You are on page 1of 1

Elektronicznie podpisany przez

Grzegorz Paczowski; RCL
Data: 2010.01.29 16:18:45
+01'00'

Monitor Polski Nr 4 — 186 — Poz. 32

32
Rej. 187/2009

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

l
z dnia 18 września 2009 r.

v.p
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia społecznej w dziedzinie nauk medycznych
16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, 11. Gawrońska-Szklarz Barbara Alicja,
z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, za wybitne zasługi w twórczości artystycznej i działal-
z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848 oraz z 2009 r. ności społecznej na rzecz upowszechniania kultury
Nr 168, poz. 1323) odznaczeni zostają:
12. Kubala Karol,
na wniosek Prezesa Rady Ministrów zaopiniowany

.go
przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski: za wybitne zasługi dla rozwoju branży wodno-kanali-
zacyjnej:
KRZYŻEM OFICERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 13. Drzewiecki Stanisław, 14. Jassak Wojciech Pa-
weł, 15. Maksymiuk Zbigniew,
za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za wkład w roz-
wój muzealnictwa za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty, za działalność
społeczną
1. Czubaczyński Marian Ryszard,
16. Juśko Edmund,
za wybitne zasługi w pracy pedagogicznej i działalno-
ści społecznej za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony
zdrowia i promocji zdrowego stylu życia
rcl
2. Wodzicka Teresa Katarzyna,
17. Smolec Czesława,
za wybitne zasługi dla rozwoju spółdzielczości mle-
czarskiej za wybitne zasługi w pracy zawodowej oraz w działal-
ności na rzecz społeczności lokalnej
3. Choja Zenon,
18. Zalisz Jan,
KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej muzy-
ki chóralnej, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej
w.

za wybitne zasługi w dziedzinie bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej, za osiągnięcia w pracy dydak-
tycznej i organizacyjnej 19. Buczkowski Tadeusz Stanisław,
4. Tadeusiewicz Hanna, za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju
sportu
za wybitne zasługi w dziedzinie nauk farmaceutycz-
nych: 20. Wiederek Jan Henryk,
5. Marciniec Barbara, 6. Muszyński Zygmunt,
ww

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski
za wybitne zasługi w pracy naukowej oraz działalności za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności
na rzecz ochrony i promocji zdrowia publicznego: społecznej w dziedzinie nauk medycznych

7. Krzanowski Maciej Wacław, 8. Ludwicki Jan KRZYŻEM OFICERSKIM
Krzysztof, 9. Stypułkowska-Misiurewicz Hanna Teresa, ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi na rzecz samorządu terytorialne- 21. Lubiński Jan Antoni.
go i administracji publicznej, za osiągnięcia w pracy
naukowej

10. Kulesza Michał Tadeusz, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński