You are on page 1of 2

Monitor Polski Nr 9 — 158 — Poz.

93

93
Rej. 157/2006

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 paêdziernika 2006 r.

o nadaniu orderów i odznaczeƒ

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- obywatel Republiki Indii


tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia za wybitne zas∏ugi w rozwijaniu polsko-indyjskiej
16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach wspó∏pracy
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177,
z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz KRZY˚EM KAWALERSKIM
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na ORDERU ZAS¸UGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni 6. Prabakar John,
zostajà:
obywatel Kazachstanu
obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszka∏y
w Zwiàzku Australijskim za wybitne zas∏ugi w popularyzowaniu polskiej litera-
tury
za zas∏ugi w rozwijaniu polskiej gospodarki
KRZY˚EM OFICERSKIM
ORDERU ZAS¸UGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
1. Kamusiƒski W∏adys∏aw Wawrzyniec, 7. Sejsenbayev Rollan,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Fe- obywatele Królestwa Niderlandów:


deracyjnej Republice Brazylii: za wybitne zas∏ugi w rozwijaniu polsko-niderlandzkiej
wspó∏pracy regionalnej
za wybitne zas∏ugi w promowaniu pozytywnego wize-
runku Polski KRZY˚EM KOMANDORSKIM
ORDERU ZAS¸UGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRZY˚EM KOMANDORSKIM
8. Spruit Willem Alexander,
ORDERU ZAS¸UGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2. Czajka Zbigniew, za wybitne zas∏ugi w promowaniu spraw Polski

za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz pomocy Polakom KRZY˚EM OFICERSKIM


przebywajàcym w Brazylii ORDERU ZAS¸UGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI 9. van Baalen Hans, 10. Timmermans Frans,

3. Pisarski Zdzis∏aw, za zas∏ugi w popularyzowaniu udzia∏u polskich ˝o∏nie-


rzy na frontach II wojny Êwiatowej
obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszka∏a
w Republice Chorwacji Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci polonijnej 11. Laasche Geertjan,

Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI obywatele Republiki S∏owackiej

4. Lončariç Walentyna, za wybitne zas∏ugi w propagowaniu polskiej literatury:

KRZY˚EM OFICERSKIM
obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszka∏a ORDERU ZAS¸UGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
w Republice Indii
za wybitne zas∏ugi w kszta∏towaniu pozytywnego wi- 12. Sedlák Ján,
zerunku Polski w spo∏eczeƒstwie indyjskim
KRZY˚EM KAWALERSKIM
KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ZAS¸UGI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ORDERU ZAS¸UGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
5. s. Maciejczyk Zofia, 13. Čačko Peter, 14. Szigeti László,
Monitor Polski Nr 9 — 159 — Poz. 93 i 94

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa za zas∏ugi w popularyzowaniu polskiej kultury muzycznej


Szwecji
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci polonijnej
21. Onay Gülsin,
KRZY˚EM OFICERSKIM
ORDERU ZAS¸UGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Wschodniej Re-
publiki Urugwaju
15. Rypiƒska-Olsson Maria Jolanta,
za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz upami´tnia-
obywatele Królestwa Szwecji: nia polskiej historii oraz pojednania polsko-˝ydow-
skiego
za wybitne zas∏ugi w promowaniu spraw Polski
KRZY˚EM KAWALERSKIM
KRZY˚EM KOMANDORSKIM Z GWIAZDÑ ORDERU ZAS¸UGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ORDERU ZAS¸UGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ poÊmiertnie
16. Bildt Carl, 22. Benkiel Chana Fajga,

za wybitne zas∏ugi w rozwijaniu polsko-szwedzkiej obywatele Wschodniej Republiki Urugwaju:


wspó∏pracy parlamentarnej
za wybitne zas∏ugi w rozwijaniu polsko-urugwajskiej
KRZY˚EM KAWALERSKIM wspó∏pracy
ORDERU ZAS¸UGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRZY˚EM KAWALERSKIM
17. Gylling Sven Johnny, ORDERU ZAS¸UGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zas∏ugi dla przemian demokratycznych 23. Blasiak José,


w Polsce
za wybitne zas∏ugi w popularyzowaniu polskiej kultu-
KRZY˚EM KOMANDORSKIM ry
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
poÊmiertnie KRZY˚EM KAWALERSKIM
ORDERU ZAS¸UGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
18. Âliwa Bogus∏aw,
24. Cano Yanez de Pankowski Maria Elisa,
obywatele Republiki Turcji:
za zas∏ugi w rozwijaniu polsko-urugwajskiej wspó∏pra-
za wybitne zas∏ugi w popularyzowaniu polskiej kul- cy handlowej
tury
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
KRZY˚EM KAWALERSKIM
ORDERU ZAS¸UGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25. Siccardi Pisano Carlos Javier.

19. Bìret Ìdìl, 20. Sahin


, Seracettin, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

94
Rej. 162/2006

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 paêdziernika 2006 r.

o nadaniu orderu

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- KRZY˚EM KOMANDORSKIM


tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia ORDERU ODRODZENIA POLSKI
16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, Barbara Krafft-Seidner.
z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), za
wybitne zas∏ugi dla kultury polskiej, za osiàgni´cia
w pracy artystycznej, odznaczona zostaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski