You are on page 1of 2

Monitor Polski Nr 9 — 768 — Poz.

117, 118 i 119

117
UCHWA¸A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 stycznia 2006 r.

w sprawie powo∏ania cz∏onka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Art. 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie wych w∏aÊciwych w sprawach ∏àcznoÊci, radiofonii
z art. 214 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, i telewizji (Dz. U. Nr 267, poz. 2258), powo∏uje Witolda
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radio- KO¸ODZIEJSKIEGO do sk∏adu Krajowej Rady Radiofo-
fonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz nii i Telewizji.
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267,
poz. 2258) oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia Art. 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
29 grudnia 2005 r. o przekszta∏ceniach i zmianach
w podziale zadaƒ i kompetencji organów paƒstwo- Marsza∏ek Senatu: B. Borusewicz

118
UCHWA¸A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 stycznia 2006 r.

w sprawie wyra˝enia zgody na powo∏anie Rzecznika Praw Obywatelskich

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie mi∏a KOCHANOWSKIEGO na stanowisko Rzecznika


art. 209 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Praw Obywatelskich.
oraz art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzecz-
niku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14,
poz. 147), wyra˝a zgod´ na powo∏anie Janusza Bogu- Marsza∏ek Senatu: B. Borusewicz

119
UCHWA¸A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 stycznia 2006 r.

w sprawie sytuacji Polaków na Bia∏orusi

W zwiàzku z brakiem poszanowania praw cz∏owie- w kontakty pomi´dzy obywatelami Rzeczypospolitej


ka i politycznymi przeÊladowaniami na Bia∏orusi sytu- Polskiej a mieszkajàcymi na Bia∏orusi Polakami,
acja zamieszkujàcych tam Polaków ulega systema- Êwiadczy o kontynuowaniu i zaostrzaniu polityki re-
tycznemu pogarszaniu. W kraju tym ma miejsce ∏ama- presji.
nie swobód demokratycznych, a przede wszystkim
szykanowanie, represjonowanie i uniemo˝liwianie Ta sytuacja powoduje zaniepokojenie i trosk´ Se-
dzia∏ania legalnie wybranym na VI Zjeêdzie Zwiàzku natu Rzeczypospolitej Polskiej, dà˝àcego do tego, aby
Polaków na Bia∏orusi w dniu 12 marca 2005 r. w∏a- prawa polskiej mniejszoÊci na Bia∏orusi by∏y respekto-
dzom tego Zwiàzku, organizacji reprezentatywnej dla wane i szanowane. W∏adze polskie powinny przygoto-
zamieszkujàcej Bia∏oruÊ mniejszoÊci polskiej. Szereg waç plan d∏ugofalowych dzia∏aƒ majàcych na celu wy-
dzia∏aƒ w∏adz bia∏oruskich, w szczególnoÊci uchwale- pracowanie dodatkowych i szerszych ni˝ dotychczaso-
nie ustawy o cudzoziemcach, jawnie wymierzonej we form wspó∏pracy ze Êrodowiskami polskimi na Bia-
Monitor Polski Nr 9 — 769 — Poz. 119, 120 i 121

∏orusi. Senat Rzeczypospolitej Polskiej b´dzie prowa- W oparciu o koniecznoÊç przestrzegania praw cz∏owie-
dziç zdecydowane i konsekwentne dzia∏ania na arenie ka powsta∏a niepodleg∏a, demokratyczna Polska, po-
mi´dzynarodowej, majàce na celu uwra˝liwienie in- nadto sami w okresie komunistycznej niewoli korzy-
stytucji euroatlantyckich i opinii publicznej na sytuacj´ staliÊmy z pomocy demokratycznych krajów Zachodu
mniejszoÊci polskiej na Bia∏orusi w kontekÊcie sta∏ego i jesteÊmy zobowiàzani do pomocy tym, którzy dziÊ jej
ograniczania swobód obywatelskich w tym paƒstwie. oczekujà i potrzebujà.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej udziela poparcia Uchwa∏a podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´do-
wszystkim dzia∏aniom Rzàdu, a tak˝e niezale˝nym ini- wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
cjatywom spo∏ecznym, zmierzajàcym do tego, aby
Bia∏oruÊ sta∏a si´ paƒstwem demokratycznym. Marsza∏ek Senatu: B. Borusewicz

120
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 stycznia 2006 r.

nr 111-1-06

o nadaniu stopnia genera∏a dywizji

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypo- (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742
spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i art. 76 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) na wniosek Ministra
ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech- Obrony Narodowej mianuj´ Pana genera∏a brygady
nym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Edwarda Jana GRUSZK¢ na stopieƒ genera∏a dywizji.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:


L. Kaczyƒski

Prezes Rady Ministrów:


K. Marcinkiewicz

121
UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 30 stycznia 2006 r.

w sprawie pe∏nienia funkcji Komisarza Wyborczego w Cz´stochowie

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca § 1. Odwo∏uje si´ z dniem 30 stycznia 2006 r.
1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po- z funkcji Komisarza Wyborczego w Cz´stochowie s´-
wiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. dziego Sàdu Apelacyjnego w Katowicach Macieja Pa-
Nr 159, poz. 1547, z póên. zm.1)) Paƒstwowa Komisja cud´, w zwiàzku ze zrzeczeniem si´ tej funkcji.
Wyborcza uchwala, co nast´puje:
§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia
——————— i podlega og∏oszeniu.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128. F. Rymarz