. Jankowska Janina Krystyna, 58. Uglik Euge- 71. ¸azarek Marian Stefan, 72. Pachla Henryk Jan,
niusz Wincenty, 73. Seku∏a Stanis∏aw, 74. Skalski Janusz,

za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej na rzecz ochrony BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI


przeciwpo˝arowej
75. Adamski Grzegorz Andrzej, 76. Dàbrowa Anto-
59. Rusak Jan Janusz, ni, 77. Fremel Wojciech Marian, 78. Jaworski Reginald
Zdzis∏aw, 79. Knap Stanis∏aw, 80. KuÊ Bogus∏awa, 81.
na wniosek Wojewody ¸ódzkiego: Rodacki Ryszard Stanis∏aw,

za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo- na wniosek Wojewody Opolskiego:


wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej, za dzia∏al-
noÊç spo∏ecznà: za zas∏ugi w pracy zawodowej i dzia∏alnoÊci spo∏ecz-
nej:
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
60. Uzar Bogdan Józef,
82. Parucha Norbert, 83. Pigulla Werner, 84. Raê-
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI niewski Kazimierz, 85. Âwistuƒ Marian,

61. Ozga-Morawska Bo˝ena Jolanta, SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz Towarzystwa Przyja- 86. Czyczy∏o Antonina, 87. Gorecki Marian Franci-
ció∏ Ziemi Kutnowskiej: szek, 88. Koszela Jan Pawe∏, 89. Kuc Henryk, 90. Madaj
W∏adys∏aw, 91. M∏ynarski Tadeusz, 92. Musia∏ Adam,
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI 93. Olejnik Danuta Leokadia, 94. Pasek Urszula, 95. Wa-
gner-Cichosz Irena,
62. Urbaniak Andrzej Stanis∏aw,
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
96. Czech Maria, 97. Mruga∏a-Marcyniuk Gra˝yna,
63. Jaworska Wanda, 64. Wójkowski Marek, 98. Rayad Stefania,
Monitor Polski Nr 25 — 1208 — Poz. 361 i 362

za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej na rzecz honoro- za zas∏ugi w pracy zawodowej, za dzia∏alnoÊç spo∏ecz-
wego krwiodawstwa nà:

SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

99. Górska-Szafraniec Czes∏awa, 112. Czerwiƒski Bogdan Kazimierz,

za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz rozwoju rolnictwa: SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI 113. Witomska Czes∏awa,

100. Olejnik Mariusz Jan, 101. P∏ócieniczak Antoni, za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej
102. Sudo∏ Henryk Tadeusz,
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
114. Jankowiak Marek,
103. Lewicki Krzysztof,
za zas∏ugi w pracy zawodowej, za dzia∏alnoÊç na rzecz
upowszechniania kultury
na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
za zas∏ugi dla rozwoju spó∏dzielczoÊci mieszkaniowej:
115. Sobaƒska Sabina,
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
na wniosek Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
104. K∏opotowska Barbara, 105. Kowalkiewicz Ja- stracji
nina Kazimiera,
za zas∏ugi w ratowaniu ˝ycia ludzkiego i mienia spo-
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI ∏ecznego

106. Borucka Maria Wies∏awa, 107. Kurpisz Ber- KRZY˚EM ZAS¸UGI ZA DZIELNOÂå
nard Piotr, 108. Miel´cki Tomasz, 109. Stendera Aniela
Maria, 110. Wrociƒski Ekspedyt Piotr, 116. sier˝. Borychowski Tomasz Krzysztof, 117. st.
sier˝. Kuper Marcin, 118. st. post. Pakur Dariusz, 119.
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI st. post. Walo ¸ukasz Bogus∏aw.

111. Majchrzak Walerian, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

362
Rej. 318/2002

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 grudnia 2002 r.

o nadaniu orderów i odznaczeƒ

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej za zas∏ugi dla rozwoju turystyki


Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101,
poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, 4. Gawroƒski Stanis∏aw Andrzej, 5. Kierzek Tadeusz
poz. 676) odznaczeni zostajà: W∏odzimierz, 6. Majewski Waldemar Bogus∏aw, 7. Wil-
czyƒska-Dàbrowa Barbara,
za wybitne zas∏ugi dla rozwoju turystyki
na wniosek Ministra Gospodarki
KRZY˚EM KAWALERSKIM za zas∏ugi dla rozwoju turystyki:
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
1. Bartkowski Andrzej Franciszek, 2. Mackiewicz Ja-
cek, 3. Pecyna Stanis∏aw, 8. Klessa Zygmunt Klemens,