You are on page 1of 3

Monitor Polski Nr 82 — 3702 — Poz.

869, 870 i 871

869
Rej. 122/2007
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2007 r.

o nadaniu orderów i odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospo- KRZY˚EM OFICERSKIM


litej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy ORDERU ODRODZENIA POLSKI
z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznacze-
niach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, 1. Hendler Julian Antoni, 2. R´balski Aleksander,
poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, 3. Wycech Stanis∏aw,
poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194,
poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, za zas∏ugi w propagowaniu historii Polski
poz. 848) odznaczeni zostajà:
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci Rzeczypospoli-
tej Polskiej, za dzia∏alnoÊç kombatanckà i spo∏ecznà 4. Kasprzyk Jan Józef.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

870
Rej. 132/2007
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 sierpnia 2007 r.

o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- KRZY˚EM OFICERSKIM


tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy ORDERU ODRODZENIA POLSKI
z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznacze- 1. p∏k Micha∏owski Ryszard, 2. p∏k Misiuk Eugeniusz,
niach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101,
poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, KRZY˚EM KAWALERSKIM
poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, ORDERU ODRODZENIA POLSKI
poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, 3. p∏k Bàk Tomasz Kazimierz, 4. p∏k Grochola Woj-
poz. 848), za wybitne zas∏ugi dla umacniania suwe- ciech W∏adys∏aw, 5. Pe∏ka Ryszard, 6. kmdr por. Przy-
rennoÊci i obronnoÊci kraju, odznaczeni zostajà: sta∏ Zenon.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

871
Rej. 117/2007
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 sierpnia 2007 r.

o nadaniu odznaczeƒ

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz
16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, zostajà:
Monitor Polski Nr 82 — 3703 — Poz. 871

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ryszard Zygmunt, 43. W∏os Wies∏aw Marian, 44. Wo-
siek Leszek,
za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo-
wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej na wniosek Wojewody ¸ódzkiego
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
za zas∏ugi w pracy zawodowej i dzia∏alnoÊci spo∏ecz-
1. Czyran Jerzy Micha∏, 2. Garasiƒska Joanna, nej na rzecz ochrony Êrodowiska:
3. Jedlewski Krzysztof Adam, 4. Kuchta Agata Krysty-
na, 5. Lange-BanaÊ Ma∏gorzata Maria, 6. ¸apiƒski SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
Mariusz, 7. Nowak-Zakrzewska Aleksandra Krystyna,
8. Olszewska-Budzik Justyna, 9. St´pieƒ Zdzis∏aw, 45. Wis∏awski W∏adys∏aw,
10. Widera-Sanjines Tatiana Maria,
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
na wniosek Ministra Sportu
46. Bardelski Zenon Stanis∏aw, 47. B∏oƒski Piotr
za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz rozwoju i upowszech- Roman, 48. Bryszewski Zygmunt, 49. Czarnecki
niania sportu: Krzysztof, 50. Dworakowski Andrzej, 51. Kostrzewa
Andrzej, 52. Nowak Marek Bogdan, 53. Olejniczak
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI Zenon Jan, 54. Powalisz Aleksander, 55. Surmacki
11. Drogowski Jan Tadeusz, 12. Pieczora Kazi- Krzysztof Pawe∏, 56. Sztark Krzysztof Anatol, 57. Tom-
mierz, 13. Zagalski Zbigniew, 14. Zupa Marian Stefan, czak Maria Melania,

SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI na wniosek Wojewody Opolskiego


15. Niewitecka Bo˝ena Kazimiera, 16. Turski Marian za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo-
Zbigniew, 17. Wawrzyn Antoni,
wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
18. Bukaczewski Adam, 19. Gontarczyk Leszek, 20.
Grzesikiewicz Kazimierz, 21. Jaczewski Marek, 22. Ka- 58. Mierzwiƒski Zygmunt Stanis∏aw,
∏u˝a Mieczys∏aw, 23. Makarewicz Jan, 24. Paw∏owski
Marek, 25. Siwiƒski Zdzis∏aw, 26. Tymiƒski Wies∏aw,
na wniosek Wojewody Podkarpackiego
na wniosek Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji za zas∏ugi w pracy zawodowej i dzia∏alnoÊci na rzecz
rozwoju bibliotekarstwa
za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo-
wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI 59. Piotrowska Halina, 60. Turek Stanis∏aw,

27. m∏. insp. Ciepiela Wies∏aw Jan,


na wniosek Wojewody Pomorskiego:
na wniosek Wojewody DolnoÊlàskiego
za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz osób niepe∏nospraw-
za zas∏ugi w pracy zawodowej i dzia∏alnoÊci spo∏ecznej: nych:

Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

28. Jarosiƒska Urszula, 29. Kret Micha∏, 61. Chuchla Tomasz Jan,

SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI


30. Dudziƒski Czes∏aw, 31. Ka∏amoniak Anna Ma- 62. Biliƒska Dorota Zofia, 63. Âwiàtek-Brzeziƒski
ria, 32. ˚ytkiewicz-Jaruga Danuta, Krzysztof,
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
za zas∏ugi w pracy zawodowej i dzia∏alnoÊci spo∏ecz-
33. Grabowski W∏adys∏aw, 34. Kasprzyk Tadeusz, nej:
35. Konopski Adam, 36. Kozyrski Ryszard, 37. Krzos
Ryszard Henryk, 38. Kuta Kazimierz Stanis∏aw, Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
39. Onyszko Leszek Wojciech, 40. Soko∏owski Maciej
Piotr, 41. Szyngier Ryszard Andrzej, 42. Twarowski 64. Piontek Henryk,
Monitor Polski Nr 82 — 3704 — Poz. 871 i 872

SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo-


wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej
65. Bazylczyk Henryk, 66. Knitter Jerzy, 67. Sewe-
ryn Andrzej, BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo- 75. Ga∏àzka Andrzej W∏odzimierz, 76. Pietkiewicz
Tadeusz, 77. Siwiec Andrzej Józef, 78. Ufel Magdalena
wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej
Barbara,

BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI na wniosek Wojewody Âwi´tokrzyskiego

68. Zieliƒski Janusz Wies∏aw, za zas∏ugi w pracy zawodowej i dzia∏alnoÊci spo∏ecznej:

na wniosek Wojewody Âlàskiego: Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

za zas∏ugi w pracy zawodowej i dzia∏alnoÊci na rzecz 79. Dzioba Ireneusz,


rozwoju przemys∏u farmaceutycznego:
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI 80. Baraƒski Jan Józef, 81. Chmielewska Barbara
Cecylia, 82. Jara Jadwiga,
69. Âliwiƒska Anna El˝bieta, 70. Czajka Lidia Jad-
wiga, BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
83. Chorab Marta Marzanna, 84. Chrzelest Ma∏go-
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI rzata Maria, 85. Grzegorski Mieczys∏aw, 86. Malinow-
ski Stanis∏aw Jan, 87. st. asp. Pastuszka Miros∏aw,
71. Bu∏aÊ Lucyna Irena, 72. Majewska Izabela, 73.
Majka Krzysztof Jan, na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zas∏ugi w pracy zawodowej i dzia∏alnoÊci na rzecz za zas∏ugi w pracy zawodowej i dzia∏alnoÊci spo∏ecznej
ratownictwa górniczego
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI 88. Koczkodaj Janusz.

74. Hutny Jan, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

872
Rej. 121/2007
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2007 r.

o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- KRZY˚EM KAWALERSKIM


tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia ORDERU ODRODZENIA POLSKI
16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach poÊmiertnie
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177,
z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, 1. Antonowicz Marcin, 2. Barchaƒski Emil Piotr,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz 3. Przemyk Grzegorz.
z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne
zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz przemian demokratycz-
nych w Polsce, odznaczeni zostajà Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski