You are on page 1of 132

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Warszawa, dnia 19 stycznia 2005 r. Nr 4
TREÂå:
Poz.:

UCHWA¸A

36 — Krajowej Rady Bieg∏ych Rewidentów z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie publikacji


listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych . . . . . . 53

36
UCHWA¸A KRAJOWEJ RADY BIEG¸YCH REWIDENTÓW

z dnia 16 listopada 2004 r.

w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych

Na podstawie art. 14 ust. 2 w zwiàzku z art. 25 zdaƒ finansowych, stanowiàcà za∏àcznik nr 1 do


ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1994 r. uchwa∏y, oraz list´ bieg∏ych rewidentów wpisanych
o bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie (Dz. U. na list´ podmiotów uprawnionych do badania spra-
z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z póên. zm.1)) uchwala si´, wozdaƒ finansowych, stanowiàcà za∏àcznik nr 2 do
co nast´puje: uchwa∏y, wed∏ug stanu na dzieƒ 16 listopada 2004 r.

§ 1. Przekazuje si´ do publikacji w Dzienniku Urz´- § 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem uchwalenia.
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
list´ podmiotów uprawnionych do badania sprawo- Prezes Krajowej Rady Bieg∏ych Rewidentów: P. Rojek
———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124,
poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 213, poz. 2155.

Za∏àczniki do uchwa∏y Krajowej Rady Bieg∏ych Rewidentów


z dnia 16 listopada 2004 r. (poz. 36)

Za∏àcznik nr 1

LISTA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDA¡ FINANSOWYCH

Nazwa podmiotu uprawnionego do badania


Lp. Adres siedziby
sprawozdaƒ finansowych — skrócona nazwa

1 2 3

Województwo dolnoÊlàskie

1 Halina Respondek Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç


gospodarcza 59-700 Boles∏awiec, ul.Daszyƒskiego 29
2 Henryk Rogala Biuro Rachunkowe „DEBET”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 59-700 Boles∏awiec, ul.Mickiewicza 6
Monitor Polski Nr 4 — 54 — Poz. 36

1 2 3

3 Józef Jasnorzewski „DORFIN” Biuro Rachunkowe


Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza 59-700 Boles∏awiec, ul.Miko∏aja Brody 11/5
4 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów B.Z.S. spó∏ka z o.o. 59-700 Boles∏awiec, ul.Sierpnia ‘80 nr 18
5 Czes∏awa Sobolewska-Fau Kancelaria
Bieg∏ego Rewidenta „AUDIT” dzia∏alnoÊç gospodarcza 59-700 Boles∏awiec, ul.Stokrotek 38
6 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „BUCHALTER”
spó∏ka z o.o. 59-700 Boles∏awiec, ul.Tysiàclecia 10A/B
7 Józef Harmaciej „BIURO RACHUNKOWE” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 59-225 Chojnów, ul.Kwiatowa 7
8 Micha∏ Klucznik dzia∏alnoÊç gospodarcza 59-225 Chojnów, ul.Piotrowicka 2
9 Przedsi´biorstwo Us∏ug Finansowo-Prawnych „EDYL”
spó∏ka z o.o. 58-200 Dzier˝oniów, os.B∏´kitne 20G/6
10 Stanis∏awa Zaleska dzia∏alnoÊç gospodarcza 58-200 Dzier˝oniów, os.Kolorowe 11C/4
11 „GILARSKI i Wspólnicy” spó∏ka z o.o.
— skrócona nazwa: „GILARSKI i Wspólnicy Sp. z o.o.” 58-200 Dzier˝oniów, ul.Chabrowa 1
12 Edmund Szyszka Biuro Us∏ug Ksi´gowych dzia∏alnoÊç
gospodarcza 67-200 G∏ogów, ul.gen.W.Sikorskiego 29/5
13 Stanis∏aw Niemiro „Biuro Ksi´gowoÊci” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 67-200 G∏ogów, ul.Mickiewicza 54A
14 Biuro Us∏ug Ksi´gowych „Buchalter” spó∏ka z o.o.
— skrócona nazwa: „Buchalter” 67-200 G∏ogów, ul.Stawna 8a
15 Przedsi´biorstwo „FRANKPOL” spó∏ka cywilna 58-500 Jelenia Góra, ul.Bankowa 28/30
16 Ma∏gorzata Ambicka Biuro Us∏ug Ksi´gowych
i Badaƒ Bilansów dzia∏alnoÊç gospodarcza 58-500 Jelenia Góra, ul.Daszyƒskiego 25A/3
17 Marian Poremba Porfin Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 58-506 Jelenia Góra, ul.Dzia∏kowicza 47
18 Audytorzy i Konsultanci Finansowi spó∏ka z o.o.
— skrócona nazwa: AKF Sp. z o.o. 58-560 Jelenia Góra, ul.Kasprzaka 22
19 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „KONTYSTA”
spó∏ka z o.o. 58-506 Jelenia Góra, ul.Kiepury 56/30
20 Zdzis∏aw Krupiƒski KANCELARIA BIEG¸EGO
REWIDENTA „BILTOP” dzia∏alnoÊç gospodarcza 58-506 Jelenia Góra, ul.Letnia 5
21 Teresa Kaczmarek Biuro RachunkowoÊci i Consultingu
dzia∏alnoÊç gospodarcza 58-500 Jelenia Góra, ul.Solna 1/46
22 Marek Piàtek Audytor Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 58-506 Jelenia Góra, ul.Wi∏komirskiego 1/5
23 Zofia Beƒko dzia∏alnoÊç gospodarcza 57-430 Jugów, ul.Staszica 4
24 Janina Krzy˝anowska Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 58-540 Karpacz, ul.Dolna 14/6
25 Maria P∏anik „AUDYTOR” — KANCELARIA BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 55-080 Kàty Wroc∏awskie, ul.Kamionna 12
26 Piotr Dobrzaƒski Us∏ugi Ksi´gowo-Ekonomiczne Bieg∏y
Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza 55-093 Kie∏czów, Borowa, ul.Bukowa 6
Monitor Polski Nr 4 — 55 — Poz. 36

1 2 3

27 Krzysztof Kwiecieƒ Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta


dzia∏alnoÊç gospodarcza 57-362 Krosnowice, ul.Fabryczna 22/3
28 Danuta Karbowska BIURO REWIZYJNO-RACHUNKOWE
„AUDIT” dzia∏alnoÊç gospodarcza 59-220 Legnica, ul.A.Mickiewicza 37/38 m. 20
29 Henryk Chojnacki BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç
gospodarcza 59-220 Legnica, ul.Astronomiczna 10/10
30 Izba Doradczo-Rewizyjna spó∏ka z o.o. — skrócona
nazwa: IDR sp. z o.o. 59-220 Legnica, ul.Batalionu Parasol 6/6
31 Przedsi´biorstwo Konsultingowo-Audytingowe
„AUDYTOR-WROC¸AW” spó∏ka z o.o. 59-220 Legnica, ul.Bystrzycka 21
32 Cecylia Tas BIURO US¸UG FINANSOWO-KSI¢GOWYCH
„REWIT” dzia∏alnoÊç gospodarcza 59-220 Legnica, ul.Daktylowa 13
33 Jadwiga Kamiƒska-Ma∏y dzia∏alnoÊç gospodarcza 59-220 Legnica, ul.D´bowa 38
34 Bogumi∏a Sondel Biuro Us∏ug Rachunkowych
i Prawnych dzia∏alnoÊç gospodarcza 59-220 Legnica, ul.Dmowskiego 7/7
35 Danuta Karpiak KANCELARIA EKSPERTÓW
„CONSULTING” dzia∏alnoÊç gospodarcza 59-220 Legnica, ul.Gwiezdna 11/10
36 Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów „PIAST”
spó∏ka z o.o. 59-220 Legnica, ul.J.Libana 5
37 Krystyna Manget Biuro Badania Bilansów
i Prowadzenia Ksiàg Rachunkowych „REWIDENT”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 59-220 Legnica, ul.Kartuska 70
38 Wanda Kurbiel Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 59-220 Legnica, ul.NajÊw.Marii Panny 14D/11
39 Maria Sielicka Przedsi´biorstwo Us∏ug Audytorskich
i Rachunkowych „BR” dzia∏alnoÊç gospodarcza 59-220 Legnica, ul.Reymonta 5/2
40 Biuro Bieg∏ych Rewidentów „Ekspert Ksi´gowy”
spó∏ka z o.o. 59-220 Legnica, ul.Wojska Polskiego 4/3
41 Biuro Bieg∏ych Rewidentów Spó∏ka jawna Kwiatkowska,
Szponar spó∏ka jawna 59-800 Lubaƒ, ul.Wàska 6
42 Bronis∏awa Dydyna — Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta,
Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç gospodarcza 59-300 Lubin, ul.Jastrz´bia 4/3
43 Seweryn Woêniak KANCELARIA-PODATKI,
RACHUNKOWOÂå, FINANSE dzia∏alnoÊç gospodarcza 59-300 Lubin, ul.M.Konopnickiej 39/4
44 ¸ucja Kikut KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA
BIURO RACHUNKOWE „PLUS” dzia∏alnoÊç gospodarcza 59-300 Lubin, ul.Odrodzenia 28/4
45 Jan Polaƒski „JANPOL” Kancelaria Ekonomiczna
dzia∏alnoÊç gospodarcza 59-300 Lubin, ul.˚eromskiego 8
46 Stanis∏aw Nowakowski Biuro Us∏ug Rachunkowych
i Doradztwa dzia∏alnoÊç gospodarcza 59-600 Lwówek Âlàski, ul.Jana III
Sobieskiego
47 Zofia Najdzionek dzia∏alnoÊç gospodarcza 59-600 Lwówek Âlàski, ul.JaÊkiewicza 35/1
48 Józef Sofiƒski US¸UGI REWIDENCKIE I KSI¢GOWO-
-EKONOMICZNE dzia∏alnoÊç gospodarcza 55-320 Malczyce, ul.Traugutta 13A/4
Monitor Polski Nr 4 — 56 — Poz. 36

1 2 3

49 Biuro Rachunkowe „HESTA” spó∏ka cywilna 55-035 Oborniki Âlàskie,


ul.M.Sk∏odowskiej-Curie 59
50 Stanis∏awa Przybylska — Bieg∏y Rewident Us∏ugi
Ksi´gowe i Doradztwo Podatkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 59-227 Okmiany, ul.Okmiany 3B/19
51 Beata Olszczyƒska „ANA” US¸UGI KSI¢GOWE,
DORADZTWO PODATKOWE, BIEG¸Y REWIDENT
dzia∏alnoÊç gospodarcza 56-400 OleÊnica, ul.Sucharskiego 4B/2
52 Zofia StaÊ FIRMA REWIDENCKA „AUDYT” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 56-400 OleÊnica, ul.Wroc∏awska 41
53 Wanda Galacka Biuro Rachunkowe „Wynik”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 55-200 O∏awa, ul.Rynek 7/5
54 Robert Szafraniec BIURO RACHUNKOWE
dzia∏alnoÊç gospodarcza 55-050 Sobótka, ul.Âwidnicka 21B/2
55 Weronika Kotlicka Biuro Us∏ug Ksi´gowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 58-150 Strzegom, ul.Niepodleg∏oÊci 17/4
56 Romualda Szpak BIURO US¸UG KSI¢GOWYCH
dzia∏alnoÊç gospodarcza 58-150 Strzegom, ul.Rynek 2/6
57 Bronis∏awa Paw∏owska „EFKA” Biuro Us∏ug
Finansowo-Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 57-100 Strzelin, ul.Rynek 6/6
58 Jadwiga Sikorska-Giec Kancelaria Bieg∏ych
Rewidentów dzia∏alnoÊç gospodarcza 58-580 Szklarska Por´ba, ul.1 Maja 20B
59 Krystyna Fràckowiak „KIK” Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 58-100 Âwidnica Âlàska, ul.Kanonierska 1/4
60 „K & K” Audit spó∏ka z o.o. 58-100 Âwidnica, pl.Êw.Ma∏gorzaty 1 IV p.
61 Biuro Bieg∏ych Rewidentów „AUDYT” spó∏ka z o.o. 58-100 Âwidnica, ul.Bystrzycka 24
62 Biuro Doradztwa i Us∏ug „AUDYTOR” spó∏ka z o.o. 58-100 Âwidnica, ul.Okulickiego 6
63 Teresa Kowalewska KANCELARIA RACHUNKOWA
dzia∏alnoÊç gospodarcza 58-100 Âwidnica, ul.Zmorskiego 4
64 „Biuro RachunkowoÊci i Weryfikacji Bilansów”
spó∏ka z o.o. 55-100 Trzebnica, ul.Daszyƒskiego 43/7
65 „Biuro Us∏ug Ksi´gowych” spó∏ka z o.o. 58-309 Wa∏brzych, ul.Malczewskiego 13/13
66 Iwona Szalwa Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 58-300 Wa∏brzych, ul.P∏uga 12
67 Tadeusz Kowalski FIRMA „DEBET-KREDYT”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 58-303 Wa∏brzych, ul.Podmiejska 22
68 Wiktoria Fukiet Biuro Konsultingu i Badaƒ Sprawozdaƒ
Finansowych „VICTORIA” dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: BIURO CONSULTINGU „VICTORIA” 56-100 Wo∏ów, ul.Komuny Paryskiej 15C/2
69 Franciszka Borecka Biuro Audytorskie „AKTYWA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 56-100 Wo∏ów, ul.Wileƒska 2A/5
70 Teodor Stanis∏aw Pielok dzia∏alnoÊç gospodarcza 54-317 Wroc∏aw 58, ul.Majakowskiego 10/2
71 Jadwiga Panek „BIURO RACHUNKOWE”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 51-160 Wroc∏aw, al.Boya-˚eleƒskiego 28/1
Monitor Polski Nr 4 — 57 — Poz. 36

1 2 3

72 Marianna Krudowska „Debet” — Biuro Rachunkowe


Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 51-146 Wroc∏aw, al.Kasprowicza 111/A
73 Danuta Roczniak BIURO RACHUNKOWE „TYMON”
US¸UGI KSI¢GOWE, BADANIE BILANSÓW
dzia∏alnoÊç gospodarcza 52-425 Wroc∏aw, al.Piastów 22A
74 Andrzej Brzozowski „INFO-BILANS”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 50-047 Wroc∏aw, pl.Legionów 8/5
75 Zak∏ad Badaƒ Finansowych „Kryter” spó∏ka z o.o. 50-071 Wroc∏aw, pl.WolnoÊci 9/3
76 Tadeusz Kurczak „BIURO CONSULTINGOWO-
-OBLICZENIOWE” dzia∏alnoÊç gospodarcza 52-212 Wroc∏aw, ul.adm.Józefa Unruga 11
77 „AUDYT” spó∏ka z o.o. 50-541 Wroc∏aw, ul.Armii Krajowej 18/2
78 Halina Szade „ULGA” BIURO RACHUNKOWE
dzia∏alnoÊç gospodarcza 50-451 Wroc∏aw, ul.Armii Krajowej 4B/5
79 Edward Roczniak „Buchalter Badanie Bilansów”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 51-160 Wroc∏aw, ul.Asnyka 7A
80 Irena Wittek „KET-TIW” Biuro Us∏ug Finansowo-
-Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 50-324 Wroc∏aw, ul.Barlickiego 10/1
81 Jadwiga Byra „BIURO RACHUNKOWE”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 54-101 Wroc∏aw, ul.Bia∏ostocka 6
82 Kancelaria Audytorska LKM finance spó∏ka z o.o. 54-613 Wroc∏aw, ul.Bliêniacza 6
83 El˝bieta ˚ochowska Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 54-613 Wroc∏aw, ul.Bliêniacza 6
84 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „FINBAD” spó∏ka cywilna 51-160 Wroc∏aw, ul.Boya-˚eleƒskiego 1
85 Irena Beck „KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 53-680 Wroc∏aw, ul.Braniborska 2/10
86 Biuro Bieg∏ych Rewidentów „BILANS” spó∏ka z o.o. 53-680 Wroc∏aw, ul.Braniborska 2/10 p.13
87 Teresa Razukiewicz „BIFIX BIURO”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 54-130 Wroc∏aw, ul.Bulwar Ikara 14/4
88 „DOKSiN-AUDYT” spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa:
„DOKSiN-AUDYT”Sp. z o.o. 54-215 Wroc∏aw, ul.Bystrzycka 26
89 Andrzej WojtuÊ „ANMA” Doradztwo Finansowo-
-Ksi´gowe dzia∏alnoÊç gospodarcza 50-306 Wroc∏aw, ul.Damrota 37/3
90 Alina Gredka Badanie Sprawozdaƒ Finansowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 53-312 Wroc∏aw, ul.Drukarska 8/24
91 W∏odzimierz So∏tys „BILANS” Biuro Us∏ug i Doradztwa
Finansowo-Ksi´gowego dzia∏alnoÊç gospodarcza 53-117 Wroc∏aw, ul.Garwoliƒska 12
92 Janina Ró˝ycka „ATUT” KANCELARIA
BIEG¸EGO REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 52-211 Wroc∏aw, ul.gen.F.W∏ada 5
93 „Audytor” Biuro Bieg∏ych Rewidentów spó∏ka z o.o. 53-633 Wroc∏aw, ul.Gnieênieƒska 10
94 Anna Paciorek „AUDYTOR” dzia∏alnoÊç gospodarcza 53-236 Wroc∏aw, ul.Grabiszyƒska 315/72
95 Agencja Bieg∏ych Rewidentów „TAX-2” spó∏ka z o.o. 50-357 Wroc∏aw, ul.Grunwaldzka 90
96 Gra˝yna Kiszczak „GK AUDYTOR” KANCELARIA
BIEG¸EGO REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: „GK AUDYTOR” 54-129 Wroc∏aw, ul.Hynka 4/4
Monitor Polski Nr 4 — 58 — Poz. 36

1 2 3

97 Zofia Szczepaniak „MAXIMUS”


dzia∏alnoÊç gospodarcza 50-539 Wroc∏aw, ul.Jab∏eczna 18/8
98 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „BADBIL” spó∏ka z o.o. 51-141 Wroc∏aw, ul.Jana Brzechwy 21
99 Krystyna Rurarz „KRYSTYNA” BIURO RACHUNKOWE
dzia∏alnoÊç gospodarcza 51-162 Wroc∏aw, ul.Jana D∏ugosza 62/10
100 Agencja Bieg∏ych Rewidentów „ABR” spó∏ka z o.o. 50-305 Wroc∏aw, ul.Jaracza 63/2
101 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów spó∏ka z o.o. 53-307 Wroc∏aw, ul.Kamienna 43/45
102 Przedsi´biorstwo Wydawniczo-Us∏ugowe „LEX-PRESS”
spó∏ka z o.o. 51-144 Wroc∏aw, ul.Karpiƒskiego 41
103 DolnoÊlàskie Zrzeszenie Spó∏dzielni Mleczarskich
Zwiàzek Rewizyjny zwiàzek rewizyjny 50-077 Wroc∏aw, ul.Kazimierza Wielkiego 67
104 mgr in˝. Otton Sozaƒski Kancelaria
Bieg∏ych Rewidentów dzia∏alnoÊç gospodarcza 50-455 Wroc∏aw, ul.Kniaziewicza 21/16
105 Teresa Czarnecka Biuro Audytorskie
dzia∏alnoÊç gospodarcza 50-226 Wroc∏aw, ul.Korzeniowskiego 5/2
106 Kancelaria Audytorska „CODEX” spó∏ka z o.o. 50-440 Wroc∏aw, ul.KoÊciuszki 135
107 Weronika Drelichowska-Zagu∏a
dzia∏alnoÊç gospodarcza 54-152 Wroc∏aw, ul.Kozanowska 113/3
108 ¸ucja Klimaszewska „¸UCJA” Badanie i Prowadzenie
Ksiàg Rachunkowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 50-555 Wroc∏aw, ul.Krynicka 13/10
109 Janina Szarek-Majorowska „MAJOROWSKA-US¸UGI
KSI¢GOWE” dzia∏alnoÊç gospodarcza 53-514 Wroc∏aw, ul.Lubuska 115/6
110 WERBIL spó∏ka z o.o. 50-146 Wroc∏aw, ul.¸aciarska 28
111 Agencja Konsultingu i Audytingu Gospodarczego
„Accord’ab” spó∏ka z o.o. 50-412 Wroc∏aw, ul.Mazowiecka 15
112 Stanis∏awa SoÊnicka „S-KA”
Firma Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 54-032 Wroc∏aw, ul.Miechowska 31/1
113 Wiktoria Lektarska „VICTORIA-AUDYT”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 53-646 Wroc∏aw, ul.M∏odych Techników 2/69
114 „KODEKS-CONSULT” Kancelaria ksi´gowa
i audytorska spó∏ka z o.o. 50-986 Wroc∏aw, ul.Nabyciƒska 19/19A
115 Kancelaria audytorska „Re-NOMA” spó∏ka z o.o. 53-677 Wroc∏aw, ul.Nabyciƒska 19/19A
116 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „Virtus” spó∏ka z o.o. 53-212 Wroc∏aw, ul.Odkrywców 41/2
117 BIURO BIEG¸YCH REWIDENTÓW „PARAGRAF”
spó∏ka cywilna 53-152 Wroc∏aw, ul.Oksywska 41
118 Szczepan Matusik „KANCELARIA BIEG¸YCH
REWIDENTÓW” dzia∏alnoÊç gospodarcza 50-123 Wroc∏aw, ul.O∏awska 16/1
119 Teresa Czorniej „TER” Ksi´gowoÊç Analizy Finanse
dzia∏alnoÊç gospodarcza 50-540 Wroc∏aw, ul.Orzechowa 37/13
120 Biuro Bieg∏ego Rewidenta „REGO” spó∏ka z o.o.
— skrócona nazwa: „REGO” 53-238 Wroc∏aw, ul.Ostrowskiego 9
121 Stanis∏aw Przesada „AUDYT, KSI¢GI”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 51-672 Wroc∏aw, ul.Partyzantów 9A/3
Monitor Polski Nr 4 — 59 — Poz. 36

1 2 3

122 Jan Derlatka Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych


dzia∏alnoÊç gospodarcza 53-604 Wroc∏aw, ul.Paw∏owa 7/13
123 Boles∏aw Iwaniuk „EKSPERTYZY RACHUNKOWOÂå”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 53-225 Wroc∏aw, ul.Pierwiosnkowa 24C
124 Janina Czajkowska „Partner” Bieg∏y Rewident
dzia∏alnoÊç gospodarcza 50-506 Wroc∏aw, ul.Pi´kna 70
125 „AUDYT PLUS” spó∏ka z o.o. 50-048 Wroc∏aw, ul.Pi∏sudskiego 5/1
126 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „FABER” spó∏ka z o.o. 50-019 Wroc∏aw, ul.Pi∏sudskiego 89
127 Andrzej Wasilewski Biuro Rachunkowo-Informatyczne
„IMPROV” dzia∏alnoÊç gospodarcza 53-313 Wroc∏aw, ul.Pocztowa 8/10 m. 17
128 Irena Markowska „BI-POD” Biuro Finansowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 51-354 Wroc∏aw, ul.Poleska 32/29
129 Biuro Ekspertów Ksi´gowych „AUDYTOR”
spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: AUDYTOR Sp. z o.o. 53-333 Wroc∏aw, ul.Powstaƒców Âl. 28/30
130 Kazimierz Ko∏b KSI¢GI RACHUNKOWE
— PROWADZENIE I BADANIE dzia∏alnoÊç gospodarcza 53-139 Wroc∏aw,
— skrócona nazwa: „KSI¢GI RACHUNKOWE” ul.Powstaƒców Âlàskich 194A/13
131 Zdzis∏awa Sobociƒska BIURO RACHUNKOWE
dzia∏alnoÊç gospodarcza 53-631 Wroc∏aw, ul.Poznaƒska 25/15
132 Wac∏aw Slipiko OÊrodek Obs∏ugi Finansów
i RachunkowoÊci „PRZYJAZNY”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 54-066 Wroc∏aw, ul.Pracka 7/8 m. 3
133 Franciszek Bag∏aj „EKSPERT” Kancelaria Us∏ug
Rachunkowych, Ekspertyz i Doradztwa Podatkowego
dzia∏alnoÊç gospodarcza 53-509 Wroc∏aw, ul.Prosta 14/1
134 Tadeusz Grzelaczyk „BIURO RACHUNKOWE
I US¸UGI AUDYTORSKIE” dzia∏alnoÊç gospodarcza 53-030 Wroc∏aw, ul.Przyjaêni 45/4
135 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „Fiskar” spó∏ka z o.o. 50-446 Wroc∏aw, ul.Pu∏askiego 14/3
136 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „AKTYWA”
spó∏ka z o.o. 53-146 Wroc∏aw, ul.Rac∏awicka 2/4
137 W∏adys∏aw Knichnicki „BIEG¸Y”
BIURO RACHUNKOWOÂCI dzia∏alnoÊç gospodarcza 50-354 Wroc∏aw, ul.Reja 2/35
138 W∏adys∏awa Kurczych — bieg∏y rewident
dzia∏alnoÊç gospodarcza 54-129 Wroc∏aw, ul.Samolotowa 3/2
139 Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta mgr Halina Rabczak
spó∏ka z o.o. 53-151 Wroc∏aw, ul.Saperów 51/8
140 Artur Lewandowski „BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 53-031 Wroc∏aw, ul.Sàsiedzka 5/3
141 Andrzej R.B∏a˝ejewski Accord’ab 52-433 Wroc∏aw,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Seweryna Wys∏oucha 42
142 Ma∏gorzata Paƒczak „BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
Paƒczak Ma∏gorzata BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA 51-207 Wroc∏aw, ul.Skopijska 3
143 ELIKS Audytorska Spó∏ka z o.o. Stowarzyszenia
Ksi´gowych w Polsce GRUPA FINANS-SERVIS
spó∏ka z o.o. 53-660 Wroc∏aw, ul.Sokolnicza 34
Monitor Polski Nr 4 — 60 — Poz. 36

1 2 3
144 Józef Masiuk „BADES” dzia∏alnoÊç gospodarcza 53-024 Wroc∏aw, ul.Sowia 4/13
145 Grzegorz Siwoƒ „KONTRAHENT” BIURO FINANSOWO-
-RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç gospodarcza 50-564 Wroc∏aw, ul.Spiska 54
146 „RAL” Zespó∏ Dyplomowanych Bieg∏ych Ksi´gowych
Rewidentów spó∏ka cywilna 52-213 Wroc∏aw, ul.Starzyƒskiego 41
147 El˝bieta Pietrzyk US¸UGI KSI¢GOWE „REWIDENT”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 52-429 Wroc∏aw, ul.Stefki 15
148 Irena Paw∏owicz „TEMPRO” Biuro Rewidentów
dzia∏alnoÊç gospodarcza 50-951 Wroc∏aw, ul.Êw.Miko∏aja 8/10
149 Alina Dutkiewicz „BIEG¸Y REWIDENT-BIURO
RACHUNKOWE” dzia∏alnoÊç gospodarcza 50-011 Wroc∏aw, ul.T.KoÊciuszki 35A
150 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „REWID” spó∏ka z o.o. 53-007 Wroc∏aw, ul.Truskawkowa 38
151 Ewa Majewska „REWMAR” Kancelaria Bieg∏ych
Rewidentów dzia∏alnoÊç gospodarcza 53-335 Wroc∏aw, ul.Trwa∏a 7 p. 30
152 Kancelaria Prawa Gospodarczego „Lapis” spó∏ka z o.o. 54-314 Wroc∏aw, ul.Uznamska 10
153 Zbigniew MaÊlanka „REWIDENT”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 53-341 Wroc∏aw, ul.Wielka 24/18
154 W∏adys∏awa Tabor Biuro Bieg∏ego
— „TAWBEK-KONTO” dzia∏alnoÊç gospodarcza 50-226 Wroc∏aw, ul.Zegad∏owicza 39/6
155 Wanda Matusik — Bieg∏y Rewident
dzia∏alnoÊç gospodarcza 53-523 Wroc∏aw, ul.Zieliƒskiego 39/9
156 Biuro Us∏ug Ksi´gowych i Badania Bilansów
„Biegli S i S” spó∏ka z o.o. 53-678 Wroc∏aw, ul.Ziemowita 11
157 Ludwika Bogusz „REWI” Firma Audytorska
dzia∏alnoÊç gospodarcza 52-230 Wroc∏aw, ul.˚niwna 45
158 Czes∏awa Hajdasz Zak∏ad Weryfikacji Bilansów
„REWIDENT” dzia∏alnoÊç gospodarcza 57-200 Zàbkowice Âlàskie, ul.Powstaƒców
Warszawy 8k
159 „KONTEX” spó∏ka z o.o. 57-220 Zi´bice, ul.Gliwicka 10
160 Stanis∏awa Âl´zak Biuro Rachunkowe „EPONIM”
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: „EPONIM” 59-500 Z∏otoryja, ul.Rynek 48 skr. poczt. 44

Województwo kujawsko-pomorskie

1 2 3
161 Biegli Rewidenci Spó∏ka z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià Brodnica spó∏ka z o.o. 87-300 Brodnica, ul.Kolejowa 52
162 THM — Firma Bieg∏ych Rewidentów spó∏ka z o.o. 87-300 Brodnica, ul.Zawiszy Czarnego 1
163 Katarzyna Chojnacka — Biuro podatkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-880 BrzeÊç Kujawski, ul.Nowa 4
164 Ferdynand Aleksandrowicz Biuro Us∏ug Ksi´gowych
i Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego „CONSULTOR”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-436 Bydgoszcz, ul.Albatrosowa 4
165 Henryk ¸odygowski „AUDYTOR” Us∏ugi — Doradztwo
Ekonomiczno-Finansowe dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-056 Bydgoszcz, ul.Bulwary 10/5
Monitor Polski Nr 4 — 61 — Poz. 36

1 2 3

166 Krystyna ˚uk Agencja Us∏ug Ksi´gowych


dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-650 Bydgoszcz, ul.Cicha 3/1
167 „HARTWICH AUDYTOR” spó∏ka z o.o. 85-309 Bydgoszcz, ul.Fa∏ata 1/6
168 „CREDIT” spó∏ka z o.o. 85-739 Bydgoszcz, ul.Fordoƒska 161/3
169 Ryszard Jasieniecki Bieg∏y Rewident Firma Audytorska
dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-739 Bydgoszcz, ul.Fordoƒska 161/3
170 Jerzy Saladra „AUDIT-DOR” Biuro Konsultingowe
Rewizji i Doradztwa Gospodarczego
dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-087 Bydgoszcz, ul.Gajowa 34
171 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów AUDYT spó∏ka z o.o. 85-430 Bydgoszcz, ul.Gawronia 11
172 El˝bieta Sa∏asiƒska FIRMA AUDYTORSKA „EL-MA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-792 Bydgoszcz, ul.Gdaƒska 5
173 „UNI-RACH” spó∏ka z o.o. 85-021 Bydgoszcz, ul.Gdaƒska 62
174 Janina Matusiak BIURO PODATKOWO-RACHUNKOWE
„AWAL” dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-795 Bydgoszcz, ul.Gieryna 2/36
175 „KORPEX-AUDYTOR” spó∏ka z o.o. 85-174 Bydgoszcz, ul.Glinki 58
176 „mgr Halina Tabaczyƒska Biuro Rachunkowe”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-466 Bydgoszcz, ul.Gradowa 12
177 Ma∏gorzata Glaser KANCELARIA BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-236 Bydgoszcz, ul.Grunwaldzka 10A/50
178 Zbigniew Zieliƒski „REWIDENT” Kancelaria
Bieg∏ych Rewidentów dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-363 Bydgoszcz, ul.Hrubieszowska 8
179 Janusz Nowaczyk dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-163 Bydgoszcz, ul.J.Bizela 20/155
180 Karolina Szymaƒska Biuro Badaƒ Bilansów
„AUDYTOR” dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-453 Bydgoszcz, ul.Kacza 11
181 Barbara Lewandowska Biuro Badania Sprawozdaƒ
Finansowych i RachunkowoÊci dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-379 Bydgoszcz, ul.Katowicka 20
182 Czes∏aw Lewandowski Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-307 Bydgoszcz, ul.Kossaka 56/32
183 Marzenna Rycharska Bieg∏y rewident Kancelaria
AUDYT dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-008 Bydgoszcz, ul.Krasiƒskiego 19/1B
184 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „FK-EKSPERT”
spó∏ka z o.o. 85-959 Bydgoszcz, ul.Królowej Jadwigi 18
185 Edward Wolnik „AUDSULTING” Kancelaria
Audytorsko-Konsultingowa dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-080 Bydgoszcz, ul.Libelta 12/10
186 Przedsi´biorstwo Us∏ugowe „TOMAR” spó∏ka z o.o. 85-796 Bydgoszcz, ul.¸ochowskiego 7/146
187 Biuro Finansowe „KORAX” spó∏ka z o.o. 85-791 Bydgoszcz, ul.¸ochowskiego 7/18
188 Genowefa Niespodziana KANCELARIA
BIEG¸EGO REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-084 Bydgoszcz, ul.Mazowiecka 13
189 Halina Lutkowska Biuro Obrachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-790 Bydgoszcz, ul.Màczna 1
190 Zofia Zieliƒska Biuro Rachunkowe Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-864 Bydgoszcz, ul.Modrakowa 74/60
Monitor Polski Nr 4 — 62 — Poz. 36

1 2 3

191 Zdzis∏aw Kaêmierczak Zak∏ad Us∏ug Rachunkowych


„KONTO” dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-120 Bydgoszcz, ul.Nowodworska 25/63
192 Przedsi´biorstwo Us∏ug RachunkowoÊci „OPINIA”
spó∏ka z o.o. 85-120 Bydgoszcz, ul.Nowodworska 33/99
193 „Janusz Zió∏kowski” spó∏ka z o.o. 85-659 Bydgoszcz, ul.P∏ocka 1A/11
194 Halina Forusiƒska Kancelaria Finansowo-Ksi´gowa
dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-758 Bydgoszcz, ul.Przemys∏owa 15
195 Lidia Szulakowska Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-809 Bydgoszcz, ul.Rysia 14/11
196 Marianna Jendryczka „KANCELARIA”
— BIEG¸EGO REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-008 Bydgoszcz, ul.S∏owackiego 5/24
197 Miros∏awa Jackowska KANCELARIA BIEG¸EGO
REWIDENTA „OZYRYS” dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-008 Bydgoszcz, ul.S∏owackiego 5A/14
198 „PWB AUDYT” spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa:
PWB AUDYT 85-060 Bydgoszcz, ul.Sobieskiego 1
199 Alicja Siwak KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA
dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-309 Bydgoszcz, ul.Strzelecka 32/5
200 Biuro Bieg∏ych Rewidentów „DELTA” W.Piernikowski,
B.Szymanowski spó∏ka cywilna 85-122 Bydgoszcz, ul.Traugutta 8/29
201 Józef Lewandowski BIURO FINANSOWO-
-AUDYTORSKIE dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-132 Bydgoszcz, ul.Ugory 27B/75
202 Bydgoska Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów
spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa:
Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów Sp. z o.o. 85-036 Bydgoszcz, ul.Wàska 3
203 Biuro Rachunkowo-Podatkowe „FINANSIÂCI”
spó∏ka z o.o. 85-036 Bydgoszcz, ul.Wàska 3/1
204 „Buchalter” spó∏ka z o.o. 85-036 Bydgoszcz, ul.Wàska 3/7
205 Alicja Fija∏kowska KANCELARIA
BIEG¸YCH REWIDENTÓW dzia∏alnoÊç gospodarcza 85-459 Bydgoszcz, ul.Witos∏awy 10
206 „Eksperci Finansowo-Ksi´gowi” spó∏ka z o.o. 85-063 Bydgoszcz, ul.Zamojskiego 14
207 Firma Us∏ugowa „AUDITOR” F.S.Rzodkiewicz
spó∏ka cywilna 85-444 Bydgoszcz, ul.èródlana 69
208 Miros∏awa Fija∏kowska Biuro Rachunkowe
„BUCHALTER” dzia∏alnoÊç gospodarcza 86-200 Che∏mno, ul.Storczykowa 4
209 Krystyna Zawadzka KANCELARIA AUDYTORSKA
— BIEG¸Y REWIDENT dzia∏alnoÊç gospodarcza 86-200 Che∏mno, ul.Toruƒska 42
210 Kazimiera WiÊniewska BIURO RACHUNKOWE 87-811 Fabianki, Szpetal Górny,
— BIEG¸Y REWIDENT dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.WiÊniowa 5
211 Jadwiga Szmiel „Biuro Us∏ug Rachunkowych”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 88-410 Gàsawa, ul.M.Konopnickiej 2B/17
212 Leonarda Kaszyƒska Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-400 Golub-Dobrzyƒ, Owieczkowo 11/7
213 „AUDYTOR” spó∏ka partnerska bieg∏ych rewidentów
spó∏ka partnerska — skrócona nazwa: „AUDYTOR”
sp.p. bieg∏ych rewidentów 87-122 Gr´bocin, ul.Spó∏dzielcza 8
Monitor Polski Nr 4 — 63 — Poz. 36

1 2 3

214 Daniela Grajewska Biuro Bieg∏ego Rewidenta


„RACHUNKOWOÂå I FINANSE”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 86-302 Grudziàdz 4, ul.Bia∏y Bór 118
215 Bo˝ena Jakubowska Bieg∏y Rewident
BIURO RACHUNKOWO-AUDYTORSKIE „SUBIEKT” 86-300 Grudziàdz,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Bora Komorowskiego 7/41
216 Jerzy Graczyk Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 88-100 Inowroc∏aw, ul.F.Beciƒskiego 14
217 Marianna Grabowska Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 88-100 Inowroc∏aw, ul.Kasztanowa 26
218 Jan Smoleƒ Biuro Badania Bilansów 88-100 Inowroc∏aw,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.ks.Wawrzyniaka 20/37
219 Kancelaria RachunkowoÊci „Brzykcy i Wspólnicy” 88-100 Inowroc∏aw,
spó∏ka z o.o. ul.prez.Gabriela Narutowicza 100A/38
220 Lech Chrastek „L-Consulting” Kancelaria Audytorsko-
-Konsultingowa dzia∏alnoÊç gospodarcza 88-100 Inowroc∏aw, ul.Przypadek 43B/24
221 Zak∏ad Us∏ugowy „REMAT” spó∏ka z o.o. 88-100 Inowroc∏aw, ul.Stare Miasto 29B
222 Jadwiga Szczutkowska Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów 88-100 Inowroc∏aw,
„FINANS-EKSPERT” dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Szeroka 1 (w budynku KSS)
223 Jadwiga Nawrot Biuro Us∏ug Ksi´gowych „EWELINA” 88-100 Inowroc∏aw,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Âwi´tokrzyska 53 m. 31/32
224 Danuta Krzewina Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta 88-100 Inowroc∏aw,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Wojska Polskiego 21/1
225 Bogdan Micha∏owski Biuro Us∏ug Rachunkowych
„FINKS” dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-410 Kowalewo, ul.23 Stycznia 16
226 Bo˝ena Floryszak US¸UGOWE BIURO KSI¢GOWE
dzia∏alnoÊç gospodarcza 88-300 Mogilno, ul.900-lecia 66
227 Halina B∏aszak Biuro Us∏ug Ksi´gowych „HAGA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 88-170 PakoÊç, ul.Barciƒska 3
228 Teresa Woêniakowska Kancelaria Rachunkowa
i Badania Bilansów dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-500 Rypin, ul.LeÊmiana 10
229 Magdalena ¸aszczyk Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 89-400 S´pólno Krajeƒskie, ul.Reymonta 7
230 Krzysztofa Dro˝yƒska Biuro Rachunkowe „DROFIN”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-630 Sk´pe, ul.Kolejowa 16
231 Irena Kwieciƒska Biuro Rachunkowo-Podatkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 86-050 Solec Kujawski, ul.Bukowa 46
232 Teresa Czaki ZAK¸AD RACHUNKOWOÂCI EPD
dzia∏alnoÊç gospodarcza 86-050 Solec Kujawski, ul.Cicha 4
233 Jadwiga Kasperowicz „DEKRET” BIURO RACHUNKOWE
I BADANIA BILANSÓW dzia∏alnoÊç gospodarcza 89-200 Szubin, ul.B.Prusa 1
234 Sabina Majdan „SALDO” Kancelaria Us∏ug Ksi´gowych
i Badania Bilansów dzia∏alnoÊç gospodarcza 89-200 Szubin, ul.H.Sienkiewicza 31
235 Bo˝ena Bartoszewska AUDYT-SERWIS
dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-100 Toruƒ, ul.A.Antczaka 40/6
Monitor Polski Nr 4 — 64 — Poz. 36

1 2 3
236 „SAKS AUDIT” spó∏ka z o.o. 87-100 Toruƒ, ul.B.Prusa 5 lok.2

237 Roman Wróblewski dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-100 Toruƒ, ul.Bolta 6A/19

238 „FINANSECO” Profesjonalne Us∏ugi Finansowo


Ksi´gowe spó∏ka z o.o. 87-100 Toruƒ, ul.D∏uga 49/5

239 Eleonora Kamma Bieg∏y Rewident „BREK” dzia∏alnoÊç


gospodarcza 87-100 Toruƒ, ul.Konopnickiej 4A/3

240 Tadeusz Markocki Biuro Ksi´gowe — Magister


dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-100 Toruƒ, ul.Konstytucji 3 Maja 18A/41

241 Jadwiga WiÊniewska Biuro Us∏ugowe — AUDYKS


dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-100 Toruƒ, ul.Kozacka 42/15

242 Anna Ku∏akowska Biuro Rachunkowo-Audytorskie


— REWIDENT dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona
nazwa: „Rewident” 87-100 Toruƒ, ul.Lelewela 33

243 Tadeusz Dukowski dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-100 Toruƒ, ul.Matejki 56/29

244 Stanis∏aw RaÊ Biuro Ekspertyz i Doradztwa Finansowego


dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-100 Toruƒ, ul.Mickiewicza 111/3

245 Biuro Badania Sprawozdaƒ Finansowych „REWIMAR”


spó∏ka z o.o. 87-100 Toruƒ, ul.Mickiewicza 83A/2

246 Brygida G∏adkowska Biuro Badaƒ i Analiz Bieg∏y


Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-100 Toruƒ, ul.Mocarskiego 2A/59

247 El˝bieta Zieliƒska BIURO WERYFIKACJI SPRAWOZDA¡


I US¸UG FINANSOWO-KSI¢GOWYCH dzia∏alnoÊç 87-100 Toruƒ,
gospodarcza ul.Powstaƒców Wielkopolskich 30

248 „Rewident” spó∏ka z o.o. 87-100 Toruƒ, ul.Przy Kaszowniku 35/42

249 Maria Gawroƒska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta


„KBR GAWRO¡SKA” dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-100 Toruƒ, ul.Rakowicza 9/2

250 Zofia Jaszczuk „Bil-Tem” Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç


gospodarcza 87-100 Toruƒ, ul.Rybaki 28C/6

251 Tadeusz Wiencek Biuro Badania Bilansów dzia∏alnoÊç


gospodarcza 87-100 Toruƒ, ul.Rybaki 49A/27

252 Lucjan Barszczewski Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów


dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-100 Toruƒ, ul.Âlaskiego 6E/160

253 Firma Doradców Finansowych KarG & B spó∏ka z o.o. 87-100 Toruƒ, ul.Êw.Katarzyny 4A/2

254 Jerzy Âliwiƒski Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-100 Toruƒ, ul.T∏oczka 5B/32

255 Regionalny Zwiàzek Rewizyjny Spó∏dzielni Mieszkaniowych


w Toruniu zwiàzek rewizyjny 87-100 Toruƒ, ul.Tuwima 9

256 Teresa Grabowska Biuro Us∏ug Rachunkowych


i Audytorskich — ABAKUS dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-100 Toruƒ, ul.Wielki Rów 40B

257 Roman Kr´ciszewski Biuro Us∏ug Rachunkowych


dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-100 Toruƒ, ul.Wojska Polskiego 53/49

258 Firma Bieg∏ych Rewidentów spó∏ka z o.o. 87-100 Toruƒ, ul.Wysoka 16

259 Firma Audytorska „EMIT TAX-AUDYT” spó∏ka z o.o. 87-100 Toruƒ, ul.˚ó∏kiewskiego 37/41
Monitor Polski Nr 4 — 65 — Poz. 36

1 2 3
260 mgr Zenon Zbierski Kancelaria Consultingowo-
-Us∏ugowa „Financier” dzia∏alnoÊç gospodarcza 86-011 Tryszczyn 61
261 Ludgier Rozanow Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 89-500 Tuchola, ul.G∏ówna 39
262 Ryszard Gr´êlikowski dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-200 Wàbrzeêno, ul.Grudziàdzka 23A/4
263 Henryk Stawicki „HESTA-AUDYTOR” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 89-410 Wi´cbork, ul.Gdaƒska 30A
264 Józefa Maria Dziedzic Biuro Us∏ug Rachunkowych
i Audytorskich „AKRIBEIA” dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-800 W∏oc∏awek, ul.Borowska 25
265 Gra˝yna G∏owacka Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 87-800 W∏oc∏awek, ul.Chmielna 2/4 m. 11
266 Biuro Us∏ug Rachunkowych i Ekspertyz Finansowo- 87-800 W∏oc∏awek,
-Ksi´gowych „EKSPERCI” spó∏ka z o.o. ul.gen.J.H.Dàbrowskiego 3
267 Jacek Kuêma dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-800 W∏oc∏awek, ul.Krecia 6
268 Leonora Âmigielska Biuro Us∏ug Rewidenckich
i Rachunkowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-800 W∏oc∏awek, ul.¸´gska 61/18
269 Jadwiga Be∏kowska Biuro RachunkowoÊci i Bilansów
„INWENTA” — Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-800 W∏oc∏awek, ul.Modra 3A
270 Marian Szatkowski Biuro Rachunkowe „MBO”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-800 W∏oc∏awek, ul.Nowa 8
271 Teresa Obia∏a US¸UGI W ZAKRESIE RACHUNKOWOÂCI
dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-800 W∏oc∏awek, ul.Promienna 17/22
272 Zofia Gajewska dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-800 W∏oc∏awek, ul.Promienna 29/14
273 Hanna Andrzejewska BIURO FINANSOWO-PODATKOWE
„BIUFIN” dzia∏alnoÊç gospodarcza 87-800 W∏oc∏awek, ul.Sarnia 5
274 Józef Alabrudziƒski Kancelaria-Biuro Rachunkowo-
-Podatkowe „ALA” Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç
gospodarcza 87-800 W∏oc∏awek, ul.Traugutta 24/3
275 Irena Pater US¸UGI AUDYTORSKIE dzia∏alnoÊç
gospodarcza 87-800 W∏oc∏awek, ul.Weso∏a 10/31
276 Jerzy ˚urawski Bieg∏y Rewident Biuro Rachunkowe 87-134 Z∏awieÊ Wielka,
„Ductus bis” dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Krucza 3, Przysiek
277 Ma∏gorzata Matuszak RACHUNKOWOÂå I DORADZTWO 87-134 Z∏awieÊ Wielka,
PODATKOWE dzia∏alnoÊç gospodarcza Z∏awieÊ Ma∏a, ul.Przy Lesie 1
278 Stanis∏aw Kowalski bieg∏y rewident nr 1851 dzia∏alnoÊç 88-400 ˚nin,
gospodarcza ul.Aliantów 22A

Województwo lubelskie

1 2 3
279 Danuta Kamiƒska BIURO KSI¢GOWE dzia∏alnoÊç
gospodarcza 24-200 Be∏˝yce, ul.S∏oneczna 26
280 Stanis∏aw Marczuk Biuro Us∏ug Bieg∏ego Rewidenta 21-500 Bia∏a Podlaska,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Mickiewicza 2A/43
Monitor Polski Nr 4 — 66 — Poz. 36

1 2 3

281 Jadwiga Zdanowicz Biuro Badaƒ Sprawozdaƒ


Finansowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 21-500 Bia∏a Podlaska, ul.Sidorska 56B
282 Stanis∏aw Sierpieƒ Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç 21-500 Bia∏a Podlaska,
gospodarcza ul.Terebelska 76/18
283 Halina Wasyluk dzia∏alnoÊç gospodarcza 21-500 Bia∏a Podlaska, ul.Twarda 41
284 Wojciech Kru˝el Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza 23-400 Bi∏goraj, ul.KoÊciuszki 131
285 Edward Garbacz Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza 23-400 Bi∏goraj, ul.Lubelska 3/25
286 Maria Konefa∏ Biuro Rachunkowe Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 23-400 Bi∏goraj, ul.T.KoÊciuszki 39/9
287 Stefan Sawosz „BILANS-SAW” US¸UGI ORGANIZACJI
RACHUNKOWOÂCI I BADANIA SPRAWOZDA¡
FINANSOWYCH dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona
nazwa: „BILANS-SAW” 22-100 Che∏m, ul.Ma∏achowskiego 1/23
288 Teresa Marcyniuk „T.M.AUDYTOR” KANCELARIA
DORADZTWA PODATKOWEGO I ORGANIZACJI
RACHUNKOWOÂCI dzia∏alnoÊç gospodarcza 22-100 Che∏m, ul.Êw.Miko∏aja 9/29
289 Stanis∏awa Skorupa Biuro Rachunkowe „Debet”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 23-251 Dzierzkowice, Dzierzkowice-Wola 10
290 Przedsi´biorstwo Us∏ugowe „DORFIN” spó∏ka z o.o. 22-500 Hrubieszów, ul.Partyzantów 9
291 Edward Zdybel dzia∏alnoÊç gospodarcza 23-300 Janów Lubelski, ul.Ojca Jana 8
292 Irena Konefa∏ — Bieg∏y Rewident DORADCA-EKSPERT
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
Irena Konefa∏ DORADCA-EKSPERT 23-300 Janów Lubelski, ul.Zamoyskiego 60
293 Józef Staniak dzia∏alnoÊç gospodarcza 21-002 Jastków, al.Warszawska 7
294 DORADCA Zespó∏ Doradców Finansowo-Ksi´gowych
Spó∏ka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS spó∏ka z o.o. 20-011 Lublin, al.J.Pi∏sudskiego 1A
295 Marianna Stasiak Agencja RachunkowoÊci i Analiz
Ekonomicznych dzia∏alnoÊç gospodarcza 20-147 Lublin, al.Spó∏dzielczoÊci Pracy 36
296 Józef Fràk Biuro Finansowo-Ksi´gowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 20-089 Lublin, Probostwo 4
297 Henryk Dàbrowski Biuro Audytorskie dzia∏alnoÊç
gospodarcza 20-093 Lublin, ul.Chodêki 3/7A
298 BIURO DORADCZE „PROEKON” spó∏ka z o.o.
— skrócona nazwa: „PROEKON” 20-093 Lublin, ul.Chodêki 3/7A
299 Wojciech Sadowski dzia∏alnoÊç gospodarcza 20-023 Lublin, ul.Chopina 24/4
300 Edward Tomala Rewident-Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 20-023 Lublin, ul.Chopina Fryderyka 24/2
301 Teresa Bucior BIURO RACHUNKOWOÂCI dzia∏alnoÊç
gospodarcza 20-834 Lublin, ul.Ciepielewskiego Jana 7
302 Biuro Badania Bilansów i RachunkowoÊci „EKS-BIL”
spó∏ka z o.o. 20-807 Lublin, ul.Czeremchowa 18/72
303 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „FK-EKSPERT” spó∏ka z o.o. 20-346 Lublin, ul.D∏uga 5
304 Przedsi´biorstwo Doradztwa Gospodarczego „Audytor”
spó∏ka z o.o. 20-439 Lublin, ul.G∏uska 6
Monitor Polski Nr 4 — 67 — Poz. 36

1 2 3

305 „SALDO PLUS” spó∏ka z o.o. 20-008 Lublin, ul.Jana Hempla 5


306 Teresa Sawka BIURO RACHUNKOWE BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 20-632 Lublin, ul.Jana Sawy 13/18
307 Zespó∏ Ekspertów Ekonomicznych Finansowych
i Podatkowych „ZEFIP” spó∏ka z o.o. 20-077 Lublin, ul.Jasna 6
308 Jan Kozak Us∏ugowe Biuro RachunkowoÊci i Finansów
dzia∏alnoÊç gospodarcza 20-843 Lublin, ul.Koncertowa 7/170
309 „BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA” spó∏ka z o.o. 20-022 Lublin, ul.Konopnicka 5/2A
310 Feliks Jezior Biuro Rachunkowo-Doradcze i Audytorskie
dzia∏alnoÊç gospodarcza 20-215 Lublin, ul.Kresowa 12/8
311 Stanis∏aw Gutek „SKONTO” Us∏ugi Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 20-625 Lublin, ul.Leonarda 5/28
312 Anna Dycha BIUK Biuro Badania Bilansów i Us∏ug
Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 20-805 Lublin, ul.Miernicza 34
313 Jan Grzesiak „RACHUNKOWOÂå” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 20-468 Lublin, ul.M∏odzie˝owa 9/97
314 Kazimierz Piwoni Biuro Us∏ug RachunkowoÊci
dzia∏alnoÊç gospodarcza 20-501 Lublin, ul.Nadbystrzycka 90
315 Stanis∏awa Pieczonka PERFEKT Biuro Rachunkowo-
-Podatkowe dzia∏alnoÊç gospodarcza 20-443 Lublin, ul.Nadrzeczna 125/26
316 mgr Tadeusz Gruszczyƒski Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç
gospodarcza 20-246 Lublin, ul.Niepodleg∏oÊci 20/17
317 Jan Oster Baster-Audytor dzia∏alnoÊç gospodarcza 20-615 Lublin, ul.Nowomiejska 22/16
318 Przedsi´biorstwo Us∏ugowe „ANALOG” spó∏ka z o.o. 20-092 Lublin, ul.Obywatelska 9
319 Hanna P´zio∏ Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç gospodarcza 20-314 Lublin, ul.Przyjaêni 21/100
320 Anna Grucho∏a Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
„AUDING” dzia∏alnoÊç gospodarcza 20-530 Lublin, ul.RadoÊci 11/29C
321 Jadwiga Domaƒska-Bala Audyt Biuro Bieg∏ego
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 20-021 Lublin, ul.Solna 4/1
322 Jan G∏àb „ESTYMATOR” Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
„ESTYMATOR” 20-709 Lublin, ul.Struga 51
323 „Biuro Audytorskie SMW” spó∏ka z o.o. 20-950 Lublin, ul.Unicka 4
324 Krystyna Uliƒska BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA
dzia∏alnoÊç gospodarcza 20-435 Lublin, ul.W.Oczki 6
325 Józef Furtak dzia∏alnoÊç gospodarcza 20-806 Lublin, ul.Westerplatte 2
326 „EXPERT” Przedsi´biorstwo Wielobran˝owe
spó∏ka z o.o. 20-709 Lublin, ul.Z.Krasiƒskiego 3/3
327 Maria Malczewska Biuro Rachunkowe — Bieg∏y
Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza 20-620 Lublin, ul.Zachodnia 1/12
328 Regionalny Zwiàzek Rewizyjny Spó∏dzielni
Mieszkaniowych zwiàzek rewizyjny 20-601 Lublin, ul.Zana 38 pok. 113
329 Edward Dominko CREDIT Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 20-601 Lublin, ul.Zana 38A
Monitor Polski Nr 4 — 68 — Poz. 36

1 2 3

330 Danuta Narejko dzia∏alnoÊç gospodarcza 21-400 ¸uków, ul.Kana∏owa 11

331 Emilia Domaƒska dzia∏alnoÊç gospodarcza 21-400 ¸uków, ul.Mi´dzyrzecka 15B/10

332 Biuro Badaƒ Sprawozdaƒ Finansowych „TRO-KO”


spó∏ka cywilna 21-400 ¸uków, ul.Mi´dzyrzecka 60

333 W∏adys∏aw Domaƒski „BUCHALTER” Biuro Bieg∏ego


Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
„BUCHALTER” B.B.R. W∏. Domaƒski 21-400 ¸uków, ul.Nowopijarska 16/7

334 Teresa Skwara dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona


nazwa: „SKWABIL” 21-400 ¸uków, ul.Wspólna 4

335 Andrzej Pofelski Badanie Sprawozdaƒ Finansowych


„Weryfikacja” dzia∏alnoÊç gospodarcza 21-400 ¸uków, ul.Zielona 8

336 Zofia Kulik BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç


gospodarcza 21-050 Piaski, ul.Lubelska 15

337 Zbigniew Domaƒski dzia∏alnoÊç gospodarcza 24-320 Poniatowa, ul.Kraczewicka 158

338 Jadwiga S∏otwiƒska Biuro Rachunkowo-Podatkowe


dzia∏alnoÊç gospodarcza 24-100 Pu∏awy, ul.3 Maja 8/11

339 Ryszard Karasiƒski dzia∏alnoÊç gospodarcza 24-100 Pu∏awy, ul.Eustachiewicza 7/83

340 Janusz Dargiewicz Zak∏ad Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych


„BILANS” dzia∏alnoÊç gospodarcza 24-100 Pu∏awy, ul.Ko∏∏àtaja 11/12

341 Przedsi´biorstwo Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych


„PORTOS” spó∏ka z o.o. 24-100 Pu∏awy, ul.Polna 15/16

342 Waldemar Czarnecki Kancelaria Us∏ug Finansowo-


-Ksi´gowych „LIBRA” dzia∏alnoÊç gospodarcza 21-550 Terespol, al.Marzeƒ 14

343 Teresa WoÊ Biuro Us∏ug Finansowo Ksi´gowych 22-600 Tomaszów Lubelski,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Broniewskiego 34

344 Tadeusz Gorgol Biuro Us∏ug Rachunkowych „EKSPERT” 22-600 Tomaszów Lubelski,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Króla Zygmunta 4/26

345 Irena Mielniczuk Biuro Us∏ug Rachunkowych dzia∏alnoÊç


gospodarcza 22-600 Tomaszów Lubelski, ul.S∏owicza 7

346 Krystyna Knicha∏ Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych 22-600 Tomaszów Lubelski,


„REWIDENT” dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.˚wirki i Wigury 14

347 Janusz Sacharuk Kancelaria Rewidentów i Doradców


Finansowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 21-512 Zalesie, Malowa Góra 41

348 Przedsi´biorstwo Us∏ugowe „RACHMISTRZ”


spó∏ka z o.o. 22-400 ZamoÊç, ul.B.Prusa 2

349 Zespó∏ Ekspertów Finansowych „TEST” spó∏ka z o.o. 22-400 ZamoÊç, ul.Kiliƒskiego 86

350 Krystyna Adamczuk Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych


„GWARANT” dzia∏alnoÊç gospodarcza 22-400 ZamoÊç, ul.Peowiaków 6

351 Jerzy Lebisz Us∏ugi Rachunkowe „FAKT” dzia∏alnoÊç


gospodarcza 22-400 ZamoÊç, ul.Wàska 20/46

352 Marek B∏aszczak Biuro Us∏ug Audytorskich i Finansowo-


-Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 20-515 Zemborzyce Teresz. 72A, Konopnica
Monitor Polski Nr 4 — 69 — Poz. 36

Województwo lubuskie

1 2 3

353 ¸ucja Szafraniec „Biuro Obrachunkowe” dzia∏alnoÊç


gospodarcza 66-450 Bogdaniec, Je˝e 5
354 Biuro Rachunkowe „DARACH” spó∏ka cywilna 67-115 Bytom Odrzaƒski, ul.Wybickiego 1
355 Franciszek Buchowiecki Zespó∏ Us∏ug RachunkowoÊci
FRAB dzia∏alnoÊç gospodarcza 73-250 Dobiegniew, ul.Mickiewicza 28/1
356 Kazimierz Adamczyk Biuro Doradztwa i Badania 66-400 Gorzów Wielkopolski,
Sprawozdaƒ Finansowych dzia∏alnoÊç gospodarcza pl.Jana Paw∏a II 14/9
357 „AUDIT” spó∏ka z o.o. 66-400 Gorzów Wielkopolski,
ul.Armii Ludowej 12/7
358 Krystyna Mila Zak∏ad Us∏ug dzia∏alnoÊç gospodarcza 66-400 Gorzów Wielkopolski,
ul.Armii Ludowej 12/7
359 Jolanta Golon Biuro Us∏ug „SZAFARZ” dzia∏alnoÊç 66-400 Gorzów Wielkopolski,
gospodarcza ul.Boh. Westerplatte 11/7
360 Biuro Us∏ug Bieg∏ych Rewidentów Stowarzyszenia
Ksi´gowych w Polsce Spó∏ka z o.o. 66-400 Gorzów Wielkopolski,
GRUPA FINANS-SERVIS spó∏ka z o.o. ul.Chrobrego 7
361 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „CDP” spó∏ka z o.o. 66-400 Gorzów Wielkopolski,
ul.CzereÊniowa 6
362 Teresa Wylega∏a Biuro Obrachunkowe dzia∏alnoÊç 66-400 Gorzów Wielkopolski,
gospodarcza ul.Dàbroszyƒska 50
363 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „Rectus” spó∏ka z o.o. 66-400 Gorzów Wielkopolski,
ul.Kazimierza Wielkiego 55/6
364 Kazimiera Wroƒska Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych 66-400 Gorzów Wielkopolski,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Korczaka 1C/7
365 Janusz Mania Biuro Ekonomiczne „REWIZOR”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul.¸okietka 8
366 Dorota Ba∏acka Biuro Podatkowo-Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul.Matejki 32
367 Krystyna Filary Biuro Us∏ugowe „AUDYTOR” 66-414 Gorzów Wielkopolski,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Ogiƒskiego 6B/8
368 Czes∏awa Kita Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych 66-400 Gorzów Wielkopolski,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Spokojna 60
369 Ryszarda Kutereba Biuro Ksi´gowoÊci i Podatków 66-400 Gorzów Wielkopolski,
„Bako” dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Staszica 2C/4
370 Andrzej Rymarz dzia∏alnoÊç gospodarcza 66-414 Gorzów Wielkopolski,
ul.Walczaka 43A/15
371 Jan Bakalarz Us∏ugi Rachunkowo-Podatkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 66-620 Gubin, ul.Roosevelta 1/25
372 Romuald Szawiel Biuro Obs∏ugi Finansowo-Ksi´gowej
„DEBET” dzia∏alnoÊç gospodarcza 66-415 K∏odawa, Santocko 65
373 Józef Wojciechowicz dzia∏alnoÊç gospodarcza 66-600 Krosno Odrzaƒskie, al.1 Maja 16/7
374 Stefan Gebuza Biuro Us∏ug Ksi´gowych dzia∏alnoÊç
gospodarcza 66-300 Mi´dzyrzecz, ul.Mickiewicza 2A/3
Monitor Polski Nr 4 — 70 — Poz. 36

1 2 3

375 BIURO AUDYTORSKIE I RACHUNKOWE „D.W”


spó∏ka z o.o. 66-300 Mi´dzyrzecz, ul.Poznaƒska 12
376 Janusz ¸uczak Biuro Podatkowo-Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 67-100 Nowa Sól, ul.Cha∏ubiƒskiego 5A/2
377 Zdzis∏aw Gonia ZG-KONTO dzia∏alnoÊç gospodarcza 67-100 Nowa Sól, ul.Cicha 1B/33
378 W∏odzimierz Buczak BWF Zak∏ad Us∏ug Finansowych 67-100 Nowa Sól,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Konstytucji 3 Maja 24/6
379 Marcin Andrzej Marciniec Badanie Bilansów i Ekspertyzy
Finansowo-Ksi´gowe dzia∏alnoÊç gospodarcza 67-100 Nowa Sól, ul.Królowej Jadwigi 24/9
380 Boles∏awa Bydliƒska Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 67-100 Nowa Sól, ul.Sikorskiego 1/14
381 Anna Karolewicz Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 67-100 Nowa Sól, ul.XXX-lecia PRL 5F/71
382 Danuta Szopa BIURO US¸UGOWE I DORADZTWO
dzia∏alnoÊç gospodarcza 66-004 Racula, Drzonków, ul.S∏oneczna 12
383 Anna Waszak Biuro Us∏ug Ksi´gowo-Podatkowych
„SIGMA” dzia∏alnoÊç gospodarcza 69-110 Rzepin, ul.Chrobrego 11
384 Janina Stoliƒska dzia∏alnoÊç gospodarcza 69-110 Rzepin, ul.Kolejowa 40
385 Marian Rajewski Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 67-112 Siedlisko, ul.Nowosolska 3
386 Janusz Czernicki Zak∏ad RachunkowoÊci i Finansów
dzia∏alnoÊç gospodarcza 66-500 Strzelce Krajeƒskie, al.Piastów 18
387 Stefan Juszczyk Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 66-100 Sulechów, ul.Bankowa 2
388 Stefan Zemleduch Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 66-100 Sulechów, ul.Okr´˝na 11F/66
389 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „AUXILIUM”
spó∏ka z o.o. 66-100 Sulechów, ul.Sikorskiego 18
390 Teresa Matyszczyk Biuro RachunkowoÊci dzia∏alnoÊç
gospodarcza 66-100 Sulechów, ul.Âwierczewskiego 33
391 Antoni Kochanek dzia∏alnoÊç gospodarcza 66-200 Âwiebodzin, os.Widok 1A/15
392 „Kancelaria Konsultingowa” A. M. Hata∏a spó∏ka cywilna 66-200 Âwiebodzin, ul.KoÊciuszki 4
393 Irena Dzia∏oszewska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 66-200 Âwiebodzin, ul.Pi∏sudskiego 4A
394 Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych „DEBET”
spó∏ka z o.o. 65-062 Zielona Góra, pl.Pocztowy 7
395 Irena Maria Jasiƒska „IRENA” Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 65-031 Zielona Góra, ul.Chopina 11/13
396 Firma Auditingu i RachunkowoÊci „FAIR” spó∏ka z o.o. 65-059 Zielona Góra, ul.Ciesielska 10/1
397 Zbigniew Marchelewski „EKSPERT-CONSULTING”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 65-021 Zielona Góra, ul.Dàbrowskiego 41A
398 Stefania Bukowska BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA 65-119 Zielona Góra,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Konstruktorów 30/12
Monitor Polski Nr 4 — 71 — Poz. 36

1 2 3
399 Andrzej Najdora Biuro Doradztwa i RachunkowoÊci
„RAFIKS” dzia∏alnoÊç gospodarcza 65-012 Zielona Góra, ul.Nagietkowa 18
400 Irena Go∏aszewska dzia∏alnoÊç gospodarcza 65-755 Zielona Góra, ul.Olchowa 5
401 Danuta Ignatowicz „DEKRET” Biuro Us∏ug Finansowo-
-Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 65-268 Zielona Góra, ul.Osiedlowa 28/28
402 Jacek Wegner „Audytor”- Doradztwo Podatkowe
i Finansowe, Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza 65-071 Zielona Góra, ul.Sobieskiego 4-6/9
403 Helena Nowaczyk BIURO RACHUNKOWE „HELENA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 65-331 Zielona Góra, ul.Struga 27
404 Krystyna Urbaniak dzia∏alnoÊç gospodarcza 65-452 Zielona Góra, ul.Strzelecka 11/18
405 Biuro Ekspertyz i Konsultingu spó∏ka z o.o. 65-147 Zielona Góra, ul.Urszuli 18a
406 Liliana Bajda Biuro Doradztwa i Us∏ug Ksi´gowych 65-001 Zielona Góra,
„EMBIKO” dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Wojska Polskiego 84B
407 Jacek S∏awomir Komsta Zachodni Instytut Audytingu
i Doradztwa Podatkowego EUROCONSULT dzia∏alnoÊç
gospodarcza — skrócona nazwa: EUROCONSULT 65-536 Zielona Góra,
Jacek Komsta ul.Wyszyƒskiego 38B/2
408 Maria Gra˝yna Kuchnowska dzia∏alnoÊç gospodarcza 68-100 ˚agaƒ, ul.Rynek 2
409 Jacek Zembaty dzia∏alnoÊç gospodarcza 68-200 ˚ary, ul.Paderewskiego 72/18
410 Krzysztof Powàska Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 68-200 ˚ary, ul.Podchorà˝ych 9A
411 Bogdan Franke „PROFIT” Zak∏ad RachunkowoÊci
dzia∏alnoÊç gospodarcza 68-200 ˚ary, ul.S.Okrzei 49G/7

Województwo ∏ódzkie

1 2 3
412 Kazimiera Wolicka Kancelaria Rewidencka „Re Fin” 95-070 Aleksandrów ¸ódzki,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.11 Listopada 3
413 Regina Paw∏owska Biuro Rachunkowe „AUDYTOR”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 97-400 Be∏chatów, ul.Przemys∏owa 4
414 Krystyna Âwidnicka-Mirowska Biuro „SALDO”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 96-230 Bia∏a Rawska, ul.Mickiewicza 20/14
415 Barbara Furmaniak „AUDIT” Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 98-235 B∏aszki, pl.Niepodleg∏oÊci 19A
416 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „WIDOK-II” spó∏ka z o.o. 95-060 Brzeziny, ul.PrzedwioÊnie 3/27
417 W∏adys∏aw Kubicki Biuro Bieg∏ego Rewidenta „FK”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 96-140 Brzeziny, ul.Tulipanowa 25
418 Helena Bakota Biuro Rachunkowe — bieg∏y rewident
dzia∏alnoÊç gospodarcza 95-015 G∏owno, ul.Kiliƒskiego 1A
419 Teresa Szewczyk BIURO RACHUNKOWE
— DORADZTWO PODATKOWE dzia∏alnoÊç gospodarcza 95-015 G∏owno, ul.Swoboda 26
420 Biuro Obs∏ugi Finansowej i Ksi´gowej spó∏ka cywilna 97-545 Gomunice, ul.Krasiƒskiego 46/6
Monitor Polski Nr 4 — 72 — Poz. 36

1 2 3
421 Firma Audytorska SZUSTAK spó∏ka z o.o. 98-273 Klonowa, ul.Lipicze 52
422 Józefa Górniak „FINANS-LEX” Kancelaria Bieg∏ego
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 99-340 KroÊniewice, Nowe 15
423 Teresa Tec∏aw Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 99-300 Kutno, ul.Chopina 6
424 Hanna W∏odarczyk Zak∏ad Us∏ug Audytorsko
Konsultingowych INTERIM MA dzia∏alnoÊç gospodarcza 99-300 Kutno, ul.Dàbrowskiego 6/13
425 Zdzis∏aw Kmito Kancelaria Ksi´gowa dzia∏alnoÊç
gospodarcza 99-300 Kutno, ul.Konarskiego 28
426 Barbara Stypulska Biuro Doradztwa Finansowego
REWIST dzia∏alnoÊç gospodarcza 99-300 Kutno, ul.Wojska Polskiego 8/25
427 Wanda Kornacka BIURO FINANSOWE dzia∏alnoÊç
gospodarcza 99-100 ¸´czyca, ul.Dominikaƒska 11
428 Kancelaria Ksi´gowa „BILANS” spó∏ka z o.o. 99-100 ¸´czyca, ul.M.Konopnickiej 11
429 Biuro Obrachunkowe Cecylia Kuzera i Jan Kurczewski
spó∏ka cywilna 99-100 ¸´czyca, ul.Sienkiewicza 31
430 Zofia Bo˝ena Moczulska „BIZ” dzia∏alnoÊç gospodarcza 99-400 ¸owicz, ul.Bonifraterska 4
431 Wac∏aw Zygadliƒski „Kancelaria Dyplomowanego
Bieg∏ego Ksi´gowego — Bieg∏ego Rewidenta”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 90-418 ¸ódê, al.KoÊciuszki 29/6
432 ETL ¸ÓDè SPÓ¸KA BIEG¸YCH REWIDENTÓW
spó∏ka z o.o. 90-437 ¸ódê, al.KoÊciuszki 80/82 lok. 803
433 Barbara Cwanek-¸asecka Kancelaria Bieg∏ego
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 90-051 ¸ódê, al.Piu∏sudskiego 12 p. 613
434 Biuro Bieg∏ych Rewidentów ELMA-AUDIT spó∏ka z o.o. 90-558 ¸ódê, ul.28 Pu∏ku Strzelców Kan. 65
435 Wies∏aw Lamek Bieg∏y Rewident Kancelaria dzia∏alnoÊç
gospodarcza 92-532 ¸ódê, ul.Adwentowicza 1/17
436 „PARTNER” Doradztwo Finansowe spó∏ka z o.o. 90-513 ¸ódê, ul.Andrzeja Struga 16
437 Barbara Kumor „Kancelaria RachunkowoÊci”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 92-547 ¸ódê, ul.Bartoka 9/58
438 Micha∏ Kulejowski Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 94-040 ¸ódê, ul.Bratys∏awska 21/30
439 „FOLIO” spó∏ka z o.o. 93-142 ¸ódê, ul.Broniewskiego 38/6
440 Piotr Bujnowicz „MIRAN” Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: „MIRAN”
Piotr Bujnowicz K.B.R. 91-341 ¸ódê, ul.Brukowa 6
441 Anna Galos-Bujnowicz „MIRAN” Biuro Us∏ug
Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 91-341 ¸ódê, ul.Brukowa 6
442 Wies∏awa Kabat KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA
dzia∏alnoÊç gospodarcza 93-139 ¸ódê, ul.Che∏moƒskiego 12/10
443 „INTERIM ML” Audytorsko-Konsultingowa spó∏ka
cywilna 91-718 ¸ódê, ul.Chryzantem 6/65
444 Halina Szeliga dzia∏alnoÊç gospodarcza 92-511 ¸ódê, ul.Czajkowskiego 2/21
Monitor Polski Nr 4 — 73 — Poz. 36

1 2 3

445 mgr Stanis∏aw Smolarski BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA


dzia∏alnoÊç gospodarcza 93-208 ¸ódê, ul.Dàbrowskiego 56/64
446 Iwona Staƒczyk „PROFIT” Kancelaria Rachunkowa
dzia∏alnoÊç gospodarcza 93-430 ¸ódê, ul.Demokratyczna 36
447 E. N. Sznurkowska Biuro Us∏ug i Porad Ksi´gowych
spó∏ka z o.o. 91-002 ¸ódê, ul.Drewnowska 9/6
448 Jadwiga Machnicka „CYFRA-BAD” Biuro Rachunkowo-
-Rewizyjne dzia∏alnoÊç gospodarcza 94-237 ¸ódê, ul.Dywizjonu 303 21
449 Biuro Rachunkowo-Audytorskie „JURYSTA” spó∏ka z o.o. 93-487 ¸ódê, ul.Eugeniusza 16A
450 Zofia U∏amek BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç
gospodarcza 93-487 ¸ódê, ul.Eugeniusza 16A
451 U-FIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe Stowarzyszenia
Ksi´gowych w Polsce spó∏ka z o.o.
GRUPA FINANS-SERVIS spó∏ka z o.o. 90-613 ¸ódê, ul.Gdaƒska 80
452 mgr Krystyna Piotrowska Kancelaria RachunkowoÊci
Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 90-613 ¸ódê, ul.Gdaƒska 91/93
453 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „PolAudit” spó∏ka z o.o. 90-613 ¸ódê, ul.Gdaƒska 91/93
454 BIURO BIEG¸YCH REWIDENTÓW „AUDYT-BIL”
spó∏ka z o.o. 90-613 ¸ódê, ul.Gdaƒska 91/93 lok. 14
455 mgr Helena Wojewódzka Firma „AUDYTOR” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 93-378 ¸ódê, ul.G∏adka 18/10 blok 474B
456 Daniela Maciejewska „WYNIK” Biuro Bieg∏ego
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
„WYNIK” Biuro Bieg∏ego 91-046 ¸ódê, ul.Gnieênieƒska 12/16 m. 1
457 Jadwiga Kowalczyk Biuro Rachunkowo-Us∏ugowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 92-525 ¸ódê, ul.Gorkiego 19/14
458 Leon Skóra Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 92-519 ¸ódê, ul.Gorkiego 59/15
459 Marek Turek „REWIDENT” Biuro Us∏ug Rachunkowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 92-116 ¸ódê, ul.Guba∏ówka 44
460 Tadeusz Jatczak „Biuro Rachunkowe” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 93-277 ¸ódê, ul.J.Dàbrowskiego 44/11
461 Alina K∏os BBR-Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza — skrócona nazwa: BBR-¸ódê 94-052 ¸ódê, ul.J.Popie∏uszki 27/7
462 mgr Stanis∏aw Tracz Kancelaria Rewidencka dzia∏alnoÊç
gospodarcza 91-357 ¸ódê, ul.Jagoszewskiego 57
463 Alina Folwarska-Jasiƒska „Kancelaria Bieg∏ego
Rewidenta” dzia∏alnoÊç gospodarcza 90-251 ¸ódê, ul.Jaracza 72 l. 23
464 Bogdan Kowalczyk Gabinet Bieg∏ej Rewizji „PRO-FIS”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 91-360 ¸ódê, ul.Jaspisowa 70
465 Irena Sosnowska „IRSON” Biuro Rachunkowe Bieg∏ego
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 92-433 ¸ódê, ul.Kmicica 4A/2
466 Tadeusz Smorawski dzia∏alnoÊç gospodarcza 92-433 ¸ódê, ul.Kmicica 4C/7
467 „AUDITIO” spó∏ka z o.o. 94-125 ¸ódê, ul.Kolarska 141
Monitor Polski Nr 4 — 74 — Poz. 36

1 2 3
468 Jadwiga MyÊliwiec „IGA” Kancelaria Audytorska
dzia∏alnoÊç gospodarcza 91-806 ¸ódê, ul.Komunardów 2C/5
469 „INTEGRAL AUDIT” Przedsi´biorstwo Audytorskie
spó∏ka z o.o. 90-437 ¸ódê, ul.KoÊciuszki 80/82 lok. 508
470 Biuro Obs∏ugi Przedsi´biorczoÊci spó∏ka z o.o. 90-619 ¸ódê, ul.kpt.S.Pogonowskiego 51
471 FINANS-AUDYT spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa:
FINANS-AUDYT 94-119 ¸ódê, ul.Kubusia Puchatka 8
472 Leonarda Wasilewska dzia∏alnoÊç gospodarcza 91-334 ¸ódê, ul.Limanowskiego 121
473 Waldemar Âlifierz „Alfa Plus” Biuro Doradztwa
Gospodarczego dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona
nazwa: „Alfa Plus” 90-629 ¸ódê, ul.Lipowa 26/1
474 Jolanta Bojanowska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 92-313 ¸ódê, ul.Lodowa 58/10
475 Jadwiga Adamczewska „WER” BIURO RACHUNKOWE
dzia∏alnoÊç gospodarcza 91-839 ¸ódê, ul.¸agiewnicka 54/56
476 Henryk Efenberger „AUDITOR” dzia∏alnoÊç gospodarcza 91-103 ¸ódê, ul.¸anowa 2/48 bl. 63
477 Janina Âwiecimska Biuro Rachunkowe Bieg∏ego
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 93-469 ¸ódê, ul.¸askowice 139
478 Zofia Piro „OMEGA” Biuro Ksi´gowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 93-166 ¸ódê, ul.¸àczna 28/7
479 Biuro Bieg∏ych Rewidentów „CORIA” spó∏ka z o.o. 90-562 ¸ódê, ul.¸àkowa 11
480 Zdzis∏aw Witulski Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 90-562 ¸ódê, ul.¸àkowa 11
481 „Biuro Bieg∏ych Rewidentów” spó∏ka z o.o. 93-109 ¸ódê, ul.¸´czycka 22C/33
482 Gracjan Olczak „BRB” Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 90-038 ¸ódê, ul.Miedziana 13/9
483 Irena Koszaliƒska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: Kancelaria
Bieg∏ego Rewidenta Irena Koszaliƒska 93-160 ¸ódê, ul.Mochnackiego 15/19 m. 65
484 Stanis∏aw Osiecki „RACH-MAT” BIURO BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 92-107 ¸ódê, ul.Morskie Oko 25
485 Aleksandra Rodziewicz „KANCELARIA KSI¢GOWA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 91-496 ¸ódê, ul.Nastrojowa 77/12
486 Jadwiga Zió∏kowska „WEKSEL” US¸UGI KSI¢GOWE
dzia∏alnoÊç gospodarcza 90-014 ¸ódê, ul.Nawrot 48
487 Boles∏aw Malec KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA
dzia∏alnoÊç gospodarcza 94-024 ¸ódê, ul.Norwida 8/10 m. 43
488 Kazimierz Szewczyk „RACH-FIN” Firma Audytorsko-
-Konsultingowa dzia∏alnoÊç gospodarcza 94-104 ¸ódê, ul.Obywatelska 128
489 Marian Wenski Biuro Us∏ug Ksi´gowych dzia∏alnoÊç
gospodarcza 91-498 ¸ódê, ul.Okoniowa 6/11
490 „EKO-BILANS” spó∏ka z o.o. 90-248 ¸ódê, ul.P.O.W. 29/3
491 mgr Anna Jatczak „SALDO” Biuro Rachunkowe
Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 91-358 ¸ódê, ul.Pasieczna 2/6 m. 211
Monitor Polski Nr 4 — 75 — Poz. 36

1 2 3

492 Maria Olczak „STORNO” Kancelaria Bieg∏ego


Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 90-103 ¸ódê, ul.Piotrkowska 232
493 Izabella Âwitalska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 93-165 ¸ódê, ul.Podmiejska 16A/11
494 „Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów Pruska i Wspólnicy”
spó∏ka z o.o. 91-408 ¸ódê, ul.Pomorska 40
495 Miros∏awa Ma∏achow-Lasota „ABAKUS” Kancelaria
Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 91-409 ¸ódê, ul.Pomorska 70/32
496 Henryka Graliƒska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 91-425 ¸ódê, ul.Pó∏nocna 67/2
497 „CONSAUDIT” spó∏ka z o.o. 93-120 ¸ódê, ul.Przybyszewskiego 199/205
498 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „NEO STUDIO”
spó∏ka z o.o. 90-213 ¸ódê, ul.Rewolucji 1905 r. 44
499 Maria Koz∏owska BIURO RACHUNKOWE BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 91-134 ¸ódê, ul.Rojna 56/24
500 KANCELARIA BIEG¸YCH REWIDENTÓW „JOSEF WELT”
spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: K.B.R.„JOSEF WELT”
Spó∏ka z o.o. 91-134 ¸ódê, ul.Rojna 56/52
501 Eugenia Mazur Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 93-463 ¸ódê, ul.Rozwojowa 10
502 Zdzis∏awa Dàbrowska „KANON” Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 93-153 ¸ódê, ul.Rzgowska 100-102
503 „BAX” spó∏ka z o.o. 90-301 ¸ódê, ul.Sienkiewicza 101/109
504 Halina Ma∏ecka dzia∏alnoÊç gospodarcza 90-114 ¸ódê, ul.Sienkiewicza 29/31
505 Miros∏aw Bogus∏awski — AUDYTOR dzia∏alnoÊç
gospodarcza — skrócona nazwa: Kancelaria Rachunkowa
„PARTNER” 93-424 ¸ódê, ul.Starorudzka 88c
506 Maria Brendzel „REWIDENT” Biuro rachunkowo-
-audytorskie dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: Biuro „REWIDENT” 91-463 ¸ódê, ul.Stefana 2A/56
507 Anna Stasiak Audyt i doradztwo ksi´gowo-podatkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: Audyt 91-521 ¸ódê, ul.Studziƒskiego 72/19
508 Jan Janczar BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç
gospodarcza 91-851 ¸ódê, ul.Sukiennicza 7/39
509 Cecylia Petryniak „Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 91-214 ¸ódê, ul.Sztaudyngera 35
510 Edward Indraszczyk BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA
dzia∏alnoÊç gospodarcza 91-495 ¸ódê, ul.Tatarakowa 15/61
511 Ryszard Stoszek Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych
„LEGE ARTIS” dzia∏alnoÊç gospodarcza 93-219 ¸ódê, ul.Tatrzaƒska 63A
512 Grzegorz Matuszewski „BIURO KSI¢GOWOÂCI”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 90-132 ¸ódê, ul.Tramwajowa 19/28
513 „Wn-Ma” spó∏ka z o.o. 90-113 ¸ódê, ul.Traugutta 21/23 lok. 510
514 „PROFIN” Agencja Us∏ug Rachunkowych,
Audytingowych i Doradztwa spó∏ka z o.o. 90-245 ¸ódê, ul.Wierzbowa 18
Monitor Polski Nr 4 — 76 — Poz. 36

1 2 3
515 „BDB-AGOS Us∏ugi Audytorskie, Finansowo-Ksi´gowe,
Doradztwo” spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa:
„BDB-AGOS Sp. z o.o.” 90-302 ¸ódê, ul.Wigury 13

516 Stanis∏aw W∏odarczyk BIURO RACHUNKOWE


dzia∏alnoÊç gospodarcza 90-319 ¸ódê, ul.Wigury 21 pok. 506

517 Ryszard Potargowicz „AB AUDYT Bieg∏y Rewident”


dzia∏alnoÊç gospodarcza 90-046 ¸ódê, ul.Wodna 35

518 Teresa Wojtalik-Mizera „PROFIT” Biuro Rachunkowe


dzia∏alnoÊç gospodarcza 92-402 ¸ódê, ul.Zak∏adowa 49/23

519 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów CONSILIA AUDIT


POLONIA spó∏ka z o.o. 90-502 ¸ódê, ul.˚eromskiego 68

520 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „CONSULTUS”


spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: KBR „CONSULTUS”
Sp. z o.o. 90-502 ¸ódê, ul.˚eromskiego 68

521 Stanis∏awa Rudzka Przedsi´biorstwo Us∏ugowe


„Bilanser” dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-300 Opoczno, ul.Kwiatowa 40/15

522 Józef Miros∏aw Olczak Biuro Us∏ug Finansowo-


-Ksi´gowych „RACH-MIR” dzia∏alnoÊç gospodarcza 95-035 Ozorków, ul.Listopadowa 9/11 m. 24

523 Miros∏awa Sulej Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç


gospodarcza 95-200 Pabianice, ul.Karniszewicka 78

524 „REWIDENT” spó∏ka z o.o. 95-200 Pabianice, ul.Partyzancka 8

525 Andrzej Glinkowski RACHUNKOWOÂå FINANSE


AUDYT dzia∏alnoÊç gospodarcza 95-200 Pabianice, ul.Wajsówny 23/38

526 Bo˝ena Wilk KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA


dzia∏alnoÊç gospodarcza 95-200 Pabianice, ul.Zamkowa 23

527 Krzysztof Jab∏oƒski Ekspert Biuro Obrachunkowo- 97-300 Piotrków Trybunalski,


-Podatkowe dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Armii Krajowej 18

528 „HAL-JAK” Obs∏uga Finansowo-Ksi´gowa spó∏ka z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski,


ul.Dàbrowskiego 10

529 Irena Dziomdziora Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta 97-300 Piotrków Trybunalski,


dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Ja∏owcowa 1/3

530 Janina Chmielewska KANCELARIA AUDYTORSKO- 97-300 Piotrków Trybunalski,


-KSI¢GOWA dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.S∏owackiego 67/Armii Krajowej 18

531 Danuta Oczkowska dzia∏alnoÊç gospodarcza 97-300 Piotrków Trybunalski,


ul.Szkolna 60/5

532 Henryk Wodziak KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA


dzia∏alnoÊç gospodarcza 99-200 Podd´bice, ul.S∏oneczna 3

533 Teresa Tatara BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA „TAT-FIN”


dzia∏alnoÊç gospodarcza 97-500 Radomsko, ul.Gerwazego 5

534 „AUDYTING” spó∏ka cywilna 97-500 Radomsko, ul.Komuny Paryskiej 1

535 Irena Woldan Kancelaria Bieg∏ego dzia∏alnoÊç


gospodarcza 97-500 Radomsko, ul.LeÊna 13

536 Leonard Matysiak Kancelaria Us∏ug Finansowo-


-Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 96-200 Rawa Mazowiecka, ul.Prusa 43
Monitor Polski Nr 4 — 77 — Poz. 36

1 2 3
537 Maria Jasiewicz Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 98-200 Sieradz, ul.Jana Paw∏a 12/37
538 Przedsi´biorstwo Konsultingowo-Audytingowe
„MENOS” spó∏ka z o.o. 98-200 Sieradz, ul.P.O.W. 19
539 Alicja Jaworsky BIURO US¸UG FINANSOWO-
-KSI¢GOWYCH dzia∏alnoÊç gospodarcza 96-100 Skierniewice, ul.Cicha 47
540 Zofia Flis-Zysiak BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA 96-100 Skierniewice,
„WIDOK I” dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.mjr.Sucharskiego 8/34
541 Lucyna Maria Bia∏ek Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç 96-100 Skierniewice,
gospodarcza ul.Mszczonowska 38/46
542 Alicja Zió∏kowska „AL-FIN” Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: 96-100 Skierniewice,
Alicja Zió∏kowska „ALFIN” Biuro Bieg∏ego Rewidenta ul.Pomologiczna 3B/55
543 Wanda Petrykowska dzia∏alnoÊç gospodarcza 96-100 Skierniewice, ul.Sobieskiego 13/33
544 Biuro Bieg∏ych Rewidentów i Doradców Finansowych 96-100 Skierniewice,
„SKIERFIN” spó∏ka z o.o. ul.Sobieskiego 55/69 m. 67
545 Henryka Zawadzka BIURO US¸UG AUDYTORSKICH
I RACHUNKOWYCH „WOKANDA” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 96-100 Skierniewice, ul.Witkacego 4
546 Halina Gajewska dzia∏alnoÊç gospodarcza 96-100 Skierniewice, ul.Wojska Polskiego 6
547 Janina Zieliƒska „ENDRIX” Biuro Us∏ug Finansowo-
-Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 96-100 Skierniewice, ul.Zielna 12A
548 Ewa Janiak dzia∏alnoÊç gospodarcza 96-100 Skierniewice, ul.Zio∏owa 32
549 Kazimierz Kichiƒski Biuro Us∏ug Finansowych
„DORAFIN” dzia∏alnoÊç gospodarcza 96-500 Sochaczew, ul.˚eromskiego 33A/25
550 Mieczys∏aw Marczak Biuro Us∏ug Rachunkowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 98-240 Szadek, ul.Piotrkowska 1
551 Wies∏awa Po˝yczka Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.G∏owackiego 35/37 m. 5
552 Marian Rogalski dzia∏alnoÊç gospodarcza 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
ul. I. MoÊcickiego 50
553 Zespó∏ Ekspertów Finansowych „FIN-EX” Spó∏ka
partnerska Danuta Grygiel-Wàs, Barbara Skomorow 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
i partnerzy spó∏ka partnerska ul.Pi∏sudskiego 57
554 Marianna Stelmaszczyk Kancelaria Audytorska 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
„STELLA” dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Skrzetuskiego 5
555 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „WIM-EX” spó∏ka cywilna 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
ul.Zapiecek 16
556 Wies∏awa Boƒczyk „ALMAR” dzia∏alnoÊç gospodarcza 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
ul.Zielona 89
557 mgr Jolanta Kapral-Józala Kancelaria rachunkowo-
-podatkowa bieg∏ego rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: Kancelaria rachunkowa
J. Kapral-Józala 98-300 Wieluƒ, os. Stare Sady 31/14
558 Biuro Bieg∏ych Rewidentów „INFO-RON” Z. ¸ab´dzka 98-300 Wieluƒ,
i Spó∏ka spó∏ka cywilna ul.ks.Jerzego Popie∏uszki 13
Monitor Polski Nr 4 — 78 — Poz. 36

1 2 3

559 Bo˝ena Trzeciakiewicz FIRMA AUDYTORSKO-


-KONSULTINGOWA dzia∏alnoÊç gospodarcza 98-300 Wieluƒ, ul.Sieradzka 70
560 Ma∏gorzata Siorek Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 98-300 Wieluƒ, ul.Warszawska 7
561 Maria Pawlak Biuro Rachunkowe Doradztwa Finansowo-
-Podatkowego dzia∏alnoÊç gospodarcza 98-220 Zduƒska Wola, ul.¸aska 93/5
562 Bo˝ena Pustelnik Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 98-220 Zduƒska Wola, ul.Ogrodowa 22/4
563 Bo˝ena Gasik BIURO US¸UG FINANSOWO-
-KSI¢GOWYCH dzia∏alnoÊç gospodarcza 98-220 Zduƒska Wola, ul.Reja 11B
564 Stanis∏awa Pucek dzia∏alnoÊç gospodarcza 95-100 Zgierz, ul.Bazylijska 39C
565 Jadwiga Wirowska „JAWN-E” Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 95-100 Zgierz, ul.Ga∏czyƒskiego 27/41
566 Ludwik Wojciechowski „BILANS” Biuro Bieg∏ego
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 95-100 Zgierz, ul.Âniechowskiego 7
567 Jerzy Dobiƒski „US¸UGI KSI¢GOWE I PODATKOWE”
— BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA dzia∏alnoÊç
gospodarcza 95-100 Zgierz, ul.Weso∏a 5
568 Krystyna Lewandowska-Kowalczyk dzia∏alnoÊç
gospodarcza 95-100 Zgierz, ul.Witkacego 9/8 bl. 54
569 Helena Mucha Biuro Ksi´gowe dzia∏alnoÊç gospodarcza 98-270 Z∏oczew, ul.Przechodnia 14

Województwo ma∏opolskie

1 2 3

570 Irena Wieliczko Biuro Badania Sprawozdaƒ


Finansowych oraz Prowadzenia RachunkowoÊci
dzia∏alnoÊç gospodarcza 34-120 Andrychów, ul.Baczyƒskiego 13B
571 Zofia Wojnicka BAZA dzia∏alnoÊç gospodarcza 32-083 Balice, Szczyglice, ul.S∏oneczna 14
572 Ma∏gorzata Koêbia∏ „Biuro Us∏ug Ksi´gowych”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 38-350 Bobowa, ul.Okr´˝na 176
573 Wincenty Gonciarz Biuro RachunkowoÊci i Weryfikacji
Bilansów dzia∏alnoÊç gospodarcza 32-700 Bochnia, ul.Widok 23
574 Emil Biel Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe
„RACHUNKOWOÂå” dzia∏alnoÊç gospodarcza 32-800 Brzesko, ul.19 Stycznia 22
575 „BIURO US¸UG KSI¢GOWYCH I BADANIA BILANSÓW” 32-800 Brzesko,
spó∏ka z o.o. ul.Uczestników Ruchu Oporu 11A
576 Helena Wo∏owiec Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 32-621 Brzeszcze, ul.Grottgera 8
577 Kazimierz Lekston Biuro Audytorskie „LEXTON”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 32-332 Bukowno, ul.1 Maja 161
578 Henryk Pud∏o Biuro Badaƒ Bilansów dzia∏alnoÊç 32-660 Che∏mek, Gorzów,
gospodarcza ul.Gorzowska 124
579 Biuro Us∏ugowo Doradcze „MRO˚EK” spó∏ka z o.o. 33-395 Che∏miec Nowy Sàcz,
ul.Lachów Sàdeckich 43
Monitor Polski Nr 4 — 79 — Poz. 36

1 2 3

580 Bronis∏awa Âwiderska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta


dzia∏alnoÊç gospodarcza 33-395 Che∏miec, ul.Âwiniarsko 255
581 Biuro Us∏ug Ksi´gowych „TESTA” spó∏ka z o.o. 33-395 Che∏miec, ul.Âwiniarsko 283
582 Stanis∏awa Mizia Biuro Us∏ug Audytorskich
i Ksi´gowych „AUDIX” dzia∏alnoÊç gospodarcza 32-500 Chrzanów, ul.Trzebiƒska 27/19
583 Aleksandra Przyby∏owicz Biuro Us∏ug RachunkowoÊci
dzia∏alnoÊç gospodarcza 38-300 Gorlice, ul.11 Listopada 48
584 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „WIKABOR”
spó∏ka z o.o. 33-300 Grybów, ul.Grunwaldzka 31
585 Wanda Pabisek Biuro rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 32-048 Jerzmanowice, ul.Sàspów 142
586 Beskidzki Spó∏dzielczy Zwiàzek Rewizyjny
zwiàzek rewizyjny 32-650 K´ty, ul.Sobieskiego 16
587 PRO AUDIT Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów
spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: PRO AUDIT
Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów 30-062 Kraków, al.3 Maja 9
588 Ludwik ˚ychowski „Centrum” dzia∏alnoÊç gospodarcza 30-035 Kraków, al.Grottgera 3/3
589 Krystyna Sokalska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
AKCept dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
„AKCept” KBR 31-548 Kraków, al.Pokoju 23/10
590 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „AUXILIUM”
spó∏ka akcyjna 31-564 Kraków, al.Pokoju 84
591 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „Auxilium-Audyt”
spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: KBR „Auxilium-Audyt”
sp. z o.o. 31-564 Kraków, al.Pokoju 84
592 Firma Audytorska „ACCO” spó∏ka z o.o. 31-159 Kraków, al.S∏owackiego 39 V p.
593 „MERITUM AUDYT” spó∏ka z o.o. 30-004 Kraków, al.S∏owackiego 64
594 W∏adys∏aw Jaworski CENTRUM EKSPERTYZ
AUDYTORSKICH I SÑDOWYCH dzia∏alnoÊç 31-868 Kraków,
gospodarcza — skrócona nazwa: C.E.A.S. os. II Pu∏ku Lotniczego 13/153
595 Anna Malkiewicz Firma „AUDITM” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 31-636 Kraków, os.OÊwiecenia 33/54
596 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów BAZAN spó∏ka z o.o.
— skrócona nazwa: Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów
BAZAN Sp. z o.o. 31-623 Kraków, os.Piastów 5/68
597 Biuro Audytorskie „FK-BAD” spó∏ka z o.o. 31-956 Kraków, os.S∏oneczne 3
598 Józef Tomsiƒski Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 31-921 Kraków, os.Stalowe 9/22
599 K & F AUDIT spó∏ka z o.o. 31-618 Kraków, os.Z∏otego Wieku 31 lok. 16
600 Lucyna Zych „IN PLUS” Biuro Audytorsko-Ksi´gowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
Biuro Rachunkowe „IN PLUS” Lucyna Zych 31-828 Kraków, os.Z∏otej Jesieni 15c lok. 12
601 „WERYFIKATOR” spó∏ka z o.o. 31-011 Kraków, pl.Szczepaƒski 8
602 Skalski i Skalski spó∏ka z o.o. 30-199 Kraków, Rzàska, ul.Topolowa 17
Monitor Polski Nr 4 — 80 — Poz. 36

1 2 3

603 „AKTYWA” spó∏ka z o.o. 30-150 Kraków, ul.Armii Krajowej 85/65


604 Biuro Rewizyjne „Pro-Activ” spó∏ka z o.o. 31-515 Kraków, ul.Bandurskiego 30A
605 Biuro Us∏ugowe RachunkowoÊci Komputerowej
i Doradztwa Podatkowego „REJESTR” spó∏ka z o.o. 31-156 Kraków, ul.Basztowa 23/8
606 Krystyna Âl´zak-Marek Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 31-221 Kraków, ul.Bia∏opràdnicka 24D/20
607 Beata Ignacak Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 30-611 Kraków, ul.Bojki 6/44
608 Janina Przytu∏a-Wroƒska Kancelaria Bieg∏ego 31-710 Kraków,
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Boles∏awa Wstydliwego 8
609 AdAc spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: AdAc sp. z o.o. 30-091 Kraków, ul.Bronowicka 42
610 Jerzy ForyÊ Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 30-091 Kraków, ul.Bronowicka 81/72
611 Biuro Us∏ug Ksi´gowo-Audytorskich EXPERT
spó∏ka z o.o. 30-405 Kraków, ul.Bro˝ka 24/68
612 Edward Kuliga Audytor finansowy E.K. dzia∏alnoÊç
gospodarcza 31-619 Kraków, ul.Budziszyƒska 67
613 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów Fin-Audyt spó∏ka z o.o. 31-121 Kraków, ul.Czysta 1/7
614 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „SALDO” spó∏ka z o.o. 31-070 Kraków, ul.Dietla 19/24
615 Stanis∏aw W´glarz Firma Audytorsko-Consultingowa
„DEBET/CREDIT” dzia∏alnoÊç gospodarcza 31-416 Kraków, ul.Dobrego Pasterza 99E/9
616 Krystyna Olesiƒska Biuro Us∏ug Ksi´gowo-Audytorskich
dzia∏alnoÊç gospodarcza 30-112 Kraków, ul.Dunin Wàsowicza 22/3
617 Biuro Audytorskie PROWIZJA spó∏ka z o.o. 31-831 Kraków, ul.Fatimska 41A
618 Ma∏opolski Mleczarski Zwiàzek Rewizyjny zwiàzek
rewizyjny 30-009 Kraków, ul.Friedleina 4/6
619 Firma Audytorska „KUMAR” spó∏ka z o.o. 30-009 Kraków, ul.Friedleina 6 II p.
620 W∏adys∏aw Licak „AUDITOR” Badanie Sprawozdaƒ
Finansowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 31-711 Kraków, ul.G.Bacewiczówny 10
621 REWIDENT spó∏ka z o.o. 31-115 Kraków, ul.Garncarska 6
622 FACTUM Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów spó∏ka z o.o. 30-619 Kraków, ul.Go∏aÊka 3 lok. 14
623 Teresa Adamowska Kancelaria Rewidencka dzia∏alnoÊç
gospodarcza 30-619 Kraków, ul.Go∏aÊka 3/14
624 Krakowskie Centrum Badaƒ Sprawozdaƒ Finansowych
„MASTERFIN” spó∏ka z o.o. 31-559 Kraków, ul.Grzegórzecka 69
625 Piotr Gzyl Biuro Audytorsko-Consultingowe „Ga-Bo”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 31-036 Kraków, ul.Halicka 10/11
626 Leokadia Kasperczyk Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
„Debet” dzia∏alnoÊç gospodarcza 30-133 Kraków, ul.J.Lea 210
627 Bo˝ena Kozio∏ Biuro Rachunkowe „KOREKTA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 30-133 Kraków, ul.J.Lea 210
628 Mariola Bijak BIURO FINANSOWO-KSI¢GOWE „FINKS”
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: „FINKS”
BIURO FINANSOWO-KSI¢GOWE 31-261 Kraków, ul.J.Wybickiego 7
Monitor Polski Nr 4 — 81 — Poz. 36

1 2 3
629 Bronis∏aw Kogut Kancelaria Audytorska dzia∏alnoÊç
gospodarcza — skrócona nazwa: „Kogut” 31-227 Kraków, ul.Jasna 1/48

630 BADA spó∏ka z o.o. 31-445 Kraków, ul.Kantora 3/19

631 FIRMA AUDYTORSKA „DIK” spó∏ka z o.o. 31-526 Kraków, ul.Kielecka 6/7

632 Jan Liberacki BIURO RACHUNKOWE „LIBERKRAK”


dzia∏alnoÊç gospodarcza 31-208 Kraków, ul.Kluczborska 31/34

633 Antoni Tekieli Firma Ksi´gowa dzia∏alnoÊç gospodarcza 30-382 Kraków, ul.Kobierzyƒska 139B

634 Ludwik Demianiuk AUDYT — KANCELARIA BIEG¸EGO


REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 30-334 Kraków, ul.Komandosów 12/60

635 Biuro Bieg∏ych Rewidentów REW-BI spó∏ka z o.o. 30-045 Kraków, ul.Królewska 44/2

636 BILANSER spó∏ka z o.o. 30-081 Kraków, ul.Królewska 59/16

637 Maria Lech BIURO US¸UG KSI¢GOWYCH


I AUDYTORSKICH „PLUS” dzia∏alnoÊç gospodarcza 30-439 Kraków, ul.Ksi´˝ycowa 19

638 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „PRO-Consult”


spó∏ka z o.o. 30-439 Kraków, ul.Ksi´˝ycowa 19

639 Firma Audytorska „INMEDEX” spó∏ka z o.o. 31-419 Kraków, ul.Kwartowa 26/57

640 „PRO-AUDITOR, Biegli Rewidenci” spó∏ka z o.o. 31-216 Kraków, ul.Legnicka 5 lok. 14

641 Przedsi´biorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego


„EUROFIN” spó∏ka z o.o. 30-349 Kraków, ul.Lipiƒskiego 8/5

642 Biuro Rewizyjne „MA” spó∏ka z o.o. 31-503 Kraków, ul.Lubicz 25

643 POLINVEST-AUDIT spó∏ka z o.o. 31-503 Kraków, ul.Lubicz 25

644 Jadwiga Wawryk Biuro Rachunkowe „EKSPERT”


dzia∏alnoÊç gospodarcza 31-503 Kraków, ul.Lubicz 25 pok. 639

645 PROFIN Anna Borowiec-Rogalska Kancelaria Bieg∏ego


Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
PROFIN Anna Borowiec-Rogalska 30-698 Kraków, ul.¸ysogórska 3

646 Zak∏ad RachunkowoÊci Stowarzyszenia Ksi´gowych


w Polsce „INTERFIN” spó∏ka z o.o. 31-103 Kraków, ul.Ma∏a 1-3

647 „AUDYTOR” Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów


spó∏ka z o.o. 30-019 Kraków, ul.Mazowiecka 44/2

648 Kazimierz LeÊniak „Wspólna Sprawa” Doradztwo-


-Ekspertyzy-Opinie dzia∏alnoÊç gospodarcza 31-475 Kraków, ul.Miechowity 7/75

649 Stanis∏awa Sudo∏ Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç


gospodarcza 31-475 Kraków, ul.Miechowity 9/34

650 Krystyna Walczyk CENTRUM BADANIA BILANSÓW


I US¸UG KSI¢GOWYCH „OMEGA-W” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 31-571 Kraków, ul.Mogilska 121F/61

651 EUROCONSULT spó∏ka z o.o. 30-102 Kraków, ul.Morawskiego 5

652 Bernadeta Wenda Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç


gospodarcza 30-102 Kraków, ul.Morawskiego 5

653 Jan Ba∏as Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta „INDEKS”


dzia∏alnoÊç gospodarcza 30-704 Kraków, ul.Na Do∏ach 4
Monitor Polski Nr 4 — 82 — Poz. 36

1 2 3
654 Jolanta Grabska-Czekoƒska Kancelaria Audytorska
dzia∏alnoÊç gospodarcza 30-830 Kraków, ul.Nad Potokiem 25/25
655 Danuta Miku∏a Biuro Us∏ug Ksi´gowych i Badania
Sprawozdaƒ Finansowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 30-733 Kraków, ul.Obroƒców Modlina 4
656 Firma Konsultingowo-Audytorska Bieg∏ych Rewidentów,
RachunkowoÊç, Finanse, Podatki „POLEKSPERT”
spó∏ka z o.o. 31-416 Kraków, ul.Olgi Boznaƒskiej 6
657 El˝bieta Kobryƒ — Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 31-419 Kraków, ul.Pana Cogito 11
658 Barbara Cewicka Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowo-
-Podatkowych „TARGET” dzia∏alnoÊç gospodarcza 31-436 Kraków, ul.Piotra Tr´bacza 6/1
659 AUDGAART Maria Wójtowicz Kancelaria Bieg∏ego
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
AUDGAART Maria Wójtowicz 30-612 Kraków, ul.Przykopy 14A/63
660 Przedsi´biorstwo Konsultingowo-Us∏ugowe
„EURO-EKSPERT” spó∏ka z o.o. 31-010 Kraków, ul.Rynek G∏ówny 29
661 „Wspólna Sprawa” Doradztwo-Ekspertyzy-Opinie
spó∏ka z o.o. 30-720 Kraków, ul.Saska 4
662 Biuro Us∏ug Ksi´gowo-Audytorskich „AUDICO”
spó∏ka z o.o. 30-817 Kraków, ul.Snycerska 34-38/146
663 WL FINANSE spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa:
WL Finanse sp. z o.o. 31-116 Kraków, ul.Studencka 8/1
664 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „KONTO” spó∏ka z o.o. 30-102 Kraków, ul.Syrokomli 17
665 Bogus∏aw Cora Biuro Doradztwa Podatkowego
„CONSILIUM” dzia∏alnoÊç gospodarcza 30-127 Kraków, ul.Szablowskiego 6
666 Ma∏opolski Spó∏dzielczy Zwiàzek Rewizyjny zwiàzek
rewizyjny 31-153 Kraków, ul.Szlak 65
667 Biuro Us∏ug Ksi´gowo-Audytorskich EKSPERT
spó∏ka z o.o. 30-003 Kraków, ul.Âlàska 9/1
668 A. M. JESIO¸OWSCY-FINANSE spó∏ka z o.o. 31-024 Kraków, ul.Êw.Marka 31
669 „BiLans” spó∏ka z o.o. 30-653 Kraków, ul.W.S∏awka 16/26
670 Lucyna Jewulska-Budzik „CONSULTA” Podmiot
Uprawniony do Badania Sprawozdaƒ Finansowych
i Wykonywania Doradztwa Podatkowego dzia∏alnoÊç
gospodarcza 31-990 Kraków, ul.Wadowicka 12
671 Barbara Maria Machaj Biuro Us∏ug Rewidenckich
i Rachunkowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 30-347 Kraków, ul.Wadowicka 3/206
672 Hadrian, Kasprzyk, Korzycki — Biegli Rewidenci
spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: Hadrian, Kasprzyk,
Korzycki — Biegli Rewidenci sp. z o.o. 30-347 Kraków, ul.Wadowicka 8a
673 Jerzy Czajka Kancelaria Audytorska dzia∏alnoÊç
gospodarcza 30-612 Kraków, ul.Witosa 29/37
674 „Kancelaria Badania Sprawozdaƒ Finansowych”
spó∏ka z o.o. 30-556 Kraków, ul.Wodna 4/6-8
675 Emilia Sierant Kancelaria Finansowo-Ksi´gowa
„OMEGA” dzia∏alnoÊç gospodarcza 30-076 Kraków, ul.Zakàtek 6A/49
Monitor Polski Nr 4 — 83 — Poz. 36

1 2 3

676 Danuta Mi∏kowska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta


dzia∏alnoÊç gospodarcza 30-076 Kraków, ul.Zakàtek 6A/60
677 Ewa Sienkiewicz Kancelaria RachunkowoÊci
dzia∏alnoÊç gospodarcza 30-389 Kraków, ul.Zaporoska 4/3
678 Teresa Chornikowska CENTRUM RACHUNKOWOÂCI
i SZKOLE¡ „SUKCES” dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: SUKCES 31-227 Kraków, ul.Zieliƒska 22/61
679 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „AUDYT PLUS”
spó∏ka z o.o. 31-314 Kraków, ul.Zygmuntowska 12
680 W∏adys∏aw ˚bik dzia∏alnoÊç gospodarcza 32-065 Krzeszowice,
Wola Filipowska nr 530
681 Biuro RachunkowoÊci i Doradztwa „CENT” spó∏ka z o.o. 34-600 Limanowa, ul.Krakowska 9
682 Wiktoria Dudek Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 34-600 Limanowa, ul.Pi∏sudskiego 74/51
683 Henryka Kobylec Biuro Rachunkowe „ANDYT”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 32-200 Miechów, ul.Jaksice 126
684 Barbara Handzel Biuro Rachunkowe „PERFEKT”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 32-200 Miechów, ul.Rynek 12
685 Jerzy Migas dzia∏alnoÊç gospodarcza 33-370 Muszyna, ul.Jasna 7
686 W∏adys∏aw Korpa∏a Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: Kancelaria 32-400 MyÊlenice, ul.Szpitalna 19
687 Stanis∏aw Potaczek „REWIDENT” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 34-735 Niedêwiedê, Por´ba Wielka 287
688 Stanis∏awa Góral-˚urawlew Biuro Bieg∏ego Rewidenta
„VEGA” dzia∏alnoÊç gospodarcza 33-300 Nowy Sàcz, ul.Armii Krajowej 25/28
689 Aniela Ozga BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç
gospodarcza 33-300 Nowy Sàcz, ul.Browarna 38/33
690 Waldemar Migacz KANCELARIA BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 33-300 Nowy Sàcz,
— skrócona nazwa: KBR W. Migacz ul.D∏ugoszowskiego 44A
691 Lila Stanuch Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 33-300 Nowy Sàcz, ul.Gwardyjska 14
692 mgr Antonina Maler „Partner” Biuro Bieg∏ego
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: 33-300 Nowy Sàcz,
„Partner: BBR mgr Antonina Maler ul.I Pu∏ku Strzelców Podhalaƒskich 6/2
693 Barbara Winiarska-Hamiga „AUDIT” Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 33-300 Nowy Sàcz, ul.KoÊciuszki 1
694 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „FK-EKSPERT”
spó∏ka z o.o. 33-300 Nowy Sàcz, ul.Magazynowa 1
695 Anna Zieliƒska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 33-300 Nowy Sàcz, ul.Okulickiego 16
696 Zbigniew Okoƒ Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç
gospodarcza 33-300 Nowy Sàcz, ul.Rybacka 16
697 Jadwiga Wolak-Rejthar Kancelaria Bieg∏ego
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 33-300 Nowy Sàcz, ul.Tarnowska 44
Monitor Polski Nr 4 — 84 — Poz. 36

1 2 3
698 Irena Migacz Biuro Us∏ug Ksi´gowych dzia∏alnoÊç
gospodarcza 33-300 Nowy Sàcz, ul.Wyspiaƒskiego 22
699 Biuro Rachunkowe „RECORD” spó∏ka z o.o. — skrócona
nazwa: „Biuro Rachunkowe RECORD sp. z o.o.” 33-300 Nowy Sàcz, ul.˚ywiecka 13
700 Janina Kocjan Biuro RachunkowoÊci i Weryfikacji
Bilansów dzia∏alnoÊç gospodarcza 32-300 Olkusz, ul.Bylicy 4/12
701 mgr Janina Kmiecik Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 32-600 OÊwi´cim, ul.3 Maja 23/16
702 Augustyna MoÊciƒska dzia∏alnoÊç gospodarcza 32-602 OÊwi´cim, ul.¸ukasiewicza 3/4
703 El˝bieta Wójcicka „Biuro Bieg∏ego Rewidenta”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 32-600 OÊwi´cim, ul.Szpitalna 98/9
704 Bernarda Wanat Kancelaria Badania Sprawozdaƒ
Finansowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 32-600 OÊwi´cim, ul.Âniadeckiego 14/1
705 Honorata Wojcieszczak Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 32-052 Radziszów, ul.Jarz´binowa 5
706 Zygmunt Bieƒ „Us∏ugi RachunkowoÊci i badaƒ
sprawozdaƒ finansowych” dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: „US¸UGI” 33-172 Siedliska, ul.Siedliska 147 „a”
707 Gra˝yna Seligowska Firma Us∏ugowa „KSI¢GA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 32-447 Siepraw 875
708 Tadeusz Kumorek Przedsi´biorstwo Us∏ugowe
Rewizyjno-Doradcze dzia∏alnoÊç gospodarcza 32-050 Skawina, ul.Daszyƒskiego 7/6
709 Andrzej Âwierkosz dzia∏alnoÊç gospodarcza 34-200 Sucha Beskidzka,
os.Beskidzkie 8/25
710 Józef Kurek BIURO BADANIA SPRAWOZDA¡
FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA
RACHUNKOWOÂCI dzia∏alnoÊç gospodarcza 34-200 Sucha Beskidzka, ul.29 Stycznia 8
711 Krystyna Labut Biuro Us∏ug Ksi´gowych „KL” Bieg∏y
Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza 38-311 Szymbark, Szymbark 488
712 Ryszard Krzoska Firma Audytorsko-Doradcza „Audytor”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 33-100 Tarnów, ul.D∏uga 24/195
713 Ryszard Szybczyƒski Biuro RachunkowoÊci i Rewizji
Sprawozdaƒ dzia∏alnoÊç gospodarcza 33-100 Tarnów, ul.Fàfary 8/37
714 Tarnowska Agencja Dokumentacji, Ewidencji,
Organizacji „TADEO” Firma Konsultingowo-Audytorska
spó∏ka z o.o. 33-100 Tarnów, ul.Krakowska 3/5
715 Lucjan Rutkowski Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç
gospodarcza 33-100 Tarnów, ul.P.Skargi 29/12A
716 Biuro Bieg∏ych Rewidentów spó∏ka z o.o. 33-100 Tarnów, ul.Pi∏sudskiego 5
717 Witold Polaƒski — BIEG¸Y REWIDENT dzia∏alnoÊç
gospodarcza 33-100 Tarnów, ul.Reymonta 35/9
718 „LEXUS AUDIT” spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa:
Lexus Audit Spó∏ka z o.o. lub Lexus Audit Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul.Sikorskiego 5
719 Ma∏opolski Zwiàzek Rewizyjny Spó∏dzielni
Mieszkaniowych zwiàzek rewizyjny 33-100 Tarnów, ul.Sowiƒskiego 19
Monitor Polski Nr 4 — 85 — Poz. 36

1 2 3

720 Julian Kurczab Bieg∏y Rewident Badanie Sprawozdaƒ


Finansowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 33-100 Tarnów, ul.Wita Stwosza 1/25
721 Stanis∏aw Michalski dzia∏alnoÊç gospodarcza 34-100 Wadowice, ul.Batorego 2
722 Stanis∏aw Walczak BIURO US¸UG KSI¢GOWYCH
„BILANS” dzia∏alnoÊç gospodarcza 32-020 Wieliczka, Czarnochowice 61
723 Waleria Odroƒ „WALA” Biuro Ewidencji Ksi´gowej
i Badania Sprawozdaƒ Finansowych dzia∏alnoÊç
gospodarcza 32-020 Wieliczka, ul.Podgórska 26
724 Maria Bigaj Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 32-089 Wielka WieÊ, ul.Czajowice 121
725 Krzysztof Uryga — SIGNUM KANCELARIA BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 32-007 Zabierzów Bocheƒski,
— skrócona nazwa: SIGNUM Wola Zabierzowska 373
726 Teresa Lisek Biuro Ksi´gowo-Podatkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 32-080 Zabierzów, ul.Cmentarna 2

Województwo mazowieckie

1 2 3
727 Henryka Jedliƒska — Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 08-311 Bielany, Kowiesy, ul.èródlana 24
728 Adrianna Pniewska Biuro Rachunkowe „Bilans”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-870 B∏onie, ul.Grodziska 22
729 Marianna Glib dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-422 Borkowice, ul.Dolna 4
730 Maria Wencel Us∏ugi Ksi´gowo Podatkowe i Badanie
Sprawozdaƒ Finansowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-840 Brwinów, ul.Szopena 10D
731 Anastazja Posytek „BAD-EKS” dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-430 Celestynów Pogorzel, ul.G∏ówna 52
732 Maria Tyburska Biuro Us∏ug Ksi´gowych „MARIA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 06-400 Ciechanów, ul.Dygasiƒskiego 15
733 Stefania Pariaszewska Kancelaria Obs∏ugi Finansowej
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: Kancelaria 06-400 Ciechanów,
Obs∏ugi Finansowej ul.Gwardii Ludowej 23 paw. 15
734 Stanis∏awa Majewska KONTO-Plus, Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 06-400 Ciechanów, ul.Jesionowa 25
735 Czes∏aw Defaƒski „AUDYT” dzia∏alnoÊç gospodarcza 06-400 Ciechanów, ul.Krasiƒskiego 6/4
736 „Eksperci Finansowo-Ksi´gowi” spó∏ka z o.o. 06-400 Ciechanów,
ul.ks. P. Âciegiennego 10 lok. 52A
737 Biuro Badaƒ Bilansów i Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych
„EKSPERT” spó∏ka z o.o. 06-400 Ciechanów, ul.P´chcin 42
738 Mieczys∏aw Piotrowski Consult-Audit „PROFIN”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 06-400 Ciechanów, ul.Rumiankowa 14
739 Maria Koszel Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 06-400 Ciechanów, ul.Sikorskiego 9/12
740 Halina Nozdryn-P∏otnicka Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 08-400 Garwolin, ul.KoÊciuszki 57/67
Monitor Polski Nr 4 — 86 — Poz. 36

1 2 3

741 Janina Krzysztoszek Biuro Us∏ug Ksi´gowych i Badania


Bilansów dzia∏alnoÊç gospodarcza 08-400 Garwolin, ul.Senatorska 38/7
742 Krystyna Korczak Biuro Bieg∏ego Rewidenta „DEKRET”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 08-400 Garwolin, ul.Sikorskiego 44
743 Anna Michalik dzia∏alnoÊç gospodarcza 08-400 Garwolin, ul.Stacyjna 17
744 Waldemar Olejniczak Biuro Bieg∏ego Rewidenta
„EKSPERTYZA” dzia∏alnoÊç gospodarcza 09-500 Gostynin, ul.A.Czapskiego 11A/27
745 Kancelaria Ksi´gowa „Wasiak i Sztylko” spó∏ka cywilna 09-500 Gostynin, ul.Ziejkowa 5
746 Anna Seweryniak-Tare∏∏a Biuro Rachunkowe
„SEWANNA” dzia∏alnoÊç gospodarcza 07-440 Goworowo, ul.Ostro∏´cka 25
747 Biuro Bieg∏ych Rewidentów „BBR-FINLEX” spó∏ka z o.o. 05-330 Góra Kalwaria, ul.Moczyd∏ów 31C
748 Barbara Nowak — Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
gospodarcza ul.Bairda 8/19
749 Teresa Szufliƒska Biuro Us∏ug Finansowych 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
i Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Batorego 14A
750 Urszula Sroka „BUK-Fin” Biuro Us∏ug Ksi´gowo-
-Finansowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-827 Grodzisk Mazowiecki,
— skrócona nazwa: BUK-Fin Urszula Sroka ul.Dzia∏kowa 4/1
751 Jadwiga Alina Grabowska Biuro Bieg∏ego Rewidenta 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Konspiracji 12/1
752 Marian Âwirski Biuro Rachunkowe „BILANS” 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Spó∏dzielcza 11/50
753 Jadwiga Godlewska KANCELARIA AUDITINGU
I PODATKÓW „ALFA” dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-600 Grójec, os.Polna 9
754 Irena Jamio∏kowska WAR-KONT dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-080 Izabelin Lipków, ul.Jakubowicza 13
755 „KAPLER I PONIATOWSKI KANCELARIA BIEG¸YCH
REWIDENTÓW” SPÓ¸KA PARTNERSKA
EL˚BIETA KAPLER, ZBIGNIEW PONIATOWSKI 05-080 Izabelin,
spó∏ka partnerska ul.Ludwiga van Beethovena 2
756 Miros∏aw Ciep∏ucha G.M.C. Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-080 Izabelin, ul.Piaskowa 5 Hornówek
757 Jan Kiepiel Audytor-Us∏ugi Finansowo-Ksi´gowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-630 Jedlnia-Letnisko, ul.Piotrowicka 26
758 Józef Âlusarczyk Dorfin Us∏ugi Ksi´gowo Podatkowe
Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-806 Komorów, P´cice, ul.Tulipanowa 1
759 Marian Kopiec Biuro RachunkowoÊci Komputerowej
dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul.Obory 31
760 Barbara Sieradzka Audyt dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-520 Konstancin-Jeziorna,
ul.Skolimowska 29
761 Czes∏aw Bergel „BERGFIN” Biuro Us∏ug Finansowo- 05-520 Konstancin-Jeziorna,
-Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Sobieskiego 67
762 Jadwiga Paszczyk Firma Us∏ug Finansowo Ksi´gowych
„KONWER” dzia∏alnoÊç gospodarcza 08-205 Kornica
763 Joanna Grabowska „BADKONT” Biuro Rachunkowo-
-Audytorskie dzia∏alnoÊç gospodarcza 96-319 Korytów, ul.Âwierkowa 9
Monitor Polski Nr 4 — 87 — Poz. 36

1 2 3
764 Zygmunt Andrzej Kraska — Bieg∏y Rewident Biuro
Badania Sprawozdaƒ Finansowych i Us∏ug
Rachunkowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 08-330 Kosów Lacki, ul.Parkowa 10
765 Marian Âpiewak Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 26-900 Kozienice, ul.Sk∏odowskiej 2/7
766 Lidia Jankowska BIURO US¸UG AUDYTORSKICH
I KSI¢GOWYCH „LIDMAR” dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-120 Legionowo, ul.Czarnieckiego 71
767 Zenon Pawlak „Biuro Us∏ug Rachunkowych”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-120 Legionowo, ul.Hubala 4/5
768 Krystyna Gàska „BIURO RACHUNKOWE” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 05-120 Legionowo, ul.Jagielloƒska 19/15
769 Jadwiga Zieliƒska „Biuro Bieg∏ego Rewidenta-
-AUDITOR” dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-120 Legionowo, ul.Krasiƒskiego 14B
770 Henryk Kata dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-621 Lipie, ul.Machnatka 17
771 Teodora Woêniak BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
BBR TEODORA WOèNIAK 05-092 ¸omianki, ul.Kwiatowa 18
772 Janina Koz∏owska PRESTIGE KANCELARIA
AUDYTORSKA dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona 05-092 ¸omianki, Dziekanów LeÊny,
nazwa: PRESTIGE KANCELARIA AUDYTORSKA ul.Lotników Alianckich 28
773 Agencja Konsultingowo-Audytorska i RachunkowoÊci
„AKAR” spó∏ka z o.o. 05-092 ¸omianki-Dàbrowa, ul.Dolna 42
774 „Kancelaria Audytorska i Serwis Ksi´gowy” spó∏ka z o.o. 05-270 Marki, os. Mickiewicza 13
775 „Finans-Mark” spó∏ka z o.o. 05-270 Marki, ul.Kosynierów 12/312
776 Jadwiga M∏ynarczyk „BALANCE” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 05-270 Marki, ul.R.Traugutta 14
777 Andrzej Manowski Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-822 Milanówek, ul.Krasiƒskiego 3
778 Audytorskie Biuro Rachunkowe „ABRA” spó∏ka z o.o. 05-822 Milanówek, ul.Sportowa 4/25
779 Barbara Chorà˝y BIURO „RACH-AUDYT” dzia∏alnoÊç 05-300 Miƒsk Mazowiecki,
gospodarcza ul.JaÊminowa 23
780 Biuro Rachunkowe „Bilans” spó∏ka z o.o. 05-300 Miƒsk Mazowiecki,
ul.Warszawska 257
781 Krystyna Urszula Gawenda „BIURO RACHUNKOWE”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 06-500 M∏awa, os. Ksià˝àt Maz. paw. 18A
782 Edmund Tomczykowski Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta 06-500 M∏awa,
„AUDYTOR” dzia∏alnoÊç gospodarcza os.Ksià˝àt Mazowieckich 15/8
783 Barbara Z∏otowska dzia∏alnoÊç gospodarcza 09-162 Nacpolsk, ul.Wspólna 12/9
784 Teresa Misztal Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 09-120 Nowe Miasto, ul.Grunwaldzka 6
785 Anna Âmierska Profesjonalne Biuro Rachunkowe 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
„BILANS” dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.gen.Berlinga 5/32
786 Consulting Finansowo-Inwestycyjny „URBI” spó∏ka z o.o. 07-300 Ostrów Mazowiecka,
ul.Kiliƒskiego 2/42
Monitor Polski Nr 4 — 88 — Poz. 36

1 2 3

787 Konstanty Kubicki BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç 07-300 Ostrów Mazowiecka,


gospodarcza ul.Lipowa 18/27
788 Barbara Magierowska KSI¢GOWOÂå-BILANSE
dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-805 Otr´busy, ul.T´czowa 14A
789 „MEDIANA” spó∏ka z o.o. 05-805 Otr´busy, Kanie, ul.Górna 3B
790 Janina Grajda — US¸UGI KSI¢GOWE dzia∏alnoÊç
gospodarcza — skrócona nazwa: US¸UGI KSI¢GOWE 05-400 Otwock, ul.Andriollego 54/7
791 Us∏ugi Finansowo-Ksi´gowe „ZYGA” spó∏ka z o.o. 05-402 Otwock, ul.Mickiewicza 31
792 Walentyna Perzyƒska BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: BBR-WAPE 05-402 Otwock-Âwider, ul.Majowa 24
793 Henryk Jóêwik „Kancelaria Ksi´gowa” dzia∏alnoÊç 05-850 O˝arów Mazowiecki,
gospodarcza Macierzysz, ul.Mazowiecka 33
794 Krzysztof Skibiƒski AUDO-bieg∏y rewident dzia∏alnoÊç 05-850 O˝arów Mazowiecki,
gospodarcza — skrócona nazwa: AUDO-bieg∏y rewident ul.Obroƒców Warszawy 10/26
795 Janusz Smoliƒski dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-850 O˝arów Mazowiecki,
ul.Obroƒców Warszawy 14/32
796 Bohdan Po∏otnicki Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 05-501 Piaseczno, ul.Krasiƒskiego 3/1
797 Krystyna Janicka „BILANS” Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-820 Piastów, al.Tysiàclecia 14/5
798 Teresa Kowalik „TE-KA” Bieg∏y rewident dzia∏alnoÊç
gospodarcza 05-820 Piastów, ul.J.Dàbrowskiego 1/7
799 „Marlon Audyt” spó∏ka z o.o. 05-820 Piastów, ul.Kasprowicza 33
800 AUDYTOR SPO¸EM spó∏ka z o.o. 05-820 Piastów, ul.Moniuszki 10
801 Izabela Olejnik KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: KBR 05-820 Piastów, ul.˚eromskiego 11
802 W∏adys∏aw Taraba Firma „TABIKS” Us∏ugi
Ksi´gowe, Badanie Bilansów, Ekspertyzy dzia∏alnoÊç
gospodarcza 05-860 P∏ochocin, ul.Chopina 21
803 Stanis∏awa Bo˝ena Redliƒska Biuro Bieg∏ego
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 09-400 P∏ock, Brwilno 9A
804 Biuro Bieg∏ych Rewidentów „OPINIA” spó∏ka z o.o. 09-402 P∏ock, ul.Dzia∏kowa 10
805 Kazimierz Borek dzia∏alnoÊç gospodarcza 09-400 P∏ock, ul.Hermana 1/118
806 „GAMA” spó∏ka z o.o. 09-402 P∏ock, ul.Kochanowskiego 1A/2
807 „EKSPERT-FIN” Biegli Rewidenci spó∏ka z o.o. 09-400 P∏ock, ul.Kwiatka 41/1
808 Mieczys∏aw Majewski Biuro Us∏ug Rachunkowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 09-402 P∏ock, ul.Tumska 6/1
809 B.R. AUDYT spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa:
B.R. AUDYT Sp. z o.o. 09-100 P∏oƒsk, ul.19 Stycznia 41B
810 Anna Koska KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA
EKSPERT dzia∏alnoÊç gospodarcza 09-100 P∏oƒsk, ul.Kwiatowa 14D
811 „REWIDENT A-P” spó∏ka z o.o. 05-800 Pruszków,
al.Wojska Polskiego 20A/48
Monitor Polski Nr 4 — 89 — Poz. 36

1 2 3
812 FI-DAR spó∏ka z o.o. 05-800 Pruszków, ul.Andrzeja 6/7
813 „WIDOR” spó∏ka z o.o. 05-800 Pruszków, ul.Kraszewskiego 5 p. 3
814 Krystyna Wilewska Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 05-800 Pruszków, ul.Powstaƒców 99/9
815 „MULTIMAN” spó∏ka z o.o. 05-800 Pruszków, ul.Staszica 1
816 Wanda Kurzela Biuro Bieg∏ego Rewidenta „BILANS”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-800 Pruszków, ul.Staszica 1 pok. 130
817 Alicja Opoka-Atkonis „Biuro Audytorskie” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 05-800 Pruszków, ul.Stawowa 4
818 Irmina Janakowska Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-800 Pruszków, ul.Wokulskiego 10/15
819 Tadeusz Kaliszewski Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 06-300 Przasnysz, ul.Ró˝ana 35
820 Teresa Piekutowska Biuro Rachunkowe „DEBET”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 06-100 Pu∏tusk, ul.Widok 12/13
821 Jolanta Sa∏amacha „JOLANTA” BIURO RACHUNKOWE 26-600 Radom,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Czachowskiego 34 pok. 104
822 Zofia Prokop dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-600 Radom, ul.Filtrowa 15/47
823 Adam Gospodarczyk „˚YRO” dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-600 Radom, ul.Gabrieli Zapolskiej 17/1
824 Mieczys∏aw Skwarek „Rewidentus” dzia∏alnoÊç
gospodarcza — skrócona nazwa: „Rewidentus” 26-600 Radom, ul.Gagarina 25/20
825 „AUDYTOR” Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów spó∏ka z o.o. 26-600 Radom, ul.G∏ówna 37/39 m. 1
826 Alina Kaliszczak BADANIE SPRAWOZDA¡
FINANSOWYCH I PROWADZENIE RACHUNKOWOÂCI
dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-600 Radom, ul.Grenadierów 10/8
827 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „R i S” spó∏ka z o.o. 26-600 Radom, ul.Hallera 13/37
828 Janina Kropacz Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 26-600 Radom, ul.Hallera 4/11
829 mgr Jacek Znamiec BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA
dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-617 Radom, ul.Hallera 5/22
830 Wies∏awa Grotkowska „EKSPERT” BIURO BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-600 Radom, ul.Kana∏owa 10/12 m. 13
831 Marian ¸uczkiewicz Bieg∏y Rewident Biuro rachunkowo-
-audytingowe dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-611 Radom, ul.Kasandry 5/5
832 Zdzis∏aw Kucharski Bieg∏y Rewident Biuro Us∏ug
Audytu i RachunkowoÊci dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: Biuro Us∏ug Audytu
i RachunkowoÊci 26-600 Radom, ul.Katowicka 15/47
833 El˝bieta Zi´tek dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-600 Radom, ul.Kolberga 20/18
834 Danuta Gunerka Przedsi´biorstwo Us∏ug Finansowo-
-Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-600 Radom, ul.Komandosów 4/184
835 Zofia Michalska dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-600 Radom, ul.Kusociƒskiego 11/21
836 Stanis∏aw Lipa BIURO AUDYTINGU I RACHUNKOWOÂCI
BIEG¸Y REWIDENT dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-600 Radom, ul.¸àkowa 94/1
Monitor Polski Nr 4 — 90 — Poz. 36

1 2 3

837 El˝bieta ˚urowska Przedsi´biorstwo Us∏ug


Rozrachunkowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-600 Radom, ul.PCK 7/31
838 Jerzy Kierasiƒski „JEDORMI” BIURO RACHUNKOWE
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
JEDORMI BR Kierasiƒski J. 26-611 Radom, ul.Placowa 13/17 m. 1
839 Genowefa Jaskólska Badanie bilansów. Us∏ugi
fin-ksi´gowe dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-600 Radom, ul.Planty 25/84
840 Biuro Badania Bilansów i Prowadzenia Ksiàg
Rachunkowych spó∏ka cywilna 26-600 Radom, ul.Renesansowa 5/5
841 El˝bieta Jafra dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-611 Radom, ul.Sandomierska 22/27
842 Genowefa Nowak „EKSPERT” US¸UGI KSI¢GOWO-
-FINANSOWE dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-600 Radom, ul.Sowiƒskiego 15/43
843 Irena Zacko-Pajàk „ABAKUR-1” Przedsi´biorstwo
Us∏ugowe dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-600 Radom, ul.Struga 7A
844 Wac∏aw Kozera dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-600 Radom, ul.Szczawiƒskiego 5/28
845 „BILKON” spó∏ka z o.o. 26-600 Radom, ul.Âwierkowa 32
846 „BI-SAP” spó∏ka cywilna 26-600 Radom, ul.Wodna 13/21 pok. 111
847 Tadeusz Nowak „BILANS” dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-600 Radom, ul.Zamoyskiego 2/13
848 Henryka Piàtkowska BADANIE BILANSÓW I US¸UGI
FINANSOWO-KSI¢GOWE dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-600 Radom, ul.˚eromskiego 114/87
849 „B & C & AUDITORS” Doradztwo i Us∏ugi Audytingowe
spó∏ka z o.o. 26-600 Radom, ul.˚eromskiego 75/411A
850 Sabina Kaliƒska Biuro Bieg∏ego Rewidenta „KaSBo”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-250 Radzymin, ul.Mickiewicza 1
851 Barbara Majewska Biuro Ksi´gowoÊci i Badania
Bilansów dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-250 Radzymin, ul.Stary Rynek 25/I/9
852 Teresa Kowalska „TESA” Badanie Bilansów i Us∏ugi
Finansowo-Ksi´gowe dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-090 Raszyn, al.Krakowska 4
853 Czes∏awa Mikucka — Biuro Bieg∏ego Rewidenta
„SALDO-SERWIS” dzia∏alnoÊç gospodarcza 07-411 Rzekuƒ, ul.Ostrowska 8
854 Irena Krawczyk dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-140 Serock, ul.Pu∏tuska 27/17
855 Anna Kosyl AKO-REWIDENT dzia∏alnoÊç gospodarcza 08-110 Siedlce, ul.As∏anowicza 8/7
856 Teresa Zachariasz „RACHMISTRZ” BIURO BADANIA
SPRAWOZDA¡ FINANSOWYCH I US¸UG
RACHUNKOWYCH dzia∏alnoÊç gospodarcza 08-110 Siedlce, ul.Bema 25/13
857 Barbara P∏atek Biuro Rachunkowe Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 08-110 Siedlce, ul.Browarna 1 lok. 2
858 Centrum Finansowo-Ekonomiczne „CEFIX”
spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: Centrum
Finansowo-Ekonomiczne „CEFIX” sp. z o.o. 08-110 Siedlce, ul.Brzeska 12
859 „EKSPERT” Biuro Bieg∏ego Rewidenta spó∏ka z o.o. 08-110 Siedlce, ul.Che∏moƒskiego 16
860 Irena Marciniuk BIURO RACHUNKOWE „BILANS” 08-110 Siedlce,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Czerwonego Krzy˝a 15/2
861 „KONTEX” spó∏ka z o.o. 08-110 Siedlce, ul.Kruczkowskiego 3A
Monitor Polski Nr 4 — 91 — Poz. 36

1 2 3

862 „EkoFinans” spó∏ka z o.o. 08-110 Siedlce, ul.Obroƒców Helu 25

863 Halina Arczewska Biuro Us∏ug Ksi´gowych


i Audytorskich „PERFEKT” dzia∏alnoÊç gospodarcza 08-110 Siedlce, ul.Podlaska 57

864 Pawe∏ Romanowski — Biuro Weryfikacji Sprawozdaƒ


Finansowych i RachunkowoÊci „REWIDENT”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 08-110 Siedlce, ul.Pu∏askiego 28/7

865 Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe „TAX”


dzia∏alnoÊç gospodarcza 08-110 Siedlce, ul.Pusta 5/9

866 Przedsi´biorstwo Us∏ugowe „KONTAFIN” spó∏ka z o.o. 08-110 Siedlce, ul.Soko∏owska 37/41

867 Jadwiga Michalak RachunkowoÊç, ksi´gowoÊç


i kontrola ksiàg. Doradztwo Podatkowe „BADOREKS”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 09-533 S∏ubice, ul.Rybaki 21

868 Jerzy CieÊlak „Biuro Rachunkowe” dzia∏alnoÊç


gospodarcza 96-500 Sochaczew, ul.15 Sierpnia 40B

869 Jan Skórczyƒski Biuro Bieg∏ego Rewidenta


dzia∏alnoÊç gospodarcza 09-110 Suchocin, ul.Kwiatowa 10

870 Boles∏awa Piszczek Biuro Bieg∏ego Rewidenta


„AUDYTOR” dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-071 Sulejówek, ul.Okrzei 18

871 „PO¸AWSKI-AUDYTOR” spó∏ka z o.o. 05-070 Sulejówek, ul.Paderewskiego 48

872 Irena Stanis∏awa Owczarek Biuro Bieg∏ego Rewidenta


„PERFEKT” dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-500 Szyd∏owiec, ul.Narutowicza 65

873 „PricewaterhouseCoopers” spó∏ka z o.o. 00-638 Warszawa, al.Armii Ludowej 14

874 SYSTEM REWIDENT spó∏ka z o.o. 01-031 Warszawa, al.Jana Paw∏a II 61C

875 Krystyna Borodziuk Biuro Finansowo-Ksi´gowe


Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 00-175 Warszawa, al.Jana Paw∏a II 80 E23

876 Regionalny Zwiàzek Rewizyjny Rolniczych Spó∏dzielni


Mazowsza, Kurpii i Podlasia zwiàzek rewizyjny 00-508 Warszawa, Al.Jerozolimskie 27

877 „AUDYT LEXPRESS” spó∏ka z o.o. 00-024 Warszawa,


Al.Jerozolimskie 42 lok. 68

878 EVIP AUDIT spó∏ka z o.o. 01-002 Warszawa, Al.Jerozolimskie 81

879 Biuro Bieg∏ych Rewidentów C i G-Consult Audyt


spó∏ka z o.o. 02-001 Warszawa, Al.Jerozolimskie 91

880 „AZET” Audyt-Zarzàdzanie Ekspertyzy spó∏ka z o.o. 02-001 Warszawa,


Al.Jerozolimskie 91 pok. 1

881 „PERFECTUM AUDIT” Doradcy Finansowo-Ksi´gowi 02-777 Warszawa,


spó∏ka z o.o. al.Kom. Edukacji Narodowej 98

882 Cecylia Barwicka — Us∏ugi bieg∏ego rewidenta


dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-668 Warszawa, al.Lotników 20/25

883 Biuro Rachunkowe „ANPRO” spó∏ka z o.o. 02-555 Warszawa, Al.Niepodleg∏oÊci 143/50

884 W∏odzimierz Naumiuk ABAKUS — kancelaria bieg∏ego 02-009 Warszawa,


rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza Al.Niepodleg∏oÊci 245/59

885 Jan Baranik dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-930 Warszawa, al.Sobieskiego 60/40


Monitor Polski Nr 4 — 92 — Poz. 36

1 2 3

886 „Marciniuk i Wspólnicy Spó∏ka z ograniczonà


odpowiedzialnoÊcià, Spó∏ka Audytorska” spó∏ka z o.o. 00-580 Warszawa, al.Szucha 13/15
887 Kurt Iversen BALTIC ACCOUNTANTS AND
CONSULTANTS dzia∏alnoÊç gospodarcza 01-524 Warszawa, al.Wojska Polskiego 11
888 Kazimiera Be∏kowska Biuro Us∏ug Finansowo-
-Ksi´gowych „BUCHALTERIA” dzia∏alnoÊç gospodarcza 03-982 Warszawa, ul.Abrahama 12/96
889 Krystyna Âwinarska „AUDYTOR” Biuro Us∏ug
Rachunkowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 03-580 Warszawa, ul.Askenazego 1/106
890 „AUDIT SERVICES” spó∏ka z o.o. 03-978 Warszawa, ul.Ateƒska 10/14
891 Roman Dàbrowski — FINANCIAL SERVICES dzia∏alnoÊç
gospodarcza 02-674 Warszawa, ul.Bachmacka 5/51
892 „Bilansista-Weryfikator” spó∏ka z o.o. 03-982 Warszawa, ul.Bartosika 8/51
893 Biuro Audytorsko-Rachunkowe „Eurokonsulting”
spó∏ka z o.o. 02-349 Warszawa, ul.BaÊniowa 3 p.107
894 „CONCORDE CONSULTING AND AUDITING Ltd.”
spó∏ka z o.o. 02-349 Warszawa, ul.BaÊniowa 3 p.312
895 „SKONTO-FICADEX” spó∏ka z o.o. 02-349 Warszawa, ul.BaÊniowa 3 pok. 608
896 ROEDL AUDIT spó∏ka z o.o. 00-310 Warszawa, ul.Bednarska 7
897 Biuro Rachunkowo-Podatkowe „INTRATA” spó∏ka z o.o. 01-244 Warszawa, ul.Bema 65
898 Barbara Pogorzelska dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-904 Warszawa, ul.Bernardyƒska 20/63
899 Alfreda Kamiƒska Biuro Us∏ug Ksi´gowych „ALKAM”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-904 Warszawa, ul.Bernardyƒska 21/1
900 Ryszard Gorycki „Kancelaria Finansowa” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 02-904 Warszawa, ul.Bernardyƒska 22/23
901 „KADIS” spó∏ka z o.o. 01-494 Warszawa, ul.Blatona 2/43
902 Alina Barcikowska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 01-461 Warszawa, ul.Bogatyƒska 8/25
903 Stanis∏aw Kuêmiƒski Pracownia RachunkowoÊci 01-923 Warszawa,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Bogus∏awskiego 20/78
904 „AUDIT C-LAND” spó∏ka z o.o. 01-437 Warszawa, ul.Bolecha 68
905 „QUAL” spó∏ka z o.o. 00-203 Warszawa,
ul.Bonifraterska 3/11 m. 16
906 Zofia Srebrzyƒska „ELZA” Agencja Us∏ugowo-
-Audytingowa dzia∏alnoÊç gospodarcza 00-502 Warszawa, ul.Bracka 11/13 m. 78
907 „EMITAUDYTOR Ltd.” spó∏ka z o.o. 00-028 Warszawa, ul.Bracka 18/21
908 Audyt i Bilans Serwis spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa:
Audyt i Bilans Serwis Sp. z o.o. 00-028 Warszawa, ul.Bracka 25
909 „Janina Linka Grupa Audytorsko-Konsultingowa” 01-771 Warszawa,
spó∏ka z o.o. ul.Broniewskiego 20/129
910 „NOMAG-AUDIT” spó∏ka z o.o. 01-865 Warszawa,
ul.Broniewskiego 77/124
911 Jolanta Romuzga A & C Kancelaria Us∏ug Audytorskich
i Consultingowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-991 Warszawa, ul.Bruzdowa 105L
Monitor Polski Nr 4 — 93 — Poz. 36

1 2 3

912 Krystyna Socha dzia∏alnoÊç gospodarcza 04-985 Warszawa, ul.Brzostowska 13


913 „RSM Salustro Reydel Polska” spó∏ka z o.o. 00-613 Warszawa,
ul.Cha∏ubiƒskiego 8 p. 32
914 „ULIVEX — EXPERT” spó∏ka z o.o. 00-891 Warszawa, ul.Ch∏odna 20/65
915 KPMG Audyt spó∏ka z o.o. 00-867 Warszawa, ul.Ch∏odna 51, XVI p.
916 „A. Bombik Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta” spó∏ka z o.o. 04-314 Warszawa, ul.Ch∏opickiego 11/13
917 AUDYTOR SERVICE spó∏ka z o.o. 00-020 Warszawa, ul.Chmielna 8
918 „Polskie Centrum Audytu i RachunkowoÊci” spó∏ka z o.o. 00-791 Warszawa, ul.Chocimska 28
919 Helena J´drych Biuro Bieg∏ego Rewidenta
„KSI¢GOPOL” dzia∏alnoÊç gospodarcza 03-332 Warszawa, ul.Chodecka 1/134
920 Janusz Procner FINANSISTA dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: FINANSISTA 03-984 Warszawa, ul.Cichociemnych 4/34
921 Helena Âwie˝ak Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 02-716 Warszawa, ul.Cieszyƒska 5/32
922 Alina Teresa Kizielewicz „A.T.K.” RachunkowoÊç,
Badanie Bilansów, Doradztwo Finansowe i Podatkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: „A.T.K.” 03-016 Warszawa, ul.Ciupagi 2A/17
923 Andrzej Jakubowicz AUDITING ANALIZY dzia∏alnoÊç 00-436 Warszawa,
gospodarcza ul.Czerniakowska 201A/52
924 Justyna Turkowska Biuro Rachunkowe „Saldo”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 00-436 Warszawa, ul.Czerniakowska 203/7
925 „Elpfinans” spó∏ka z o.o. 00-714 Warszawa, ul.Czerniakowska 38A/6
926 Kazimierz Kowalczyk Biuro Bieg∏ego Rewidenta 02-496 Warszawa,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Czerwona Droga 7/18
927 „STEJURS” spó∏ka z o.o. 03-028 Warszawa, ul.Czo∏owa 40M
928 „AUDIT-SKARBIEC-BIURO DORADCZE” spó∏ka z o.o. 01-914 Warszawa, ul.Dantego 7/380
929 Bo˝enna Zembaczyƒska DORADCA FINANSOWY
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: 02-784 Warszawa,
DORADCA FINANSOWY ul.Dembowskiego 12/39
930 „JUSTAN AUDYTOR” spó∏ka z o.o. 02-490 Warszawa, ul.Denarowa 27
931 Henryka Pasterska Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 01-441 Warszawa, ul.Deotymy 45/79
932 Mieczys∏aw Boguski „Mecis” dzia∏alnoÊç gospodarcza 00-774 Warszawa, ul.Dolna 2A/62
933 Robert Winiarski — REZWI dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-672 Warszawa, ul.Domaniewska 22/13
934 „Firma Audytorska Lakron” spó∏ka z o.o. — skrócona
nazwa: „Firma Audytorska Lakron” Sp. z o.o. 02-672 Warszawa, ul.Domaniewska 41
935 Biuro Audytorsko-Ksi´gowe „Value” spó∏ka z o.o. 01-355 Warszawa, ul.Doroszewskiego 9/19
936 „MAREN” spó∏ka z o.o. 01-361 Warszawa, ul.Drogomilska 23/41
937 Ewa Kozera Biuro Audytorsko-Rachunkowe „EWA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-495 Warszawa, ul.Drzyma∏y 12/31
938 Teresa Za∏´ska KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA
dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-495 Warszawa, ul.Drzyma∏y 18/24
Monitor Polski Nr 4 — 94 — Poz. 36

1 2 3

939 REWIKS spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: REWIKS


Sp. z o.o. 01-445 Warszawa, ul.E.Cio∏ka 11A lok. 105
940 A i E Consult spó∏ka z o.o. 01-747 Warszawa, ul.Elblàska 15/17
941 „POLAUDIT” spó∏ka z o.o. 01-747 Warszawa, ul.Elblàska 15/17
942 Janina Wasilewska — „Biuro us∏ug rachunkowych
i audytorskich” dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona
nazwa: „Biuro us∏ug rachunkowych i audytorskich-
Janiny Wasilewskiej” 01-737 Warszawa, ul.Elblàska 63/13
943 Hanna Ptaszyƒska dzia∏alnoÊç gospodarcza 01-123 Warszawa, ul.Elekcyjna 29/20
944 ARTHUR ANDERSEN spó∏ka z o.o. 00-113 Warszawa, ul.Emilii Plater 53
945 „Ernst & Young Audit” spó∏ka z o.o. 00-113 Warszawa, ul.Emilii Plater 53
946 Henryk Zatorski BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA
„AUDYTOR” dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-482 Warszawa, ul.Fasolowa 24/1
947 „Kancelaria Rewidentów i Doradców KRD” spó∏ka z o.o. 03-707 Warszawa, ul.Floriaƒska 8 lok. 2
948 „MAZARS & GUERARD AUDYT” spó∏ka z o.o. 00-372 Warszawa, ul.Foksal 16
949 Tadeusz Lelito „System” Koncesjonowane Biuro
Rachunkowe Bieg∏ych Rewidentów dzia∏alnoÊç
gospodarcza 03-906 Warszawa, ul.Francuska 21/5
950 „Deloitte & Touche Audit Services” spó∏ka z o.o. 00-097 Warszawa, ul.Fredry 6
951 „Integra — Bilans” Grupa Audytorsko-Konsultingowa
spó∏ka z o.o. 00-362 Warszawa, ul.Ga∏czyƒskiego 4
952 Czes∏aw Zaw∏ocki Biuro Bieg∏ych Rewidentów
WERYFIKATOR BIS dzia∏alnoÊç gospodarcza 01-122 Warszawa, ul.Garbiƒskiego 4/2
953 „Consultim Audit” spó∏ka z o.o. 04-078 Warszawa, ul.Garibaldiego 4 lok. 19
954 Jan Adamczyk Biuro Rachunkowe ADAÂ dzia∏alnoÊç
gospodarcza 01-510 Warszawa, ul.gen.Zajàczka 15
955 Józef Niedêwiedê Biuro Us∏ug Ksi´gowych
i Audytorskich dzia∏alnoÊç gospodarcza 03-287 Warszawa, ul.G∏´bocka 59 lok. 6
956 „C & R Auditors” spó∏ka z o.o. 01-460 Warszawa, ul.Górczewska 212/226
957 „B & J Audyt — Grupa Audytorów Polskich” 01-460 Warszawa,
spó∏ka z o.o. ul.Górczewska 228C lok. 11
958 „WBS RachunkowoÊç Consulting” spó∏ka z o.o. 02-548 Warszawa,
— skrócona nazwa: „WBS” Sp. z o.o. ul.Gra˝yny 13/15 lok. 206-209
959 Tadeusz Marczak dzia∏alnoÊç gospodarcza 04-357 Warszawa,
ul.Grochowska 174/176 m. 24
960 Barbara Poniatowska „Weryfikator Plus” dzia∏alnoÊç 03-822 Warszawa,
gospodarcza ul.Grochowska 341 lok. 105
961 PERFECTA-AUDIT SERVICES spó∏ka z o.o. 02-314 Warszawa, ul.Grójecka 38
962 „Jan Dworniak Centrum Badaƒ Audytorskich, Analiz
i Doradztwa Finansowego” spó∏ka z o.o. 00-855 Warszawa, ul.Grzybowska 37A
963 Jadwiga P´kalska „Rewident JP”— Biuro Audytorskie
i RachunkowoÊci dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona
nazwa: „Rewident JP” 01-651 Warszawa, ul.Gwiaêdzista 29/163
Monitor Polski Nr 4 — 95 — Poz. 36

1 2 3

964 „KAMI¡SKI I WSPÓLNICY — Biegli Rewidenci 01-651 Warszawa,


i Konsultanci Podatkowi” spó∏ka z o.o. ul.Gwiaêdzista 7D lok. 23
965 „ELDOR” Serwis Finansowo-Ksi´gowy spó∏ka z o.o. 02-784 Warszawa, ul.Herbsta 1/38
966 „BUCHALTER” Wies∏aw Rychter Bieg∏y Rewident
dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-784 Warszawa, ul.Herbsta 2A/38
967 „Bogdan Miedziƒski Auditing Group” spó∏ka z o.o. 00-682 Warszawa, ul.Ho˝a 66/68
968 Krajowy Zwiàzek Spó∏dzielni Mleczarskich — Zwiàzek
Rewizyjny zwiàzek rewizyjny 00-950 Warszawa, ul.Ho˝a 66/68
969 „FINPOL-BBS” Biuro Badania Sprawozdaƒ spó∏ka z o.o. 00-710 Warszawa, ul.Idzikowskiego 12/5
970 „ANABAD” spó∏ka z o.o. 04-083 Warszawa, ul.Igaƒska 26/75
971 „Wessly” spó∏ka z o.o. 02-660 Warszawa, ul.Irysowa 24A
972 El˝bieta Filipczuk Biuro Us∏ug Audytorskich i Ksi´gowych 02-645 Warszawa,
„ELF” dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.J.Bytnara „Rudego” 13A/7
973 „EKA” spó∏ka z o.o. 01-494 Warszawa,
ul.J.Kaden-Bandrowskiego 5/31
974 Pelagia Ochota AGIO Biuro Bieg∏ych Rewidentów
dzia∏alnoÊç gospodarcza 01-112 Warszawa, ul.J.Krysta 3/34
975 Firma Doradczo-Ksi´gowa „IZABEX” spó∏ka z o.o. 02-743 Warszawa,
ul.J.Sebastiana Bacha 10/701
976 Urszula Sadowska „ASSETS-CONSULTING”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 03-721 Warszawa, ul.Jagielloƒska 5A/16
977 „AUDIT CONSULT” spó∏ka z o.o. 00-764 Warszawa,
ul.Jana Sobieskiego 104 lok. 23
978 „BUCHALTER” spó∏ka z o.o. 00-378 Warszawa, ul.Jaracza 3/13
979 Teresa Niedzió∏ka-Szubiakiewicz dzia∏alnoÊç gospodarcza 04-171 Warszawa, ul.Jarociƒska 1/153
980 „EMIST AUDYT” spó∏ka z o.o. 00-013 Warszawa, ul.Jasna 1
981 „AKRO 3” spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: AKRO 3 00-054 Warszawa, ul.Jasna 26
982 Horwath JBC Audit spó∏ka z o.o. 00-467 Warszawa, ul.Jazdów 8A
983 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne „PROFIT”
spó∏ka z o.o. 02-594 Warszawa, ul.Juliana Bruna 32
984 Anna Samulska Biuro Rachunkowe „RF” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 02-594 Warszawa, ul.Juliana Bruna 34/38
985 Ryszard O˝yƒski ROY Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 01-313 Warszawa, ul.Karabeli 11/11
986 Tamara Roguska ATEST dzia∏alnoÊç gospodarcza 04-042 Warszawa,
ul.kard.A.Kakowskiego 14/14
987 „WERYFIKACJA” spó∏ka z o.o. 00-168 Warszawa, ul.Karmelicka 19/150
988 „Doradztwo Finansowe FA” spó∏ka z o.o. 04-848 Warszawa, ul.Kàkolowa 37
989 Stanis∏awa Grudziƒska Biuro Rachunkowe Bieg∏ego
Rewidenta „BRBR” dzia∏alnoÊç gospodarcza 04-359 Warszawa, ul.Kobielska 13/90
990 Jerzy Smejda VER AUDYTOR dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-785 Warszawa, ul.Koƒski Jar 8/47
Monitor Polski Nr 4 — 96 — Poz. 36

1 2 3

991 FINANS-SERVIS Zespó∏ Doradców Finansowo-


-Ksi´gowych Spó∏ka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS
spó∏ka z o.o. 00-336 Warszawa, ul.Kopernika 30
992 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „FK-EKSPERT”
spó∏ka z o.o. 00-950 Warszawa, ul.Kopernika 30
993 Krajowy Zwiàzek Rewizyjny Spó∏dzielni „Samopomoc
Ch∏opska” zwiàzek rewizyjny 00-950 Warszawa, ul.Kopernika 30
994 „Billex” Biuro Rewidencko-Ksi´gowe spó∏ka z o.o. 02-496 Warszawa, ul.Koronacyjna 4
995 INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI
I WSPÓLNICY — AUDYT spó∏ka z o.o. 04-085 Warszawa, ul.Korytnicka 28
996 „Biuro Us∏ug Audytorskich B. J. Szafraƒscy” spó∏ka z o.o. 02-953 Warszawa, ul.Kosiarzy 37 lok. 62
997 dr Jerzy Szafraƒski Biuro Us∏ug Audytorskich
i Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-953 Warszawa, ul.Kosiarzy 37 lok. 62
998 Adela Teter „ADET” Us∏ugi Ksi´gowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 01-315 Warszawa, ul.Kossutha 10/13
999 „ABAKUS” spó∏ka z o.o. 03-214 Warszawa, ul.Krasnobrodzka 4/205
1000 BAKER TILLY (AUDIT) POLAND spó∏ka z o.o. 00-060 Warszawa, ul.Królewska 27
1001 Marianna Sobczyk M. S. AUDIT-BILANS dzia∏alnoÊç 02-954 Warszawa,
gospodarcza ul.Królowej Marysieƒki 19/86
1002 Grant Thornton spó∏ka z o.o. 00-380 Warszawa, ul.Kruczkowskiego 8
1003 Biuro Audytorskie i Rachunkowe „Audit-Ekspert”
spó∏ka z o.o. 02-517 Warszawa, ul.Krzysztofa Komedy 2
1004 Czes∏awa Zalewska BIURO KSI¢GOWE dzia∏alnoÊç
gospodarcza 03-134 Warszawa, ul.Ksià˝kowa 9G/618
1005 Bronis∏awa Ozimek Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-792 Warszawa, ul.Lanciego 6/62
1006 Bronis∏awa Wierzbicka Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 01-315 Warszawa, ul.Lazurowa 6/151
1007 Audytorskie Biuro Rachunkowe „Goodwill” spó∏ka z o.o.
— skrócona nazwa: Audytorskie Biuro Rachunkowe
Goodwill sp.z o.o. 02-013 Warszawa, ul.Lindleya 14 lok. 8
1008 Kazimierz Maziarz Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów
„DORACH” dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona
nazwa: KBR „DORACH” 02-793 Warszawa, ul.Lokajskiego 4/6
1009 Hanna Kulawik BIURO AUDYTORSKO-KSI¢GOWE
„JACHAN” dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-793 Warszawa, ul.Lokajskiego 6 lok. 30
1010 „CHANGE” spó∏ka z o.o. 04-308 Warszawa, ul.Lubieszowska 5
1011 Biuro Bieg∏ego Rewidenta Us∏ugi Informatyczno
Ksi´gowe spó∏ka z o.o. 04-687 Warszawa, ul.Lucerny 108
1012 „Staniszewski & Richter” spó∏ka z o.o. 00-658 Warszawa, ul.Lwowska 10/21
1013 Haarmann, Hemmelrath & Partner Wirtschaftsprufung
spó∏ka z o.o. 00-660 Warszawa, ul.Lwowska 19
1014 Joanna Jackowicz BIURO KSI¢GOWE „COMPUTER”
AUDIT dzia∏alnoÊç gospodarcza 03-320 Warszawa, ul.¸àkociƒska 9
Monitor Polski Nr 4 — 97 — Poz. 36

1 2 3

1015 „DOSSIER” spó∏ka z o.o. 00-845 Warszawa, ul.¸ucka 20/55


1016 Kazimierz Lewaƒski Kancelaria Audytorska dzia∏alnoÊç
gospodarcza 04-133 Warszawa, ul.¸ukowska 31/30
1017 Ewa Sobiƒska AKONTO dzia∏alnoÊç gospodarcza 04-133 Warszawa, ul.¸ukowska 46/28
1018 „REWID” spó∏ka z o.o. 04-088 Warszawa, ul.Majdaƒska 13/67
1019 Biuro Bieg∏ego Rewidenta i Us∏ug Rachunkowo-
-Finansowych „HAZET” spó∏ka z o.o. 02-104 Warszawa, ul.Majewskiego 12/19
1020 Janina ZaraÊ „Ekspert” — Chomiczówka dzia∏alnoÊç 01-923 Warszawa,
gospodarcza ul.Marii Dàbrowskiej 5/103
1021 „Agnieszka Czarnecka i Wspólnicy — Kancelaria 01-641 Warszawa,
Bieg∏ych Rewidentów” spó∏ka z o.o. ul.Marii Kazimiery 18/135
1022 „BILANS 2000 AUDYT” spó∏ka z o.o. 03-977 Warszawa, ul.Marokaƒska 18/52
1023 „CONRYAN” spó∏ka z o.o. 00-102 Warszawa,
ul.Marsza∏kowska 115/365
1024 Zak∏ad Konsultacyjno-Rewidencki „ABIL” spó∏ka z o.o. 00-683 Warszawa,
ul.Marsza∏kowska 77/79 p. 315
1025 Krystyna Kropiwnicka „EKSPERT” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 01-551 Warszawa, ul.Mickiewicza 25/113
1026 Krystyna Zaczkowska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: Kancelaria 03-922 Warszawa,
K. Zaczkowska ul.Mi´dzynarodowa 34/15
1027 „MISTERS AUDYTOR” spó∏ka z o.o. 02-796 Warszawa, ul.Migda∏owa 4 lok. 28
1028 „RachunkowoÊç-Weryfikacja” spó∏ka z o.o. 02-487 Warszawa, ul.Milanowska 20
1029 „B.D.” Biuro Rachunkowe spó∏ka z o.o. — skrócona
nazwa: „B.D.” Biuro Rachunkowe 02-274 Warszawa, ul.Mineralna 7
1030 „TAKSA-AB” spó∏ka akcyjna 03-808 Warszawa, ul.Miƒska 25
1031 Towarzystwo Us∏ugowe „HALEX” spó∏ka z o.o. 00-251 Warszawa, ul.Miodowa 12
1032 Danuta Wa∏achowska „Agencja Finansowo-Ksi´gowa”
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: 02-679 Warszawa,
Ag. Fin-Ksi´g. ul.Modzelewskiego 12/38
1033 Aniela Serzysko „ANS-Biuro Rachunkowe” dzia∏alnoÊç 02-679 Warszawa,
gospodarcza ul.Modzelewskiego 81/12
1034 Zwiàzek Rewizyjny Banków Spó∏dzielczych zwiàzek
rewizyjny 00-561 Warszawa, ul.Mokotowska 14
1035 Alicja Hofman „K.R.D.ex” dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-273 Warszawa, ul.Muszkieterów 24
1036 Ewa B∏aszkiewicz Audyt dzia∏alnoÊç gospodarcza 03-439 Warszawa, ul.NadwiÊlaƒska 4/26
1037 Towarzystwo Bieg∏ych Rewidentów „F-01” spó∏ka z o.o. 03-349 Warszawa,
ul.NadwiÊlaƒska 5A lok. 18
1038 Irma Komorska Bieg∏y Rewident nr ewid. 6995
AUDYTOR-KSI¢GI dzia∏alnoÊç gospodarcza 04-936 Warszawa, ul.Narcyzowa 37E
1039 BEST AUDIT Spó∏ka Bieg∏ych Rewidentów spó∏ka z o.o. 00-973 Warszawa, ul.Niemcewicza 17
1040 Zenobia Nowacka US¸UGI KSI¢GOWO-FINANSOWE
dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-427 Warszawa, ul.Notecka 11
Monitor Polski Nr 4 — 98 — Poz. 36

1 2 3

1041 „Moore Stephens Smoczyƒski i Partnerzy” spó∏ka z o.o. 00-511 Warszawa, ul.Nowogrodzka 12/3
1042 „Moore Stephens Polska” spó∏ka z o.o. 00-511 Warszawa, ul.Nowogrodzka 12/3
1043 „ACA Partner Auditing, Consulting, Accounting”
spó∏ka z o.o. 00-691 Warszawa, ul.Nowogrodzka 38/30
1044 „TALAR” spó∏ka z o.o. 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 56
1045 „MAC AUDITOR” spó∏ka z o.o. 02-797 Warszawa,
ul.Nowoursynowska 131A
1046 Anna Kempska Biuro Bieg∏ego Rewidenta spó∏ka z o.o. 02-797 Warszawa,
ul.Nowoursynowska 137D
1047 Edward Ostrowski „BIEG¸Y REWIDENT” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 03-289 Warszawa, ul.Nurmiego 27
1048 Boles∏aw Woch Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-782 Warszawa, ul.Nutki 2/13
1049 Maria Pi´tocha MaJer Audyt i Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: Majer
Biuro Rachunkowe 03-357 Warszawa, ul.Ogiƒskiego 30/17
1050 Jeschke Rentflejsz Dasiewicz spó∏ka z o.o. — skrócona
nazwa: JESCHKE Sp. z o.o. 00-896 Warszawa, ul.Ogrodowa 28/30
1051 „BAWATEKS AUDYT” spó∏ka z o.o. 03-710 Warszawa, ul.Okrzei 34/23
1052 „Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów — H. Czapnik”
spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: „Biuro Ekspertyz
i Badania Bilansów — H. Czapnik” Sp. z o.o. 02-372 Warszawa, ul.Opaczewska 42/95
1053 Weronika Krzemiƒska Biuro Ksi´gowe „VERAUDYT”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-938 Warszawa, ul.Or´˝na 12
1054 Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych „ETNA”
spó∏ka z o.o. 00-143 Warszawa, ul.Orla 4
1055 Konrad Przedpe∏ski Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 03-289 Warszawa, ul.Paavo Nurmiego 59
1056 Anna Ma∏yska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-790 Warszawa, ul.Pachnàca 14
1057 Jan Szewczyk „Biuro Bieg∏ych Rewidentów”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 03-187 Warszawa, ul.Pancera 8/13
1058 Zofia Kowalczyk Biuro Rachunkowe „Zofia” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 00-124 Warszawa, ul.Paƒska 7/12
1059 Zdzis∏aw Prusek „PER SALDO” dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-784 Warszawa,
ul.Pasa˝ Ursynowski 1/52
1060 „ORTA-AUDIT” Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów
spó∏ka z o.o. 03-126 Warszawa, ul.Picassa 11/36
1061 Aleksy Bielecki dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-784 Warszawa, ul.Pi´ciolinii 2/4
1062 Zwiàzek Rewizyjny Banków Spó∏dzielczych RP zwiàzek
rewizyjny 01-152 Warszawa, ul.P∏ocka 34
1063 Celina Skrzeszewska „REWERS”— Przedsi´biorstwo
Us∏ugowo-Konsultingowe dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-732 Warszawa, ul.Podbipi´ty 27/45
1064 „STABIL VENTURE — KSI¢GOWI, DORADCY,
REWIDENCI” spó∏ka z o.o. 01-498 Warszawa, ul.Podmiejska 19
Monitor Polski Nr 4 — 99 — Poz. 36

1 2 3

1065 „Jarom-Audytor” spó∏ka z o.o. 02-777 Warszawa, ul.Polinezyjska 7/74


1066 „Iwona i Jerzy Konieccy Biegli Rewidenci” spó∏ka
cywilna 03-984 Warszawa, ul.Poprawna 67A
1067 „K.R. AUDYT” spó∏ka z o.o. 03-931 Warszawa, ul.Poselska 7/2
1068 „BDO Polska” spó∏ka z o.o. 02-676 Warszawa, ul.Post´pu 12
1069 Witold Szostak „BWS 3993-AUDITOR I US¸UGI
KSI¢GOWE” dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-676 Warszawa, ul.Post´pu 4
1070 Zofia Micia∏kiewicz Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 04-534 Warszawa, ul.Potockich 110/52
1071 Krajowy Zwiàzek Rewizyjny Spó∏dzielni Mieszkaniowych
zwiàzek rewizyjny 00-850 Warszawa, ul.Prosta 2/14
1072 „PROMET” spó∏ka z o.o. 01-962 Warszawa, ul.Przytyk 9/12
1073 Biuro Badania Bilansów spó∏ka z o.o. 00-138 Warszawa, ul.Ptasia 6
1074 Czes∏aw Dr´˝ek Przedsi´biorstwo Us∏ugowo-Handlowe
„DREFINANS” dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-595 Warszawa, ul.Pu∏awska 71 lok. 6
1075 Maria Ossowska-Kryszczuk Biuro Ekspertyz i Badaƒ
Bilansów PRO ENTER dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-595 Warszawa, ul.Pu∏awska 87/89 m. 53
1076 Barbara Mazanek FINANS-SEKRET dzia∏alnoÊç
gospodarcza 01-129 Warszawa, ul.Pustola 14/2
1077 „WOLSKI AUDYTOR” spó∏ka z o.o. 01-129 Warszawa, ul.Pustola 22/3
1078 Gra˝yna Cichosz KANCELARIA AUDYTORSKA
dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-782 Warszawa, ul.Puszczyka 18/66
1079 „AKCEPT-FK” spó∏ka z o.o. 02-876 Warszawa, ul.Puzonistów 13
1080 Eugenia Tarwacka „ODYTOR” dzia∏alnoÊç gospodarcza 01-143 Warszawa, ul.Rabsztyƒska 24/9
1081 „Biuro Finansowo-Ksi´gowe BMT” spó∏ka z o.o. 02-323 Warszawa,
ul.Radomska 10/12 m. 40
1082 Andrzej Zapa∏owski Kancelaria Ksi´gowa dzia∏alnoÊç 03-611 Warszawa,
gospodarcza ul.Radzymiƒska 211 lok. 4
1083 Finans-Audyt Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów
spó∏ka z o.o. 01-317 Warszawa, ul.Raginisa 8/15
1084 Arkadiusz Staƒski „Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 03-450 Warszawa, ul.Ratuszowa 11
1085 Warszawskie Biuro Audytu spó∏ka z o.o. 03-450 Warszawa, ul.Ratuszowa 11
1086 „BONA FK” spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: 03-450 Warszawa,
„BONA FK” Sp. z o.o. ul.Ratuszowa 11 lok. 146
1087 „POLSKA SPÓ¸KA AUDYTORSKA” spó∏ka z o.o.
— skrócona nazwa: „POLSKA SPÓ¸KA AUDYTORSKA”
Sp. z o.o. 03-450 Warszawa, ul.Ratuszowa 11/247
1088 „FINANSIER — Serwis Finansowo-Ksi´gowy”
spó∏ka z o.o. 01-840 Warszawa, ul.Reymonta 21/292
1089 Zespó∏ Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego „DEFIN”
spó∏ka z o.o. 02-261 Warszawa, ul.Robotnicza 11/3
1090 „ELIZA” spó∏ka z o.o. 03-982 Warszawa, ul.Rogalskiego 10/69
Monitor Polski Nr 4 — 100 — Poz. 36

1 2 3
1091 „ZAKS” Badanie Bilansów i RachunkowoÊci spó∏ka z o.o. 04-773 Warszawa, ul.Rogatkowa 4C
1092 Biuro Us∏ug Rachunkowych i Audytorskich
„TOP-BILANS” spó∏ka z o.o. 02-593 Warszawa, ul.Rostafiƒskich 4
1093 Stefan Grabski Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 04-029 Warszawa, ul.Roz∏ucka 10/5
1094 „CUNNINGHAM AUDYTOR POLSKA” spó∏ka z o.o. 01-368 Warszawa, ul.Rz´dziƒska 3
1095 „Biuro Bieg∏ego Rewidenta” spó∏ka z o.o. 02-116 Warszawa, ul.Sàchocka 3/38
1096 „COBO-COMPLEX” spó∏ka z o.o. 00-082 Warszawa, ul.Senatorska 12
1097 Jadwiga Szczygielska Biuro RachunkowoÊci „Audytor”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 03-317 Warszawa, ul.Siedzibna 37A
1098 „MGI AKCEPT AUDYT” spó∏ka z o.o.
— skrócona nazwa: MGI AKCEPT AUDYT 00-121 Warszawa, ul.Sienna 39
1099 ABBA spó∏ka z o.o. 01-844 Warszawa, ul.Skalbmierska 15/22
1100 Financial Service Support spó∏ka z o.o. 02-269 Warszawa, ul.Skibicka 29
1101 „EKSPERT” Biuro Bieg∏ych Rewidentów spó∏ka z o.o. 02-104 Warszawa,
ul.Skorochód-Majewskiego 3
1102 Alicja Bednarska „AL-KON” Kancelaria Bieg∏ego 02-495 Warszawa,
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Skoroszewska 1A/153
1103 Janina Bieranowska Biuro Konsultingowe „ELITA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 01-708 Warszawa, ul.S∏odowiec 3/92
1104 „BPG Polska Audyt” spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa:
„BPG Polska Audyt” 00-789 Warszawa, ul.S∏oneczna 38
1105 mgr Eugeniusz Matczuk AUDYTOR dzia∏alnoÊç
gospodarcza 01-034 Warszawa, ul.Smocza 24/25
1106 Firma Konsultingowa „Kapita∏-Audit” Zespó∏ Bieg∏ych
Rewidentów spó∏ka z o.o. 00-375 Warszawa, ul.Smolna 40
1107 „AUDIT SOFT” spó∏ka z o.o. 01-492 Warszawa, ul.Sobczaka 24
1108 „FINSERVICE CONSULTING” spó∏ka z o.o. 00-764 Warszawa, ul.Sobieskiego 104
1109 „Korycka, Budziak & Audytorzy” spó∏ka z o.o. 00-410 Warszawa, ul.Solec 22
1110 „BILANS CONSULTING” spó∏ka z o.o. 04-058 Warszawa, ul.Spalinowa 3 lok. 2
1111 Teresa Sztompke AUDYTOR Kancelaria Doradztwa
Finansowego i Organizacji RachunkowoÊci dzia∏alnoÊç
gospodarcza 00-810 Warszawa, ul.Srebrna 10/47
1112 Auditors & Business Experts spó∏ka z o.o. — skrócona
nazwa: Auditors & Business Experts sp. z o.o. 00-810 Warszawa, ul.Srebrna 16
1113 Zenobia Klonowska RACHUNKOWOÂå dzia∏alnoÊç
gospodarcza 03-310 Warszawa, ul.Staniewicka 12
1114 Krystyna Wierzbicka — badanie sprawozdaƒ
finansowych, doradztwo podatkowe, prowadzenie
ksiàg dzia∏alnoÊç gospodarcza 01-853 Warszawa, ul.Starej BaÊni 14/45
1115 „Bilanse-Finanse-RachunkowoÊç BEEFER” spó∏ka z o.o. 02-787 Warszawa, ul.Stok∏osy 6/14
1116 „KTB. Biuro Us∏ug Audytorskich i Rachunkowych” 02-791 Warszawa,
spó∏ka z o.o. ul.Stryjeƒskich 8 lok. 290
Monitor Polski Nr 4 — 101 — Poz. 36

1 2 3

1117 Helena Gajda-Gajewska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta


„Bilans” dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
Bilans 00-517 Warszawa, ul.Sulejkowska 60B/205
1118 „ELPE” spó∏ka z o.o. 01-958 Warszawa, ul.Szubiƒska 6/25
1119 „HAD” spó∏ka cywilna 01-314 Warszawa,
ul.Szwankowskiego 4/28
1120 „ELWI” spó∏ka cywilna 00-127 Warszawa, ul.Âliska 3/113
1121 Biuro Audytorskie „SADREN” spó∏ka z o.o. 00-656 Warszawa, ul.Âniadeckich 10
1122 „LEXPRO” spó∏ka z o.o. 00-654 Warszawa, ul.Âniadeckich 17
1123 „FICADEX-POLOGNE JACQUES COLIBERT” spó∏ka z o.o. 00-052 Warszawa,
ul.Âwi´tokrzyska 18 p. 319
1124 FTW AUDIT spó∏ka z o.o. 00-355 Warszawa, ul.Tamka 38
1125 „OPTIMA AUDIT” spó∏ka z o.o. 00-355 Warszawa, ul.Tamka 38
1126 „ECCOM” spó∏ka z o.o. 03-731 Warszawa, ul.Targowa 22
1127 „EURO-IN i PARTNERZY” Audytorzy, Konsultanci
i Ksi´gowi spó∏ka z o.o. 03-731 Warszawa, ul.Targowa 22
1128 El˝bieta Nawrocka BilansSire dzia∏alnoÊç gospodarcza 01-711 Warszawa, ul.To∏wiƒskiego 10/8
1129 CONSORT FIN spó∏ka z o.o. 02-850 Warszawa, ul.Trombity 54
1130 „SONAMI” spó∏ka z o.o. 04-228 Warszawa, ul.Tytoniowa 20
1131 Przedsi´biorstwo Us∏ugowe „FINLEX” spó∏ka z o.o. 03-984 Warszawa, ul.Umiƒskiego 6/1
1132 Krystyna Bielska BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç
gospodarcza 01-485 Warszawa, ul.Uniejowska 5/14
1133 „KAM — Konsulting, Auditing, Memoria∏y” spó∏ka z o.o. 02-036 Warszawa,
ul.Uniwersytecka 1 lok. 73
1134 „SPRAFIN” spó∏ka z o.o. 00-851 Warszawa, ul.Waliców 20/1513
1135 Barbara K∏uciƒska-K∏ociƒska „LIMES” dzia∏alnoÊç
gospodarcza — skrócona nazwa: „LIMES” 02-495 Warszawa, ul.Warszawska 15/37
1136 Biuro Rewidencko-Ksi´gowe „LIMES” spó∏ka z o.o. 02-495 Warszawa, ul.Warszawska 15/37
1137 „Audyt Adach Sadowska — spó∏ka partnerska — biegli
rewidenci” spó∏ka partnerska 02-495 Warszawa, ul.Warszawska 17/8
1138 Invest-Eco spó∏ka z o.o. 00-650 Warszawa, ul.Waryƒskiego 28 lok. 3
1139 „M. Krasowska, Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta”
spó∏ka z o.o. 04-076 Warszawa, ul.Waszyngtona 132/10
1140 „S.K.S. & G.” Biuro Finansowe spó∏ka z o.o. 00-973 Warszawa, ul.Wawelska 15B
1141 Arkadiusz Wo∏owczyk Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-796 Warszawa, ul.Wàwozowa 22/99
1142 Stanis∏awa Wilk US¸UGI KONSULTINGOWE I BADANIE
BILANSÓW dzia∏alnoÊç gospodarcza 00-679 Warszawa, ul.Wilcza 69/1A
1143 „REWIDENT” Us∏ugi Finansowo-Ksi´gowe spó∏ka z o.o. 04-184 Warszawa, ul.Witoliƒska 5/79
1144 Biuro Rachunkowe „DOMINIKA” spó∏ka z o.o. 01-710 Warszawa, ul.W∏oÊciaƒska 10/27
1145 Bo˝enna Borzym Kancelaria Finansowa dzia∏alnoÊç
gospodarcza 04-755 Warszawa, ul.Wodyƒska 7
Monitor Polski Nr 4 — 102 — Poz. 36

1 2 3

1146 „MERFIN” spó∏ka z o.o. 03-599 Warszawa, ul.Wojskowa 36B


1147 Aleksandra Gwiazdowska TRANSFER dzia∏alnoÊç
gospodarcza — skrócona nazwa: TRANSFER 01-018 Warszawa, ul.WolnoÊç 6 m. 21
1148 „A.M.K.” Audytorska Sp. z o.o. spó∏ka z o.o. 00-434 Warszawa, ul.Wroƒskiego 15/24B
1149 KBR Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów spó∏ka z o.o. 01-963 Warszawa, ul.Wrzeciono 35/67
1150 Zofia BaÊ Biuro Audytora dzia∏alnoÊç gospodarcza 01-961 Warszawa, ul.Wrzeciono 6/20
1151 Agencja Us∏ug Audytorskich i Rachunkowych „EKORA”
spó∏ka z o.o. 00-687 Warszawa, ul.Wspólna 65A
1152 „Warszawskie Biuro Bieg∏ych Rewidentów” spó∏ka z o.o. 00-687 Warszawa,
ul.Wspólna 65A, lok. 302A
1153 Bo˝enna Zawicka Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-495 Warszawa, ul.Zag∏oby 9/66
1154 „Biuro Ekspertyz Ksi´gowych Mark-Audit” spó∏ka z o.o.
— skrócona nazwa: „Mark-Audit Sp. z o.o.” 03-934 Warszawa, ul.Zakopiaƒska 1 lok. 1
1155 „BFA AUDYT” spó∏ka z o.o. 02-786 Warszawa, ul.Zamiany 16/LU 5
1156 Maria Konopka „AUDIT” Doradztwo Finansowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-483 Warszawa, ul.Zapustna 12/14
1157 „REWBIL” spó∏ka z o.o. 02-483 Warszawa, ul.Zapustna 8/29
1158 KANCELARIA AUDYTORSKO-KONSULTINGOWA
„ALIKO-CONSULT” spó∏ka z o.o. 02-796 Warszawa, ul.Zaruby 11 lok. 150
1159 „Zbigniew Pawe∏ Grzesikiewicz Bieg∏y Rewident”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 02-796 Warszawa, ul.Zaruby 12/18
1160 Miros∏aw Karbowski Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 04-452 Warszawa, ul.Zawiszaków 7
1161 „BILS-MAR” spó∏ka z o.o. 02-439 Warszawa, ul.Zdobnicza 2
1162 M. W. Radomiƒski „Auditing” spó∏ka z o.o. 01-214 Warszawa, ul.Zegad∏owicza 1/49
1163 „ACCO Audit Consulting Company” spó∏ka z o.o. 00-012 Warszawa, ul.Zgoda 13 lok. 56
1164 Danuta Szczepaƒska Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 03-984 Warszawa, ul.Z∏otej Wilgi 12/64
1165 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „FRANEX”
spó∏ka z o.o. 00-719 Warszawa, ul.Zwierzyniecka 9/37
1166 „POL-TAX” spó∏ka z o.o. 03-938 Warszawa, ul.Zwyci´zców 28 lok. 2
1167 Daniela Gawart Us∏ugi Ksi´gowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 01-861 Warszawa, ul.˚eromskiego 4D/3
1168 „FINANSPOL” spó∏ka z o.o. 00-515 Warszawa, ul.˚urawia 32
1169 Spó∏dzielczy Zwiàzek Rewizyjny „Spólnota Pracy”
zwiàzek rewizyjny 00-680 Warszawa, ul.˚urawia 47
1170 Zwiàzek Lustracyjny Spó∏dzielni Pracy zwiàzek rewizyjny 00-680 Warszawa, ul.˚urawia 47
1171 „Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów MARIA” spó∏ka z o.o. 04-756 Warszawa, ul.˚yczyƒska 11
1172 Teresa Hryniewicka FORTE-FINANS dzia∏alnoÊç
gospodarcza 05-077 Weso∏a, ul.Diamentowa 2A/11
Monitor Polski Nr 4 — 103 — Poz. 36

1 2 3

1173 mgr Irena Saczewska Bieg∏y Rewident RachunkowoÊç,


Finanse, Doradztwo dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-077 Weso∏a, ul.Fabryczna 11/19
1174 Maria Lipska „LIMA-AUDIT” dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-077 Weso∏a, ul.Orzechowa 3
1175 Zespó∏ Doradztwa Finansowo-Ksi´gowego „DORFIN” 05-077 Weso∏a-Stara Mi∏osna,
spó∏ka z o.o. ul.Dziewanny 13
1176 Krystyna Zbro˝ek Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
„AUDYTOR-SIGMA” dzia∏alnoÊç gospodarcza 07-100 W´grów, al.Siedlecka 25
1177 Jan Matusik KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA
Audytorsko-Konsultingowa dzia∏alnoÊç gospodarcza 07-100 W´grów, ul.Wiejska 8
1178 Krystyna Zajdel Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
„ZAY AUDYTOR” dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona
nazwa: „ZAY AUDYTOR” 05-200 Wo∏omin, ul.Broniewskiego 34
1179 „EKSPERT” spó∏ka z o.o. 05-200 Wo∏omin, ul.Fieldorfa 10
1180 Danuta Ruta US¸UGI KSI¢GOWE dzia∏alnoÊç
gospodarcza 05-200 Wo∏omin, ul.Fieldorfa 9/53
1181 Wies∏awa J´drasik „DORFIN” dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-200 Wo∏omin, ul.Litewska 26
1182 Wanda Kesler Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-091 Zàbki, ul.Harcerska 5A
1183 „BILANS-AUDYT” spó∏ka z o.o. 05-220 Zielonka, ul.Nauczycielska 2/3
1184 mgr Mieczys∏aw Serafiƒski Biuro Rachunkowo-
-Audytorskie dzia∏alnoÊç gospodarcza 05-220 Zielonka, ul.Nauczycielska 2/3
1185 Andrzej Nowakowski Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 09-300 ˚uromin, pl.Pi∏sudskiego 6C/4
1186 Danuta Adamska Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 09-300 ˚uromin, ul.Ró˝ana 9
1187 Teresa Chwojnicka Biuro Rachunkowe „BILANS”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 96-300 ˚yrardów, ul.A.Struga 1/7
1188 Marianna Babska Biuro Finansowo-Ksi´gowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 96-300 ˚yrardów, ul.D∏ugosza 6
1189 Halina Staniaszek dzia∏alnoÊç gospodarcza 96-300 ˚yrardów,
ul.JednoÊci Robotniczej 22/3
1190 „Gorpol” spó∏ka z o.o. 96-300 ˚yrardów, ul.Mickiewicza 76
1191 Danuta Cebulska Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych
„Cedan” dzia∏alnoÊç gospodarcza 96-300 ˚yrardów, ul.Traugutta 7

Województwo opolskie

1 2 3
1192 Bogus∏aw Czarny „BILEX” Biuro Badaƒ Bilansów
i Doradztwa Podatkowego dzia∏alnoÊç gospodarcza 46-081 Dobrzeƒ Wielki, ul.Wroc∏awska 9
1193 Jan Grabelus Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 47-320 Gogolin, ul.Górna 18
1194 Krystyna Kluk Kancelaria Ksi´gowa dzia∏alnoÊç 47-224 K´dzierzyn-Koêle,
gospodarcza ul.KoÊciuszki 31/3
Monitor Polski Nr 4 — 104 — Poz. 36

1 2 3

1195 Józef Szott BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç


gospodarcza 46-200 Kluczbork, ul.Wo∏czyƒska 13
1196 Janina Mikosz BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç
gospodarcza 47-300 Krapkowice, ul.Kusociƒskiego 2
1197 Czes∏aw Kazimierz Król Biuro Bieg∏ego Rewidenta
„REGINA” dzia∏alnoÊç gospodarcza 46-100 Namys∏ów, ul.Partyzantów 1
1198 Bronis∏aw Rewucki Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 48-300 Nysa, ul.Kasprowicza 6
1199 Krzysztof Potyra Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç
gospodarcza 48-300 Nysa, ul.Królowej Jadwigi 15/2
1200 Stanis∏awa Groƒ Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
„BAD-DOR” dzia∏alnoÊç gospodarcza 48-303 Nysa, ul.Makuszyƒskiego 7
1201 „FK-EKSPERT” spó∏ka z o.o. 45-068 Opole, ul.1 Maja 9
1202 Badanie Bilansów i Doradztwo Podatkowe „AUDYTOR”
spó∏ka cywilna 45-301 Opole, ul.DolnoÊlàska 43
1203 Pierwsze Przedsi´biorstwo RachunkowoÊci i Podatków
„BILANS” spó∏ka z o.o. 45-315 Opole, ul.G∏ogowska 37
1204 „RachunkowoÊç-Audyt-Finanse BILANS” spó∏ka z o.o. 45-315 Opole, ul.G∏ogowska 37
1205 Barbara Nowicka Biuro Rachunkowe „AUDITING”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 45-061 Opole, ul.Katowicka 39
1206 A i E Consult — Opolska Grupa Auditingowa
spó∏ka z o.o. 45-064 Opole, ul.Ko∏∏àtaja 11
1207 „BAD-BIL” Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów
Stowarzyszenia Ksi´gowych w Polsce Spó∏ka z o.o.
Grupa Finans-Servis spó∏ka z o.o. 45-064 Opole, ul.Ko∏∏àtaja 11
1208 Regionalny Zwiàzek Rewizyjny Spó∏dzielczoÊci
Mieszkaniowej w Opolu zwiàzek rewizyjny 45-075 Opole, ul.Krakowska 37
1209 Agencja Bieg∏ych Rewidentów „BADEX” spó∏ka z o.o. 45-072 Opole, ul.Reymonta 45
1210 Eugeniusz Hoffmann Biuro Badaƒ Bilansów i Innych
Us∏ug Ksi´gowych „DEKRET” dzia∏alnoÊç gospodarcza 45-767 Opole, ul.Wróblewskiego 47/2
1211 mgr Alina Poniatowska Biuro Badania Bilansów i Us∏ug
Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 46-320 Praszka, ul.Senatorska 3
1212 Marian Poƒczochin Biuro Rachunkowe „KOMPUTER”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 48-200 Prudnik, ul.Wyszyƒskiego 31
1213 Maria Medyƒska Badanie i Us∏ugi Finansowo-Ksi´gowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 46-250 Wo∏czyn, ul.Dworcowa 24/7
1214 Stanis∏awa Sarnowska Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 46-250 Wo∏czyn, ul.Szymonowska 5

Województwo podkarpackie

1 2 3

1215 Maciej Kubica Biuro Us∏ug Ksi´gowych i Weryfikacji


Bilansów dzia∏alnoÊç gospodarcza 39-200 D´bica, ul.Budzisz 28
Monitor Polski Nr 4 — 105 — Poz. 36

1 2 3

1216 Maria Adamczyk Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta


dzia∏alnoÊç gospodarcza 39-200 D´bica, ul.ks.Konarskiego 33/20
1217 mgr Emil Bal „REVIDENS” KANCELARIA AUDYTORSKA
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: REVIDENS 37-500 Jaros∏aw, ul.Grottgera 71
1218 Stanis∏aw Kie∏bowicz — bieg∏y rewident Biuro Us∏ug
Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 37-500 Jaros∏aw, ul.Jana Paw∏a II 3A
1219 Andrzej Cholewiak „AUD-FIN” bieg∏y rewident
— us∏ugi dzia∏alnoÊç gospodarcza 38-200 Jas∏o, ul.Szkolna 3/16
1220 Tadeusz Szymaƒski KANCELARIA AUDYTORSKA
dzia∏alnoÊç gospodarcza 38-400 Krosno, ul.Kr´ta 26
1221 Jadwiga Ma∏ek „MAJAX” — Audytor dzia∏alnoÊç
gospodarcza 38-400 Krosno, ul.Ma∏a 25
1222 Andrzej Jaguszewski Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 38-400 Krosno, ul.Pu˝aka 37
1223 Józef Madej — Bieg∏y Rewident AUD-FIN BILANS
dzia∏alnoÊç gospodarcza 38-400 Krosno, ul.Tysiàclecia 14
1224 Tadeusz Bartosik Biuro Finansowo-Ksi´gowe „Renoma”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 38-400 Krosno, ul.Wojska Polskiego 29
1225 Robert Czekaƒski Us∏ugi Ksi´gowo-Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 38-400 Krosno, ul.Wyzwolenia 1/12
1226 Helena Koguc Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 37-300 Le˝ajsk, ul.Rynek 22
1227 MAKRO-BILANS Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych
spó∏ka z o.o. 39-300 Mielec, ul.Cyranowska 25
1228 Natalia Kucharska KANCELARIA AUDYTORSKA
dzia∏alnoÊç gospodarcza 39-300 Mielec, ul.Wyszyƒskiego 10/6
1229 mgr Halina Gàgola Kancelaria — RachunkowoÊç
i Podatki dzia∏alnoÊç gospodarcza 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Chemików 1
1230 Ma∏gorzata St´pieƒ — Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç
gospodarcza — skrócona nazwa: Ma∏gorzata St´pieƒ 38-610 Polaƒczyk, os. Panorama 6/1
1231 Czes∏aw Jurusik BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç
gospodarcza 37-700 PrzemyÊl, ul.Kraszewskiego 1
1232 Boles∏aw Bortnik dzia∏alnoÊç gospodarcza 37-700 PrzemyÊl, ul.Rogoziƒskiego 13/33
1233 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „BILANS” spó∏ka z o.o. 37-700 PrzemyÊl, ul.S∏owackiego 104
1234 Helena Kuliƒczak dzia∏alnoÊç gospodarcza 37-700 PrzemyÊl,
ul.Wybrze˝e o. Êw. Jana Paw∏a II 36/69
1235 „Gra Vamen” spó∏ka z o.o. 37-200 Przeworsk, ul.Rynek 1
1236 Irena Ma∏ek-Rodzinka Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 38-521 Rymanów-Zdrój, ul.Zdrojowa 13
1237 Jan Maciak KANCELARIA — bieg∏y rewident — syndyk
masy upad∏oÊci dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona
nazwa: KANCELARIA — bieg∏y rewident JAN MACIAK 35-330 Rzeszów, Matysówka 232D
1238 Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta „GALICJA”
spó∏ka z o.o. 35-030 Rzeszów, ul.3 Maja 8
Monitor Polski Nr 4 — 106 — Poz. 36

1 2 3

1239 Zespó∏ Ekspertów Finansowych i RachunkowoÊci


„ZEFiR — HLx” spó∏ka z o.o. 35-959 Rzeszów, ul.Geodetów 1
1240 W∏adys∏aw Sondej Biuro Rachunkowe i Badania
Sprawozdaƒ Finansowych „SON” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 35-202 Rzeszów, ul.Husarska 2/23
1241 „EKSPERT” Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych
i Ekspertyz Stowarzyszenia Ksi´gowych w Polsce
spó∏ka z o.o. 35-006 Rzeszów, ul.Kopczyƒskiego 8
1242 EURO-BILANS Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów
— R. Âliwiƒska i Partnerzy spó∏ka partnerska 35-025 Rzeszów, ul.Lisa Kuli 19/309
1243 Przedsi´biorstwo Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych
„Remiks” spó∏ka z o.o. 35-207 Rzeszów, ul.Pawia 12
1244 Adam Franciszek Weryƒski Biuro Studiów i Analiz
Finansowo-Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 35-959 Rzeszów, ul.Pi∏sudskiego 32
1245 „EURO-BILANS” Zespó∏ Ekspertów spó∏ka z o.o. 35-025 Rzeszów, ul.p∏k. Lisa Kuli 19 p. 309
1246 MOORE STEPHENS Józef Król spó∏ka z o.o. 35-045 Rzeszów, ul.Staszica 10
1247 Krystyna Dubiel Biuro Rachunkowe „Bilans”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 38-500 Sanok, ul.Armii Krajowej 15/1
1248 Maria Fic BIURO RACHUNKOWE BIEG¸YCH
REWIDENTÓW dzia∏alnoÊç gospodarcza 38-500 Sanok, ul.I Armii WP 6/6
1249 Jadwiga Kiczorowska BIURO RACHUNKOWE PLUS
dzia∏alnoÊç gospodarcza 38-500 Sanok, ul.Konarskiego 22
1250 Biuro Rachunkowe Bieg∏ych Rewidentów „EKSPERT-5”
spó∏ka z o.o. 38-500 Sanok, ul.Krakowska 2
1251 Tadeusz Biskupski Biuro Rachunkowe „ATUT”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 37-530 Sieniawa, ul.KoÊciuszki 40C
1252 Biuro Rachunkowe „TAKS” spó∏ka z o.o. 37-450 Stalowa Wola,
ul.Ofiar Katynia 27/1
1253 Regina Fia∏kowska — KANCELARIA BIEG¸EGO 37-450 Stalowa Wola,
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Ofiar Katynia 33/3
1254 Maria Szeliga Biuro Us∏ug RachunkowoÊci dzia∏alnoÊç
gospodarcza 38-203 Szebnie, ul.Zimna Woda 73
1255 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „FK-Ekspert” spó∏ka z o.o. 39-400 Tarnobrzeg, ul.KoÊciuszki 24
1256 Stanis∏aw Cis∏o dzia∏alnoÊç gospodarcza 39-400 Tarnobrzeg, ul.Polna 51

Województwo podlaskie

1 2 3

1257 Marianna Sobolewska Z.U.R. „BUCHALTER”


dzia∏alnoÊç gospodarcza 16-300 Augustów, ul.Mazurska 6
1258 Henryk Kie∏czewski „HENTOM”-AUDYT—DORADZTWO
PODATKOWE I FINANSOWE dzia∏alnoÊç gospodarcza 16-300 Augustów, ul.ÂródmieÊcie 11/6
1259 Micha∏ Czaban Biuro Rachunkowo-Podatkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 15-864 Bia∏ystok, ul.Buska 2/2
Monitor Polski Nr 4 — 107 — Poz. 36

1 2 3
1260 Wies∏aw Pietruczuk Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 15-080 Bia∏ystok, ul.Elektryczna 17/1
1261 Podlaskie Centrum Audytingu i Doradztwa „AUDYT”
spó∏ka z o.o. 15-482 Bia∏ystok, ul.Fabryczna 39/41
1262 „EMAG — Consulting” spó∏ka z o.o. 15-641 Bia∏ystok, ul.Fiƒska 3
1263 „Bilans” spó∏ka z o.o. 15-697 Bia∏ystok, ul.gen.S.Maczka 70
1264 Irena Tiuryn „DORFIN” Doradztwo i Obs∏uga
Finansowo-Ksi´gowa dzia∏alnoÊç gospodarcza 15-561 Bia∏ystok, ul.Gródecka 28
1265 Mieczys∏aw Lewkowicz BIURO RACHUNKOWO-
-US¸UGOWE „AUDYTOR” dzia∏alnoÊç gospodarcza 15-215 Bia∏ystok, ul.Konopnickiej 2/21
1266 Regina Sobolewska Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 15-281 Bia∏ystok, ul.Legionowa 9A
1267 Teresa Sienkiewicz Biuro Us∏ug „STER” Finanse-
-RachunkowoÊç dzia∏alnoÊç gospodarcza 15-196 Bia∏ystok, ul.Makuszyƒskiego 17
1268 Anna Jacewicz dzia∏alnoÊç gospodarcza 15-232 Bia∏ystok, ul.Mickiewicza 80
1269 Kazimierz Marcinkowski dzia∏alnoÊç gospodarcza 15-490 Bia∏ystok, ul.Nowogródzka 8/21
1270 Stanis∏awa Perkowska FIRMA AUDYTORSKO-
-KONSULTINGOWA „BO” BIEG¸Y REWIDENT
dzia∏alnoÊç gospodarcza 15-863 Bia∏ystok, ul.Radzymiƒska 2A/17
1271 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „FK-EKSPERT”
spó∏ka z o.o. 15-002 Bia∏ystok, ul.Sienkiewicza 55A
1272 „CGP” spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: CGP Sp. z o.o. 15-203 Bia∏ystok, ul.Sienkiewicza 79A/401
1273 Halina Bidler Biuro Us∏ug Ksi´gowych dzia∏alnoÊç
gospodarcza 15-950 Bia∏ystok, ul.Starobojarska 12L 7U
1274 Gra˝yna Kowalewska Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 15-427 Bia∏ystok, ul.Starobojarska 22
1275 Ludmi∏a Waszczuk dzia∏alnoÊç gospodarcza 15-687 Bia∏ystok, ul.Stra˝acka 35F
1276 Spó∏dzielczy Regionalny Zwiàzek Rewizyjny
w Bia∏ymstoku zwiàzek rewizyjny 15-879 Bia∏ystok, ul.Êw.Rocha 11/1 p. 402
1277 Firma Bieg∏ych Rewidentów „Mazur i Jab∏oƒski”
spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: Firma Bieg∏ych
Rewidentów „Mazur i Jab∏oƒski” Sp. z o.o. 15-879 Bia∏ystok, ul.Êw.Rocha 5 lok. 110
1278 Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta „Buchalter”
spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: Kancelaria Bieg∏ego 15-082 Bia∏ystok,
Rewidenta „Buchalter” ul.Âwi´tojaƒska 12 lok. 10
1279 Biuro Us∏ug Ksi´gowo-Audytorskich Stowarzyszenia
Ksi´gowych w Polsce „Buchalteria” Spó∏ka z o.o.
Grupa Finans-Serwis spó∏ka z o.o. 15-077 Bia∏ystok, ul.Warszawska 34
1280 Czes∏aw Matejczuk Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 15-078 Bia∏ystok, ul.Warszawska 78/23
1281 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „Audytor” spó∏ka z o.o. 15-703 Bia∏ystok, ul.Zwyci´stwa 8
1282 Jerzy Edward Wierciƒski dzia∏alnoÊç gospodarcza 17-100 Bielsk Podlaski, ul.Warzywna 4
1283 Stanis∏awa Micha∏owska dzia∏alnoÊç gospodarcza 18-230 Ciechanowiec, ul.Sienkiewicza 18
Monitor Polski Nr 4 — 108 — Poz. 36

1 2 3

1284 Zygfryd Sulewski Biuro Us∏ug Ksi´gowych „BILANS”


dzia∏alnoÊç gospodarcza 19-200 Grajewo, os.Broniewskiego 12
1285 Edward Roga∏o Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 19-124 JaÊwi∏y, Dolistowo Nowe 69A
1286 Bogumi∏a B´czkowska Firma „BB” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 18-404 ¸om˝a, Aleja Pi∏sudskiego 6
1287 Bogdan Wysocki dzia∏alnoÊç gospodarcza 18-404 ¸om˝a, ul.Mazowiecka 2/22
1288 Jerzy Kruszewski EDYTOR dzia∏alnoÊç gospodarcza 18-400 ¸om˝a, ul.Polowa 45 pok. 201
1289 Krystyna Pieszko Obs∏uga Finansowo-Ksi´gowa Firm
„ABAK” dzia∏alnoÊç gospodarcza 16-100 Sokó∏ka, ul.Ko∏∏àtaja 9A
1290 Irena Cichosz Firma Ekonomiczno-Prawna dzia∏alnoÊç
gospodarcza — skrócona nazwa: FEP 16-400 Suwa∏ki, ul.1 Maja 4B
1291 Józef Osewski dzia∏alnoÊç gospodarcza 16-400 Suwa∏ki, ul.E.Plater 41A/2
1292 Alicja Bieƒkowska „Consulting” Biuro Bieg∏ego
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 16-400 Suwa∏ki, ul.Korczaka 5/36
1293 „REWIDENT-CONSULTING” spó∏ka z o.o. 16-400 Suwa∏ki, ul.KoÊciuszki 110
1294 „DORADCA” spó∏ka z o.o. 16-400 Suwa∏ki, ul.Mickiewicza 15
1295 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „Spec” Stowarzyszenia
Ksi´gowych w Polsce spó∏ka z o.o. 16-400 Suwa∏ki, ul.Utrata 2B
1296 Alicja Sa∏adonis „RACH-MISTRZ” Biuro Bieg∏ego
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 16-400 Suwa∏ki, ul.Utrata 2C/28
1297 Marian Rogowski Biuro Doradztwa Us∏ug Finansowo-
-Ksi´gowo-Podatkowych oraz badania bilansów
dzia∏alnoÊç gospodarcza 16-010 Wasilków, ul.Brzozowa 18
1298 Feliksa Kowalewska dzia∏alnoÊç gospodarcza 18-200 Wysokie Mazowieckie,
ul.Wspólna 8
1299 Marian Czajka dzia∏alnoÊç gospodarcza 18-300 Zambrów, ul.Podedwornego 23

Województwo pomorskie
1 2 3
1300 Daniela Stoltmann BADANIE SPRAWOZDA¡
FINANSOWYCH dzia∏alnoÊç gospodarcza 89-606 Charzykowy, ul.˚wirowa 15
1301 Jan Rutkowski „BILANS” Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 89-604 Chojnice, ul.KoÊcierska 12/1
1302 Zbigniew Âpica dzia∏alnoÊç gospodarcza 89-604 Chojnice, ul.Sportowa 3/3
1303 „ABAKUS” spó∏ka z o.o. 77-300 Cz∏uchów, ul.Batorego 2
1304 Krystyna Skrabek Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych
i Doradztwo Podatkowe — Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç
gospodarcza 82-440 Dzierzgoƒ, ul.Krzywa 6
1305 Andrzej Kruszyƒski Firma „STAN” dzia∏alnoÊç
gospodarcza — skrócona nazwa: Firma „STAN” 83-322 Dzier˝à˝no, Borowo, ul.Spokojna 7
1306 Bo˝ena Dziuba Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç 80-298 Gdaƒsk Z∏ota Karczma,
gospodarcza ul.Wiolinowa 7
Monitor Polski Nr 4 — 109 — Poz. 36

1 2 3

1307 Stowarzyszenie Ekspertów Ksi´gowych i Podatkowych


spó∏ka z o.o. 80-438 Gdaƒsk, ul.Aldony 17
1308 OÊrodek Badania Bilansów i Analiz Ekonomicznych
„PARTNER” spó∏ka z o.o. 80-387 Gdaƒsk, ul.Arkoƒska 3
1309 ARCHES SPÓ¸KA BIEG¸YCH REWIDENTÓW
JANKOWIAK I PARTNERZY spó∏ka partnerska 80-299 Gdaƒsk, ul.Astronomów 5
1310 „AUDIT-SYCOM” spó∏ka z o.o. 80-382 Gdaƒsk, ul.Beniowskiego 5
1311 REWIT Ksi´gowi i Biegli Rewidenci spó∏ka z o.o. 80-382 Gdaƒsk, ul.Beniowskiego 5
1312 Emilia Kowalczyk Biuro Obs∏ugi Finansowo-Ksi´gowej
„DEBET” dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-299 Gdaƒsk, ul.Biwakowa 50
1313 S∏awomir Rodziewicz Kancelaria Ksi´gowa „SALDO”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-288 Gdaƒsk, ul.Buloƒska 6A/5
1314 „Stanis∏aw Szymków — Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-809 Gdaƒsk, ul.Cha∏ubiƒskiego 37/34
1315 Zygmunt Sadowski BIURO BADANIA BILANSÓW,
EKSPERTYZ I ANALIZ dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-375 Gdaƒsk, ul.Ch∏opska 20G/3
1316 Danuta Jankowska Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-423 Gdaƒsk, ul.Chrobrego 8
1317 Joanna Idem-Burchard B-IDEM BIURO BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona
nazwa: B-IDEM BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA 80-278 Gdaƒsk, ul.Chrzanowskiego 10
1318 Irena WareliÊ Biuro Us∏ug Audytorskich dzia∏alnoÊç
gospodarcza 80-809 Gdaƒsk, ul.Cieszyƒskiego 24/22
1319 Helena Lenard dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-171 Gdaƒsk, ul.Cygaƒska Góra 22/2
1320 Irena Barzowska Biuro Bieg∏ego Rewidenta „AKCEPT”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-365 Gdaƒsk, ul.Czarny Dwór 6
1321 Honorata Bestkowska BIURO RACHUNKOWE „KOSZT”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-376 Gdaƒsk, ul.Czerwony Dwór 23/19
1322 Roman Gierszewski Firma „RESTYTUCJA” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 80-262 Gdaƒsk, ul.Dekerta 2/5
1323 Henryka Pokorowska FIRMA „re-USPOL” BIURO
RACHUNKOWE — BIEG¸Y REWIDENT dzia∏alnoÊç
gospodarcza 80-456 Gdaƒsk, ul.Dygasiƒskiego 14
1324 Halina Sieƒkowska „REVIDION” Biuro Bieg∏ego 80-041 Gdaƒsk,
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Dywizji Wo∏yƒskiej 33D/5
1325 Juliusz Malinowski „JUBIL” Badanie Sprawozdaƒ
Finansowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-462 Gdaƒsk, ul.Dywizjonu 303 9C/7
1326 EURO EXPERT spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa:
EURO EXPERT Sp. z o.o. 80-724 Gdaƒsk, ul.Elblàska 54
1327 Biuro Bieg∏ych Rewidentów „FINEX” spó∏ka z o.o. 80-724 Gdaƒsk, ul.Elblàska 54
1328 VIWA spó∏ka z o.o. 80-156 Gdaƒsk, ul.Focha 45/2
1329 „DORADCA AUDITORS” spó∏ka z o.o. 80-266 Gdaƒsk, ul.Grunwaldzka 212/6/4
1330 Biuro Audytorskie i RachunkowoÊci „ABIX”
spó∏ka z o.o. 80-416 Gdaƒsk, ul.Hallera 140
Monitor Polski Nr 4 — 110 — Poz. 36

1 2 3

1331 Jan Burakowski Zak∏ad Doradztwa i Obs∏ugi Finansowo-


-Ksi´gowej „PROFIT” dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-126 Gdaƒsk, ul.Hausbrandta 3
1332 „BIURO US¸UG RACHUNKOWO-EKONOMICZNYCH
BILANS CONSULTING” spó∏ka z o.o. 80-299 Gdaƒsk, ul.Herkulesa 39
1333 Gra˝yna ¸ukjanow BIURO US¸UG RACHUNKOWO-
-AUDYTORSKICH dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-890 Gdaƒsk, ul.Heweliusza 11
1334 „DM” Biuro Rachunkowe i Badania Bilansów
spó∏ka z o.o. 80-462 Gdaƒsk, ul.Jana Paw∏a II 29D/30
1335 Biuro Bieg∏ych Rewidentów „AUDIT-GM” spó∏ka z o.o. 80-252 Gdaƒsk, ul.JaÊkowa Dolina 15
1336 BIURO AUDYTORSKO RACHUNKOWE „T & W”
spó∏ka z o.o. 80-125 Gdaƒsk, ul.Kartuska 228A
1337 Polskie Centrum Audytu i RachunkowoÊci
„VERTO-AUDIT” spó∏ka z o.o. 80-125 Gdaƒsk, ul.Kartuska 228A/2
1338 Jerzy Duda Firma Us∏ugowa Bieg∏y Rewident nr 5997
dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-540 Gdaƒsk, ul.Kasztanowa 7C/9
1339 Aniela Ma∏czyƒska BIURO US¸UG EKONOMICZNO-
-FINANSOWYCH dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-391 Gdaƒsk, ul.Ko∏obrzeska 37D/9
1340 Mieczys∏aw Piekarski Biuro Rachunkowe „DELTA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: BR „DELTA” 80-041 Gdaƒsk, ul.Krzemowa 21/16
1341 Towarzystwo Audytorskie „BOOKING SERVICE”
spó∏ka z o.o. 80-464 Gdaƒsk, ul.Leszczyƒskich 9
1342 Jerzy Leszkowicz BIURO US¸UG KSI¢GOWYCH
I BADANIA BILANSÓW dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-298 Gdaƒsk, ul.Lirowa 18
1343 Biuro Bieg∏ych Rewidentów „FIN-BAD” spó∏ka z o.o. 80-743 Gdaƒsk, ul.¸àkowa 35/38
1344 Dorota Adam — BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA
dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-034 Gdaƒsk, ul.Marii Ludwiki 61
1345 Tadeusz Karczyƒski „AUDYTOR” RachunkowoÊç
i Finanse dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-299 Gdaƒsk, ul.Marsa 40
1346 Romuald Napieralski BIEG¸Y REWIDENT dzia∏alnoÊç
gospodarcza 80-156 Gdaƒsk, ul.marsz.F.Focha 21/3
1347 Audytorska Spó∏ka Doradztwa Podatkowego „IRES”
spó∏ka z o.o. 80-826 Gdaƒsk, ul.Ogarna 72
1348 Jadwiga Urbaƒska-Dàbek KANCELARIA BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-299 Gdaƒsk, ul.Orfeusza 38/12
1349 „BILANS” Biuro Bieg∏ych Rewidentów spó∏ka z o.o. 80-460 Gdaƒsk, ul.Pilotów 12A/31
1350 Zdzis∏aw Ciepliƒski Agencja Us∏ugowa DMM
dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-333 Gdaƒsk, ul.Pomorska 13E/11
1351 Biuro Rachunkowe „Kostkowska i syn” spó∏ka z o.o. 80-333 Gdaƒsk, ul.Pomorska 90A/64
1352 „MOORE STEPHENS Trzem˝alski, Krynicki i Partnerzy
— Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów” spó∏ka z o.o. 80-804 Gdaƒsk, ul.Rogaczewskiego 9/19
1353 Gdaƒska Kancelaria Ekspertów Ksi´gowych „NOTA”
spó∏ka z o.o. 80-958 Gdaƒsk, ul.Szafarnia 10
1354 El˝bieta Smogur „AK-PA” Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-116 Gdaƒsk, ul.Szara 22/4
Monitor Polski Nr 4 — 111 — Poz. 36

1 2 3

1355 Bogus∏aw Konarzewski BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA


„AUDIT” dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
BBR „AUDIT” 80-335 Gdaƒsk, ul.Szyprów 9E/7
1356 Jadwiga Zem∏o Us∏ugi Ksi´gowe-Bilans dzia∏alnoÊç
gospodarcza 80-328 Gdaƒsk, ul.Âwierkowa 11/3
1357 TAX-AUDYTOR M. Butkowska spó∏ka z o.o. 80-886 Gdaƒsk, ul.Targ Drzewny 3/7
1358 Miros∏aw Mula Biuro Ekspertyz Rachunkowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-331 Gdaƒsk, ul.Tatrzaƒska 11B/48
1359 Bogdan Wilski Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
„MARWIL” dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: „MARWIL BW” 80-831 Gdaƒsk, ul.Tkacka 21/22 m. 7
1360 „VISTA” Audytorzy, Ksi´gowi i Doradcy spó∏ka z o.o.
— skrócona nazwa: „Vista” Sp. z o.o. 80-255 Gdaƒsk, ul.Topolowa 8/9
1361 Edward Bogusz dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-017 Gdaƒsk,
ul.Trakt Êw. Wojciecha 173/2
1362 „NTR-AUDIT” spó∏ka z o.o. 80-237 Gdaƒsk, ul.Uphagena 27
1363 Spó∏ka Audytorsko-Konsultingowa spó∏ka z o.o. 80-437 Gdaƒsk, ul.Wajdeloty 13
1364 Alina Or∏owska Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów 80-299 Gdaƒsk,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Witra˝owa 4, Nowy Âwiat
1365 Urszula Dobrzyƒska Biuro Rachunkowe AUDIT
dzia∏alnoÊç gospodarcza 80-537 Gdaƒsk, ul.Wyzwolenia 17C/7
1366 W∏odzimierz Kusiak AUDYT I DORADZTWO KSI¢GOWE
„Q-AUDYT” dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona
nazwa: W∏odzimierz Kusiak „Q-AUDYT” 80-286 Gdaƒsk, ul.Z.Na∏kowskiej 4B/6
1367 Barbara Joƒca Bieg∏y Rewident Kancelaria Bieg∏ych 80-288 Gdaƒsk,
Rewidentów „Optimist” dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Zwiàzku Jaszczurczego 1/58
1368 Zwiàzek Rewizyjny Spó∏dzielni „Samopomoc Ch∏opska” 80-244 Gdaƒsk-Wrzeszcz,
zwiàzek rewizyjny ul.Grunwaldzka 102
1369 Grupa Audytorska „re-VISTA” spó∏ka z o.o. 81-364 Gdynia, ul.3 Maja 27/15
1370 „Pro-Bilans” J. K. spó∏ka z o.o. 81-345 Gdynia, ul.Aleja Zjednoczenia 1
1371 Stanis∏awa Czapliƒska Biuro Bieg∏ego Rewidenta
„Bilans” dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-402 Gdynia, ul.Biskupa Dominika 45/11
1372 Czes∏aw Âwistun BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA
dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-402 Gdynia, ul.bpa Dominika 10/9
1373 Lidia Grela KANCELARIA BIEG¸YCH REWIDENTÓW
dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-402 Gdynia, ul.bpa Dominika 14/14
1374 Krystyna Daroszewska Biuro Audytorsko-Konsultingowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-572 Gdynia, ul.Górnicza 6/26
1375 ¸ucja Tab´dzka dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-438 Gdynia, ul.Grottgera 44/1
1376 „ATEST” spó∏ka z o.o. 81-212 Gdynia, ul.Hutnicza 3
1377 Jolanta Tchórzewska Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-155 Gdynia, ul.Hutnicza 3
1378 Kazimiera Ciupiƒska dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-601 Gdynia, ul.Izydy 17
Monitor Polski Nr 4 — 112 — Poz. 36

1 2 3

1379 „Waldemar Mierniczek Bieg∏y Rewident nr 9276”


dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-593 Gdynia, ul.J.Poraziƒskiej 10B/2
1380 Krystyna Âwist-Borkowska KANCELARIA DORADZTWA
PODATKOWEGO I AUDYTU „DOMENA” dzia∏alnoÊç
gospodarcza — skrócona nazwa: KDPiA „DOMENA” 81-570 Gdynia, ul.Jelenia 9
1381 Helena Piotrowska „HELP” Biuro Rachunkowo-
-Audytorskie dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-591 Gdynia, ul.Kameliowa 24
1382 Wies∏awa Sitkowska „Biuro Rachunkowe Bieg∏ego
Rewidenta” dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-597 Gdynia, ul.Kruczkowskiego 3A/2
1383 Biuro Rewizyjno-Doradcze „REA” spó∏ka z o.o. 81-472 Gdynia, ul.Legionów 109/1
1384 El˝bieta Jadwiga Jurewicz Biuro Rachunkowe
„DRACO” dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-413 Gdynia, ul.Legionów 87
1385 Krystyna Chmielarczyk Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-597 Gdynia, ul.Leopolda Staffa 15B/3
1386 Irena Wizimirska Biuro Rachunkowe „AUDIT”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-589 Gdynia, ul.Lukrecjowa 51B/21
1387 Zdzis∏aw Janiszewski Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-591 Gdynia, ul.Paprykowa 12
1388 Beata Czy˝ewska „CBS-AUDYT” Biuro Bieg∏ego
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona
nazwa: „CBS-AUDYT” Beata Czy˝ewska 81-549 Gdynia, ul.Parkowa 6E/1
1389 Marian Ratajczak dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-423 Gdynia, ul.Partyzantów 23/25
1390 Dorota Machut BIURO RACHUNKOWE „PER SALDO”
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: Biuro
Rachunkowe „PER SALDO” 81-526 Gdynia, ul.Przebendowskich 22
1391 Krystyna Psuty BIURO BADANIA BILANSÓW
I DORADZTWA „ALL CORRECT” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 81-526 Gdynia, ul.Przebendowskich 22
1392 Jerzy ¸opacki Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 81-337 Gdynia, ul.Rotterdamska 9
1393 Beata Nawrot AUDYT I DORADZTWO PODATKOWE
„PROFIT” dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-549 Gdynia, ul.Spokojna 20D/3
1394 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „Saldo-Kredyt”
spó∏ka z o.o. 81-354 Gdynia, ul.Starowiejska 24/1
1395 „ATUT” Us∏ugi Rachunkowo-Audytorskie Jolanta
Or∏owska, Dorota Przytarska spó∏ka cywilna
— skrócona nazwa: „ATUT”S.C. 81-356 Gdynia, ul.Starowiejska 26/4
1396 Arkadiusz Grabowski Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-616 Gdynia, ul.Stra˝acka 12/86
1397 „NORD-COM” spó∏ka z o.o. 81-506 Gdynia, ul.Stryjska 13
1398 „REGNITUM” spó∏ka z o.o. 81-458 Gdynia, ul.Szczeblewskiego 15
1399 „SIGMA” Kancelaria RachunkowoÊci spó∏ka z o.o. 81-391 Gdynia, ul.Âwi´tojaƒska 41 lok. 13
1400 Roman Kwiatkowski BIURO RACHUNKOWE
I DORADZTWO PODATKOWE dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-603 Gdynia,
— skrócona nazwa: BIURO RACHUNKOWE ul.Wac∏awa Gierdziejewskiego 10
Monitor Polski Nr 4 — 113 — Poz. 36

1 2 3

1401 BIURO REWIZYJNO-DORADCZE „SIGMA” spó∏ka z o.o. 81-353 Gdynia, ul.W∏adys∏awa IV 1/5
1402 Biuro Ekonomiczno-Prawne „PROMAR” spó∏ka z o.o. 81-395 Gdynia, ul.W∏adys∏awa IV 43
1403 Biuro Audytorsko-Rachunkowe „Buchalter” spó∏ka z o.o. 81-359 Gdynia,
ul.Zygmunta Augusta 3/5/7
1404 Anna Kraszek Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 76-251 Kobylnica, ul.Malwowa 4
1405 Marek Hinz BIURO RACHUNKOWOÂCI dzia∏alnoÊç
gospodarcza 83-400 KoÊcierzyna, ul.Wyspiaƒskiego 31
1406 Halina KoÊnik Us∏ugi Ksi´gowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 82-500 Kwidzyn, ul.Kasprowicza 20K/19
1407 Bogumi∏a Antoniak Firma „STORNO” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 84-300 L´bork, al.WolnoÊci 30
1408 Marianna Mielewczyk BILANS-BADANIA-ANALIZY
dzia∏alnoÊç gospodarcza 84-300 L´bork, ul.Legionów Polskich 15/2
1409 Ma∏gorzata Gawe∏ REVICONSULT dzia∏alnoÊç
gospodarcza 83-407 ¸ubiana, Gostomie 57
1410 Andrzej Nowaliƒski dzia∏alnoÊç gospodarcza 82-200 Malbork, ul.500-lecia 98
1411 Krystyna Kornacka „KRYS” Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 82-200 Malbork, ul.Batorego 25
1412 Cecylia Lisowska dzia∏alnoÊç gospodarcza 82-200 Malbork, ul.Chodkiewicza 5
1413 Henryk Jankowiak „ARCHES” Biuro Finansowo-
-Rachunkowe dzia∏alnoÊç gospodarcza 82-200 Malbork, ul.˚eromskiego 36
1414 Stanis∏awa DàbroÊ BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç
gospodarcza 77-200 Miastko, ul.Bogus∏awa X 28
1415 Edmund Koliƒski „Biuro Rachunkowe” dzia∏alnoÊç 89-641 Nowa Cerkiew, Krojanty,
gospodarcza ul.Osiedlowa 11
1416 Zbigniew Sieger dzia∏alnoÊç gospodarcza 83-130 Pelplin, ul.B.Prusa 13
1417 „TRANSFER” spó∏ka z o.o. 83-000 Pruszcz Gdaƒski,
ul.Obroƒców Poczty Polskiej 3/6
1418 PROFIT-TAX AUDIT spó∏ka z o.o. 83-000 Pruszcz Gdaƒski, ul.Przemys∏owa 2
1419 Maria Stanis∏awska BIURO RACHUNKOWE „KAMASTA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: 83-000 Pruszcz Gdaƒski,
„KAMASTA” ul.˚wirki i Wigury 11/38
1420 Eryka Cybulska „ERAUD” Badanie Sprawozdaƒ
Finansowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 84-230 Rumia, ul.Starowiejska 9
1421 Doradztwo Finansowe, Ekonomiczne i Podatkowe
„FINANSER” spó∏ka z o.o. 76-200 S∏upsk, pl.Dàbrowskiego 3
1422 Firma Audytorska „DOR-BIL” spó∏ka z o.o. 76-200 S∏upsk, ul.Kowalska 1A
1423 Agencja Us∏ugowa „PROPOL” spó∏ka z o.o. 76-200 S∏upsk, ul.Kowalska 2/6
1424 mgr Henryk Baranowski BIEG¸Y REWIDENT dzia∏alnoÊç
gospodarcza 76-200 S∏upsk, ul.Krasiƒskiego 14B/7
1425 Anna Jereczek Biuro Rachunkowe AJOTA dzia∏alnoÊç
gospodarcza 83-033 Sobowidz, ul.Morenowa 25/5
Monitor Polski Nr 4 — 114 — Poz. 36

1 2 3

1426 Zespó∏ Ekspertów Finansowych „AUDITOR”


spó∏ka z o.o. 81-805 Sopot, al.Niepodleg∏oÊci 800/8
1427 „ABC-Auditing” spó∏ka z o.o. 81-820 Sopot, ul.23 Marca 91A/57
1428 Leokadia Mordas Biuro Audytorsko-Doradcze
dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-747 Sopot, ul.3 Maja 17B/10
1429 Marcin Biliƒski Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 81-825 Sopot, ul.Abrahama 3/6A
1430 EL COUNT Audit i Consulting spó∏ka z o.o. — skrócona
nazwa: EL COUNT Audit i Consulting Sp. z o.o. 81-824 Sopot, ul.Armii Krajowej 105
1431 Dorota Kania Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
KBR Dorota Kania 81-824 Sopot, ul.Armii Krajowej 116
1432 Ewa Dreliszak Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-824 Sopot, ul.Armii Krajowej 116/13
1433 Józef ˚ytko BIEG¸Y REWIDENT dzia∏alnoÊç
gospodarcza 81-866 Sopot, ul.Mickiewicza 57/6
1434 Agencja Bieg∏ych Rewidentów „ABR” spó∏ka z o.o. 81-881 Sopot, ul.O.Kolberga 12B/22
1435 Biuro Us∏ug Ksi´gowych i Doradztwa Finansowego
„TREND” spó∏ka z o.o. 81-822 Sopot, ul.Okr´˝na 17B
1436 Alfred Radosz „ALRAD” Biuro Ekspertyz, Analiz
i Badania Bilansów dzia∏alnoÊç gospodarcza 81-881 Sopot, ul.Oskara Kolberga 18A/7
1437 Maria Karczewska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta 83-200 Starogard Gdaƒski,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Sienkiewicza 12
1438 Józef Rudolf Biuro Audytorskie Badania Bilansów,
Doradztwa Podatkowego i Ekspertyz dzia∏alnoÊç 83-200 Starogard Gdaƒski,
gospodarcza ul.Starzyƒskiego 4
1439 Józef Drzewiecki Biuro Bieg∏ego Rewidenta „EXPERT”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 83-322 St´˝yca, ul.Raduƒska 16
1440 Edward Kampowski BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç
gospodarcza 83-110 Tczew, ul.Gdaƒska 8A/0
1441 Mariola Akerman „ART-EKO” dzia∏alnoÊç gospodarcza 83-110 Tczew, ul.Korczaka 19
1442 Wies∏aw Redkiewicz Biuro Us∏ug Ksi´gowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 83-110 Tczew, ul.Obroƒców Westerplatte 7
1443 Bogus∏aw ¸uczak DEBET Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 83-110 Tczew, ul.Pu∏askiego 10B
1444 Maria Nawrocka Biuro Rachunkowe „SYSTEM-BIS”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 83-110 Tczew, ul.Sambora 10/7
1445 „BILANS” spó∏ka z o.o. 83-110 Tczew, ul.Wojska Polskiego 10/3
1446 Jerzy Kamieƒ Biuro Us∏ug Ksi´gowych i Doradztwa
Podatkowego dzia∏alnoÊç gospodarcza 83-110 Tczew, ul.Wyczó∏kowskiego 33
1447 Us∏ugi podatkowo-rachunkowe i badania bilansów
„PERFEKT” spó∏ka z o.o. 76-270 Ustka, ul.Grunwaldzka 17
1448 mgr El˝bieta Nowicka BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA
„REPORT” dzia∏alnoÊç gospodarcza 76-270 Ustka, ul.˚eglarzy 16
Monitor Polski Nr 4 — 115 — Poz. 36

1 2 3
1449 „Biuro Us∏ug Ksi´gowych FINANS-BUK” spó∏ka z o.o. 84-200 Wejherowo, ul.12 Marca 165
1450 Edmund Arendt dzia∏alnoÊç gospodarcza 84-200 Wejherowo, ul.Graniczna 7/B/16
1451 „PERFEKTA-AUDYTOR” spó∏ka z o.o. 84-200 Wejherowo, ul.Z∏ota 9

Województwo Êlàskie

1 2 3

1452 Helena Krzystek Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów


„Rewit” dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
„REWIT” 32-551 Babice, Wygie∏zów 176
1453 Ireneusz Wieczorek Kancelaria Ekonomiczno-Finansowa
dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-500 B´dzin, ul.Sàczewskiego 27
1454 Barbara Czorny KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA
dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-300 Bielsko-Bia∏a, pl.WolnoÊci 9
1455 Janina Stoczek dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-300 Bielsko-Bia∏a,
ul.Akademii Umiej´tnoÊci 22
1456 Halina Markiewicz „MEDIMAR” dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-300 Bielsko-Bia∏a, ul.Batorego 17/5
1457 Krystyna Ochman Kancelaria — dyplomowany
ekonomista dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-346 Bielsko-Bia∏a, ul.Centralna 20
1458 Jadwiga Fojtuch Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-300 Bielsko-Bia∏a, ul.Czysta 1/39
1459 Helena Nalborczyk Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-346 Bielsko-Bia∏a, ul.Dusznicka 37
1460 Stanis∏aw Wróbel Biuro Bieg∏ego Rewidenta 43-300 Bielsko-Bia∏a,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Grota Roweckiego 22/3
1461 mgr Roman Ciszewski EKSPERT dzia∏alnoÊç
gospodarcza 43-300 Bielsko-Bia∏a, ul.Ikara 4/5
1462 Krzysztof Pawlus — Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-305 Bielsko-Bia∏a, ul.Kaliska 13
1463 Józef Dudek Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 43-300 Bielsko-Bia∏a, ul.Krakowska 68
1464 Olga Puchyra Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 43-300 Bielsko-Bia∏a, ul.Majowa 10
1465 mgr in˝. Alojzy Korzus Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-314 Bielsko-Bia∏a, ul.Marzanny 3
1466 Lidia Paleczny-Herba Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-300 Bielsko-Bia∏a, ul.Mieszka I 27/8
1467 Przedsi´biorstwo Us∏ugowe „BOOK-KEEPER” 43-300 Bielsko-Bia∏a,
Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów spó∏ka z o.o. ul.Paderewskiego 4/1B
1468 Pawe∏ Miech Zak∏ad Us∏ug Ksi´gowo-Finansowych 43-300 Bielsko-Bia∏a,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Piastów Âlàskich 1/40
1469 Czes∏awa Klimunt-Kowalska dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-309 Bielsko-Bia∏a, ul.PrzedwioÊnie 13
1470 Aleksander Kampczyk dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-300 Bielsko-Bia∏a, ul.Sobieskiego 105
Monitor Polski Nr 4 — 116 — Poz. 36

1 2 3

1471 Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta „AUDYT” spó∏ka z o.o. 43-300 Bielsko-Bia∏a, ul.Sobieskiego 89/9
1472 „REKORD-WESPRA” Zespó∏ Weryfikacji Bilansów
i Organizacji RachunkowoÊci spó∏ka z o.o. 43-300 Bielsko-Bia∏a, ul.Stoczniowa 33
1473 Bernard Szymura dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-300 Bielsko-Bia∏a, ul.Stoczniowa 33
1474 EKSPERT Zak∏ad Us∏ug Ksi´gowo-Finansowych
Stowarzyszenia Ksi´gowych w Polsce Spó∏ka z o.o.
GRUPA FINANS-SERVIS spó∏ka z o.o. 43-300 Bielsko-Bia∏a, ul.Wrzosowa 33
1475 Mariusz Chorzewski Biuro Rachunkowe „ALIMAR”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-150 Bieruƒ, ul.Bojszowska 17
1476 Przedsi´biorstwo Us∏ugowe „BIREX” spó∏ka z o.o. 43-360 Bystra, ul.Wyzwolenia 10
1477 Maria Dominiak Doradztwo Ksi´gowo-Finansowe
„DOMICYL-9” dzia∏alnoÊç gospodarcza 41-933 Bytom, ul.Hlonda 99/58
1478 Kancelaria Audytorska „WIKTOR” spó∏ka z o.o. 41-902 Bytom, ul.¸u˝ycka 12
1479 Monika Gargol Biuro Us∏ug Ksi´gowych Bieg∏y
Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza 41-902 Bytom, ul.Moniuszki 26
1480 Magdalena Merwart „m-Audyt” dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-902 Bytom, ul.Moniuszki 26 p.4
1481 Przedsi´biorstwo Us∏ugowe „RACHPOL” spó∏ka z o.o. 41-902 Bytom, ul.Moniuszki 26A
1482 Krystyna Lewandowska Biuro Us∏ug Finansów
i RachunkowoÊci K.L. „BUF i K” dzia∏alnoÊç
gospodarcza — skrócona nazwa: „BUF i K” K.L. 41-902 Bytom, ul.Tarnogórska 4F/8
1483 Biuro Ksi´gowo-Podatkowe „KONCEPT — FINANSE”
spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: „KONCEPT — FINANSE” 41-500 Chorzów, ul.Narutowicza 15
1484 Elwira Klof dzia∏alnoÊç gospodarcza 41-500 Chorzów, ul.Ró˝ana 1A
1485 Anna Wi´cek BIURO BADA¡ BILANSÓW dzia∏alnoÊç
gospodarcza 41-500 Chorzów, ul.Wandy 67/1
1486 Andrzej Matuszek Bieg∏y Rewident Biuro Us∏ug
Ksi´gowo-Podatkowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-400 Cieszyn, ul.Paderewskiego 37
1487 Barbara Kapicka KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA
dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-400 Cieszyn, ul.Pokoju 1
1488 Grzegorz Minczanowski Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-400 Cieszyn, ul.Pokoju 1
1489 Jadwiga Szczotka Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta 43-502 Czechowice-Dziedzice,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Krzanowskiego 23
1490 Krzysztof Wartak Biuro Us∏ug Ksi´gowych „SALDO”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 41-250 Czeladê, ul.Cio∏kowskiego 45
1491 Teresa Gr´da Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 41-253 Czeladê, ul.E.Orzeszkowej 18C/34
1492 Gra˝yna Durbas Biuro Ksi´gowo-Finansowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 41-250 Czeladê, ul.Szpitalna 13A/3
1493 Przedsi´biorstwo Us∏ug Ksi´gowych „KIFIN”
spó∏ka z o.o. 44-230 Czerwionka, ul.Kolejowa 2
1494 KANCELARIA US¸UG FINANSOWO-KSI¢GOWYCH 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
„KUFIKS” spó∏ka z o.o. ul.Szyb Zachodni 26
Monitor Polski Nr 4 — 117 — Poz. 36

1 2 3

1495 Helena Balas Biuro RachunkowoÊci i Doradztwa


Finansowego „HELP” dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-221 Cz´stochowa Lgota, ul.Pó∏nocna 7
1496 Tadeusz Ko∏ek Biuro Bieg∏ych Rewidentów „TAMAK” 42-200 Cz´stochowa,
dzia∏alnoÊç gospodarcza al.Armii Krajowej 72 lok. 19
1497 Halina Podsiad∏y Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç 42-200 Cz´stochowa,
gospodarcza al.Armii Krajowej 84/88
1498 Biuro Bieg∏ych Rewidentów „EKSPERT” Stowarzyszenia
Ksi´gowych w Polsce Spó∏ka z o.o. GRUPA FINANS- 42-216 Cz´stochowa,
-SERVIS spó∏ka z o.o. al.Niepodleg∏oÊci 20/22
1499 „PARTNER” Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów i Doradców
Gospodarczych spó∏ka z o.o. 42-207 Cz´stochowa, al.Pokoju 8/57
1500 Mi´dzybran˝owy Zwiàzek Rewizyjny Spó∏dzielczoÊci
zwiàzek rewizyjny 42-200 Cz´stochowa, ul.Armii Krajowej 64
1501 Olga Nocoƒ Biuro RachunkowoÊci i Doradztwa
Finansowego „NOBIT” dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-200 Cz´stochowa, ul.Bór 143/157
1502 Barbara Gàbka Biuro Bieg∏ego Rewidenta „AUDIT”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-200 Cz´stochowa, ul.Czecha 4/30
1503 mgr Teresa Krzysiƒska Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-200 Cz´stochowa, ul.Fertnera 8/10
1504 mgr Alina Moêdzioch KANCELARIA KSI¢GOWO-
-PODATKOWA „REWIDENT” dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-200 Cz´stochowa, ul.Jagielloƒska 1
1505 Janina Detko Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 42-200 Cz´stochowa, ul.Jasnogórska 70/1
1506 mgr Eugeniusz G∏ód Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
„Eks-Fin” dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-218 Cz´stochowa, ul.Kiliƒskiego 154
1507 Zygmunt Moczulski NEK „M” International Co. Ltd.
dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-200 Cz´stochowa, ul.Kiliƒskiego 16/11
1508 mgr Krystyna ˚abicka Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta 42-200 Cz´stochowa,
„AUDYT” dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Klemensiewicza 25
1509 Biuro Bieg∏ych Rewidentów „REWIX” spó∏ka z o.o. 42-200 Cz´stochowa,
ul.KoÊciuszki 13 pok. 34
1510 Maria Walko Biuro Badaƒ Bilansów i RachunkowoÊci
„PLUS” dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-208 Cz´stochowa, ul.Mireckiego 27/10
1511 Alicja Kucharska Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 42-200 Cz´stochowa, ul.Oleƒki 17
1512 Dorota Kowalska Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 42-200 Cz´stochowa, ul.Stanis∏awy 11
1513 Henryka Rorat Biuro Badaƒ Bilansów i Us∏ug
Finansowo-Ksi´gowych „Consultant” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 42-200 Cz´stochowa, ul.Witosa 8/39
1514 Halina Korczak Biuro Us∏ug Bieg∏ego Ksi´gowego 41-300 Dàbrowa Górnicza,
i Sàdowego dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Korczaka 9/36
1515 „REWIDENT” spó∏ka z o.o. 41-300 Dàbrowa Górnicza,
ul.Mickiewicza 14/15
1516 Anna Antonik Kancelaria Audytorska 2A dzia∏alnoÊç
gospodarcza 44-121 Gliwice, ul.Dekabrystów 22
Monitor Polski Nr 4 — 118 — Poz. 36

1 2 3

1517 Ewa Toroƒska Biuro Bieg∏ego Rewidenta „Sigma”


dzia∏alnoÊç gospodarcza 44-100 Gliwice, ul.G∏owackiego 58
1518 Joanna Kobel Kancelaria rachunkowa dzia∏alnoÊç
gospodarcza 44-100 Gliwice, ul.Gwardii Ludowej 8/5
1519 Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych i Podatkowych
„BANKFIRM” spó∏ka z o.o. 44-100 Gliwice, ul.Jasnogórska 11
1520 Jan Gendek ACC Kancelaria Audytorska dzia∏alnoÊç
gospodarcza 44-109 Gliwice, ul.Kosmonautów 40B/7
1521 „SALDO-BIZNES” spó∏ka z o.o. 44-101 Gliwice, ul.Kozielska 18
1522 Jadwiga Król BIURO US¸UG RACHUNKOWOÂCI
dzia∏alnoÊç gospodarcza 44-100 Gliwice, ul.ks.Dzier˝onia 59/1
1523 Irena Furman IRFUR Biuro Us∏ug Finansowo-
-Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 44-100 Gliwice, ul.Ludwika Zamenhofa 25
1524 Izabela Wiecha WINDEX-Zak∏ad Us∏ug Finansowych 44-122 Gliwice,
i Badania Bilansów dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.M∏odych Patriotów 11/44
1525 „AVAL Audyt i Us∏ugi Finansowo-Ksi´gowe 44-100 Gliwice,
spó∏ka z o.o. ul.Prymasa S.Wyszyƒskiego 11
1526 Ma∏gorzata Maj Biuro Us∏ug Ekonomiczno-Finansowych
„ESTYMA” dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: ESTYMA 44-100 Gliwice, ul.Toszecka 102
1527 Krystyna Borowska INTEKS BIURO INFORMATYCZNO-
-KSI¢GOWE dzia∏alnoÊç gospodarcza 44-100 Gliwice, ul.Zabrska 5A
1528 „Biuro Badaƒ Bilansów i Us∏ug Ksi´gowych
EKONOMISTA z udzia∏em Oddzia∏u Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego w Gliwicach” spó∏ka z o.o. 44-100 Gliwice, ul.Zwyci´stwa 47
1529 Bo˝ena Trzaska Kancelaria „Bieg∏y Rewident”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-609 Jaworzno, al.J.Pi∏sudskiego 60/90
1530 Krystyna El˝bieta Rawecka BIURO RACHUNKOWE
dzia∏alnoÊç gospodarcza 40-708 Katowice 6, ul.Smolna 10/1
1531 Âlàska Firma Auditingu i Doradztwa „AUDIT” 40-950 Katowice,
spó∏ka z o.o. pl.Grunwaldzki 8/10 pok. 135
1532 Helena Strzemecka Firma Polekspert dzia∏alnoÊç
gospodarcza 40-078 Katowice, pl.WolnoÊci 12
1533 Stanis∏awa Ozga Biuro Us∏ug Ksi´gowych „BILANS”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 40-672 Katowice, ul.Armii Krajowej 151
1534 Stefan Michalik Biuro Badaƒ Bilansów dzia∏alnoÊç
gospodarcza 40-824 Katowice, ul.Barlickiego 8A
1535 Jadwiga Bul Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç gospodarcza 40-301 Katowice, ul.Budowlana 4
1536 Biuro Rachunkowe „LEGE ARTIS” spó∏ka cywilna 40-301 Katowice, ul.Budowlana 4
1537 Henryk Stefaƒski Biuro Obrachunkowe Bieg∏y Rewident
dzia∏alnoÊç gospodarcza 40-182 Katowice, ul.Cedrowa 72
1538 LEX-FIN spó∏ka z o.o. 40-121 Katowice, ul.Chorzowska 50
1539 „BILANSISTA” spó∏ka z o.o. 40-101 Katowice, ul.Chorzowska 73A
1540 BSJP Audyt spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: BSJP
Audyt Sp. z o.o. 40-013 Katowice, ul.Dyrekcyjna 10/6
Monitor Polski Nr 4 — 119 — Poz. 36

1 2 3

1541 Danuta Nowak-åwi´k „ABAK” Biuro RachunkowoÊci


dzia∏alnoÊç gospodarcza 40-065 Katowice, ul.Fliegera 14/57
1542 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów STORNO spó∏ka z o.o. 40-594 Katowice, ul.Gallusa 6/31
1543 „AUDITEX” Zespó∏ Us∏ug Ksi´gowych Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego spó∏ka z o.o. 40-861 Katowice, ul.Gliwicka 234
1544 Zespó∏ Rewidentów Ksi´gowych „ADVISOR”
spó∏ka z o.o. 40-079 Katowice, ul.Gliwicka 4/7
1545 Stefan Soko∏owski Rewizja Finansowa dzia∏alnoÊç
gospodarcza 40-018 Katowice, ul.Graniczna 49B/63
1546 Stanis∏aw Stec Biuro Rachunkowe „PATRONAT”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 40-018 Katowice, ul.Graniczna 61B
1547 Zofia Jakubiec BIURO RACHUNKOWE „7 X 7”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 40-082 Katowice, ul.Jana III Sobieskiego 7
1548 Elfryda Chmura Badanie Sprawozdaƒ Finansowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 40-717 Katowice, ul.Koszaliƒska 1B/35
1549 „Biuro Rachunkowe THL” spó∏ka z o.o. — skrócona 40-070 Katowice,
nazwa: „Biuro Rachunkowe THL” sp. z o.o. ul.ks.bpa Teodora Kubiny 7/2
1550 Halina Wielgus BIURO RACHUNKOWE „H.W.”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 40-723 Katowice, ul.ks.Bromboszcza 11/18
1551 Teresa Handzlik Biuro Rachunkowe „THL” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 40-070 Katowice, ul.Kubiny 7/2
1552 „Grupa Gumu∏ka — Kancelaria Prawa Finansowego”
spó∏ka z o.o. 40-077 Katowice, ul.Matejki 4
1553 GRUPA GUMU¸KA-AUDYT spó∏ka z o.o. — skrócona
nazwa: Grupa Gumu∏ka-Audyt Sp. z o.o. 40-077 Katowice, ul.Matejki 4
1554 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów Rewido spó∏ka z o.o. 40-085 Katowice, ul.Mickiewicza 21/1
1555 „BAD-BIL” spó∏ka z o.o. 40-146 Katowice, ul.Mikusiƒskiego 15/6
1556 Ewa Sobczak Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza 40-622 Katowice, ul.Odrodzenia 2
1557 Piotr Ko∏odziejczyk „FINANSPOL” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 40-759 Katowice, ul.Ogrodowa 12
1558 Aleksandra Wróbel-˚ychoƒ Biuro Rachunkowo-
-Podatkowe „Aleksandra” dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: BRP ALEKSANDRA 40-772 Katowice, ul.Panewnicka 129
1559 „Kancelaria Porad Finansowo-Ksi´gowych
dr Piotr Rojek” spó∏ka z o.o. 40-954 Katowice, ul.Powstaƒców 34
1560 „MOORE STEPHENS-KATOWICE” spó∏ka z o.o.
— skrócona nazwa: „MOORE STEPHENS-KATOWICE” 40-954 Katowice,
sp. z o.o. ul.Powstaƒców 34 lok. 206
1561 „Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów” spó∏ka z o.o. 40-555 Katowice, ul.Rolna 43
1562 Wies∏awa Romanowska „ISTECH-COMP” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 40-555 Katowice, ul.Rolna 43
1563 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów KSI¢GA spó∏ka z o.o.
— skrócona nazwa: Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów
KSI¢GA sp. z o.o. 40-203 Katowice, ul.Roêdzieƒskiego 188B
Monitor Polski Nr 4 — 120 — Poz. 36

1 2 3
1564 KSI LIBRAND spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa:
KSI LIBRAND Sp. z o.o. 40-282 Katowice, ul.Sikorskiego 16/21
1565 mgr Wawrzyniec Marczyk Biuro Rewizji i Kontroli
Bilansów dzia∏alnoÊç gospodarcza 40-136 Katowice, ul.S∏oneczna 78/50
1566 „BUFIKS” Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych
Stowarzyszenia Ksi´gowych w Polsce Spó∏ka z o.o.
GRUPA FINANS-SERVIS spó∏ka z o.o. 40-084 Katowice, ul.Sokolska 3
1567 SPÓ¸DZIELCZY ZWIÑZEK REWIZYJNY zwiàzek
rewizyjny 40-084 Katowice, ul.Sokolska 3
1568 Danuta Stochel Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 40-127 Katowice, ul.Sokolska 78
1569 Maria Pszczo∏a Biuro Us∏ug Ksi´gowych dzia∏alnoÊç
gospodarcza 40-018 Katowice, ul.Sowiƒskiego 29/8
1570 Helena Hajzer Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 40-661 Katowice, ul.Targowa 1/4
1571 Biuro Bieg∏ych Rewidentów „ZJB” Zofia B∏oƒska,
Józef B∏oƒski spó∏ka cywilna 40-175 Katowice, ul.Wajdy 18/74
1572 Przedsi´biorstwo Us∏ugowe „PAGE” spó∏ka z o.o. 40-534 Katowice, ul.Zimorodków 13
1573 Stanis∏aw Plewa BIURO US¸UG KSI¢GOWYCH
I PODATKOWYCH „STAN” dzia∏alnoÊç gospodarcza 40-686 Katowice, ul.˚urawia 40/8
1574 Danuta Tekielska Biuro Audytorsko-Ksi´gowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-100 K∏obuck, ul.T.KoÊciuszki 70
1575 Julia Dorota Klecha Biuro Us∏ug Ksi´gowych
i Badanie Bilansów „SALDO” dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-100 K∏obuck, ul.WiÊniowa 5
1576 mgr Arkadiusz Spratek — US¸UGOWY ZAK¸AD
RACHUNKOWOÂCI „DEBECIK” dzia∏alnoÊç
gospodarcza — skrócona nazwa: UZR „DEBECIK” 43-340 Kozy, ul.Wie˝owa 7
1577 mgr Zofia Skowron Biuro Bieg∏ych Rewidentów
„REWIZ” dzia∏alnoÊç gospodarcza 31-571 Kraków, ul.Mogilska 121/126
1578 Jerzy Cisowski Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 42-700 Lubliniec, pl.K.Maƒki 8
1579 Jerzy Wo∏owczyk Biuro RachunkowoÊci i Badania
Bilansów dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-700 Lubliniec, ul.Szeroka 48
1580 Firma „AUDITOR” spó∏ka z o.o. 43-190 Miko∏ów, ul.Karola Miarki 18
1581 Barbara Pawlik Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-190 Miko∏ów, ul.Paprotek 118
1582 El˝bieta Zegar BIURO US¸UGOWE „STANDARD”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-190 Miko∏ów, ul.p∏k.Kie∏basy 68
1583 Przedsi´biorstwo Us∏ug Podatkowo-Ksi´gowych
„BILANS T-Z” spó∏ka z o.o. 34-360 Milówka, ul.Jod∏owa 10
1584 mgr Piotr Bia∏as Biuro Obrachunkowe Bieg∏y Rewident
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: Biuro
Obrachunkowe 41-400 Mys∏owice, ul.Kormoranów 13
1585 Przedsi´biorstwo Us∏ugowe „AUDYTOR” spó∏ka z o.o. 41-400 Mys∏owice,
ul.Powstaƒców 19 skr. poczt. 80
Monitor Polski Nr 4 — 121 — Poz. 36

1 2 3

1586 Bogumi∏a Zalega Biuro Badaƒ Bilansów „AUDYTOR”


dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-300 Myszków, ul.B∏´kitna 1
1587 Teresa B∏aszczyk-Raszczyk Biuro RachunkowoÊci
i Badania Bilansów dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-180 Orzesze, ul.Szklarska 7B/6
1588 Stanis∏aw Ferdyn Us∏ugi i Doradztwo w Zakresie 41-948 Piekary Âlàskie,
RachunkowoÊci i Finansów dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Modrzejewskiej 5
1589 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „REWIDPOL”
spó∏ka z o.o. 43-200 Pszczyna, ul.Bielska 32
1590 El˝bieta KuÊmierz „EL-PLUS” Biuro Rewiz.-Konsult.
dzia∏alnoÊç gospodarcza 47-400 Racibórz, ul.Goduli 13
1591 Krystyna Adamska dzia∏alnoÊç gospodarcza 47-400 Racibórz, ul.Katowicka 21/18
1592 „PORAFIN” spó∏ka z o.o. 47-400 Racibórz, ul.Kolejowa 18
1593 Gerard Ceglarek „BILANS” Biuro Rewizyjno-
-Konsultingowe dzia∏alnoÊç gospodarcza 47-400 Racibórz, ul.Morcinka 1
1594 mgr S∏awomir Wàsowicz — Biuro Us∏ug Audytorskich
dzia∏alnoÊç gospodarcza 47-400 Racibórz, ul.Opawska 83A/13
1595 Kancelaria Podatkowo-Ksi´gowa „LEX” spó∏ka z o.o. 47-400 Racibórz, ul.Podwale 5/1
1596 ZAK¸AD RACHUNKOWOÂCI „AWE” spó∏ka z o.o.
— skrócona nazwa: ZAK¸AD RACHUNKOWOÂCI „AWE” 41-709 Ruda Âlàska, ul.Niedurnego 55/1
1597 Teodor Jonda dzia∏alnoÊç gospodarcza 41-704 Ruda Âlàska, ul.Piechy 8/4
1598 Bo˝ena Ballon Kancelaria Us∏ug Ksi´gowych
i Doradztwa Podatkowego dzia∏alnoÊç gospodarcza 41-704 Ruda Âlàska, ul.Zieliƒskiego 4/8
1599 Ewa Wistuba-Cieplik KANCELARIA BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 44-270 Rybnik, ul.Gruntowa 69B
1600 „BILANS” spó∏ka z o.o. 44-200 Rybnik, ul.Kolejowa 26
1601 Kancelaria Finansowo-Ksi´gowa spó∏ka z o.o. 44-200 Rybnik, ul.¸ony 9
1602 Regionalny Zwiàzek Rewizyjny zwiàzek rewizyjny 44-200 Rybnik, ul.¸ony 9
1603 SIMAR Ltd spó∏ka z o.o. 44-200 Rybnik, ul.Smolna 25
1604 Eugenia Maleszewska-Gamoƒ dzia∏alnoÊç gospodarcza 44-251 Rybnik, ul.˚orska 298
1605 mgr Mieczys∏aw Olejniczak Biuro RachunkowoÊci 41-106 Siemianowice Âlàskie,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Rzepusa 2
1606 Kazimierz Majewski Biuro Rachunkowe „REWIDENT”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-470 Siewierz, ul.Zielona 46
1607 Fryderyk Pieknik „Auditor” Biuro Podatkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-430 Skoczów, ul.Osiedlowa 13
1608 Marian Wcis∏o Biuro Us∏ug RachunkowoÊci i Finansów
MW „RAFIN” dzia∏alnoÊç gospodarcza 41-200 Sosnowiec, al.Zwyci´stwa 3
1609 Jacek Zimny BIURO US¸UG KSI¢GOWYCH „PLUS”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 41-200 Sosnowiec, ul.Bohaterów Getta 46
1610 Jadwiga Mroczek Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç
gospodarcza 41-200 Sosnowiec, ul.Kiliƒskiego 24/15
1611 Miros∏awa Mucha Biuro RachunkowoÊci i Doradztwa
Finansowego dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: „B.R.I.D.F” 41-200 Sosnowiec, ul.Sienkiewicza 3/103
Monitor Polski Nr 4 — 122 — Poz. 36

1 2 3

1612 Biuro Doradztwa i Us∏ug „HERA” spó∏ka z o.o. 41-206 Sosnowiec, ul.˚ytnia 13
1613 Krzysztof Stoszek KANCELARIA US¸UG FINANSOWO-
-KSI¢GOWYCH „REWISTO” dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-606 Tarnowskie Góry, ul.Chopina 10
1614 Rudolf Wojtacha dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-612 Tarnowskie Góry,
ul.kard.S.Wyszyƒskiego 125
1615 Stanis∏aw Malinowski Badanie Bilansów i Us∏ugi
Ksi´gowe dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-612 Tarnowskie Góry, ul.Morcinka 5D/9
1616 Jadwiga Wójcik Kancelaria Porad Finansowo-Ksi´gowych
i Podatkowych „KSI¢GA” dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-600 Tarnowskie Góry, ul.Odrzaƒska 14
1617 Leon Ogrodnik Biuro „Bilans” dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-600 Tarnowskie Góry,
ul.Sobieskiego 15/4
1618 Jolanta Wszo∏ek „JOLA” Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 44-351 Turza Âlàska, ul.Ligonia 7B
1619 Marek Palian „AUDITOR” dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-100 Tychy, al.Bielska 92/4
1620 Janina Stolecka Us∏ugi rachunkowoÊci „BILFINA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
J.S.„BILFINA” 43-100 Tychy, al.Niepodleg∏oÊci 170/61
1621 Anna W∏odarczyk Zak∏ad rachunkowoÊci i badania
bilansów dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-100 Tychy, ul.Armii Krajowej 8/67
1622 Florian Buksa Biuro „WERYFIKATOR” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 43-100 Tychy, ul.Filaretów 73
1623 Maria Rozkwitalska dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-100 Tychy, ul.Orzeszkowej 22/22
1624 Alojzy Tomala „AUDITING & ACCOUNTING” Bieg∏y
Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-100 Tychy, ul.To∏stoja 3E
1625 Teresa Kuc BIURO KSI¢GOWE-BIEG¸Y REWIDENT
dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-100 Tychy, ul.Zi´bia 91
1626 Janusz Hofman „JASTA” dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-100 Tychy, ul.Zr´bowa 28
1627 W∏adys∏aw Szlauer Biuro Badaƒ Finansowych „Ma-K”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 43-450 Ustroƒ, ul.S∏oneczna 8
1628 Henryka Sk´da Biuro Rachunkowe, Weryfikacji
Bilansów dzia∏alnoÊç gospodarcza 42-130 Wr´czyca Wielka, ul.3 Maja 119
1629 Antonina Fia∏kowska Us∏ugi Ksi´gowo-Finansowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 41-800 Zabrze, ul.Broniewskiego 12/47
1630 Zofia Dudek „ADWO-AUDIT” Kancelaria Badaƒ
Bilansów i Doradztwa dzia∏alnoÊç gospodarcza 41-800 Zabrze, ul.Dybowskiego 1/4
1631 Leokadia Janczewska Kancelaria Porad Finansowo-
-Ksi´gowych i Podatkowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 41-800 Zabrze, ul.Kawika 26B/7
1632 Anna Jezierska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 41-800 Zabrze, ul.Sobieskiego 23A/21
1633 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „Bulska-Paƒczyk”
spó∏ka jawna — skrócona nazwa: KBR „Bulska-Paƒczyk” 24-400 Zawiercie, ul.Dojazd 5H
1634 Witold Trautsolt BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç
gospodarcza 42-400 Zawiercie, ul.Zaparkowa 8/34
1635 Ró˝a Kowalczyk dzia∏alnoÊç gospodarcza 44-240 ˚ory, ul.Wodzis∏awska 1 p. 203
Monitor Polski Nr 4 — 123 — Poz. 36

1 2 3
1636 Beskidzka Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „PARTNER” 34-300 ˚ywiec,
spó∏ka z o.o. ul.Browarna 46 skr. poczt. 58
1637 Ludwik Bizoƒ KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA
dzia∏alnoÊç gospodarcza 34-300 ˚ywiec, ul.Krasiƒskiego 9/34
1638 „SPEDEX” spó∏ka z o.o. 34-300 ˚ywiec, ul.Mieszka I 15

Województwo Êwi´tokrzyskie

1 2 3
1639 Teresa Tatarowska Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 28-300 J´drzejów, Wilanów 70D
1640 Joanna St´pniewska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 25-112 Kielce, os.Barwinek 11/124
1641 Ma∏gorzata Kiebzak KANCELARIA MK AUDYT
dzia∏alnoÊç gospodarcza 25-626 Kielce, ul.Dzia∏kowa 41
1642 Firma Ksi´gowi-Rewidenci spó∏ka z o.o. 25-606 Kielce, ul.Jagielloƒska 42/36
1643 Józef Kaproƒ dzia∏alnoÊç gospodarcza 25-548 Kielce, ul.Orkana 8
1644 „FK-EKSPERT” Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów
spó∏ka z o.o. 25-004 Kielce, ul.Paderewskiego 31
1645 Krzysztof Jaskulski Biuro Bieg∏ego Rewidenta
„PROFIT-BILANS” dzia∏alnoÊç gospodarcza 25-550 Kielce, ul.Pieniƒska 29
1646 Kazimierz Owczarek dzia∏alnoÊç gospodarcza 25-510 Kielce, ul.Piotrkowska 12/218
1647 Ewa Kowalewska BIURO ORGANIZACJI I SZKOLE¡
dzia∏alnoÊç gospodarcza 25-322 Kielce, ul.Romualda 7/87
1648 Agencja Us∏ug Ksi´gowo-Prawnych „Biegli Rewidenci”
spó∏ka z o.o. 25-324 Kielce, ul.Sandomierska 105
1649 „JUCHIEWICZ AUDYT-CONSULTING” spó∏ka z o.o. 25-315 Kielce, ul.Starodomaszowska 30/52
1650 Cecylia Juchiewicz Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 25-315 Kielce, ul.Starodomaszowska 30/52
1651 Krystyna Skrzypiƒska Zak∏ad Us∏ug Finansowych
„SK” dzia∏alnoÊç gospodarcza 25-520 Kielce, ul.Targowa 7A
1652 Stefan Biegaƒski Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
„KBR” dzia∏alnoÊç gospodarcza 25-552 Kielce, ul.WiÊniowa 4A/12
1653 Przedsi´biorstwo Doradczo-Us∏ugowe „TIX”
spó∏ka z o.o. 25-343 Kielce, ul.Wojska Polskiego 15
1654 Zespó∏ Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych Stowarzyszenia
Ksi´gowych w Polsce BILANS-SERVIS Spó∏ka z o.o.
GRUPA FINANS-SERVIS spó∏ka z o.o. 25-528 Kielce, ul.Zagnaƒska 84A
1655 „AUDYT-PIÑTKA” spó∏ka z o.o. 25-015 Kielce, ul.Z∏ota 23
1656 Janusz Kaczmarzyk Biuro Rachunkowo-Prawne „ROKA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: BRP ROKA 25-015 Kielce, ul.Z∏ota 23
1657 Tomasz Michta „ATM-f” dzia∏alnoÊç gospodarcza 26-085 Miedziana Góra,
ul.Kostom∏oty I 189
1658 Kazimierz Skr´t Biuro Us∏ug Ksi´gowych dzia∏alnoÊç 27-400 Ostrowiec Âwi´tokrzyski,
gospodarcza ul.¸àczna 14/1
Monitor Polski Nr 4 — 124 — Poz. 36

1 2 3

1659 Zenon Segieciƒski dzia∏alnoÊç gospodarcza 28-340 S´dziszów, ul.JaÊminowa 13


1660 Krystyna Cieciora Biuro Us∏ug Finansowych
„OMEGA C” dzia∏alnoÊç gospodarcza 27-200 Starachowice, ul.Graniczna 12/37

Województwo warmiƒsko-mazurskie

1 2 3

1661 Helena Statkiewicz KANCELARIA BIEG¸EGO


REWIDENTA„AUDYTOR” dzia∏alnoÊç gospodarcza 11-010 Barczewo, ul.D∏ugosza 1
1662 Katarzyna Siwulska-Gàga∏a KANCELARIA BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 11-033 Bartàg, Tomaszkowo 22
1663 mgr Jerzy Markowski KANCELARIA BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 11-200 Bartoszyce, ul.K.Marksa 22A
1664 Irena Kucharewicz Biuro Rachunkowe „Abak”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 11-200 Bartoszyce, ul.Ogrodowa 1A
1665 Halina Ledwiƒska dzia∏alnoÊç gospodarcza 11-230 Bisztynek, ul.Reymonta 2/3
1666 Gra˝yna Szynkiewicz Ksi´gowoÊç i Finanse Bieg∏y
Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza 14-500 Braniewo, ul.Armii Krajowej 24/9
1667 Kazimierz Kimso Badanie sprawozdaƒ finansowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 14-500 Braniewo, ul.Traugutta 2C/3
1668 Ireneusz Olewniczak „RID” BIURO BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 11-001 Dywity, ul.¸ugwa∏d 2J
1669 Marianna Brandt „AUDYT” Biuro Us∏ug Ksi´gowych
i Doradztwa Gospodarczego dzia∏alnoÊç gospodarcza 13-200 Dzia∏dowo, ul.WolnoÊç 19
1670 Janusz G∏owacki „Biegli Rewidenci”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 82-300 Elblàg, ul.Broniewskiego 21/7
1671 Miros∏awa Samsel FIRMA AUDYTORSKA
BIEG¸Y REWIDENT dzia∏alnoÊç gospodarcza 82-300 Elblàg, ul.Diaczenki 17/10
1672 „DORADZTWO” Firma Consultingowo-Us∏ugowa
Bieg∏ych Ksi´gowych spó∏ka z o.o. 82-300 Elblàg, ul.Freta 26
1673 Barbara Górska Firma Audytorska „KF” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 82-300 Elblàg, ul.Fromborska 27/2
1674 Józefa Stemporzecka Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 82-300 Elblàg, ul.Gwiezdna 15/6
1675 Maria Mastalerz Us∏ugi Finansowo-Ksi´gowe
bieg∏y rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza 82-300 Elblàg, ul.ks.P.Âciegiennego 2B
1676 mgr Jerzy Julian Szewczyƒski DORADCA-AUDITOR
Biuro Bieg∏ych Rewidentów dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: DORADCA-AUDITOR-ELBLÑG 82-300 Elblàg, ul.Moniuszki 2
1677 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „AUDIT-RECTE”
spó∏ka z o.o. 82-300 Elblàg, ul.p∏k.Dàbka 94A
1678 Konrad Prusiecki Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
KONRAD dzia∏alnoÊç gospodarcza 82-300 Elblàg, ul.Pokorna 11/III m. 23
1679 Ma∏gorzata Kwiatkowska Biuro Rachunkowe Bieg∏ego
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
Biuro Rachunkowe Bieg∏ego Rewidenta 82-300 Elblàg, ul.Traugutta 37/23
Monitor Polski Nr 4 — 125 — Poz. 36

1 2 3

1680 Bo˝ena Koba BIURO US¸UG AUDYTORSKICH BIEG¸Y


REWIDENT dzia∏alnoÊç gospodarcza 82-300 Elblàg, ul.Zielona 1/5
1681 Juliusz Dziurdzikowski Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 19-300 E∏k, ul.gen.W.Sikorskiego 9/31
1682 Jan Po∏ubok Zak∏ad Doradztwa Ekonomiczno-
-Finansowego dzia∏alnoÊç gospodarcza 19-300 E∏k, ul.Malinowa 10
1683 Przedsi´biorstwo Us∏ugowe Bieg∏ych „Ekspert”
spó∏ka z o.o. 19-300 E∏k, ul.Mickiewicza 9A
1684 Anna Chmielewska Zak∏ad Us∏ug Ksi´gowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 19-300 E∏k, ul.Wawelska 11/1
1685 Tadeusz To∏wiƒski Firma Us∏ugowa „Bilans”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 11-500 Gi˝ycko, ul.Kopernika 11/8
1686 Miros∏aw Kawalec Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 11-500 Gi˝ycko, ul.Wodociàgowa 9/6
1687 Biuro Bieg∏ych Rewidentów AUDYT Bo˝ena Rymarz,
Kazimierz Cierkowski spó∏ka cywilna 14-200 I∏awa, ul.Andersa 2C
1688 Tadeusz Wa˝ny Biuro Bieg∏ego Rewidenta „Dorfin”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 14-200 I∏awa, ul.Elblàska 45
1689 Krystyna Bora Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç
gospodarcza 11-400 K´trzyn, ul.Sobieskiego 22A
1690 Bo˝ena Wyrzykowska Biuro Rachunkowe „AKTYW” 11-100 Lidzbark Warmiƒski,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Bohaterów Westerplatte 2
1691 Olga Pakulska „Biuro Rachunkowe” dzia∏alnoÊç 11-100 Lidzbark Warmiƒski,
gospodarcza Plac WolnoÊci 5
1692 mgr in˝. Mieczys∏aw Kulik „LUKFIX” Biuro Bieg∏ego
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 14-300 Moràg, ul.Wróblewskiego 4A/3
1693 Violetta Burghardt KANCELARIA BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 11-700 Mràgowo, ul.M∏ynowa 4/5
1694 Zbigniew Dasiewicz Biuro Konsultingowe „ECON”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 13-100 Nidzica, ul.Warszawska 4A/20
1695 El˝bieta Kalejta Biuro rachunkowe „ElKa” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 19-400 Olecko, ul.Zielona 15
1696 Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych i Doradztwa
„P.G.Advisers” spó∏ka z o.o. 10-900 Olsztyn 2, ul.S∏upy 72
1697 Rachunkowo-Podatkowy Serwis „Guida” spó∏ka z o.o. 10-061 Olsztyn, ul.Barczewskiego 11
1698 Kancelaria RachunkowoÊci i Podatków „EuroKonsult”
spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: „EuroKonsult”
Sp. z o.o. 10-542 Olsztyn, ul.Dàbrowszczaków 39
1699 Jadwiga Brzozowska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 10-698 Olsztyn, ul.Diamentowa 9B
1700 El˝bieta Kosakowska KANCELARIA BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 10-437 Olsztyn, ul.Dworcowa 27/82
1701 Alina Gacka KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA
„SIGMA”(C) dzia∏alnoÊç gospodarcza 10-088 Olsztyn, ul.Dywizjonu 303 9/16
1702 Kazimiera Krakowiak „KRAKUS” REWIDENT-
-CONSULTING dzia∏alnoÊç gospodarcza 10-672 Olsztyn, ul.Elblàska 143
Monitor Polski Nr 4 — 126 — Poz. 36

1 2 3

1703 Henryk Zarzeczny BIURO RACHUNKOWE „AUDYTOR”


dzia∏alnoÊç gospodarcza 10-672 Olsztyn, ul.Elblàska 69
1704 Alicja Jasiƒska Zak∏ad Doradztwa i Us∏ug Finansowo-
-Rachunkowych „REFIN” dzia∏alnoÊç gospodarcza 10-693 Olsztyn, ul.gen.Okulickiego 14/9
1705 Halina Sikora Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta „EDAR”
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
KANCELARIA „EDAR” W OLSZTYNIE 10-448 Olsztyn, ul.G∏owackiego 4A/20
1706 „ZUFIKS” Zak∏ad Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych
i Doradztwa Stowarzyszenia Ksi´gowych w Polsce
Spó∏ka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS spó∏ka z o.o. 10-547 Olsztyn, ul.Kajki 10/12
1707 Andrzej ZawiÊliƒski BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA
dzia∏alnoÊç gospodarcza 10-691 Olsztyn, ul.Kanta 38/8
1708 KANCELARIA BIEG¸YCH REWIDENTÓW „BILANS”
spó∏ka cywilna 10-155 Olsztyn, ul.Klonowa 28
1709 Renata Macuk „MAR CONSULTING KOMPLEKSOWE
US¸UGI KSI¢GOWE” dzia∏alnoÊç gospodarcza 10-501 Olsztyn, ul.KoÊciuszki 23/6
1710 Florian Os´kowski „FINEKS” KANCELARIA BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 10-552 Olsztyn, ul.KoÊciuszki 79/6
1711 Zak∏ad Us∏ug Ksi´gowych i Doradztwo „EKSPERT-FIN”
spó∏ka z o.o. 10-404 Olsztyn, ul.Lubelska 3
1712 Zofia Chodêko Biuro Rachunkowe „Zofix” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 10-090 Olsztyn, ul.Martuszewskiego 22
1713 Jolanta Bocheƒska KANCELARIA BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 10-519 Olsztyn, ul.Mazurska 11/6
1714 „TECHMAR-AUDYT” spó∏ka z o.o. 10-603 Olsztyn, ul.Metalowa 3
1715 Janina Jarkowska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta 10-547 Olsztyn,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Micha∏a Kajki 10/12 pok. 304
1716 Edward Tomczyk DORADZTWO-FINANSE-PODATKI
KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA dzia∏alnoÊç
gospodarcza — skrócona nazwa: DFP KANCELARIA
BIEG¸EGO REWIDENTA 10-508 Olsztyn, ul.Mickiewicza 21/23 p. 305
1717 Lech Niko∏ajuk Biuro Rachunkowe Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 10-900 Olsztyn, ul.Mroza 28/17
1718 Zbigniew Godlewski „GOFIKS” Kancelaria Bieg∏ego
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
„GOFIKS” 10-142 Olsztyn, ul.Ró˝owa 18
1719 Stanis∏aw Modzelewski i Syn „MOFIKS” Kancelaria
Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: „MOFIKS” 10-007 Olsztyn, ul.Sm´tka 28/14
1720 Zofia Wies∏awa Piàtkowska Us∏ugi Rachunkowe,
Doradztwo, Badanie Bilansów dzia∏alnoÊç gospodarcza 10-693 Olsztyn, ul.Sosnkowskiego 81
1721 Wies∏aw Biernacki Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 14-100 Ostróda, ul.21 Stycznia 3/18
1722 Stefan Partyka Firma VAT-PIT-FIS dzia∏alnoÊç
gospodarcza 12-221 Ruciane-Nida, ul.S∏oneczna 2
1723 Zbigniew ˚bikowski Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 82-540 Susz, ul.Mickiewicza 19/1
Monitor Polski Nr 4 — 127 — Poz. 36

1 2 3
1724 „BIM” Kancelaria Finansów i RachunkowoÊci
spó∏ka z o.o. 12-100 Szczytno, ul.Pasymska 11/24
1725 Stanis∏aw G∏adkowski dzia∏alnoÊç gospodarcza 12-100 Szczytno, ul.Pasymska 15/3

Województwo wielkopolskie

1 2 3

1726 Biegli Rewidenci FINANS-LEX spó∏ka z o.o. — skrócona


nazwa: Biegli Rewidenci FINANS-LEX Sp. z o.o. 62-200 Gniezno, ul.Brzoskwiniowa 16
1727 Jan Byczkowski Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-200 Gniezno, ul.Lecha 1A
1728 Mariola Krzywania Zak∏ad Us∏ug Rachunkowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 63-200 Jarocin, ul.Hallera 5/4
1729 Halina K∏osowska Biuro Us∏ug Rachunkowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 63-200 Jarocin, ul.Kasztanowa 6/23
1730 „AUDIT CONSULTING Pajàk i Partnerzy”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-915 Jastrowie, ul.1 Maja 7
1731 Janina Nowak „BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-800 Kalisz, ul.3 Maja 13A/14
1732 Urszula Wietrzyk Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
„AUDIT-CALISIA” dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-800 Kalisz, ul.A.Asnyka 7-9
1733 Irena Matuszczak Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-800 Kalisz, ul.Bogumi∏a i Barbary 16/36
1734 Przedsi´biorstwo Us∏ugowe „AUDYTOR” spó∏ka z o.o. 62-800 Kalisz, ul.Fabryczna 1A
1735 Barbara Rygu∏a BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA
dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-800 Kalisz, ul.Korczak 8A/19
1736 Krystyna Spaleniak dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-800 Kalisz, ul.Kubusia Puchatka 25
1737 Stanis∏aw Konopka Biuro Us∏ug Rachunkowych
„CONSULTANS” dzia∏alnoÊç gospodarcza 67-416 Kaszczor Wieleƒ, ul.Wczasowa 16
1738 Jolenta Jessa BIURO RACHUNKOWE
dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-530 Kaêmierz, ul.Prusa 6C/4
1739 Aleksandra Bachan Kancelaria Finansowo Ksi´gowa
dzia∏alnoÊç gospodarcza 63-600 K´pno, ul.Wiosny Ludów 19/15
1740 Zofia Dro˝d˝ewska AUDYT „DZiM”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-600 Ko∏o, ul.Blizna 54
1741 Jan Wojtaszek Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-600 Ko∏o, ul.G.Zapolskiej 22
1742 „IDEH” spó∏ka z o.o. 62-600 Ko∏o, ul.W∏oc∏awska 7
1743 Teresa Stelmaszyk dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-052 Komorniki, ul.Jesionowa 16
1744 Karol Dykcik Biuro Doradztwa Finansowo-Ksi´gowego
„X+CONSULTING” dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-510 Konin, ul.Górnicza 6/31
1745 Helena Zomkowska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-510 Konin, ul.Noskowskiego 1B
Monitor Polski Nr 4 — 128 — Poz. 36

1 2 3

1746 Teresa Werbiƒska Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta


dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-510 Konin, ul.Okólna 31/80
1747 Centrum Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych „AUDYTOR”
spó∏ka z o.o. 62-510 Konin, ul.Plac WolnoÊci 7
1748 Jolanta P´cherska-Skrzypiƒska Kancelaria Bieg∏ego
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-510 Konin, ul.Popie∏uszki 2
1749 Biuro Bieg∏ych Rewidentów „SPÓ¸DZIELCA”
spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: BBR „SPÓ¸DZIELCA” 62-510 Konin, ul.Poznaƒska 74 lok. 217
1750 „AKCEPT” Biuro Bieg∏ych Rewidentów spó∏ka z o.o. 62-510 Konin, ul.Spó∏dzielców 3
1751 Krzysztof Koz∏owski Agencja Finansowo-Ksi´gowa
„NOTA” dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-510 Konin, ul.Spó∏dzielców 3
1752 „Biuro Bieg∏ych Rewidentów i Doradców Podatkowych”
spó∏ka z o.o. 64-000 KoÊcian, ul.Dworcowa 2
1753 Eugenia ¸ukowiak Biuro Rachunkowe Bieg∏y Rewident
nr ewid. 5502 dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-000 KoÊcian, ul.Grodziska 4/1
1754 Stefan Konopczyƒski BIURO US¸UG RACHUNKOWYCH
dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-000 KoÊcian, ul.Gwardii Ludowej 39
1755 „PROGRES” — Biuro Rachunkowe i Weryfikacji
spó∏ka z o.o. 62-028 Kozieg∏owy, os.LeÊne 3D/10
1756 Wanda Cichowlas Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç 63-700 Krotoszyn,
gospodarcza ul.Wi´êniów Politycznych 32
1757 Kornel St´˝ycki Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 64-100 Leszno, ul.17 Stycznia 42/10
1758 Gra˝yna Koz∏owska Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 64-100 Leszno, ul.Chocimska 70
1759 Ewa Kleszcz Firma Audytorska „Bilans” — Bieg∏y
Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-100 Leszno, ul.Francuska 7
1760 Mieczys∏aw Dolata-AUDYTOR dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-100 Leszno, ul.Kubaƒska 38/4
1761 Zwiàzek Rewizyjny Spó∏dzielni zwiàzek rewizyjny 64-100 Leszno, ul.S∏owiaƒska 54
1762 Jadwiga We∏niak „BAJT” BIURO RACHUNKOWE
dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-100 Leszno, ul.Solskiego 84
1763 Alfreda Zawidzka-Franka KANCELARIA BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-100 Leszno, ul.Spacerowa 29B
1764 Janina Sobociƒska Biuro Rachunkowe „ABAK”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-100 Leszno, ul.Szkolna 1
1765 Zofia Kicka KANCELARIA RACHUNKOWA dzia∏alnoÊç
gospodarcza 64-100 Leszno, ul.Szymanowskiego 3
1766 Jerzy Wàsiak BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA
dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-100 Leszno, ul.Wiejska 1
1767 Jerzy Gahl Zak∏ad RachunkowoÊci dzia∏alnoÊç
gospodarcza 64-100 Leszno, ul.Zawiszy Czarnego 1
1768 Jerzy Bieluszko Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 77-420 Lipka, ul.Rudziska 13
1769 Pawe∏ Piosik Biuro Rachunkowe-Rewident dzia∏alnoÊç
gospodarcza 62-030 Luboƒ, ul.J.Mazurka 26
Monitor Polski Nr 4 — 129 — Poz. 36

1 2 3

1770 Jerzy Skwierzyƒski Biuro Rachunkowe „SEVERINUS”


dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-031 Luboƒ, ul.˚abikowska 48/19
1771 Jerzy Klawiter Biuro Rachunkowo-Podatkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 89-310 ¸ob˝enica, ul.Walki M∏odych 8
1772 Stanis∏awa Przyby∏ BIURO AUDYTORSKIE BIEG¸Y
REWIDENT dzia∏alnoÊç gospodarcza 56-513 Mi´dzybórz, Kraszów 7
1773 EXACTUS spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: „EXACTUS
Spó∏ka z o.o.” 62-050 Mosina, ul.Targowa 44
1774 Tomasz Nowak Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta 62-095 Murowana GoÊlina,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Wiosenna 9/6
1775 Micha∏ Napiera∏a „Kancelaria Ksi´gowa” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 64-300 Nowy TomyÊl, ul.Kolejowa 91
1776 Jolanta Niewiedzia∏ Biuro Rachunkowe
„BILANS-SERWIS” dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-300 Nowy TomyÊl, ul.Tysiàclecia 3
1777 Irena Stachowiak Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç 64-600 Oborniki Wielkopolskie,
gospodarcza ul.Kopernika 18B/7
1778 Barbara Kaczmarek Biuro Us∏ug Ksi´gowych 64-600 Oborniki Wielkopolskie,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Powstaƒców Wlkp. 44/11
1779 Jan Grzybowski Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç 64-600 Oborniki Wielkopolskie,
gospodarcza ul.Wedelickiego 11
1780 Roman Gierka Kancelaria Audytorska dzia∏alnoÊç
gospodarcza 64-600 Oborniki, ul.3 Maja 14
1781 El˝bieta Kaleja Biuro Ksi´gowe dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-330 Opalenica, ul.Niegolewskich 3/11
1782 Józef Nowak Biuro Rachunkowe „REWIX” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 62-322 Orzechowo, ul.S∏oneczna 8
1783 Ignacy Bryl dzia∏alnoÊç gospodarcza 63-400 Ostrów Wielkopolski, Kamienna 32
Wysocko Wielkie
1784 „FINANS-SERWIS” spó∏ka z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul.Baczyƒskiego 11
1785 „BILANS” spó∏ka z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul.Chopina 3A
1786 Jan Dziedzic „Us∏ugi Audytorskie” dzia∏alnoÊç 63-400 Ostrów Wielkopolski,
gospodarcza — skrócona nazwa: „Us∏ugi Audytorskie” ul.G∏owackiego 88
1787 Kancelaria Rachunkowa „PARTNER” spó∏ka z o.o.
— skrócona nazwa: Kancelaria Rachunkowa „PARTNER” 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul.Kaliska 45
1788 Marek Wróbel BIURO RACHUNKOWE „KASA” 63-400 Ostrów Wielkopolski,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Konopnickiej 23
1789 „REWIDENT” spó∏ka z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul.Mylna 5
1790 „KANCELARIA BIEG¸YCH REWIDENTÓW” spó∏ka 63-400 Ostrów Wielkopolski,
cywilna ul.Raszkowska 36
1791 Barbara Janaszek „BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA” 63-400 Ostrów Wielkopolski,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Ró˝ana 23A
1792 Kancelaria Zbigniew Szwochertowski Bieg∏y Rewident
dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-920 Pi∏a, pl.Konstytucji 3 Maja 3/43
Monitor Polski Nr 4 — 130 — Poz. 36

1 2 3

1793 Ryszard Górniak Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç


gospodarcza 64-920 Pi∏a, ul.¸àczna 29B/9
1794 ¸ucja Lipiƒska BIURO RACHUNKOWOÂCI I AUDYTU
„EURO-EKSPERT” dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: „EURO-EKSPERT” 64-920 Pi∏a, ul.M.Buczka 2/4
1795 Stanis∏aw GabryÊ „SG-AUDORFIN” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 64-920 Pi∏a, ul.Matwiejewa 11C/10
1796 Tadeusz Krauze Zak∏ad Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych
i Weryfikacja Sprawozdaƒ Finansowych dzia∏alnoÊç
gospodarcza 64-920 Pi∏a, ul.Rubinowa 24
1797 „Biuro Bieg∏ych Rewidentów PSW” spó∏ka z o.o. 64-920 Pi∏a, ul.Szafirowa 4
1798 Bogus∏aw Galusik — BIEG¸Y REWIDENT dzia∏alnoÊç
gospodarcza 64-920 Pi∏a, ul.Âniadeckich 7A/3
1799 „Dewiza” spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: „Dewiza”
Sp. z o.o. 64-920 Pi∏a, ul.Âródmiejska 16
1800 Krystyna Biernacka „Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 63-300 Pleszew, ul.Poznaƒska 22
1801 „EUREKA-AUDITING” spó∏ka z o.o. 61-827 Poznaƒ, al.Marcinkowskiego 22
1802 Zofia Jab∏oƒska Biuro Us∏ug Audytorskich
i Rachunkowych „PERFEKT” dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-603 Poznaƒ, al.Wielkopolska 43
1803 Miros∏awa Pilarczyk dzia∏alnoÊç gospodarcza 61-374 Poznaƒ, os.Armii Krajowej 22/13
1804 Barbara Urbanowicz „Biuro Bieg∏ego Rewidenta”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-681 Poznaƒ, os.B.Chrobrego 38/92
1805 Marian Baranowski „BIEG¸Y REWIDENT” dzia∏alnoÊç 61-387 Poznaƒ,
gospodarcza os.Boh. II Wojny Âwiatowej 24/2
1806 Maria Kowalak Kancelaria Rewident dzia∏alnoÊç
gospodarcza 61-450 Poznaƒ, os.D´bina 3/17
1807 „RAH Audyt” Biuro Rachunkowe spó∏ka z o.o. 61-227 Poznaƒ, os.Jagielloƒskie 12/89
1808 Leszek Kowalski dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-688 Poznaƒ,
os.Jana III Sobieskiego 26/9
1809 Andrzej Okupniak Biuro Finansowo-Ksi´gowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 61-294 Poznaƒ, os.Lecha 39/101
1810 Halina Noculak Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 61-296 Poznaƒ, os.Lecha 72/7
1811 Alojzy Matusewicz — BIEG¸Y REWIDENT dzia∏alnoÊç
gospodarcza 61-633 Poznaƒ, os.Pod Lipami 7/12
1812 Cecylia Malesiƒska „BIURO REWIZYJNE” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 61-687 Poznaƒ, os.Przyjaêni 13/90 m. 99
1813 Czes∏aw Pniewski „KANCELARIA AUDYT” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 61-245 Poznaƒ, os.Rusa 132/14
1814 Aleksandra Pa∏uka „PAOLA” BADANIE SPRAWOZDA¡
FINANSOWYCH dzia∏alnoÊç gospodarcza 61-245 Poznaƒ, os.Rusa 28/5
1815 Ryszard Linke „LIR” Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 60-687 Poznaƒ, os.Stefana Batorego 6/8
1816 Irena Kostulak „BIURO AUDYTORÓW 61-699 Poznaƒ,
I KONSULTANTÓW” dzia∏alnoÊç gospodarcza os.Wichrowe Wzgórze 33/76
Monitor Polski Nr 4 — 131 — Poz. 36

1 2 3

1817 „Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów Alina Kosicka-Toporek, 60-185 Poznaƒ, Skórzewo,


Izabela Karwacka Spó∏ka Partnerska” spó∏ka partnerska ul.Skórzewska 63
1818 Jolanta Przybylska Centralne Biuro Bieg∏ych
Rewidentów dzia∏alnoÊç gospodarcza 61-441 Poznaƒ, ul.28 Czerwca 1956 398
1819 Joanna Bêdziak „KANCELARIA BIEG¸EGO
REWIDENTA” dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-271 Poznaƒ, ul.Arciszewskiego 35J/7
1820 W∏odzimierz Rakocy Biuro Us∏ug Rachunkowych
i Weryfikacyjnych dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-161 Poznaƒ, ul.Babimojska 11
1821 „Dalc i Ochocki — Audyt” spó∏ka z o.o.
— skrócona nazwa: „Dalc i Ochocki — Audyt” Sp. z o.o. 60-866 Poznaƒ, ul.Barzyƒskiego 4A
1822 Sarnowski & WiÊniewski Spó∏ka Audytorska
spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: Sarnowski & WiÊniewski
Spó∏ka Audytorska Sp. z o.o. 61-478 Poznaƒ, ul.Bluszczowa 7
1823 Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów i Ekspertów Finansowych
„PORADA” spó∏ka z o.o. 61-306 Poznaƒ, ul.Bobrownicka 7
1824 Bronis∏awa Greczycho-Chraplak „MERITUM” Biuro
Us∏ug Ksi´gowych i Weryfikacja Bilansów dzia∏alnoÊç
gospodarcza 60-447 Poznaƒ, ul.Czechowska 8
1825 Krystyna Panicz dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-221 Poznaƒ, ul.Dmowskiego 4/12
1826 Bogdan Szymkowiak Przedsi´biorstwo Us∏ug
Rachunkowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-159 Poznaƒ, ul.Galileusza 1B/20
1827 Young Business Kancelaria Podatkowa spó∏ka z o.o.
— skrócona nazwa: Young Business Sp.z o.o. 60-263 Poznaƒ, ul.G∏ogowska 100/6
1828 „Finansista-Finlex” spó∏ka z o.o. 61-005 Poznaƒ, ul.G∏ówna 6
1829 „MORISON FINANSISTA AUDIT” spó∏ka z o.o. 61-005 Poznaƒ, ul.G∏ówna 6
1830 Maria Wiatrowska „BIURO RACHUNKOWE
I AUDYTORSKIE” dzia∏alnoÊç gospodarcza 61-329 Poznaƒ, ul.G∏uszyna 211/2
1831 Janina Michalska „HOLD-BIL” dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-103 Poznaƒ, ul.Gostyƒska 94
1832 Barbara Drutel J.B.A.-AUDYT dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: J.B.A.-AUDYT 61-858 Poznaƒ, ul.Grobla 9/11
1833 Irena Sielska BADBI AUDIT dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-277 Poznaƒ, ul.Grochowska 9/3
1834 Centrum Bieg∏ych Rewidentów „CBR” spó∏ka z o.o. 60-782 Poznaƒ, ul.Grunwaldzka 11
1835 Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Ksi´gowe
spó∏ka z o.o. 60-783 Poznaƒ, ul.Grunwaldzka 21
1836 Leonard Szajba — AVIS — Us∏ugi audytorskie
dzia∏alnoÊç gospodarcza 61-702 Poznaƒ, ul.Gwarna 11/4
1837 „Us∏ugowy Zak∏ad RachunkowoÊci Stowarzyszenia
Ksi´gowych w Polsce” spó∏ka z o.o. 60-152 Poznaƒ, ul.Junacka 34
1838 „EURO-PROFIT” spó∏ka z o.o. 60-548 Poznaƒ, ul.Kad∏ubka 9/1
1839 Zofia Okoniewska Biuro Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-158 Poznaƒ, ul.Keplera 8A/17
1840 Zwiàzek Rewizyjny Spó∏dzielczoÊci Rolniczej
zwiàzek rewizyjny 60-846 Poznaƒ, ul.Kochanowskiego 22/2
Monitor Polski Nr 4 — 132 — Poz. 36

1 2 3

1841 Karolina Skawiƒska „Biuro Audytorskie i Rachunkowe”


dzia∏alnoÊç gospodarcza 61-046 Poznaƒ, ul.Koronowska 8
1842 „STADAR” Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów
spó∏ka z o.o. 61-033 Poznaƒ, ul.Kraƒcowa 48/83
1843 Kazimierz Piƒski „KANCELARIA REWIDENCKA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 61-873 Poznaƒ, ul.Królowej Jadwigi 58A/4
1844 Józef Kowalczyk Biuro Us∏ug Ekonomiczno-Finansowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 61-502 Poznaƒ, ul.Langiewicza 23/17
1845 PNA Audit Union spó∏ka z o.o. 61-706 Poznaƒ, ul.Libelta 1A
1846 Marian Majchrzak „Kancelaria Rewidencka” dzia∏alnoÊç
gospodarcza 60-153 Poznaƒ, ul.Listopadowa 15/1
1847 „AUDYT” Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów spó∏ka z o.o. 60-454 Poznaƒ, ul.Lubowska 82
1848 mgr Anna Stefaƒska BIURO RACHUNKOWO-
-AUDYTORSKIE dzia∏alnoÊç gospodarcza 61-114 Poznaƒ, ul.¸askarza 6/7
1849 Przedsi´biorstwo Us∏ugowe Bieg∏ych Rewidentów
„RACHUNKOWOÂå” spó∏ka z o.o. 60-837 Poznaƒ, ul.Mickiewicza 33 pok. 60
1850 Regionalny Zwiàzek Rewizyjny Banków Spó∏dzielczych
zwiàzek rewizyjny 61-725 Poznaƒ, ul.Miel˝yƒskiego 20
1851 Henryka Wojtkowiak „Biuro Bieg∏ego Rewidenta”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-162 Poznaƒ, ul.Mi´dzyborska 16/3
1852 „Korporacja Bieg∏ych Rewidentów” spó∏ka z o.o.
— skrócona nazwa: „Korporacja Bieg∏ych Rewidentów”
sp. z o.o. 60-162 Poznaƒ, ul.Mi´dzyborska 39A
1853 Anna Stasiak dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-162 Poznaƒ, ul.Mi´dzyborska 45A/6
1854 Biuro Konsultingowe „TREZOR” spó∏ka z o.o. 61-854 Poznaƒ, ul.Mostowa 25/2
1855 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „K.B.R.” spó∏ka z o.o. 60-856 Poznaƒ, ul.Mylna 21/15-16
1856 „Audytor” spó∏ka z o.o. 60-867 Poznaƒ, ul.Norwida 14
1857 Micha∏ Hajlig „ECONOMIST” dzia∏alnoÊç gospodarcza 61-828 Poznaƒ, ul.Podgórna 3/14
1858 „CONTABLE” spó∏ka z o.o. 60-115 Poznaƒ, ul.Poniecka 19
1859 Miros∏aw Urbanowicz KANCELARIA AUDYTORSKO-
-DORADCZA dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-851 Poznaƒ, ul.Poznaƒska 40/5
1860 Grupa Audityngowo-Konsultingowa „A & K”
spó∏ka z o.o. 61-885 Poznaƒ, ul.Pó∏wiejska 17/27
1861 Mieczys∏aw Jedliƒski Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów
dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-288 Poznaƒ, ul.Promienista 12B/2
1862 Bogumi∏a Michalak „BM” BIURO RACHUNKOWE
I BADANIE BILANSÓW dzia∏alnoÊç gospodarcza 61-249 Poznaƒ, ul.Pyrzyczaƒska 2
1863 El˝bieta Wiza dzia∏alnoÊç gospodarcza 61-168 Poznaƒ, ul.Rataje 164
1864 Anna Radosiewicz Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-113 Poznaƒ, ul.Rawicka 53
1865 DFBS spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: DFBS Sp. z o.o. 61-371 Poznaƒ, ul.Romana Maya 1
1866 Helena Lobert Help Biuro Rachunkowe i Badanie
Sprawozdaƒ Finansowych dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-408 Poznaƒ, ul.S.Drzewieckiego 71
Monitor Polski Nr 4 — 133 — Poz. 36

1 2 3

1867 Biuro Bieg∏ych Rewidentów „AUDYT” spó∏ka z o.o. 61-616 Poznaƒ, ul.Sarmacka 7
1868 HLB Fràckowiak i Wspólnicy spó∏ka z o.o. 61-897 Poznaƒ, ul.Sk∏adowa 4/7
1869 „AUDYT I CONSULTING” Biuro Bieg∏ych Rewidentów
spó∏ka z o.o. 60-458 Poznaƒ, ul.S∏upska 28
1870 „CGS — AUDYTOR” spó∏ka z o.o. 61-773 Poznaƒ, ul.Stary Rynek 87/88
1871 Tadeusz Dopiera∏a „KBR” Kancelaria Bieg∏ych
Rewidentów dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-479 Poznaƒ, ul.Strzeszyƒska 37
1872 „STS-AUDYT” spó∏ka z o.o. 60-366 Poznaƒ, ul.Szamotulska 40/5
1873 dr Stefan Owecki Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-375 Poznaƒ, ul.Szronowa 10/2
1874 Janina Krzyka∏a KSIÑ˚KOWY — BIURO
RACHUNKOWOÂCI BIEG¸Y REWIDENT dzia∏alnoÊç
gospodarcza 60-114 Poznaƒ, ul.Szubiƒska 3
1875 „US¸UGI AUDYTORSKIE DGA” spó∏ka z o.o. 61-896 Poznaƒ, ul.Towarowa 35
1876 Barbara Podciechowska „Kancelaria Podatkowa”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 61-028 Poznaƒ, ul.Warszawska 39/41
1877 Kazimierz Tobo∏a Biuro Us∏ug Rachunkowych
dzia∏alnoÊç gospodarcza 61-065 Poznaƒ, ul.Wiewiórcza 34
1878 Stanis∏aw Witecki Kancelaria — Bieg∏y Rewident
dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-688 Poznaƒ, ul.Wilanowska 40
1879 Wojciech Szafran „SZAFRAN” Biuro Ksi´gowe Bieg∏y
Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza 61-623 Poznaƒ, ul.Wilczak 13/43
1880 POPRAWSKA I KASZTELAN — BIEGLI REWIDENCI
spó∏ka partnerska — skrócona nazwa: POPRAWSKA
I KASZTELAN — BIEGLI REWIDENCI SP.P. 60-246 Poznaƒ, ul.Winklera 1
1881 Spó∏dzielnia Bieg∏ych Rewidentów „SBR BILANS”
spó∏dzielnia 61-685 Poznaƒ, ul.Wojciechowskiego 7/17
1882 Krystyna Bocheƒska-Poziemba „KANCELARIA
BIEG¸EGO REWIDENTA” dzia∏alnoÊç gospodarcza 61-654 Poznaƒ, ul.Wy˝yny 22
1883 Mieczys∏aw Fa∏dowski dzia∏alnoÊç gospodarcza 60-808 Poznaƒ, ul.Zeylanda 8/1
1884 Przedsi´biorstwo Consultingowo-Us∏ugowe „STORNO”
spó∏ka z o.o. 61-695 Poznaƒ, ul.˚o∏nierzy Lenino 6
1885 Firma Bieg∏ych Rewidentów „Bilans-Audytor”
spó∏ka z o.o. 62-041 Puszczykowo 3, ul.Kasprowicza 11
1886 Pawe∏ Sobaƒski dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-610 Rogoêno, ul.Wielka Poznaƒska 31
1887 „INSPIRACJA” spó∏ka z o.o. 60-185 Skórzewo, ul.Poznaƒska 65
1888 mgr Gra˝yna Zuchora KANCELARIA BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: KBR „GZ” 60-185 Skórzewo, ul.Âwierszcza 11
1889 Edward Jakoniuk Biuro Rachunkowo-Prawne
„JAKWIT” dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: „JAKWIT” 62-400 S∏upca, ul.Armii Krajowej 23
1890 mgr Jan Dzwonkowski — bieg∏y rewident
— KANCELARIA KSI¢GOWO-PODATKOWA dzia∏alnoÊç
gospodarcza 62-400 S∏upca, ul.M.Konopnickiej 13
Monitor Polski Nr 4 — 134 — Poz. 36

1 2 3

1891 „CONTROLLING” — Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów


spó∏ka z o.o. 62-400 S∏upca, ul.Plac Szkolny 11

1892 W∏adys∏aw Kaczmarek „BUCHALTER” dzia∏alnoÊç


gospodarcza 62-060 St´szew, ul.Kr´ta 12

1893 Miros∏aw Witkowski dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-420 Strza∏kowo, ul.Pu∏askiego 7C/2

1894 S∏awomir Kasperski Bieg∏y Rewident Zak∏ad Obs∏ugi


Rachunkowej dzia∏alnoÊç gospodarcza 63-023 Sul´cinek, ul.Zacisze 6, Solec

1895 Witold Grabarski Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç 62-020 Swarz´dz,


gospodarcza os.Dàbrowszczaków 27/48

1896 Stefania Chuda Kancelaria Obs∏ugi Finansowej


dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-020 Swarz´dz, os.H.Cegielskiego 10/11

1897 Karolina Kaszubowska KAiR Konsulting Audyt 62-020 Swarz´dz,


i RachunkowoÊç dzia∏alnoÊç gospodarcza os.KoÊciuszkowców 17/28

1898 Ryszard Szwejk „PROFESJONALISTA” dzia∏alnoÊç


gospodarcza 62-020 Swarz´dz, ul.Armii Poznaƒ 79

1899 Maria Biniak Kancelaria Rachunkowa dzia∏alnoÊç 64-500 Szamotu∏y,


gospodarcza al.Powstania Styczniowego 14

1900 Stanis∏aw Pernaczyƒski Biuro Rachunkowe


„RACHMISTRZ” dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-500 Szamotu∏y, ul.Nowowiejskiego 12

1901 Boles∏aw D´bski Badanie Sprawozdaƒ Finansowych


i Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç gospodarcza 63-101 Ârem, ul.Grota Roweckiego 14/6

1902 El˝bieta Pietrzak Us∏ugi, Ekspertyzy, Doradztwo


Ekonomiczno-Finansowe dzia∏alnoÊç gospodarcza 63-100 Ârem, ul.Powstaƒców Wlkp. 7

1903 Piotr Szurek Biuro Us∏ug Ksi´gowych „BILANS” 63-000 Âroda Wielkopolska,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.KoÊciuszki 6A/4

1904 Benedykt Serwus Bieg∏y Rewident MBJK AUDYT


dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: 62-080 Tarnowo Podgórne,
MBJK AUDYT ul.Lipowa 9/3, Swadzim

1905 Danuta Jechna dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-980 Trzcianka, os.25-lecia 3/8

1906 Boles∏aw Markowicz Biuro Bieg∏ego Rewidenta


dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-240 Trzemeszno, ul.Piastowska 14/34

1907 Irena Ko∏odziejczak Firma Audytorska „SPECTRUM”


dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-700 Turek, ul.Kolska Szosa 28

1908 Kancelaria Ekonomiczno-Prawna „BIEGLI REWIDENCI”


spó∏ka z o.o. 62-700 Turek, ul.Komunalna 4

1909 Janina Trembasiewicz US¸UGOWE BIURO


RACHUNKOWOÂCI I FINANSÓW „EKSPERT”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-700 Turek, ul.Milewskiego 4/21

1910 Ryszard ˚eglis Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta


dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-850 UjÊcie, ul.Strzelecka 8A/4

1911 Marian Janowiak Biuro Us∏ug Rachunkowych „FINLEX”


dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-100 Wàgrowiec, ul.Bartodziejska 8

1912 Zygmunt Konieczny Biuro Podatkowo Rachunkowe


„CONSULTING” dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-100 Wàgrowiec, ul.Lipowa 29A
Monitor Polski Nr 4 — 135 — Poz. 36

1 2 3

1913 Jerzy Dopiera∏a Biuro RachunkowoÊci „Rewidex”


dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-100 Wàgrowiec, ul.Paliƒskiego 10
1914 Alicja Wekwert Biuro Us∏ug Rachunkowych „ALWEX”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-100 Wàgrowiec, ul.Reja 39
1915 Jan Olszewski dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-100 Wàgrowiec, ul.Tylmana 21
1916 Kazimierz Kluska dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-730 Wieleƒ, ul.Strzelecka 1/3
1917 Edward Twarogowski Biuro Us∏ug Rachunkowych
„REWIDENT” dzia∏alnoÊç gospodarcza 63-230 Witaszyce, ul.Kolejowa 21/B/18
1918 Maria B∏oszyk dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-200 Wolsztyn, ul.Garbarska 8/134
1919 Henryk Kierych dzia∏alnoÊç gospodarcza 64-200 Wolsztyn, ul.Przemys∏owa 2
1920 Franciszek Waszak FINANS-Biuro Obrachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 62-300 WrzeÊnia, ul.S∏owackiego 13
1921 „AUDIT-BILANS” spó∏ka z o.o. 77-400 Z∏otów, ul.Norwida 9

Województwo zachodniopomorskie

1 2 3

1922 Leszek Gwit Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych Bieg∏y


Rewident (6907) dzia∏alnoÊç gospodarcza 74-320 Barlinek, ul.Êw.Bonifacego 20
1923 El˝bieta LeÊniczek Przedsi´biorstwo Us∏ugowe „AGA” 78-449 Borne Sulinowo,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.B.Chrobrego 13A/13
1924 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „CHOSZCZNO”
spó∏ka z o.o. 73-200 Choszczno, ul.Wojska Polskiego 1
1925 Tadeusz Berczyƒski Biuro Rachunkowe „BT”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 78-550 Czaplinek, ul.Kochanowskiego 20/13
1926 Antoni Miazgowicz dzia∏alnoÊç gospodarcza 74-400 D´bno Lubuskie, ul.Kostrzyƒska 4/7
1927 Przedsi´biorstwo Us∏ugowe Ekspertyz i Doradztwa 78-500 Drawsko Pomorskie,
Finansowo-Ksi´gowego „FIN-RACH” spó∏ka z o.o. pl.Konstytucji 16/5
1928 Marek Smekot dzia∏alnoÊç gospodarcza 78-500 Drawsko Pomorskie,
— skrócona nazwa: ZUFK BADANIE SPRAW.FIN. ul.Kujawska 5/5
1929 Liliana Jarzàb dzia∏alnoÊç gospodarcza 72-300 Gryfice, ul.Wojska Polskiego 102/B5
1930 „Ekonlex Consulting” spó∏ka z o.o. 72-400 Kamieƒ Pomorski,
ul.Orzeszkowej 8A
1931 Ewa Bartoszek „KANCELARIA AUDYTORSKA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 72-123 Kliniska Wielkie, ul.S∏oneczna 5
1932 Irena Maciejczyk Biuro Us∏ug Rachunkowych „IRMA”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 73-108 Kobylanka, os.Zielone 40
1933 Krystyna Suszyƒska Biuro Audytorsko-Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 73-108 Kobylanka, os.Zielone 59
1934 Jadwiga Siwek dzia∏alnoÊç gospodarcza 78-100 Ko∏obrzeg, ul.Bogus∏awa X 1A/2
1935 Stanis∏awa Poêniak Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta
dzia∏alnoÊç gospodarcza 78-100 Ko∏obrzeg, ul.Budowlana 26 B/1
Monitor Polski Nr 4 — 136 — Poz. 36

1 2 3
1936 Ryszard S∏owiƒski BIURO RACHUNKOWOÂCI
I BADANIA BILANSÓW „EKSPERT” dzia∏alnoÊç 78-100 Ko∏obrzeg,
gospodarcza ul.Dàbrówki 6/1

1937 Danuta Ukleja BIURO RACHUNKOWE „TAX-AUDYT”


BIEG¸Y REWIDENT dzia∏alnoÊç gospodarcza 78-100 Ko∏obrzeg, ul.Dworcowa 3/3

1938 Biuro Bieg∏ych Rewidentów „AKCEPT” spó∏ka cywilna 78-100 Ko∏obrzeg, ul.E.Gierczak 35/4

1939 Jan Kiersnowski Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç


gospodarcza 78-100 Ko∏obrzeg, ul.Gie∏dowa 8F/4

1940 Janina Sztanka Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych


i Badania Bilansów „BILANS” dzia∏alnoÊç gospodarcza 78-100 Ko∏obrzeg, ul.S∏owiƒców 1

1941 Zofia Borowicz Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç


gospodarcza 75-526 Koszalin, ul.Broniewskiego 12/2

1942 Zofia Szymajda „Bieg∏y Rewident” dzia∏alnoÊç


gospodarcza 75-348 Koszalin, ul.E.Plater 2A/25

1943 Maria Pawluk dzia∏alnoÊç gospodarcza 75-254 Koszalin, ul.Franciszkaƒska 18

1944 Danuta Buchowiecka dzia∏alnoÊç gospodarcza 75-333 Koszalin, ul.Gierczak 19

1945 Halina Kozak Kancelaria Doradztwa Podatkowego


i Audytu „DEBET” dzia∏alnoÊç gospodarcza 75-628 Koszalin, ul.Grottgera 6

1946 Krystyna Romanowska Zak∏ad Us∏ug Ekonomiczno-


-Finansowych „AUDIT-EKSPERT” dzia∏alnoÊç gospodarcza 75-659 Koszalin, ul.Jab∏oniowa 16

1947 „PARTNER-REWIKS” spó∏ka z o.o. 75-819 Koszalin, ul.Jaskó∏ek 9

1948 Anatol Paprocki „DORADCA AUDYTOR” dzia∏alnoÊç


gospodarcza 75-108 Koszalin, ul.Kolejowa 61/10

1949 S∏awa Pyrda dzia∏alnoÊç gospodarcza 75-062 Koszalin,


ul.ks.kard.Wyszyƒskiego 3/6

1950 „100-SIO” Biuro Us∏ug i Ekspertyz Finansowo- 75-363 Koszalin,


-Ksi´gowych spó∏ka z o.o. ul.ks.M.Grochowskiego 20

1951 Anna Burakiewicz BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç


gospodarcza 75-343 Koszalin, ul.Kwiatkowskiego 15B

1952 Halina Wiliƒska dzia∏alnoÊç gospodarcza 75-004 Koszalin, ul.Mickiewicza 5/1

1953 Bo˝ena Zyskowska Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç


gospodarcza 75-424 Koszalin, ul.M∏yƒska 80/3

1954 Zofia ¸ukomska BIURO RACHUNKOWE „KAPITA¸”


dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: Biuro
Rachunkowe „Kapita∏” 75-350 Koszalin, ul.O.Lange 21/4

1955 Stanis∏aw Bobrowski Zak∏ad Ekspertyz Ekonomiczno-


-Ksi´gowych MAKROZ Firma Konsultingowa
dzia∏alnoÊç gospodarcza 75-335 Koszalin, ul.Podgórna 57/18

1956 Zdzis∏aw Pajor Agencja RachunkowoÊci Finansów


i Podatków „KAPITA¸” dzia∏alnoÊç gospodarcza 75-410 Koszalin, ul.Popie∏uszki 1-3

1957 Aleksandra Kiziƒczak Biuro Rachunkowo-Finansowe


„BUCHALTERIA-1” dzia∏alnoÊç gospodarcza 75-337 Koszalin, ul.Spasowskiego 8/3

1958 Danuta Kud dzia∏alnoÊç gospodarcza 75-137 Koszalin, ul.Szczeciƒska 32 p. 225


Monitor Polski Nr 4 — 137 — Poz. 36

1 2 3

1959 Ewa Lewoczko „ELEW” BIURO RACHUNKOWE


dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
ELEW-BIURO RACHUNKOWE 75-122 Koszalin, ul.Szczeciƒska 41A

1960 Miko∏aj Maksymiuk Biuro Us∏ugowe „MAB”


dzia∏alnoÊç gospodarcza 75-453 Koszalin, ul.Âniadeckich 13/4

1961 BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE VIOLETTA 75-712 Koszalin,


KUSTRA JOLANTA NERGA spó∏ka cywilna ul.Wojska Polskiego 24-26

1962 Biuro Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-Ksi´gowego


„FIN-EKSPERT” spó∏ka z o.o. 75-613 Koszalin, ul.Zwyci´stwa 148

1963 Biuro Us∏ug Ksi´gowo-Finansowych „BILANS”


spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: B.U.K.F. „BILANS”
Spó∏ka z o.o. 75-605 Koszalin, ul.Zwyci´stwa 155 lok. 2

1964 Maria Koci´cka BIEG¸Y REWIDENT dzia∏alnoÊç


gospodarcza 75-037 Koszalin, ul.Zwyci´stwa 40 lok. 50

1965 Zygmunt Draczyƒski Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç


gospodarcza 73-300 ¸obez, ul.Niegrzebia 13

1966 Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych „BILANS”


spó∏ka cywilna 74-300 MyÊlibórz, ul.¸u˝ycka 35A

1967 Marcin Bondarowicz BIURO RACHUNKOWE


„PROFESJA” dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: BR „PROFESJA” 72-200 Nowogard, ul.700-lecia 27A

1968 Wac∏awa Miko∏ajczyk Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta


dzia∏alnoÊç gospodarcza 72-200 Nowogard, ul.Dàbrowszczaków 6/1

1969 Danuta Czarnecka Kancelaria Ksi´gowa dzia∏alnoÊç 76-100 S∏awno,


gospodarcza ul.Powstaƒców Warszawskich 2

1970 Marian Paciejewski Biuro Rachunkowe „Badanie 73-110 Stargard Szczeciƒski,


Bilansów i Doradztwo” dzia∏alnoÊç gospodarcza os.Kopernika 9B/7

1971 Halina Paw∏owska „AUDYTOR” BIURO RACHUNKOWE 73-110 Stargard Szczeciƒski,


dzia∏alnoÊç gospodarcza os.Zachód A2/G/14

1972 Halina Mitr´ga Biuro Rachunkowe i Us∏ugi Audytorskie 73-110 Stargard Szczeciƒski,
dzia∏alnoÊç gospodarcza os.Zachód A2/G8

1973 Anna Bojarska BIURO RACHUNKOWOÂCI 73-110 Stargard Szczeciƒski,


I WERYFIKACJI dzia∏alnoÊç gospodarcza os.Zachód B5/F/1

1974 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „VERMAKS” 73-110 Stargard Szczeciƒski,


spó∏ka z o.o. ul.Armii Krajowej 5F/9

1975 Józef Jakubowski Biuro Rachunkowo-Podatkowe 73-110 Stargard Szczeciƒski,


„REWIDENT” dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Dworcowa 12/1

1976 El˝bieta Kowalska Biuro Us∏ug RachunkowoÊci


i doradztwa ekonomiczno-finansowego dzia∏alnoÊç 73-110 Stargard Szczeciƒski,
gospodarcza — skrócona nazwa: BUR E.Kowalska ul.Grunwaldzka 9

1977 Halina Wrublewska dzia∏alnoÊç gospodarcza 73-100 Stargard Szczeciƒski,


ul.Jugos∏owiaƒska 19A/4

1978 „EKSPERT” BIURO BIEG¸YCH REWIDENTÓW spó∏ka 73-110 Stargard Szczeciƒski,


cywilna ul.Wojska Polskiego 119
Monitor Polski Nr 4 — 138 — Poz. 36

1 2 3
1979 Józefa Makowiecka VERYFIKO Bieg∏y Rewident 73-110 Stargard Szczeciƒski,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Zwyci´zców 10
1980 „Audit-era” Firma audytorska spó∏ka z o.o. 70-340 Szczecin,
al.Bohaterów Warszawy 28/5
1981 Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska „BUR” 70-415 Szczecin,
spó∏ka z o.o. al. JednoÊci Narodowej 45/3
1982 Biuro Us∏ug RachunkowoÊci i Finansów „BUR-f”
spó∏ka z o.o. 71-414 Szczecin, pl.Kiliƒskiego 1/1B
1983 Jadwiga Podsiedzik WERFIN BIURO BIEG¸EGO
REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza 70-374 Szczecin, ul.5 Lipca 5A/8
1984 Maria Stanowska STAN-MAR Biuro Rachunkowe 70-784 Szczecin,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Andrzeja Struga 78 p. 214
1985 Maria Frankel Kancelaria Audytorska dzia∏alnoÊç
gospodarcza 71-696 Szczecin, ul.Bociania 45
1986 Iwona Kowalczyk dzia∏alnoÊç gospodarcza 70-370 Szczecin,
ul.Bohaterów Warszawy 11B/15
1987 Karol Schneider Biuro Rachunkowo-Podatkowe 70-336 Szczecin,
„Dr K.SCHNEIDER” dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Bohaterów Warszawy 2
1988 Stanis∏awa Tokarzewska BIURO RACHUNKOWE
dzia∏alnoÊç gospodarcza 70-017 Szczecin, ul.Boryny 34/3
1989 Barbara Jab∏onowska-Snadzka dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: „BJS” 70-206 Szczecin, ul.Dworcowa 2
1990 Cezary Pawelczak Kancelaria Audytorska CODA
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa:
CODA AUDYT 70-781 Szczecin, ul.Fioletowa 38/2
1991 Anna S∏oniewska AUDIT S KANCELARIA AUDYTORSKA
— bieg∏y rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona
nazwa: AUDIT S 71-296 Szczecin, ul.gen.T.Kutrzeby 6/8
1992 BUCHALTER TRANS spó∏ka z o.o. 71-682 Szczecin, ul.Golisza 10
1993 Kazimierz Sutkowski dzia∏alnoÊç gospodarcza 70-390 Szczecin, ul.Gorkiego 22/15
1994 Krystyna Bednarek Kancelaria Audytorska „Meritum”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 71-741 Szczecin, ul.Grochowa 22/5
1995 „Firma Audytorsko-Konsultingowa PER SALDO”
spó∏ka z o.o. 70-900 Szczecin, ul.Henryka Pobo˝nego 5
1996 Katarzyna Prasa∏ek dzia∏alnoÊç gospodarcza 70-530 Szczecin, ul.Jana Matejki 13/68
1997 Przedsi´biorstwo Rachunkowo-Konsultingowe
„AUDYTING” spó∏ka z o.o. 70-501 Szczecin, ul.Jarowita 6/24
1998 Biuro Rachunkowe i Audytorskie „DORADCA”
spó∏ka z o.o. 73-327 Szczecin, ul.Kochanowskiego 24
1999 Aleksandra Kamiƒska „BILANS” BIURO RACHUNKOWE
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: „Bilans”
Biuro Rachunkowe w Szczecinie 71-313 Szczecin, ul.Korfantego 3/3
2000 Pawe∏ Niebieszczaƒski Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta 70-440 Szczecin,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Ksi´cia Bogus∏awa X 6/3
2001 Tadeusz Lach Doradztwo, ksi´gowoÊç dzia∏alnoÊç
gospodarcza 70-795 Szczecin, ul.Kurza 22
Monitor Polski Nr 4 — 139 — Poz. 36

1 2 3

2002 ¸ucja Lizak „PLUS” BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç


gospodarcza — skrócona nazwa: „Plus” Biuro
Rachunkowe 71-006 Szczecin, ul.Lawendowa 25
2003 mgr Irena Âwi´tochowska Kancelaria Bieg∏ego
Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza 70-783 Szczecin, ul.Lucjana Rydla 45/64
2004 Biuro Bieg∏ych Rewidentów spó∏ka z o.o. 71-425 Szczecin, ul.Lutniana 39
2005 Poncyliusz i Radê Firma Audytorsko-Ksi´gowa
spó∏ka z o.o. 71-425 Szczecin, ul.Lutniana 39
2006 Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „PROFIT” spó∏ka z o.o. 70-255 Szczecin, ul.¸okietka 7/2
2007 Daniel Wojs∏aw Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 71-215 Szczecin, ul.¸ukasiƒskiego 30D/6
2008 Jolanta Berlin-Jurek „ABAK” Biuro Rachunkowe
dzia∏alnoÊç gospodarcza 70-101 Szczecin, ul.Madaliƒskiego 8
2009 Miros∏awa Parol KANCELARIA AUDYTORSKA „EKB”
dzia∏alnoÊç gospodarcza 70-101 Szczecin, ul.Madaliƒskiego 8
2010 Zofia Baran RachunkowoÊç — Ekspertyzy dzia∏alnoÊç
gospodarcza 70-514 Szczecin, ul.Ma∏opolska 49/9
2011 Józef Szwach∏a BIEG¸Y REWIDENT BIURO KSI¢GOWE
dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: 70-462 Szczecin,
Józef Szwach∏a BIURO KSI¢GOWE ul.marsz.Józefa Pi∏sudskiego 22/3
2012 „REWIDENT” spó∏ka z o.o. 70-231 Szczecin, ul.Narutowicza 1/3
2013 „SMOLEJ I SPÓ¸KA — KSI¢GOWI I REWIDENCI” 71-403 Szczecin,
spó∏ka z o.o. ul.Niedzia∏kowskiego 47/4
2014 BIURO CONSULTINGOWO-AUDYTORSKIE
„NC-KOREKT” spó∏ka z o.o. 71-520 Szczecin, ul.Niemcewicza 14G/3
2015 ABAKUS spó∏ka z o.o. 71-112 Szczecin, ul.Poniatowskiego 76/6
2016 Barbara Szczerbiak KANCELARIA AUDYTORSKA
„REFIN” dzia∏alnoÊç gospodarcza 70-230 Szczecin, ul.Potulicka 63/4
2017 BIURO RACHUNKOWE „ALBA” spó∏ka cywilna 70-111 Szczecin,
ul.Powstaƒców Wielkopolskich 39A
2018 Ryszard Kowalczyk BIURO US¸UG KSI¢GOWYCH
dzia∏alnoÊç gospodarcza 71-687 Szczecin, ul.Roentgena 7/2
2019 Biuro Bieg∏ych Rewidentów „PERFEKT” spó∏ka z o.o. 70-781 Szczecin, ul.Seledynowa 41/3
2020 Teresa Kwiatkowska Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç
gospodarcza 70-781 Szczecin, ul.Swojska 7/9
2021 Henryka Krzysztofek KANCELARIA Rachunkowo-
-Podatkowa Bieg∏y rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza
— skrócona nazwa: Kancelaria 71-696 Szczecin, ul.Szczygli Zau∏ek 10/5
2022 El˝bieta Czarnecka Zak∏ad Ksi´gowoÊci dzia∏alnoÊç 71-256 Szczecin,
gospodarcza ul.Wojska Polskiego 217AB
2023 Eugeniusz Adamski „ADE” Badanie Bilansów
dzia∏alnoÊç gospodarcza 78-400 Szczecinek, ul.Jagie∏∏y 56A/2
2024 Leszek Seheƒczuk Towarzystwo Doradztwa
Podatkowego „TORUS” dzia∏alnoÊç gospodarcza 78-410 Szczecinek, ul.Limanowskiego 11
Monitor Polski Nr 4 — 140 — Poz. 36

1 2 3

2025 Ewa Salamucha BIURO US¸UG KSI¢GOWYCH


„PODAFIN” dzia∏alnoÊç gospodarcza 78-400 Szczecinek, ul.Mickiewicza 2
2026 Helena Pieƒkos dzia∏alnoÊç gospodarcza 78-400 Szczecinek, ul.Polna 4/5
2027 Jan Lewandowski dzia∏alnoÊç gospodarcza 78-300 Âwidwin, ul.Armii Krajowej 16A/4
2028 Jan Jasiukiewicz Biuro Us∏ug RachunkowoÊci 72-600 ÂwinoujÊcie,
dzia∏alnoÊç gospodarcza ul.Konstytucji 3 Maja 46B/9
2029 Henryk Bielawski Biuro Us∏ug RachunkowoÊci
„UZNAM” dzia∏alnoÊç gospodarcza 72-600 ÂwinoujÊcie, ul.Matejki 12
2030 Marian Schacht Biuro Us∏ug RachunkowoÊci
dzia∏alnoÊç gospodarcza 72-600 ÂwinoujÊcie, ul.Matejki 40/36
2031 Bo˝ena Woêniak Biuro Us∏ug Rachunkowych i Badaƒ
Bilansów „BUCHALTER” dzia∏alnoÊç gospodarcza 78-600 Wa∏cz, ul.Okulickiego 12
2032 Anna Silska „OPTI-PRO” dzia∏alnoÊç gospodarcza 78-411 Wierzchowo, Kràg∏e 17
Monitor Polski Nr 4 — 141 — Poz. 36

Za∏àcznik nr 2

LISTA BIEG¸YCH REWIDENTÓW WPISANYCH NA LIST¢ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH


DO BADANIA SPRAWOZDA¡ FINANSOWYCH

Numer 1 2 3
legity-
macji 38 Antolik Wies∏awa 7235
Lp. Nazwisko i imi´ bieg∏e- 39 Antoniak Bogumi∏a 6692
go
40 Antonik Anna 10082
rewi-
denta 41 Antoƒczyk Joachim 6693
42 Antoszczyszyn Teofila 50
1 2 3
43 Aponowicz Wanda 52
1 Aab Helena 4862 44 Architekt Jadwiga 4873
2 Abgarowicz Katarzyna 9445 45 Arcyszewicz Jerzy 54
3 Abramska Irena 2 46 Arczewska Halina 6306
4 Adach Anna 9703 47 Arendt Edmund 55
5 Adam Dorota 9863 48 Arendt Jan 56
6 Adamczewska Jadwiga 4 49 Armata Mieczys∏awa 57
7 Adamczuk Krystyna 8647 50 Arndt Horst 5514
8 Adamczyk Jan 8 51 Art-Franke Renata 10320
9 Adamczyk Kazimierz 10 52 Babiak Piotr 10033
10 Adamczyk Krystyna 5511 53 Babicz Micha∏ 62
11 Adamczyk Lech 4863 54 Babik Edward 8649
12 Adamczyk Maria 11 55 Babnis Czes∏aw 64
13 Adamczyk Norbert 12 56 Babska Marianna 6309
14 Adamczyk Wanda 4864 57 Bachan Aleksandra 66
15 Adamczyk Zofia 15 58 Bachan Eugenia 6310
16 Adamek Alicja 7233 59 Bachurzewska Stanis∏awa 8904
17 Adamek-Borajkiewicz Danuta 17 60 Baczyƒski Jan 5951
18 Adamowska Teresa 7234 61 Bagan Irena 69
19 Adamska Alicja 20 62 Bagiƒska Wies∏awa 9319
20 Adamska Danuta 6688 63 Bag∏aj Franciszek 70
21 Adamska Krystyna 22 64 Bajda Liliana 4875
22 Adamska Marianna 23 65 Bajer Krystyna 8651
23 Adamska Urszula 24 66 Bakalarz Jan 75
24 Adamski Eugeniusz 25 67 Bakota Helena 77
25 Adanowicz El˝bieta 26 68 Bal Emil 79
26 Akermann Mariola 9912 69 Bala Kazimiera 8451
27 Aksamit Alfred 28 70 Balas Helena 6311
28 Alabrudziƒski Józef 4867 71 Balicka Barbara 82
29 Albin Micha∏ 29 72 Baliƒski Zenon 83
30 Aleksandrowicz Ferdynand 6689 73 Ballion Gabriela 4878
31 Aluwihare Duleep 90015 74 Ballon Bo˝ena 9967
32 Amanowicz El˝bieta 34 75 Balzam El˝bieta 8088
33 Ambicka Ma∏gorzata 35 76 Ba∏acka Dorota 9725
34 Andrzejewska Hanna 42 77 Ba∏as Jan 148
35 Andrzejewski Bogdan 43 78 Banasiak Czes∏aw 88
36 Anicka Krystyna 45 79 Banaszek Jadwiga 8452
37 Antczak Halina 48 80 BanaÊ Tadeusz 92
Monitor Polski Nr 4 — 142 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

81 Banc W∏adys∏awa 93 128 Bàczek Urszula 6710


82 Baniak Cecylia 96 129 Bàczyƒski Tadeusz 7238
83 Baniewski Bronis∏aw 98 130 Beck Irena 6712
84 Baƒkowska Ewa 150 131 Bednarek Hieronim 6714
85 Baƒkowska Krystyna 6701 132 Bednarek Krystyna 7691
86 Baran Barbara 100 133 Bednarek Marianna 153
87 Baran Barbara 101 134 Bednarek Stanis∏aw 154
88 Baran Marian 9141 135 Bednarek Teresa 6317
89 Baran Stefan 4880 136 Bednarska Alicja 8093
90 Baran Zofia 103 137 Bednarska Janina 156
91 Baranik Jan 9589 138 Bednarska Leokadia 4884
92 Baranowicz Marian 107 139 Bednarska Stefania 9174
93 Baranowski Apoloniusz 109 140 Bednarski Dariusz 9392
94 Baranowski Henryk 110 141 Bej Leszek 9674
95 Baranowski Marian 111 142 Bejm Tomasz 9655
96 Baranowski W∏adys∏aw 112 143 Be∏kowska Jadwiga 178
97 Baranowski W∏adys∏aw 5953 144 Be∏kowska Kazimiera 6319
98 Baranowski Zbigniew 113 145 Bendkowska Maria 5955
99 Baraƒska Alina 114 146 Beƒko Zofia 8654
100 Baraƒska Maria 118 147 Berczyƒski Tadeusz 167
101 Baraƒska Teresa 119 148 Bergel Czes∏aw 4886
102 Barcikowska Alina 10034 149 Bergier Zofia 5527
103 Bareja Mieczys∏aw 122 150 Berlin-Jurek Jolanta 7239
104 Bar∏oga Zdzis∏awa 141 151 Bernadek Marian 171
105 Bar∏owska-Walat Maria 9826 152 Bernaziuk Anna 173
106 Barszczak Kazimierz 126 153 Bestkowska Honorata 8997
107 Barszczewski Lucjan 127 154 B´czkowska Bogumi∏a 8655
108 Bartenbach Danuta 128 155 Bia∏as Piotr 9330
109 Bartman Janina 130 156 Bia∏ecka Krystyna 180
110 Bartnikiewicz Kazimierz 5954 157 Bia∏ecki Janusz 9783
111 Bartosik Tadeusz 6707 158 Bia∏ek Lucyna 181
112 Bartoszak Stanis∏aw 135 159 Bia∏ka Adam 10002
113 Bartoszek Ewa 6708 160 Bia∏ocha Barbara 8457
114 Bartoszewicz Monika 10268 161 Bia∏owàs Tadeusz 183
115 Bartoszewska Bo˝ena 8762 162 Biardzka Maria 179
116 Bartyzel W∏adys∏aw 4882 163 Bicki Stanis∏aw 4887
117 Barucha Czes∏aw 138 164 Bidler Halina 187
118 Barwicka Cecylia 9369 165 Biedrzycka Irena 188
119 Barzowska Irena 140 166 Biegaƒski Ryszard 190
120 BaÊ Zofia 8091 167 Biegaƒski Stefan 191
121 Baumert Zdzis∏awa 6709 168 Biel Emil 9175
122 Bawtrol Ewa 8453 169 Bielak Janina 6718
123 Bazan Ma∏gorzata 10035 170 Bielaszewska-Pogorzelczyk Danuta 4889
124 Bazan Stanis∏aw 145 171 Bielawski Franciszek 9757
125 Bazelon Kazimierz 147 172 Bielawski Henryk 7695
126 BàbaÊ Renata 9782 173 Bielawski Marian 5528
127 Bàczek Olga 6316 174 Bielecka Krystyna 8099
Monitor Polski Nr 4 — 143 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

175 Bielecki Aleksy 196 222 B∏oƒski Józef 422


176 Bielecki Lucjan 6721 223 B∏oszyk Maria 4918
177 Bielecki Tadeusz 198 224 Bobak–Dulka Anita 9590
178 Bielska Krystyna 202 225 Bobko Wiktor 249
179 Bieluszko Jerzy 203 226 Bobrowska Maria 251
180 Bienek Alfons 204 227 Bobrowski Ryszard 252
181 Bienias Ilona 205 228 Bobrowski Stanis∏aw 250
182 Bieniecki Jan 206 229 Bochenek El˝bieta 254
183 Bienkiewicz Janina 208 230 Bocheƒska Jolanta 5533
184 Bieƒ Zygmunt 216 231 Bocheƒska-Poziemba Krystyna 5959
185 Bieƒkowska Alicja 220 232 Bochnak Zbigniew 256
186 Bieƒ-Szymaƒczak Anna 9300 233 Boczkowski Gustaw 9060
187 Bieranowska Janina 6724 234 Bogacz Zenon 261
188 Bierbasz Alicja 209 235 Bogdanowicz Irena 265
189 Biernacka Janina 4891 236 Boguski Mieczys∏aw 4897
190 Biernacka Krystyna 6725 237 Boguski Stefan 269
191 Biernacki Wies∏aw 211 238 Bogus∏awski Miros∏aw 9796
192 Bieske Tomasz 9291 239 Bogusz Edward 6734
193 Bigaj Maria 9386 240 Bogusz Ludwika 270
194 Bijak Mariola 9784 241 Bogusz Teresa 9332
195 Bilat Janina 222 242 Boguszewski Stefan 272
196 Bilewicz Janina 223 243 Boguszewski Zbigniew 273
197 Biliƒski Marcin 9634 244 Bohdan Cecylia 276
198 Biliƒski Stefan 6726 245 Bojanowska Jolanta 9576
199 Biniak Maria 224 246 Bojarska Anna 278
200 Biniak Przemys∏aw 9785 247 Bombik Albin 281
201 Binias Walenty 5530 248 Bondarowicz Marcin 282
202 Biniaszek Bronis∏awa 5958 249 Boniecka Danuta 9544
203 Binkowska Teresa 7243 250 Bonifaciuk Grzegorz 5534
204 Birgfellner Jerzy 229 251 Boƒczyk Wies∏awa 6737
205 Biskupski Tadeusz 231 252 Bora Krystyna 5535
206 Biszof Henryk 232 253 Borawski Henryk 287
207 Bizoƒ Ludwik 234 254 Borecka Franciszka 289
208 Blewàska Irena 245 255 Borek Kazimierz 291
209 Bluszcz Romuald 6322 256 Borkowska Walentyna 296
210 B∏ach Maria 404 257 Borniƒska Krystyna 301
211 B∏aszak Halina 406 258 Borodacz Mieczys∏aw 4900
212 B∏aszczak Danuta 7245 259 Borodziuk Krystyna 302
213 B∏aszczak Marek 5543 260 Boroƒ Adamina 6738
214 B∏aszczyk Waldemar 6729 261 Borowicz Zofia 6684
215 B∏aszczykiewicz Irena 6727 262 Borowiec-Rogalska Anna 9591
216 B∏aszczyk-Raszczyk Teresa 6728 263 Borowska Krystyna 9387
217 B∏aszkiewicz Ewa 413 264 Bortnik Boles∏aw 308
218 B∏a˝ejewski Andrzej 415 265 Borysienko Zofia 309
219 B∏àdek Monika 9827 266 Borzym Bo˝enna 310
220 B∏oƒska Teresa 7247 267 Bo˝ek Bronis∏awa 315
221 B∏oƒska Zofia 421 268 Bo˝ym Barbara 317
Monitor Polski Nr 4 — 144 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

269 Brach Henryk 6743 316 Bukowska Janina 366


270 Brachmaƒski Franciszek 8998 317 Bukowska Stefania 6756
271 Brandt Marianna 6744 318 Buksa Florian 7704
272 Braniecka Alicja 7250 319 Bul Jadwiga 8106
273 Brem Jan 4902 320 Bula Gertruda 4911
274 Brendzel Maria 320 321 Buliƒska Danuta 367
275 Broda Jan 5963 322 Buliƒska Maria 4912
276 Brodzisz Zofia 324 323 Bulska Zofia 368
277 Broniecka Janina 4904 324 Bu∏awa Krystyna 6330
278 Broniewski Bogdan 9061 325 Bu∏awska Danuta 8107
279 Brunka Teresa 8767 326 Bunsch Adam 369
280 BruÊ Stefan 329 327 Burakiewicz Anna 371
281 Bryczkowska Leokadia 9516 328 Burakiewicz Renata 372
282 Brykowska Stanis∏awa 331 329 Burakowski Jan 373
283 Bryl Ignacy 332 330 Burczyk Bronis∏aw 8464
284 Bry∏ka-Wojciechowska Irena 7700 331 Burdzik Krystyna 376
285 Bryszewska Halina 6747 332 Burghardt Violetta 377
286 Brzezik Alina 336 333 Butkowska Maria 388
287 Brzeziƒska Danuta 337 334 Byczkowski Jan 5968
288 Brzeziƒska Mieczys∏awa 6749 335 Byczyk Henryk 6760
289 Brzeziƒski Bart∏omiej 9957 336 Byczyƒska Monika 9877
290 Brzozowska Jadwiga 340 337 Byczyƒska-Kubiak Wanda 397
291 Brzozowski Andrzej 5538 338 Byczyƒski Tadeusz 398
292 Brzózka Henryk 5964 339 Bydliƒska Boles∏awa 399
293 Brzózka Wanda 345 340 Bykowski Witold 4916
294 Brzykcy Wanda 7701 341 Byra Jadwiga 401
295 Bubak Stanis∏aw 346 342 Bêdziak Joanna 7254
296 Buchowiecka Danuta 348 343 Ca∏a Beata 9615
297 Buchowiecki Franciszek 349 344 Ca∏ka Jolanta 6762
298 Buchta-Jasic Teresa 350 345 Capa∏a Stanis∏aw 429
299 Bucior Teresa 4907 346 Cebrowska Teresa 432
300 Buczak W∏odzimierz 7702 347 Cebula Krystyna 433
301 Buczek Teresa 6754 348 Cebulska Danuta 6763
302 Buczko Mieczys∏aw 4908 349 Cechosz Czes∏aw 434
303 Buczkowski Boles∏aw 355 350 Cegielski Edmund 4920
304 Buç Walerian 392 351 Ceglarek Brunon 9849
305 Budkiewicz-Feluch Donata 9939 352 Ceglarek Gerard 5969
306 Budny Konstanty 7703 353 Celiƒski Adam 90033
307 Budyta Krystyna 9090 354 Cendrowski Mieczys∏aw 5971
308 Budziƒska Ewa 5540 355 Cewicka Barbara 440
309 Budzyƒska Marianna 361 356 Chabowska El˝bieta 9420
310 Bugaj Maria 363 357 Cha∏an W∏adys∏aw 448
311 Bugno Henryk 6755 358 Charytoniuk Lidia 447
312 Bujalska Jadwiga 5966 359 Chàdzyƒski Jan 496
313 Bujniak Maria 4910 360 Ch´tnik Zofia 498
314 Bujnowicz Piotr 9592 361 Chlebosz Irena 6335
315 Bukowiƒski Mariusz 10037 362 Chlebowska Genowefa 4924
Monitor Polski Nr 4 — 145 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

363 Chliszcz Jan 5550 410 Cichowlas Wanda 510


364 Chluska Jolanta 9284 411 Ciechalski Tadeusz 4934
365 Chmielarczyk Krystyna 456 412 Ciechomska Jolanta 6332
366 Chmielewska Anna 4925 413 Cieciora Krystyna 4935
367 Chmielewska Irena 4926 414 Ciepliƒski Witold 6780
368 Chmielewska Janina 9301 415 Ciepliƒski Zdzis∏aw 9517
369 Chmielewski Leszek 7707 416 Ciep∏ucha Miros∏aw 8116
370 Chmura Elfryda 5551 417 Cierkowski Kazimierz 5557
371 Chodêko Zofia 462 418 Ciesielczuk-Copija Halina 8117
372 Choiƒska Malwina 10038 419 CieÊla Krzysztof 523
373 Chojnacka Katarzyna 464 420 CieÊlak Jerzy 7711
374 Chojnacki Henryk 7258 421 CieÊlik Arkadiusz 90066
375 Chojnowska Danuta 469 422 CieÊlik El˝bieta 525
376 Chojnowska-Dworek Teresa 6770 423 Ci´˝kowski Witold 537
377 Chojnowski Tomasz 9635 424 Cio∏ek Maria 9302
378 Cholewiak Andrzej 472 425 Cisak Kazimiera 527
379 Cho∏ys Barbara 8114 426 Cis∏o Stanis∏aw 532
380 Chomczyk Joanna 10039 427 Cisowski Jerzy 8118
381 Chorà˝y Barbara 6771 428 Ciszewski Roman 5560
382 Chornikowska Teresa 9817 429 Ciunowicz Barbara 8774
383 Choroszyƒska Teresa 6772 430 Ciupiƒska Jadwiga 534
384 Chorowska-Kasperlik Ewa 9797 431 Ciupiƒska Kazimiera 9031
385 Chorzewski Mariusz 6773 432 Cora Bogus∏aw 8119
386 Chraplak Ludwik 8115 433 Cugeher Zygmunt 543
387 Chrastek Lech 477 434 Cwanek-¸asecka Barbara 544
388 Chrom Mieczys∏aw 8474 435 Cybulska Eryka 6784
389 Chrom Teresa 8475 436 Cybulska Jadwiga 6785
390 Chrulska Halina 480 437 Cyfka Jan 546
391 ChruÊciel Leokadia 4928 438 Cywiƒski Czes∏aw 552
392 Chrzanowski Roman 4929 439 Czaban Micha∏ 6337
393 Chuchrak Miros∏aw 5552 440 Czajka Jerzy 555
394 Chuda Stefania 4930 441 Czajka Marian 556
395 Chudzik Jadwiga 485 442 Czajkowska Janina 558
396 Chwia∏kowski Jerzy 5553 443 Czajowska Zofia 562
397 Chwojnicka Teresa 5554 444 Czaki Teresa 6788
398 Chylewska Bo˝ena 492 445 Czapczyƒska Halina 563
399 Chy∏a Bogumi∏a 5556 446 Czapiewski Maciej 10326
400 Chyra Janusz 9798 447 Czaplejewicz Janusz 7713
401 ChytroÊ Tadeusz 494 448 Czapliƒska Stanis∏awa 571
402 Chy˝yƒska Bogumi∏a 495 449 Czapliƒska Stanis∏awa 6339
403 Ciaciuch Lucjan 500 450 Czapnik Henryk 572
404 Ciborowska Zofia 502 451 Czapski Rafa∏ 10272
405 Cichecki Boles∏aw 504 452 Czarnecka Agnieszka 4939
406 Cichocki Zygmunt 9896 453 Czarnecka Danuta 6790
407 Cichomska Wanda 507 454 Czarnecka El˝bieta 575
408 Cichosz Gra˝yna 9878 455 Czarnecka Teresa 5562
409 Cichosz Irena 508 456 Czarnecki Waldemar 6791
Monitor Polski Nr 4 — 146 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

457 Czarny Bogus∏aw 581 504 Deja Jadwiga 642


458 Czekaƒski Robert 4941 505 Deleska Helena 6346
459 Czekay Jerzy 588 506 Dembowska Danuta 645
460 Czerniak Micha∏ 10170 507 Dembska Henryka 6241
461 Czerniawska Krystyna 591 508 Dembski Witold 646
462 Czerniawski Jan 90007 509 Demianiuk Ludwik 5990
463 Czernicki Janusz 593 510 Demiaƒczuk Wiktoria 648
464 Czerska-Jasiƒska Jadwiga 8477 511 Derlatka Jan 6349
465 Czerwenka Wac∏aw 599 512 Des-Loges Przemys∏aw 655
466 Czerwieniec Janusz 600 513 Detko Janina 657
467 Czerwiƒski Stanis∏aw 601 514 D´bicki Bogdan 796
468 Czerwiƒski Stefan 9449 515 D´bowska Bo˝enna 799
469 Cz∏apa Irena 9421 516 D´bska Janina 800
470 Czorniej Teresa 605 517 D´bski Boles∏aw 5579
471 Czorny Barbara 6799 518 Dien-KoÊciow Janina 7719
472 Czupryniak Zbigniew 616 519 D∏uba∏a Zdzis∏aw 8664
473 Czy˝ewska Beata 9808 520 D∏ugosz Barbara 7720
474 Czy˝yk Zofia 623 521 D∏ugosz Genowefa 776
475 åwiertnia Wies∏aw 4674 522 D∏ugosz Jan 777
476 åwik Zygmunt 4675 523 D∏ugosz Wies∏awa 7263
477 åwikliƒska Halina 5933 524 D∏ugosz-Kuênik Maria 778
478 åwikliƒska Janina 4676 525 Dmowski Aleksander 7264
479 Dac Jaros∏aw 10138 526 Dobek Marek 10294
480 Damzyn Tomasz 9519 527 Dobiƒski Jerzy 8125
481 Danel Otylia 6804 528 Dobosz El˝bieta 661
482 Danielewicz Anna 5982 529 Dobrogowska Genowefa 4946
483 Danielewska Urszula 6344 530 Dobrowolska Jadwiga 664
484 Daniluk Teresa 632 531 Dobrowolski Franciszek 665
485 Dargiewicz Janusz 5983 532 Dobruchowska Halina 666
486 Daroszewska Krystyna 9321 533 Dobrucka Iwona 9289
487 Dasiewicz Zbigniew 634 534 Dobrzaƒski Piotr 6811
488 Dawid Helena 7715 535 Dobrzyƒska Urszula 8665
489 DàbroÊ Stanis∏awa 795 536 Dobrzyƒski Alfons 4948
490 Dàbrowicz Juliusz 781 537 Dolata Barbara 7721
491 Dàbrowska Barbara 7716 538 Dolata Jerzy 5566
492 Dàbrowska Halina 8480 539 Dolata Mieczys∏aw 668
493 Dàbrowska Henryka 6345 540 Doll Ryszard 4949
494 Dàbrowska Irena 8481 541 Do∏ek Maria 686
495 Dàbrowska Maria 785 542 Domaga∏a Krystyna 4950
496 Dàbrowska W∏adys∏awa 786 543 Domaga∏a Marcin 90046
497 Dàbrowska Zdzis∏awa 8663 544 Domaga∏a Miros∏aw 670
498 Dàbrowski Henryk 787 545 Domaƒska Emilia 673
499 Dàbrowski Roman 10040 546 Domaƒska-Bala Jadwiga 5567
500 Dàbrowski Zbigniew 4969 547 Domaƒski W∏adys∏aw 4951
501 De Ville Józefa 639 548 Domaƒski Zbigniew 675
502 Deczyƒska El˝bieta 640 549 Domaraczenko Danuta 671
503 Defaƒski Czes∏aw 4944 550 Domasik Bronis∏aw 672
Monitor Polski Nr 4 — 147 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

551 Domek Jerzy 676 598 Durbas Gra˝yna 9880


552 Dominiak Maria 9388 599 Dusza Gra˝yna 9259
553 Dominko Edward 678 600 Dusza Jan 730
554 Domino Irena 6816 601 Dutkiewicz Alina 5571
555 Domos∏awska Alina 679 602 Dutkiewicz Gra˝yna 5572
556 Doms Stanis∏aw 680 603 Dutkowska Janina 732
557 Doniec Barbara 9759 604 Dworakowski Stanis∏aw 5573
558 Dopiera∏a Jadwiga 6819 605 Dworniak Jan 7267
559 Dopiera∏a Jerzy 682 606 Dycha Anna 8781
560 Dopiera∏a Maurycy 8126 607 Dydo-Ro˝niecki Longin 4956
561 Dopiera∏a Tadeusz 683 608 Dydyna Bronis∏awa 9573
562 Dorosz Antonina 5993 609 Dykcik Karol 6004
563 Drabikowska Katarzyna 10139 610 Dykiel Anna 738
564 Draczyƒski Zygmunt 688 611 Dylàg-Noga Wanda 742
565 Dreher-Staszak Wiktor 3824 612 Dymek Marcin 9899
566 Drelichowska-Zagu∏a Weronika 689 613 Dymitrowicz Urszula 745
567 Dreliszak Ewa 9520 614 Dymkowska Henryka 8487
568 Drewniak Henryk 692 615 Dziadek Sebastian 10042
569 Drewniak ¸ukasz 10247 616 Dzia∏oszewska Irena 752
570 Drewniak Maria 7265 617 Dziamska Ewa 9593
571 Dr´˝ek Czes∏aw 5995 618 Dziedzic Jan 755
572 Drobniak Danuta 9578 619 Dziedzic Józefa 6835
573 Drochomirecka Krystyna 6823 620 Dziedzic Magdalena 8488
574 Drozd Bronis∏aw 6354 621 Dziedzic Robert 9881
575 Drozd Romuald 5568 622 Dziedzic-Socha Barbara 753
576 Dro˝d˝ Barbara 9898 623 Dziedziczak Ignacy 4959
577 Dro˝d˝ewska Zofia 6828 624 Dziekoƒski Krzysztof 10089
578 Dro˝yƒska Krzysztofa 8130 625 Dzier˝ak Eugeniusz 761
579 Dró˝d˝ Miros∏awa 9180 626 Dziewiƒski Henryk 4962
580 Drutel Barbara 9480 627 Dziomdziora Irena 765
581 Drygas Ewa 9212 628 Dziuba Alina 5577
582 Drzewiecki Józef 5996 629 Dziuba Anna 6359
583 Dubert Stanis∏awa 707 630 Dziuba Bo˝ena 8133
584 Dubicki Leszek 9451 631 Dziuba Henryk 767
585 Dubiel Krystyna 708 632 Dziuba Stanis∏awa 768
586 Duç Maria 733 633 Dziurdzikowski Juliusz 6836
587 Duda Jerzy 5997 634 Dzwonkowski Jan 773
588 Dudek Józef 712 635 D˝bik Teresa 6006
589 Dudek Tadeusz 713 636 D˝on Janina 802
590 Dudek Wiktoria 714 637 D˝oƒ Zofia 803
591 Dudek Zofia 6356 638 Efenberger Henryk 4970
592 Dudziak Andrzej 716 639 Ekiert Stanis∏aw 5580
593 Dudziak Eugeniusz 717 640 Falfus Anna 7270
594 Dukowski Tadeusz 722 641 Falis Lucyna 812
595 Dunaj Antoni 726 642 Falkowska Krystyna 813
596 Dunajewski Adam 6830 643 Fa∏dowski Mieczys∏aw 819
597 Dunikowski Bronis∏aw 727 644 Fa∏owski W∏adys∏aw 820
Monitor Polski Nr 4 — 148 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

645 Faron Jadwiga 816 692 Franz Hieronim 878


646 Fediuszko Marian 8138 693 FraÊ Czes∏awa 880
647 Felski Jan 826 694 Fràckowiak Krystyna 7731
648 Fengier Maria 4975 695 Fràckowiak Regina 4986
649 Ferdyn Stanis∏aw 828 696 Fràczek Zbigniew 898
650 Feszak Jan 830 697 Fràk Józef 899
651 Fia∏kowska Antonina 831 698 Fràszczak Barbara 900
652 Fia∏kowska Regina 832 699 Frelich ¸ucja 885
653 Fic Maria 835 700 Frey Antoni 886
654 Fidera Marian 6845 701 Fröhlich Walentyna 888
655 Fiedziuk Liliana 9335 702 Frontczak Danuta 890
656 Fietkiewicz W∏adys∏aw 838 703 Frontczak Henryk 6367
657 Fijak Micha∏ 9260 704 Frydrychowska Maria 4984
658 Fija∏kowska Alicja 842 705 Frydrychowski Kazimierz 894
659 Fija∏kowska Maria 843 706 Frykowska Joanna 90069
660 Fija∏kowska Miros∏awa 844 707 Fukiet Wiktoria 6854
661 Fija∏kowski Jerzy 845 708 Fuks Jan 8753
662 Fil Przemys∏aw 10043 709 Furman Irena 903
663 Fila Henryk 4976 710 Furman Zofia 905
664 Filary Krystyna 8489 711 Furmanek Barbara 906
665 Filipczuk El˝bieta 6513 712 Furmanek Feliks 907
666 Filipiak Lucyna 850 713 Furmanek Jan 909
667 Filipiak Wojciech 851 714 Furmaniak Barbara 7278
668 Filipska Genowefa 854 715 Furmanowski Andrzej 8669
669 Filipski Ryszard 6364 716 Furtak Józef 5583
670 Fischer Brygida 6849 717 Furtek Ró˝a 4987
671 Fliszewska Teresa 858 718 Fuszara Marek 6855
672 Flis-Zysiak Zofia 857 719 FuÊnik Wies∏awa 912
673 Florczuk Wies∏awa 6850 720 Gabrusewicz Wiktor 918
674 Florian Lidia 861 721 GabryÊ Stanis∏aw 922
675 Florysiak Halina 863 722 Gaca Marianna 923
676 Floryszak Bo˝ena 864 723 Gacka Alina 9505
677 Fludra Hanna 4979 724 Gackowska Weronika 925
678 Fojtuch Jadwiga 7274 725 Gadomska Helena 930
679 Fokt Boles∏aw 865 726 Gaertner Henryk 6856
680 Foltman Marian 867 727 Gahl Jerzy 931
681 Folwarska-Jasiƒska Alina 6851 728 Gaj Zdzis∏aw 932
682 Fo∏ta Teresa 870 729 Gajda Euzebiusz 933
683 Fornalik Adam 9916 730 Gajda-Gajewska Helena 6368
684 Forusiƒska Halina 7275 731 Gajdek Janusz 936
685 ForyÊ Jerzy 9960 732 Gajdziƒski Marek 90061
686 Franczak Mieczys∏aw 872 733 Gajek Piotr 9521
687 Frank Krzysztof 9261 734 Gajewska Halina 4989
688 Franke Bogdan 874 735 Gajewska Zofia 940
689 Frankel Maria 875 736 Gajewska Zofia 1608
690 Frankowska Mariola 9829 737 Gajewski Kazimierz 941
691 Frankowski Edward 877 738 Galacka Wanda 948
Monitor Polski Nr 4 — 149 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

739 Galantowicz Halina 6859 786 Gieras Andrzej 9684


740 Gall Dorota 952 787 Gierat Józef 5588
741 Galla Marianna 953 788 Gierka Roman 999
742 Galos-Bujnowicz Anna 4992 789 Gierszewski Roman 1000
743 Galuba Ireneusz 4993 790 Gilarski Zygmunt 6876
744 Galusik Bogus∏aw 9683 791 Giszter Petronela 6021
745 Ga∏àzka Dariusz 9940 792 Gizicki Pawe∏ 10008
746 Ganobis Eugeniusz 955 793 Giziƒski Antoni 9096
747 Gaƒski Jerzy 6862 794 Gi˝ycka Joanna 1004
748 Garbacz Edward 5584 795 Glaser Ma∏gorzata 6373
749 Garbaliƒska Alicja 957 796 Glaubic Henryk 1006
750 Garbecki Wac∏aw 7735 797 Glaza Halina 6877
751 Garbiƒska Bo˝ena 9594 798 Glego∏a Halina 6022
752 Gardasiewicz Helena 960 799 Glib Marianna 6374
753 Gardynik Romuald 962 800 Gliczyƒska Irena 6375
754 Garga∏a Janina 964 801 Glinkowski Andrzej 9917
755 Gargol Monika 7281 802 Gliƒska Stanis∏awa 8149
756 Garstka Wac∏awa 966 803 G∏acki Andrzej 1143
757 Gasik Bo˝ena 6864 804 G∏adki Zdzis∏aw 1144
758 Gawart Daniela 8145 805 G∏adkowska Brygida 1145
759 Gawe∏ Ma∏gorzata 10216 806 G∏adkowska Ma∏gorzata 9882
760 Gawe∏ Zygmunt 974 807 G∏adkowski Stanis∏aw 1147
761 Gawenda Krystyna 6370 808 G∏àb Jan 1161
762 Gawroniak Alina 4997 809 G∏àba Tadeusz 1162
763 Gawroƒska Maria 981 810 G∏àbica Henryk 1163
764 Gawroƒska-Wójcik Dorota 10007 811 G∏ogiewicz Franciszek 5020
765 Gawroƒski Jan 983 812 G∏ombik Wilhelm 5021
766 Gawroƒski S∏awomir 9270 813 G∏owacka Gra˝yna 4005
767 GawryÊ Józef 6371 814 G∏owacka Marianna 1152
768 Gazda Henryka 984 815 G∏owacki Janusz 1153
769 Gaêdzicka El˝bieta 9730 816 G∏owiƒska Miros∏awa 7282
770 Gàbka Barbara 1165 817 G∏ownia Jan 1156
771 Gàgola Halina 1167 818 G∏ód Eugeniusz 8493
772 Gàgorek Aniela 5022 819 G∏ówka Jan 7739
773 Gàsior Kazimierz 1169 820 G∏uc Adam 1157
774 Gàsior Wojciech 9637 821 G∏uszcz Stanis∏awa 7740
775 Gàsiorek Dionizy 1172 822 G∏uszczyk Zbigniewa 1158
776 Gàsiorek Emilia 1173 823 G∏uszczyƒska Kamila 1159
777 Gàsiorowska Aleksandra 4996 824 G∏yk Urszula 1160
778 Gàsiorowska Helena 1174 825 Gmur Krzysztof 10141
779 Gàska Krystyna 6873 826 Gniewkowska Ewa 10332
780 Gebuza Stefan 990 827 Gnoiƒski Leszek 1012
781 Gembska Janina 992 828 Goca∏ Narcyza 1014
782 Gendek Jan 9491 829 Gochnio-Paczuska Marcella 1015
783 Gess-Szafaryn Alicja 5587 830 Goç Maria 1039
784 G´biÊ Daniela 1177 831 Goderska Irena 1016
785 G´borys Józef 6019 832 Godlewska Jadwiga 9322
Monitor Polski Nr 4 — 150 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

833 Godlewski Romuald 1017 880 Grabowska Jadwiga 1053


834 Godlewski Zbigniew 1018 881 Grabowska Joanna 7747
835 Golatowska Blandyna 9147 882 Grabowska Maria 8154
836 Golemiec-Joƒczyk Alicja 5003 883 Grabowska Marianna 1054
837 Golik Joachim 8150 884 Grabowska Teresa 1055
838 Goliƒska Janina 1023 885 Grabowski Arkadiusz 9706
839 Goliƒska Maria 1024 886 Grabowski Wojciech 10115
840 Golis Marian 1021 887 Grabska Halina 1057
841 Golon Jolanta 1025 888 Grabska-Czekoƒska Jolanta 9389
842 Go∏aszewska Irena 1041 889 Grabski Stefan 1058
843 Go∏aszewski Edward 6379 890 Gracz Bo˝ena 1059
844 Go∏ek Janina 1043 891 Graczyk Bo˝ena 9941
845 Go∏´biewska Alicja 6024 892 Graczyk Gertruda 1061
846 Go∏´biowska Monika 6382 893 Graczyk Jerzy 1062
847 Go∏ygowska Janina 9336 894 Grad Jan 1063
848 Go∏yƒski Ryszard 1046 895 Grajda Janina 7290
849 Gomuliƒska Ewa 9522 896 Grajek Henryk 1065
850 Gonciarz Wincenty 1026 897 Grajewska Czes∏awa 7291
851 Gonia Zdzis∏aw 1027 898 Grajewska Daniela 1066
852 Goƒczar W∏adys∏aw 1048 899 Gralicka-Michalik Eufemia 7292
853 Gorgol Tadeusz 1030 900 Graliƒska Henryka 1067
854 Gorycki Ryszard 7286 901 Gràbska Anna 1125
855 Gos∏awska Ewa 8496 902 Grech Anna 9181
856 Gospodarczyk Adam 1033 903 Greczycho-Chraplak Bronis∏awa 6895
857 Gostkowska Janina 8152 904 Gredka Alina 1069
858 Goszty∏a Zofia 1034 905 Gregorowicz-Litwin Danuta 6896
859 GoÊciniak Jadwiga 6385 906 Grela Lidia 9523
860 Gotard Wanda 1035 907 Greser Anna 6897
861 Gozdek Waltrauda 5591 908 Gr´da Teresa 7748
862 Gozdur Halina 5592 909 Gr´êlikowski Ryszard 8790
863 Góra Teodozja 6884 910 Gricuk Olga 1074
864 Góral Zygmunt 9063 911 Grodziewicz Witold 1075
865 Góral-˚urawlew Stanis∏awa 1179 912 Gronowska Cecylia 1080
866 Górecka Alicja 6886 913 Groƒ Stanis∏awa 1084
867 Górecka-Zacharczyk Barbara 1180 914 Grotkowska Wies∏awa 9422
868 Górecki Jerzy 1181 915 Grucho∏a Anna 6391
869 Górnacz Janina 1183 916 Gruda Aldona 1086
870 Górniak Józefa 5024 917 Grudziƒska Stanis∏awa 6392
871 Górniak Mieczys∏aw 1185 918 Gruszczyƒski Tadeusz 5596
872 Górniak Ryszard 7289 919 GryboÊ Cecylia 1095
873 Górnik Jacek 10227 920 Grygiel-Wàs Danuta 1098
874 Górny Stanis∏aw 1188 921 Grygieƒç Jan 7293
875 Górska Barbara 1189 922 Grygutis Kazimierz 1100
876 Górski Barnaba 5601 923 Gryn Andrzej 1101
877 Grabarski Witold 8153 924 Grywiƒska Irena 1103
878 Grabelus Jan 1050 925 Grzegorowska Iwona 1104
879 Grabowska Jadwiga 1052 926 Grzegorski Jerzy 1105
Monitor Polski Nr 4 — 151 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

927 Grzegorzak Urszula 5598 974 Hebda Czes∏aw 1229


928 Grzejszczak Ma∏gorzata 9971 975 Helin André 90004
929 Grzelaczyk Tadeusz 1108 976 Helon Ewa 1230
930 Grzelak Krystyna 5013 977 Hemmerling Halina 1231
931 Grzelakowska Wanda 1110 978 Herbeç Sabina 6913
932 Grzesiak Jan 1113 979 Hering Brunon 1233
933 Grzesikiewicz Zbigniew 9098 980 Herma Krystyna 1234
934 GrzeÊ Henryk 1117 981 Hetman Zofia 6401
935 GrzeÊkowiak El˝bieta 5014 982 Hinz Marek 1241
936 Grzyb Józef 1120 983 Hoffmann Eugeniusz 1243
937 Grzybowski Jan 6903 984 Hofman Alicja 6402
938 Grzywacz Kazimierz 1122 985 Hofman Janusz 1244
939 Gudebska Stanis∏awa 1129 986 Ho∏yƒski Albin 1254
940 Gumu∏ka Józef 5016 987 Homa Irena 1247
941 Gumu∏ka Stanis∏awa 5017 988 Homa Jan 1248
942 Gunerka Danuta 1133 989 Hora Marian 1249
943 Güntzel Janina 6906 990 Hora Miros∏awa 7301
944 Gurbowicz Halina 1134 991 Horbaczewska El˝bieta 9883
945 Gutek Stanis∏aw 1135 992 Horodko Krzysztof 10229
946 Gwiazdowska Aleksandra 10299 993 Hryciuk Stanis∏aw 1255
947 Gwit Leszek 6907 994 Hryniewicka Teresa 1257
948 Gzyl Piotr 1142 995 Hryniuk Danuta 1258
949 Hadas Jadwiga 1198 996 Hryniuk Jacek 9262
950 Hadowska Danuta 1199 997 Hrynkiewicz Janina 5037
951 Hadrian Olga 9316 998 Hryƒczak Bo˝ena 10250
952 Hajdasz Czes∏awa 1201 999 Hryƒków Adam 1259
953 Hajduk Eligiusz 1202 1000 Hudziak Miros∏aw 7757
954 Hajduk Eugeniusz 5025 1001 Hul Janina 7758
955 Hajduk Micha∏ 5026 1002 Humska Hanna 10091
956 Hajlig Micha∏ 1204 1003 Huszno-Koterwa Zofia 1264
957 Hajto Tadeusz 6397 1004 Huzior Piotr 9866
958 Hajzer Helena 1206 1005 Hyjek Maria 8506
959 Ha∏aba∏a Halina 7750 1006 Hypnar Józef 1267
960 Ha∏adewicz Krystyna 5603 1007 Hy˝y Maciej 9830
961 Ha∏dys Adam 1227 1008 Idem El˝bieta 1269
962 Ha∏gas Emil 7752 1009 Idem-Burchard Joanna 10335
963 Handzel Barbara 1209 1010 Ignacak Beata 9492
964 Handzlik Teresa 1210 1011 Ignatowicz Danuta 6918
965 Haƒca Boles∏aw 6911 1012 Imiela Lucyna 1276
966 Haraburda Józef 1212 1013 Indraszczyk Edward 1278
967 Haraƒczyk Zofia 5030 1014 Iversen Kurt 90022
968 Haraszkiewicz Marcin 9919 1015 Iwan Maria 6919
969 Har∏ukowicz Bo˝ena 7753 1016 Iwanicki Jan 1283
970 Harmaciej Józef 6912 1017 Iwanienko Roman 1284
971 Hartwich El˝bieta 1218 1018 Iwaniuk Boles∏aw 1285
972 Hata∏a Aniela 1219 1019 Izydorczyk Jan 1289
973 Hata∏a Micha∏ 1220 1020 I˝ycki Stanis∏aw 8166
Monitor Polski Nr 4 — 152 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

1021 Jab∏onowska-Snadzka Barbara 1292 1068 Jankowiak Henryk 6409


1022 Jab∏oƒska Jadwiga 1294 1069 Jankowska Danuta 5049
1023 Jab∏oƒska Zofia 9425 1070 Jankowska Danuta 5050
1024 Jab∏oƒski Krzysztof 7303 1071 Jankowska Dorota 5617
1025 Jab∏oƒski Tadeusz 1299 1072 Jankowska Halina 8678
1026 Jacewicz Anna 5042 1073 Jankowska Krystyna 1358
1027 Jachimowski Jerzy 1302 1074 Jankowska Lidia 9323
1028 Jackowicz Joanna 1305 1075 Jankowski Andrzej 6036
1029 Jackowska Henryka 1306 1076 Jankowski Krzysztof 6928
1030 Jackowska Marta 9395 1077 Jankowski Mieczys∏aw 1364
1031 Jackowska Miros∏awa 1307 1078 Jankowski Stanis∏aw 5051
1032 Jackowski Stanis∏aw 1309 1079 Jankowski Stanis∏aw 8679
1033 Jafra El˝bieta 1313 1080 Janowiak Marian 1369
1034 Jagie∏∏o Marian 5043 1081 Janowski Bernard 5619
1035 Jagoda Urszula 8169 1082 Janus Henryk 8799
1036 Jagodziƒski Marcin 90042 1083 Janusz Ma∏gorzata 5053
1037 Jaguszewski Andrzej 1318 1084 Januszewski Dominik 9707
1038 Jakiel Halina 8796 1085 Jaƒczewska Wanda 1424
1039 Jakimiuk Wanda 1322 1086 Jaƒski Wojciech 5057
1040 Jakoniuk Edward 1323 1087 Jaraczewska Aleksandra 10048
1041 Jakubas Maria 1325 1088 Jarecki Stefan 1375
1042 Jakubczyk-Ca∏y Ewa 1326 1089 Jarkowska Janina 5620
1043 Jakubiec Anna 9548 1090 Jarmal Czes∏awa 1377
1044 Jakubiec Wanda 1328 1091 Jaromin Zdzis∏aw 1380
1045 Jakubiec Zofia 10215 1092 Jarosz Mieczys∏aw 6931
1046 Jakubiuk Ignacy 1330 1093 Jarosz W∏adys∏aw 8953
1047 Jakubowicz Andrzej 1331 1094 Jarzàb Liliana 1386
1048 Jakubowicz Ryszard 1332 1095 Jarzyna Janina 1385
1049 Jakubowska Bo˝ena 1334 1096 Jasieniecki Ryszard 1390
1050 Jakubowska Kazimiera 6032 1097 Jasiewicz Maria 5621
1051 Jakubowski Józef 1338 1098 Jasiƒska Alicja 1394
1052 James David 90024 1099 Jasiƒska Irena 6934
1053 Jamio∏kowska Irena 6033 1100 Jasiƒska Marianna 1395
1054 Jamróz Janina 5615 1101 Jasiukiewicz Jan 1392
1055 Janakowska Irmina 5045 1102 Jaskólska Dorota 1401
1056 Janaszek Barbara 1342 1103 Jaskólska Genowefa 1402
1057 Janczar Jan 5046 1104 Jaskulski Krzysztof 1400
1058 Janczewska Leokadia 9454 1105 Jasnorzewski Józef 6935
1059 Janczy Grzegorz 1344 1106 Jaszczuk Eugeniusz 1407
1060 Janczy W∏adys∏awa 1345 1107 Jaszczuk Zofia 5622
1061 Janczyk Teresa 1346 1108 Jaszczykowski Kazimierz 1409
1062 Janiak Ewa 6926 1109 JaÊkiewicz Seweryna 1422
1063 Janiak Maria 7763 1110 Jatczak Anna 1412
1064 Janic Barbara 1348 1111 Jatczak Tadeusz 1413
1065 Janicka Krystyna 6035 1112 Jaugsch Witold 1414
1066 Janiszewski Zdzis∏aw 1355 1113 Jaworska Jadwiga 5054
1067 Jankiewicz Maria 1356 1114 Jaworski Tadeusz 5623
Monitor Polski Nr 4 — 153 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

1115 Jaworski W∏adys∏aw 5055 1162 Jurczyƒska Janina 6947


1116 Jaworsky Alicja 8172 1163 Jurewicz El˝bieta 7495
1117 Ja˝d˝ Helena 5056 1164 Jurewicz Wanda 1457
1118 Jechna Danuta 8173 1165 Jurga Teresa 5063
1119 Jedliƒska Henryka 8174 1166 Jurkiewicz El˝bieta 1459
1120 Jedliƒski Mieczys∏aw 6040 1167 Jurusik Czes∏aw 6945
1121 Jedynak Stefania 1426 1168 Juszczyk Elwira 6946
1122 Jeleƒ Lucyna 8175 1169 Juszczyk Irena 1465
1123 Jelonek Andrzej 1429 1170 Juszczyk Stefan 1468
1124 JendroÊka Ryszard 6413 1171 Juszczyk W∏adys∏aw 1469
1125 Jendryczka Marianna 1430 1172 Juza Tadeusz 1470
1126 Jendryka Edward 6041 1173 Kabat Wies∏awa 1490
1127 Jereczek Anna 9746 1174 Kacperczyk Jadwiga 9920
1128 Jesionowska Anna 6939 1175 Kacprzak Halina 6049
1129 Jessa Jolenta 6044 1176 Kaczka Jacek 10013
1130 Jewulska-Budzik Lucyna 8177 1177 Kaczmarczyk Józefa 9103
1131 Jezierska Anna 1436 1178 Kaczmarek Adam 1497
1132 Jezior Feliks 7771 1179 Kaczmarek Barbara 6949
1133 Jeziorska-Hesse Anna 9455 1180 Kaczmarek Marian 5625
1134 Je˝ Józef 1438 1181 Kaczmarek Mariola 10014
1135 J´dral Halina 1471 1182 Kaczmarek Mariusz 90054
1136 J´drasik Wies∏awa 7772 1183 Kaczmarek Teresa 1502
1137 J´draszewski Marian 1473 1184 Kaczmarek W∏adys∏aw 7311
1138 J´drecka Teresa 1474 1185 Kaczmarek Zbigniew 1504
1139 J´drusik Józef 6046 1186 Kaczmarek Zdzis∏aw 1505
1140 J´druszuk Halina 6047 1187 Kaczmarek-˚bikowska Teresa 5628
1141 J´drych El˝bieta 1475 1188 Kaczmarska Hanna 7773
1142 J´drych Helena 5064 1189 Kaczmarzyk Janusz 9104
1143 J´drysiak Henryk 1476 1190 Kaczorek Monika 9686
1144 J´drzejewska El˝bieta 1482 1191 Kaczorowska El˝bieta 1507
1145 J´kot Mieczys∏aw 1487 1192 Kaczorowska Zbigniewa 8680
1146 Jodko Jerzy 1440 1193 Kaczorowska Zofia 1508
1147 Jokiel Anna 10049 1194 Kaczyƒska Helena 7774
1148 Jonda Teodor 1441 1195 Kajak Jan 1515
1149 Joƒca Barbara 1443 1196 Kalbarczyk Leon 8508
1150 Joƒska El˝bieta 1444 1197 Kaleja El˝bieta 6952
1151 Jóêwik Henryk 6048 1198 Kalejta El˝bieta 1518
1152 Jóêwik Ignacy 1489 1199 Kalinowska Alicja 9921
1153 Juchiewicz Cecylia 1446 1200 Kalinowski Jan 6416
1154 Juchiewicz Janusz 1447 1201 Kaliƒska Edyta 10336
1155 Juchno Janusz 5061 1202 Kaliƒska Sabina 1529
1156 Jungmann Jens 90031 1203 Kalisiak Ewa 1526
1157 Jurczuk Aleksander 5062 1204 Kalisiak Kazimiera 1527
1158 Jurczuk Wies∏aw 1452 1205 Kaliszczak Alina 6051
1159 Jurczyk Janina 1454 1206 Kaliszewski Tadeusz 8509
1160 Jurczyk Zygmunt 1455 1207 Kalota Henryk 1533
1161 Jurczykowska Lucyna 1456 1208 Kalwat Ludmi∏a 6953
Monitor Polski Nr 4 — 154 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

1209 Ka∏aska Iwona 6052 1256 Karolczak Teresa 1574


1210 Ka∏muczak Mieczys∏aw 6954 1257 Karolewicz Anna 1575
1211 Kamieƒ Jerzy 1535 1258 Karolewski Józef 1576
1212 Kamiƒska Aleksandra 7775 1259 Karoƒ Jan 6421
1213 Kamiƒska Alfreda 6417 1260 Karpiak Danuta 6962
1214 Kamiƒska Danuta 5546 1261 Karpiƒska Lilianna 9581
1215 Kamiƒska Dorota 10144 1262 Karwacka Izabela 10016
1216 Kamiƒska Izabela 1538 1263 Karwatka Micha∏ 10176
1217 Kamiƒska Janina 6419 1264 Karwowski Edward 1580
1218 Kamiƒska Kazimiera 5067 1265 Kasperczyk Leokadia 7319
1219 Kamiƒska Lucyna 5068 1266 Kasperowicz Jadwiga 6058
1220 Kamiƒska Wanda 1540 1267 Kasperski S∏awomir 7320
1221 Kamiƒska-Ma∏y Jadwiga 6956 1268 Kaspruk Miko∏aj 6059
1222 Kamiƒski Eugeniusz 5631 1269 Kasprzyk Zenon 1587
1223 Kamiƒski Jerzy 7313 1270 Kaszczyƒski Antoni 1589
1224 Kamiƒski Roman 1545 1271 Kaszewska Olga 8682
1225 Kamiƒski Stanis∏aw 1546 1272 Kasztelan Hanna 7780
1226 Kamma Eleonora 6053 1273 Kasztelewicz Anna 1590
1227 Kampczyk Aleksander 1547 1274 Kaszuba Jerzy 1591
1228 Kamper Eugenia 1548 1275 Kaszubowska Karolina 9974
1229 Kampowski Edward 1549 1276 Kaszyƒska Leonarda 7321
1230 Kania Dorota 9922 1277 Kata Henryk 1610
1231 Kania Teresa 1552 1278 Kawalec Miros∏aw 6968
1232 Kanik Teresa 9457 1279 Kawalec Zofia 1595
1233 Kaniuk Zofia 9426 1280 Kawiecki Jan 6969
1234 Kankowski Marek 9687 1281 Kawiorska Aleksandra 1596
1235 Kantorska Irena 9867 1282 Kawiorski Józef 1597
1236 Kapicka Barbara 7777 1283 Kawka Janina 8512
1237 Kapler El˝bieta 9427 1284 Kazanecki Miros∏aw 1599
1238 Kapral Andrzej 1557 1285 Kazek-Charzewska Alicja 1601
1239 Kapral-Józala Jolanta 9458 1286 Kazirod Anna 9303
1240 Kaproƒ Józef 1558 1287 Kaêmierczak Jadwiga 6062
1241 Kapustka Aleksander 1560 1288 Kaêmierczak Zdzis∏aw 1607
1242 Karaczun Micha∏ 1562 1289 Kaêmierski Krzysztof 5638
1243 Karasiƒski Ryszard 5634 1290 Kempa Tadeusz 1618
1244 Karaszewski Julian 1563 1291 Kempska Anna 6972
1245 KaraÊ Anna 6055 1292 Kesler Wanda 8190
1246 KaraÊ-Kulicka Anita 10145 1293 K´cka Janina 6063
1247 Karawajczyk Miros∏aw 10175 1294 K´dzia Przemys∏aw 9527
1248 Karbarczyk Danuta 1564 1295 K´pczyƒska El˝bieta 2150
1249 Karbowska Danuta 6960 1296 K´pczyƒska-Skiba Wies∏awa 7324
1250 Karbowski Miros∏aw 9195 1297 K´pski Stefan 2152
1251 Karcher Adam 1567 1298 K´pys Franciszek 2153
1252 Karczewska Maria 9459 1299 K´sik Adam 2154
1253 Karczewska-Stypa Ewa 9595 1300 K´sik Barbara 2155
1254 Karczyƒski Tadeusz 1571 1301 K´sik Jerzy 8513
1255 Kardysz Zofia 7314 1302 Kichiƒski Kazimierz 1620
Monitor Polski Nr 4 — 155 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

1303 Kicka Zofia 5639 1350 Klof Elwira 8198


1304 Kiczorowska Jadwiga 1621 1351 Klonowska Zenobia 8199
1305 Kiebzak Ma∏gorzata 9431 1352 Kloza Jaros∏aw 1680
1306 Kieczmur Ryszard 1622 1353 Kluba Danuta 8516
1307 Kieda Kazimierz 1623 1354 Klucznik Micha∏ 6986
1308 Kiedrowicz Genowefa 6974 1355 Kluk Krystyna 5091
1309 Kiedrowska Maria 8806 1356 Klunder Irena 1681
1310 Kielan Zofia 6975 1357 Kluska Kazimierz 5646
1311 Kielan-Kuênicka Bogus∏awa 1624 1358 K∏àb W∏adys∏aw 5152
1312 Kieliszczyk Maria 1626 1359 K∏os Agnieszka 10301
1313 Kie∏basiƒski Julian 1636 1360 K∏os Alina 2138
1314 Kie∏bowicz Stanis∏aw 5084 1361 K∏os Janina 6987
1315 Kie∏czewski Henryk 1638 1362 K∏osowska Halina 6988
1316 Kiepiel Jan 1628 1363 K∏uciƒska-K∏ociƒska Barbara 6989
1317 Kierasiƒski Jerzy 1629 1364 Kmiecik Janina 1683
1318 Kiersnowski Jan 1632 1365 Kmito Zdzis∏aw 1685
1319 Kierych Henryk 5083 1366 Knajp Teresa 6071
1320 Kierych Irena 1633 1367 Knicha∏ Krystyna 1858
1321 Kijko Szymon 5085 1368 Knichnicki W∏adys∏aw 1687
1322 Kikut ¸ucja 1641 1369 Knyziak Wies∏aw 6428
1323 Kilaƒska Irena 1642 1370 Koba Bo˝ena 1690
1324 Kimso Kazimierz 1645 1371 Kobel Joanna 9397
1325 Kinast Andrzej 90003 1372 Kobryƒ El˝bieta 5092
1326 Kindlarski Wies∏aw 6979 1373 Kobylec Henryka 1695
1327 Kiprowska Emilia 1646 1374 Koby∏ecki Franciszek 6990
1328 Kisiel Eugeniusz 1647 1375 Koc Ligia 1698
1329 Kistryn Tadeusz 9151 1376 Koc Stanis∏aw 1699
1330 Kiszczak Gra˝yna 9583 1377 Kocent Ewa 1700
1331 Kita Czes∏awa 1650 1378 Kochanek Alina 1703
1332 Kitliƒska Zofia 7782 1379 Kochanek Antoni 1704
1333 Kizielewicz Alina 1652 1380 Koci´cka Maria 1710
1334 Kiziƒczak Aleksandra 1654 1381 Kocjan Janina 6072
1335 Klawiter Jerzy 8808 1382 Kocoƒ Anna 9747
1336 Klecha Julia 1657 1383 Kocot Lucyna 1713
1337 Klepacki Stanis∏aw 1659 1384 Koguc Helena 1715
1338 Kleszcz Ewa 1660 1385 Kogut Bronis∏aw 1716
1339 Kleszczewska Regina 1662 1386 Kolanek Gra˝yna 6073
1340 Klima Zygmunt 1664 1387 Kolanowski Jerzy 6992
1341 Klimacki Robert 90055 1388 Kolbusz Czes∏aw 1723
1342 Klimala Barbara 1665 1389 Koliƒski Edmund 1725
1343 Klimaszewska ¸ucja 5643 1390 Ko∏aczkowska Jadwiga 1900
1344 Klimiuk Walerian 7330 1391 Ko∏aczyk Zdzis∏aw 6074
1345 Klimont Stanis∏awa 1670 1392 Ko∏akowska Walentyna 1902
1346 Klimowicz Rozalia 8810 1393 Ko∏akowski Stanis∏aw 1904
1347 Klimunt-Kowalska Czes∏awa 8197 1394 Ko∏b Kazimierz 6993
1348 Kliszewska Krystyna 1673 1395 Ko∏ek Tadeusz 6994
1349 KliÊ Tadeusz 1676 1396 Ko∏odziej Jan 5121
Monitor Polski Nr 4 — 156 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

1397 Ko∏odziej Piotr 10178 1444 Korczak Halina 1771


1398 Ko∏odziej Tadeusz 5122 1445 Korczak Krystyna 6085
1399 Ko∏odziej Zygmunt 1908 1446 Kordus Dorota 1775
1400 Ko∏odziejczak Irena 6075 1447 Korkus Boles∏aw 1776
1401 Ko∏odziejczak Maciej 1909 1448 Kornacka Krystyna 7002
1402 Ko∏odziejczyk Irena 6431 1449 Kornacka Wanda 7003
1403 Ko∏odziejczyk Piotr 9324 1450 Korpa∏a W∏adys∏aw 1780
1404 Ko∏osowska Biruta 4813 1451 Korpikiewicz Barbara 5105
1405 Koman Aleksander 1727 1452 Korta∏a Zofia 7005
1406 Komarzewska Jolanta 1729 1453 Koryciƒska Stefania 1781
1407 Komer Anna 1730 1454 Korzeniewski Bart∏omiej 9660
1408 Kominek Teresa 9428 1455 Korzeniowski Antoni 5652
1409 Komorska Irma 6995 1456 Korzeƒ Józef 1788
1410 Komsta Jacek 10255 1457 Korzus Alojzy 7008
1411 Konarzewski Bogus∏aw 6077 1458 Korzycki Dariusz 9341
1412 Koncewicz Irena 6997 1459 Kosacka Teresa 9763
1413 Konefa∏ Irena 1738 1460 Kosak Teresa 1791
1414 Konefa∏ Maria 9037 1461 Kosakowska El˝bieta 7793
1415 Koniecka Iwona 1739 1462 Kosarzycki Józef 1794
1416 Koniecka-Maliszewska Halina 8208 1463 Kosicka-Toporek Alina 10017
1417 Koniecki Jerzy 1740 1464 Kosiƒska Janina 5106
1418 Konieczna Bogumi∏a 1744 1465 Koska Anna 9429
1419 Konieczna Jadwiga 1746 1466 Kosmala Janina 1798
1420 Konieczny Zygmunt 1747 1467 Kosowska Sabina 1801
1421 Konikowski W∏odzimierz 1748 1468 Kosteczko Janina 5109
1422 Kononowicz-Krasuski W∏adys∏aw 1749 1469 Koster Anna 7009
1423 Konopacki Andrzej 1750 1470 Kostewicz Barbara 9461
1424 Konopczyƒski Stefan 1752 1471 Kostka Wanda 1806
1425 Konopka Maria 1753 1472 Kostkowska Teresa 1807
1426 Konopka Marianna 6434 1473 Kostrzewa Marta 10339
1427 Konopka Stanis∏aw 8523 1474 Kostrzycki Tomasz 9976
1428 Konopka Wies∏aw 1754 1475 Kostulak Irena 8687
1429 Konwiƒski Grzegorz 1757 1476 Kosyl Anna 7342
1430 Kopacz Stanis∏awa 1759 1477 Koszaliƒska Irena 1810
1431 Kopaszewski Józef 1760 1478 Koszel Maria 6439
1432 Kopcik Wojciech 90056 1479 KoÊcielniak Halina 1895
1433 Kopciuch Czes∏awa 1761 1480 KoÊcieƒ Anna 7011
1434 Kopczyƒska Maria 6435 1481 KoÊla Weronika 1897
1435 Kopeç Hanka 1762 1482 KoÊmicki Florian 1898
1436 Kopeç Lidia 7339 1483 KoÊmider Miros∏aw 9273
1437 Koperek Teresa 9596 1484 KoÊnik Halina 8526
1438 Kopiec Marian 1765 1485 Kot Helena 5655
1439 Koprowski Stefan 8756 1486 Kotar Gra˝yna 9597
1440 Kopyciƒska W∏adys∏awa 5104 1487 Kotarska Krystyna 1815
1441 Kopyciƒski Stanis∏aw 1767 1488 Kotkowska Jadwiga 7794
1442 Korabiowska Jadwiga 7001 1489 Kotlicka Weronika 7012
1443 Korach Janusz 1768 1490 Kotliƒska-B∏ach Aleksandra 8923
Monitor Polski Nr 4 — 157 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

1491 Kotowski Lucjan 5657 1538 Kozak Halina 1856


1492 Kotulski Bogus∏aw 5658 1539 Kozak Jan 1857
1493 Kowal Andrzej 90032 1540 Kozak Maria 1859
1494 Kowal Tadeusz 1819 1541 Kozak Mieczys∏aw 1860
1495 Kowalak Maria 5659 1542 Kozakiewicz Janina 6089
1496 Kowalczuk Ewa 9263 1543 Kozakiewicz-Bubak Janina 1861
1497 Kowalczyk Bogdan 7014 1544 Kozakowska Cecylia 1863
1498 Kowalczyk Emilia 9241 1545 Kozakowski Leon 1864
1499 Kowalczyk Eugeniusz 5112 1546 Kozera Ewa 7799
1500 Kowalczyk Helena 5660 1547 Kozera Iwona 9528
1501 Kowalczyk Irena 5661 1548 Kozera Wac∏aw 1866
1502 Kowalczyk Iwona 9285 1549 Kozie∏ El˝bieta 1871
1503 Kowalczyk Jadwiga 1820 1550 Kozie∏ek Gra˝yna 5118
1504 Kowalczyk Janina 1821 1551 Kozie∏ek ¸ucja 1872
1505 Kowalczyk Józef 5113 1552 Kozierowska Zofia 1870
1506 Kowalczyk Katarzyna 90050 1553 Kozio∏ Bo˝ena 1876
1507 Kowalczyk Kazimierz 1822 1554 Kozio∏ek Edmund 1877
1508 Kowalczyk Mieczys∏awa 7016 1555 Koz∏owska Beata 9661
1509 Kowalczyk Ró˝a 1823 1556 Koz∏owska Gra˝yna 5666
1510 Kowalczyk Ryszard 7017 1557 Koz∏owska Irena 1881
1511 Kowalczyk Zofia 1826 1558 Koz∏owska Janina 10277
1512 Kowalczyk-Telesiƒska Barbara 9153 1559 Koz∏owska Krystyna 9217
1513 Kowalewska Ewa 1827 1560 Koz∏owska Lucyna 1884
1514 Kowalewska Feliksa 5663 1561 Koz∏owska Maria 1885
1515 Kowalewska Gra˝yna 1828 1562 Koz∏owska-Pomieczyƒska
1516 Kowalewska Helena 1829 Wies∏awa 1887
1517 Kowalewska Teresa 5115 1563 Koz∏owski Aureli 1888
1518 Kowalewski Wiktor 6440 1564 Koz∏owski Czes∏aw 7029
1519 Kowalik Jadwiga 1831 1565 Koz∏owski Krzysztof 1890
1520 Kowalik Teresa 6441 1566 Kozula Janina 7352
1521 Kowalska Bogumi∏a 7019 1567 Koêbia∏ Ma∏gorzata 1892
1522 Kowalska Dorota 9430 1568 Koêmiƒski Piotr 10148
1523 Kowalska El˝bieta 9748 1569 Ko˝doƒ Maria 7353
1524 Kowalska Eulalia 1837 1570 Ko˝uch Tadeusz 1913
1525 Kowalska Irena 1839 1571 Ko˝uszyna Janina 1914
1526 Kowalska Jadwiga 8688 1572 Kóska Bronis∏awa 2157
1527 Kowalska Jolanta 1840 1573 Kózka Teresa 2158
1528 Kowalska Marianna 1842 1574 Kraciuk Kazimiera 6093
1529 Kowalska Teresa 6087 1575 Krajewska Jadwiga 5667
1530 Kowalski Bohdan 1845 1576 Krajewski Andrzej 6444
1531 Kowalski Emil 1846 1577 Krakowiak Kazimiera 5669
1532 Kowalski Jan 7797 1578 Krala Edmund 7802
1533 Kowalski Józef 1847 1579 Kramarczuk Leszek 192
1534 Kowalski Leszek 7022 1580 Krasiƒski Czes∏aw 7035
1535 Kowalski Stanis∏aw 1851 1581 Kraska Bogus∏awa 10233
1536 Kowalski Tadeusz 7347 1582 Kraska Zygmunt 5670
1537 Kowieska Janina 7024 1583 Krasnod´bski Miros∏aw 1922
Monitor Polski Nr 4 — 158 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

1584 Krasowska Maria 5671 1631 Krzoska Ryszard 7050


1585 Krasowski Arkadiusz 10018 1632 Krzyka∏a Janina 1972
1586 Kraszek Anna 1925 1633 Krzymaƒski Roman 1973
1587 KraÊ Maria 1938 1634 Krzysiƒska Teresa 1974
1588 Krauze Tadeusz 5126 1635 Krzystek Helena 1975
1589 Krawczyk Cecylia 7036 1636 Krzysztofek Henryka 1977
1590 Krawczyk Ewa 7356 1637 Krzysztoszek Janina 6450
1591 Krawczyk Halina 5672 1638 Krzywania Mariola 7362
1592 Krawczyk Irena 6095 1639 Krzy˝ak Urszula 1982
1593 Krawczyk Zbigniew 1933 1640 Krzy˝aniak Franciszek 1983
1594 Krawczyk-Sawicka Halina 1931 1641 Krzy˝anowska Janina 9085
1595 Krawczyƒska Stanis∏awa 1934 1642 Krzy˝anowska Krystyna 5131
1596 Krawendek Aleksander 7037 1643 Ksi´˝opolska Anna 6451
1597 Kreft Mieczys∏aw 7803 1644 Ksi´˝opolska Anna 7363
1598 Krempa Józef 7804 1645 Kubanek Krystian 9529
1599 Kr´ciszewski Roman 7805 1646 Kubas Barbara 6452
1600 Krieger Jadwiga 1943 1647 Kubel Wies∏aw 9106
1601 Kropacz Janina 1945 1648 Kubica Maciej 2006
1602 Kropiwnicka Krystyna 7806 1649 Kubicka Krystyna 9344
1603 Król Czes∏aw 1988 1650 Kubicki Konstanty 5682
1604 Król Jadwiga 1990 1651 Kubicki W∏adys∏aw 2008
1605 Król Józef 5132 1652 Kubisa Marianna 2011
1606 Król Micha∏ 7042 1653 Kuboszek Rados∏aw 90029
1607 Król Waldemar 10094 1654 Kuc Teresa 9399
1608 Królak Helena 1995 1655 Kucharczyk-Dzioba Zofia 9463
1609 Krubiƒska Stanis∏awa 7358 1656 Kucharewicz Irena 5684
1610 Kruchelska Sabina 1948 1657 Kucharska Alicja 2014
1611 Kruczkowska Janina 1949 1658 Kucharska Natalia 9462
1612 Krudowska Marianna 6447 1659 Kucharski Arkadiusz 2016
1613 Krupa Joachim 1952 1660 Kucharski Krzysztof 90030
1614 Krupiƒski Jerzy 7045 1661 Kucharski Zdzis∏aw 2017
1615 Krupiƒski Zdzis∏aw 1954 1662 Kuchciak El˝bieta 7056
1616 Kruszewska Monika 1955 1663 Kuchnowska Maria 2019
1617 Kruszewski Adrian 10095 1664 Kuchta Stanis∏awa 2020
1618 Kruszewski Jerzy 7360 1665 Kuciƒski Mariusz 9802
1619 Kruszko Krystyna 1957 1666 Kuciƒski Stefan 7055
1620 Kruszyƒski Andrzej 5129 1667 Kucza Rudolf 2023
1621 Kru˝el Wojciech 1959 1668 Kuczyƒska Irena 7366
1622 Krych Kazimierz 6096 1669 Kuçma Miros∏awa 8222
1623 Krynicki Jaros∏aw 7808 1670 Kud Danuta 2524
1624 Krysiuk Jerzy 6448 1671 Kudra Barbara 7368
1625 Krystosiak Anna 1964 1672 Kudra Waldemar 7369
1626 Kryszczyƒski Stanis∏aw 7048 1673 Kudyba Franciszek 2030
1627 KryÊkiewicz-Burnos Agnieszka 9689 1674 Kujawiƒska Teresa 2033
1628 Krzemiƒska Janina 9551 1675 Kuklik Bogus∏aw 8533
1629 Krzemiƒska Weronika 1968 1676 Kuku∏ka Bogdan 2039
1630 Krzewina Danuta 8231 1677 Kulawik Hanna 9432
Monitor Polski Nr 4 — 159 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

1678 Kulejowski Micha∏ 6456 1725 Kutereba Ryszarda 6460


1679 Kulesza Tadeusz 9107 1726 Kutnik Gra˝yna 5691
1680 Kuliga Edward 9570 1727 Kutrzuba Gra˝yna 2088
1681 Kuligiewicz Andrzej 2043 1728 Kuzdro-Lubiƒska El˝bieta 5143
1682 Kulik Irena 2044 1729 Kuzera Cecylia 2091
1683 Kulik Mieczys∏aw 2045 1730 Kuziemski Jerzy 2092
1684 Kulik Zofia 5686 1731 Kuêma Ewa 7072
1685 Kuliƒczak Helena 2048 1732 Kuêma Jacek 2094
1686 Kuliƒska Janina 2049 1733 Kuêmicz Krystyna 5144
1687 Kuliƒski Czes∏aw 7372 1734 Kuêmiƒski Adam 6112
1688 Kulis W∏adys∏awa 2046 1735 Kuêmiƒski Stanis∏aw 7818
1689 KuliÊ Stanis∏aw 2047 1736 Kuêniar Aniela 2095
1690 Kultys Szczepan 5142 1737 Kuêniar Marian 2096
1691 Kulus Henryk 2050 1738 Kwasiborska Ewa 2107
1692 Ku∏akowska Anna 2105 1739 Kwasiborski Antoni 2108
1693 Kumaƒski Józef 7064 1740 KwaÊny W∏adys∏aw 2115
1694 Kumor Barbara 2051 1741 Kwaterski Tadeusz 6113
1695 Kumor Zofia 2052 1742 Kwiatek Halina 2116
1696 Kumorek Tadeusz 2054 1743 Kwiatek Henryka 2117
1697 Kunicka Anna 8227 1744 Kwiatkowska Beata 9855
1698 Kupiec Wojciech 10181 1745 Kwiatkowska Genowefa 5147
1699 Kuran Natalia 2061 1746 Kwiatkowska Jadwiga 5148
1700 Kurbiel Wanda 6106 1747 Kwiatkowska Ma∏gorzata 2120
1701 Kurczab Julian 2063 1748 Kwiatkowska Maria 2119
1702 Kurczab Les∏aw 2064 1749 Kwiatkowska Teresa 2121
1703 Kurczak Tadeusz 2065 1750 Kwiatkowski Jan 6464
1704 Kurczewski Jan 6458 1751 Kwiatkowski Roman 2125
1705 Kurczych W∏adys∏awa 2066 1752 Kwiecieƒ Bo˝ena 2127
1706 Kurczyna Ireneusz 10182 1753 Kwiecieƒ Irena 7075
1707 Kurdziel Mieczys∏aw 2069 1754 Kwiecieƒ Krzysztof 7374
1708 Kurdziel Stanis∏awa 7067 1755 Kwiecieƒ Stanis∏aw 5151
1709 Kurek Helena 5688 1756 Kwieciƒska Irena 2130
1710 Kurek Józef 2070 1757 Kwintkiewicz Dionizy 2131
1711 Kurowski Andrzej 9813 1758 Kwit Wanda 2134
1712 Kurowski W∏adys∏aw 2076 1759 Labocha Anna 2159
1713 Kurzaj Witold 2077 1760 Labuda Adriana 9326
1714 Kurzawa Anna 2078 1761 Labus Wiktor 8818
1715 Kurzawski Roman 2080 1762 Labut Krystyna 2160
1716 Kurzela Wanda 6107 1763 Lach Andrzej 2161
1717 Kusiak W∏odzimierz 7817 1764 Lach Tadeusz 2162
1718 Kustra Violetta 9691 1765 Lach Tadeusz 2163
1719 Kusz Damian 2085 1766 Lachaut Jerzy 2164
1720 Kuszneruk Józef 2086 1767 Lachman Jadwiga 5153
1721 KuÊ Alfred 6109 1768 Lachowicz Cecylia 5695
1722 KuÊ Barbara 2098 1769 Lachowski Waldemar 9345
1723 KuÊmierz El˝bieta 2101 1770 Larkowska Jadwiga 2172
1724 KuÊnierz Halina 5692 1771 Laskowski Bogus∏aw 6115
Monitor Polski Nr 4 — 160 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

1772 Laszuk Iwona 10183 1819 Lewandowski Czes∏aw 2216


1773 Lata∏a Lucyna 2178 1820 Lewandowski Jan 2217
1774 Latanowicz Anna 6116 1821 Lewandowski Jan 2218
1775 Latka Aldona 90063 1822 Lewandowski Jerzy 2219
1776 Latocha Halina 2180 1823 Lewandowski Józef 2220
1777 Latos Zenon 2181 1824 Lewandowski Marian 7090
1778 Laudacka Aniela 2183 1825 Lewaƒski Kazimierz 9434
1779 Lawrenc Artur 9944 1826 Lewczuk Janina 2223
1780 Lebisz Jerzy 7080 1827 Lewiƒski Andrzej 2227
1781 Lebuda Urszula 2185 1828 Lewkowicz Mieczys∏aw 6120
1782 Lech Maria 9274 1829 Lewoczko Ewa 2228
1783 Lechowicz Stanis∏aw 2187 1830 Lewy Anna 5160
1784 Leciƒska Anna 7376 1831 Libera Zbigniew 90047
1785 Leczycka Janina 2189 1832 Liberacki Jan 2232
1786 Leczyk Irena 2190 1833 Libsz Marzena 9869
1787 Ledwiƒska Halina 7082 1834 Licak W∏adys∏aw 2234
1788 Legun Franciszek 6118 1835 Lignowska El˝bieta 5704
1789 Legutko Leszek 5155 1836 Liminowicz Józef 5162
1790 Lejk Kazimierz 2192 1837 Lindstedt Stanis∏aw 2242
1791 Lekston Kazimierz 2193 1838 Linka Janina 2243
1792 Lektarska Wiktoria 8236 1839 Linke Ryszard 5705
1793 Lelek Lidia 5156 1840 Lipa Stanis∏aw 2244
1794 Lelito Tadeusz 6119 1841 Lipiƒska Helena 7092
1795 Lemaƒczyk Tadeusz 7377 1842 Lipiƒska ¸ucja 9980
1796 Lemaƒska Janina 2195 1843 Lipiƒska Marianna 2246
1797 Lembowicz Jan 7084 1844 Lipkowski Zygmunt 5707
1798 Lenard Helena 2197 1845 Lipowski Bogus∏aw 6121
1799 Leƒska Irena 2231 1846 Lipska Maria 6469
1800 Leoniak El˝bieta 2200 1847 Lipski Tadeusz 2251
1801 Lerch Leszek 9886 1848 Lis Marianna 2252
1802 Lesiak Ireneusz 5157 1849 Lisek Teresa 2254
1803 Leszek Stanis∏aw 2207 1850 Lisiecka Cecylia 7820
1804 Leszkowicz Jerzy 2208 1851 Lisiecka Krystyna 5165
1805 Leszkowicz Kazimierz 2209 1852 Lisiecka-Zajàc Bo˝ena 2256
1806 LeÊniak Kazimierz 2230 1853 Lisowska Cecylia 2260
1807 LeÊniczek El˝bieta 7086 1854 Listopadzka Krystyna 6122
1808 LeÊniewski Dariusz 10096 1855 Litwin Tadeusz 5708
1809 LeÊniewski Wies∏aw 9264 1856 Litwiniec Roman 2264
1810 Letkiewicz Jan 9530 1857 Litwiƒska Wanda 5167
1811 Lewandowska Anna 2210 1858 Lityƒska Barbara 2265
1812 Lewandowska Anna 10051 1859 Lizak ¸ucja 2267
1813 Lewandowska Barbara 2211 1860 Lobert Helena 2268
1814 Lewandowska Janina 2212 1861 Lonczak Stanis∏aw 2269
1815 Lewandowska Krystyna 9306 1862 Lorenc Kazimiera 3709
1816 Lewandowska-Kowalczyk Krystyna 7819 1863 Lorys Wojciech 9584
1817 Lewandowski Andrzej 5699 1864 Lubaczewska Ma∏gorzata 5709
1818 Lewandowski Artur 2215 1865 Lubiƒska Hanna 9789
Monitor Polski Nr 4 — 161 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

1866 Luch W∏adys∏aw 7098 1913 ¸yczba Sebastian 9946


1867 Ludwiczak Jerzy 2275 1914 ¸ysakowska Zdzis∏awa 8696
1868 Ludwiczak Magdalena 10097 1915 ¸ysek Aleksandra 5504
1869 Ludwig Teofila 5169 1916 ¸yskawa Piotr 90051
1870 Lula Gustaw 2277 1917 Macek Piotr 7390
1871 Lutkowska Halina 7385 1918 Machaj Barbara 7824
1872 ¸ab´dzka Zdzis∏awa 4741 1919 Machniak Kazimierz 2279
1873 ¸abno Kazimierz 4738 1920 Machnicka Jadwiga 2280
1874 ¸abuƒ Wiktoria 4739 1921 Machul Jadwiga 2281
1875 ¸abys Edyta 10098 1922 Machut Dorota 9649
1876 ¸aciƒska Marianna 4743 1923 Maciak Jan 2283
1877 ¸aj∏o Janina 4747 1924 Maciàga Adam 2290
1878 ¸ajszczak Halina 8240 1925 Maciejak Barbara 7825
1879 ¸asak Adam 5490 1926 Maciejczyk Irena 7826
1880 ¸aska Edward 4750 1927 Maciejczyk Stanis∏awa 2285
1881 ¸aszczyk Magdalena 4756 1928 Maciejewska Daniela 2286
1882 ¸awecki Bogdan 4758 1929 Maciejewska Izabela 9887
1883 ¸awryniuk Kazimiera 4759 1930 Maciejewski Ryszard 7392
1884 ¸azarewicz Janina 7099 1931 Maciejko Marian 2288
1885 ¸àcka Teresa 4809 1932 Macikowski Stanis∏aw 2289
1886 ¸obas Cecylia 4766 1933 Maciorowska Krystyna 7394
1887 ¸odygowski Henryk 5492 1934 Mackiewicz Wiktor 2291
1888 ¸odziana Anna 7387 1935 Macuk Renata 5712
1889 ¸om˝a Dariusz 6472 1936 Maçkowiak Barbara 7396
1890 ¸opacki Jerzy 4772 1937 Madej Józef 6474
1891 ¸opatka Bo˝ena 5493 1938 Madejska Marta 10021
1892 ¸opatka Marek 5494 1939 Magdej Edward 2299
1893 ¸osiƒska Krystyna 5495 1940 Magielski Wilhelm 2300
1894 ¸oÊ Danuta 9554 1941 Magierowska Barbara 7828
1895 ¸oza Beata 10281 1942 Magierska Czes∏awa 2301
1896 ¸ozowicki W∏adys∏aw 4775 1943 Magnuski Bogumi∏ 2303
1897 ¸ucjan Józef 4777 1944 Maj Czes∏aw 5172
1898 ¸uczak Bogus∏aw 4778 1945 Maj Ma∏gorzata 9556
1899 ¸uczak Janusz 4780 1946 Maj Wojciech 6128
1900 ¸uczak-Gilarska Barbara 8929 1947 Majchrzak Marian 2307
1901 ¸uczkiewicz Marian 4781 1948 Majchrzyk Krystyna 8827
1902 ¸uczkiewicz Zdzis∏awa 4782 1949 Majdan Sabina 2309
1903 ¸ukasiewicz Gra˝yna 4785 1950 Majdziak Jerzy 9436
1904 ¸ukasiewicz Ligia 4786 1951 Majerska-Skowroƒska Stanis∏awa 2313
1905 ¸ukasiewicz Stanis∏awa 4788 1952 Majewska Barbara 2314
1906 ¸ukasik Halina 4789 1953 Majewska Daniela 2315
1907 ¸ukaszewicz Andrzej 7389 1954 Majewska Ewa 9294
1908 ¸ukawska Krystyna 4794 1955 Majewska Stanis∏awa 6131
1909 ¸ukjanow Gra˝yna 5501 1956 Majewska-Ptasznik Ewa 9665
1910 ¸ukomska Zofia 4796 1957 Majewski Antoni 7404
1911 ¸ukowiak Eugenia 5502 1958 Majewski Kazimierz 7830
1912 ¸ukowska Jadwiga 5503 1959 Majewski Mieczys∏aw 6130
Monitor Polski Nr 4 — 162 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

1960 Majorczyk Helena 2321 2007 Marchelewski Zbigniew 9509


1961 Majstryszyn Zofia 2323 2008 Marchlewicz Stanis∏aw 2371
1962 Makaruk Renata 2326 2009 Marchocka Stanis∏awa 2372
1963 Makolus Boles∏aw 2327 2010 Marcinek Antoni 5722
1964 Makowiecka Józefa 2328 2011 Marciniak Wanda 2380
1965 Makowska Irena 2329 2012 Marciniec Irena 2382
1966 Maksymiuk Janusz 2336 2013 Marciniec Marcin 2383
1967 Maksymiuk Miko∏aj 2337 2014 Marciniec Stanis∏aw 2384
1968 Maksymowicz Ryszard 6134 2015 Marciniuk Irena 5180
1969 Malczewska Maria 2340 2016 Marcinkowska-Franas Alicja 9464
1970 Malec Alojzy 2341 2017 Marcinkowski Jan 2386
1971 Malec Boles∏aw 2342 2018 Marcinkowski Kazimierz 2387
1972 Malec Krystyna 2344 2019 Marciƒczyk Kazimiera 2390
1973 Malec Teresa 2346 2020 Marcyniuk Teresa 2392
1974 Maler Antonina 2348 2021 Marczak Mieczys∏aw 2394
1975 Malesiƒska Cecylia 5716 2022 Marczak Tadeusz 5183
1976 Malesiƒski Stanis∏aw 5717 2023 Marczuk Stanis∏aw 8552
1977 Maleszewska-Gamoƒ Eugenia 8547 2024 Marczuk-Pajàk Danuta 7414
1978 Malicki Henryk 2350 2025 Marczyk Wawrzyniec 5184
1979 Malinowska Ewa 8930 2026 Marecki Zdzis∏aw 2397
1980 Malinowska Jadwiga 5718 2027 Markiewicz Andrzej 2399
1981 Malinowski Juliusz 2359 2028 Markiewicz Halina 2401
1982 Malinowski Stanis∏aw 8548 2029 Markocki Tadeusz 2404
1983 Maliszewska Zofia 6136 2030 Markowicz Boles∏aw 2405
1984 Maliszewski Stefan 7408 2031 Markowska Bo˝enna 9444
1985 Malkiewicz Anna 2362 2032 Markowska Irena 6479
1986 Malowaƒska Marianna 7832 2033 Markowski Jerzy 5725
1987 Ma∏achow-Lasota Miros∏awa 7105 2034 Markowski Zdzis∏aw 5187
1988 Ma∏achowski Jan 2467 2035 Marsza∏ek Tadeusz 2412
1989 Ma∏asiewicz Karol 2469 2036 Marsza∏ek W∏adys∏aw 2413
1990 Ma∏czyƒska Aniela 2470 2037 Marszandt Jadwiga 2411
1991 Ma∏ecka Halina 5196 2038 Martinek Janina 2415
1992 Ma∏ecka Krystyna 7409 2039 Marzec Józef 8556
1993 Ma∏ek Jadwiga 5197 2040 Marzec-Sobota Maria 7108
1994 Ma∏ek Jan 2474 2041 Masiuk Józef 2418
1995 Ma∏ek-Rodzinka Irena 2475 2042 Mas∏owska Agnieszka 90052
1996 Ma∏kiewicz Jerzy 6137 2043 Mas∏owska Jadwiga 2423
1997 Ma∏ys Genowefa 9009 2044 Mastalerz Maria 2419
1998 Ma∏yska Anna 9437 2045 Mastykarz Adam 2421
1999 Mamczarz Marianna 2364 2046 Maszek Barbara 7109
2000 Manget Krystyna 7834 2047 MaÊlanka Gra˝yna 9375
2001 Mania Janusz 7411 2048 MaÊlanka Zbigniew 2466
2002 Mania Teodozja 8549 2049 Matanina Krystyna 2424
2003 Maniura Walter 7106 2050 Matczuk Eugeniusz 2425
2004 Manowski Andrzej 8550 2051 Matecka Krystyna 7415
2005 Maƒkowski Lucjan 2483 2052 Mateja Jacek 9736
2006 Marchel Monika 5721 2053 Matejczuk Czes∏aw 6480
Monitor Polski Nr 4 — 163 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

2054 Matejko Anna 2426 2101 Michalczewska W∏adys∏awa 7112


2055 Materna Daniela 5192 2102 Michalewska Urszula 9307
2056 Matrowska-Mosakiewicz Marianna 2427 2103 Michalik Anna 6489
2057 Matu∏a Teresa 8895 2104 Michalik Stefan 2500
2058 Matusewicz Alojzy 2429 2105 Michalska Janina 2503
2059 Matusiak Czes∏awa 5193 2106 Michalska Janina 7427
2060 Matusiak Janina 2431 2107 Michalska Marianna 6490
2061 Matusik Jan 5194 2108 Michalska Zofia 2504
2062 Matusik Miros∏aw 90048 2109 Michalska-Szczyg∏owska Zofia 2506
2063 Matusik Szczepan 2433 2110 Michalski Stanis∏aw 2510
2064 Matusik Wanda 2434 2111 Micha∏kiewicz Teresa 2513
2065 Matuszak Ma∏gorzata 9557 2112 Micha∏owska Stanis∏awa 2514
2066 Matuszczak Irena 2437 2113 Micha∏owski Bogdan 5735
2067 Matuszek Andrzej 7418 2114 Michno Jadwiga 2519
2068 Matuszewski Grzegorz 7419 2115 Michta Tomasz 9766
2069 Matuszewski Jan 2440 2116 Micia∏kiewicz Zofia 6147
2070 Matyjewicz El˝bieta 2443 2117 Micke Lucjan 2523
2071 Matyka Katarzyna 9275 2118 Mickiewicz Cezary 8558
2072 Matysiak Leonard 2445 2119 Miech Pawe∏ 7431
2073 Matysik-Scholz Paulina 5729 2120 Mieczkowska Stanis∏awa 2525
2074 Matyszczyk Teresa 7838 2121 Mielewczyk Marianna 2532
2075 Matyszewska Monika 9927 2122 Mielniczek W∏adys∏aw 2535
2076 Mazalewski Antoni 2446 2123 Mielniczuk Irena 8257
2077 Mazanek Barbara 8254 2124 Mierniczek Waldemar 9276
2078 Mazella Barbara 2447 2125 Miernik Janina 6492
2079 Maziarz Kazimierz 6145 2126 Mierzejewski Stanis∏aw 2538
2080 Mazur Eugenia 5730 2127 Mierzejewski Stanis∏aw 6493
2081 Mazur Marian 2457 2128 Migacz Irena 2541
2082 Mazur Narcyz 6144 2129 Migacz Waldemar 2543
2083 Mazurczyk-Kucz Zofia 2458 2130 Migas Jerzy 2546
2084 Mazurkiewicz Zdzis∏aw 2462 2131 Migda∏ek Janina 2547
2085 Màka Bo˝ena 6484 2132 Mika Zdzis∏aw 2548
2086 Màkosa Halina 2688 2133 Miko∏ajczyk Anna 2551
2087 Mebius Horst 7423 2134 Miko∏ajczyk Jan 2552
2088 Medyƒska Maria 5198 2135 Miko∏ajczyk Wac∏awa 2554
2089 Mejza Maria 2485 2136 Miko∏ajczyk Zenobia 5206
2090 Mensfeld Irena 5199 2137 Mikos Marian 5736
2091 Merwart Magdalena 9602 2138 Mikosz Janina 8898
2092 M´drek Wanda 2689 2139 Mikucka Czes∏awa 2555
2093 M´drych Danuta 8557 2140 Miku∏a Danuta 2559
2094 Mia∏ka Janina 2493 2141 Mila Krystyna 2560
2095 Miazgowicz Antoni 6487 2142 Milcarz Maria 2561
2096 Michalak Bogumi∏a 7841 2143 Milcarz Stefan 6148
2097 Michalak Gra˝yna 7111 2144 Milczanowska Zofia 9277
2098 Michalak Jadwiga 2495 2145 Milczarek Franciszek 5207
2099 Michalak Sabina 6488 2146 Milczek-Górniak Halina 2564
2100 Michalak-Duda Ma∏gorzata 10282 2147 Miler Janina 2565
Monitor Polski Nr 4 — 164 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

2148 Milewski Ryszard 2567 2195 Motykiewicz Jadwiga 2632


2149 Mi∏kowska Danuta 2591 2196 Moêdzioch Alina 2636
2150 Mi∏oÊ Stanis∏aw 2593 2197 Mo˝d˝yƒska Maria 5215
2151 Minczanowski Grzegorz 9982 2198 Mo˝eƒska Jadwiga 7850
2152 Mindowicz Janusz 7115 2199 Mówiƒska Bo˝ena 8566
2153 Mionczyƒska Danuta 2576 2200 Mre∏a Czes∏aw 2641
2154 Miot∏a Maciej 10152 2201 Mroczek Jadwiga 2642
2155 Mirkowski S∏awomir 9639 2202 Mroziƒski Andrzej 2644
2156 Misiƒska Danuta 8833 2203 Mro˝ek W∏adys∏aw 2647
2157 Misiƒski Adam 2580 2204 Mróz Tomasz 90049
2158 Misiukiewicz Halina 2579 2205 Mróz Urszula 2651
2159 Misterska-Dragan Barbara 2581 2206 Mrug Halina 2648
2160 Mistygacz Krystyna 5737 2207 Mruga∏a Zuzanna 9278
2161 Miszkinis Irena 2582 2208 Mucha Andrzej 2652
2162 Misztal Ryszard 9114 2209 Mucha Helena 6156
2163 Misztal Teresa 9219 2210 Mucha Jerzy 2653
2164 MiÊ Teofil 2589 2211 Mucha Miros∏awa 5216
2165 MiÊko Danuta 10153 2212 Mula Miros∏aw 2655
2166 Mitr´ga Halina 2586 2213 Muller-Grzàdka Agnieszka 90064
2167 Mizera Zofia 2588 2214 Murawski Marcin 90053
2168 Mizia Stanis∏awa 5211 2215 Murzyn Micha∏ 2657
2169 M∏ynarczyk Andrzej 6150 2216 Murzyn Stanis∏aw 7851
2170 M∏ynarczyk Jadwiga 2679 2217 Musialik Helena 9467
2171 Mocarski Adam 8701 2218 Musia∏ Marek 90036
2172 Moczulska Zofia 9254 2219 Musia∏ Stanis∏awa 7852
2173 Moczulski Zygmunt 2598 2220 Musia∏ Teresa 6500
2174 Modelski Miros∏aw 7442 2221 Musia∏kowska Barbara 7450
2175 Modzelewski Edward 2602 2222 Musia∏kowski Romuald 2659
2176 Modzelewski Stanis∏aw 5739 2223 Muszyƒska Halina 5743
2177 Mongia∏o Maria 7848 2224 Muszyƒska Maria 2661
2178 Mongia∏o Marian 7849 2225 MuÊko Eugeniusz 2667
2179 Moƒczyk-Jurczak Teresa 2639 2226 Muzalewski Tadeusz 7451
2180 Moƒka Marian 2640 2227 Myd∏owski Edward 2669
2181 Morat Lech 6498 2228 Myjkowski Piotr 6158
2182 Morawska Kazimiera 7443 2229 Mykicka Czes∏awa 8262
2183 Morawska Renata 9983 2230 Mykita Krystyna 2670
2184 Morawska Teresa 2614 2231 Myszczyszyn Zbigniew 2672
2185 Mordas Leokadia 2616 2232 MyÊliƒska Regina 2676
2186 Morisson Zdzis∏awa 2618 2233 MyÊliƒski Adolf 2677
2187 Moryc Maria 9694 2234 MyÊliwiec Jadwiga 2674
2188 Moss Teresa 9640 2235 Nabrzeski Aleksander 5219
2189 Mosur Zenobiusz 2626 2236 Naczyƒski Robert 10122
2190 MoÊciƒska Augustyna 2638 2237 Nadrowska Halina 2691
2191 Mot∏awska Krystyna 2633 2238 Najdora Andrzej 2697
2192 Mot∏awski Jan 2634 2239 Najdzionek Zofia 7122
2193 Mot∏och Teresa 2635 2240 Nalborczyk Helena 2700
2194 Motyka Stanis∏awa 2630 2241 Nalej Miko∏aj 10123
Monitor Polski Nr 4 — 165 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

2242 Napieralski Romuald 9468 2289 Nowacki Boles∏aw 2761


2243 Napiera∏a Micha∏ 7454 2290 Nowacki Franciszek 5751
2244 Napiórkowski Stanis∏aw 8986 2291 Nowacki Mieczys∏aw 5752
2245 Napora Edward 2703 2292 Nowaczek Dariusz 9286
2246 Naporowska Regina 6505 2293 Nowaczek Irena 2763
2247 Narejko Danuta 2705 2294 Nowaczewski Andrzej 2764
2248 Narloch Hilary 2706 2295 Nowaczyk Helena 5230
2249 Nasiƒska Maria 6506 2296 Nowaczyk Hieronim 2766
2250 Natkaƒska Wies∏awa 7456 2297 Nowaczyk Janusz 2767
2251 Natkowska Marianna 2711 2298 Nowaczyk Marek 2769
2252 Naumiuk Tadeusz 2712 2299 Nowaczyk Salomea 2770
2253 Naumiuk W∏odzimierz 5745 2300 Nowak Aleksandra 10057
2254 Nawarecka Irena 5221 2301 Nowak Anna 2773
2255 Nawrocka El˝bieta 2714 2302 Nowak Barbara 7464
2256 Nawrocka Maria 2716 2303 Nowak Dariusz 2775
2257 Nawrocka-Hawro Danuta 2717 2304 Nowak Felicja 5753
2258 Nawrocki Piotr 2718 2305 Nowak Genowefa 2776
2259 Nawrot Beata 9779 2306 Nowak Halina 5755
2260 Nawrot Jadwiga 2719 2307 Nowak Halina 6165
2261 Nawrot Tomasz 2720 2308 Nowak Irena 2777
2262 Nentwich Helena 2722 2309 Nowak Janina 5231
2263 Nerga Jolanta 9695 2310 Nowak Józef 2780
2264 Neufeld Genowefa 2723 2311 Nowak Magdalena 2781
2265 Nicieja Danuta 2725 2312 Nowak Maria 2782
2266 Niebieszczaƒski Pawe∏ 9807 2313 Nowak Regina 5232
2267 Nieckarz Weronika 2726 2314 Nowak Romualda 2786
2268 Niedba∏-Bry∏ka Teresa 2728 2315 Nowak Stefan 5233
2269 NiedoÊpia∏ Janina 2729 2316 Nowak Tadeusz 2790
2270 Niedzió∏ka-Szubiakiewicz Teresa 8268 2317 Nowak Tomasz 7465
2271 Niedzwiedzka Irena 6160 2318 Nowak Ziemowit 2794
2272 Niedêwiedê Józef 5224 2319 Nowak Zofia 2795
2273 Niemiec Jan 2736 2320 Nowak-Aksak Stanis∏awa 2796
2274 Niemiro Stanis∏aw 5226 2321 Nowak-åwi´k Danuta 5235
2275 Niemirowska Irena 2737 2322 Nowakowska Anna 6168
2276 Niemirowski Stefan 2738 2323 Nowakowska Leokadia 2800
2277 Niespodziana Genowefa 6508 2324 Nowakowska Wanda 2802
2278 Niestryjewski Cezary 7459 2325 Nowakowska Zofia 2803
2279 Niewadzi∏ El˝bieta 2739 2326 Nowakowski Andrzej 10189
2280 Niewiadomska Zofia 2740 2327 Nowakowski Stanis∏aw 2804
2281 Niewiedzia∏ Jolanta 8518 2328 Nowaliƒski Andrzej 2805
2282 Niko∏ajuk Lech 5749 2329 Nowicka Barbara 2806
2283 Nitka Wac∏aw 2749 2330 Nowicka El˝bieta 9279
2284 Nocoƒ Olga 8568 2331 Nowicka Maria 6516
2285 Noculak Halina 7461 2332 Nowicki Boles∏aw 8571
2286 Nowacka Aniela 2758 2333 Nowikowska Barbara 2810
2287 Nowacka Zenobia 8272 2334 Nowochodzki Kazimierz 7468
2288 Nowacka-Sznurkowska El˝bieta 2760 2335 Nowotnik Edward 2815
Monitor Polski Nr 4 — 166 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

2336 Nowowiejska-Fedecka Joanna 2816 2383 Olszewski Stanis∏aw 2871


2337 Nozdryn-P∏otnicka Halina 7858 2384 Olszewski Wac∏aw 2873
2338 Nycz Józef 8277 2385 Olszewski Zbigniew 2874
2339 Obia∏a Teresa 5239 2386 Olszuk Teresa 6521
2340 Obojski Zygmunt 2820 2387 O∏tarzewska Stefania 7862
2341 Obrzut El˝bieta 2822 2388 Omietaƒski W∏adys∏aw 2879
2342 Ochman Krystyna 5761 2389 Onoszko Jan 2883
2343 Ochnio Stanis∏aw 8572 2390 Opalska Irena 2884
2344 Ochociƒska-Pilacka Cecylia 8931 2391 Op´chowska Bo˝ena 2886
2345 Ochocki Jaros∏aw 9585 2392 Opoka-Atkonis Alicja 2885
2346 Ochota Pelagia 7859 2393 Orczyk Stanis∏aw 7474
2347 Ociepka-Borowiecka Maria 2829 2394 Orechwa-Maliszewska El˝bieta 2889
2348 Oczkowska Danuta 2830 2395 Orkwiszewska Ewa 2890
2349 Odroƒ Waleria 2831 2396 Orlikowska Stanis∏awa 8575
2350 Oganowski Henryk 2832 2397 Orlonek Przemys∏aw 10059
2351 Ogonowska Stanis∏awa 7126 2398 Or∏owicz El˝bieta 2896
2352 Ogórek Stefania 5763 2399 Or∏owska Alina 9560
2353 Ogrodnik Leon 5240 2400 Or∏owska Jolanta 9641
2354 Okapiec Józef 2837 2401 Or∏owska Renata 2898
2355 Okarmus Lech 2838 2402 Ortyl Tadeusz 6178
2356 Okoniewska Zofia 5764 2403 Orzechowska Stanis∏awa 7864
2357 Okoƒ Zbigniew 2841 2404 Orzechowski Micha∏ 10190
2358 Okuniewicz-Folek Zofia 6172 2405 Orziƒski Maciej 7475
2359 Okupniak Andrzej 8573 2406 Osewski Józef 2901
2360 Olczak Alicja 6174 2407 Os´kowski Florian 2932
2361 Olczak Gracjan 8279 2408 Osiak Jadwiga 8576
2362 Olczak Józef 2849 2409 Osiecka Ma∏gorzata 8706
2363 Olczak Krystyna 10156 2410 Osiecki Stanis∏aw 2903
2364 Olczak Maria 2850 2411 Osiƒska Józefa 8577
2365 Olejniczak Mieczys∏aw 9767 2412 Osiowa Halina 2904
2366 Olejniczak Waldemar 2855 2413 Osipowicz Ewa 2906
2367 Olejniczak Zbigniew 5243 2414 Oska Edwarda 2908
2368 Olejnik Izabela 7861 2415 Osman Halina 2909
2369 Olek Marian 2857 2416 Osmaƒski Kazimierz 8707
2370 Oleksa Jan 2858 2417 Osowiecki Tadeusz 2911
2371 Olesiƒska Krystyna 9533 2418 Ossowska-Kryszczuk Maria 2913
2372 Olewicz Krystyna 2863 2419 Osta∏owski Ryszard 7866
2373 Olewniczak Ireneusz 6175 2420 Oster Jan 2918
2374 Ol´dzki Jerzy 2878 2421 Ostrokulska Ewa 9823
2375 Olfans Lidia 2864 2422 Ostrowska Jadwiga 938
2376 Olszanecka Irena 9738 2423 Ostrowska Jadwiga 2923
2377 Olszczyƒska Beata 9985 2424 Ostrowska Magdalena 9653
2378 Olszewska Halina 5244 2425 Ostrowski Edward 2926
2379 Olszewska Irena 10348 2426 Ostrowski Jan 8283
2380 Olszewski Edmund 2867 2427 Ostrowski Maciej 5248
2381 Olszewski Jan 5768 2428 Osyda Henryk 2931
2382 Olszewski Kazimierz 2868 2429 Osytek Artur 10235
Monitor Polski Nr 4 — 167 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

2430 Oszczypa∏a Grzegorz 10192 2477 Paƒczak Ma∏gorzata 9711


2431 Otlewski Henryk 2933 2478 Paƒczyk Brygida 8933
2432 Owczarek Irena 2936 2479 Paƒczyk Maria 8710
2433 Owczarek Kazimierz 2937 2480 Paƒczyk Stanis∏aw 3047
2434 Owczarek Zygmunt 9196 2481 Paƒszczyk Zbigniew 3048
2435 Owecki Stefan 9889 2482 Paprocka Krystyna 6529
2436 Owsiejczuk Eugenia 2939 2483 Paprocki Anatol 2985
2437 Ozga Aniela 2940 2484 Paradowska Longina 2987
2438 Ozga Stanis∏awa 5773 2485 Parfianowicz Gra˝yna 7486
2439 Ozimek Bronis∏awa 2941 2486 Pariaszewska Stefania 2990
2440 O˝yƒski Ryszard 9469 2487 Parol Miros∏awa 9496
2441 Pabian Janina 2945 2488 Partyka Pawe∏ 9622
2442 Pabian Stanis∏aw 2946 2489 Partyka Stefan 2992
2443 Pabich Antoni 2948 2490 Paryziƒski Zdzis∏aw 2993
2444 Pabisek Wanda 2949 2491 Pasek Fryderyk 2994
2445 Paca Zdzis∏aw 6525 2492 Pasieka Danuta 2995
2446 Pacewicz-Bejnarowicz Helena 2950 2493 Pasterska Henryka 2999
2447 Pachciarz Boles∏aw 2951 2494 Pastuszak Ryszard 9013
2448 Pacholska Marta 7128 2495 Paszczyk Jadwiga 6531
2449 Paciejewski Marian 2953 2496 Paszkiewicz Tadeusz 3001
2450 Paciorek Anna 2954 2497 Pater Irena 3003
2451 Paciuszkiewicz Andrzej 7480 2498 Paterek Stefania 3004
2452 Paczu∏a Czes∏aw 2956 2499 Pawelczak Cezary 9696
2453 Paczu∏a Stanis∏aw 5774 2500 Pawelczak Jan 3008
2454 Paduch Teresa 6182 2501 Pawe∏czyk Jerzy 3012
2455 Pajàczek Zofia 2959 2502 Pawlak Halina 5782
2456 Pajàk Tadeusz 9073 2503 Pawlak Maria 3017
2457 Pajor Zdzis∏aw 2958 2504 Pawlak Maria 3018
2458 Pakulska Olga 5777 2505 Pawlak Wac∏awa 8932
2459 Paku∏a Danuta 5778 2506 Pawlak Zenon 8289
2460 Palczyƒski Józef 2964 2507 Pawlicki Mieczys∏aw 3022
2461 Paleczny-Herba Lidia 2965 2508 Pawlik Barbara 10258
2462 Palemba Maria 2966 2509 Pawlik Józefa 3023
2463 Palian Marek 7483 2510 Pawlikowska Helena 7492
2464 Paliƒska Balbina 2970 2511 Pawlikowski Wies∏aw 3025
2465 Palka Marian 2971 2512 Pawlik-Wywrot Anna 3024
2466 Paluch El˝bieta 9352 2513 Pawluczuk Jerzy 5784
2467 Paluch Henryk 7484 2514 Pawluk Maria 7493
2468 Pa∏ka Zdzis∏aw 3043 2515 Pawlus Krzysztof 8290
2469 Pa∏uka Aleksandra 7129 2516 Paw∏owicz Irena 7874
2470 Pa∏ys Eugenia 3044 2517 Paw∏owska Bronis∏awa 3028
2471 Pa∏ys Jadwiga 3045 2518 Paw∏owska Czes∏awa 3029
2472 Panasiuk Teofila 2977 2519 Paw∏owska Halina 3031
2473 Panasiuk-Dzielska Anna 10352 2520 Paw∏owska Maria 6533
2474 Panek Jadwiga 2979 2521 Paw∏owska Regina 8291
2475 Panicz Krystyna 2980 2522 Paw∏owska Teresa 3033
2476 Pankowski Henryk 2983 2523 Paw∏owski Tadeusz 3035
Monitor Polski Nr 4 — 168 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

2524 Paw∏owski W∏adys∏aw 3036 2571 Piela Stanis∏aw 5267


2525 Pazdan-Dawidowska Mieczys∏awa 3038 2572 Pielaszek Marcin 10193
2526 Pazio Stanis∏awa 8292 2573 Pielok Teodor 3096
2527 Pech Halina 5261 2574 Pienià˝ek Tadeusz 3100
2528 Pecka Kazimierz 3049 2575 Pieƒkos Helena 3120
2529 Pelczarski Bronis∏aw 3052 2576 Pieƒkowska Maria 995
2530 Pelc-Zub Halina 3050 2577 Pieƒkowski Ireneusz 3121
2531 Pe∏czyƒski Ryszard 3072 2578 Piernikowski Wies∏aw 3101
2532 Penkert Zdzis∏aw 3055 2579 Pieróg Wies∏awa 9928
2533 Perkowska Stanis∏awa 3061 2580 PierÊcieniewicz Romana 5269
2534 Perlik Aleksander 3062 2581 Pieszko Krystyna 5270
2535 Per∏owska-Skotak Bo˝enna 9014 2582 Pietras Remigiusz 3105
2536 Per∏owski Karol 6534 2583 Pietrowski Wojciech 10060
2537 Pernaczyƒski Stanis∏aw 3063 2584 Pietruczuk Wies∏aw 3111
2538 Pertkiewicz Zofia 3064 2585 Pietrulewicz Irena 3112
2539 Perzyk Anna 8294 2586 Pietrzak El˝bieta 8299
2540 Perzyƒska Janina 3065 2587 Pietrzak Urszula 7135
2541 Perzyƒska Walentyna 8646 2588 Pietrzyk El˝bieta 3118
2542 Petrykowska Wanda 3070 2589 Pietura El˝bieta 8301
2543 Petryniak Cecylia 5785 2590 Pi´koÊ Walerian 7136
2544 Petta Edmund 5263 2591 Pi´ta Józef 6540
2545 P´cherska-Skrzypiƒska Jolanta 3319 2592 Pi´tocha Maria 9075
2546 P´dzik Edward 3320 2593 Pijanowski Tadeusz 3123
2547 P´kala Stefan 6535 2594 Piktel Danuta 3124
2548 P´kalska Jadwiga 7876 2595 Pilarczyk Miros∏awa 9185
2549 P´zio∏ Hanna 8585 2596 Pilna Ró˝a 5272
2550 Piasecka Jolanta 5265 2597 Piƒkowska Zofia 3174
2551 Piasecka Lucyna 3074 2598 Piƒski Kazimierz 5792
2552 Piaskowski Leszek 3077 2599 Piosik Pawe∏ 5787
2553 Piàtek Beata 9836 2600 Piotrowska Helena 7503
2554 Piàtek Józef 5791 2601 Piotrowska Krystyna 5788
2555 Piàtek Marek 5277 2602 Piotrowska Lucyna 7139
2556 Piàtkiewicz Krystyna 3163 2603 Piotrowska Romana 3134
2557 Piàtkowska Euzebia 6190 2604 Piotrowski Mariusz 90044
2558 Piàtkowska Henryka 3164 2605 Piotrowski Mieczys∏aw 3136
2559 Piàtkowska Janina 3166 2606 Piórkowska Daniela 3173
2560 Piàtkowska Zofia 9119 2607 Piro Zofia 7506
2561 Piechota Ewa 10353 2608 Pisarek Danuta 3141
2562 Piecuch Mieczys∏aw 3085 2609 Pisarski Wojciech 10103
2563 Piecuch Teresa 3086 2610 Pisera Eugeniusz 7880
2564 Pieczeniewska-Osesik Krystyna 3087 2611 Piskor Halina 7881
2565 Pieczonka Stanis∏awa 6537 2612 Piskorczyk Marianna 3142
2566 Piekarski Mieczys∏aw 9295 2613 Piszczatowska Irena 3145
2567 Piekart Waldemar 8297 2614 Piszczek Boles∏awa 3146
2568 Pieknik Fryderyk 3092 2615 Piszczek El˝bieta 3147
2569 Piekutowska Teresa 7134 2616 Piszczorowicz Urszula 3151
2570 Piela Piotr 9948 2617 Pitek Lucyna 3152
Monitor Polski Nr 4 — 169 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

2618 Pitu∏a Marianna 5789 2665 Pondel Zdzis∏aw 8308


2619 Pitus Gra˝yna 5276 2666 Poneta Stanis∏awa 3211
2620 Piwko Henryk 7508 2667 Poniatowska Alina 7521
2621 Piwoni Kazimierz 3156 2668 Poniatowska Barbara 3212
2622 Piwoƒski Tadeusz 3160 2669 Poniatowski Zbigniew 9534
2623 Piwowarczyk Mieczys∏aw 3158 2670 Poƒczochin Marian 8851
2624 Piwowarska Lucyna 3159 2671 Popczyƒska Zofia 7522
2625 Pless Franciszek 3176 2672 Popio∏ek Barbara 3220
2626 Plewa Stanis∏aw 3177 2673 Pop∏awska Jadwiga 3225
2627 Plichta Franciszek 3179 2674 Pop∏awska Zofia 90027
2628 Plichta Ryszard 3181 2675 Pop∏oƒska-Ró˝aƒska Zofia 3227
2629 Plieth Urszula 3182 2676 Poprawska Ma∏gorzata 5796
2630 Plisiecki Ryszard 3183 2677 Poremba Marian 7883
2631 Pliszka Janusz 3184 2678 Por´bski Krzysztof 10063
2632 Pluciƒski Zbigniew 3186 2679 Posel Aldona 8852
2633 Pluta Stanis∏aw 6545 2680 Pospiech Emilia 8312
2634 Pluta Teresa 6546 2681 Posytek Anastazja 8313
2635 P∏achta Halina 9837 2682 PoÊpiech Zbigniew 3239
2636 P∏anik Maria 7261 2683 Potaczek Stanis∏aw 3232
2637 P∏atek Barbara 7512 2684 Potargowicz Ryszard 3233
2638 P∏ocka-Janiszewska Irena 3312 2685 Potworowski Tadeusz 90002
2639 Pniewska Adrianna 3189 2686 Potylicka Anastazja 5284
2640 Pniewski Czes∏aw 7143 2687 Potyra Krzysztof 3235
2641 Pobereêny Jerzy 3190 2688 Powàska Krzysztof 3237
2642 Pobocha Halina 5279 2689 Powàzka Genowefa 6553
2643 Pociecha Jacek 5280 2690 Powichrowska Joanna 10126
2644 Poczàtek El˝bieta 8305 2691 Pozimska Barbara 9077
2645 Podciechowska Barbara 8849 2692 Poêniak Stanis∏awa 6202
2646 Podgórska Janina 3194 2693 Po˝yczka Wies∏awa 9281
2647 Podgórski Ernest 10237 2694 Pracz Kazimierz 7884
2648 Podsiad∏y Halina 3197 2695 Prasa∏ek Katarzyna 9471
2649 Podsiedzik Jadwiga 3198 2696 Preuss Pawe∏ 10284
2650 Podsiod∏o Cecylia 3199 2697 Procner Janusz 10104
2651 Pofelski Andrzej 3200 2698 Prokop Zofia 8712
2652 Pogorzelska Barbara 6197 2699 Prokopiuk Justyna 10128
2653 Pokorowska Henryka 3201 2700 Protasiuk Stanis∏aw 5798
2654 Pokorska Kazimiera 3202 2701 Pruchniewski Kazimierz 3252
2655 Pokrowska Krystyna 6549 2702 Prudzi∏ko Urszula 6203
2656 Pol Cecylia 5282 2703 Prusakowska Janina 3253
2657 Polak Genowefa 9308 2704 Prusek Zdzis∏aw 6557
2658 Polaƒska Maria 8850 2705 Prusiecki Konrad 3254
2659 Polaƒski Jan 7518 2706 Pruska Jolanta 9586
2660 Polaƒski Witold 9697 2707 Pry∏owska Felicja 3258
2661 Polkowska-Lipiƒska Genowefa 7519 2708 Prymak Józef 3257
2662 Po∏awski Zenon 3241 2709 Przeborowski Stanis∏aw 3259
2663 Po∏otnicki Bohdan 8594 2710 Przedpe∏ski Konrad 10105
2664 Po∏ubok Jan 3243 2711 Przedpe∏ski Tadeusz 5287
Monitor Polski Nr 4 — 170 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

2712 Przeor Daniela 3261 2759 Rabczak Halina 5299


2713 Przesada Stanis∏aw 9838 2760 Rachwa∏ Lidia 3323
2714 Przewoênik Tadeusz 3264 2761 Rachwa∏ Romualda 3324
2715 Przybylska Barbara 3267 2762 Racis Helena 3325
2716 Przybylska Jolanta 6559 2763 Raczyƒska-Mankiewicz Walentyna 3328
2717 Przybylska Stanis∏awa 7530 2764 Radaszewski Ryszard 3329
2718 Przybylski Marian 3268 2765 Radek Zbigniew 9666
2719 Przyby∏ Stanis∏awa 3271 2766 Radek Zofia 9408
2720 Przyby∏a Kazimierz 9017 2767 Radke Adam 5301
2721 Przyby∏a Micha∏ 5290 2768 Radkiewicz Czes∏aw 3331
2722 Przyby∏a Wac∏aw 3272 2769 Radkiewicz Piotr 3333
2723 Przyby∏owicz Aleksandra 3273 2770 Radomiƒski Wac∏aw 8854
2724 Przyby∏owska Zenobia 6561 2771 Radosiewicz Anna 3337
2725 Przybytniak Jadwiga 6562 2772 Radosz Alfred 8855
2726 Przychoda-Kozakiewicz Alicja 10259 2773 Radzio El˝bieta 3343
2727 Przychodzki Jan 3275 2774 Rafacz Maria 3346
2728 Przygoda Beata 10129 2775 Rajca Joanna 3349
2729 Przy∏ucki Alfred 3277 2776 Rajca Leon 3350
2730 Przytarska Dorota 9647 2777 Rajewski Marian 9224
2731 Przytu∏a Alina 7886 2778 Rajs Jan 3354
2732 Przytu∏a-Wroƒska Janina 9406 2779 Rak Daniel 3356
2733 PstraÊ Jan 3281 2780 Rakocy W∏odzimierz 3358
2734 Psuja Krystyna 3282 2781 Rams Zofia 5305
2735 Psuty Krystyna 3284 2782 Ramska Danuta 7539
2736 Pszczo∏a Maria 3286 2783 Rapczyƒska El˝bieta 90059
2737 Ptasznik Wincenty 3287 2784 Raszka Zygmunt 9906
2738 Ptaszyƒska Hanna 3288 2785 Raszyk Pawe∏ 3363
2739 Pucek Stanis∏awa 3290 2786 RaÊ Stanis∏aw 3369
2740 Puchalski Józef 3291 2787 Ratajczak Helena 9058
2741 Pucha∏a Roch 5801 2788 Ratajczak Marian 3364
2742 Pucha∏a Stanis∏aw 3293 2789 Ratajczak Micha∏ 9643
2743 Puchyra Olga 7532 2790 Raus Magdalena 3367
2744 Puczyƒski Boles∏aw 9018 2791 Rautman Gertruda 3368
2745 Pud∏o El˝bieta 9950 2792 Rawecka Krystyna 7890
2746 Pud∏o Henryk 8988 2793 Razukiewicz Teresa 7150
2747 Puk Andrzej 3296 2794 Rebizant-Witek Joanna 3370
2748 Pulikowska Joanna 9377 2795 Reczek Antoni 90011
2749 Pustelnik Bo˝ena 3298 2796 Reczko Gustaw 3371
2750 PuÊcian Teresa 3303 2797 Reçko Amelia 3393
2751 Putra Teodozja 8598 2798 Redkiewicz Wies∏aw 7542
2752 Puzia Irena 3301 2799 Redliƒska Stanis∏awa 6206
2753 Pyka Pelagia 3304 2800 Redzimski Leon 3374
2754 Pyrda S∏awa 3306 2801 Rega Halina 3375
2755 Pyrkosz Maria 9078 2802 Regulska Czes∏awa 3376
2756 Pyrz Jolanta 9714 2803 Reinfuss Tomasz 90038
2757 Pyszka Barbara 5294 2804 Reizer Jan 3378
2758 Pyszkowska-Kaêmierczak El˝bieta 3307 2805 Rej Jerzy 5310
Monitor Polski Nr 4 — 171 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

2806 Rek Kazimierz 3380 2853 Ro˝ek Zofia 3451


2807 Rek Krystyna 3381 2854 Ró˝aƒska Barbara 3511
2808 Relewicz Zbigniew 3382 2855 Ró˝ycka Honorata 3514
2809 Rembacz Maria 5311 2856 Ró˝ycka Janina 3515
2810 Rembelska Danuta 6572 2857 Ró˝ycka Zdzis∏awa 5815
2811 Renciewicz-Wargin Maria 3384 2858 Ró˝yƒski Jan 3519
2812 Renda Maria 5312 2859 Rubczak Jan 3453
2813 Respondek Halina 3386 2860 Rudnik Alicja 3456
2814 Reszko Wies∏aw 8323 2861 Rudnik Anna 3457
2815 Reszuto Anna 3391 2862 Rudolf Józef 6213
2816 Rewucki Bronis∏aw 3392 2863 Rudzka Stanis∏awa 5320
2817 R´bacz Anna 3507 2864 Ruebenbauer-Skwara Iwona 3680
2818 Richter Marzena 90023 2865 Rurarz Krystyna 7560
2819 Roczniak Danuta 10130 2866 Ruszkowicz Józef 3465
2820 Roczniak Edward 3396 2867 Ruta Danuta 8327
2821 Rodak Maria 3398 2868 Rutkowski Hieronim 3473
2822 Rodziewicz Aleksandra 6574 2869 Rutkowski Jan 3474
2823 Rodziewicz Józef 9122 2870 Rutkowski Lucjan 3475
2824 Rodziewicz S∏awomir 7545 2871 Rybacka Lidia 7561
2825 Rodziewicz Teresa 9123 2872 Rybak Krystyna 3477
2826 Rogala Henryk 3401 2873 Rybak Micha∏ 9715
2827 Rogalski Kazimierz 3404 2874 Rybicka Ingrid 6215
2828 Rogalski Marian 7891 2875 Rybiƒska-Górczyƒska Dorota 9931
2829 Roga∏o Edward 3406 2876 Rybka Jadwiga 5812
2830 RogoÊ Krystyna 3412 2877 Rybus Micha∏ 9872
2831 Rogowski Marian 3408 2878 Rycharska Marzenna 9357
2832 Rogulska El˝bieta 9019 2879 Rychlik Alfred 7156
2833 Roguska Tamara 8603 2880 Rychlik Krystyna 3482
2834 Rojek Piotr 3416 2881 Rychter Wies∏aw 3484
2835 Romanowska Krystyna 3422 2882 Ryckiewicz W∏adys∏aw 3485
2836 Romanowska Maria 3423 2883 Rycyk Marianna 7563
2837 Romanowska Wies∏awa 9770 2884 Rydzewski Wincenty 3488
2838 Romanowski Pawe∏ 6576 2885 Rydzik W∏adys∏aw 3489
2839 Romuzga Jolanta 7551 2886 Rydziƒska Barbara 7558
2840 Rorat Henryka 3429 2887 Rygier Janina 3490
2841 Rosiak Hanna 7893 2888 Rygu∏a Barbara 3491
2842 Rosiƒska Agnieszka 9267 2889 Rymarz Andrzej 3492
2843 Roskal Helena 3435 2890 Rymarz Bo˝ena 5814
2844 Rostalska Danuta 3438 2891 Rynarzewski Boles∏aw 7565
2845 Rostkowski Tadeusz 6210 2892 Rytwiƒska Marzanna 9258
2846 Roszko Henryk 3440 2893 Rzàca El˝bieta 9124
2847 Rotkegel Urszula 5809 2894 Rzepa Halina 3497
2848 Rozanow Ludgier 9191 2895 Rzepnikowska Maria 3499
2849 Rozkwitalska Maria 5810 2896 Rzeszut Helena 3500
2850 Roz∏ucki Ludgard 3448 2897 Rzodkiewicz Franciszek 3503
2851 Rozmys∏owicz Henryk 7555 2898 Rzodkiewicz Sylwia 3504
2852 Rozmys∏owicz Wies∏aw 10106 2899 Sacharczuk Eliza 9485
Monitor Polski Nr 4 — 172 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

2900 Sacharuk Janusz 7158 2947 Semba Krystyna 7911


2901 Saczewska Irena 8330 2948 Semeniuk Janina 5331
2902 Sadowska Teresa 9358 2949 Semeƒczuk Walfriede 3581
2903 Sadowska Urszula 5325 2950 Seniuta Zenon 7571
2904 Sadowski Wojciech 3527 2951 Serafin Halina 3585
2905 Sadowski Zygmunt 3528 2952 Serafin Tadeusz 3586
2906 Sadren Joanna 10065 2953 Serafiƒski Edmund 7572
2907 Sadurska Maria 8719 2954 Serafiƒski Mieczys∏aw 7573
2908 Sak Barbara 3530 2955 Seredyƒska Maria 3587
2909 Sak Cecylia 6586 2956 Seremet-Wosik Barbara 10108
2910 Sakson Krystyna 7899 2957 Serwiak Bo˝ena 3591
2911 Saladra Jerzy 3532 2958 Serwus Benedykt 9497
2912 Salamon Józefa 3533 2959 Serzysko Aniela 8608
2913 Salamucha Ewa 3535 2960 Seweryn Zofia 7913
2914 Salik Zbigniew 3536 2961 Seweryniak-Tare∏∏a Anna 3593
2915 Sa∏adonis Alicja 3567 2962 Sewruk Lech 5333
2916 Sa∏amacha Jolanta 8334 2963 S´kowska Zofia 4083
2917 Sa∏asiƒska El˝bieta 3568 2964 Sieger Zbigniew 3598
2918 Sa∏ata Helena 3569 2965 Siekliƒska Ewa 9771
2919 Sa∏ek Stefan 3570 2966 Sielicka Maria 8721
2920 Sa∏ek Teresa 3571 2967 Sielska Irena 3601
2921 Samborska Alicja 3538 2968 Siemek Jerzy 3603
2922 Samborska Wanda 3539 2969 Siemiƒska Barbara 3607
2923 Samiƒski Marian 7159 2970 Sienkiewicz Ewa 3609
2924 Samolik Marcin 10066 2971 Sienkiewicz Krystyna 3610
2925 Samsel Miros∏awa 5327 2972 Sienkiewicz Teresa 5335
2926 Samsonowicz Joanna 7902 2973 Sieƒkowska Halina 9772
2927 Sarbak Szczepan 3545 2974 Sieradzka Alfreda 3614
2928 Sarnowska Stanis∏awa 8939 2975 Sieradzka Barbara 8343
2929 Sarnowski Dariusz 10200 2976 Sieradzka Krystyna 3616
2930 Sarosiek Antoni 3548 2977 Sieradzka Marianna 3617
2931 Sas Stanis∏awa 3549 2978 Sieradzki Henryk 3618
2932 Sasulska Józefa 3552 2979 Sierakowska Alicja 8344
2933 Saweljew Barbara 9439 2980 Sierant Emilia 3619
2934 Sawicka Barbara 3554 2981 Sierociƒski Kazimierz 3620
2935 Sawicka Danuta 3555 2982 Sierpieƒ Stanis∏aw 7917
2936 Sawicka Irena 3558 2983 Sikora Bronis∏awa 8345
2937 Sawicki Kazimierz 3562 2984 Sikora Brygida 5819
2938 Sawka Teresa 5329 2985 Sikora Halina 6220
2939 Sawosz Stefan 3566 2986 Sikora Wanda 3627
2940 Sawosz-Tilkowska Krystyna 8336 2987 Sikorska Gra˝yna 9699
2941 Schacht Marian 7907 2988 Sikorska Maria 7576
2942 Schneider Karol 8337 2989 Sikorska-Giec Jadwiga 3629
2943 Schulz Renata 5330 2990 Silska Anna 7161
2944 Segieciƒski Zenon 3576 2991 Simiƒska Krystyna 3631
2945 Seheƒczuk Leszek 3577 2992 Sionek Mieczys∏aw 7162
2946 Seligowska Gra˝yna 8338 2993 Siorek Ma∏gorzata 9574
Monitor Polski Nr 4 — 173 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

2994 Sirocka Anna 9626 3041 Skwarek Mieczys∏aw 9250


2995 Sitarz Andrzej 9317 3042 Skwarek Wies∏aw 3682
2996 Sitarz Zbigniew 9861 3043 Skwarka Janina 3683
2997 Sitkiewicz Danuta 3638 3044 Skwierczyƒski Stanis∏aw 7928
2998 Sitkowska Wies∏awa 6222 3045 Skwierzyƒski Jerzy 5827
2999 Siwak Alicja 5338 3046 Skworcow Stanis∏aw 7929
3000 Siwak W∏adys∏aw 3640 3047 Slipiko Wac∏aw 3686
3001 Siwek Jadwiga 3642 3048 S∏aboszewska Stanis∏awa 4069
3002 Siwica Teresa 5340 3049 S∏oniewska Anna 7930
3003 Siwiec Marcjanna 3644 3050 S∏otkowska Urszula 8350
3004 Siwiƒska Halina 3645 3051 S∏otwiƒska Jadwiga 6596
3005 Siwoƒ Grzegorz 3646 3052 S∏owik Marian 4078
3006 Siwowska Danuta 5821 3053 S∏owikowski Henryk 9205
3007 Siwulska-Gàga∏a Katarzyna 8347 3054 S∏owiƒski Ryszard 4079
3008 Skalska Teresa 3647 3055 Smaczyƒska Jadwiga 7933
3009 Skalski Boles∏aw 3648 3056 Smarzewska Barbara 3688
3010 Skarzyƒska Barbara 3649 3057 Smejda Jerzy 6597
3011 Skawiƒska Karolina 6223 3058 Smekot Marek 3689
3012 Sk´da Henryka 3684 3059 Smoczyƒski Joseph 90001
3013 Skibiƒska-Cholewa Anna 10361 3060 Smogur El˝bieta 3693
3014 Skibiƒski Krzysztof 6224 3061 Smolarski Stanis∏aw 5832
3015 Skoczek Halina 3654 3062 Smolej W∏adys∏aw 5833
3016 Skoczylas Piotr 3658 3063 Smoleƒ Jan 3696
3017 Skomorow Barbara 3659 3064 Smoleƒ Pawe∏ 9536
3018 Skonecka Wanda 7922 3065 Smoleƒski Marek 9700
3019 Skorupa Stanis∏awa 5822 3066 Smolik Stanis∏awa 3699
3020 Skotarek Stanis∏awa 3660 3067 Smoliƒska El˝bieta 3700
3021 Skotnicki Eugeniusz 3661 3068 Smoliƒski Janusz 6598
3022 Skowron Bogumi∏a 3664 3069 Smorawski Tadeusz 7934
3023 Skowron Janina 5824 3070 Smyczek Waleria 3705
3024 Skowron Zofia 5342 3071 Snakowska Irena 5836
3025 Skowronek Czes∏aw 8609 3072 Snarska Beata 10223
3026 Skóra Leon 5828 3073 Snarska Maria 3707
3027 Skóra Olimpia 5829 3074 Snarska-Kuman Dorota 9667
3028 Skórczyƒski Jan 6594 3075 Snopek Jadwiga 3708
3029 Skórzewska Anna 5830 3076 Sobaƒski Aleksander 3710
3030 Skórzewski Andrzej 9409 3077 Sobaƒski Pawe∏ 7937
3031 Skrabek Krystyna 6227 3078 Sobczak Danuta 3711
3032 Skr´t Kazimierz 3676 3079 Sobczak Ewa 9537
3033 Skrzeszewska Celina 3670 3080 Sobczak Julita 9993
3034 Skrzeszewski Grzegorz 3671 3081 Sobczak Krystyna 8351
3035 Skrzypczyƒska Zofia 7927 3082 Sobczak Zofia 3713
3036 Skrzypiƒska Krystyna 3675 3083 Sobczyk Ewa 3715
3037 Skucha Józef 3678 3084 Sobczyk Marianna 3716
3038 Skud∏awska Lidia 9500 3085 Sobiech Stefania 7939
3039 Skulska Maria 3679 3086 Sobieraj Marianna 3720
3040 Skwara Teresa 5345 3087 Sobieszek Ma∏gorzata 9868
Monitor Polski Nr 4 — 174 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

3088 Sobiƒska Ewa 10025 3135 Sowa Emilia 7584


3089 Sobkowiak Ryszard 8726 3136 Sowa Krystyna 3761
3090 Sobociƒska Janina 3723 3137 Sowiƒska Ewa 9268
3091 Sobociƒska Zdzis∏awa 6229 3138 Sozaƒski Otton 3767
3092 Sobocka Anna 9793 3139 Spaleniak Krystyna 3776
3093 Sobolewska El˝bieta 7167 3140 Spie˝-Ma∏etka Anna 10241
3094 Sobolewska Marianna 7580 3141 Spratek Arkadiusz 8360
3095 Sobolewska Regina 3725 3142 Spryszak Halina 3779
3096 Sobolewska-Fau Czes∏awa 3726 3143 Spycha∏a Czes∏awa 3780
3097 Sobolewski Stanis∏aw 8355 3144 Srebrzyƒska Zofia 3781
3098 Soboƒ Anna 7940 3145 Sroka Urszula 9840
3099 Soboƒ Sabina 7941 3146 Stachowiak Franciszek 3791
3100 Soboƒski Ireneusz 3728 3147 Stachowiak Irena 6234
3101 SobuÊ Irena 3729 3148 Stachowiak Kazimierz 5358
3102 SobuÊ Kazimierz 5350 3149 Stachowiak Teresa 3792
3103 Socha Agata 3730 3150 Stachowska ¸ucja 3793
3104 Socha Krystyna 8862 3151 Stachura Bronis∏awa 3796
3105 Sochacka Ewa 5840 3152 Stala Marian 3798
3106 Soczówka Danuta 7582 3153 Stalmach Konstanty 7946
3107 Sofiƒski Józef 9668 3154 Stanclik Wolfgang 8615
3108 Sokalska Anastazja 3736 3155 Stanek Jan 3800
3109 Sokalska Krystyna 9257 3156 Staniak Józef 7947
3110 Sokalski Andrzej 3737 3157 Staniaszek Halina 3802
3111 Soko∏owicz Maria 3739 3158 Stanis∏awska Maria 7948
3112 Soko∏owska Kazimiera 5353 3159 Staniszewski Adam 5359
3113 Soko∏owski Franciszek 3740 3160 Staniszewski Alexander 90018
3114 Soko∏owski Józef 3742 3161 Staniszewski Artur 9841
3115 Soko∏owski Stefan 3743 3162 Stankiewicz Janina 3807
3116 Sokó∏ Danuta 6231 3163 Stankiewicz Teresa 3809
3117 Sokó∏ Wac∏awa 3748 3164 Stano Wies∏aw 6607
3118 Solarczyk Joanna 9502 3165 Stanowska Maria 3810
3119 Solarz Wies∏awa 3749 3166 Stanuch Lila 3811
3120 Solik Leon 9126 3167 Staƒczyk Iwona 3834
3121 So∏kiewicz Ewa 3770 3168 Staƒska Teresa 3836
3122 So∏tys W∏odzimierz 3772 3169 Staƒski Arkadiusz 7586
3123 Sondej W∏adys∏aw 3752 3170 Starba Danuta 5360
3124 Sondel Bogumi∏a 8357 3171 Starzec Franciszek 3814
3125 Soƒta Krystyna 3775 3172 Starzyƒska Bronis∏awa 3816
3126 Sosik Stanis∏aw 3754 3173 Starzyƒska Halina 9412
3127 Sosna Marek 90028 3174 Starzyƒska Teodozja 8361
3128 Sosnowska Irena 3756 3175 Stasiak Anna 3817
3129 Sosnowska Wanda 3757 3176 Stasiak Anna 3818
3130 Sosnowski Bronis∏aw 3758 3177 Stasiak Jan 3819
3131 Sosnowski S∏awomir 10071 3178 Stasiak Marianna 8727
3132 Sosnowski Tadeusz 6602 3179 Stasiakiewicz Czes∏aw 3820
3133 SoÊnicka Stanis∏awa 3769 3180 Stasiukiewicz Maria 7952
3134 SoÊnik Regina 3755 3181 Staszkiewicz Piotr 90041
Monitor Polski Nr 4 — 175 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

3182 StaÊ Zofia 3831 3229 Stoszek Ryszard 5365


3183 Statkiewicz Helena 8966 3230 Stromecka-Soból Teresa 3871
3184 Stawarz Boles∏aw 8362 3231 Struga∏a Marek 9645
3185 Stawarz Zofia 6609 3232 Struga∏a Marian 3872
3186 Stawiarska El˝bieta 5845 3233 Strycharz Anna 2866
3187 Stawicki Henryk 7954 3234 Strza∏kowska Wanda 7594
3188 Stawnicka Eugenia 3828 3235 Strzemecka Helena 8366
3189 Stawski Kazimierz 3830 3236 Studencki Mieczys∏aw 3879
3190 Stec Antoni 3837 3237 Studziƒski Edward 5367
3191 Stec Stanis∏aw 3838 3238 Stupak-Lisowska Alicja 9360
3192 Stec Stanis∏aw 7956 3239 Styczyƒski Krzysztof 9965
3193 Stec Tadeusz 3839 3240 Stypulska Barbara 3881
3194 Stefaniuk Marian 5362 3241 Suchanek El˝bieta 3889
3195 Stefanowicz Henryk 3844 3242 Suchoƒ Jadwiga 3892
3196 Stefaƒska Anna 9843 3243 Suder Jaros∏aw 9774
3197 Stefaƒski Henryk 3846 3244 Sudo∏ Piotr 10026
3198 Stefek Tadeusz 3849 3245 Sudo∏ Stanis∏awa 7964
3199 Stelmach Barbara 3850 3246 Sulej Miros∏awa 7053
3200 Stelmachowska Krystyna 3851 3247 Sulewska Ludwika 8728
3201 Stelmasiak Anna 9020 3248 Sulewski Zygfryd 5849
3202 Stelmaszczuk Alicja 3665 3249 Suliƒska-Kawa Halina 9313
3203 Stelmaszczyk Marianna 3852 3250 Su∏kowski Wies∏aw 6240
3204 Stelmaszyk Teresa 8940 3251 Suszyƒska Krystyna 9380
3205 Stemporzecka Józefa 3854 3252 Sutkowski Kazimierz 3897
3206 St´borowska Krystyna 9309 3253 Suwara Ewa 9608
3207 St´pieƒ Krystyna 8900 3254 Syrewicz Hanna 8371
3208 St´pieƒ Ma∏gorzata 10109 3255 Szabat Jadwiga 3905
3209 St´pieƒ Micha∏ 9359 3256 Szachowicz Walentyna 3907
3210 St´pieƒ-Gutowska Urszula 9379 3257 Szade Halina 8618
3211 St´pniewska Joanna 9627 3258 Szadowiak Janina 7598
3212 St´˝ycki Kornel 3885 3259 Szafran Wojciech 8731
3213 Stochel Danuta 9441 3260 Szafranek Maria 6243
3214 Stoczek Janina 7589 3261 Szafraniec Jadwiga 3911
3215 Stoiƒska Zofia 5364 3262 Szafraniec ¸ucja 9129
3216 Stojanowska Stanis∏awa 3857 3263 Szafraniec Robert 9753
3217 Stojanowski-Han Stanis∏aw 3858 3264 Szafranko Krystyna 3913
3218 Stokarska-Szczurowska Krystyna 3859 3265 Szafraƒski Jerzy 8941
3219 Stok∏osa Helena 3860 3266 Szajba Leonard 3914
3220 Stolc Krystyna 3862 3267 Szako∏a-Hypka Jadwiga 3916
3221 Stolecka Janina 5847 3268 Szalwa Iwona 7177
3222 Stoliƒska Janina 8364 3269 Sza∏ecka Daniela 3930
3223 Stoltmann Daniela 3863 3270 Szaniec Edward 3920
3224 Stopczyk Halina 3865 3271 Szaradowska Danuta 5370
3225 Stopka Wojciech 90060 3272 Szarek-Majorowska Janina 3922
3226 Stosio J´drzej 3868 3273 Szargot Jerzy 3924
3227 Stoszek Henryk 3869 3274 Szatkowski Jerzy 3929
3228 Stoszek Krzysztof 9934 3275 Szatkowski Marian 7601
Monitor Polski Nr 4 — 176 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

3276 Szawiel Romuald 6618 3323 Szmidt ¸ucja 3981


3277 Szczegodziƒski Adam 7604 3324 Szmidt Stanis∏awa 5378
3278 Szczepaniak Danuta 5371 3325 Szmiel Jadwiga 3982
3279 Szczepaniak Hanna 3934 3326 Szmigielski Miros∏aw 90045
3280 Szczepaniak Zofia 9475 3327 Szmit Lilianna 3985
3281 Szczepanowska Wiktoria 6621 3328 Szmuksta Boles∏aw 3986
3282 Szczepaƒska Alina 3937 3329 Szmytko Wawrzyniec 5379
3283 Szczepaƒska Danuta 3938 3330 Sznajder Wies∏aw 3987
3284 Szczepaƒska Ewa 9299 3331 Szojda Kazimierz 5862
3285 Szczepiƒski Alfred 3940 3332 Szopa Danuta 3988
3286 Szczerbiak Barbara 9287 3333 Szopa Wies∏awa 9538
3287 Szczerbiƒski Eugeniusz 3942 3334 Szostak Henryk 7607
3288 Szczesiak Mariola 9794 3335 Szostak Ryszard 3991
3289 SzczeÊniak Jadwiga 6622 3336 Szostak Witold 3993
3290 Szcz´sna Krystyna 3950 3337 Szostak-Drzyzga Teresa 9361
3291 Szcz´szek Lucyna 3952 3338 Szostakowska Danuta 8990
3292 Szczotka Jadwiga 10203 3339 Szostek Gustaw 5382
3293 Szczotka Józef 5856 3340 Szott Józef 3994
3294 Szczube∏ek Helena 6244 3341 Szozda Janina 3915
3295 Szczutkowska Jadwiga 3948 3342 Szóstak Miros∏awa 9718
3296 Szczygielska Jadwiga 5857 3343 Szpak Romualda 5384
3297 Szczygie∏ Halina 8375 3344 Szpakowska Ma∏gorzata 3997
3298 Szczygie∏ Wiktor 7178 3345 Szponar Romualda 3999
3299 Szefler Marianna 5858 3346 Sztandkie Jadwiga 4002
3300 Szelàg Arkadiusz 10262 3347 Sztanga Katarzyna 10205
3301 Szelàg Hanna 9844 3348 Sztanka Janina 4003
3302 Szelàg Krzysztof 6624 3349 Sztejka Teresa 4004
3303 Szelàgowska Wanda 3956 3350 Sztompke Teresa 4006
3304 Szeliga Halina 3954 3351 Sztuczyƒska Hanna 9269
3305 Szeliga Maria 3955 3352 Sztylko Jerzy 7179
3306 Szetela Danuta 3961 3353 Szuba El˝bieta 8380
3307 Szewczuk Henryk 7978 3354 Szufliƒska Teresa 8381
3308 Szewczuk Krystyna 5859 3355 Szulakowska Lidia 4011
3309 Szewczyk Jan 3965 3356 Szulczyƒska Aniela 8382
3310 Szewczyk Józef 3966 3357 Szurek Halina 4019
3311 Szewczyk Kazimierz 5375 3358 Szurek Piotr 4020
3312 Szewczyk Krystyna 9282 3359 Szurkowska Janina 6627
3313 Szewczyk Teresa 7979 3360 Szurman S∏awomir 10110
3314 Szewczyƒski Jerzy 3969 3361 Szustak Tadeusz 4021
3315 Szkaradek Dariusz 9935 3362 Szuszkiewicz Janina 4022
3316 Szkudlarek Józef 6246 3363 Szwach∏a Józef 9609
3317 Szkutnik Irena 8376 3364 Szwarc Roman 4026
3318 Szlachta Lidia 9393 3365 Szweda Brunon 5387
3319 Szlauer W∏adys∏aw 3974 3366 Szwejk Ryszard 9610
3320 Szlegier Witold 3975 3367 Szwochertowski Zbigniew 4031
3321 Sz∏apka Brygida 7980 3368 Szybczyƒski Ryszard 4032
3322 Szmajda Krystyna 6625 3369 Szyd∏owska Helena 6628
Monitor Polski Nr 4 — 177 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

3370 Szymajda Zofia 4037 3417 Âwiàtkowski Maciej 4733


3371 Szymaniak Krystyna 4039 3418 Âwiderska Barbara 5486
3372 Szymankiewicz Marta 9996 3419 Âwiderska Bronis∏awa 4705
3373 Szymanowski Bogdan 4041 3420 Âwiderska El˝bieta 9382
3374 Szymaƒska Alicja 9160 3421 Âwiderska Gertruda 4706
3375 Szymaƒska Beata 10285 3422 Âwiderska Krystyna 4707
3376 Szymaƒska El˝bieta 4044 3423 Âwiderska Lucyna 7618
3377 Szymaƒska Ewa 7611 3424 Âwiderski Mieczys∏aw 4709
3378 Szymaƒska Karolina 4047 3425 Âwiderski Zdzis∏aw 4710
3379 Szymaƒska Krystyna 6629 3426 Âwidnicka-Mirowska Krystyna 4711
3380 Szymaƒska Ma∏gorzata 9646 3427 Âwiecimska Janina 4715
3381 Szymaƒski Dariusz 9587 3428 Âwieczkowski Janusz 9997
3382 Szymaƒski Krzysztof 4052 3429 Âwierczyƒska Ryszarda 4718
3383 Szymaƒski Mieczys∏aw 5873 3430 Âwierkosz Andrzej 4721
3384 Szymaƒski Tadeusz 9776 3431 Âwierlikowska Zofia 9051
3385 Szymborski Jan 5874 3432 Âwierzbinowicz Adam 7620
3386 Szymczak Barbara 5875 3433 Âwiestowska Anastazja 4724
3387 Szymczak Irena 7613 3434 Âwietlicka Jadwiga 4725
3388 Szymkowiak Alicja 9909 3435 Âwie˝ak Helena 4726
3389 Szymkowiak Bogdan 7991 3436 Âwi´tochowska Irena 4735
3390 Szymkowiak Janina 5390 3437 Âwi´tochowski Piotr 90039
3391 Szymków Stanis∏aw 8873 3438 Âwinarska Krystyna 7998
3392 Szymura Bernard 4060 3439 Âwirski Marian 5488
3393 Szyndler Ryszard 4061 3440 Âwist-Borkowska Krystyna 9781
3394 Szynkiewicz Gra˝yna 6250 3441 Âwistun Czes∏aw 4728
3395 Szyszka Edmund 4063 3442 Âwitalska Izabella 9543
3396 Szyszkowicz Bronis∏aw 4064 3443 Tabaczyƒska Halina 4084
3397 Âcibior Jan 4679 3444 Tab´dzka ¸ucja 4087
3398 Âl´zak Regina 4695 3445 Tabor W∏adys∏awa 4085
3399 Âl´zak Stanis∏awa 7614 3446 Taborek Zygmunt 4086
3400 Âl´zak-Marek Krystyna 4696 3447 Tadrzak Irena 6635
3401 Âlifierz Waldemar 9873 3448 Talanda Tadeusz 4089
3402 Âliwicki Edward 4685 3449 Talar Gra˝yna 4090
3403 Âliwiƒska Regina 4687 3450 Talar-Jeschke Anna 9629
3404 Âliwiƒska Wiktoria 4688 3451 Tanajewski Tadeusz 4093
3405 Âliwiƒski Jerzy 4689 3452 Taƒska Konstantyna 4109
3406 Âliwiƒski Kazimierz 5934 3453 Taraba W∏adys∏aw 4094
3407 Âlusarczyk El˝bieta 5484 3454 Tarapacz Tadeusz 4095
3408 Âlusarczyk Józef 4693 3455 Tarka Janusz 4098
3409 Âlusarska Krystyna 9381 3456 Tar∏owska Jadwiga 4101
3410 Âmiech Kazimierz 5935 3457 Tarmas Janina 5879
3411 Âmierska Anna 3690 3458 Tarnawska Janina 6255
3412 Âmigielska Leonora 7994 3459 Tarnowski Eugeniusz 4099
3413 Âmigórski Rafa∏ 9805 3460 Tarwacka Eugenia 4100
3414 Âpica Zbigniew 7995 3461 Tas Cecylia 7623
3415 Âpiewak Marian 4704 3462 Tatara Teresa 4103
3416 Âwiàc Barbara 4731 3463 Tatarowska Teresa 4105
Monitor Polski Nr 4 — 178 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

3464 Tatarzycki Boles∏aw 4106 3511 Trochunowicz Zbigniew 5407


3465 Tchórzewska Jolanta 4111 3512 Tronciewicz Helena 7627
3466 Tec∏aw Teresa 6256 3513 Truchel Danuta 5408
3467 Tekieli Antoni 4112 3514 Truchel Krzysztof 9672
3468 Tekielska Danuta 9310 3515 Trusz Alicja 5409
3469 Terebiƒska Jadwiga 4116 3516 Tryk Zbigniew 4161
3470 Terpicz Wies∏aw 5880 3517 Trzaska Bo˝ena 8397
3471 Terpi∏owski Jan 5399 3518 Trzaskowska Irena 9053
3472 Teter Adela 8389 3519 Trzeciakiewicz Bo˝ena 7628
3473 Tiuryn Irena 4119 3520 Trzem˝alski Jerzy 5412
3474 Tobo∏a Kazimierz 5402 3521 Trzewiczyƒska Jadwiga 4167
3475 Tofil Irena 5403 3522 Tumaszewicz Franciszka 4171
3476 Tokarska Maria 10134 3523 Turecki Henryk 4174
3477 Tokarzewska Stanis∏awa 9025 3524 Turek Marek 4176
3478 To∏wiƒski Tadeusz 4149 3525 Turko Stanis∏awa 4178
3479 Tomala Alojzy 4124 3526 Turkowska Justyna 7185
3480 Tomala Edward 6257 3527 Turska Barbara 4181
3481 Tomala Maria 4125 3528 Turzyƒska Barbara 7630
3482 Tomala Piotr 10207 3529 Twardo Zofia 9312
3483 Tomaszek Irena 4127 3530 Twarogowski Edward 4186
3484 Tomaszewska Czes∏awa 6637 3531 Tworek Barbara 9630
3485 Tomaszewska Maria 4129 3532 Tyburska Maria 4188
3486 Tomaszewska Michalina 4130 3533 Tyczyƒska-Osiƒska Agnieszka 10135
3487 Tomaszewska Narcyza 4131 3534 Tyda Krzysztof 9414
3488 Tomczak Jadwiga 8002 3535 Tylicki Stanis∏aw 5414
3489 Tomczak Maria 4133 3536 Tymiƒski Antoni 9442
3490 Tomczak Zenona 4134 3537 Tymiƒski Jerzy 6262
3491 Tomczuk Piotr 8003 3538 Tymiƒski Stanis∏aw 4193
3492 Tomczyk Edward 10312 3539 Tyrolska Hanna 4196
3493 Tomczykowski Edmund 6639 3540 Uchacz Krystyna 7635
3494 Tomsiƒski Józef 4141 3541 Ukleja Danuta 9539
3495 Tomusiak Franciszek 4142 3542 Ulak Eugeniusz 4199
3496 Tondys W∏odzimierz 4143 3543 Uliasz Antoni 4201
3497 Toroƒska Ewa 9413 3544 Uliasz Irena 4202
3498 Torska Andrzej 4147 3545 Uliƒska Krystyna 4203
3499 Tota Wanda 4148 3546 U∏amek Zofia 4228
3500 Tracz Stanis∏aw 4150 3547 Urbaczka Bronis∏aw 4206
3501 Trautsolt Witold 8624 3548 Urban Dariusz 9910
3502 Trawiƒska Czes∏awa 5405 3549 Urban Józef 4207
3503 Tràbiƒska Halina 6640 3550 Urbaniak Krystyna 4212
3504 Tràcewicz-St´pieƒ Anna 4170 3551 Urbaniak Ma∏gorzata 10074
3505 Trembasiewicz Janina 5883 3552 Urbaniec Otylia 4214
3506 Trembowelska Teresa 4152 3553 Urbanik Franciszek 4215
3507 Trentowska Ma∏gorzata 9390 3554 Urbanowicz Barbara 8400
3508 Tr´biƒska Magdalena 7626 3555 Urbanowicz Miros∏aw 4217
3509 Trocha Maria 5406 3556 Urbanowicz Wincenty 4218
3510 Trochimowicz Stanis∏aw 4158 3557 Urbanowski Antoni 8626
Monitor Polski Nr 4 — 179 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

3558 Urbaƒska-Dàbek Jadwiga 9283 3605 Wasyluk Halina 9179


3559 Uryga Józef 4223 3606 Waszak Anna 8021
3560 Uryga Krzysztof 9741 3607 Waszak Franciszek 4280
3561 Uzarska Teresa 7640 3608 Waszczuk Ludmi∏a 4281
3562 Viwegier Monika 9742 3609 Waszczykowski Tadeusz 5421
3563 Wach Anna 10314 3610 WaÊko Henryk 7643
3564 Wachowicz Janina 7190 3611 Wawro Lucyna 6644
3565 Wachowiec Jaros∏aw 9383 3612 Wawryk Jadwiga 4285
3566 Wac∏awska Zofia 5416 3613 Wawrzkiewicz Aleksandra 7195
3567 Wadas Ewa 8012 3614 Waêbiƒska Bernadeta 3625
3568 Waiss Maria 9936 3615 Wa˝ny Tadeusz 5423
3569 Wajer Jaros∏aw 10208 3616 Wàgrowska Barbara 10029
3570 Wala Franciszek 5417 3617 Wàsiak Jerzy 4515
3571 Walat Anna 4235 3618 Wàsiak Kazimiera 4516
3572 Walczak Bo˝enna 8014 3619 Wàsowicz S∏awomir 10316
3573 Walczak Ryszard 7191 3620 Wàsowicz Teresa 6646
3574 Walczak Stanis∏aw 4240 3621 Wàsowska-Szczepanowska Ryszarda 4518
3575 Walczyk Krystyna 4243 3622 Wcis∏o Marian 5424
3576 Walec Mieczys∏aw 4245 3623 Wdowiak Jaros∏aw 9680
3577 Walecko Jan 4248 3624 Wegner Jacek 4293
3578 Walewska Gra˝yna 9611 3625 Wekwert Alicja 4297
3579 Waliczek Józef 4251 3626 Welsch Magdalena 9754
3580 Waliczek Kazimierz 4252 3627 We∏k-Wendzina Aurelia 4309
3581 Waligórska Maria 5419 3628 We∏niak Jadwiga 4310
3582 Waliƒski Piotr 4254 3629 Wencel Maria 7196
3583 Waliszewska Genowefa 4253 3630 Wenda Bernadeta 9540
3584 Walko Maria 4256 3631 Wendlandt Ewa 8740
3585 Walkowiak-Kamiƒska Anna 90065 3632 Wenski Marian 6647
3586 Walnik-Fiema Jadwiga 5887 3633 Werbiƒska Teresa 4301
3587 Wa∏achowska-Okoniewska Danuta 6643 3634 Weronis Ryszard 4304
3588 Wa∏´ga Stanis∏aw 7192 3635 Werstler Lidia 8741
3589 Wanat Bernarda 8016 3636 Weryƒski Adam 4305
3590 Wantuch Irena 4260 3637 Weso∏owska Halina 6649
3591 WareliÊ Irena 8405 3638 Weso∏owski Stanis∏aw 8742
3592 Warmbier Monika 10209 3639 Weso∏owski Walerian 6268
3593 Warowicka Janina 7193 3640 W´glarz Stanis∏aw 4521
3594 Warszewska Teresa 4268 3641 W´glerska Maria 8414
3595 Wartak Krzysztof 4269 3642 W´grzyn Zygmunt 4523
3596 Warzocha Grzegorz 90035 3643 Wiatr Adam 4312
3597 Wasiak Jolanta 4271 3644 Wiatr Stanis∏aw 4313
3598 Wasil Marcin 9846 3645 Wiatrowska Maria 5892
3599 Wasilewska Janina 4274 3646 Widlarz Józef 5893
3600 Wasilewska Kazimiera 4275 3647 Wid∏a Kazimiera 4318
3601 Wasilewska Leonarda 8408 3648 Wiecha Izabela 5894
3602 Wasilewski Andrzej 4276 3649 Wieczorek Ireneusz 4320
3603 Wasilewski Józef 9247 3650 Wielgórska ¸ucja 4325
3604 Wasilewski Krzysztof 10077 3651 Wielgus Halina 8743
Monitor Polski Nr 4 — 180 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

3652 Wieliczko Irena 4327 3699 Witecki Stanis∏aw 7659


3653 Wiencek Józef 8881 3700 Witek Lucyna 8038
3654 Wiencek Tadeusz 4329 3701 Witkowska Alicja 8629
3655 Wierciƒski Jerzy 4332 3702 Witkowski Miros∏aw 4381
3656 Wiernowolski Maksymilian 7202 3703 Witkowski Ryszard 8884
3657 Wierzbicka Bogus∏awa 7651 3704 Witkowski Tadeusz 6658
3658 Wierzbicka Bronis∏awa 4334 3705 Witowicz Mieczys∏aw 6274
3659 Wierzbicka Irena 4335 3706 Witowski Zdzis∏aw 8040
3660 Wierzbicka Krystyna 7203 3707 Wittek Irena 4382
3661 Wierzchoƒ Zenon 7654 3708 Witulski Zdzis∏aw 4383
3662 Wieszczeczyƒska Janina 5895 3709 Witzling Grzegorz 4384
3663 Wietrzyk Artur 10111 3710 Wiza El˝bieta 4386
3664 Wietrzyk Urszula 7655 3711 Wizimirska Irena 5437
3665 Wi´cek Anna 4395 3712 W∏odarczyk Anna 4499
3666 Wi´ckowski Stanis∏aw 4397 3713 W∏odarczyk Hanna 4502
3667 Wi´c∏aw Bogus∏aw 7204 3714 W∏odarczyk Kazimierz 4506
3668 Wi´c∏aw Jadwiga 4398 3715 W∏odarczyk Stanis∏aw 8044
3669 Wikie∏ Piotr 9133 3716 W∏odarczyk Wanda 8885
3670 Wilczak Wanda 4341 3717 W∏odarczyk Zdzis∏aw 4507
3671 Wilczak W∏adys∏aw 4342 3718 W∏odarska-O˝d˝yƒska Hanna 4509
3672 Wilczyƒska Wanda 4344 3719 W∏odecka Ewa 4510
3673 Wilewska Krystyna 7206 3720 W∏odkowska Gra˝yna 9416
3674 Wiliƒska Halina 4349 3721 W∏oszek Aniela 4513
3675 Wilk Bo˝ena 9477 3722 Wn´k Boles∏aw 4399
3676 Wilk Stanis∏awa 4355 3723 Wn´k Marianna 4400
3677 Wilk Tadeusz 4356 3724 Woch Boles∏aw 6659
3678 Wilski Bogdan 4359 3725 Wochowska Halina 8045
3679 Winc∏aw Danuta 5898 3726 Wodara Ignacy 4401
3680 Winiarczyk Zygmunt 8033 3727 Wodziak Henryk 4402
3681 Winiarska Gra˝yna 4362 3728 Wojciechowicz Józef 4403
3682 Winiarska-Hamiga Barbara 4364 3729 Wojciechowska Miros∏awa 7662
3683 Winiarski Robert 9998 3730 Wojciechowska Teresa 5442
3684 Winnicka Aniela 5433 3731 Wojciechowski Andrzej 4407
3685 Wirowska Jadwiga 5434 3732 Wojciechowski Ludwik 4410
3686 Wistuba-Cieplik Ewa 5435 3733 Wojcieszczak Honorata 4412
3687 Wiszejko Anna 10030 3734 Wojdal Janina 4413
3688 WiÊniakowski Zbigniew 8628 3735 Wojdan Marian 7211
3689 WiÊniewska Barbara 6593 3736 Wojdat Ma∏gorzata 9632
3690 WiÊniewska Halina 6270 3737 Wojewódzka Helena 4416
3691 WiÊniewska Jadwiga 8948 3738 Wojkowska Janina 4418
3692 WiÊniewska Jolanta 9567 3739 Wojnicka Zofia 4420
3693 WiÊniewska Kazimiera 4389 3740 Wojnowska-Mallek Ma∏gorzata 10265
3694 WiÊniewski Antoni 5438 3741 Wojs∏aw Daniel 10243
3695 WiÊniewski Kazimierz 8420 3742 Wojtacha Rudolf 8048
3696 Witalis Mariusz 10079 3743 Wojtak Antoni 8887
3697 Witas Krystyna 4374 3744 Wojtalik-Mizera Teresa 8049
3698 Witczak Edyta 10263 3745 Wojtaszak Bo˝enna 7213
Monitor Polski Nr 4 — 181 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

3746 Wojtaszek Jan 4426 3793 Wróbel Stanis∏aw 5452


3747 Wojtkiewicz Wac∏awa 4427 3794 Wróbel-˚ychoƒ Aleksandra 6284
3748 Wojtkowiak Henryka 4428 3795 Wróblewska Aleksandra 4475
3749 Wojtkowski Stanis∏aw 4430 3796 Wróblewska Alina 7218
3750 WojtuÊ Andrzej 7664 3797 Wróblewska Helena 4476
3751 Wojtyla Ma∏gorzata 9681 3798 Wróblewska Janina 4478
3752 Wolak Halina 8992 3799 Wróblewski Henryk 4479
3753 Wolak-Rejthar Jadwiga 4434 3800 Wróblewski Roman 4481
3754 Woldan Irena 4435 3801 Wrublewska Halina 4468
3755 Wolicka Kazimiera 4436 3802 Wszo∏ek Jolanta 4483
3756 Wolnicka Krystyna 5905 3803 Wyjad∏owski Roman 4488
3757 Wolnik Edward 4437 3804 Wylega∏a Teresa 4489
3758 Wolski Marian 8422 3805 Wyprza∏ Helena 4490
3759 Wo∏os Jadwiga 4458 3806 Wyroba Krystyna 4492
3760 Wo∏osz Ma∏gorzata 9613 3807 Wyród Florentyna 4493
3761 Wo∏oszyn Henryk 4460 3808 Wyrzykowska Bo˝ena 5909
3762 Wo∏owczyk Arkadiusz 6664 3809 Wysocka Halina 8639
3763 Wo∏owczyk Jerzy 4461 3810 Wysocka Helena 5910
3764 Wo∏owiec Helena 4462 3811 Wysocka Jadwiga 8434
3765 Wo∏yniak Dariusz 5906 3812 Wysocki Bogdan 4495
3766 Wons Ryszard 7214 3813 Wysoczaƒski Jakub 10317
3767 WoÊ Marian 4455 3814 Wytrykowski Stanis∏aw 6672
3768 WoÊ Teresa 5448 3815 Wzgarda Ewa 4498
3769 Woytowicz Katarzyna 9874 3816 Zabiegaj Joanna 9564
3770 Woêniak Bo˝ena 6665 3817 Zabielska Janina 4541
3771 Woêniak Seweryn 7666 3818 Zabielski Józef 5915
3772 Woêniak Teodora 9563 3819 Zacharczuk Halina 8060
3773 Woêniakowska Teresa 4465 3820 Zachariasz Teresa 7670
3774 Woênica Alina 8424 3821 Zacko-Pajàk Irena 4544
3775 Woêniewska Gabriela 5907 3822 Zaczek Krystyna 4545
3776 Woêny Maria 4453 3823 Zaczek Marcin 7221
3777 Wójcicka El˝bieta 6282 3824 Zaczkowska Krystyna 4546
3778 Wójcicki Stefan 4526 3825 Zadro˝ny Kazimierz 4548
3779 Wójcik Aleksander 8056 3826 Zagaja Zofia 8061
3780 Wójcik Danuta 4527 3827 Zagórska Leokadia 4550
3781 Wójcik Jadwiga 7216 3828 Zahradnik Gustaw 8435
3782 Wójcik W∏adys∏awa 5460 3829 Zajàc Bogumi∏a 6287
3783 Wójtowicz Daniela 4538 3830 Zajàc Helena 8949
3784 Wójtowicz Janina 8745 3831 Zajàc Jan 4557
3785 Wójtowicz Maria 9314 3832 Zajàc Janina 4558
3786 Wójtowicz Marianna 4540 3833 Zajàc Janusz 9137
3787 Wójtowicz Mieczys∏aw 8426 3834 Zajàc Jerzy 6673
3788 Wroceƒska Olga 5450 3835 Zajàc Krystyna 5464
3789 Wroƒska Kazimiera 7668 3836 Zajdel Krystyna 4553
3790 Wroƒski Stanis∏aw 4467 3837 Zakrzewska Alicja 4560
3791 Wróbel Alicja 4471 3838 Zakrzewski Stanis∏aw 4563
3792 Wróbel Marek 10210 3839 Zalc Tadeusz 4565
Monitor Polski Nr 4 — 182 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

3840 Zalega Bogumi∏a 4566 3887 Zduƒczyk Danuta 5474


3841 Zaleska Bo˝ena 6678 3888 Zdybel Edward 4604
3842 Zaleska Stanis∏awa 5466 3889 Zegar El˝bieta 8642
3843 Zalewska Czes∏awa 4567 3890 Zembaczyƒska Bo˝enna 9702
3844 Zalewska Maria 5919 3891 Zembaty Jacek 4611
3845 Zalicki ¸ukasz 9542 3892 Zeme∏ka Bogus∏awa 9368
3846 Zalwowski Jerzy 10266 3893 Zeme∏ko Adam 4613
3847 Za∏´ska Teresa 5471 3894 Zemleduch Stefan 4614
3848 Za∏ucha Leszek 4592 3895 Zem∏o Jadwiga 4615
3849 Za∏uski Zbigniew 5470 3896 Zgoda Janina 5477
3850 Zamaro-WiÊniewska Agnieszka 10244 3897 Zgud Ma∏gorzata 4618
3851 Zandecka Ma∏gorzata 8641 3898 Ziajka Kazimierz 4620
3852 Zapa∏owski Andrzej 4571 3899 Ziàbrowski Andrzej 90068
3853 Zapotoczny Wies∏aw 8747 3900 Zieliƒska Anna 9138
3854 Zarakowski Ryszard 4573 3901 Zieliƒska Barbara 4622
3855 ZaraÊ Janina 8438 3902 Zieliƒska Barbara 5928
3856 Zaremba Bronis∏aw 6681 3903 Zieliƒska El˝bieta 8749
3857 Zaremba Wies∏aw 8439 3904 Zieliƒska Jadwiga 8445
3858 Zarybnicka Ma∏gorzata 8069 3905 Zieliƒska Janina 4623
3859 Zarzeczny Henryk 8070 3906 Zieliƒska Krystyna 8446
3860 Zarzycka Józefa 5469 3907 Zieliƒska Renata 9721
3861 Zasada Józef 4578 3908 Zieliƒska W∏adys∏awa 4624
3862 Zas´pa-Olborska Bo˝enna 8894 3909 Zieliƒska Zofia 6293
3863 Zatorski Henryk 4579 3910 Zieliƒski Czes∏aw 5926
3864 Zatorski Tadeusz 4580 3911 Zieliƒski Edward 6294
3865 Zawadowska Brygida 4581 3912 Zieliƒski Roman 8075
3866 Zawadzka Henryka 9566 3913 Zieliƒski Zbigniew 5478
3867 Zawadzka Krystyna 4583 3914 Zielke Tomasz 10245
3868 Zawadzka-KwaÊny Aldona 4584 3915 Zielnicki Zdzis∏aw 4630
3869 Zawadzki Edward 7225 3916 Ziemba Zofia 4632
3870 Zawadzki Ignacy 4585 3917 Zientek Halina 4637
3871 Zawadzki Tadeusz 4586 3918 Zientek Jerzy 4638
3872 Zawadzki Witold 9211 3919 Zi´ba Helena 4645
3873 Zawalich Regina 7226 3920 Zi´tek El˝bieta 4649
3874 Zawalska Halina 7227 3921 Zima Witold 4639
3875 Zawicka Bo˝enna 4588 3922 Zimniak Krystyna 9288
3876 Zawidzka-Franka Alfreda 5921 3923 Zimny Jacek 9756
3877 Zawiliƒski Boles∏aw 8748 3924 Zimolàg El˝bieta 4642
3878 Zawisza Zenobiusz 6682 3925 Ziobrowski Marian 8077
3879 ZawiÊliƒski Andrzej 5922 3926 Zió∏kowska Alicja 4650
3880 Zaw∏ocki Czes∏aw 4591 3927 Zió∏kowska Jadwiga 7230
3881 Zbierski Zenon 4595 3928 Zió∏kowski Janusz 4653
3882 Zbro˝ek Krystyna 5472 3929 Ziuko Tadeusz 4644
3883 Zdanowicz Jadwiga 8072 3930 Z∏otowska Barbara 6296
3884 Zdanowicz Stanis∏aw 4600 3931 Znamiec Jacek 9633
3885 Zdrojewska Danuta 4601 3932 Zolowska Maria 4654
3886 Zdunek Maciej 5924 3933 Zo∏oteƒka Halina 4656
Monitor Polski Nr 4 — 183 — Poz. 36

1 2 3 1 2 3

3934 Zomkowska Helena 6298 3963 ˚erebecka Stanis∏awa 4825


3935 Zubrzycka Genowefa 4657 3964 ˚erko Bronis∏awa 4826
3936 Zuchnicka Kazimiera 4658 3965 ˚iraldo Eugeniusz 4827
3937 Zuchora Gra˝yna 5480 3966 ˚mudzin S∏awomir 8080
3938 Zwiech Emilia 4660 3967 ˚mudziƒska Zofia 4829
3939 Zwierz Marek 4661 3968 ˚mudziƒski Jan 4830
3940 Zwierzewicz Janusz 9028 3969 ˚ochowska El˝bieta 4831
3941 Zwolak-Wrzeszcz Maria 4662 3970 ˚o∏na Barbara 4834
3942 Zwoliƒski Zdzis∏aw 4665 3971 ˚óraƒska Teresa 9082
3943 Zwoniarkiewicz Barbara 4666 3972 ˚uchowska Marianna 6301
3944 Zych Franciszka 4851 3973 ˚ugaj Jan 4838
3945 Zych Lucyna 10113 3974 ˚uk Danuta 4839
3946 Zyga Zdzis∏aw 5932 3975 ˚uk Krystyna 8082
3947 Zygadliƒski Wac∏aw 4668 3976 ˚ukowski Marian 4840
3948 Zyskowska Bo˝ena 4671 3977 ˚urawska Lucyna 8083
3949 ˚abicka Krystyna 4811 3978 ˚urawski Jerzy 4843
3950 ˚ach Walentyna 7679 3979 ˚urek Anna 9954
3951 ˚achowska Helena 4814 3980 ˚urek Celina 4844
3952 ˚ak Maria 4816 3981 ˚urowska El˝bieta 4848
3953 ˚ak Marian 4817 3982 ˚ur-Zuber Halina 8450
3954 ˚arkiewicz Barbara 4819 3983 ˚wak Artur 9894
3955 ˚bik W∏adys∏aw 4820 3984 ˚ychlewicz Marianna 4852
3956 ˚bikowski Zbigniew 8448 3985 ˚ychowski Ludwik 6302
3957 ˚bik-Stec Ewa 8951 3986 ˚ygo∏owicz Stanis∏awa 4854
3958 ˚ebrowska Agnieszka 8079 3987 ˚yliƒska Zofia 4855
3959 ˚eglis Ryszard 4822 3988 ˚yrek Stanis∏aw 4857
3960 ˚egota Ryszard 6685 3989 ˚yrkowski Stefan 7232
3961 ˚ejmo Pelagia 4823 3990 ˚ytko Józef 4858
3962 ˚em∏a Pawe∏ 4824 3991 ˚yznowski Wies∏aw 5510
— 184 —

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:


– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1999 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 622-66-56
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52; faks 694-62-06
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530)
www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 66/W/C/2005 ISSN 0209-214X Cena 21,20 z∏ (w tym 7% VAT)