You are on page 1of 8

Monitor Polski Nr 26 — 1124 — Poz.

286

286
UMOWA

mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Bia∏orusi o wspó∏pracy gospodarczej,

sporzàdzona w Warszawie dnia 30 kwietnia 2004 r.

Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzàd Republiki Umawiajàcych si´ Stron na ich terytorium lub na
Bia∏orusi, zwane dalej „Umawiajàcymi si´ Stronami”, terytorium paƒstw trzecich,

kierujàc si´ postanowieniami Traktatu mi´dzy Rze- 2) wspó∏dzia∏anie w realizacji projektów w sektorze
czàpospolità Polskà a Republikà Bia∏oruÊ o dobrym sà- naftowym, gazowym i elektroenergetyce, a tak˝e
siedztwie i przyjaznej wspó∏pracy, podpisanego w War- w zakresie infrastruktury transportowej i granicz-
szawie dnia 23 czerwca 1992 r., nej,

uwzgl´dniajàc postanowienia umów mi´dzynaro- 3) wspó∏prac´ ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,


dowych, które wià˝à Umawiajàce si´ Strony w dzie- 4) wdra˝anie mechanizmów zwiàzanych z finanso-
dzinie wspó∏pracy gospodarczej, waniem, ubezpieczaniem oraz udzielaniem gwa-
rancji dla przedsi´wzi´ç gospodarczych,
majàc na uwadze przystàpienie Rzeczypospolitej
Polskiej do Unii Europejskiej, 5) wspó∏dzia∏anie w dziedzinie certyfikacji i standary-
zacji,
dà˝àc do umocnienia i rozwoju stosunków gospo-
darczych mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà i Republikà 6) zacieÊnianie kontaktów mi´dzy organizacjami sa-
Bia∏orusi, morzàdu gospodarczego,

uzgodni∏y, co nast´puje: 7) rozwój us∏ug konsultingowych, prawnych, banko-


wych i technicznych, w tym wspomagajàcych re-
Artyku∏ 1 alizacj´ projektów inwestycyjnych na terytorium
obydwu Paƒstw,
1. Umawiajàce si´ Strony sprzyjaç b´dà rozwojowi
8) inicjowanie i popieranie ró˝norodnych form kon-
wzajemnie korzystnej wspó∏pracy gospodarczej we
taktów, wymian´ specjalistów i personelu tech-
wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki na za-
nicznego, szkolenia, udzia∏ w targach i wysta-
sadach równoÊci, wzajemnych korzyÊci i stosownie do
wach, misjach gospodarczych, przedsi´wzi´ciach
prawa obowiàzujàcego w Paƒstwach Umawiajàcych
promocyjnych i innych przedsi´wzi´ciach zwiàza-
si´ Stron.
nych ze wspó∏pracà gospodarczà.
2. Celem wspó∏pracy realizowanej w ramach ni-
Artyku∏ 3
niejszej umowy b´dzie:
1) wykorzystanie potencja∏u gospodarczego dla W∏aÊciwe organy ka˝dej z Umawiajàcych si´ Stron
wzmocnienia dwustronnych stosunków gospo- sprzyjaç b´dà tworzeniu przedstawicielstw, oddzia∏ów
darczych, i mieszanych izb gospodarczych, zgodnie z przepisami
prawa obowiàzujàcego w Paƒstwie Umawiajàcej si´
2) intensyfikacja dwustronnych stosunków gospo- Strony, na terytorium którego przedstawicielstwo, od-
darczych, w szczególnoÊci w sferze inwestycji i fi- dzia∏ lub mieszana izba gospodarcza sà tworzone.
nansowania przedsi´wzi´ç gospodarczych,
Artyku∏ 4
3) rozbudowa infrastruktury transportowej i przesy-
∏owej, W celu u∏atwienia rozwoju wspó∏pracy gospodar-
czej w∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron
4) rozwój mi´dzyregionalnej wspó∏pracy gospodar- podejmowaç b´dà dzia∏ania prowadzàce do wymiany
czej. informacji w zakresie:
Artyku∏ 2 1) ustawodawstwa regulujàcego dzia∏alnoÊç gospo-
darczà i jego zmian, w tym z zakresu inwestycji,
Wspó∏praca, o której mowa w artykule 1, b´dzie zamówieƒ publicznych i przetargów, standaryza-
realizowana w szczególnoÊci poprzez: cji, certyfikacji, licencji, ochrony w∏asnoÊci prze-
mys∏owej, praw autorskich i pokrewnych oraz in-
1) projektowanie, budow´ i modernizacj´ obiektów nych dziedzin stanowiàcych przedmiot wzajemne-
przez podmioty gospodarcze Paƒstwa jednej go zainteresowania,
z Umawiajàcych si´ Stron na terytorium Paƒstwa
drugiej Umawiajàcej si´ Strony lub wspólne wy- 2) udzia∏u w mi´dzynarodowych organizacjach go-
st´powanie podmiotów gospodarczych Paƒstw spodarczych i ugrupowaniach integracyjnych oraz
Monitor Polski Nr 26 — 1125 — Poz. 286

procesach zwiàzanych z przystàpieniem do tych 6. Komisja dzia∏a w oparciu o swój wewn´trzny re-
organizacji i ugrupowaƒ, gulamin, podlegajàcy przyj´ciu w trybie uzgodnionym
mi´dzy Umawiajàcymi si´ Stronami.
3) przedsi´wzi´ç promocyjnych prowadzàcych do
zbli˝enia potencjalnych partnerów, w tym o istnie- Artyku∏ 6
jàcych u∏atwieniach dotyczàcych wystaw, targów
i misji gospodarczych oraz systemach informacji Niniejsza umowa nie narusza praw i zobowiàzaƒ
gospodarczej. Umawiajàcych si´ Stron wynikajàcych z umów mi´-
dzynarodowych, Stronami których sà Rzeczpospolita
Artyku∏ 5 Polska lub Republika Bia∏orusi, oraz z ich przynale˝no-
Êci do organizacji mi´dzynarodowych.
1. Umawiajàce si´ Strony powo∏ujà Wspólnà Pol-
sko-Bia∏oruskà Komisj´ do spraw Wspó∏pracy Gospo- Artyku∏ 7
darczej, zwanà dalej „Komisjà”.

2. Do zadaƒ Komisji nale˝y w szczególnoÊci: 1. Umowa niniejsza podlega przyj´ciu zgodnie


z prawem Paƒstwa ka˝dej z Umawiajàcych si´ Stron,
1) dokonywanie okresowych przeglàdów i ocen co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umo-
wspó∏pracy gospodarczej, wa wejdzie w ˝ycie z dniem otrzymania noty póêniej-
szej. W przypadku, gdyby umowa nie wesz∏a w ˝ycie
2) przygotowywanie propozycji zmierzajàcych do do dnia 1 maja 2004 r., b´dzie ona stosowana prowi-
dalszego rozwoju wspó∏pracy gospodarczej, zorycznie od dnia 1 maja 2004 r.
3) identyfikacja problemów ograniczajàcych rozwój 2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokre-
wspó∏pracy gospodarczej i proponowanie odpo- Êlony.
wiednich dzia∏aƒ w celu ich eliminacji,
4) omawianie spraw spornych dotyczàcych stosowa- 3. Na wniosek jednej z Umawiajàcych si´ Stron, ni-
nia lub interpretacji niniejszej umowy. niejsza umowa mo˝e byç uzupe∏niona i zmieniona
w formie pisemnej za obopólnà zgodà.
3. Komisja sk∏ada si´ z sekcji polskiej i bia∏oruskiej,
tworzonych na zasadzie parytetu. Przewodniczàcy na- 4. Niniejsza umowa mo˝e byç wypowiedziana
rodowych sekcji Komisji mianowani sà zgodnie z try- w drodze notyfikacji przez ka˝dà z Umawiajàcych si´
bem przyj´tym przez ka˝dà z Umawiajàcych si´ Stron. Stron; w takim przypadku utraci ona moc po up∏ywie
szeÊciu miesi´cy od dnia wypowiedzenia.
4. W porozumieniu mi´dzy Umawiajàcymi si´
Stronami w ramach Komisji mogà byç powo∏ywane: UMOW¢ niniejszà sporzàdzono w Warszawie dnia
30 kwietnia 2004 r., w dwóch egzemplarzach, ka˝dy
1) sta∏e grupy robocze do spraw wspó∏pracy w wy- w j´zykach polskim i rosyjskim, przy czym obydwa
branych dziedzinach gospodarki, teksty majà jednakowà moc.
2) czasowo dzia∏ajàce zespo∏y eksperckie dla opraco-
wywania szczegó∏owych tematów wspó∏pracy go-
spodarczej. Z upowa˝nienia Rzàdu Z upowa˝nienia Rzàdu
Rzeczypospolitej Polskiej Republiki Bia∏orusi
5. Komisja zbieraç si´ b´dzie na posiedzenia co naj-
mniej raz w roku, kolejno w Rzeczypospolitej Polskiej
i w Republice Bia∏orusi, w uzgodnionych terminach.
Monitor Polski Nr 26 — 1126 — Poz. 286
Monitor Polski Nr 26 — 1127 — Poz. 286
Monitor Polski Nr 26 — 1128 — Poz. 286
Monitor Polski Nr 26 — 1129 — Poz. 286
Monitor Polski Nr 26 — 1130 — Poz. 286
Monitor Polski Nr 26 — 1131 — Poz. 286 i 287

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ∏y spe∏nione wymogi prawa krajowego niezb´dne dla


Rzeczypospolitej Polskiej jej wejÊcia w ˝ycie.

DPT-2262-15-2004/DJ/347 Powy˝sza umowa zgodnie z jej artyku∏em 7 wej-


dzie w ˝ycie w dniu otrzymania niniejszej noty.
Ambasada Republiki Bia∏orusi W zwiàzku z powy˝szym Ministerstwo Spraw Zagra-
w Warszawie nicznych zwraca si´ z uprzejmà proÊbà o potwierdze-
nie przez Ambasad´ daty jej otrzymania.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo-
litej Polskiej przesy∏a wyrazy szacunku Ambasadzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo-
Republiki Bia∏orusi w Warszawie i — w nawiàzaniu do litej Polskiej korzysta z okazji, by ponowiç Ambasadzie
Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej Republiki Bia∏orusi w Warszawie wyrazy najwy˝szego
a Rzàdem Republiki Bia∏orusi o wspó∏pracy gospodar- powa˝ania.
czej, sporzàdzonej w Warszawie dnia 30 kwietnia
2004 r. — ma zaszczyt poinformowaç, ˝e zgodnie z ar-
tyku∏em 7 powy˝szej umowy ze Strony polskiej zosta- Warszawa, dnia 24 listopada 2005 r.

Ambasada Republiki Bia∏orusi wy mi´dzy Rzàdem Republiki Bia∏orusi a Rzàdem Rze-


w Warszawie czypospolitej Polskiej o wspó∏pracy gospodarczej,
sporzadzonej w Warszawie dnia 30 kwietnia 2004 r.,
RB nr 2073-n/2005 ma zaszczyt zawiadomiç, ˝e powy˝sza umowa zgod-
nie z jej artyku∏em 7 wesz∏a w ˝ycie w dniu 25 listopa-
Ministerstwo Spraw Zagranicznych da 2005 r.
Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Republiki Bia∏orusi w Rzeczypospolitej
Ambasada Republiki Bia∏orusi w Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowiç Ministerstwu
Polskiej przesy∏a wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyra-
Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i w na- zy wysokiego powa˝ania.
wiàzaniu do noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT-2262-15-2004/DJ/347
z dnia 24 listopada 2005 r., dotyczàcej zawarcia Umo- Warszawa, dnia 5 grudnia 2005 r.

287
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 3 lutego 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Bia∏orusi
o wspó∏pracy gospodarczej, sporzàdzonej w Warszawie dnia 30 kwietnia 2004 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na pod- o wspó∏pracy gospodarczej, sporzàdzonà w Warsza-


stawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. wie dnia 30 kwietnia 2004 r.
o umowach mi´dzynarodowych (Dz. U. Nr 39,
poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Mini- Zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy, wesz∏a ona w ˝ycie
strów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 paêdziernika dnia 25 listopada 2005 r.
2005 r. zatwierdzi∏a Umow´ mi´dzy Rzàdem Rzeczy-
pospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Bia∏orusi Minister Gospodarki: P. G. Woêniak