You are on page 1of 2

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Warszawa, dnia 19 czerwca 2006 r. Nr 40
TREÂå:
Poz.:

UCHWA¸Y SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

435 — z dnia 8 czerwca 2006 r. w 66. rocznic´ przybycia pierwszego transportu wi´êniów
do KL Auschwitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333
436 — z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie uczczenia 1000-lecia ˝ycia monastycznego
na Âwi´tym Krzy˝u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334
437 — z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie wyra˝enia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
zgody na pociàgni´cie do odpowiedzialnoÊci karnej pos∏a Wojciecha Wierzejskiego . . 1334

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

438 — z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniajàce postanowienie o u˝yciu Polskiego Kontyngentu


Wojskowego w operacji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga . . . 1335

UCHWA¸A RADY MINISTRÓW

439 — nr 89 z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniajàca uchwa∏´ — Regulamin pracy Rady Ministrów 1335

OBWIESZCZENIA:

440 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia na rok 2006
liczby wolnych stanowisk s´dziowskich w sàdach powszechnych . . . . . . . 1336
441 — Ministra Ârodowiska z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnych stawek op∏at
produktowych na rok 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1337

ZARZÑDZENIE

442 — Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia
wzorów, stopu, próby, masy i wielkoÊci emisji monet nominalnej wartoÊci 2 z∏ i 10 z∏ oraz
terminu wprowadzenia ich do obiegu . . . . . . . . . . . . . . . 1337

435
UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 czerwca 2006 r.

w 66. rocznic´ przybycia pierwszego transportu wi´êniów do KL Auschwitz

W 66. rocznic´ przybycia w dniu 14 czerwca 1940 r. Wspominamy dziÊ równie˝ naszych poprzedników
pierwszego transportu polskich wi´êniów politycz- — pos∏ów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej — którzy
nych do obozu koncentracyjnego Auschwitz Sejm tam, oddajàc ˝ycie, zakoƒczyli swojà s∏u˝b´:
Rzeczypospolitej Polskiej sk∏ada ho∏d pami´ci wszyst-
kim ofiarom nazistowskich zbrodni. Józefa Bakona,
Norberta Barlickiego,
¸àczymy si´ w uczuciach ze s∏owami papie˝a Be-
Zygmunta Cardiniego,
nedykta XVI o nauce, która dla przysz∏oÊci ludzkoÊci
p∏ynie z miejsca, gdzie nienawiÊç do ludzi dosz∏a do Dominika Dratw´,
swych najdalszych granic. Gabriela Dubiela,
Monitor Polski Nr 40 — 1334 — Poz. 435, 436 i 437

Stanis∏awa Dubois, Ludwika Piechoczka,


Zygmunta Gardeckiego, Jerzego Pikulskiego,
ks. Stanis∏awa Ha∏k´, Zofi´ Praussowà,
Zygmunta Jaêwiƒskiego, Romana Rybarskiego,
Klemensa Kaczorowskiego, Witolda Staniszkisa,
Ignacego Kalag´, Józefa Steinhofa,
Józefa Karwana, ks. Kazimierza Sykulskiego,
Stanis∏awa Kielaka, Kazimierza Âwiatope∏ka-Mirskiego,
Kazimierza Kierzkowskiego, W∏adys∏awa Tempk´,
Antoniego Kordowskiego, Edwina Wagnera.
Józefa Manaczyƒskiego,
Antoniego Mizer´, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzieƒ
14 czerwca Narodowym Dniem Pami´ci Ofiar Nazi-
Serwacego Niedbalskiego, stowskich Obozów Koncentracyjnych.
Jana Nosala,
Stanis∏awa Nowaka, Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek

436
UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 czerwca 2006 r.

w sprawie uczczenia 1000-lecia ˝ycia monastycznego na Âwi´tym Krzy˝u

W roku 2006 obchodzimy 1000-lecie ˝ycia mona- Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra˝a swój szacu-
stycznego na Âwi´tym Krzy˝u. nek dla tysiàcletniej tradycji ˝ycia monastycznego na
Âwi´tym Krzy˝u, docenia i podkreÊla jego znaczenie
Od 10. wieków klasztor benedyktyƒski na Âwi´tym dla ca∏ego narodu polskiego, szczególnie dla wycho-
Krzy˝u towarzyszy polskim dziejom jako oÊrodek kultu wania nowego pokolenia w duchu patriotyzmu i umi-
religijnego rozbudzajàcy poczucie wi´zi Polaków, krze- ∏owania historii i dziedzictwa kulturowego Polski.
wiàcy patriotyzm, promieniujàcy wiedzà, wnoszàcy
wk∏ad do skarbnicy kultury narodowej. Spleciony JednoczeÊnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wy-
z polskà historià — sta∏ si´ matecznikiem tradycji ra˝a g∏´bokie przekonanie, ˝e naród polski b´dzie stàd
i sanktuarium polskich losów. Od chwili powstania nadal czerpa∏ si∏y ˝ywotne i twórcze dla swojego roz-
zdà˝a∏y tu rzesze pielgrzymów, aby pok∏oniç si´ reli- woju.
kwiom Drzewa Krzy˝a Âwi´tego, które by∏o wymow-
nym Êwiadkiem wytrwa∏oÊci i niez∏omnoÊci narodu
polskiego. Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek

437
UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 czerwca 2006 r.

w sprawie wyra˝enia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociàgni´cie


do odpowiedzialnoÊci karnej pos∏a Wojciecha Wierzejskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie powiedzialnoÊci karnej pos∏a Wojciecha Wierzejskiego


przepisu art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej za czyn okreÊlony we wniosku z dnia 20 stycznia
Polskiej oraz art. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wy- 2006 r. przed∏o˝onym przez adwokata Karola Rutkow-
konywaniu mandatu pos∏a i senatora (Dz. U. z 2003 r. skiego — pe∏nomocnika oskar˝ycielki samoistnej sub-
Nr 221, poz. 2199, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, sydiarnej — Agora S.A.
poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 169,
poz. 1414), nie wyra˝a zgody na pociàgni´cie do od- Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek