You are on page 1of 1

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Warszawa, dnia 28 czerwca 2006 r. Nr 43
TREÂå:
Poz.:
UCHWA¸Y SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

455 — z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia dnia 28 czerwca Narodowym Dniem
Pami´ci Poznaƒskiego Czerwca 1956 . . . . . . . . . . . . . . . 1865
456 — z dnia 22 czerwca 2006 r. w 65. rocznic´ Êmierci Ignacego Jana Paderewskiego . . . 1866

UCHWA¸Y SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

457 — z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie uczczenia 50. rocznicy Poznaƒskiego Czerwca 1956 1866
458 — z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie uczczenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej
30. rocznicy Radomskiego Czerwca . . . . . . . . . . . . . . . . 1867

POSTANOWIENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

459 — z dnia 28 kwietnia 2006 r. o nadaniu odznaczeƒ . . . . . . . . . . . . 1867


460 — z dnia 3 maja 2006 r. o nadaniu orderów . . . . . . . . . . . . . . 1868

ZARZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW:

461 — nr 95 z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie nadania statutu Mini-
sterstwu SprawiedliwoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869
462 — nr 97 z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie nadania statutu Mini-
sterstwu Spraw Wewn´trznych i Administracji . . . . . . . . . . . . . 1870

ZARZÑDZENIE

463 — Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia
wzoru, stopu, masy i wielkoÊci emisji monety nominalnej wartoÊci 2 z∏ oraz terminu
wprowadzenia jej do obiegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1870

KOMUNIKAT

464 — Prezesa Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie wysokoÊci
odsetek nale˝nych z tytu∏u nieprzekazania w terminie sk∏adek do otwartego funduszu
emerytalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871

455
UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie ustanowienia dnia 28 czerwca Narodowym Dniem Pami´ci Poznaƒskiego Czerwca 1956

W 50. rocznic´ Poznaƒskiego Czerwca 1956 Sejm odbi∏o si´ szerokim echem w Polsce i poza Jej grani-
Rzeczypospolitej Polskiej pragnie oddaç ho∏d bohate- cami. Polacy przechowali w pami´ci te wydarzenia, na
rom, których odwaga i patriotyzm sta∏y si´ kamieniem gruncie których wyros∏y nie tylko przemiany paêdzier-
w´gielnym póêniejszych antykomunistycznych zry- nika ‘56, ale i Grudzieƒ ‘70, i Sierpieƒ ‘80.
wów w Polsce.
DziÊ w wolnej, niepodleg∏ej Polsce winni jesteÊmy
Pi´çdziesiàt lat temu wybuch∏y — w imi´ walki ludziom Czerwca ‘56 pami´ç i wdzi´cznoÊç. Sejm Rze-
o wolnoÊç, chleb i sprawiedliwoÊç — protesty i strajki czypospolitej Polskiej og∏asza dzieƒ 28 czerwca Naro-
robotników Zak∏adów Cegielskiego i wielu innych dowym Dniem Pami´ci Poznaƒskiego Czerwca 1956.
miejsc pracy Poznania. Przerodzi∏y si´ one w zbrojne Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sk∏ada ho∏d tym, którzy
wystàpienie przeciwko ówczesnej w∏adzy. mieli odwag´ sprzeciwiç si´ z∏u i walczyç o wolnà, nie-
podleg∏à i sprawiedliwà Polsk´.
Zryw ten, choç krwawo st∏umiony z u˝yciem woj-
ska i czo∏gów, przyniós∏ zwyci´stwo moralne, które Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek