You are on page 1of 12

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Warszawa, dnia 18 czerwca 2007 r. Nr 37
TREÂå:
Poz.:

UMOWA MI¢DZYNARODOWA

426 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Kirgiskiej o wspó∏-
pracy gospodarczej, sporzàdzona w Krynicy dnia 7 wrzeÊnia 2006 r. . . . . . . 1141

427 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy mi´-
dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Kirgiskiej o wspó∏pracy gospo-
darczej, sporzàdzonej w Krynicy dnia 7 wrzeÊnia 2006 r. . . . . . . . . . 1153

OBWIESZCZENIE

428 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 6 czerwca 2007 r. o zwolnieniu stanowiska s´dziowskiego 1153

KOMUNIKAT

429 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie dzia∏ania „Przeniesienie statków do kra-
jów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia” w ramach Sektorowego Programu Operacyj-
nego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” . . . . . . . . . . . 1154

426
UMOWA

mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Kirgiskiej o wspó∏pracy gospodarczej,

sporzàdzona w Krynicy dnia 7 wrzeÊnia 2006 r.

Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzàd Republiki dà˝àc do dalszego umacniania i rozwoju stosun-
Kirgiskiej, zwane dalej „Umawiajàcymi si´ Stronami”, ków gospodarczych mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà
a Republikà Kirgiskà,
kierujàc si´ postanowieniami Deklaracji o rozwoju
przyjaznych stosunków i wzajemnie korzystnej wspó∏- uzgodni∏y, co nast´puje:
pracy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Kir-
giskà, podpisanej w dniu 19 listopada 1998 r. w War- Artyku∏ 1
szawie,
1. Umawiajàce si´ Strony sprzyjaç b´dà rozwojowi
uwzgl´dniajàc postanowienia umów mi´dzynaro- wzajemnie korzystnej wspó∏pracy gospodarczej,
dowych w dziedzinie wspó∏pracy gospodarczej, które zgodnie z prawem obowiàzujàcym w paƒstwach
wià˝à paƒstwa Umawiajàcych si´ Stron, Umawiajàcych si´ Stron.

majàc na uwadze cz∏onkostwo Rzeczypospolitej 2. Wspó∏praca realizowana w ramach niniejszej


Polskiej w Unii Europejskiej, umowy b´dzie ukierunkowana na:
Monitor Polski Nr 37 — 1142 — Poz. 426

1) wykorzystanie potencja∏u gospodarczego dla Artyku∏ 4


wzmocnienia dwustronnych stosunków gospo-
darczych; Umawiajàce si´ Strony, zgodnie z prawem obo-
wiàzujàcym w paƒstwach Umawiajàcych si´ Stron,
2) intensyfikacj´ dwustronnych stosunków gospo- b´dà dokonywaç wymiany informacji w zakresie:
darczych, w szczególnoÊci w sferze wymiany han-
dlowej, inwestycji, innowacji i finansowania 1) prawa regulujàcego: warunki dzia∏alnoÊci gospo-
przedsi´wzi´ç gospodarczych. darczej, inwestycje, standaryzacj´, certyfikacj´,
warunki udzielania licencji, koncesji i zezwoleƒ,
Artyku∏ 2 ochron´ w∏asnoÊci intelektualnej i przemys∏owej,
praw autorskich i pokrewnych oraz inne dziedziny
Wspó∏praca, o której mowa w artykule 1, b´dzie stanowiàce przedmiot wzajemnego zainteresowa-
realizowana poprzez: nia;
1) rozwój wspó∏pracy mi´dzy podmiotami gospo- 2) przedsi´wzi´ç sprzyjajàcych zacieÊnieniu kontak-
darczymi paƒstw Umawiajàcych si´ Stron; tów mi´dzy podmiotami gospodarczymi paƒstw
Umawiajàcych si´ Stron, w tym w zakresie prze-
2) projektowanie, budow´, odbudow´ oraz moderni-
zacj´ w zakresie technologicznym obiektów przez prowadzania wystaw, targów i misji gospodar-
podmioty gospodarcze jednego z paƒstw Uma- czych.
wiajàcych si´ Stron na terytorium drugiego paƒ-
stwa Umawiajàcej si´ Strony lub wspólne wyst´- Artyku∏ 5
powanie podmiotów gospodarczych paƒstw
Umawiajàcych si´ Stron na ich terytoriach lub na 1. Umawiajàce si´ Strony powo∏ajà Polsko-Kirgi-
terytoriach paƒstw trzecich; skà Komisj´ Mi´dzyrzàdowà do spraw Wspó∏pracy
Gospodarczej, zwanà dalej „Komisjà”.
3) wdra˝anie mechanizmów zwiàzanych z finanso-
waniem, ubezpieczaniem oraz udzielaniem gwa- 2. Do zadaƒ Komisji nale˝y w szczególnoÊci:
rancji dla przedsi´wzi´ç gospodarczych;
1) dokonywanie okresowych przeglàdów i ocen sta-
4) wspó∏dzia∏anie w dziedzinie certyfikacji i standary- nu wspó∏pracy gospodarczej;
zacji;
2) identyfikacja problemów ograniczajàcych rozwój
5) sprzyjanie kontaktom mi´dzy organizacjami wspó∏pracy gospodarczej i proponowanie odpo-
paƒstw Umawiajàcych si´ Stron zrzeszajàcymi wiednich dzia∏aƒ w celu ich eliminacji;
podmioty gospodarcze;
3) przygotowywanie propozycji zmierzajàcych do
6) rozwój us∏ug konsultingowych, prawnych, banko- dalszego rozwoju wspó∏pracy gospodarczej;
wych i technicznych, w tym wspomagajàcych re-
alizacj´ projektów inwestycyjnych na terytorium 4) omawianie spraw spornych dotyczàcych stosowa-
obydwu paƒstw Umawiajàcych si´ Stron, a tak˝e nia lub interpretacji niniejszej umowy.
paƒstw trzecich;
3. Komisja sk∏ada si´ z sekcji polskiej i kirgiskiej,
7) tworzenie korzystnych warunków dla organizacji pod przewodnictwem przewodniczàcych. Ka˝da
i przeprowadzania targów, wystaw, seminariów z Umawiajàcych si´ Stron powo∏uje przewodniczàce-
i innych przedsi´wzi´ç, których celem jest aktywi- go sekcji. Ka˝dy z przewodniczàcych powo∏uje zast´p-
zacja wspó∏pracy gospodarczej; c´ i sekretarza sekcji. Dla rozpatrzenia spraw szczegó-
∏owych Komisja w ramach swojej kompetencji mo˝e
8) wymian´ doÊwiadczeƒ w zakresie stabilnego roz- tworzyç grupy robocze, okreÊlajàc ich zadania.
woju gospodarki paƒstw Umawiajàcych si´ Stron,
w tym wymian´ delegacji i ekspertów w obszarze 4. Posiedzenia Komisji przeprowadzane b´dà
gospodarki i handlu; w miar´ potrzeby, co najmniej raz na rok, kolejno
9) rozwój wspó∏pracy w dziedzinie turystyki. w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Kirgiskiej.
Z inicjatywy ka˝dego z przewodniczàcych mo˝e byç
Artyku∏ 3 zwo∏ane nadzwyczajne posiedzenie Komisji lub zaini-
cjowane spotkanie przewodniczàcych.
1. W∏aÊciwe organy Umawiajàcych si´ Stron b´dà
sprzyjaç tworzeniu i dzia∏alnoÊci przedstawicielstw, Przewodniczàcy sekcji dokonujà uzgodnieƒ mi´-
oddzia∏ów, a tak˝e innych jednostek prowadzàcych dzy sobà w sprawie zwo∏ania kolejnego posiedzenia
dzia∏alnoÊç gospodarczà. Komisji i porzàdku obrad w terminie nieprzekraczajà-
cym 1 miesiàca przed przewidywanym posiedzeniem.
2. Zasady tworzenia i prowadzenia dzia∏alnoÊci W uzgodnieniu mi´dzy przewodniczàcymi do porzàd-
przez przedstawicielstwa, oddzia∏y i inne jednostki ku obrad mogà byç wniesione uprzednio nieprzewi-
prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà okreÊla prawo dziane kwestie. Na posiedzenie Komisji ka˝da z sekcji,
obowiàzujàce w paƒstwie Umawiajàcej si´ Strony, na wed∏ug swego uznania, mo˝e zapraszaç doradców
którego terytorium prowadzà one dzia∏alnoÊç. i ekspertów.
Monitor Polski Nr 37 — 1143 — Poz. 426

5. Z posiedzenia Komisji sporzàdzany jest protokó∏ Artyku∏ 7


w j´zyku polskim, rosyjskim i kirgiskim.
1. Niniejsza umowa wchodzi w ˝ycie z dniem
6. Sprawy zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Komisji w okre- otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia
sie mi´dzy jej posiedzeniami omawiane sà w trybie o wykonaniu przez Umawiajàce si´ Strony procedur,
roboczym przez przewodniczàcych sekcji lub na ich koniecznych do wejÊcia jej w ˝ycie.
polecenie przez ich zast´pców i sekretarzy. 2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokre-
Êlony i obowiàzuje do up∏ywu 6 miesi´cy od dnia
7. Tryb pracy Komisji okreÊla regulamin przez nià otrzymania przez jednà z Umawiajàcych si´ Stron pi-
ustanowiony. semnego powiadomienia drugiej Umawiajàcej si´
Strony o zamiarze jej wypowiedzenia.
Artyku∏ 6
3. Za wzajemnà zgodà Umawiajàcych si´ Stron do
1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajà niniejszej umowy mogà byç wprowadzane zmiany
praw i zobowiàzaƒ Umawiajàcych si´ Stron wynikajà- i uzupe∏nienia w formie odr´bnych protoko∏ów stano-
cych z umów mi´dzynarodowych, których stronami sà wiàcych jej integralnà cz´Êç i wchodzàcych w ˝ycie
Rzeczpospolita Polska lub Republika Kirgiska, oraz w trybie okreÊlonym w ust´pie 1 niniejszego artyku∏u.
z ich przynale˝noÊci do organizacji mi´dzynarodo- Sporzàdzono w Krynicy dnia 7 wrzeÊnia 2006 r.,
wych. w dwóch egzemplarzach, ka˝dy w j´zykach polskim,
kirgiskim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty majà
2. Umowa o Partnerstwie i Wspó∏pracy ustana- jednakowà moc. W razie rozbie˝noÊci przy interpreta-
wiajàca partnerstwo pomi´dzy Wspólnotami Euro- cji postanowieƒ niniejszej umowy tekst w j´zyku ro-
pejskimi i ich paƒstwami cz∏onkowskimi, z jednej syjskim b´dzie uwa˝any za rozstrzygajàcy.
strony, a Republikà Kirgiskà, z drugiej strony, podpi-
sana w Brukseli dnia 9 lutego 1995 r., wraz z jej Z upowa˝nienia Rzàdu Z upowa˝nienia Rzàdu
wszystkimi póêniejszymi zmianami i uzupe∏nieniami, Rzeczypospolitej Polskiej Republiki Kirgiskiej
ma pierwszeƒstwo w zakresie spraw obj´tych niniej-
szà umowà.

3. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajà


praw i zobowiàzaƒ Rzeczypospolitej Polskiej wynikajà-
cych z jej cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.
Monitor Polski Nr 37 — 1144 — Poz. 426
Monitor Polski Nr 37 — 1145 — Poz. 426
Monitor Polski Nr 37 — 1146 — Poz. 426
Monitor Polski Nr 37 — 1147 — Poz. 426
Monitor Polski Nr 37 — 1148 — Poz. 426
Monitor Polski Nr 37 — 1149 — Poz. 426
Monitor Polski Nr 37 — 1150 — Poz. 426
Monitor Polski Nr 37 — 1151 — Poz. 426
Monitor Polski Nr 37 — 1152 — Poz. 426