You are on page 1of 2

Monitor Polski Nr 10 — 364 — Poz.

196 i 197

196
Rej. 275/2004

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 listopada 2004 r.

o nadaniu orderów
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- obywatel Republiki Federalnej Niemiec
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia
16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach KRZY˚EM KAWALERSKIM
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, ORDERU ZAS¸UGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676),
za wybitne zas∏ugi dla rozwoju polskiej gospodarki od- 2. Frankenstein Herbert.
znaczeni zostajà:
obywatel Republiki W∏oskiej

KRZY˚EM KOMANDORSKIM
ORDERU ZAS¸UGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1. Pavoni Enrico, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

197
Rej. 271/2004

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 listopada 2004 r.

o nadaniu orderów i odznaczeƒ


Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- za wybitne zas∏ugi w twórczoÊci literackiej
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia
16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach 5. Szperkowicz Hanna,
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177,
z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) za wybitne zas∏ugi w pracy naukowej w dziedzinie in-
odznaczeni zostajà: formatyki, za osiàgni´cia w pracy dydaktycznej

KRZY˚EM KOMANDORSKIM Z GWIAZDÑ 6. Tadeusiewicz Ryszard,


ORDERU ODRODZENIA POLSKI
KRZY˚EM OFICERSKIM
w uznaniu wybitnych zas∏ug dla kultury polskiej, za ORDERU ODRODZENIA POLSKI
osiàgni´cia w twórczoÊci literackiej za wybitne zas∏ugi dla nauk medycznych za osiàgni´-
cia w pracy naukowej i dzia∏alnoÊci spo∏ecznej
1. Ficowski Jerzy Tadeusz,
7. Ch∏ap Zbigniew Mieczys∏aw,
KRZY˚EM KOMANDORSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI w uznaniu wybitnych zas∏ug w dzia∏aniach na rzecz in-
tegracji Polski z Unià Europejskà
za wybitne zas∏ugi w s∏u˝bie dyplomatycznej
8. Kolarska-Bobiƒska Lena Barbara,
2. Burski Ksawery Lucjan,
za wybitne zas∏ugi dla historii teatru, za osiàgni´cia
za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci artystycznej i pracy w pracy naukowej i dydaktycznej
dydaktycznej
9. Lasocka-Pszoniak Barbara Halina,
3. Myjak Adam,
w uznaniu wybitnych zas∏ug dla nowoczesnego syste-
za wybitne zas∏ugi dla kultury muzycznej, za osiàgni´- mu pomocy spo∏ecznej, za osiàgni´cia w dzia∏alnoÊci
cia w pracy artystycznej publicznej

4. Staƒko Tomasz Ludwik, 10. Star´ga-Piasek Joanna Ma∏gorzata,


Monitor Polski Nr 10 — 365 — Poz. 197, 198 i 199

KRZY˚EM KAWALERSKIM za wybitne zas∏ugi dla rozwoju gospodarki, za dzia∏al-


ORDERU ODRODZENIA POLSKI noÊç spo∏ecznà i charytatywnà

za wybitne zas∏ugi w ratowaniu ˝ycia ludzkiego, za 16. Rutkowski Jacek,


dzia∏alnoÊç na rzecz bezpieczeƒstwa mi´dzynarodo-
wego za wybitne zas∏ugi dla systemu koordynacji procesów
dostosowawczych do Unii Europejskiej
11. kpt. Kabziƒski Piotr Adam,
17. Synowiec Ewa Maria,
za wybitne zas∏ugi dla rozwoju nowoczesnego rolnic-
twa Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
za osiàgni´cia w pracy pedagogicznej i wychowaw-
12. Linka Janusz Bogdan, czej, za zas∏ugi na rzecz partnerstwa szkó∏ w Unii Eu-
ropejskiej
za wybitne zas∏ugi dla gospodarki mieszkaniowej
18. Gromotowicz Marzanna El˝bieta,
13. Mansz W∏odzimierz Andrzej,
za zas∏ugi dla rozwoju rolnictwa, za dzia∏alnoÊç samo-
za wybitne zas∏ugi dla bezpieczeƒstwa mi´dzynarodo- rzàdowà i spo∏ecznà
wego, za umacnianie suwerennoÊci i obronnoÊci kra-
ju 19. Lebioda Danuta Zofia,

14. pp∏k Patalong Piotr Adam, za zas∏ugi dla bezpieczeƒstwa mi´dzynarodowego, za


umacnianie suwerennoÊci i obronnoÊci kraju
za wybitne osiàgni´cia w dzia∏alnoÊci publicystycznej,
za zas∏ugi na rzecz porozumienia i dialogu 20. chor. Lis Andrzej Jerzy.

15. Przeciszewski Marcin Micha∏, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

198
Rej. 281/2004

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 listopada 2004 r.

o nadaniu orderu
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- KRZY˚EM KAWALERSKIM
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia ORDERU ODRODZENIA POLSKI
16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach poÊmiertnie
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177,
z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), Marcin Jan Oborski.
za wybitne zas∏ugi w pracy zawodowej odznaczony
zostaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

199
Rej. 241/2004

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 listopada 2004 r.

o nadaniu odznaczeƒ

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- Êci na rzecz honorowego krwiodawstwa odznaczeni
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia zostajà:
16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), 1. Duda Piotr Miros∏aw, 2. Ga∏an Józef, 3. Hazeƒski
na wniosek Ministra Zdrowia, za zas∏ugi w dzia∏alno- Jacek, 4. Kamiƒski Jaros∏aw Andrzej, 5. Kasjan Miro-