You are on page 1of 5

Monitor Polski Nr 6 — 74 — Poz.

72 i 73

72
Rej. 150/2006
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 paêdziernika 2006 r.

o nadaniu odznaczeƒ

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- naszczuk-Nowak Joanna Maria, 37. Gach Jadwiga, 38.
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia Geneja Marta El˝bieta, 39. Grodzka Anna, 40. Guzow-
16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach ska Jadwiga, 41. Ho∏ysz-Ohar El˝bieta, 42. Jaworska
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, Bo˝ena Teresa, 43. Joƒska Jadwiga Teresa, 44. Kalicki
z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz Wojciech Józef, 45. Kanty Barbara, 46. Kaproƒ An-
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na drzej, 47. Kasprzak Kinga Teresa, 48. Kasprzyk-Kolib-
wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, ska Ewa Maria, 49. Kawa Helena, 50. Kierepa Bo˝ena,
wyjàtkowo sumienne wykonywanie obowiàzków wy- 51. Koman Anna Józefa, 52. Konkol Janina Irena, 53.
nikajàcych z pracy zawodowej odznaczeni zostajà: Korneluk El˝bieta, 54. Kot Adam Jan, 55. Kowalczyk
Urszula, 56. Krajewski Krzysztof W∏adys∏aw, 57. Kra-
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI sowska Ma∏gorzata Teresa, 58. Krukowski Andrzej Je-
rzy, 59. Krupa Wanda Teresa, 60. Kuflewska Krystyna
1. Nuckowska Anna, Marta, 61. Kulczyƒska El˝bieta Zofia, 62. Ku∏aj Krysty-
na, 63. Lewandowski Marian, 64. ¸ukasik Henryka Ma-
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI ria, 65. Maciejewska Jolanta Ma∏gorzata, 66. Maj-
chrzak Marta, 67. Ma∏ecka Ewa, 68. Maƒko Maria Wie-
2. Daniel Halina Teresa, 3. Dulniak Krzysztof Jakub,
s∏awa, 69. Mijal Lucyna, 70. Naworol Jolanta, 71. Ne-
4. Grabowska Bogumi∏a Nela, 5. Gronowska Zofia, 6.
steruk Eliza Barbara, 72. Niedabylska Ewa, 73. Ordec-
Kitliƒska Leokadia, 7. s. Konachowicz Krystyna, 8. Kuk
ka Halina, 74. Parka Barbara Ma∏gorzata, 75. Pietras
Danuta, 9. Kurzyna El˝bieta Julia, 10. ¸otys Krystyna
Izabela, 11. Mojsym Gra˝yna, 12. Odój Józefa, 13. Pe- Urszula, 76. PiluÊ Marek, 77. Postolska Jadwiga, 78.
tru Mariola Zofia, 14. Siudak Bogumi∏a, 15. Sowa Wie- Pulikowski Roman Jan, 79. Pyrko Jolanta El˝bieta, 80.
s∏aw, 16. Szpura Andrzej Józef, 17. Wetoszka Anna Rogowska-Misztal Urszula El˝bieta, 81. Romanowski
W∏adys∏awa, Stanis∏aw, 82. Rutkowska Irena, 83. Sienicka Alicja Zo-
fia, 84. S∏omiƒska Jolanta Krystyna, 85. S∏upczyƒski
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI Leszek Krzysztof, 86. Sobiecka Ma∏gorzata, 87. Soko-
∏owska Joanna, 88. Soszka Cezary Szczepan, 89. Sze-
18. Adach Beata, 19. Adzinkiewicz Anna, 20. Anty- làg Bogdan, 90. Szufnara Joanna Urszula, 91. Âwistek-
ga Jolanta Teresa, 21. Bednarowska-Hapak Anna Ma- -Duda Maria Jolanta, 92. Tesarowicz Piotr, 93. Walkie-
rianna, 22. Boruch Andrzej, 23. Brudziƒska El˝bieta Te- wicz-Pu∏a Agnieszka, 94. Wawer Marek Jan, 95. Weso-
resa, 24. Brzozowska Alicja Józefa, 25. Celiƒski Miro- ∏owska Maria Henryka, 96. Wiàcek Anna Ludwika, 97.
s∏aw Jan, 26. Centkowska El˝bieta, 27. Chudoba Doro- Wiciƒski Hubert, 98. Wieluƒska Barbara Ewa, 99. Wo-
ta Maria, 28. Dàbrowska Karolina, 29. Dàbska Joanna, ∏och Jolanta, 100. Ziàbkowska Teresa, 101. Zlot Alicja
30. D∏ugo∏´cki Tadeusz, 31. Domaƒski Czes∏aw Marek, Aniela.
32. Duda-Kalisio Beata, 33. Dudek Maria Krystyna, 34.
Dyda Maria Ma∏gorzata, 35. Dziubicka Irena, 36. Fra- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

73
Rej. 151/2006
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 paêdziernika 2006 r.

o nadaniu odznaczeƒ

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177,
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz
16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na
Monitor Polski Nr 6 — 75 — Poz. 73 i 74

wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wicz-Wróblewska Ma∏gorzata Zofia, 31. Ja∏owiecka
wyjàtkowo sumienne wykonywanie obowiàzków wy- Jadwiga Maria, 32. Jedyk Piotr Bogumi∏, 33. Jurczak
nikajàcych z pracy zawodowej odznaczeni zostajà: Bo˝ena Jadwiga, 34. Just Krzysztof Waldemar, 35.
Juêwicka Krystyna, 36. KazuÊ Marian, 37. Kielar Barba-
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI ra Teresa, 38. Knapska Danuta Jadwiga, 39. Knop Bo-
po raz drugi ˝ena Ma∏gorzata, 40. Kogut Wies∏awa, 41. Kosiƒska-
-Graf Renata, 42. Kowalska Anna Jadwiga, 43. Kraw-
1. Walczak Kazimierz Stanis∏aw, czyk El˝bieta Teresa, 44. Krotoszyƒska Ilona Maria, 45.
Krzywik Urszula Maria, 46. Kubis Halina Krystyna, 47.
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI Kuchciak Bo˝ena Eugenia, 48. Kwiatkowska Barbara
Zofia, 49. Marcinkiewicz Andrzej, 50. Marek Alina, 51.
2. Kolat Józef Zenon, 3. Wa∏ach Gabriela, Meler Maria Jolanta, 52. Micha∏owska Danuta Janina,
53. Mosiewicz Ewa Irena, 54. Nowerska Dorota, 55.
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI No˝ewska Dorota, 56. Og∏oza Jolanta, 57. O˝arek Ma∏-
gorzata, 58. Pawlikowska Renata Bogumi∏a, 59. Pie-
4. Bogus∏awska Teresa, 5. Gruszczyƒska Henryka, trus Ireneusz, 60. Porada-PreÊ Jolanta Anna, 61. Ran-
6. Gur Ilona Violetta, 7. Mazek Krystyna, 8. M´karska dak Zofia, 62. Rejniak El˝bieta, 63. Robert S∏awomir
Barbara, 9. Ol´cki Stanis∏aw, 10. S´dkowski Robert W∏adys∏aw, 64. Rybiƒski Piotr Lech, 65. Rychlewicz
Andrzej, El˝bieta Urszula, 66. Sikora Brygida, 67. Skrzyƒska Ha-
lina Maria, 68. Sowiƒska-Biƒczyk Jolanta, 69. Staliƒ-
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI ska Gra˝yna El˝bieta, 70. Stasiak Izabela Jolanta, 71.
Strzelczyk-Bulska El˝bieta Bo˝enna, 72. Szela El˝bieta
11. Ba∏aziƒska Iwona Barbara, 12. Bielecki Marek Maria, 73. Tarnowska Anna Katarzyna, 74. Tomczak
Wawrzyniec, 13. Bitner ¸ukasz Marian, 14. Blus Ewa Jadwiga, 75. Ubysz Anna Zofia, 76. Walendzik-Rokicka
Jolanta, 15. Brzeziecki Robert Marian, 16. Bugda∏ Ma- Anna Teresa, 77. Wawrzyniak-Licha Halina, 78. Wilczak
rianna, 17. Bzdurska Anna Maria, 18. Chlebicz El˝bieta, 79. Witkowski Marek Zygmunt, 80. Wodziƒ-
Agnieszka, 19. Chmielecka Alicja, 20. Cholewa Wanda, ska Alina Miros∏awa, 81. Wojtkiewicz Teresa, 82. Wój-
21. Czerska Ewa Alicja, 22. Dàbrowska Krystyna, 23. cik Krzysztofa Ma∏gorzata, 83. Wys∏ocka Marzanna, 84.
Dudziƒska Gra˝yna Urszula, 24. Ga∏àzka Kinga, 25. Zas´pa Henryk, 85. ˚egota Cezary.
Gierowski Andrzej Ryszard, 26. Gorz´dowska Iwona,
27. Goêdzik Iwona Ma∏gorzata, 28. Grobelna Dorota
Katarzyna, 29. Gruszczyƒska Joanna Marta, 30. Jacho- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

74
Rej. 152/2006
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 paêdziernika 2006 r.

o nadaniu odznaczeƒ

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- Kamila, 11. Zieliƒska El˝bieta Maria, 12. Zieliƒska Kry-
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia styna,
16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na 13. Adamkiewicz Danuta El˝bieta, 14. Aleksandro-
wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wicz El˝bieta, 15. Antonowicz Alicja Teresa, 16. Anto-
wyjàtkowo sumienne wykonywanie obowiàzków wy- siak El˝bieta, 17. Biesek Iwona, 18. Braun Renata Ma∏-
nikajàcych z pracy zawodowej odznaczeni zostajà: gorzata, 19. ChruÊcik Renata, 20. Cupa∏ Lidia, 21. Czaj-
kowski Bernard Józef, 22. Czarnowska Anna, 23. Dani-
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI szewska Anna Maria, 24. Dàbrowski Leszek, 25. Do-
bucki Marek, 26. Dobysz-Wróbel Danuta, 27. Drelich
1. Grochowska Krystyna, 2. Grubiƒski Krzysztof, 3. Anna Zdzis∏awa, 28. Drwi´ga Teresa, 29. Gertner Ja-
Kuczkowska Maria, 4. Lassota Teresa Halina, 5. Miel- nusz, 30. Gogulska Mariola, 31. Górecka Alicja Ewa,
czarek Barbara El˝bieta, 6. Perlik Barbara, 7. Secemska 32. Gradowska Anna, 33. Grela Jadwiga Cecylia, 34.
Danuta Anna, 8. Wegner-Kowalska Krystyna, 9. Wi- Grzelak Zdzis∏awa, 35. Guzowski Dariusz, 36. Hajduk-
Êniewski Kazimierz Edmund, 10. Zasowska El˝bieta -Kaczmarek Iwona, 37. Janus Maria Halina, 38. Jasie-
Monitor Polski Nr 6 — 76 — Poz. 74 i 75

niecka Maria Joanna, 39. Jaskólska Ma∏gorzata, 40. Barbara, 70. Poturalska Miros∏awa Jadwiga, 71. Przy-
Jendruszewska Henryka, 41. Kalinowska Ma∏gorzata, bylska S∏awomira Janina, 72. Przybysz Barbara Gra˝y-
42. Kalinowski Piotr, 43. Knio∏a Joanna Maria, 44. Ko- na, 73. Regiel Beata Jadwiga, 74. Ronatowski Marcin,
walewska Teresa Kunegunda, 45. Kowalski Mariusz, 75. Rosiak Halina Brygida, 76. Seroczyƒska Ewa Nelly,
46. Krajczewska Wies∏awa Ludmi∏a, 47. Krauze El˝bie- 77. Skonieczka Ewa, 78. S∏oma Barbara, 79. Stani-
ta, 48. Krebel El˝bieta Jolanta, 49. Kubicki Zbigniew szewska-Dàbkowska Alina, 80. Stark Mariusz Jerzy,
Jan, 50. Kwiatkowska Wies∏awa Maria, 51. Lewan- 81. Staszewski Krzysztof, 82. StaÊkiewicz Marzanna,
dowska Ma∏gorzata, 52. Lubomski Jaros∏aw, 53. ¸u- 83. Strom Maria, 84. Strzy˝ewska Barbara El˝bieta, 85.
czak Dorota Katarzyna, 54. ¸uczyƒska Ma∏gorzata Ewa, Szymkowiak Barbara, 86. Âwierczyƒska Donata Stani-
55. Maciejewska Danuta, 56. Majerska Beata Ewa, 57. s∏awa, 87. Wa∏ecka Jolanta Danuta, 88. Waszkiewicz
Matyasik Marzanna Anna, 58. Narczewska Maria, 59. Iwona Anna, 89. Wawrzyn Jerzy, 90. Wilmanowicz Be-
Nieznalska Lidia Jolanta, 60. Nowak Dorota, 61. Obu- ata Ma∏gorzata, 91. Witkowska Urszula, 92. Wojcie-
chowicz Jolanta Teresa, 62. Okoƒ Anna Maria, 63. Pac- chowska Aleksandra, 93. Wojtkowiak Bo˝ena, 94. Zió∏-
-Jankowska El˝bieta, 64. Panas Anna Zofia, 65. Pawlak kowska Krystyna Anna, 95. Zygad∏o Ilona Ewa.
El˝bieta, 66. Paw∏owski Tomasz, 67. Piekarska Krysty-
na Hanna, 68. Pilarska Krystyna, 69. Politowska Maria Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

75
Rej. 153/2006
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 paêdziernika 2006 r.

o nadaniu odznaczeƒ

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- rzena, 28. Hawron Bogus∏awa Maria, 29. Inglot Halina
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia Maria, 30. Jab∏oƒska Bernardeta, 31. Janas-Siciarska
16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach Ma∏gorzata Bo˝ena, 32. Janik Arleta Teresa, 33. Jan-
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, kowska Bo˝ena, 34. Jurecki Piotr Jaros∏aw, 35. Ka-
z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz niewska Zbigniewa Maria, 36. Kasperek Anna Stani-
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na s∏awa, 37. Kita Lidia, 38. Komarnicka Krystyna Teresa,
wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, 39. Konieczna Bernardeta Barbara, 40. Koznarski Kazi-
wyjàtkowo sumienne wykonywanie obowiàzków wy- mierz Jerzy, 41. Kryger Bernardeta, 42. Kubiak Krzysz-
nikajàcych z pracy zawodowej odznaczeni zostajà: tof Marian, 43. Kutypa Gra˝yna Halina, 44. ¸apiƒska
El˝bieta, 45. Matera Zofia Bogumi∏a, 46. Michalska El˝-
bieta Urszula, 47. Mielcarz Henryk Marian, 48. Miezio
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI Krystyna, 49. Nikula Lidia, 50. Nowacka Lidia Daria,
51. Ostrowska Iwona, 52. Palicka Maria Jolanta, 53.
1. Augustyniak Halina, 2. Baucz Aleksandra, 3.
Paszuk Barbara Joanna, 54. Paszuk Józef Waldemar,
Drzewiecka Teresa, 4. Dudkowiak El˝bieta, 5. Grzesz-
55. Pietrzykowska Alina Ma∏gorzata, 56. Piotrowska
czak-Komosiƒska Danuta, 6. Jakubowska Cecylia, 7.
Irena Maria, 57. P∏achecka Maria Jolanta, 58. Potoczna
Korzeniewska Maria, 8. Majewska Wies∏awa, 9. Trze-
ciak Stanis∏aw, 10. Zaorska Ewa, Jolanta Ewa, 59. Pó∏rolniczak Waldemar, 60. Prorok
Dorota Jadwiga, 61. Przymusza∏a Gra˝yna, 62. Reiter
Ma∏gorzata Barbara, 63. Robakiewicz Andrzej, 64. Ro-
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI la Andrzej Józef, 65. Rytelewska Lidia Joanna, 66. Sie-
rotko Anna, 67. Siwek Urszula Katarzyna, 68. Stok∏osa
11. Augustyn Ma∏gorzata Anna, 12. Banik Dorota Tomasz, 69. Szarzyƒska Alicja Maria, 70. Szelà˝ek W∏o-
Izabela, 13. Birecka Wanda, 14. B∏aszkowska Jadwiga, dzimierz, 71. Szulc Sylwia, 72. Szwed Bo˝ena, 73. Âl´-
15. Boƒczak Lucyna Alicja, 16. Ca∏us Teresa, 17. Da- zak Jadwiga Maria, 74. Âwiàder Beata, 75. Tyburska
nielko Gra˝yna Zofia, 18. Denes Iwona Agnieszka, 19. Marzanna El˝bieta, 76. Tyl Mariusz Cezary, 77. Wilim
Dmytruk Ewa, 20. Domachowska Regina Halina, 21. Anna Maria, 78. Wirga-Ko∏ecka Zofia, 79. Wojnowska
Domaracka Ma∏gorzata, 22. Doner-Machaczek Anna Wanda Zofia, 80. Zieliƒska Wies∏awa Janina.
Barbara, 23. Drost Bo˝ena Teresa, 24. Ga∏ecka Ewa
Violetta, 25. GawryÊ Krystyna Jolanta, 26. Gerszberg
Liliana Aleksandra, 27. Goêdzikowska-Powroênik Ma- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
Monitor Polski Nr 6 — 77 — Poz. 76 i 77

76
Rej. 154/2006
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 paêdziernika 2006 r.

o nadaniu odznaczeƒ

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- Ma∏gorzata, 43. Komisaruk Romana Aleksandra, 44.
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia Kopera Teresa Maria, 45. Koszelak Marek Jan, 46. Ko-
16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach walik Wies∏awa, 47. Kozak Bo˝ena Danuta, 48. Kriger
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, Jolanta Maria, 49. Kulik Zbigniew, 50. Kurowska Irena,
z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz 51. Laudaƒska Krystyna Marta, 52. Lemisiewicz Rena-
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na ta, 53. Lewandowska Jolanta, 54. Lichnerowicz Zdzi-
wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, s∏awa Teresa, 55. Litwin Bronis∏awa Mieczys∏awa, 56.
wyjàtkowo sumienne wykonywanie obowiàzków wy- ¸uczak Adela Teresa, 57. MagryÊ-Walczak Alina Maria,
nikajàcych z pracy zawodowej odznaczeni zostajà: 58. Magulska Iwona, 59. Maleƒczyk Barbara Danuta,
60. Marsza∏kowska Ewa El˝bieta, 61. Matocha El˝bie-
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI ta, 62. Mechlik Ryszard Henryk, 63. Milewska Ewa Te-
resa, 64. MiÊ Wioletta Ma∏gorzata, 65. Molenda Kry-
1. Abakanowicz Maria Magdalena, 2. Gawin ¸ucja styna Anna, 66. Moskal Ireneusz, 67. Naro˝na Maria
Maria, 3. Jóskowski Zygmunt, 4. Kazimierczyk Leszek, El˝bieta, 68. Okraszewska Barbara Ma∏gorzata, 69. Pa-
5. Krynicka Krystyna, 6. Krzemiƒska Irena, 7. ¸awryno- cholczyk Tadeusz, 70. Pietrzak Teresa, 71. Plata Lucy-
wicz-Dobek Jolanta, 8. Piotrowska El˝bieta Krystyna, na, 72. Plichta Hanna, 73. Pob∏ocki Wojciech Kazi-
9. Prymus-Przychodniak Gra˝yna Ewa, 10. RaÊ Lech, mierz, 74. Prokopów Alicja Maria, 75. Pruski Marek,
11. Stankiewicz Iwona, 12. SzczeÊ Tadeusz, 13. Wit- 76. Prystupa Barbara Ma∏gorzata, 77. Ptasiƒska-Woje-
kowska Krystyna, woda Anna, 78. Rozwadowski Ryszard, 79. Skrzecz-
kowska Krystyna Maria, 80. S∏omian-Juszczak Jolan-
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI ta, 81. S∏upikowska Lucyna Teresa, 82. Sobuƒ Bo˝ena,
83. Stoltmann Wioletta Hanna, 84. Stopow Beata El˝-
14. Anisimowicz Zbigniew, 15. Antczak Miros∏awa, bieta, 85. Sumis∏awska Anna Ewa, 86. Szczygielski An-
16. Bednarowicz Teresa, 17. Bembenek Katarzyna Te- drzej, 87. Szymborska El˝bieta, 88. Szynaka Anna, 89.
resa, 18. Bojanowska El˝bieta Jolanta, 19. Braun Jo- Âcibek Anna, 90. Âwiàtek Ryszard, 91. Tyszkiewicz
lanta Aleksandra, 20. Burant Gra˝yna, 21. Chabior An- Iwona Halina, 92. Ulewicz-KaraÊ Lucyna, 93. Urban
na Ewa, 22. Chrapkowska Ewa, 23. Cyganowicz Maria Krystyna ¸ucja, 94. Wagner Jolanta Maria, 95. Waliƒ-
Jolanta, 24. Czaja Marek, 25. Dereƒ Anna, 26. Doktór ska Leonarda Zofia, 96. Walkusz Gabriela Gra˝yna,
Alina, 27. Dolata Hanna, 28. Filimoniak Mariusz Adam, 97. Warmowska Ma∏gorzata, 98. Widziƒska Barbara,
29. Gawlik Czes∏aw W∏adys∏aw, 30. G´barowska Ewa, 99. Wojtas-Paliƒska Danuta, 100. Wo∏odkiewicz Maria,
31. Greczuk Marcin, 32. Groen Maria Regina, 33. Gru- 101. Wróbel Gra˝yna, 102. Wysokiƒski W∏odzimierz,
dziƒska Dorota, 34. Grzemska Ewelina Zofia, 35. Ha- 103. Wyszogrodzka Aleksandra, 104. Zakaszewska
lasz Grzegorz, 36. Jakóbik Maria Halina, 37. Jankow- Ma∏gorzata Irena, 105. Zamojdzin Teresa, 106. Zawada
ska Danuta Stanis∏awa, 38. Józefowicz Ma∏gorzata, 39. Tadeusz, 107. Zielonka Hanna El˝bieta.
Kasprzak Anna, 40. Kàkol-Osóbka Bo˝ena Barbara, 41.
Ko∏akowska Beata Krystyna, 42. Ko∏tuniak Jolanta Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

77
Rej. 155/2006
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 paêdziernika 2006 r.

o nadaniu odznaczeƒ

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- wyjàtkowo sumienne wykonywanie obowiàzków wy-
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia nikajàcych z pracy zawodowej odznaczeni zostajà:
16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na 1. Augustyn El˝bieta, 2. Chrapkiewicz Krystyna,
wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, 3. Gorzula Ma∏gorzata Teresa, 4. Siadek Stanis∏aw
Monitor Polski Nr 6 — 78 — Poz. 77 i 78

Marian, 5. Skoczeƒ Janina, 6. Wallach Wies∏awa W∏a- Barbara, 76. Jajkiewicz Marek Zbigniew, 77. Jakimko
dys∏awa, Andrzej Artur, 78. Jaworski Józef Franciszek, 79. Ka-
d∏ubicka Danuta, 80. KaliÊ Renata Barbara, 81. Karcz-
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI marzyk Krystyna Maria, 82. Kaspera Lidia Gra˝yna, 83.
Kasperek Bogumi∏a, 84. Kleczkiewicz Jerzy, 85. Kory-
7. B´benek Anna Gra˝yna, 8. Chwa∏a Ewa Maria, 9. cik Danuta, 86. Kotyla Halina Urszula, 87. Kramarczyk
Ciesielczyk Ewa, 10. Cudzich Magdalena Zofia, 11. Zofia Stanis∏awa, 88. Kruszyna Danuta Ma∏gorzata, 89.
Czeczótka Anna, 12. Czerwiƒska Alina Irena, 13. Dzie- Kuênik-Urban Ma∏gorzata El˝bieta, 90. ¸u˝ecka-Pawlik
dzic Janina Antonina, 14. Dzi´giel Anna Maria, 15. Ma∏gorzata Helena, 91. Matla Maria Halina, 92. Ma-
Ewert Ryszard Wawrzyniec, 16. Faruga Barbara Zofia, tuszczak Józefa, 93. Matyka-Sadaj Maria, 94. Michna
17. Fidelus Anna Michalina, 18. Flakowicz Irena, 19. Grzegorz Lucjan, 95. Mi´tka Beata, 96. Mol Halina, 97.
Gawron Ferdynand, 20. Gàgola El˝bieta Maria, 21. Mróz Aleksandra Kazimiera, 98. Niedenthal Jerzy, 99.
Gonciarczyk Magdalena Józefa, 22. Jarosz Jan, 23. Ka- Nowak Jadwiga, 100. Nowak S∏awomir Piotr, 101.
recki Franciszek, 24. Kowalczyk Wojciech Maciej, 25. Oboza Monika, 102. Okoƒski Ryszard, 103. Pasternak
Krasuska-Potaczek Regina, 26. Kurdziel Stanis∏aw Cze- Iwona Mariola, 104. Pawlikowska-Wójcicka Anna Ma-
s∏aw, 27. Kwapniewska Zofia, 28. ¸ysoƒ Zdzis∏awa, 29. ria, 105. Paw∏owska Wies∏awa, 106. Piàtkowska Rena-
Matysiak Wiktor, 30. Mazur Zofia, 31. MyÊliwiec El˝- ta Ewa, 107. Piotrowska Barbara Anna, 108. Piszczek
bieta Maria, 32. Osikowicz Zbigniew Jan, 33. Piskorz Marta Barbara, 109. Popiela Maria Jolanta, 110. Pre-
Halina, 34. P∏ywacz El˝bieta Krystyna, 35. Potyra∏o Ol- gler Anna Izabella, 111. Ptasznik Agata Halina, 112.
ga Anna, 36. Ratuszny Ilona Aniela, 37. Rojewska Zo-
Rajtar Lucyna Ma∏gorzata, 113. Rechowicz-Król Kry-
fia Anna, 38. Âwi´szek Józefa Apolonia, 39. Tarnow-
styna, 114. Rosó∏ Wies∏awa Janina, 115. Rydzoƒ Ma-
ska Jolanta, 40. Tomczyk Krystyna Agnieszka, 41.
ria, 116. Sabik Dorota Maria, 117. Sikora Zuzanna, 118.
Udziela El˝bieta Maria, 42. Urbaniak Miko∏aj Kazi-
mierz, 43. Walczak Marek, 44. Waradzyn Teresa Maria, Siwiec-Bednarczyk Lucyna El˝bieta, 119. Sokólska-Py-
45. Witkowska Zofia Krystyna, 46. Witkowski Andrzej zik Renata Joanna, 120. Stalmach-Krzyworzeka Maria,
Jan, 47. Wojciechowska Barbara, 48. Wójcik Marta, 49. 121. Staƒczyk Jacek, 122. Stawarz Jan Eugeniusz, 123.
Wrona Krystyna Magdalena, Surdej Ryszard, 124. Szarek-Wiertel Urszula, 125.
Szlanta Andrzej Grzegorz, 126. Tatara Ma∏gorzata Sta-
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI nis∏awa, 127. Tota Piotr Stanis∏aw, 128. Wadowska Ur-
szula, 129. Waligóra-D∏ubisz Ewa Franciszka, 130. Wa-
50. Armatys Lucyna, 51. Baƒdura Andrzej W∏ady- locha Gra˝yna, 131. WaluÊ Krzysztof Adam, 132. Wan-
s∏aw, 52. Basaraba Agata Magdalena, 53. Bednarek dzel-Kluczewska Agata Teresa, 133. Wierzcho∏ek-Ka-
Anna, 54. Biela Maria Janina, 55. Bielut El˝bieta, 56. miƒska Irena, 134. Witkowska Ma∏gorzata Zdzis∏awa,
Biernat Anna, 57. Blicharz Urszula, 58. Bochnak Maria, 135. Wolna Jolanta Iwona, 136. Woênicki Piotr To-
59. Brania Cecylia Katarzyna, 60. Cetnarowska Teresa masz, 137. Wróbel Maria Ma∏gorzata, 138. Zagórska
Maria, 61. Czepiec Barbara Stanis∏awa, 62. Darowska Dorota Ewa, 139. Zakrzewska El˝bieta Anna, 140. Za-
Halina Eleonora, 63. DàbroÊ Stanis∏aw Jan, 64. Droz- niewska Teresa, 141. Zgrzebnicki Jacek Maria, 142.
dowicz Iwona Beata, 65. Dudek-Szpara Dorota Irena, Zieliƒska Barbara Aneta, 143. Zieliƒski Pawe∏, 144. Zo-
66. Fidyk Zofia Teresa, 67. Franik Maria, 68. GabryÊ lich Stanis∏awa Anna, 145. Zygmunt Joanna, 146. ˚a-
Barbara Regina, 69. Gryêlak Barbara ¸ucja, 70. Grzesik biƒska Alicja Maria.
Maria, 71. Gwi˝d˝ Gra˝yna, 72. Hajduga Bogdan Tade-
usz, 73. Hajdu∏a Anna Daria, 74. Heród Zofia, 75. Hyla Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

78
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 19 stycznia 2007 r.

w sprawie przeci´tnej Êredniorocznej ceny zbytu 1 Mg w´gla kamiennego w asortymencie Orzech II


z 2006 r., skorygowanej o przewidywany wskaênik wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych na 2007 r.

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 28 listo- poz. 2037, z 2005 r. Nr 150, poz. 1250 oraz z 2006 r.
pada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa w´gla ka- Nr 249, poz. 1835) og∏asza si´, co nast´puje:
miennego w latach 2003—2006 (Dz. U. Nr 210,
Przeci´tna Êrednioroczna cena zbytu 1 Mg w´gla
——————— kamiennego w asortymencie Orzech II w 2006 r. wyno-
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo- si∏a 326,92 z∏, a po skorygowaniu o przewidywany na
wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzà- 2007 r. wskaênik wzrostu cen towarów i us∏ug kon-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. sumpcyjnych — wynosi 333,13 z∏.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909). Minister Gospodarki: P. G. Woêniak