You are on page 1of 2

Monitor Polski Nr 48 — 2464 — Poz.

733 i 734

733
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 15 wrzeÊnia 2003 r.

w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 2 sierpnia 2003 r.
mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Albanii o zmianie artyku∏u 17 Umowy
mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii
o mi´dzynarodowych przewozach drogowych, sporzàdzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na pod- wych przewozach drogowych, sporzàdzonej w Tiranie
stawie art. 6 ust. 3 w zwiàzku z art. 13 ust. 1 ustawy dnia 18 stycznia 1990 r. (M. P. z 2003 r. Nr 4, poz. 52),
z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi´dzynarodo- poprzez wymian´ not.
wych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216,
poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie z postanowieniami zawartymi w notach
udzieli∏a w dniu 1 kwietnia 2003 r. zgody na zwiàzanie porozumienie wesz∏o w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem mi´dzy Rzà- od dnia otrzymania noty b´dàcej odpowiedzià. Tym
dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Al- samym porozumienie wesz∏o w ˝ycie w dniu 2 sierp-
banii o zmianie artyku∏u 17 Umowy mi´dzy Rzàdem nia 2003 r.
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem Ludowej
Socjalistycznej Republiki Albanii o mi´dzynarodo- Minister Infrastruktury: M. Pol

734
POROZUMIENIE

z dnia 22 wrzeÊnia 2003 r.

mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki W´gierskiej o zmianie artyku∏u 22 Umowy
mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem W´gierskiej Republiki Ludowej
o mi´dzynarodowej komunikacji samochodowej, sporzàdzonej w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych cie dnia 18 lipca 1965 r., zastàpiç postanowieniem
Rzeczypospolitej Polskiej o nast´pujàcej treÊci:
DPT II-2266-6-2003/ME115
„P∏atnoÊci i rozliczenia wynikajàce z wykonywania
Ambasada Republiki W´gierskiej przewozów na podstawie niniejszej umowy b´dà do-
w Warszawie konywane zgodnie z prawem Umawiajàcych si´
Stron.”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo- Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby
litej Polskiej przesy∏a wyrazy szacunku Ambasadzie w przypadku wyra˝enia przez Rzàd Republiki W´gier-
Republiki W´gierskiej w Warszawie i, majàc na wzgl´- skiej zgody na powy˝sze niniejsza nota oraz odpo-
dzie przewidywanà akcesj´ Polski do Unii Europejskiej wiedê na nià stanowi∏y porozumienie, które wejdzie
w dniu 1 maja 2004 r. oraz zwiàzanà z tym koniecznoÊç w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od dnia otrzymania noty b´-
dostosowania si´ Polski do wymogów wspólnej poli- dàcej odpowiedzià.
tyki handlowej Unii Europejskiej, ma zaszczyt poinfor-
mowaç, co nast´puje: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo-
litej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowiç Ambasa-
Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby do- dzie Republiki W´gierskiej w Warszawie wyrazy naj-
tychczasowy zapis artyku∏u 22 Umowy mi´dzy Rzà- wy˝szego powa˝ania.
dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem W´-
gierskiej Republiki Ludowej o mi´dzynarodowej ko-
munikacji samochodowej, sporzàdzonej w Budapesz- Warszawa, dnia 16 kwietnia 2003 r.
Monitor Polski Nr 48 — 2465 — Poz. 734 i 735

A Magyar Köztársaság Nagykövetsége Varsó konywane zgodnie z prawem Umawiajàcych si´
Ambasada Republiki W´gierskiej Stron.”.
Warszawa
NR:33-4/ADM/2003 Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby
w przypadku wyra˝enia przez Rzàd Republiki W´gier-
Ministerstwo Spraw Zagranicznych skiej zgody na powy˝sze niniejsza nota oraz odpo-
Rzeczypospolitej Polskiej wiedê na nià stanowi∏y porozumienie, które wejdzie
Warszawa w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od dnia otrzymania noty b´-
dàcej odpowiedzià.
Ambasada Republiki W´gierskiej przesy∏a wyrazy
szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczy- Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo-
pospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdziç otrzyma- litej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowiç Ambasa-
nie noty Ministerstwa z dnia 16 kwietnia 2003 r. dzie Republiki W´gierskiej w Warszawie wyrazy naj-
nr DPT II-2266-6-2003/ME/115 z poni˝szà treÊcià: wy˝szego powa˝ania.”.

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypo- Strona W´gierska ma zaszczyt podaç do wiadomo-
spolitej Polskiej przesy∏a wyrazy szacunku Ambasa- Êci Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospoli-
dzie Republiki W´gierskiej w Warszawie i, majàc na tej Polskiej, ˝e zgadza si´ z treÊcià noty i tym samym
wzgl´dzie przewidywanà akcesj´ Polski do Unii Euro- nota Ministerstwa nr DPT II-2266-6-2003/ME/115 i ni-
pejskiej w dniu 1 maja 2004 r. oraz zwiàzanà z tym ko- niejsza nota stanowià porozumienie zmieniajàce
niecznoÊç dostosowania si´ Polski do wymogów Umow´ mi´dzy Rzàdem W´gierskiej Republiki Ludo-
wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej, ma za- wej a Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
szczyt poinformowaç, co nast´puje: o mi´dzynarodowej komunikacji samochodowej, spo-
rzàdzonej w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r., które
Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby do- wejdzie w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od dnia otrzymania
tychczasowy zapis artyku∏u 22 Umowy mi´dzy Rzà- niniejszej noty b´dàcej odpowiedzià.
dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem W´-
gierskiej Republiki Ludowej o mi´dzynarodowej ko- Ambasada Republiki W´gierskiej korzysta z okazji,
munikacji samochodowej, sporzàdzonej w Budapesz- by Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospoli-
cie dnia 18 lipca 1965 r., zastàpiç postanowieniem tej Polskiej ponowiç wyrazy wysokiego powa˝ania.
o nast´pujàcej treÊci:

„P∏atnoÊci i rozliczenia wynikajàce z wykonywania
przewozów na podstawie niniejszej umowy b´dà do- Warszawa, dnia 21 sierpnia 2003 r.

735
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 24 wrzeÊnia 2003 r.

w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 22 wrzeÊnia 2003 r. mi´dzy Rzàdem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki W´gierskiej o zmianie artyku∏u 22 Umowy mi´dzy Rzàdem
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem W´gierskiej Republiki Ludowej o mi´dzynarodowej komunikacji
samochodowej, sporzàdzonej w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na pod- kacji samochodowej, sporzàdzonej w Budapeszcie
stawie art. 6 ust. 3 w zwiàzku z art. 13 ust. 1 ustawy dnia 18 lipca 1965 r. (M. P. z 2003 r. Nr 4, poz. 36), po-
z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi´dzynarodo- przez wymian´ not.
wych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz.
1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzie- Zgodnie z postanowieniami zawartymi w notach
li∏a w dniu 17 marca 2003 r. zgody na zwiàzanie Rze- porozumienie wesz∏o w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od
czypospolitej Polskiej Porozumieniem mi´dzy Rzàdem dnia otrzymania noty b´dàcej odpowiedzià. Tym sa-
Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki W´gier- mym porozumienie wesz∏o w ˝ycie w dniu 22 wrze-
skiej o zmianie artyku∏u 22 Umowy mi´dzy Rzàdem Ênia 2003 r.
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem W´gier-
skiej Republiki Ludowej o mi´dzynarodowej komuni- Minister Infrastruktury: M. Pol