You are on page 1of 4

Mariusz

Lachowski
2009.06.24
12:37:11
Monitor Polski Nr 37 — 1934 — +02'00' Poz. 573

573
POROZUMIENIE

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu zakresu ruchu
w drogowym przejÊciu granicznym Go∏dap—Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych

l
w paƒstwach trzecich

.p
Ministerstwo Spraw Zagranicznych kresu ruchu w drogowym przejÊciu granicznym Go∏-
Rzeczypospolitej Polskiej dap—Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych
w paƒstwach trzecich.
DPT I 2265-23-2007/cz/224
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo-
Ambasada Federacji Rosyjskiej litej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyra˝enia
w Warszawie zgody na powy˝sze przez Rzàd Federacji Rosyjskiej,

ov
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo- niniejsza nota wraz z odpowiedzià na nià stanowi∏y
litej Polskiej przesy∏a wyrazy szacunku Ambasadzie Porozumienie mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Pol-
Federacji Rosyjskiej w Warszawie i ma zaszczyt zapro- skiej a Rzàdem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu za-
ponowaç, na podstawie artyku∏u 1 ust´p 4 Umowy kresu ruchu w drogowym przejÊciu granicznym Go∏-
mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem dap—Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych
Federacji Rosyjskiej w sprawie przejÊç granicznych, w paƒstwach trzecich, które wejdzie w ˝ycie po up∏y-
sporzàdzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r., oraz wie 14 dni od dnia otrzymania noty stanowiàcej pozy-
w nawiàzaniu do ustaleƒ z posiedzenia Komisji ds. tywnà odpowiedê.
PrzejÊç Granicznych Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo-
l.g
Wspó∏pracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Ob-
wodem Kaliningradzkim, które odby∏o si´ w dniach
13—14 listopada 2006 r. w Zielonogradzku, zawarcie
Porozumienia mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Pol-
litej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowiç Ambasa-
dzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie wyrazy swoje-
go wysokiego powa˝ania.

skiej a Rzàdem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu za- Warszawa, dnia 7 sierpnia 2007 r.

Ambasada Federacji Rosyjskiej niniejsza nota wraz z odpowiedzià na nià stanowi∏y


w Warszawie Porozumienie mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Pol-
rc
skiej a Rzàdem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu za-
Nr 114/n kresu ruchu w drogowym przejÊciu granicznym Go∏-
Ministerstwo Spraw Zagranicznych dap—Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych
Rzeczypospolitej Polskiej w paƒstwach trzecich, które wejdzie w ˝ycie po up∏y-
wie 14 dni od dnia otrzymania noty stanowiàcej pozy-
Ambasada Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospoli- tywnà odpowiedê.
tej Polskiej przesy∏a wyrazy szacunku Ministerstwu
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo-
w.

Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma


zaszczyt potwierdziç otrzymanie noty Ministerstwa litej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowiç Ambasa-
Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej dzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie wyrazy swoje-
nr DPT I 2265-23-2007/cz/224 z dnia 7 sierpnia 2007 r. go wysokiego powa˝ania.”.
o nast´pujàcej treÊci: Ambasada w imieniu Rzàdu Federacji Rosyjskiej
„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypo- potwierdza zgod´ Strony rosyjskiej na przedstawione
spolitej Polskiej przesy∏a wyrazy szacunku Ambasa- w nocie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczy-
dzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie i ma zaszczyt pospolitej Polskiej nr DPT I 2265-23-2007/cz/224 z dnia
7 sierpnia 2007 r.
ww

zaproponowaç, na podstawie artyku∏u 1 ust´p 4 Umo-


wy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzà- Wspomniana nota Ministerstwa wraz z niniejszà
dem Federacji Rosyjskiej w sprawie przejÊç granicz- notà Ambasady b´dàcà odpowiedzià stanowià Poro-
nych, sporzàdzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r., zumienie mi´dzy Rzàdem Federacji Rosyjskiej a Rzà-
oraz w nawiàzaniu do ustaleƒ z posiedzenia Komisji dem Rzeczypospolitej Polskiej o rozszerzeniu zakresu
ds. PrzejÊç Granicznych Polsko-Rosyjskiej Rady ds. ruchu w drogowym przejÊciu granicznym Gusiew—
Wspó∏pracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Ob- Go∏dap o ruch autobusów zarejestrowanych w paƒ-
wodem Kaliningradzkim, które odby∏o si´ w dniach stwach trzecich, które wejdzie w ˝ycie po up∏ywie
13—14 listopada 2006 r. w Zielonogradzku, zawarcie 14 dni od dnia otrzymania przez Stron´ polskà niniej-
Porozumienia mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Pol- szej noty. W zwiàzku z tym Strona rosyjska by∏aby
skiej a Rzàdem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu za- wdzi´czna za poinformowanie o dacie otrzymania ni-
kresu ruchu w drogowym przejÊciu granicznym Go∏- niejszej noty Ambasady oraz o dacie wejÊcia w ˝ycie
dap—Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych wskazanego porozumienia.
w paƒstwach trzecich. Ambasada korzysta z okazji, aby ponowiç Mini-
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo- sterstwu wyrazy wysokiego powa˝ania.
litej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyra˝enia
zgody na powy˝sze przez Rzàd Federacji Rosyjskiej, Warszawa, dnia 17 kwietnia 2009 r.
Monitor Polski Nr 37 — 1935 — Poz. 573

l
.p
ov
l.g
rc
w.
ww
Monitor Polski Nr 37 — 1936 — Poz. 573

l
.p
ov
l.g
rc
w.
ww
Monitor Polski Nr 37 — 1937 — Poz. 573

Ministerstwo Spraw Zagranicznych z Obwodem Kaliningradzkim, które odby∏o si´


Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 13—14 listopada 2006 r. w Zielonogradzku,
Porozumienia mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Pol-
DPT I 2265-23-2007/cz/95 skiej a Rzàdem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu za-
kresu ruchu w drogowym przejÊciu granicznym Go∏-
Ambasada Federacji Rosyjskiej
dap—Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych
w Warszawie
w paƒstwach trzecich.

l
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo-
litej Polskiej przesy∏a wyrazy szacunku Ambasadzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo-

.p
Federacji Rosyjskiej w Warszawie i ma zaszczyt po- litej Polskiej ma zaszczyt poinformowaç, ˝e dzieƒ
twierdziç odbiór noty nr 114/n z dnia 17 kwietnia 24 kwietnia 2009 r. jest datà dor´czenia powy˝szej no-
2009 r., stanowiàcej odpowiedê na not´ nr DPT I 2265- ty, a dzieƒ 9 maja 2009 r. jest datà wejÊcia w ˝ycie
-23-2007/cz/224 z dnia 7 sierpnia 2008 r., dotyczàcà przedmiotowego porozumienia.
propozycji zawarcia, na podstawie artyku∏u 1
ust´p 4 Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Pol- Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo-
skiej a Rzàdem Federacji Rosyjskiej w sprawie przejÊç litej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowiç Ambasa-

ov
granicznych, sporzàdzonej w Moskwie dnia 22 maja dzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie wyrazy swoje-
1992 r., oraz w nawiàzaniu do ustaleƒ posiedzenia Ko- go wysokiego powa˝ania.
misji ds. PrzejÊç Granicznych Polsko-Rosyjskiej Rady
ds. Wspó∏pracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 28 kwietnia 2009 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych skiej w sprawie przejÊç granicznych, sporzàdzonej


Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r., Porozumienia mi´-
DPT I 2265-23-2007/cz/101
l.g
Ambasada Federacji Rosyjskiej
dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Fede-
racji Rosyjskiej o rozszerzeniu zakresu ruchu w drogo-
wym przejÊciu granicznym Go∏dap—Gusiew o ruch
autobusów zarejestrowanych w paƒstwach trzecich,
w Warszawie
w której powo∏ano b∏´dnà dat´ noty Ministerstwa
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo- Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej:
litej Polskiej przesy∏a wyrazy szacunku Ambasadzie nr DPT I 2265-23-2007/cz/224 z dnia 7 sierpnia 2008 r.
Federacji Rosyjskiej w Warszawie i pragnie sprosto- zamiast: nr DPT I 2265-23-2007/cz/224 z dnia 7 sierp-
waç swà not´ nr DPT I 2265-23-2007/cz/95 z dnia nia 2007 r.
rc
28 kwietnia 2009 r., stanowiàcà odpowiedê na not´
Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo-
nr 114/n z dnia 17 kwietnia 2009 r., stanowiàcà odpo- litej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowiç Ambasa-
wiedê na not´ nr DPT I 2265-23-2007/cz/224 z dnia dzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie wyrazy swoje-
7 sierpnia 2007 r., dotyczàcà propozycji zawarcia, na go wysokiego powa˝ania.
podstawie artyku∏u 1 ust´p 4 Umowy mi´dzy Rzàdem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Federacji Rosyj- Warszawa, dnia 5 maja 2009 r.
w.
ww