You are on page 1of 2

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Warszawa, dnia 15 lipca 2003 r. Nr 36
TREÂå:
Poz.:

POSTANOWIENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

495 — z dnia 2 czerwca 2003 r. o nadaniu tytu∏u naukowego profesora   .   .   .   .   .   . 1885


496 — z dnia 30 czerwca 2003 r. o nadaniu tytu∏u profesora   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1886
497 — z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie odwo∏ania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej   .   . 1888
498 — z dnia 9 lipca 2003 r. o mianowaniu na stopieƒ nadinspektora Policji   .   .   .   .   . 1888

POSTANOWIENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

499 i 500 — z dnia 10 marca 2003 r. o nadaniu orderu   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1888 i 1889


501 — z dnia 12 marca 2003 r. o nadaniu odznaczeƒ   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1889
502 — z dnia 14 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeƒ   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1889
503 — z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeƒ   .   .   .   .   . 1890
504 — z dnia 20 marca 2003 r. o nadaniu orderu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1891
505 i 506 — z dnia 21 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeƒ   .   .   .   .   . 1891 i 1892
507 — z dnia 25 marca 2003 r. o nadaniu odznaczeƒ   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1893
508 — z dnia 25 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeƒ   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1896
509 — z dnia 25 marca 2003 r. o nadaniu orderu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1897

ZARZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

510 — nr 53 z dnia 9 lipca 2003 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie nadania statutu Mini-
sterstwu Ârodowiska   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1897

OBWIESZCZENIE

511 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie wykazu jed-
nostek samorzàdu terytorialnego, które przystàpi∏y do mi´dzynarodowych zrzeszeƒ spo-
∏ecznoÊci lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 15 lutego 2002 r. do dnia 31 grudnia
2002 r., oraz wykazu jednostek samorzàdu terytorialnego, które wystàpi∏y z mi´dzynaro-
dowych zrzeszeƒ spo∏ecznoÊci lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 15 lutego
2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1897

KOMUNIKAT

512 — nr 7/2003/(DOKE) Prezesa Zarzàdu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 14 lipca 2003 r.
w sprawie sta∏ych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania
rynkowego) dla poszczególnych walut, og∏aszanych okresowo przez Sekretariat Organi-
zacji Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1898

495
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 czerwca 2003 r.
nr 115-5-03

o nadaniu tytu∏u naukowego profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca nauk biologicznych


2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym dr hab. Józef Julian BUJARSKI
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65,
poz. 595) nadaj´ ni˝ej wymienionym osobom tytu∏ na- dr hab. Andrzej CIERESZKO
ukowy profesora: dr hab. Andrzej EL˚ANOWSKI
Monitor Polski Nr 36 — 1886 — Poz. 495 i 496

dr hab. Wanda Gra˝yna MA¸EK nauk medycznych


dr hab. Jan Kanty KULPA
nauk chemicznych
dr hab. Renata Krystyna MARYNIAK
dr hab. Teresa Maria DZIEMBOWSKA
dr hab. Maria Ma∏gorzata ZAJÑCZKOWSKA
dr hab. Krystyna Zofia JACKOWSKA
dr hab. Jacek LIPKOWSKI nauk o Ziemi
dr hab. Roman MAZURKIEWICZ dr hab. Maria Joanna BA¸A
dr hab. Maria Janina RUTKOWSKA nauk prawnych
nauk fizycznych dr hab. Barbara KUDRYCKA
dr hab. Andrzej Józef CZOPNIK dr hab. Tadeusz Czes∏aw W¸UDYKA
dr hab. Andrzej Janusz KRÓLAK nauk rolniczych
dr hab. Jan Wojciech WÑSICKI dr hab. Andrzej Marian GAJTKOWSKI
nauk humanistycznych dr hab. Janusz Stanis∏aw JANKOWIAK
dr hab. Bogus∏aw Jan DOPART dr hab. Wanda Stanis∏awa NOWAK
dr hab. W∏adys∏aw DYNAK dr hab. Stanis∏awa STEFA¡CZYK-KRZYMOWSKA
dr hab. Katarzyna DZIUBALSKA-KO¸ACZYK dr hab. Jerzy Józef TRUCHLI¡SKI
dr hab. Stanis∏aw Jan TWARDY
dr hab. Dariusz Stefan JAROSZ
dr hab. Krzysztof ˚Y¸A
dr hab. Tomasz JUREK
dr hab. Andrzej KEMPISTY nauk technicznych
dr hab. Bronis∏aw KODZIS dr hab. Wac∏aw Antoni DZIURZY¡SKI
dr hab. Barbara KRYK-KASTOVSKY dr hab. Andrzej Janusz KULICZKOWSKI
dr hab. Wojciech Stanis∏aw LIG¢ZA dr hab. Cezary Wojciech MADRYAS
dr hab. Stanis∏aw MARCZUK dr hab. Idzi Marian NOWOTARSKI
dr hab. Bogdan MAZAN dr hab. Józef Piotr PADUCH
dr hab. Danuta SIERADZKA dr hab. Micha∏ Pawe∏ PALICA
dr hab. Witold STEFA¡SKI dr hab. Jerzy Edmund POKOJSKI
dr hab. Jan WATRAK dr hab. Zbigniew Walenty ROS¸ANIEC
dr hab. Marek WINIARCZYK dr hab. W∏odzimierz Jan WALIGÓRA
dr hab. Jerzy ZDANOWSKI Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. KwaÊniewski
nauk matematycznych Prezes Rady Ministrów:
dr hab. Pawe∏ URZYCZYN L. Miller

496
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 czerwca 2003 r.

nr 115-6-03

o nadaniu tytu∏u profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. niach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595)
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop- nadaj´ ni˝ej wymienionym osobom: