Τα Ρω του Έρωτα

Οι άγγελοι τραγουδάνε. Και οι ερωτευμένοι επίσης. Πίσω από κάθε ανάταση, από κάθε μεράκι, μια κιθάρα περιμένει
έτοιμη να πάρει τα λόγια και να τα ταξιδέψει από είλη σε είλη. !εν είναι λίγο αυτό.
"ίναι η αρά να δίνεις αρά στους άλλους, είναι αυτό που μας #αστάει στη $ω%. &ι' αυτό, κοντά στα ποι%ματά μου,
δοκίμασα να γράψω και μερικά τραγο(δια, ωρίς να τα υποτιμ) καθόλου. *τσι % αλλι)ς, μιλά κανείς για τα ίδια πράγματα
που αγαπά, και από κει και πέρα το λόγο έουν αυτοί που θα τ+ ακο(σουν. ,ένε πως το είδος έει ορισμένους κανόνες.
!εν τους ξέρω και, πάντως, δεν ενδια-έρθηκα % δεν μπόρεσα να τους ακολουθ%σω. !ουλε(ει ο καθένας όπως νοι)θει.
Και η θάλασσα είναι απέραντη, τα πουλιά μυριάδες, οι ψυές όσες και οι συνδυασμοί που μπορο(ν να γενν%σουν οι %οι
και τα λόγια, όταν ο έρωτας και το όνειρο συμ#ασιλε(ουν.
.την άκρη εκεί του ποταμο(
τρεις γλ)σσες #γ%κε το αίμα του
κι ανάγειρε την κε-αλ%
με τα σ-ιγμένα είλη
/α τότε πια καμιά -ων%
μόνο -ωτίστη ο ουρανός
κι άγγελος #εργολυγερός
%ρθε και τ+ άναψε καντ%λι.

0 /1Κ2ΟΠ3452"/"40
Πέρα στην ακροποταμιά
την π%γα και την ξάπλωσα
%τανε μικροπαντρεμένη
/α εγ) τη νόμι$α κορίτσι
που κάτι άλλο περιμένει
/εμιάς σ#ηστ%καν τα λαμπιόνια
κι άναψαν όλα τα τρι$όνια
5α δυο της στ%θη τα μικρά
μέσα στα μισοσκότεινα
τ+ άγγιξα και μυρίσανε
σαν υάκινθοι που ανθίσανε
3πό το γ(ρο του λαιμο(
έ#γαλα τη γρα#άτα μου
"κείνη όσο που να το πεις
έ#γαλε το -ουστάνι της
"γ) τη $)νη την πιστόλα
εκείνη τα λινά της όλα
5έτοιο δέρμα τέτοια είλη
δεν τα #ρίσκεις σε κο(λι
τέτοιο θάμπος τέτοια άρη
σε γυαλί και σε -εγγάρι
5ο σ)μα της σπαρταριστό
σαν ψάρι -ρεσκοτρά#ητο
μισό -ωτιά μισό δροσιά
μου ά-ηνε μες στα σωθικά
5ι μου +λεγε δε θα το πω
γεμάτος άμμο και -ιλιά
την π%ρα και τη σ%κωσα
5ον άνεμο από μια μεριά
σπάθι$αν τα νερόκρινα.

53 /3631213
Καταμεσ%ς στη ρεματιά