You are on page 1of 22

Elektronicznie

podpisany przez
Mariusz Lachowski
Data: 2009.11.13
19:51:24 +01'00'
Monitor Polski Nr 72 — 3460 — Poz. 913

913

l
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 października 2009 r.

v.p
w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 mar- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Śro-
ca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich dowiska z dnia 27 października 2008 r.
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego zmieniającym rozporządzenie w sprawie
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, obszarów specjalnej ochrony ptaków Na-
poz. 427, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje: tura 2000 (Dz. U. Nr 198, poz. 1226),
§ 1. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 141 ostoi ptaków spełnia kryteria kwalifi-
lata 2007—2013, stanowiącym załącznik do obwiesz- kujące je do objęcia ochroną w postaci ob-
czenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 paź- szarów specjalnej ochrony ptaków Natu-
dziernika 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obsza- ra 2000 (OSO). Łączna powierzchnia
rów Wiejskich na lata 2007—2013 (M. P. Nr 94, 141 OSO wynosi 5 389 972,20 ha, z czego
4 803 417,90 ha stanowią obszary lądowe.

.go
poz. 1035), wprowadza się następujące zmiany:
OSO stanowić będą około 16,71 % po-
1) w rozdziale 3: wierzchni całkowitej kraju, natomiast lądo-
we OSO — 15,40 % powierzchni lądu.
a) w podrozdziale 3.1 w pkt 3.1.3 „Środowisko
i gospodarka gruntami”: Do sierpnia 2008 r. wyznaczono 364 spe-
cjalne obszary ochrony siedlisk Natura
— w części „Sieć Natura 2000”:
2000 (SOO) o powierzchni 2 889 974,30 ha.
— akapit drugi otrzymuje brzmienie: Obecnie trwają prace 16 Wojewódzkich
„Sieć Natura 2000 znajduje się w Polsce Zespołów Specjalistycznych (WZS) nad
w fazie tworzenia. Obszary te obejmują wytypowaniem propozycji uzupełnienia
5 244 944 ha lądowej powierzchni kraju, tych obszarów, która zostanie przekazana
co stanowi 16,77 % powierzchni admini- w pierwszym kwartale 2009 r. do KE w ce-
stracyjnej Polski. Lasy na obszarach Natu- lu jej zatwierdzenia na seminarium bio-
ra 2000 zajmują 2 321 592 ha (55 % obsza- geograficznym dla regionu alpejskiego
rcl
rów Natura 2000), w tym lasy Skarbu Pań- i kontynentalnego.
stwa — 43 246 ha, lasy komunalne — Jeśli chodzi o kwestie dotyczące zarządza-
14 041 ha, lasy własności prywatnej — nia obszarami Natura 2000, to Polska nie
246 705 ha, lasy w Parkach Narodowych posiada planów zarządzania dla tych ob-
— 195 267 ha, a lasy mieszanej własności szarów oraz żadnych innych obligatoryj-
— 51 018 ha. Użytki zielone wraz z nieużyt- nych instrumentów ochronnych. Zgodnie
kami zajmują powierzchnię 703 930 ha, ze zmianami w prawodawstwie krajowym
a grunty orne — 921 756 ha. Grunty rolne regulującym kwestie ochrony przyrody,
stanowią zatem 31 % obszarów Natu- dla obszarów Natura 2000 sporządzane
ra 2000. Realizacja w ramach PROW będą dziesięcioletnie plany zadań ochron-
2007—2013 działania skierowanego w za- nych i ewentualnie plany ochrony dla ca-
w.

łożeniu do prywatnych właścicieli lasów, łości lub części danego obszaru. Nadzór
generowałaby wysokie koszty wdrożenia nad obszarami lądowymi sprawować bę-
i obsługi, niewspółmierne do uzyskanych dzie regionalny dyrektor ochrony środowi-
efektów przyrodniczych. Ochronę przyro- ska, a morskimi — dyrektor właściwego
dy w lasach Skarbu Państwa realizuje się urzędu morskiego. W przypadku obsza-
w oparciu o przepisy ustawy o lasach. Każ- rów, które w całości lub częściowo znajdu-
de nadleśnictwo ma obowiązek sporządze- ją się w granicach Parku Narodowego,
nia 10-letnich planów urządzania lasu, któ- sprawującym nadzór nad obszarem będzie
rych integralnym elementem jest program dyrektor Parku Narodowego. Wobec bra-
ochrony przyrody nadleśnictwa.”, ku planów zadań ochronnych i planów
ww

— akapity szósty—dziewiąty otrzymują brzmie- ochrony dla obszarów Natura 2000 obec-
nie: nie narzędziem ochronnym dla tych ob-
szarów jest procedura oceny oddziaływa-
„Prace nad wyznaczaniem obszarów Natu- nia na środowisko.”,
ra 2000 w Polsce zakończą się na przeło-
mie roku 2008/2009. — w części „Stan wód i gospodarka wodna”
akapit szósty otrzymuje brzmienie:
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini- „Dyrektywa azotanowa (91/676/EWG) i wy-
stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 znaczenie obszarów narażonych na zanie-
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
czyszczenie azotanami (OSN), gdzie nakła-
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, dane są specjalne wymagania w zakresie
poz. 1599). produkcji rolniczej, które stanowią ograni-
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. czenie środowiskowe dla rolników. W Pol-
z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, sce wyznaczono 1,5 % powierzchni kraju
poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105. jako OSN (załącznik 3 do Programu).
Monitor Polski Nr 72 — 3461 — Poz. 913

Obszary, które zostały powołane rozporzą- — po raz pierwszy podejmuje się pro-
dzeniami Dyrektorów Regionalnych Zarzą- wadzenia gospodarstwa rolnego,

l
dów Gospodarki Wodnej w 2004 r., zostały
zweryfikowane w 2008 r.”, — posiada odpowiednie kwalifikacje za-
wodowe do prowadzenia działalności

v.p
b) w podrozdziale 3.4 w części „Doświadczenia rolniczej,
wyniesione z wdrażania Planu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2004—2006 dla poszcze- — przedłożył plan rozwoju przejmowa-
gólnych działań Programu Rozwoju Obszarów nego gospodarstwa;
Wiejskich 2007—2013” w „Działaniu 4. Wspie- 2) przekazywane na powiększenie gospo-
ranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i po- darstwa rolnego innego producenta rol-
prawy dobrostanu zwierząt” akapit ósmy i dzie- nego, który spełnia następujące warun-
wiąty otrzymują brzmienie: ki:
„Beneficjenci Działania 4. „Wspieranie przedsię- — jest producentem rolnym, który nie
wzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobro- ukończył 50. roku życia,
stanu zwierząt” w ramach PROW na lata
2004—2006 mogą przekształcić swoje zobowią- — posiada odpowiednie kwalifikacje za-
zanie na nowe 5-letnie zobowiązanie w ramach wodowe do prowadzenia działalności

.go
działania „Program rolnośrodowiskowy” w ra- rolniczej.”,
mach PROW na lata 2007—2013, pod warun- — po akapicie drugim dodaje się akapit
kiem spełnienia wymagań określonych w prze- w brzmieniu:
pisach krajowych.
„W przypadku gdy gospodarstwo przekaza-
Płatności dokonywane w ramach programów ne jest następcy, który jest beneficjentem
rolnośrodowiskowych w PROW 2004—2006 działania „Ułatwianie startu młodym rolni-
wpłynęły na zmianę postaw ludności wiejskiej kom”, warunek dotyczący kwalifikacji za-
i podniesienie świadomości ekologicznej. Waż- wodowych do prowadzenia działalności
nym czynnikiem w zakresie podnoszenia pozio- rolniczej może być spełniony w terminie
mu wiedzy i kształtowania postaw beneficjentów określonym dla następcy jako beneficjenta
Działania 4 PROW 2004—2006 było włączenie działania „Ułatwianie startu młodym rolni-
doradców rolnośrodowiskowych w realizację kom”.”,
programu. W Polsce jest ok. 1 700 doradców rol-
nośrodowiskowych (dane z września 2008 r.).”; — uchyla się akapit czwarty,
rcl
— w części „Opis powiązania z działaniem w za-
2) w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.1 „Oś 1
kresie podejmowania działalności przez mło-
Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leś-
dych rolników” akapit drugi otrzymuje
nego”:
brzmienie:
a) w działaniu „Ułatwianie startu młodym rolni- „Powiązanie rent strukturalnych z wymaga-
kom” w części „Kryteria dostępu” po akapicie niami działania młody rolnik są następujące:
drugim dodaje się akapity w brzmieniu:
1) obydwa te działania mają wspólną defini-
„Jeśli przejmowane gospodarstwo położone
cję następcy oraz kryteria dotyczące wy-
jest w województwie, w którym średnia woje-
kształcenia;
wódzka jest niższa niż średnia krajowa, a gos-
w.

podarstwo ma powierzchnię nie mniejszą niż 2) gospodarstwo o wielkości powyżej śred-


średnia w danym województwie, ale niższą niż niej krajowej jest kryterium dostępu do
średnia krajowa, pomoc może zostać przyznana działania młody rolnik, a jednocześnie
tylko pod warunkiem, że wnioskujący zobowią- w działaniu renty strukturalne jest pro-
że się do zwiększenia powierzchni gospodar- giem, którego przekroczenie powoduje
stwa do poziomu średniej krajowej w terminie przyznanie dodatku do renty w przypadku
do 3 lat od momentu doręczenia decyzji o przy- przekazania gospodarstwa osobie poniżej
znaniu pomocy. 40. roku życia;
Pomoc podlega zwrotowi w całości, w przypad- 3) liczba beneficjentów działania młody rol-
ku gdy beneficjent nie dotrzymał zobowiązania nik jest zbieżna z liczbą osób, które otrzy-
ww

zwiększenia powierzchni gospodarstwa do po- mają rentę strukturalną, z tym że przewi-


ziomu średniej krajowej (wg stanu na dzień, duje się, że liczba osób przejmujących
w którym został złożony wniosek o przyznanie gospodarstwa od beneficjentów renty
pomocy).”, strukturalnej, które będą w wieku poniżej
40. roku życia, będzie stanowiła ok. 50 %
b) w działaniu „Renty strukturalne”:
przejmujących;
— w części „Opis działania”:
4) korelacja obu tych działań dotyczy również
— akapit drugi otrzymuje brzmienie: zbieżnego terminu rozpoczęcia naboru
„Grunty wchodzące w skład przekazywa- wniosków.”,
nego gospodarstwa rolnego są: c) w działaniu „Korzystanie z usług doradczych
1) przejmowane w całości przez następcę, przez rolników i posiadaczy lasów”:
który spełnia następujące warunki: — w części „Zasady kalkulacji płatności” akapit
— nie ukończył 40. roku życia, otrzymuje brzmienie:
Monitor Polski Nr 72 — 3462 — Poz. 913

„W przepisach krajowych określone będą lem realizacji działania jest również wzmoc-
maksymalne stawki płatności dla poszcze- nienie pozycji grup producentów rolnych

l
gólnych rodzajów usług doradczych w kanale marketingowym zbytu produktów,
uwzględniające charakter i stopień praco- a także szerszy ich udział w uzyskiwaniu war-
chłonności przeprowadzenia badań w gos-

v.p
tości dodanej produkcji rolnej poprzez
podarstwie.”, wsparcie inwestycji w zakresie przetwarzania
— dodaje się część „Pomoc państwa” w brzmie- produktów rolnych.”,
niu: — w części „Rodzaj i wielkość przedsiębiorstwa
„Pomoc państwa beneficjenta” dodaje się akapit w brzmieniu:
W ramach działania w zakresie leśnictwa sto- „W związku z założeniem priorytetowego
sowana będzie zasada de minimis zgodnie traktowania grup producentów rolnych,
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 wstępnie uznanych grup oraz uznanych or-
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stoso- ganizacji producentów owoców i warzyw,
wania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mi- wprowadza się dwuetapowy nabór wnio-
nimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, sków o przyznanie pomocy preferujący te
str. 5).”, podmioty w zakresie pierwszeństwa składa-
d) w działaniu „Zwiększanie wartości dodanej pod- nia wniosków. Szczegółowe zasady w tym
zakresie określone są w przepisach krajo-

.go
stawowej produkcji rolnej i leśnej”:
wych.”,
— w części „Cel działania” akapit otrzymuje
brzmienie: — w części „Główne sektory produkcji” akapit
drugi otrzymuje brzmienie:
„Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw
w sektorze przetwórstwa i wprowadzania do „Pomocą finansową objęte są projekty doty-
obrotu produktów rolnych, uwarunkowana czące sprzedaży hurtowej produktów rol-
wzrostem wartości dodanej, jakości produk- nych: owoców i warzyw, kwiatów i roślin,
cji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem no- mleka i wyrobów mleczarskich, zboża, rzepa-
wych produktów, procesów i technologii ku oraz materiału siewnego roślin rolniczych
produkcji, jak również poprawa warunków i warzywnych.”,
produkcji w odniesieniu do obowiązujących — w części „Główne kryteria demarkacyjne” ta-
lub nowo wprowadzanych standardów. Ce- bela otrzymuje brzmienie:
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 72 — 3463 — Poz. 913

e) w działaniu „Poprawianie i rozwijanie infrastruk- nictwa i leśnictwa” w części „Główne kryteria


tury związanej z rozwojem i dostosowaniem rol- demarkacyjne” tabela otrzymuje brzmienie:

l
v.p
.go
rcl
f) w działaniu „Uczestnictwo rolników w syste- z tymi opisami jest weryfikowana przez nie-
mach jakości żywności”: zależny organ kontrolny. Produkt w syste-
w.

— w części „Lista wspólnotowych i krajowych mie IP jest uzyskiwany zgodnie z zasadami


systemów jakości żywności kwalifikujących określonymi w ustawie z dnia 18 grudnia
się do wsparcia” pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r.
Nr 133, poz. 849, z późn. zm.4)) oraz w rozpo-
„2. systemy krajowe:
rządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
a) Integrowana produkcja (IP) w rozumie- z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowa-
niu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. nej produkcji (Dz. U. Nr 178, poz. 1834,
o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, z późn. zm.). Produkcja w systemie IP prowa-
poz. 849, z późn. zm.3)); dzona jest w oparciu o szczegółowe metody-
b) system Jakość Tradycja uznany za kra-
ww

ki zatwierdzone przez Głównego Inspektora


jowy system jakości żywności na mocy Ochrony Roślin i Nasiennictwa, które dokład-
decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju nie określają sposób prowadzenia upraw.
Wsi z dnia 12 czerwca 2007 r.; Zgodność sposobu prowadzenia upraw z me-
c) inne krajowe systemy jakości.”, todykami IP oraz obowiązującymi przepisami
— w części „Uzasadnienie dla wsparcia syste- prawa w tym zakresie weryfikowana jest
mu Produkcji Integrowanej” akapit trzeci w trakcie przeprowadzonych kontroli obej-
otrzymuje brzmienie: mujących:
„Integrowana produkcja (IP) jest systemem, — kontrolę Notatnika IP obejmującą wszyst-
który obejmuje opisy produktów, a zgodność kich producentów;

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817.
Monitor Polski Nr 72 — 3464 — Poz. 913

— kontrolę w gospodarstwie w trakcie wege- jest dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa


tacji roślin; jest złożenie przez producenta wniosku, z za-

l
— kontrolę jakości płodów rolnych.”, łącznikami, do Polskiej Izby Produktu Regio-
nalnego i Lokalnego (właściciela znaku gwa-
— po części „Uzasadnienie dla wsparcia syste- rancyjnego „Jakość Tradycja”), poddanie się

v.p
mu Produkcji Integrowanej” dodaje się część kontrolom oraz przestrzeganie zasad, które
„Uzasadnienie wsparcia dla systemu Jakość mają zagwarantować produkcję żywności
Tradycja” w brzmieniu: wysokiej jakości. O prawie do używania zna-
„Uzasadnienie wsparcia dla systemu Jakość ku Jakość Tradycja decyduje Kapituła Znaku
Tradycja Jakościowego Jakość Tradycja.
System Jakość Tradycja spełnia wszystkie Jakość Tradycja jest systemem przejrzystym
kryteria stawiane systemom jakości żywności i zapewnia pełną możliwość identyfikacji wy-
przyjmowanym przez państwa członkowskie, tworzonych w ramach tego systemu produk-
określone w rozporządzeniu Komisji (WE) tów. Jedną z podstawowych zasad w syste-
nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. usta- mie „Jakość Tradycja” jest możliwość iden-
nawiającym szczegółowe zasady stosowania tyfikowania miejsca pochodzenia produktu.
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 Cel ten jest osiągany poprzez odpowiednie
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiej- obowiązki nałożone na producentów upraw-

.go
skich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz nionych do posługiwania się znakiem Jakość
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Tradycja. Są oni obowiązani do przyjęcia pro-
(Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15). cedur postępowania, które mają na celu za-
pewnić stałe monitorowanie produktu,
Jakość Tradycja to system, w którym do pro- w szczególności monitorowanie pochodzenia
dukcji używa się wyłącznie surowców, któ- surowców wykorzystywanych do produkcji
rych pochodzenie jest identyfikowalne i które oraz odbiorców pośrednich produktu. Produ-
nie zawierają komponentów GMO. W syste- cenci są również obowiązani do produkcji
mie tym uczestniczą jedynie produkty charak- zgodnie z zadeklarowaną specyfikacją pro-
teryzujące się tradycyjnym składem lub tra- duktu, każdorazowego dostarczania Kapitule
dycyjnym sposobem wytwarzania, szczegól- Znaku Jakościowego Jakość Tradycja aktual-
ną jakością wynikającą z ich tradycyjnego nego certyfikatu zgodności, przechowywania
charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny cha- dokumentacji kontroli związanej z posiada-
rakter. Ponadto produkty te posiadają szcze- niem certyfikatu zgodności oraz każdorazo-
gólną jakość lub reputację odróżniającą je od
rcl
wego dostarczania jej Kapitule Znaku Jakoś-
produktów należących do tej samej kategorii. ciowego Jakość Tradycja.
W przypadku produktów produkcji podsta-
wowej dodatkowym wymogiem jest trady- Jakość Tradycja jest systemem produkcji,
cyjna rasa lub tradycyjna odmiana. Za trady- który odpowiada przewidywanej koniunktu-
cyjne rasy i odmiany uważa się te, które użyt- rze na rynku. Jest on jedną z odpowiedzi na
kowano przed 1956 r. Ponadto za tradycyjny stale zwiększające się wymagania konsumen-
uważa się produkt, który posiada co najmniej tów, jak i innych uczestników rynku, którzy
50-letnią historię wytwarzania. oczekują od produktów rolnych trafiających
na rynek spełniania surowych kryteriów w za-
Jakość Tradycja jest systemem, w którym kresie jakości żywności. Wybór produktu
producenci wytwarzają dany produkt zgodnie opatrzonego symbolem Jakość Tradycja jest
w.

z zadeklarowaną specyfikacją produktu, dla konsumenta gwarancją jego tradycyjne-


a zgodność z tą specyfikacją jest weryfikowa- go charakteru, wyrażającego się składem,
na przez niezależny organ kontrolny. Produ- sposobem wytwarzania oraz szczególną ja-
cenci są zobowiązani do posiadania certyfika- kością odróżniającą go od innych produktów
tu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie należących do tej samej kategorii.”,
produktu zgodnie ze specyfikacją. Certyfikat
taki może być wydany tylko przez jednostkę — w części „Lista produktów kwalifikujących się
certyfikującą akredytowaną zgodnie z normą do pomocy w ramach mechanizmu jakości
PN-EN 45011 w zakresie umożliwiającym wybranego w ramach działania „Uczestnictwo
sprawdzenie zgodności ze specyfikacją i upo- rolników w systemach jakości żywności””:
ww

ważnioną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju — w pkt 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmie-
Wsi zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia nie:
2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U.
Nr 93, poz. 898)5) lub z ustawą z dnia 17 grud- Produkty integrowanej produkcji (IP) w ro-
nia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i ozna- zumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.
czeń produktów rolnych i środków spożyw- o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133,
czych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. poz. 849, z późn. zm.6)) obejmują wyłącz-
z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, nie nieprzetworzone produkty pochodze-
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368). nia roślinnego, dla których zostały opraco-
wane i zaakceptowane metodyki produkcji
Jakość Tradycja jest systemem otwartym dla integrowanej.”,
wszystkich producentów, a udział w systemie
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
5) Aktualny stan prawny: ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975). Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817.
Monitor Polski Nr 72 — 3465 — Poz. 913

— dodaje się pkt 4 w brzmieniu: niesieniu do wymagań normy


„4. Produkty wymienione w załączniku I do PN-EN 45011:2000 DAC-06. Polskie

l
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Centrum Akredytacyjne jest organem
Europejską przeznaczone do spożycia niezależnym od Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.”,

v.p
przez ludzi opatrzone znakiem Jakość
Tradycja.”, — w części „Wysokość wsparcia według rodza-
ju kwalifikującego się systemu” akapit pierw-
— w części „Wskazanie oficjalnych organów od-
szy otrzymuje brzmienie:
powiedzialnych za nadzór nad funkcjonowa-
niem systemu jakości oraz opis ustaleń orga- „1. System Chronionych Nazw Pochodzenia,
nizacyjnych dotyczących nadzoru”: Chronionych Oznaczeń Geograficznych
i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjal-
— w lit. c zdanie ostatnie otrzymuje brzmie-
ności — 3 200 zł (819,7 euro)/rok przez
nie:
pięć lat.
„Prowadzi kontrolę szkoleń dotyczących IP
2. Rolnictwo ekologiczne — 996 zł (255,1 eu-
w zakresie realizacji programu szkoleń ro)/rok przez pięć lat.
i wydawania zaświadczeń potwierdzają-
cych ich ukończenie.”, 3. Integrowana produkcja — 2 750 zł (704,4 eu-
ro)/rok przez pięć lat — w przypadku tego

.go
— dodaje się lit. d w brzmieniu: systemu suma kosztów jego wprowadza-
„d) Jakość Tradycja nia i składki na rzecz grupy producentów,
Polska Izba Produktu Regionalnego bez uwzględniania kosztów kontroli
i Lokalnego zewnętrznej zwracana jest do kwoty 750 zł
(192,1 euro)/rok.
Polska Izba Produktu Regionalnego
4. System Jakość Tradycja — 1 470 zł (376,9 eu-
i Lokalnego sprawuje nadzór nad sy-
ro)/rok przez pięć lat.”,
stemem Jakość Tradycja zgodnie z re-
gulaminem używania wspólnego zna- g) w działaniu „Działania informacyjne i promo-
ku gwarancyjnego. Przyjmuje wnioski cyjne”:
o uczestnictwo w systemie, wydaje de-
— w części „Lista systemów kwalifikujących się
cyzję o nadaniu znaku Jakość Tradycja
do pomocy w ramach mechanizmu jakości,
oraz deleguje przedstawicieli do Kapi-
wybranego w ramach działania „Działania in-
tuły decydującej o przyjęciu danego
formacyjne i promocyjne”” pkt 2 otrzymuje
rcl
produktu do systemu.
brzmienie:
Kapituła Znaku Jakościowego Jakość
„2. systemy krajowe:
Tradycja
a) Integrowana produkcja (IP) w rozumie-
Kapituła jest odpowiedzialna za rozpa- niu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.
trywanie i akceptację wniosków o wpis o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133,
do systemu i udzielenie prawa do uży- poz. 849, z późn. zm.7));
wania Znaku Jakość Tradycja. Kapituła
odpowiedzialna jest za sprawdzenie b) system Jakość Tradycja uznany za kra-
wniosku, może zaproponować zmiany jowy system jakości żywności na mocy
w specyfikacji, może zmienić lub decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju
w.

dookreślić częstotliwość i zakres kon- Wsi z dnia 12 czerwca 2007 r.;


troli, odrzucić wniosek oraz w szczegól- c) inne krajowe systemy jakości żywno-
nych przypadkach pozbawić lub przy- ści.”.
wrócić prawo do używania znaku. W jej
— w części „Uzasadnienie dla wsparcia syste-
skład wchodzą przedstawiciele Izby, sa-
mu Produkcji Integrowanej” akapit trzeci
morządu terytorialnego i eksperci.
otrzymuje brzmienie:
Jednostki certyfikujące
„Integrowana produkcja (IP) jest systemem,
Jednostki certyfikujące są upoważnione który obejmuje opisy produktów, a zgodność
do przeprowadzania kontroli, wydawa- z tymi opisami jest weryfikowana przez nieza-
ww

nia i cofania certyfikatów zgodności ze leżny organ kontrolny. Produkt w systemie IP


specyfikacją. Jednostki muszą zostać jest uzyskiwany zgodnie z zasadami określo-
akredytowane zgodnie z normą nymi w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r.
PN-EN 45011 w zakresie umożliwiają- o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133,
cym sprawdzenie zgodności ze specy- poz. 849, z późn. zm.8)) oraz w rozporządzeniu
fikacją przez Polskie Centrum Akredy- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
tacji oraz zostać upoważnione przez 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej pro-
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. dukcji (Dz. U. Nr 178, poz. 1834, z późn. zm.).
Polskie Centrum Akredytacji
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
Polskie Centrum Akredytacji to urząd ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
udzielający akredytacji jednostkom Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817.
certyfikującym zgodnie z programem 8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
akredytacji jednostek certyfikujących ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
produkty regionalne i tradycyjne w od- Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817.
Monitor Polski Nr 72 — 3466 — Poz. 913

Produkcja w systemie IP prowadzona jest Nr 93, poz. 898)9) lub z ustawą z dnia 17 grud-
w oparciu o szczegółowe metodyki zatwier- nia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i ozna-

l
dzone przez Głównego Inspektora Ochrony czeń produktów rolnych i środków spożyw-
Roślin i Nasiennictwa, które dokładnie okreś- czych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U.
lają sposób prowadzenia upraw. Zgodność z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171,

v.p
sposobu prowadzenia upraw z metodykami poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368).
IP oraz obowiązującymi przepisami prawa Jakość Tradycja jest systemem otwartym dla
w tym zakresie weryfikowana jest w trakcie wszystkich producentów, a udział w systemie
przeprowadzanych kontroli, obejmujących: jest dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa
— kontrolę Notatnika IP obejmującą wszyst- jest złożenie przez producenta wniosku, z za-
kich producentów; łącznikami, do Polskiej Izby Produktu Regio-
— kontrolę w gospodarstwie w trakcie wege- nalnego i Lokalnego (właściciela znaku gwa-
tacji roślin; rancyjnego „Jakość Tradycja”), poddanie się
kontrolom oraz przestrzeganie zasad, które
— kontrolę jakości płodów rolnych.”, mają zagwarantować produkcję żywności
— po części „Uzasadnienie dla wsparcia syste- wysokiej jakości. O prawie do używania zna-
mu Produkcji Integrowanej” dodaje się część ku Jakość Tradycja decyduje Kapituła Znaku
„Uzasadnienie wsparcia dla systemu Jakość Jakościowego Jakość Tradycja.

.go
Tradycja” w brzmieniu: Jakość Tradycja jest systemem przejrzystym
„Uzasadnienie wsparcia dla systemu Jakość i zapewnia pełną możliwość identyfikacji wy-
Tradycja tworzonych w ramach tego systemu produk-
tów. Jedną z podstawowych zasad w syste-
System Jakość Tradycja spełnia wszystkie mie Jakość Tradycja jest możliwość identyfi-
kryteria stawiane systemom jakości żywności kowania miejsca pochodzenia produktu. Cel
przyjmowanym przez państwa członkowskie, ten jest osiągany poprzez odpowiednie obo-
określone w rozporządzeniu Komisji (WE) wiązki nałożone na producentów uprawnio-
nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. usta- nych do posługiwania się znakiem Jakość
nawiającym szczegółowe zasady stosowania Tradycja. Są oni obowiązani do przyjęcia pro-
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 cedur postępowania, które mają na celu za-
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiej- pewnić stałe monitorowanie produktu,
skich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz w szczególności monitorowanie pochodzenia
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) surowców wykorzystywanych do produkcji
rcl
(Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15). oraz odbiorców pośrednich produktu. Produ-
Jakość Tradycja to system, w którym do pro- cenci są również obowiązani do produkcji
dukcji używa się wyłącznie surowców, któ- zgodnie z zadeklarowaną specyfikacją pro-
rych pochodzenie jest identyfikowalne i które duktu, każdorazowego dostarczania Kapitule
nie zawierają komponentów GMO. W syste- Znaku Jakościowego Jakość Tradycja aktual-
mie tym uczestniczą jedynie produkty charak- nego certyfikatu zgodności, przechowywania
teryzujące się tradycyjnym składem lub tra- dokumentacji kontroli związanej z posiada-
dycyjnym sposobem wytwarzania, szczegól- niem certyfikatu zgodności oraz każdorazo-
ną jakością wynikającą z ich tradycyjnego wego dostarczania jej Kapitule Znaku Jakoś-
charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny cha- ciowego Jakość Tradycja.
rakter. Ponadto produkty te posiadają szcze-
w.

Jakość Tradycja jest systemem produkcji,


gólną jakość lub reputację odróżniającą je od który odpowiada przewidywanej koniunktu-
produktów należących do tej samej kategorii. rze na rynku. Jest on jedną z odpowiedzi na
W przypadku produktów produkcji podsta- stale zwiększające się wymagania konsumen-
wowej dodatkowym wymogiem jest trady- tów, jak i innych uczestników rynku, którzy
cyjna rasa lub tradycyjna odmiana. Za trady- oczekują od produktów rolnych trafiających
cyjne rasy i odmiany uważa się te, które użyt- na rynek spełniania surowych kryteriów w za-
kowano przed 1956 r. Ponadto za tradycyjny kresie jakości żywności. Wybór produktu
uważa się produkt, który posiada co najmniej opatrzonego symbolem „Jakość Tradycja”
50-letnią historię wytwarzania. jest dla konsumenta gwarancją jego tradycyj-
nego charakteru, wyrażającego się składem,
ww

Jakość Tradycja jest systemem, w którym


producenci wytwarzają dany produkt zgodnie sposobem wytwarzania oraz szczególną ja-
z zadeklarowaną specyfikacją produktu, kością odróżniającą go od innych produktów
a zgodność z tą specyfikacją jest weryfikowa- należących do tej samej kategorii.”,
na przez niezależny organ kontrolny. Produ- — w części „Lista produktów kwalifikujących się
cenci są zobowiązani do posiadania certyfika- do pomocy w ramach poszczególnych syste-
tu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie mów mechanizmu jakości wybranych w ra-
produktu zgodnie ze specyfikacją. Certyfikat mach działania „Działania informacyjne i pro-
taki może być wydany tylko przez jednostkę mocyjne””:
certyfikującą akredytowaną zgodnie z normą
PN-EN 45011 w zakresie umożliwiającym — w pkt 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmie-
sprawdzenie zgodności ze specyfikacją i upo- nie:
ważnioną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 9) Aktualny stan prawny: ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r.
2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975).
Monitor Polski Nr 72 — 3467 — Poz. 913

Produkty integrowanej produkcji (IP) w ro- — w części „Podstawa prawna” akapit pierwszy
zumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. otrzymuje brzmienie:

l
o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, „Artykuł 36 lit. a) ppkt iv i artykuł 39 rozporzą-
poz. 849, z późn. zm.10)) obejmują wyłącz- dzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
nie nieprzetworzone produkty pochodzenia

v.p
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia roz-
roślinnego, dla których zostały opracowane woju obszarów wiejskich przez Europejski
i zaakceptowane metodyki produkcji inte- Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
growanej.”, Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277
— dodaje się pkt 4 w brzmieniu: z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.).”,
„4. Produkty rolne i środki spożywcze prze- — w części „Podstawowe wymagania”:
znaczone do spożycia przez ludzi opa-
trzone znakiem Jakość Tradycja.”, — akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie:
— akapit: „Podstawowe wymagania dla programu
rolnośrodowiskowego obejmują (zgodnie
„Spójność z pierwszym filarem WPR. z art. 39 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE)
Kryteria i zasady administracyjne mające nr 1698/2005) minimalne normy (art. 5 roz-
na celu zapewnienie, że operacje korzy- porządzenia Rady (WE) nr 1782/200312)),
stające w sposób wyjątkowy ze wsparcia

.go
wymogi podstawowe w zakresie zarządza-
rozwoju obszarów wiejskich w mechani- nia (SMR) oraz prawodawstwo krajowe
zmach wsparcia wymienionych w załącz- (załącznik 11 do Programu). Prawodaw-
niku I do rozporządzenia Rady (WE) stwo krajowe zawiera wymagania w zakre-
nr 1974/2006 oraz w systemach wsparcia sie stosowania nawozów naturalnych i mi-
ustanowionych rozporządzeniem Rady neralnych, które są zgodne z dyrekty-
(WE) nr 2826/2000.” wą 91/676/EWG i dotyczą gospodarstw le-
zastępuje się akapitem: żących poza obszarami szczególnie nara-
żonymi (OSN). Dodatkowo podstawowe
„Spójność z pierwszym filarem WPR. Kry- wymagania określone w prawodawstwie
teria i zasady administracyjne mające na krajowym dotyczą utrzymywania czystości
celu zapewnienie, że operacje korzystają- i porządku w gospodarstwie oraz ochrony
ce w sposób wyjątkowy ze wsparcia roz- siedlisk.
woju obszarów wiejskich w mechani-
zmach wsparcia wymienionych w załącz- Podstawowe wymagania stanowią punkt
rcl
niku I do rozporządzenia Rady (WE) odniesienia do sporządzenia kalkulacji
nr 1974/2006 oraz w systemach wsparcia płatności rolnośrodowiskowych. Harmo-
ustanowionych rozporządzeniem Rady nogram wdrażania tych wymogów okreś-
(WE) nr 3/2008”; lają właściwe przepisy prawa wspólnoto-
wego.”,
3) w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.2 „OŚ 2
Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiej- — uchyla się akapit czwarty,
skich”: — w części „Powierzchnia realizacji i zasady łą-
a) w działaniu „Wspieranie gospodarowania na czenia pakietów rolnośrodowiskowych”:
obszarach górskich i innych obszarach o nieko- — akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
rzystnych warunkach gospodarowania (ONW)”
w.

w części „Podstawowe wymagania” akapity „Pakiety rolnośrodowiskowe będą realizo-


pierwszy i drugi otrzymują brzmienie: wane przez beneficjenta zgodnie z posta-
nowieniami zawartymi w planie działalno-
„Podstawowe wymagania oznaczają normy ści rolnośrodowiskowej. W gospodarstwie
obowiązkowe zgodnie z art. 4 i 5 oraz załączni- rolnym można realizować dowolną liczbę
kiem III i IV rozporządzenia Rady (WE) pakietów, a płatności rolnośrodowiskowe
nr 1782/200311). wynikające z realizacji różnych pakietów
Harmonogram wdrażania tych wymogów będą sumowane na danej powierzchni.
określają właściwe przepisy prawa wspólnoto- W danym gospodarstwie rolnym nie moż-
wego.”, na realizować jednocześnie pakietu 2. Rol-
ww

nictwo ekologiczne i pakietu 1. Rolnictwo


b) w działaniu „Program rolnośrodowiskowy (Płat- zrównoważone. Dodatkowo beneficjent
ności rolnośrodowiskowe)”: pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne nie może
łączyć tego pakietu z pakietem 8. Ochrona
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały gleb i wód. Ponadto beneficjent pakietu 2.
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817.
11) Aktualny stan prawny: art. 5 i 6 rozporządzenia Rady (WE) 12) Aktualny stan prawny: art. 5 i 6 rozporządzenia Rady (WE)
nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego
dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustana- dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustana-
wiającego określone systemy wsparcia dla rolników, wiającego określone systemy wsparcia dla rolników,
zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE)
nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozpo- nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, rządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009,
str. 16). str. 16).
Monitor Polski Nr 72 — 3468 — Poz. 913

Rolnictwo ekologiczne nie może łączyć te- Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielo-
go pakietu w zakresie wariantów 2.3 i 2.4 ne, pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatun-

l
na tej samej powierzchni z: ków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza
— pakietem 4. Ochrona zagrożonych ga- obszarami Natura 2000 oraz pakiet 5.

v.p
tunków ptaków i siedlisk przyrodniczych Ochrona zagrożonych gatunków ptaków
poza obszarami Natura 2000, i siedlisk przyrodniczych na obszarach Na-
tura 2000 nie mogą być realizowane na tej
— pakietem 5. Ochrona zagrożonych ga-
samej powierzchni.”,
tunków ptaków i siedlisk przyrodniczych
na obszarach Natura 2000. — tabela otrzymuje brzmienie:
Pozostałe pakiety rolnośrodowiskowe mo- „Zasady łączenia pakietów rolnośrodowi-
gą być łączone w gospodarstwie rolnym. skowych na tej samej powierzchni

(+) pakiety można łączyć;


(-) pakietów nie można łączyć.”,
.go
(x) pakiety nie łączą się, gdyż dotyczą innych grup użytków rolnych;
rcl
— w części „Kryteria dostępu” akapit trzeci 4) w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.3 „OŚ 3
otrzymuje brzmienie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowa-
„Beneficjenci Działania 4 „Wspieranie przed- nie gospodarki wiejskiej”:
sięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy a) w działaniu „Różnicowanie w kierunku działal-
dobrostanu zwierząt” w ramach PROW na la- ności nierolniczej” w części „Główne kryteria
ta 2004—2006 mogą przekształcić swoje zo- demarkacyjne” tabela otrzymuje brzmienie:
bowiązanie na nowe 5-letnie zobowiązanie
w ramach działania „Program rolnośrodowi-
skowy” w ramach PROW na lata 2007—2013,
pod warunkiem spełnienia wymagań okreś-
w.

lonych w przepisach krajowych.”;


ww
Monitor Polski Nr 72 — 3469 — Poz. 913

l
v.p
.go
b) w działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w części „Główne kryteria demarkacyjne” tabela
otrzymuje brzmienie:
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 72 — 3470 — Poz. 913

l
v.p
.go
c) w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w części „Główne kryteria demar-
kacyjne” tabela otrzymuje brzmienie:
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 72 — 3471 — Poz. 913

l
v.p
5) w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.4 „OŚ 4 — Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
LEADER”: biorstw,
a) skreśla się wyrazy: — Odnowa i rozwój wsi,
„Kod w tym przypadku projekty muszą speł-
niać warunki przyznania pomocy okreś-
4.”, lone dla poszczególnych działań osi 3.

.go
b) w działaniu „Wdrażanie lokalnych strategii roz- Projekty odpowiadające działaniu „Róż-
woju”: nicowanie w kierunku działalności nie-
— w części „Kod” akapit otrzymuje brzmienie: rolniczej” będą realizowane zgodnie
z najszerszą definicją obszarów wiej-
„413.”, skich, tj. na obszarze gmin wiejskich,
— w części „Procedura i harmonogram wyboru gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem
lokalnych grup działania, w tym kryteria wy- miast liczących powyżej 20 tys. miesz-
boru” akapit trzeci otrzymuje brzmienie: kańców oraz gmin miejskich z wyłącze-
niem miejscowości liczących powyżej
„W miarę dostępnych środków przewiduje się 5 tys. mieszkańców.”,
drugi nabór wniosków LGD na realizację LSR.
Najpóźniej 3 lata po podpisaniu umów z LGD — akapit drugi otrzymuje brzmienie:
na realizację LSR przewiduje się weryfikację „Samorząd województwa ogłasza nabór
działalności LGD pod względem realizacji LSR wniosków o przyznanie pomocy na wnio-
rcl
oraz potencjału organizacyjno-administracyj- sek LGD. LGD przygotowuje treść wezwa-
nego. Jeżeli działania realizowane przez LGD nia do składania wniosków, które będzie
nie byłyby zgodne z LSR lub byłoby zagroże- zawierać między innymi lokalne kryteria
nie braku możliwości zrealizowania zaplano- wyboru operacji do finansowania. Instytu-
wanych celów, wówczas LGD zostanie wyłą- cje wdrażające współpracują z lokalnymi
czona z możliwości dalszego realizowania grupami działania w celu efektywnego
LSR.”, wdrażania i zarządzania lokalnymi strate-
— w części „Kryteria dostępu i wyboru LGD”: giami rozwoju.”,
— w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie: — akapity czwarty i piąty otrzymują brzmie-
nie:
w.

„f) dopuszcza się możliwość działania na


danym obszarze wyłącznie jednej LGD „W przypadku projektów kwalifikujących
wybranej do realizacji LSR w ramach się do udzielenia pomocy w ramach dzia-
PROW 2007—2013;”, łań osi 3 — Jakość życia na obszarach wiej-
skich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
— w pkt 2 w ppkt 2 lit. g otrzymuje brzmie- LGD bierze pod uwagę zgodność projektu
nie: z LSR oraz określonymi w niej lokalnymi
„g) Działania zaplanowane w LSR zapew- kryteriami wyboru.
niają udział partnerów lokalnych W przypadku małych projektów, LGD oce-
i mieszkańców w procesie przygotowa- nia projekt pod względem zgodności z kry-
nia oraz wdrażania lub aktualizacji teriami dostępu, określonymi dla małych
ww

LSR;”, projektów, zgodności z LSR oraz określony-


— w pkt 2 w ppkt 2 uchyla się lit. h, mi w niej lokalnymi kryteriami wyboru.”,
— w części „Zasady wyboru projektów przez lo- — akapit siódmy otrzymuje brzmienie:
kalne grupy działania”: „Kryteria dostępu w przypadku małych pro-
— w akapicie pierwszym pkt 1 otrzymuje jektów to m.in.:
brzmienie: 1) zgodność projektu z LSR;
„1) projektów kwalifikujących się do udzie- 2) zgodność projektu z zakresem pomocy;
lenia pomocy w ramach działań osi 3 3) niefinansowanie projektu z innych środ-
— Jakość życia na obszarach wiejskich ków publicznych, z wyłączeniem przy-
i różnicowanie gospodarki wiejskiej, tj.: padku współfinansowania z Funduszu
— Różnicowanie w kierunku działalności Kościelnego lub ze środków własnych
nierolniczej, jednostek samorządu terytorialnego.”,
Monitor Polski Nr 72 — 3472 — Poz. 913

— w części „Zakres pomocy” w pkt 2: ści kulturalnej lub gospodarczej, z wy-


— lit. h—j otrzymują brzmienie: łączeniem rolniczej.”,

l
— uchyla się lit. k—m,
„h) zachowania lokalnego dziedzictwa kul-
turowego i historycznego, w tym przez: — w części „Definicja beneficjenta” akapit drugi

v.p
otrzymuje brzmienie:
— odbudowę albo odnowienie lub ozna-
„W przypadku małych projektów:
kowanie budowli lub obiektów małej
architektury wpisanych do rejestru — osoby fizyczne będące obywatelami
zabytków lub objętych wojewódzką państw członkowskich UE, pełnoletnie,
zamieszkałe na obszarze objętym lokalną
ewidencją zabytków,
strategią rozwoju lub wykonujące działal-
— odnowienie dachów lub elewacji ze- ność na tym obszarze,
wnętrznych budynków wpisanych — osoby prawne albo jednostki organizacyjne
do rejestru zabytków lub objętych nieposiadające osobowości prawnej, któ-
wojewódzką ewidencją zabytków, rym ustawy nadają zdolność prawną, dzia-
— remont lub wyposażenie muzeów, łające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rze-
— remont lub wyposażenie świetlic czypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa

.go
wiejskich; do innych kościołów i związków wyznanio-
i) budowy/odbudowy małej infrastruktu- wych oraz o gwarancjach wolności sumie-
ry turystycznej, w szczególności punk- nia i wyznania,
tów widokowych, miejsc wypoczyn- — osoby prawne utworzone na podstawie
kowych i biwakowych, tras narciar- przepisów ustaw, w tym fundacje albo
stwa biegowego i zjazdowego, tras stowarzyszenia, które posiadają siedzibę
rowerowych; na obszarze objętym LSR lub prowadzą-
ce działalność na tym obszarze.”,
j) wykorzystania energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych w celu poprawie- — w części „Główne kryteria demarkacyjne”:
nia warunków prowadzenia działalno- — w pkt 1 tabela otrzymuje brzmienie:
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 72 — 3473 — Poz. 913

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 72 — 3474 — Poz. 913

— w pkt 2 tabela otrzymuje brzmienie:

l
v.p
.go
rcl
w.

c) w działaniu „Wdrażanie projektów współpra- W przypadku operacji polegającej na reali-


cy”: zacji projektu współpracy, SW dokonuje
— część „Kod działania” otrzymuje brzmienie: oceny projektu współpracy w oparciu
o kryteria wyboru określone dla projektów
ww

„Kod działania współpracy.


421” Wnioski o przyznanie pomocy można skła-
— w części „Procedura i harmonogram wyboru dać do SW najwcześniej w dniu, w którym
projektów współpracy, w tym kryteria wybo- został dokonany wybór LGD do realizacji
ru” akapity pierwszy i drugi otrzymują LSR, a najpóźniej odpowiednio:
brzmienie: — w przypadku operacji polegającej na
„Procedura i harmonogram wyboru projek- przygotowaniu projektu współpracy —
tów współpracy do dnia 30 czerwca 2013 r.,
Wniosek o przyznanie pomocy LGD składa — w przypadku operacji polegającej na re-
do SW. W przypadku pozytywnego rozpa- alizacji projektu współpracy — do dnia
trzenia wniosku, SW zawiera z LGD umowę, 31 grudnia 2013 r.”,
na podstawie której jest przyznawana po- — uchyla się część „Harmonogram wyboru
moc. i realizacji projektów współpracy”,
Monitor Polski Nr 72 — 3475 — Poz. 913

d) w działaniu „Funkcjonowanie lokalnej grupy — akapity w brzmieniu:


działania, nabywanie umiejętności i aktywiza- „Udział wydatków ponoszonych w ramach

l
cja”: art. 59 (a) do (d) rozporządzenia Rady (WE)
— część „Kod działania” otrzymuje brzmienie: nr 1698/2005 na nabywanie umiejętności

v.p
oraz aktywizację w ramach osi Leader
„Kod działania
Na działanie 4.31 przeznaczono 152 000 000,00
431” EUR. W ramach tego działania finansowane są
— „Udział kosztów bieżących w budżecie lokal- koszty bieżące LGD, nabywanie umiejętności
nej grupy działania”otrzymuje brzmienie: i aktywizacja.”
„Udział kosztów bieżących w budżecie lo- zastępuje się akapitami w brzmieniu:
kalnej grupy działania „Wydatki na nabywanie umiejętności oraz
aktywizację w ramach osi Leader
Koszty bieżące lokalnej grupy działania mo-
gą stanowić koszt kwalifikowalny jedynie do Szacuje się, że wydatki na nabywanie umie-
wysokości 15 % sumy zrefundowanych kosz- jętności i aktywizację w ramach osi Leader
tów kwalifikowalnych wszystkich operacji osiągną wartość 34 000 000,00 euro.”,
zgodnych z LSR zrealizowanych w okresie — w części „Główne kryteria demarkacyjne” ta-
realizacji LSR.”, bela otrzymuje brzmienie:

.go
rcl
w.

6) w rozdziale 9 po akapicie piątym dodaje się akapit we informacje o zasadach wsparcia zostały
w brzmieniu: zawarte w dokumencie Linia demarkacyjna
pomiędzy Programami Operacyjnymi Polity-
„Pomoc doradcza w zakresie leśnictwa przewidzia- ki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej
na w ramach działania „Korzystanie z usług dorad- i Wspólnej Polityki Rybackiej.”,
czych przez rolników i posiadaczy lasów” stanowi
pomoc de minimis.”; — w części „Drogi gminne, powiatowe, woje-
ww

wódzkie”:
7) w rozdziale 10: — uchyla się akapit drugi,
a) w podrozdziale 10.2: — akapit trzeci otrzymuje brzmienie:
— w części „Modernizacja lub budowa zakła- „W ramach regionalnych programów ope-
dów przetwórstwa produktów rolnych lub in- racyjnych budowane będą drogi: woje-
frastruktury handlu hurtowego produktami wódzkie, powiatowe i gminne z wyłącze-
rolnymi” dodaje się akapit w brzmieniu: niem dróg wydzielanych lub przebudowy-
„W zakresie Programu Operacyjnego Inno- wanych w ramach projektów scaleniowych.
wacyjna Gospodarka pomoc dotyczy głów- Ponadto w RPO będą wspierane działania
nie wytwarzania produktów nieobjętych za- w zakresie: bezpieczeństwa ruchu drogo-
łącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Euro- wego oraz Inteligentnych Systemów Trans-
pejskich. W przypadku operacji dotyczących portu na drogach podlegających jednost-
wytwarzania produktów rolnych szczegóło- kom samorządu terytorialnego (j.s.t.).”,
Monitor Polski Nr 72 — 3476 — Poz. 913

— w części „Inwestycje związane z tworzeniem Natomiast w przypadku działania pt. „Różnico-


lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw” akapity wanie w kierunku działalności nierolniczej” rea-

l
piąty i szósty otrzymują brzmienie: lizowanego na obszarach objętych LSR, tj. po-
„W ramach regionalnych programów opera- zostałych obszarach wiejskich zgodnie z ich naj-

v.p
cyjnych ze środków EFRR są planowane do szerszą definicją, linię demarkacyjną z Fundu-
realizacji inwestycje w zakresie wsparcia szami Strukturalnymi będzie wyznaczał rodzaj
tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw beneficjenta. W ramach Funduszy Struktural-
(także start-upów): nych wnioskodawcą będzie przedsiębiorca, któ-
— wsparcie operacji realizowanych poza ob- ry w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej
szarami wiejskimi zdefiniowanymi w Pro- działalność gospodarczą, nie będzie podlegać
gramie — bez względu na wysokość ubezpieczeniu w KRUS na podstawie przepisów
wsparcia i rodzaj działalności, o ubezpieczeniu społecznym rolników.
— wsparcie operacji realizowanych na obsza- Dla pozostałego zakresu pomocy w ramach „ma-
rach wiejskich zdefiniowanych w Progra- łych projektów” realizowanych na obszarach ob-
mie w zakresie działalności innych niż jętych LSR, potencjalni beneficjenci będą zobli-
określone w przepisach krajowych dla gowani do składania oświadczenia o niefinanso-
działania „Tworzenie i rozwój mikroprzed- waniu operacji z innych środków publicznych
siębiorstw” — bez minimalnej wielkości

.go
z wyłączeniem środków własnych jednostek sa-
wsparcia, morządu terytorialnego i Funduszu Kościelnego.
— wsparcie operacji realizowanych na obsza-
rach wiejskich, zdefiniowanych w Progra- W stosunku do instrumentów wsparcia w ra-
mie, dla projektów o wartości (kwocie) do- mach PO Kapitał Ludzki i „małych projektów”
finansowania powyżej 300 tys. zł. realizowanych w ramach podejścia Leader,
w przypadku pokrywania się celów tych działań,
W PO Kapitał Ludzki zaplanowano: zostaną przeprowadzone kontrole krzyżowe.
— dotacje na rozpoczęcie działalności gospo- Dotyczy to w szczególności operacji określo-
darczej, w tym w formie spółdzielczej; nych w działaniu „Wdrażanie lokalnych strategii
— promocja samozatrudnienia; rozwoju” — zakresu pomocy w ramach „ma-
— doradztwo oraz szkolenia umożliwiające łych projektów” w lit. a), c), d), g), tj. dotyczą-
nabycie wiedzy i umiejętności niezbęd- cych organizacji szkoleń, rozwoju agroturystyki
nych do podjęcia działalności gospodar- i turystyki na obszarach wiejskich, podnoszenia
jakości produktów i usług oraz zakupu oprogra-
rcl
czej, w tym w formie spółdzielczej.”,
mowania, urządzeń i sprzętu komputerowego.
b) w podrozdziale 10.3 część „Lokalne grupy dzia-
łania” otrzymuje brzmienie: Natomiast w RPO wsparcie może dotyczyć m.in.
„W ramach PROW 2007—2013 w działaniu pt: małych projektów wymienionych w lit.: c), d),
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” lokal- h), i), tj. dotyczących turystyki na obszarach
ne grupy działania (LGD) będą realizowały lo- wiejskich, podnoszenia jakości produktów re-
kalne strategie rozwoju, a celem ich działania gionalnych, odnowy miejsc o znaczeniu histo-
będzie podniesienie jakości życia ludności wiej- ryczno-przyrodniczym oraz budowli charaktery-
skiej. Wnioski o przyznanie pomocy będą mo- stycznych dla regionu.
gły dotyczyć operacji kwalifikujących się do
W celu wyeliminowania możliwości podwójne-
udzielenia pomocy w ramach działań osi 3
w.

go finansowania od beneficjenta będzie wyma-


(„Różnicowanie w kierunku działalności nierol-
gane oświadczenie o niefinansowaniu projektu
niczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
z innych środków, z wyłączeniem środków
biorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”) oraz innych
własnych jednostek samorządu terytorialnego
operacji, zwanych „małymi projektami”, nie-
kwalifikujących się do wsparcia w ramach osi 3, i Funduszu Kościelnego, oraz prowadzone będą
ale przyczyniających się do osiągnięcia celów kontrole krzyżowe.
tej osi, tj. poprawy jakości życia lub większego W odniesieniu do Programu Operacyjnego
zróżnicowania działalności gospodarczej na ob- Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa
szarze działania LGD. i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, w ramach
W przypadku operacji realizowanych w ramach którego zaplanowane zostały działania, których
ww

osi 4 zgodnie z kryteriami przyjętymi dla wybra- celem będzie aktywizacja lokalnych społeczno-
nych działań osi 3 („Różnicowanie w kierunku ści rybackich poprzez włączenie partnerów spo-
działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój łecznych i gospodarczych do planowania
mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”) i wdrażania lokalnych inicjatyw, w celu zapobie-
na obszarach w miejscowościach znajdujących gania nieprawidłowemu podwójnemu finanso-
się w granicach administracyjnych: waniu z różnych instrumentów wspólnotowych
1) gmin wiejskich, opracowane zostaną przez Instytucje Zarządza-
jące odpowiednie mechanizmy koordynacji po-
2) gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast
między programami. Mechanizmy opierać się
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
będą na przedstawianiu przez beneficjentów
3) gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości oświadczeń o niefinansowaniu projektów z in-
powyżej 5 tys. mieszkańców nych środków publicznych z wyłączeniem środ-
— linia demarkacyjna z Funduszami Struktural- ków własnych jednostek samorządu terytorial-
nymi będzie określona tak jak dla działań osi 3. nego i Funduszu Kościelnego.
Monitor Polski Nr 72 — 3477 — Poz. 913

W ramach działania „Wdrażanie projektów zapewni sprawną i efektywną pracę lokalnych


współpracy” LGD będą realizowały operacje grup działania wybranych w ramach realizacji

l
polegające na współpracy z podmiotami zarów- osi 4 PROW 2007—2013 oraz doskonalenie za-
no krajowymi, jak i zagranicznymi, polegające wodowe osób uczestniczących w realizacji lo-
m.in. na wymianie doświadczeń.

v.p
kalnych strategii rozwoju.
W odniesieniu do RPO wsparcie może dotyczyć W odniesieniu do RPO wsparcie może dotyczyć
operacji realizowanych w ramach „Wdrażania operacji realizowanych w ramach „Funkcjono-
projektów współpracy”, m.in. z zakresu turysty- wanie lokalnej grupy działania, nabywanie
ki, doradztwa, ochrony zasobów przyrodni- umiejętności i aktywizacja” m.in. z zakresu tury-
czych, infrastruktury edukacyjnej czy kultury, styki, marketingu gospodarczego, promocji
platform e-usług i baz danych oraz operacji ma- i rozwoju produktów markowych, rozwoju oto-
jących na celu promocję danego regionu na czenia biznesu, promocji, platform e-usług, ak-
arenie międzynarodowej. tywizacji zawodowej.
W celu wyeliminowania możliwości podwójne-
go finansowania od beneficjenta będzie wyma- W celu wyeliminowania możliwości podwójne-
gane oświadczenie o niefinansowaniu projektu go finansowania od beneficjenta będzie wyma-
z innych środków publicznych oraz prowadzone gane oświadczenie o niefinansowaniu projektu
będą kontrole krzyżowe. z innych środków publicznych oraz prowadzone

.go
będą kontrole krzyżowe.
W stosunku do instrumentów wsparcia w ra-
mach PO Kapitał Ludzki i operacji realizowa- W stosunku do instrumentów wsparcia w ra-
nych w ramach „Wdrażania projektów współ- mach PO Kapitał Ludzki i operacji realizowa-
pracy” realizowanych w ramach podejścia Lea- nych w ramach działania „Funkcjonowanie lo-
der, w przypadku pokrywania się celów tych kalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
działań, zostaną przeprowadzone kontrole krzy- i aktywizacja”, realizowanych w ramach podej-
żowe. Dotyczy to w szczególności przedsięwzięć ścia Leader, w przypadku pokrywania się celów
dotyczących wsparcia osób pozostających bez tych działań, zostaną przeprowadzone kontrole
zatrudnienia, wsparcia przedsiębiorczości i sa- krzyżowe. Dotyczy to w szczególności przedsię-
mozatrudnienia, podnoszenia poziomu aktyw- wzięć dotyczących wsparcia osób pozostają-
ności zawodowej, wsparcia ekonomii społecz- cych bez zatrudnienia, inicjatyw lokalnych, ak-
nej i inicjatyw lokalnych, doradztwa dla przed- tywizacji zawodowej, wsparcia ekonomii spo-
siębiorców, zmniejszania nierówności w dostę- łecznej.
pie do edukacji i wzmacniania lokalnego part-
rcl
W odniesieniu do Programu Operacyjnego
nerstwa na rzecz adaptacyjności.
Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa
W odniesieniu do Programu Operacyjnego i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, w ramach
Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa którego zaplanowane zostały działania, których
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, w ramach celem będzie aktywizacja lokalnych społeczno-
którego zaplanowane zostały działania, których ści rybackich poprzez włączenie partnerów spo-
celem będzie aktywizacja lokalnych społeczno- łecznych i gospodarczych do planowania
ści rybackich, poprzez włączenie partnerów i wdrażania lokalnych inicjatyw, w celu zapobie-
społecznych i gospodarczych do planowania gania nieprawidłowemu podwójnemu finanso-
i wdrażania lokalnych inicjatyw, w celu zapobie- waniu z różnych instrumentów wspólnotowych
gania nieprawidłowemu podwójnemu finanso- opracowane zostaną przez Instytucje Zarządza-
w.

waniu z różnych instrumentów wspólnotowych jące odpowiednie mechanizmy koordynacji po-


opracowane zostaną przez Instytucje Zarządza- między programami. Mechanizmy opierać się
jące odpowiednie mechanizmy koordynacji po- będą na przedstawianiu przez beneficjentów
między programami. Mechanizmy opierać się oświadczeń o niefinansowaniu projektów z in-
będą na przedstawianiu przez beneficjentów nych środków publicznych.”;
oświadczeń o niefinansowaniu projektów z in-
nych środków publicznych. 8) w rozdziale 11:
Działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia- a) w części „Agencja płatnicza” tabela otrzymuje
łania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” brzmienie:
ww
Monitor Polski Nr 72 — 3478 — Poz. 913

b) w części „Jednostka certyfikująca” akapit trzeci b) akapit w brzmieniu:


otrzymuje brzmienie: „Opis działania

l
„Zadania jednostki certyfikującej Generalny W ramach działania realizowane będą trzy sche-
Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje za po- maty:

v.p
średnictwem Departamentu Ochrony Interesów
Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania,
Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie
monitorowania, kontroli i oceny stopnia reali-
Finansów.”,
zacji Programu
c) w części „Nieprawidłowości” akapit drugi otrzy- W celu zapewnienia skutecznej realizacji działań
muje brzmienie: PROW konieczne jest odpowiednie przygotowa-
„Organem odpowiedzialnym za informowanie nie wszystkich uczestników procesu jego wdra-
Komisji Europejskiej o powstałych nieprawidło- żania oraz zapewnienie im optymalnych warun-
wościach jest Generalny Inspektor Kontroli ków wykonywania powierzonych zadań.
Skarbowej, który wykonuje zadania w tym za- W szczególności istotne jest zapewnienie odpo-
wiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzial-
kresie przy pomocy Departamentu Ochrony In-
nych za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie
teresów Finansowych Unii Europejskiej w Mini-
i ocenę oraz kontrolę realizacji PROW.
sterstwie Finansów.”;

.go
Ponadto w ramach schematu możliwe jest
9) w rozdziale 12 w podrozdziale 12.2 w akapicie finansowanie ocen ex post, audytów i przygo-
czwartym pkt 9 otrzymuje brzmienie: towanie końcowych sprawozdań dotyczących
poprzedniego okresu programowania.”
„9) przedstawiciel społeczno-zawodowych organi-
zacji rolników;”; zastępuje się akapitem w brzmieniu:
„Opis
10) w rozdziale 16 w podrozdziale 16.1:
W ramach Pomocy technicznej realizowane bę-
a) akapit w brzmieniu: dą trzy schematy:
„Cel działania Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania,
monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny
1. Umożliwienie sprawnego funkcjonowania stopnia realizacji Programu
podmiotów odpowiedzialnych za przygoto-
wanie, zarządzanie, wdrażanie, kontrolę, mo- W celu zapewnienia skutecznej realizacji działań
PROW konieczne jest odpowiednie przygotowa-
rcl
nitoring i ocenę PROW.
nie wszystkich uczestników procesu jego wdra-
2. Zapewnienie warunków efektywnego dzia- żania oraz zapewnienie im optymalnych warun-
łania Komitetu Monitorującego oraz jego ków wykonywania powierzonych zadań.
grup (zespołów) roboczych. W szczególności istotne jest zapewnienie odpo-
3. Wdrożenie sprawnego i efektywnego syste- wiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzial-
mu informacji i promocji PROW oraz następ- nych za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie
nego okresu programowania. i ocenę oraz kontrolę realizacji PROW.
Ponadto w ramach schematu możliwe jest
4. Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Ob-
finansowanie ocen ex post, audytów i przygo-
szarów Wiejskich.
towywania końcowych sprawozdań dotyczą-
w.

5. Finansowanie działań dotyczących poprzed- cych poprzedniego okresu programowania,


niego okresu programowania zgodnie z art. 13 a także prac związanych z przygotowywaniem
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1320/2006 kolejnego okresu programowania.”,
z dnia 5 września 2006 r.”
c) w części „Beneficjenci” akapit otrzymuje brzmie-
zastępuje się akapitem w brzmieniu: nie:
„Cel „Pomoc finansowa udzielona zostanie podmio-
tom zaangażowanym w realizację zadań wyni-
1. Umożliwienie sprawnego funkcjonowania
kających z Programu. W szczególności są to:
podmiotów odpowiedzialnych za przygoto-
wanie, zarządzanie, wdrażanie, kontrolę, mo- — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
ww

nitoring i ocenę PROW. — Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-


nictwa;
2. Zapewnienie warunków efektywnego dzia-
łania Komitetu Monitorującego oraz jego — Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej;
grup (zespołów) roboczych. — podmioty, którym zostaną delegowane za-
3. Wdrożenie sprawnego i efektywnego syste- dania instytucji zarządzającej;
mu informacji i promocji PROW oraz następ- — instytucje odpowiedzialne za realizację stra-
nego okresu programowania. tegii komunikacyjnej zgodnie z rozdziałem 13
Programu;
4. Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich. — podmioty zaangażowane w działania związa-
ne z utworzeniem i utrzymaniem, zarządza-
5. Finansowanie wydatków określonych niem i obsługą Krajowej Sieci Obszarów
w art. 13 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Wiejskich, zgodnie z Planem działania Krajo-
nr 1320/2006 z dnia 5 września 2006 r.”, wej Sieci Obszarów Wiejskich.”,
Monitor Polski Nr 72 — 3479 — Poz. 913

d) w części „Kryteria dostępu i wyboru projektów” 11) załącznik 2 „Obszary NATURA 2000” otrzymuje
pkt 1 otrzymuje brzmienie: brzmienie:

l
„1) projekt jest zgodny z celami Pomocy tech-
nicznej;”;

v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 72 — 3480 — Poz. 913

12) załącznik 3 „Obszary szczególnie narażone (OSN)” otrzymuje brzmienie:

l
Mapa Polski z uwzględnieniem obszarów
szczególnie narażonych
na azotany pochodzenia rolniczego

v.p
.go
rcl
w.

13) w załączniku 10 „Szczegółowy opis pakietów rol- — przeznaczenie plonu na produkcję pasz ekolo-
nośrodowiskowych oraz kalkulacja wysokości gicznych, do bezpośredniego skarmiania, prze-
płatności rolnośrodowiskowej” w rozdziale „Pa- kazanie do innych gospodarstw lub inne wyko-
kiet 2. Rolnictwo ekologiczne” część „Wymogi pa- rzystanie, np. kompostowanie;
kietu” otrzymuje brzmienie:
— w przypadku realizacji wariantów 2.9, 2.10, 2.11,
„Wymogi pakietu 2.12 materiał szkółkarski musi spełniać określo-
— prowadzenie produkcji rolnej, zgodnie z reguła- ne wymagania13);
ww

mi określonymi w ustawie o rolnictwie ekolo-


gicznym i rozporządzeniach Rady (WE) — w przypadku realizacji wariantów 2.9, 2.10, 2.11,
nr 2092/91 i 1804/99; 2.12 istnieje obowiązek corocznego wykonywa-
nia na plantacji zabiegów uprawowych i pie-
— uprawa roślin, zgodnie z najlepszą wiedzą i kul- lęgnacyjnych; uzyskiwany plon powinien być
turą rolną, przy zachowaniu należytej dbałości
przeznaczony na bezpośrednie spożycie, do
o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby;
przetwórstwa lub na paszę;
— w przypadku realizacji wariantów 2.3 i 2.4 ist-
nieje obowiązek posiadania zwierząt w gospo- 13) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
darstwie; 8 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań do-
tyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego
— w przypadku realizacji wariantów 2.3 i 2.4 istnieje (Dz. U. Nr 59, poz. 565). Aktualny stan prawny: rozporzą-
obowiązek koszenia lub wypasu oraz usunięcia dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego
lub złożenia w stogi ściętej biomasy w terminie nie 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących
dłuższym niż 2 tygodnie (z wyjątkiem szczególnie wytwarzania i jakości materiału siewnego (Dz. U. Nr 29,
uzasadnionych przypadków) po pokosie; poz. 189, z późn. zm.).
Monitor Polski Nr 72 — 3481 — Poz. 913

— obowiązek zachowania powierzchni trwałych 14) w załączniku 15 „Tabela dotycząca pomocy pań-
użytków zielonych i elementów krajobrazu nie- stwa, którą należy dołączyć do każdego progra-

l
użytkowanych rolniczo.”; mu rozwoju obszarów wiejskich” tabela otrzy-
muje brzmienie:

v.p
.go
rcl
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
w.
ww