SEJAUH MANA KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOPERATIF (KAEDAH STAD) MENINGKATKAN PENCAPAIAN KONSEP ASAS TAJUK UNGKAPAN ALGEBRA II BAGI

TINGKATAN DUA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT GOH, KUANTAN PAHANG.

TESIS YANG DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT UNTUK MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MATEMATIK) DENGAN KEPUJIAN

SITI NOREHAN JALILLAH BT ABD MALEK MEI 2009

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA

1

PENGAKUAN

“SAYA MENGAKU BAHAWA KARYA INI ADALAH HASIL KERJA SAYA SENDIRI DAN SETAKAT PENGETAHUAN SAYA, IA TIDAK MENGANDUNGI APA-APA BAHAN YANG TELAH DITULIS OLEH SESIAPA SAMA ADA UNTUK PENGIJAZAHAN ATAU DIPLOMA DARIPADA MANA-MANA UNIVERSITI ATAU PUSAT PENGAJIAN TINGGI YANG LAIN KECUALI BAHAN-BAHAN YANG DIAMBIL SEBAGAI RUJUKAN DARIPADA SUMBER-SUMBER YANG TELAH DIKENAL PASTI.”

TANDATANGAN NAMA TARIKH

:.............................................................. : SITI NOREHAN JALILLAH BT ABD MALEK :

2

PENGHARGAAN

Di atas kesempatan ini, pengkaji ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Low Yoke Ken di atas segala bimbingan, dorongan dan sokongan yang diberikan selama ini sehingga membolehkan tesis ini sampai ke noktah yang terakhir. Pengkaji juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Encik Zullaffandi Bin Ahmad, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Goh , Kuantan yang memberi kebenaran untuk membuat kajian di sekolah. Tidak lupa kepada guru pembimbing, Puan Nor Haribah Binti Abdul Rashid yang telah memberi tunjuk ajar sepanjang kajian ini dilaksanakan dan juga murid-murid yang yang memberi kerjasama di dalam kajian ini. Terima kasih kepada ahli keluarga yang telah banyak bersusah payah dan memahami kesibukan pengkaji sepanjang menjalankan kajian ini serta sahabat-sahabat yang lain. Akhir kata, untuk semua yang terlibat menjayakan kajian ini secara langsung mahu pun tidak langsung, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih.

Siti Norehan Jalillah Bt Abd Malek

3

SEJAUH MANA KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOPERATIF (KAEDAH STAD) MENINGKATKAN PENCAPAIAN KONSEP ASAS TAJUK UNGKAPAN ALGEBRA II BAGI TINGKATAN 2

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh manakah Pembelajaran Koperatif dalam matematik dapat meningkatkan prestasi murid dalam matematik. Kajian ini ditujukan kepada murid Tingkatan 2 sebagai sampel dan tajuk yang menjadi pilihan ialah Ungkapan Algebra II. Alat kajian yang digunakan adalah soal selidik, soalan ujian pra dan soalan ujian pos. Perlaksanaan kajian dijalankan dengan mengambil dua kelas dijadikan sampel: satu kelas sebagai Kumpulan Eksperimen dan satu kelas lagi sebagai Kumpulan Kawalan. Kumpulan Eksperimen diajar mengikut struktur Pembelajaran Koperatif Kaedah STAD, sementara Kumpulan Kawalan diajar secara kaedah tradisional. Tempoh masa mengajar ialah empat minggu. Data yang di kumpul, akan dianalisis menggunakan ujian t-min, kekerapan dan peratus. Hasil kajian akan menguji sama ada terdapat peningkatan dalam prestasi matematik murid selepas kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berlainan dijalankan. Hasil kajian ini juga akan mengkaji tentang kaedah pengajaran mempengaruhi prestasi murid dalam mata pelajaran matematik.

4

THE EFFECTIVENESS OF COOPERATIVE LEARNING METHOD IN IMPROVING THE ACHIEVEMENT OF THE BASIC CONCEPTS OF ALGEBRAIC EXPRESSION II FOR FORM 2 STUDENTS

ABSTRACT

This case study aims to measure how far can the cooperative learning helps to improve students’ performance in maths. It was experimented on from 2 students as samples and Algebraic Expression II was chosen to be taught. The instrument used in this study is questionnaire and pre and post test. The implementation of the study was carried out on 2 classes as samples. The experimental groups and controlled group. The experimental groups is taught using the cooperative learning method, STAD while the controlled group was taught using the traditional method. The duration for the experimental was 4 weeks. Collective data used would be analysed by using T-test for mean frequencies and percentage. The results would show whether there was improvement in students’ performance in maths. It would also show that the teaching methods used had significantly influenced the students’ performance in mathematics.

BAB 1 5

guru memang sudah biasa dengan kaedah pengajaran tradisional iaitu pengajaran dan pembelajaran berpusatkan guru. Ini adalah kerana ia tidak dapat menarik minat murid disebabkan murid hanya mendengar guru memberi 6 . matriks. Oleh itu.MASALAH KAJIAN 1.1 PENGENALAN Kajian ini bertujuan untuk menentukan keberkesanan dalam pembelajaran matematik yang berasaskan kepada pencapaian konsep asas tajuk Ungkapan Algebra II bagi tingkatan 2. beberapa kajian telah dijalankan menunjukkan bahawa pengetahuan asas dalam matematik adalah penting dalam menentukan tahap kecekapan dan kecerdasan murid dalam mata pelajaran matematik terutamanya di peringkat sekolah rendah dan menengah. Masalah ini amat serius dan perlu ditangani bersama. Dalam Laporan Portal Pendidikan Utusan bertarikh 23 Mei 2003 telah menyiarkan kelemahan murid dalam Matematik berdasarkan keputusan peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). janjang geometri serta tajuk-tajuk yang lain. terdapat pelbagai kaedah dan pendekatan yang telah ditemui oleh pengkaji-pengkaji dalam menangani masalah ini. Tetapi dalam era globalisasi yang berubah dengan cepat ini. murid beranggapan mata pelajaran Matematik adalah tidak penting untuk dipelajari. Pencapaian pembelajaran murid sekolah di Malaysia dalam mata pelajaran Matematik adalah agak lemah. Kenapakah gejala ini boleh berlaku? Siapakah yang harus dipertanggungjawabkan bagi menangani masalah ini? Sebagai warga pendidik kita harus memikirkan satu jalan tengah untuk menarik minat murid dalam mempelajari mata pelajaran Matematik. Untuk meningkatkan prestasi matematik. Jika pengetahuan asas yang kurang atau tidak memuaskan akan menyukarkan murid dalam menguasai serta memahami konsep matematik bertahap tinggi seperti algebra. cara tersebut tidak semestinya efektif untuk dilaksanakan. Menurut Hewey(2000).

didapati murid agak keliru untuk mengenalpasti apakah konsep yang perlu digunakan dalam tajuk Ungkapan Algebra. kemahiran matematik bersifat heirarki Nik Azis(1966) juga berpendapat bahawa pengetahuan konsep yang mantap akan memudahkan aktiviti konsep matematik adalah penting untuk penyelesaian masalah. Mereka tidak memahami secara mendalam konsep asas dan akibatnya mereka gagal mengaitkan pengetahuan konsep asas untuk menyelesaikan masalah yang lain. Menurut pengalaman yang lepas.2 LATAR BELAKANG KAJIAN Skop kajian ini difokuskan kepada tajuk yang kecil iaitu untuk melihat sejauh mana pendekatan pembelajaran koperatif dalam kaedah (STAD) ini dapat meningkatkan pencapaian ujian konsep asas dalam mendarab dan membahagi dua atau lebih sebutan dalam tajuk Ungkapan Algebra II bagi Tingkatan 2. Dengan yang demikian kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk menentukan keberkesanan pembelajaran Matematik berasaskan pendekatan Pembelajaran Koperatif dengan menggunakan kaedah Student-Team Achievement Division (STAD). kemasyarakatan dan kerohanian di kalangan murid. Untuk menyelesaikan masalah matematik harian murid mesti mempunyai pemahaman konsep asas matematik yang kukuh. Guru harus mempelbagaikan teknik pengajaran mereka. Pembelajaran seperti ini akan lebih menyeronokkan kerana murid dapat berkongsi idea sesama sendiri. Kelemahan murid adalah hanya menghafal konsep dan kaedah penyelesaian. konsep matematik boleh ditakrifkan sebagai corak asas yang menghubung-kaitkan set-set objek atau tindakan-tindakan antara satu sama lain dan pengajaran dan pembelajaran konsep matematik merupakan satu usaha yang kompleks. 1. Di antara teknik yang berkesan adalah teknik yang dapat memberi peluang murid berinteraksi sesama sendiri ketika mengikuti pembelajaran mereka. Ini adalah selaras dengan tumpuan khas sukatan pelajaran kurikulum Matematik KBSM iaitu untuk memupuk nilai kemanusiaan. Mengikut Souviney(1989). Mengikut pendapat Ngean (1984). Ini akan menjemukan murid dan akhirnya minat mereka terhadap mata pelajaran matematik semakin berkurangan. Beliau juga 7 . Pengalaman asas tentang memahami lebih mendalam lagi tentang pengetahuan matematik yang lebih mendalam.penerangan.

murid keliru untuk mendarab sebutan-sebutan. Pengkaji berminat untuk mengkaji sejauhmana penggunaan pendekatan pembelajaran koperatif kaedah STAD dapat memberi pemahaman konsep asas yang kukuh bagi murid.mengatakan setiap murid mempunyai set pengalaman dan kebolehan yang unik untuk menyelesaikan setiap tugasan pembelajaran.3 PENYATAAN MASALAH Berdasarkan kajian dan pandangan guru-guru yang mengajar di sekolah menengah. mata pelajaran matematik merupakan mata pelajaran yang sukar difahami dan susah untuk dikuasai oleh murid terutamanya murid melayu. Oleh itu. Kaedah STAD merupakan salah satu strategi Pembelajaran Koperatif di mana kumpulan murid terdiri dari pelbagai tahap keupayaan akademik. Setiap ahli kumpulan perlu memahami apa yang diajar oleh guru dan mereka harus saling bantu membantu antara satu sama lain bagi meningkatkan pencapaian pemahaman mereka. Murid menghadapi masalah untuk menyelesaikan operasi darab dan bahagi apabila terdapat dua atau lebih sebutan dalam satu ungkapan algebra. Mereka mengalami kesukaran untuk memansuhkan sebutan sepunya dalam operasi bahagi dan lebih-lebih lagi jika sebutan tersebut dikuasakan. Pada kajian ini pengkaji sedar mendarab dan membahagi dua atau lebih sebutan dalam tajuk Ungkapan Algebra II merupakan salah satu masalah bagi murid Tingkatan 2. Keadaan bertambah rumit apabila sesi pengajaran dijalankan dengan menggunakan Bahasa Inggeris. 1. Di dalam operasi darab pula. Pengkaji memilih kaedah ini kerana tertarik 8 . guru matematik mesti bijak memainkan peranan yang penting dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk membantu murid membina dan mengembangkan pengetahuan matematik mereka. Masalah pemahaman konsep asas ungkapan algebra yang ringkas telah menjadi masalah menyebabkan murid tidak dapat meningkatkan kemahiran dan kefahaman mereka sepertimana yang diharapkan. Pendekatan dan kaedah pengajaran harus difikirkan agar murid minat untuk belajar dan seterusnya memahami konsep secara detail. sama ada di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Matematik merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sukar dikuasai oleh sebilangan besar murid. lebih-lebih lagi jika terdapat kuasa dua atau kuasa tiga.

dengan penulisan artikel oleh Syuhada Choo Abdullah bertajuk “ Sekolah Jangan Asing Murid Lemah” Arkib Berita Harian (2002). Pengkaji juga ingin memenuhi saranan dalam kurikulum Matematik KBSM (Edisi 2000) yang menyarankan untuk memberi pertimbangan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik bahawa para guru hendaklah mempelbagaikan pendekatan pengajaran mereka. 1. pemilihan Tajuk Ungkapan Algebra II Tingkatan 2 adalah berdasarkan tinjauan pengkaji bahawa tajuk ini merupakan salah satu tajuk penting dalam Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR). HASIL PRESTASI MURID Pengajaran dan Pembelajaran Secara Koperatif Pengajaran dan Pembelajaran Secara Tradisional Rajah 1: Rangka Konsep 9 .4 Kerangka Konseptual Kajian Kajian ini melibatkan dua kumpulan murid yang mempunyai tahap pencapaian yang agak sama tetapi diberi pengajaran yang berlainan iaitu satu kumpulan dengan kaedah koperatif dan satu kumpulan lagi dengan kaedah tradisional. Manakala hasil kajian akan dinilai dari segi peningkatan prestasi murid. Dalam kajian ini.

pengkaji ingin mendapatkan jawapan kepada soalansoalan kajian berikut. Seterusnya. 2) Memahirkan murid dan meningkatkan pencapaian ujian konsep asas mendarab dan membahagikan ungkapan Algebra II tingkatan 2. dapat meningkatkan prestasi murid dalam matematik.5.1.? 10 . 3) Melihat keberkesanan Pembelajaran Koperatif STAD dalam pencapaian ujian yang dijalankan.5 TUJUAN KAJIAN Kajian ini adalah bertujuan untuk menentukan sejauh mana keberkesanan menggunakan pendekatan Pembelajaran Koperatif iaitu kaedah STAD dalam menanam pemahaman yang kukuh bagi meningkatkan pencapaian ujian asas mendarab dan membahagi Ungkapan Algebra II Tingkatan 2.5. Kajian ini juga adalah bertujuan untuk meninjau serta mengenal pasti kelemahan-kelemahan murid semasa menjawab soalan-soalan. 1. 4) Mengetahui sejauh mana penguasaan murid dalam konsep asas matematik. 1.2 Persoalan Kajian Untuk mencapai tujuan dan objektif kajian. a) Adakah kaedah pembelajaran koperatif membantu meningkatkan prestasi murid dalam mata pelajaran matematik.1 Objektif Kajian Kajian-kajian yang dijalankan ini mempunyai objektif yang tertentu: 1) Menentukan keberkesanan pengajaran secara koperatif dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah.

Ha2: Terdapat perbezaan di antara min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah tradisional.3 Hipotesis Kajian Hipotesis bagi kajian ini adalah: Ho1: Tidak terdapat perbezaan di antara min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif kaedah STAD. Ho2: Tidak terdapat perbezaan di antara min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah tradisional. Ho3: Tidak terdapat perbezaan min skor ujian pra di antara kumpulan yang menggunakan 11 .5. c) Benarkah pencapaian matematik kurang memberangsangkan melalui kaedah pembelajaran tradisional? d) Adakah terdapat perbezaan min skor di antara kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan dalam ujian pra? e) Adakah terdapat perbezaan min skor di antara kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan dalam ujian pos? 1.b) Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian matematik antara murid yang diajar dengan kaedah Pembelajaran Tradisional berbanding dengan kaedah Pembelajaran Koperatif STAD. Ha1: Terdapat perbezaan di antara min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif kaedah STAD.

“We as educators today have the unprecedented job of preparing pupils to participate ia a world we can dimly imagine” Guru adalah bertanggungjawab merangka dan memilih strategi pengajaran pembelajaran yang sesuai dengan isi kandungan tahap pencapaian serta minat murid. 1. Ho4: Tidak terdapat perbezaan min skor ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional.6. Ha3: Terdapat perbezaan min skor ujian pra di antara kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional. Ha4: Terdapat perbezaan min ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional.kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional. Murid akan menjadi 12 . Kagan (1994) menyatakan seperti berikut. Sudah menjadi fitrah manusia suka bekerjasama dalam kumpulan dan saling bantu membantu. KEPENTINGAN KAJIAN Dapatan yang diperolehi dari kajian yang telah dilaksanakan di harap dapat dijadikan garis panduan kepada guru-guru matematik dalam mengenal pasti kaedah-kaedah yang dapat digunakan untuk meningkatkan pencapaian prestasi murid dalam memberikan maklumat kepada guru tentang kebaikan dan kelebihan menggunakan kaedah pembelajaran koperatif dalam mata muridan matematik.

gemilang dan terbilang dalam bidang matematik. Pengkaji menggunakan gred UPSR untuk melihat tahap pencapaian awal murid dalam matematik. Diharapkan hasil kajian ini dapat meningkatkan lagi tekanan kepada guru dan hasilnya kelak dapat membantu dan melahirkan generasi yang cemerlang.7 BATASAN KAJIAN Kajian ini hanya bertumpu kepada pendekatan pengajaran iaitu pendekatan Pembelajaran Koperatif bagi kaedah STAD sahaja. Kaedah lain seperti Team Game Tournament (TGT) adalah tidak dikaji dalam kajian ini. 1. Kajian ini juga adalah bertujuan untuk membantu guru dalam mengkaji dan memperbaiki segala kelemahan dan kesilapan jawapan yang diberikan oleh murid.1 Keberkesanan 13 . 1. Dalam kajian ini mungkin akan wujud kesukaran untuk mendapatkan data yang sebenar kerana mungkin sampel kajian memberi maklumat yang palsu. Murid terdiri daripada murid lelaki seramai 26 orang manakala murid perempuan pula seramai 24 orang.8 DEFINISI PEMBOLEH UBAH KAJIAN Daripada tajuk kajian di atas. Sekolah Menengah Bukit Goh di Kuantan.8. Kajian tidak dapat digeneralisasikan kepada semua pelajar tingkatan dua. Kajian ini juga hanya dibuat untuk melihat keberkesanan Pembelajaran Koperatif STAD dalam meningkatkan pencapaian pembelajaran sahaja. Ianya hanya melibatkan sebahagian kecil murid iaitu 50 orang sahaja daripada keseluruhan murid tingkatan dua. takrifan istilah boleh dinyatakan satu persatu di bawah.seronok untuk belajar dan segala konsep mudah difahami. diharap hasil dapatan kajian ini dapat menjelaskan tentang persoalan kajian. Justeru itu. 1. Ianya melibatkan dua buah kelas. Tajuk mendarab dan membahagi satu atau lebih Sebutan Dalam Ungkapan Algebra II Tingkatan Dua adalah dikaji dalam kajian kerana ia adalah sekadar sebagai alat untuk melihat keberkesanan Pembelajaran Koperatif STAD sahaja. Mereka tidak dapat mewakili persampelan bagi tempat ini. Pahang.

2 Pendekatan Pendekatan boleh diistilahkan sebagai satu cara dan kaedah dalam melaksanakan sesuatu perkara.4 Student Teams Achievement Divisions (STAD) Dalam STAD ini bermaksud kaedah yang dijalankan ialah kumpulan murid dibahagikan kepada kumpulan pembelajaran yang terdiri daripada 5 orang ahli iaitu terdiri dari murid 14 . 1. Johnson & Holubec (1990) dan Kagan (1992).8. 1. pembelajaran Koperatif menggunakan struktur-struktur yang mewujudkan hubungan saling bergantung antara murid dan akauntibiliti individu. Pendekatan yang dipilih dalam pengajaran dan pembelajaran mestilah bersesuaian dan dapat merangsang suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam mahupun di luar bilik darjah. 1. ia bersifat heterogenus dari segi kebolehan akademik dan ciri-ciri sosial.3 Pembelajaran Koperatif Pembelajaran koperatif merupakan pengajaran dan pembelajaran di mana murid bekerjasama dalam satu kumpulan kecil serta membantu satu sama lain untuk memenuhi kehendak tugasan yang diberikan.8. Semua ahli kumpulan berasa kejayaan kumpulan bergantung kepada kejayaan setiap ahli kumpulan itu. Slavin(1995) juga menyatakan kepentingan matlamat kumpulan dan akauntibiliti individu adalah sebagai satu bentuk galakan untuk membantu sesama sendiri dan menggalakkan setiap individu untuk memaksimakan usaha-usaha masing-masing demi kebaikan kumpulan mereka.8. Menurut Mills (1991). Selain dari itu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Slavin (1992). Johnson.Keberkesanan adalah bermaksud suatu tindakan yang dibuat itu dapat menunjukkan ciriciri perubahan yang dikehendaki. Pembelajaran Koperatif boleh didefinisikan sebagai kaedah-kaedah pengajaran yang mana murid dari semua peringkat pencapaian bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai matlamat bersama.

15 . kepentingan dan batasan kajian. 1. merumus dan mentaksir masalah. Pemahaman ialah peringkat kemahiran yang merangkumi kefahaman dalam menterjemah. gurulah yang menguasai dan mengawal segala aktiviti pelajaran iaitu guru banyak memberi penerangan dan murid hanya duduk mendengar. Selain dari itu. Di bawah pembelajaran ini. tujuan. perempuan dan pelbagai bangsa.6 Pembelajaran Tradisional Pembelajaran tradisional merupakan satu bentuk pembelajaran yang telah lama diamalkan dalam bilik darjah. lelaki.8.8.9 RINGKASAN Dalam bab ini telah dihuraikan tentang latarbelakang. guru memainkan peranan yang utama. sederhana.cemerlang. guru menyampaikan muridan secara syarahan atau perbincangan. Murid diberikan helaian jawapan bagi menyemak jawapan masing-masing. Konsep asas perlu difahami sebelum mempelajari peringkat yang lebih tinggi. Kemudian ahli kumpulan meneliti lembaran kerja yang diberikan secara berpasangan. lemah.5 Pencapaian Ujian Konsep Asas Pemahaman konsep asas adalah kemahiran yang harus ada dalam diri murid untuk mendapat pencapaian ujian yang tinggi. Mereka bersoal jawab dan berbincang. Di dalam bilik darjah. pernyataan masalah. 1. dalam bab ini juga ada merumuskan pendekatan Pembelajaran Koperatif adalah di mana murid bekerjasama dalam kumpulan kecil membantu antara satu sama lain untuk memenuhi kehendak tugasan individu dan kumpulan. 1. Dalam kajian ini.

Ia akan menyentuh dengan lebih mendalam tentang pencapaian murid dan peranannya dalam menimbulkan pencapaian prestasi murid dalam matematik. Pada asasnya pembelajaran koperatif merupakan suatu kaedah yang menggunakan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. Apakah pendekatan pembelajaran yang boleh digunakan oleh guru bagi mendapatkan kesan pemahaman yang lebih mendalam?. Oleh yang demikian.1 PENGENALAN Guru perlu tahu tentang gaya pembelajaran muridnya. Kaedah ini berstruktur dan menekankan penguasaan konsep pengetahuan maklumat dalam matematik. BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2.Diharap pendekatan Pembelajaran Koperatif STAD akan dapat meningkatkan pencapaian ujian konsep asas murid dalam ungkapan Algebra II Tingkatan 2. Kaedah ini juga mempunyai teknik-teknik tertentu serta ciri-ciri yang tersendiri. seorang guru matematik hendaklah sentiasa membuat penilaian semula terhadap pengajarannya dan dapat mencuba pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tajuk yang ingin di sampaikan. 16 .

matlamat KBSM adalah untuk memperkembangkan pemikiran mantik.2 Pendekatan Pembelajaran Koperatif Dalam kajian ini. pendekatan pembelajaran koperatif dan pendekatan pembelajaran kontekstual kerana pendekatan-pendekatan ini dapat melibatkan murid secara aktif untuk memahami pengajaran guru.2. Secara ringkasnya. Vygotsky. Seterusnya pengkaji akan mendiskusikan tentang kaedah-kaedah pembelajaran yang terdapat di dalam Pembelajaran Koperatif. bersistem dan kritis. tiga pendekatan telah disarankan iaitu pendekatan konstruktivisme.Pengkaji juga membincangkan mengenai matlamat KBSM dan perkaitannya dalam Pembelajaran Koperatif dengan menggunakan kaedah STAD. pengkaji telah memilih pendekatan koperatif. kemahiran penyelesaian masalah serta kebolehan menggunakan ilmu pengetahuan matematik supaya seseorang individu dapat berfungsi dalam kehidupan seharian dengan berkesan dan bertanggungjawab serta menghargai kepentingan dan keindahan matematik. analitik. 17 .2 2.2.(1896-1943) telah menjelaskan pembelajaran koperatif sebagai .1 LITERATUR YANG BERKAITAN Pendekatan Pengajaran Dalam Matematik KBSM Guru boleh memilih pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk digunakan bagi memastikan murid menguasai apa yang dipelajari. Pemilihan sesuatu pendekatan yang bersesuaian dapat merangsang lagi suasana pengajaran dan pembelajaran. Dalam matematik KBSM. Pengkaji juga membentangkan setakat manakah hasil dapatan dari pengkaji-pengkaji yang lain berkenaan keberkesanan menjalani Pembelajaran Koperatif ini. 2. 2.

Prosedur koperatif yang piawai ini melaksanakan kemahiran genetik. Ini adalah kerana dalam pembelajaran kumpulan dengan kaedah STAD bukan saja menekankan markah kuiz individu bahkan konteks kerja kumpulan. murid dengan tahap keupayaan yang sama akan mewakili kumpulan masing-masing untuk bertanding mendapat mata tertinggi. Ianya terdiri daripada objektif pengajaran.2. akhirnya ia dapat membantu murid untuk memupuk rasa tanggungjawab bersama dan telah disokong oleh penyelidikan ia sebagai teknik yang efektif dan murid boleh belajar jadi penyabar. bangsa dan agama. pengajaran berulang dan pengurusan rutin yang berulang di dalam bilik darjah seperti menyemak buku kerja. “ Slavin (1991) pula telah memberikan definasi koperatif sebagai bekerja bersama untuk mencapai matlamat bersama. Di dalam struktur pembelajaran koperatif ini terdapatnya peranan guru kumpulan koperatif formal. latih tubi dan ulangkaji. struktur Pembelajaran Koperatif adalah merangkumi prosedur koperatif yang piawai.3 Struktur Pembelajaran Koperatif Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Norshah Saad (2002). Maka setiap anggota akan membantu antara satu sama lain terutamanya anggota yang lemah. minat. lebih mempunyai rasa belas kasihan dan bertimbang rasa. Slavin (1995) menegaskan pendekatan Pembelajaran Koperatif merupakan pendekatan yang berstruktur dan sistematik yang boleh digunakan dalam sebarang peringkat persekolahan dan sesuai untuk pengajaran sebarang mata pelajaran. 2. jantina.“…group learning activity organized on the socially structured exchange of information between learners in group and in which each learner is held accountable for his or her own learning and is motivated to increase the learning of others. Dalam pembelajaran koperatif. menerangkan 18 . Aktiviti pembelajaran berlaku dalam kumpulan heterogenus iaitu berlainan dari segi tahap kebolehan. pengajaran awal. Dapat dilihat. kurang kritikal. Pembelajaran koperatif STAD dapat menghindarkan dari berlakunya sikap antisosial.

interaksi secara bersemuka. Rajah 2: Struktur Pembelajaran Koperatif PERANAN GURU KUMPULAN KOPERATIF FORMAL • • • • Objektif Pengajaran Pengajaran Awal Menerang Tugasan Memantau Dan Menyelia • Menilai 19 . Murid dapat saling pergantungan secara positif. Seterusnya. Berikut adalah rajah Struktur Pembelajaran Koperatif.tugasan. dalam kaedah ini peranan murid dalam kumpulan adalah sangat penting. murid akan mendapat kesan terhadap aspek afektif dan kognitif. kemahiran sosial dan dapat memprosesan maklumat. Daripada proses tersebut. akauntibiliti individu. menerang dan menyelia serta menilai dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

PERANAN MURID DALAM KUMPULAN • Saling Pergantungan Positif • • • • Interaksi Bersemuka Akauntibiliti Individu Kemahiran Sosial Pemprosesan Maklumat PENGAJARAN YANG MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN KOPERATIF KESAN TERHADAP ASPEK • • Afektif Kognitif 2. Salah satu ialah hukum kesan yang menyatakan kesan yang 20 .3 KAJIAN YANG BERKAITAN Pemahaman kuasa asas perlu ditanam kepada murid.L Thorndike (1898) telah berpendapat pembelajaran berlaku hasil daripada gabungan S-R iaitu stimulus (Rangsangan) dan Response (gerak balas). merumus dan mentaksir masalah yang lebih rumit dan seterusnya dapat meningkatkan pencapaian ujian murid. Pemahaman kepada konsep asas sesuatu pembelajaran akan memberi murid untuk dapat menterjemah. Terdapat 3 hukum dalam Hukum Pembelajaran Thondike. Berdasarkan teori pengkelasan Bloom (1974) pemahaman merupakan satu peringkat kemahiran yang perlu ada dalam setiap murid. E.

Murid akan rasa berminat untuk belajar dan ini secara tidak langsung dapat menerap pemahaman yang kukuh ke dalam minda murid. 1996).” Ini boleh dikatakan sebagai guru harus peka dengan kehendak murid untuk belajar. Penguasaan pemahaman dikatakan akan berlangsung jika pembelajaran bermula dari peringkat intuitif sehingga peringkat di mana murid berupaya menjelaskan bagaimana ia memahami konsep matematik tersebut. Guru mestilah cuba memperbaiki cara pembelajaran dan pengajaran mereka. telah mengemukakan kenyataan oleh National Council Of Teachers or Mathematics (1980. “ Teacher must be sensitive to the needs of their students and dedicated themselves to the improvement of student learning as their primary professional objective. 25) seperti berikut. Hasil kajian tersebut jelas menunjukkan kumpulan yang didedahkan dengan pembelajaran koperatif telah mencapai keputusan yang lebih baik. penguasaan konsep yang mantap akan dapat memudahkan aktiviti penyelesaian masalah (Nik Azis. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Sains Satu Kerangka Umum. Allan and Van Sickle (1984) telah menggunakan kaedah (STAD) sebagai rawatan eksperimen dalam satu kajian yang melibatkan murid yang lemah. Melalui kajian tentang penggunaan Pembelajaran Koperatif yang dilaksanakan di kalangan murid beberapa buah sekolah menengah untuk mata muridan matematik. penilaian terhadap kefahaman 21 .menyeronokkan meningkatkan pertalian antara rangsangan dan gerak balas. Setiap pendidik matematik mestilah bertanggungjawab untuk memiliki dan mengekalkan keterampilan dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira keperluan dan tahap pencapaian murid. Dengan lain perkataan dengan mengadakan pelbagai rangsangan dalam pengajaran dan pembelajaran seperti kaedah STAD atau TGT dapat mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan kepada murid. seterusnya meningkatkan pencapaian murid. Pemahaman dalam matematik juga merupakan satu konsep yang sentiasa berkembang dan bertambah. menegaskan kemahiran matematik bersifat heiraki. Ini kerana dalam pembelajaran koperatif murid dapat memberi tumpuan kepada isi muridan. Dalam pembelajaran matematik. dalam penulisannya. Tengku Zawawi Bin Tengku Zainal. Tahap penguasaan atau pencapaian murid terhadap konsep dan kemahiran asas dalam sesuatu tajuk amat penting dalam pendidikan matematik. Seperti yang dinyatakan oleh Ngean (1984).

Skop kajian Pembelajaran Koperatif amat luas sekali dan semakin ramai pengkaji mengkaji Pembelajaran Koperatif. Namun begitu. Ramai pengkaji telah mengkaji tentang keberkesanan Pembelajaran Koperatif dengan menggunakan kaedah-kaedah yang berlainan.4 RINGKASAN Sebagaimana yang diperolehi dari hasil tinjauan literature.konsep perlu dilakukan untuk meramalkan dan mengenalpasti tahap penguasaan konsep dan untuk menentukan kesediaan murid untuk memmuridi konsep dan kemahiran baru. persampelan kajian. Dapat disimpulkan pembelajaran Koperatif telah memberi satu peluang kepada murid untuk berminat mempelajari matematik berdasarkan kajian-kajian lepas. Hasil kajian ke atas 54 orang murid kelas menengah atas menunjukkan murid dalam pembelajaran berkumpulan mencapai keputusan yang lebih baik selari dengan hasil yang ditunjukkan oleh penyelidikan Slavin (1992). setiap kajian yang dijalankan walaupun mempunyai matlamat yang sama iaitu melihat keberkesanan pembelajaran tersebut tetapi ia tetap memberi satu pengalaman baru hasil daripada dapatan yang berbeza dan harus dikongsi. BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 PENGENALAN Dalam bab ini akan dibincangkan mengenai reka bentuk kajian. prosedur pengumpulan data dan prosedur analisis data. dapat dilihat memang sudah terdapat banyak kajian kes lepas untuk mengetahui keberkesanan sesuatu pendekatan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran matematik. Bilbao (1977) pula telah menjalankan satu kajian tentang keberkesanan penggunaan pembelajaran perbincangan berkumpulan berbanding dengan pembelajaran individu dalam penulisan laporan sains. prosedur kajian. Ini akan menambahkan lagi pengetahuan para pendidik tentang pembelajaran koperatif. 2. Di antaranya kajian untuk melihat keberkesanan pembelajaran koperatif. instrumen kajian. 22 .

Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Selepas penerangan. Reka bentuk kajian ini adalah berdasarkan kuasi eksperimen. Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Goh. kepentingan dan prosedur yang berkaitan. Semua ahli dalam kumpulan tolong-menolong antara satu sama lain bagi memastikan bahawa setiap ahli kumpulan tersebut memahami dan 23 . Pengkaji menjalankan sesi pengajaran dan latihan diberikan. borang soal selidik latar belakang murid (Lampiran D) telah diedarkan kepada para murid untuk dipenuhi. kedua-dua kumpulan telah menduduki ujian pra (Lampiran A). Selepas itu. Kemudian. Latihan diselesaikan dengan kerjasama kumpulan kecil. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil seramai 5 orang. pengkaji telah membuat permohonan kepada Pengarah. malah membantu pembelajaran rakan ahli yang lain. Kuantan dan guru pembimbing. pengkaji bertemu dengan pihak pentadbir sekolah iaitu Encik Zulaffandi Bin Ahmad. Setiap kumpulan kecil bekerjasama untuk memperbaiki kefahaman mereka terhadap topik yang dipelajari. pengkaji telah menggunakan ujian pra dan ujian pos untuk kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Sebelum memulakan kajian. kumpulan eksperimen diajar dengan kaedah pembelajaran koperatif STAD manakala kumpulan kawalan diajar dengan kaedah pembelajaran tradisional. Ia menerangkan matlamat.2 REKA BENTUK KAJIAN Sebelum kajian dijalankan. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Borang ini adalah untuk mengetahui latar belakang setiap sampel yang terlibat dalam kajian ini. Untuk mengkaji keberkesanan pembelajaran. Kajian ini telah berlangsung dalam jangka masa empat minggu. satu taklimat kajian telah disampaikan kepada murid.3. Setelah diluluskan. kedua-dua kumpulan diajar tajuk Ungkapan Algebra II. Setiap ahli kumpulan kecil bertanggungjawab belajar untuk diri sendiri. objektif. Bahagian Perancangan & Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP).

Pahang. Walau bagaimanapun. Seramai 50 orang murid terlibat untuk kajian ini. Murid diberi masa selama 35 minit untuk menjawab kesemua soalan tersebut. Soalan untuk ujian pra ( Lampiran A) mengandungi 20 soalan objektif. Penempatan murid dalam kelas adalah berdasarkan kepada keputusan peperiksaan akhir tahun tingkatan 1. latihan kedua ini dijawab secara individu bagi mengesan tahap pemahaman mereka terhadap topik yang diajar. maka set latihan yang lain diberikan.menguasai pengajaran yang disampaikan serta dapat menjawab soalan latihan yang diberikan. Murid terdiri daripada lelaki dan perempuan yang mempunyai tahap pembelajaran yang sederhana. terdiri daripada 8 orang murid lelaki dan 17 orang murid perempuan manakala kumpulan kawalan pula terdiri daripada 18 orang murid lelaki dan 7 orang murid perempuan. Kumpulan eksperimen.3 PERSEMPELAN KAJIAN Kajian ini telah mengambil sampel yang terdiri daripada murid Tingkatan dua di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Goh. Maklumat keputusan ujian ini 24 .4. Pemantauan guru pembimbing semasa pengajaran dan pembelajaran kelas ekperimen harian. Markah individu dan kumpulan diumumkan dan hadiah galakan diberikan kepada kumpulan yang mendapat jumlah markah yang tertinggi. Setelah semua murid berjaya menjawab semua soalan dalam set latihan yang diberikan. INSTRUMEN KAJIAN Instrumen kajian yang telah digunakan ialah satu set soalan ujian pra dan satu set soalan ujian pos. Murid tingkatan dua dipilih adalah berdasarkan murid tersebut tidak menghadapi sebarang peperiksaan yang umum serta pada peringkat ini kebanyakan topik yang di ajar adalah topik asas dalam matematik serta memerlukan pengetahuan asas matematik. dan kawalan dijalankan dengan penyemakan setiap rancangan pengajaran 3. di Kuantan. 3.

3.1 Persediaan Kajian Sampel kajian terdiri dari kepada 2 kumpulan iaitu Kumpulan Kawalan dan Kumpulan Eksperimen. Instrumen lain kajian yang telah digunakan oleh pengkaji ialah borang temu bual murid.3. borang soal selidik latar belakang murid (Lampiran D) dan borang mencatat keputusan ujian pra (Lampiran F) dan ujian pos (Lampiran G).5. Bagi kumpulan Eksperimen. Proses Pengajaran Dan Penyampaian Setelah Ujian Pra daripada kumpulan Eksperimen menjalani sesi suai-kenal di antara ahli kumpulan. Pengkaji menggunakan buku teks sekolah dan buku rujukan untuk dijadikan panduan dalam pembinaan soalan ujian.telah digunakan untuk melihat prestasi pencapaian murid di peringkat awal. PROSEDUR KAJIAN 3. 3.5. Soalan untuk Ujian Pos (Lampiran B) merupakan soalan yang diambil dari soalan Ujian Pra tetapi telah diubah dari sudut kedudukan soalan. Ia adalah mengenai minat terhadap kaedah yang dijalankan (Lampiran C). Sampel diberi taklimat tentang proses pengajaran dan pembelajaran Koperatif STAD. 3.5. Soal-selidik ini terdiri daripada soalan yang menanya tentang latar belakang murid. 3. setiap sesi pengajaran melibatkan kerja kumpulan dan latihan kerja 25 .4. semua murid dari kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen telah diberi borang soal-selidik latar belakang untuk dijawab.5. Ujian Pra Sampel kajian menjalani Ujian Pra pada minggu pertama sebelum pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Soalan adalah menguji pemahaman konsep asas murid dalam tajuk Ungkapan Algebra II.2 Soal-selidik Pada minggu pertama.5.

ujian pos dilaksanakan dan keputusan mereka dicatatkan. Selepas semua data dikumpul dari instrumen kajian. Pengkaji memberi penerangan ringkas tentang tujuan ujian dan bagaimana ia dijalankan. 3.rumah. Soalan ujian telah diedarkan kepada murid dan mereka diberi selama 35 minit untuk menjawab soalan tersebut. Ujian Pra dan Ujian Pos masing-masing berjumlah 20 soalan setiap ujian. Jadual pelaksanaan pengajaran koperatif dipaparkan di Lampiran J 3. kedua-dua kumpulan menduduki ujian pos. Selepas 4 minggu. Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos telah dicatat dalam borang seperti dalam di Lampiran F dan Lampiran G. Data yang diterima dari ujian pra dapat mengetahui tahap pengetahuan sedia ada murid. 3.7 PROSEDUR ANALISIS DATA Di dalam kajian ini terdapat dua bentuk data yang diperolehi untuk data kuantitatif dan data kualitatif.5.6 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA .5 Ujian Pos Selepas pembelajaran koperatif dan pembelajaran tradisional dilaksanakan selama lebih kurang empat minggu. Hasil keputusan ujian daripada kedua-dua kumpulan di catat. Murid dilarang meniru semasa menjawab soalan. ia dianalisa dengan mencari 26 . Kuiz individu telah dilaksanakan sepanjang tempoh kajian.

BAB 4 KEPUTUSAN KAJIAN 27 . Prestasi pencapaian Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan dibandingkan berdasarkan min skor Ujian Pra dan Pos. Secara detailnya.8 RINGKASAN Kajian ini telah menggunakan rekabentuk kajian kes. Tujuan perbandingan dilakukan adalah untuk mengetahui keberkesanan Pembelajaran Koperatif. Analisis soal-selidik latar belakang sampel. Analisis ujian akan dijalankan untuk mengetahui keberkesanan pendekatan pembelajaran koperatif. Markah pencapaian Ujian Pra dan Ujian Pos. kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan di ajar dengan kaedah masing-masing. 2. 3. Soal-selidik tentang latar belakang murid dan suka mereka mengenai terhadap mata pelajaran matematik juga dijelaskan. hasil data yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan perkara-perkara berikut: 1. Selain itu analisis deskriptif juga akan dilaksanakan bagi mengesahkan hipotesis kajian.frekuensi dan peratus serta skor min. Hasil data yang diperoleh akan dianalisi berdasarkan markah pencapaian Ujian Pra dan Ujian Pos. Murid juga ditemu-bual untuk mendapatkan persepsi murid tentang kaedah pengajaran STAD.

Ujian Pra dan Pos telah ditadbirkan bagi menilai pencapaian murid dari kedua-dua kumpulan kajian. 26050 Kuantan. Sekolah ini dikategorikan sebagai sekolah gred A dimana muridnya berjumlah 1. Sejumlah besar murid tinggal di Felda Bukit Goh. 3 dan Felda Bukit Kuantan di mana kebanyakan ibu bapa adalah peneroka Felda. Sekolah ini mempunyai dua sesi pembelajaran iaitu sesi pagi dan sesi petang. Murid tingkatan 3.2 LATAR BELAKANG RESPONDEN Lokasi bagi kajian : SMK Bukit Goh. 2. Pahang Kumpulan Kawalan :Tingkatan 2 Al Ghazali(AG) : 25 orang : 18 lelaki : 7 perempuan : Melayu Kumpulan Ekperimen Respoden Jumlah bilangan Jantina : Tingkatan 2 Abu Dzar (AD) : 25 orang : 8 lelaki 17 perempuan Bangsa : Melayu Sekolah Menengah Kebangasaan Bukit Goh terletak 25 kilometer dari Bandar Kuantan. Felda Bukit Sagu 1. Pagi 55 980 Petang 31 763 Jumlah 86 1743 Bilangan guru Bilangan murid Agihan guru dan murid bagi sesi pagi dan petang 28 .1 PENGENALAN Bab ini melaporkan latarbelakang responden dan keputusan yang diperolehi daripada kajian yang telah dilaksanakan. Tujuan utama kajian ini adalah untuk menentukan kesan Pembelajaran Koperatif STAD terhadap pencapaian ujian konsep asas Tajuk Ungkapan Algebra II bagi murid Tingkatan Dua. 4.4. 5.743 orang. 4. di sesi pagi manakala murid tingkatan 1 dan 2 di sesi petang.

Daripada 25 orang responden ahli anggota Kumpulan Eksperimen. 40% mencapai Gred B dan 48% mencapai Gred C. 4. terdapat 12% responden mencapai Gred A. Murid yang ramai adalah sukar untuk memberi tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran.1 : Taburan Responden Mengikut Jantina Dalam Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan 4.2. manakala Kumpulan Kawalan.1 Taburan Responden Mengikut Jantina Jadual 4. terdapat 20% responden mencapai Gred A. Manakala daripada 25 orang ahli anggota Kumpulan Kawalan.2. terdapat 32% lelaki dan 68% perempuan. KUMPULAN EKSPERIMEN Bilangan Peratus 5 11 9 25 20% 44% 36% 100% KUMPULAN KAWALAN Bilangan Peratus 3 10 12 25 12% 40% 48% 100% Pencapaian UPSR A B C Jumlah 29 . peratusan pencapaian UPSR dalam Kumpulan Eksperimen.Bagi tingkatan 2 bilangan kelas adalah 8 buah kelas dan purata satu kelas adalah seramai 40 orang. menghadiri kelas tuisyen berbayar. Secara umumnya jumlah murid ini adalah terlalu ramai. Latar belakang responden akan dianalisis dari segi jantina. terdapat 72% lelaki dan 28% perempuan. 44% mencapai Gred B dan 36% mencapai Gred C. dan minatnya terhadap mata pelajaran Matematik .1 di bawah menunjukkan taburan demografi responden Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan mengikut jantina.2 Taburan Responden Dalam Pencapaian UPSR Merujuk Jadual 4. KUMPULAN EKSPERIMEN Bilangan Peratus 8 32% 17 68% 25 100% KUMPULAN KAWALAN Bilangan Peratus 18 72% 7 28% 25 100% Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Jadual 4.2.

Jadual 4.2.3. dalam Kumpulan Eksperimen. 56% tidak menghadiri kelas tambahan. 100% responden mengaku meminati mata pelajaran Matematik. manakala Kumpulan Kawalan.2.3 : Taburan Responden Yang Menghadiri Kelas Berbayar Dalam Kumpulan Eksperimen Dan Kumpulan Kawalan 4.4. manakala Kumpulan Kawalan.3 Taburan Responden Yang Menghadiri Kelas Berbayar Merujuk Jadual 4. terdapat 80% responden mengaku meminati mata pelajaran Matematik manakala 20% mengaku tidak meminati mata pelajaran Matematik. terdapat 44% responden ada menghadiri kelas tambahan. dalam Kumpulan Eksperimen. terdapat 60% responden ada menghadiri kelas tambahan 40% tidak menghadiri kelas tambahan.2 : Taburan Responden Mengikut Pencapaian UPSR Dalam Kumpulan Eksperimen Dan Kumpulan Kawalan 4. Minat Matematik YA TIDAK Jumlah KUMPULAN EKSPERIMEN Bilangan Peratus 25 0 25 100% 0% 100% KUMPULAN KAWALAN Bilangan Peratus 20 5 25 80% 20% 100% 30 . KUMPULAN EKSPERIMEN Bilangan Peratus 15 10 25 60% 40% 100% KUMPULAN KAWALAN Bilangan Peratus 11 14 25 44% 56% 100% Hadiri Kelas Tambahan YA TIDAK Jumlah Jadual 4.4 Taburan Responden Yang Meminati Mata Pelajaran Matematik Merujuk Jadual 4.

3 DAPATAN KAJIAN Analisis dapatan kajian ini adalah berdasarkan kepada skor pencapaian Ujian Pos dan Ujian Pra kumpulan kajian yang mengikuti kaedah Pembelajaran Koperatif dan kaedah Pembelajaran Tradisional.Jadual 4. Ujian -t digunakan untuk menguji hipotesis. Analisis yang dibuat adalah untuk menguji keberkesanan Pembelajaran Koperatif STAD ke atas pencapaian Matematik di kalangan murid Tingkatan Dua AD. 4.3.1 Analisa Berdasarkan Fakta Markah Ujian Pra dan Ujian Pos Kumpulan Eksperimen 31 . Analisis data dilakukan secara pengiraan manual.4 : Taburan Responden Yang Meminati Mata Pelajaran Matematik Dalam Kumpulan Eksperimen Dan Kumpulan Kawalan 4. kesignifikan adalah sebanyak 5% sahaja.

Gred A B C D Jumlah Ujian Pra Bilangan 0 7 13 5 25 Peratus (%) 0 28 52 20 100 Ujian Pos Bilangan 16 7 2 0 25 Peratus (%) 64 28 8 0 100 Jadual 4.6: Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos Bagi Kumpulan Eksperimen 32 .BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NAMA FATIN NAZIHAH BT MAT TAR MOHAMAD ZAIRUL AMIRUDIN MOHD SHAHROM B SHA'ARI MOHD SHUKRI B AB KADIR MUHAMAD FARHAN B ZULKEFLI MUHAMMAD ADI HAIKAL IZANI MUHAMMAD AFIQ B CHE MOHD K MUHAMMAD ARSYAD B ABDUL RA MUHAMMAD NASRULLAH B MOHD MUNIRAH BT ISMAIL MURNI MANISAH BT ZULKEFLI NABILAH BT NIZAMUDDIN NATASHA LIANA BT AZMAN NIK NABILA BT HASHIM NOR HIDAYU BT MD YUNUS NOR SUHAIRA BT AMRAN NOR ZAIHYAN BT MAHMOOD NORHIDAYAH BT SANUSI NUR AINA BT SAMAD NUR AMIRAH BT AZMI NUR 'ATIKAH SHAHIRAH BT NUR AZLIN BT ISMAIL NUR FATHIN NADIRAH BT FAZILA NUR HAAFIZHAH BT ABDUL HAMID NUR IDAYANTI BT ZULKIFLI UJIAN PRA MARKAH 11 14 6 8 5 12 11 7 12 8 10 13 10 8 9 14 9 7 6 11 12 10 8 9 14 GRED C B D C D B C D B C C B C C C B C D D C B C C C B UJIAN POS MARKAH 16 19 13 16 13 18 16 9 18 17 19 19 18 15 14 20 16 9 13 16 17 14 15 16 19 GRED A A B A B A A C A A A A A B B A A C B A A B B A A Jadual 4.5 : Perbandingan prestasi skor Ujian Pra dan Ujian Pos bagi Kumpulan Eksperimen Berikut merupakan keputusan ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan eksperimen yang direkodkan dalam bentuk jadual.

Bagi menentukan sama ada wujud perbezaan antara min prestasi dalam Ujian Pra dan Ujian Pos bagi Kumpulan Eksperimen.887 Jadual 4.857 6441 − ( 395 ) 2 25 = 8. Ujian-t telah dijalankan. Sisihan Piawai Dan Varian Bagi Kumpulan Eksperimen Penyelesaian 33 .333 24 24 n −1 Sisihan piawai σ = σ 2 6.8: Jadual Min.619 8. Ujian pra f fx 1 5 2 12 2 14 4 32 3 27 3 30 3 33 3 36 1 13 3 42 25 244 Ujian pos f fx x2 2 18 81 3 39 169 2 28 196 2 30 225 6 96 256 2 34 289 3 54 324 4 76 361 1 20 400 0 0 25 395 2301 Markah x 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 95 x 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 985 2 fx 25 72 98 256 243 300 363 432 169 588 2546 2 markah x 9 13 14 15 16 17 18 19 20 141 fx2 162 507 392 450 1536 578 972 1444 400 0 6441 Jadual 4.333 = 2.7: Jumlah Kekerapan Mengikut Markah Ujian pra Ujian pos 395 = 15 .857 = 2.8 25 ∑ Min µ = Varians = fx ∑f 244 = 9.76 25 σ2 = ∑ fx 2 − ( ∑ fx ) n 2 2546 − ( 244 ) 2 25 = 6.

595) = 2.64 +199 . ii) Statistik ujian Sp = 24 (6. Ha 1 : Terdapat perbezaan di antara min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD.148 = 2.76 2.595 Ujian t = 15 .8 −9.05 = 1. 0.92 48 = 7.i) Hipotesis bagi kajian ini adalah: Ho 1 : Tidak terdapat perbezaan di antara min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD.6772 iv) Keputusan bagi statistik ujian 34 .148 1 1 + 25 25 = 164 .86 ) + 24 (8.33 ) 25 + 25 − 2 Sd = (7. t48 . Merujuk jadual t.8119 iii) Nilai kritikal dan rantau penolakan.

maka tolak H0 pada 5% tahap keertian. dapatlah dirumuskan bahawa Hipotesis nul ditolak.2 Analisa Berdasarkan Fakta Markah Ujian Pra dan Ujian Pos Kumpulan Kawalan. Perbezaan min sebanyak 6.8119 1.3. 4.9: Dapatan Hasil Analisis Ujian Pra dan Pos Kumpulan Eksperimen v) Kesimpulan Hasil analisis-t menunjukkan nilai min bagi ujian pra ialah 9. Oleh itu. 35 . dimana nilai p = 0.6772.6772 Jadual 4.89 2.Oleh kerana t = 2.25% lebih besar dari nilai p jadual = 5%.76 15. Kumpulan Eksperimen Ujian Pra Ujian Pos n µ σ2 σ Perbezaa n min Ujian-t Jadual taburan t 25 25 9. Keputusan ujian di atas menunjukkan terdapat perbezaan min skor ujian pra dan ujian pos kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD.04 pada nilai t = 2.8119 > 1.8.86 8.04 2.76 manakala bagi ujian pos ialah 15.62 6.33 2.8 6.8119.

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NAMA CHE MUHAMAD HISYAM B CHE HALIM HERNA IDAYU BT CHE HALIM JANNAH BT MD SAAD MAS FAZLIATUN BT ZAABA MOHAMAD IKHWAN B ZUHIR MOHAMAD IKHWAN HAMKA MOHAMAD SYAFIE B SANUSI MOHAMAD ZABIDI B ABDUL THANI MOHD AMIRUL ISMAD B YATIM MOHD FAEZ IZZUDIN B AZMI MUHAMAD RIDWAN B ZAIM MUHAMMAD AFIQ B ADNAN MUHAMMAD AMIRUDIN B ZAKARIA MUHAMMAD FADLI B MOHD JALIL MUHAMMAD FARID B SAIDIN MUHAMMAD IKMAL NAIM B ROSLI MUHAMMAD ILYAS B KAMAZLAN MUHAMMAD SUFRI HADRY MUHAMMAD SYUKRI B MOHAMMAD MUHAMMAD TAUFIQ SYAH NAZRUL SYAMIL B MOHD YUSOF NORAFIKAH BT HARUN NORSYAFIKAH ELYANA BT MOHD NUR AMIRA BT ABDULLAH NUR ASHIKIN BT MUSTAFAR UJIAN PRA MARKAH 6 12 7 11 12 8 7 13 8 6 15 5 14 4 15 12 9 10 12 11 8 13 6 5 4 % 30 60 35 55 60 40 25 65 40 30 75 25 70 20 75 60 45 50 60 55 40 65 30 25 20 GRED D B D C B C D B C D B D B D B B C C B C C B D D D UJIAN POS MARKAH 9 16 10 13 13 10 9 18 12 8 15 8 15 12 15 13 11 12 15 13 10 15 8 8 9 % 45 80 50 65 65 50 45 90 60 40 75 40 75 60 75 65 55 60 75 65 50 75 40 40 45 GRED C A C B B C C A B C B C B B B B C B B B C B C C C Jadual 4.10: Perbandingan Prestasi Skor Ujian Pra dan Ujian Pos Bagi Kumpulan Kawalan Gred A Ujian Pra Bilangan Peratus (%) 0 0 36 Ujian Pos Bilangan Peratus (%) 2 8 .

Ujian-t telah dijalankan.12: Jumlah Kekerapan Mengikut Markah Ujian pra Min = Ujian pos 292 = 11 .B C D Jumlah 9 7 9 25 36 28 36 100 12 11 0 25 48 44 0 100 Jadual 4.11: Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos Kumpulan Kawalan Bagi menentukan sama ada wujud pencapaian yang signifikan antara min prestasi dalam Ujian Pra dan Ujian Pos bagi Kumpulan Kawalan. Ujian pra f fx x2 2 8 16 2 10 25 3 18 36 2 14 49 3 24 64 1 9 81 1 10 100 2 22 121 4 48 144 2 26 169 1 14 196 2 30 225 25 233 1226 Ujian pos fx x2 7 49 32 64 27 81 30 100 11 121 24 144 52 169 75 225 16 256 18 324 292 1533 Markah x 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 114 fx 32 50 108 98 192 81 100 242 576 338 196 450 2463 2 Markah x 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18 119 f 1 4 3 3 1 2 4 5 1 1 25 fx2 49 256 243 300 121 288 676 1125 256 324 3638 Jadual 4.68 25 ∑fx ∑f 233 = 9.32 25 37 .

Merujuk jadual t.32 = 2.68 −9. ii) Statistik ujian Sp = 24 (12 . Sisihan Piawai Dan Varians Bagi Kumpulan Kawalan.Varians = σ2 = ∑ fx − 2 ( ∑ fx ) n 2 2463 − ( 233 ) 2 25 = 12.485 3 9.289 48 Sd = 3.289 = 0. Penyelesaian i) Hipotesis bagi kajian ini adalah: Ho 2 : Tidak terdapat perbezaan di antara min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan kawalan yang menggunakan kaedah tradisional.477 24 24 n −1 Sisihan piawai σ = σ 2 12 . t 48.143 3638 − ( 292 ) 2 25 = 9.9303 iii) Nilai kritikal dan rantau penolakan.14 ) + 24 (9.9303 1 1 + 25 25 = Ujian t = 11 .5368 0.52 = 3.05 = 1.6772 38 .48 ) 25 + 25 − 2 291 .078 Jadual 4. Ha 2 : Terdapat perbezaan di antara min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah tradisional.0.14 = 3.36 + 227 .13: Jadual Bagi Min.477 = 3.

6772 Jadual 4. maka tolak H0 pada 5% tahap keertian.5368.477 σ 3. Perbezaan min sebanyak 2.iv) Keputusan-keputusan bagi statistik ujian.5368 1.6 8 2.5368 > 1. dapatlah dirumuskan bahawa Hipotesis nul ditolak.32 11. Kumpulan kawalan Ujian Pra Ujian Pos n u σ2 12. dimana nilai p = 0. Oleh kerana t = 2.3.32 manakala bagi ujian pos ialah 11.485 3.5% lebih besar dari nilai p jadual = 5%.078 Perbezaan min Ujian-t Jadual taburan t 25 25 9.36 pada nilai t = 2.36 2.68.14: Dapatan Hasil Analisis Ujian Pra dan Ujian Pos Kumpulan Kawalan v) Kesimpulan Hasil analisis-t menunjukkan nilai min bagi ujian pra ialah 9. Keputusan ujian di atas menunjukkan terdapat perbezaan di antara min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan kawalan yang menggunakan kaedah tradisional.6772. 4.3 Analisa Berdasarkan Keputusan Ujian Pra Bagi Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan 39 .143 9. Oleh itu.

857 12.32 Varians σ 2 6.15: Keputusan Ujian Pra Bagi Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan. ii) Statistik ujian Sp = 25 (6. Min µ Eksperimen Kawalan 9. Gred A B C D Jumlah Kelas Eksperimen Bilangan Peratus (%) 0 0 7 28 13 52 5 20 25 100 Kelas Kawalan Bilangan Peratus (%) 0 0 9 36 7 28 9 36 25 100 Jadual 4.619 3.485 σ Penyelesaian i) Hipotesis bagi kajian ini adalah: Ho 3 : Tidak terdapat perbezaan min skor ujian pra di antara kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional.67 9.1053 1 1 + 25 25 40 . keputusan ujian pos bagi kumpulan eksperimen dan kawalan. Ha 3 : Terdapat perbezaan min skor ujian pra di antara kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional.Berikut merupakan keputusan ujian pra bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan.143 Sisihan piawai 2. Oleh itu.143 ) 25 + 25 − 2 Sd = 3.857 ) + 24 (12 .

dimana nilai p = 20% lebih kecil dari nilai p jadual = 5%.143 σ 2.6772 iv) Keputusan-keputusan bagi statistik ujian Oleh kerana t = 0.76 9.857 12.432 48 = = 0.50097 < 1..485 Perbezaan min Ujian-t Jadual taburan t Eksperimen Kawalan 25 25 9.= 3.6197 3.44 0. Merujuk jadual t.76 −9.8783 = iii) Nilai kritikal dan rantau penolakan.425 + 291 .32.6772 v) Kesimpulan Hasil analisis-t menunjukkan nilai min bagi kumpulan eksperimen ialah 9.50097 9.8783 Ujian t = 0.50097 1.0.16 : Dapatan Hasil Analisis Ujian Pra Bagi Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan Ujian pra n u σ2 6. t 48.1053 171 .6772 .44 pada nilai t = 0.32 0. maka terima H0 pada 5% tahap keertian.50097. Keputusan ujian pra di atas menunjukkan terdapat perbezaan min skor di antara kumpulan yang menggunakan 41 .05 = 1. Perbezaan min sebanyak 0.32 0. Jadual 4.76 manakala bagi kumpulan kawalan ialah 9.

3.333 9. Oleh itu. keputusan ujian pos bagi kumpulan eksperimen dan kawalan.68 Varians σ 2 8.078 σ Penyelesaian i) Hipotesis bagi kajian ini adalah: Ho 4 : Tidak terdapat perbezaan min skor ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional.477 Sisihan piawai 2. Berikut merupakan keputusan ujian pos bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan yang direkodkan dalam bentuk jadual.8 11. 4. 42 .kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional. Oleh itu. Gred A B C Jumlah Kelas Eksperimen Bilangan Peratus (%) 16 64 7 28 2 8 25 100 Kelas Kawalan Bilangan Peratus (%) 2 8 12 48 11 44 25 100 Jadual 4.4 Analisis Berdasarkan Keputusan Ujian Pos Bagi Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan.887 3. Min µ Eksperimen Kawalan 15.17: Keputusan Ujian Pos Bagi Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan. dapatlah dirumuskan bahawa Hipotesis nul diterima.

t 48.0. Jadual 4.333 ) + 24 (9.0131 Ujian t = 4.8522 1 1 + 25 25 = 3.448 48 Sd = 3.05 = 1.0131 = 0.8 −11 . Merujuk jadual t.18 : Dapatan Hasil Analisis Ujian Pos Bagi Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan Ujian pos n u σ2 σ Perbezaan min Ujian-t Jadual taburan t 43 .477 ) 25 + 25 − 2 208 . ii) Statistik ujian Sp = 25 (8.6772 iv) Keputusan-keputusan bagi statistik ujian Oleh kerana t = 4.325 + 227 .8345 > 1.8345 = 15 .8522 = iii) Nilai kritikal dan rantau penolakan. maka tolak H0 pada 5% tahap keertian.68 0..Ha 4 : Terdapat perbezaan min ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional.6772.

Secara tidak langsung pandangan murid terhadap matematik telah berubah ke arah yang lebih positif kerana mereka berasa seronok dapat menyelesaikan masalah dalam kumpulan.8345 1. maka dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik berbanding dengan mereka yang memperoleh skor ujian pos melebihi skor murid kumpulan kawalan.476 2. Pembelajaran kooperatif bukan sahaja bermaksud mengumpulkan murid di dalam satu kumpulan.078 4.6 8 8. Perbezaan min sebanyak 4.333 9.8 manakala bagi kumpulan kawalan ialah 11.12 pada nilai t = 4.12 4.05% lebih besar dari nilai p jadual = 5%. 4. Keputusan ujian pos di atas menunjukkan terdapat perbezaan min skor di antara kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional.68.Eksperimen Kawalan 25 25 15.1 Pendahuluan 44 .8 11. boleh disimpulkan bahawa aktiviti Pembelajaran Kooperatif kaedah STAD dapat meningkatkan kefahaman murid untuk memahami tajuk yang diajar. Oleh itu. Dengan kewujudan kefahaman.6772 v) Kesimpulan Hasil analisis-t menunjukkan nilai min bagi kumpulan eksperimen ialah 15. dapatlah dirumuskan bahawa Hipotesis nul ditolak.8345.887 3. BAB 5 KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 5. dimana nilai p = 0.4 Kesimpulan Daripada dapatan kajian. tetapi juga memerlukan struktur dan perancangan yang rapi supaya setiap individu dapat memberi sumbangan yang bermakna.

Dua kaedah ini diuji untuk melihat keberkesanannya terhadap peningkatan pencapaian matematik topik Ungkapan Algebra II murid Tingkatan 2. Bagi bahagian implikasi dapatan kajian pula akan mencadangkan implikasi dapatan kajian terhadap amalan pendidikan berhubung Pembelajaran Koperatif secara khusus dan bahagian kajian lanjutan akan memberikan saranan tentang kajian lanjutan yang perlu untuk melengkapkan lagi kajian seumpama ini. Soalan Ujian Pra dan Soalan Ujian Pos. ia akan memberikan pendapat yang rasional mengenai hasil dapatan kajian yang diperolehi. kesimpulan dapatan kajian. Bahagian dapatan kajian akan menjelaskan hasil yang diperolehi setelah data dianalisis dan dapatan-dapatan mengikut urutan tujuan kajian akan disertai perbincangan sama ada dapatan kajian menyokong atau tidak menyokong dapatan kajian yang lepas. Sekolah ini dikategorikan sebagai sekolah gred A 45 . perbincangan berdasarkan dapatan kajian. teori-teori atau pengalaman pengkaji sendiri. Sekolah yang tersebut ialah Sekolah Menengah Kebangasaan Bukit Goh yang terletak 25 kilometer dari Bandar Kuantan. 3 dan Felda Bukit Kuantan di mana kebanyakan ibu bapa adalah peneroka Felda. Dengan itu. Felda Bukit Sagu 1. Bahagian ringkasan kajian mengemukakan proses perlaksanaan kajian secara menyeluruh. 2. 5. Sejumlah besar murid tinggal di Felda Bukit Goh. Alat kajian yang digunakan adalah Soal Selidik. Secara umumnya kajian ini juga meninjau kebaikan aktiviti berkumpulan sama ada aktiviti ini sesuai untuk mencapai objektif dan persoalan kajian. Sebagaimana yang diketahui bahawa kemahiran interpersonal dan kerja kumpulan telah diiktiraf sebagai sesuatu yang amat penting di dalam pengajaran dan pembelajaran sesuatu konsep. Dalam bahagian kesimpulan dapatan kajian.2 Ringkasan Kajian Kajian ini bertujuan untuk membentangkan beberapa persoalan mengenai pembelajaran koperatif dalam menarik minat dan iltizam murid tentang matematik. implikasi dapatan kajian dan cadangan kajian lanjutan. Perlaksanaan kajian dijalankan dengan mengambil dua buah kelas dijadikan sampel.Bab ini mengandungi bahagian-bahagian termasuklah ringkasan kajian. kebolehan berinteraksi dan berkomunikasi menjadi penting dalam kerjaya yang akan ceburi nanti. Kajian ini menggunakan rekabentuk kaedah Pembelajaran Koperatif kaedah STAD dan kaedah tradisional. Sebuah kelas dijadikan Kumpulan Eksperimen iaitu kelas Al Ghazali(AG) dan sebuah kelas lagi dijadikan Kumpulan Kawalan iaitu kelas Abu Dzar(AD).

3 Perbincangan Dapatan Kajian Bahagian ini akan membincangkan hasil kajian dengan lebih mendalam. Ini dapat dibuktikan. Melalui ujian pra ini kebanyakan murid mempunyai tahap kebolehan yang 46 . sementara Kumpulan Kawalan diajar secara pengajaran Tradisional. Tetapi semasa ujian pos dijalankan. Perbezaan min sebanyak 6.32 dan ujian pos ialah 11.76 dan ujian pos ialah 15.76 dan bagi Kumpulan Kawalan ialah 9.8. Kumpulan Eksperimen diajar mengikut struktur Pembelajaran Koperatif Kaedah STAD. semasa ujian pra dijalankan tiada orang yang mendapat Gred A malah terdapat seramai 9 orang yang mendapat Gred D. Dengan itu. kekerapan dan peratus. Data yang dikumpul dianalisis menggunakan ujian t-min.dimana muridnya berjumlah 1.04 bagi Kumpulan Eksperimen ini telah menunjukkan bahawa satu keputusan yang menggalakkan dimana tiada orang memperolehi Gred A semasa ujian Pra dan telah melonjak kepada 16 orang murid yang memperolehi Gred A dalam ujian pos. Dalam Kumpulan Kawalan didapati keputusan hasil kajian. Dapat disimpulkan bahawa tahap kebolehan murid bagi kedua-dua kelas ini adalah lebih kurang sama sebelum kaedah koperatif dan kaedah tradisional dijalankan. dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan skor min pencapaian di kalangan murid sebelum dan selepas pembelajaran kooperatif bagi topik Ungkapan Algebra II bagi Kumpulan Eksperimen. Perbezaan min sebanyak 2. Seterusnya. min skor bagi ujian pra ialah 9. Keputusan adalah berdasarkan hasil analisa data responden dan juga untuk menjawab persoalan kajian.68. 5. tiada orang yang memperolehi Gred A.44. seramai 2 orang memperolehi Gred A dan tiada orang pula yang memperolehi Gred D. berdasarkan keputusan ujian pra bagi Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan bahawa min skor bagi Kumpulan Eksperimen ialah 9. Daripada keputusan itu menunjukkan kedua-dua kelas.32. Ini adalah kerana min skor bagi ujian pra bagi Kumpulan Eksperimen ialah 9.743 orang. Tempoh masa mengajar ialah empat minggu. Perbezaan min adalah sebanyak 0.36 bagi Kumpulan Kawalan ini telah menunjukkan bahawa bilangan murid yang mendapat kelulusan yang lebih baik adalah lebih ramai dalam ujian pos berbanding ujian pra.

Maklumat analisa telah menunjukkan bahawa terdapat perbezaan skor min pencapaian di kalangan murid sebelum dan selepas Pembelajaran Koperatif bagi topik Ungkapan Algebra II bagi kumpulan eksperimen.12. Dapat disimpulkan bahawa wujud kesan yang ketara bagi kaedah pengajaran baru iaitu Pengajaran Koperatif Kaedah STAD untuk Kumpulan Eksperimen berbanding Kumpulan Kawalan yang menggunakan Kaedah Tradisional. Ini menunjukkan bahawa Pembelajaran Koperatif Kaedah STAD amat berkesan dalam meningkatkan pencapaian murid dalam Matematik. Ini adalah kerana min skor bagi ujian pos bagi Kumpulan Eksperimen ialah 15. Sekaligus menunjukkan pencapaian matematik kurang memberangsangkan melalui kaedah Tradisional.sederhana. Ini membuktikan Pembelajaran Koperatif sesuai dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana murid yang mendapat Gred B adalah sebanyak 7 orang dalam Kumpulan Eksperimen dan 9 orang dari Kumpulan Kawalan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan skor min pencapaian di kalangan murid dalam ujian pos bagi Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan. pemerhatian dan pendapat murid semasa proses Pembelajaran Koperatif Kaedah STAD dapat disimpulkankan bahawa kaedah ini amat bermanafaat dan berjaya menarik minat murid dalam matematik seterusnya meningkatkan pencapaian mereka. Hasil tinjauan. Ini terbukti bahawa seramai 16 orang mempeolehi Gred A bagi Kumpulan Eksperimen manakala Kumpulan Kawalan pula hanya 2 orang sahaja yang mendapat Gred A.8 dan bagi Kumpulan Kawalan ialah 11. Antara pendapat murid berkaitan Pembelajaran Koperatif adalah seperti berikut: a) b) Dapat memahami topik dengan jelas (77%) Dapat mengingati fakta dengan lebih cepat (55%) 47 .68. Manakala murid yang memperolehi Gred C adalah seramai 13 orang dan 7 orang dari Kumpulan Kawalan. Perbezaan min adalah sebanyak 4.

Kaedah Pembelajaran Koperatif berupaya meningkatkan pencapaian murid kerana dengan adanya interaksi sesama mereka menyebabkan berlakunya perubahan dalam kognitif murid. Pandangan Slavin dan Woolfolk tersebut selari dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh murid kumpulan Eksperimen di dalam kajian ini.c) d) d) Dapat bertanya lebih banyak soalan (50%) Lebih menyeronokkan (66%) Lebih ceria / bising (72%) Hasil dapatan daripada ujian pos bagi Kumpulan Eksperimen menunjukkan peningkatan pencapaian yang ketara berbanding dengan ujian pra. Merujuk kepada teori perkembangan kognitif. Slavin (1995) berpendapat melalui perbincangan dan bertukar-tukar pendapat di dalam kumpulan murid dapat membantu mereka untuk menguasai konsep-konsep penting. menunjukkan respon murid terhadap pengalaman mereka di dalam kaedah pembelajaran koperatif dapat dilihat melalui keputusan soal selidik yang diedarkan. Dapatan kajian. Di dalam membincangkan teori perkembangan kognitif juga. Didapati murid ini gembira berada di dalam kumpulan tanpa rasa terkongkong. Dapatan mendapati bahawa murid menyatakan seronok belajar matematik melalui kaedah berkumpulan. Gred terendah bagi murid di dalam ujian pos ialah gred C.. Mereka bebas berbincang dan murid lemah dapat bertanya kepada murid yang lebih baik 48 . Pengkaji mendapati bahawa murid ini dapat menjawab dengan tepat dan betul selepas Pembelajaran secara Koperatif. Murid mengakui bahawa mereka menjadi lebih faham melalui perbincangan dan dapat bertanya kawan apabila berada di dalam kebuntuan. Woolfolk (1995) mencadangkan situasi interaksi sesama murid adalah perlu untuk membantu proses berfikir murid. Di mana kebanyakan murid boleh mendapat gred A dan B. Hasil dapatan kajian dari ujian pra dan ujian pos ini menunjukkan bahawa prestasi kumpulan kumpulan kaedah Pembelajaran Koperatif lebih tinggi berbanding dengan murid kumpulan kaedah Pembelajaran Tradisional.

Pendekatan berpusatkan murid lebih berupaya meningkatkan skor pencapaian kerana para murid berpeluang berkomunikasi secara matematik dan seterusnya dapat meningkatkan pencapaian. menyelesaikan masalah dengan cepat dan sentiasa bermotivasi. Ini membuktikan pembelajaran murid akan lebih berjaya sekiranya mereka diberi peluang untuk menghuraikan atau menjelaskan idea dengan pelbagai cara. skor pencapaian murid telah meningkat. dapat memahami topik dengan jelas serta mengukuhkan pemahaman. Seterusnya kebanyakkan murid menyatakan dapat memberi kerjasama yang baik terhadap aktiviti secara berkumpulan. antaranya ialah kaedah ini membolehkan mereka berbincang. Di mana mereka berasa seronok untuk mencuba dan dan untuk menambah mata bagi kumpulan mereka. 49 . Pengajaran berpusatkan guru pula menyebabkan murid dibebani dengan pelbagai konsep dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. murid bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai matlamat yang sama dengan menggunakan kemahiran sosial. ingatan jangka panjang.pencapaiannya. Peningkatan ini adalah kerana dalam Pembelajaran Koperatif. Selepas Pengajaran Koperatif dijalankan kepada Kumpulan Eksperimen. sikap positif dan konsep kendiri.menghilangkan rasa bosan apabila menghadapai masalah dengan soalan. 5.4 Kesimpulan Dapatan Kajian Dapatan kajian yang diperolehi dapat disimpulkan seperti berikut : i. Ini adalah kerana kaedah Pembelajaran Koperatif adalah berpusatkan murid sementara pembelajaran tradisional berpusatkan guru. mendapatkan bantuan daripada rakan-rakan. ii. Pengkaji juga mendapati murid menunjukkan semangat yang tinggi terhadap pembelajaran koperatif kerana beberapa sebab.. berkongsi dan bertukar pendapat. Pembelajaran Koperatif Kaedah STAD telah berjaya menunjukkan perbezaan peningkatan skor antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen dengan kumpulan eksperimen menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi.

5. Aktiviti Pembelajaran Koperatif membolehkan murid-murid mengambil bahagian yang aktif. Maklumat yang disampaikan selalunya berfokus kepada prosedur dan fakta-fakta asas matematik. kaedah Pembelajaran Koperatif adalah satu alternatif pembelajaran dalam sistem pendidikan negara untuk mengubah sikap murid. kemudian diikuti latih tubi dan hafalan. Ini memberi peluang kepada mereka untuk mengembangkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.5 Implikasi Dapatan Kajian Proses pengajaran dan pembelajaran masih mempunyai ruang luas untuk diterokai demi meningkatkan kualiti pendidikan ke tahap yang lebih tinggi. Mereka yang lemah juga mempunyai peluang mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. Walau bagaimana pun menurut Lester (1994) fokus harus diberi kepada pengajaran yang meningkatkan aspek kognitif dan metakognitif. Pembelajaran Koperatif memainkan peranan penting dalam meningkatkan pencapaian dan sikap murid Dua implikasi yang boleh diberikan daripada kajian ini adalah seperti berikut : 5.iii. Implikasi kajian ini diharapkan dapat membantu peningkatan tersebut. Oleh kerana matematik adalah mata pelajaran yang membosankan jika tidak diajar menggunakan pendekatan yang betul.1 Implikasi kepada guru Telah menjadi kelaziman kepada guru untuk menyampaikan maklumat yang sebanyak mungkin kepada murid. Murid sangat berminat dan tidak mudah merasa bosan jika kaedah Pembelajaran Koperatif digunakan. Dalam kumpulan kecil mereka berani bertanya soalan dan menjawab soalan. Guru juga lebih berpeluang untuk menerapkan nilai-nilai murni selaras dengan kehendak kurikulum KBSM.5. Dalam kajian ini. Kajian tentang keberkesanan Pembelajaran Koperatif dapat menyediakan maklumat yang berguna kepada pengkaji dan pendidik berkaitan proses pembelajaran. Cadangan Lester ini harus diambil perhatian kerana aspek kognitif dan 50 . Maka.

Sokongan guru dan dorongan guru boleh memotivasikan murid melibatkan diri dalam aktiviti perbincangan. Walau apapun kesalahan tidak boleh diletakkan di atas bahu guru semata-mata kerana ini ada juga kaitan dengan guru yang menganggap murid mempunyai masalah dalam kemahiran asas matematik.2 Implikasi kepada murid Pembelajaran Koperatif ini juga memberi implikasi positif kepada murid. masalah kesukaran mengawal disiplin adalah merupakan satu kekangan bagi guru. Kejayaan aktiviti kooperatif adalah sebenarnya terletak diatas perancangan awal yang teliti. Dengan berbuat demikian. Selain daripada alat bantuan mengajar yang perlu lengkap. Oleh itu kepakaran guru adalah penting untuk atasi masalah ini. Pengajaran berpusatkan murid ini perlu dipraktikkan di semua sekolah kerana kaedah ini dapat memberi kesan yang baik kepada guru. Guru boleh menggalakkan murid membuat refleksi terhadap kerja-kerja yang mereka lakukan kerana 51 . murid akan terlibat secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu sudah tentulah penekanan kepada aspek penyelesaian masalah dan pemahaman konsep kurang diberi penekanan. di dalam kaedah Pembelajaran Kooperatif.metakognitif adalah kunci kepada penyelesaian masalah yang berkesan. Adalah menjadi tanggungjawab guru dan pendidik membantu murid mendapatkan kemahiran ini dengan memulakannya di peringkat sekolah. Bagi menghadapi perubahan zaman teknologi maklumat ini. murid perlu dibekalkan dengan kemahiran menyelesaikan masalah. Murid harus digalakkan belajar secara kumpulan kerana sebarang masalah yang dihadapi boleh dibantu oleh rakan-rakan di dalam kumpulan. Ini bagi memastikan bahawa kaedah Pembelajaran Koperatif boleh dilaksanakan dengan jayanya dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor masa proses pengajaran dan Pembelajaran Koperatif yang terhad menjadi satu lagi penghalang untuk melihat secara lebih bermakna kesan kaedah Pembelajaran Koperatif. keupayaan murid boleh ditingkatkan (Vygotsky 1978 ). Untuk menjayakannya juga. Maka. Guru perlu membuat perancangan awal sebelum Pembelajaran Koperatif ini dimulakan bagi memastikan guru berpuasa hati dengan pencapaian murid. guru-guru perlulah memastikan bahawa alat dan bahan bantu mengajar lengkap. Pembelajaran Koperatif merupakan pembelajaran sesuai bagi murid mengambil bahagian secara aktif di dalam pembelajaran mereka. 5.5.

Kesan daripada aktiviti kumpulan ini juga. selain daripada saling percaya mempercayai antara satu sama lain. objektif kajian adalah terbatas kepada keberkesanan Pembelajaran Koperatif berbanding kaedah Pembelajaran Tradisional yang hanya berdasarkan prestasi murid sahaja. Aspek kemahiran sosial ini amat perlu bagi menjayakan aktiviti kumpulan. Di samping itu sistem ganjaran berdasarkan pencapaian kumpulan juga memainkan peranan penting kepada murid. bertolak ansur dan bersikap terbuka terhadap sesuatu idea. Hasil kajian mendapati sebelum ini murid-murid sebenarnya kurang berinteraksi dengan rakan -rakan sekelas selain daripada rakan-rakan karib mereka.6 Cadangan Kajian Lanjutan Dalam kajian ini. murid akan mempunyai semangat pembinaan pasukan (team building) untuk memastikan kumpulan mereka berjaya . kemahiran menerima dan kemahiran menyatakan sesuatu dengan jelas menjadi keutamaannya. Guru bertindak sebagai fasilatator dan membuat perancangan rapi supaya aktiviti dalam kumpulan ini memberi kesan kepada semua ahli kumpulan. 5. membandingkan kesan strategi Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Tradisional terhadap hubungan sosial dan mengenal pasti keberkesanan perlaksanaan Pembelajaran Koperatif mengikut persepsi murid dari segi: (i) Pengalaman murid kumpulan Pembelajaran Koperatif yang mengikuti Pembelajaran Koperatif strategi 52 . Aspek bekerja di dalam kumpulan harus diberi penekanan semasa latihan kerana Pembelajaran Koperatif melibatkan kemahiran interaksi dengan rakan-rakan sekelas. Maka kajian selanjutnya perlu mempunyai objektif yang lebih luas seperti membandingkan kesan strategi kaedah Pembelajaran Koperatif dan kaedah Pembelajaran Tradisional terhadap konsep kendiri akademik. Kemahiran berkomunikasi seperti kemahiran mendengar.dengannya murid akan sentiasa berfikir tentang baik buruknya sesuatu perkara itu. Secara tidak langsung Pembelajaran Koperatif boleh menghasilkan penyelesaian masalah yang baik. Oleh sebab murid melibatkan diri secara aktif semasa perbincangan maka peranan guru bukan lagi hanya sebagai penyampai maklumat yang harus diterima bulat-bulat oleh murid.

membuat latihan secara berkumpulan. (1984).(ii) Elemen-elemen di dalam Pembelajaran Koperatif yang terdiri daripada pembahagian kumpulan. Jacobs and Razavieh. pengiraan skor kumpulan. Di samping itu amalan Pembelajaran Koperatif oleh guru-guru dapat meningkatkan kemahiran aktiviti bersosial dalam pembelajaran matematik yang akhirnya akan mendorong kepada amalan yang baik dan memberi impak yang bermakna kepada pelajar-pelajar. Harcourt Brace College Publishers 53 .L. pengajaran guru dan penggunaan bahan bantu mengajar. Dengan Kaedah STAD yang digunakan. murid merasakan tidak mudah bosan ketika belajar matematik dan merasakan matematik adalah mata pelajaran yang seronok untuk dipelajari penting. Social Education. RUJUKAN Allen. Antara aspek lain yang patut diambil kira di dalam kajian selanjutnya adalah kesan Pembelajaran Koperatif ke atas murid mengikut tahap kebolehan yang berbeza. Ary. R. 6th Edition :Introduction To Research In Educations. 48. penggunaan pelekat bintang sebagai penghargaan kumpulan. & Van Sickle. tahap penglibatan murid di dalam Pembelajaran Koperatif. 60-64. Kebanyakan kesan yang ditunjukkan dengan kaedah Pembelajaran Koperatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah ke arah yang positif dan membina keyakinan pelajar untuk belajar.7 Kesimpulan Pembelajaran Koperatif adalah satu kaedah yang berkesan meningkatkan pencapaian pelajar. (iii) Kemahuan dan kesungguhan murid untuk belajar matematik. W. 5.H. setakat mana guru melaksanakan Pembelajaran Koperatif dan persepsi guru yang terlibat di dalam kajian. kuiz. Kajian kaedah Pembelajaran Koperatif oleh guru-guru dan keberkesanannya ke atas pencapaian pelajar diharapkan dapat memberi manfaat kepada guru dan murid. Learning Teams And Low Achievers. (1996).

& Johnson. HBEF4106.). Sharan (ed. Inc.T.). 54 . & Marina.J. Hewey (2000). CA. J.S. (1989) Cooperation And Competition: Theory And Research. Cambell.The Psycholody Of Mathematics For Instruction. New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass. Open University Malaysia. J (1993). Proceedings Of 1997 International Conference On Cooperative learning And Constructivism In Science And Mathematics Education.E Asia: SEAMO RESCAM Vol XLLL.W. Kagan. Thorndike.Bilbao. School-Based Research (May 2005). S. San Juan Capistrano. Cooperative learning. No 1:19-38. D. B. N. Ginsburg. Pg 3-1-3-11. Cooperative Learning And Achievement In S. S. McGrawHill Book Co. New York: Macmillan Publishing Company for NCTM.A. R. (1990). Clement. (1990). Cooperative Learning: Theory And Research. Cognition: Young Children’s Construction Of Mathematics. (1981). 23-37. Bloom. D. Understanding The Problem: A Prerequisite To Problem Sloving In Mathematics. Kagan.Y.. MN: Interaction Book Company..T. Evaluation To Improve Learning.W. Johnson. Madaus. Effectiveness Of Small Group Discussion And Individualized Written Report As Post Laboratory Task In High School Physics Learning. & Johnson. Edina. Purita P. & Hastings.T. M. Journal Of Science And Mathematics Education In S. B. Johnson . Monograph Supplement 2:8. D.L. Publisher. In R. G. CA: Kagan Cooperative Learning. “Animal Intelligence’. Modul Faculty Of Education Arts and Social Science. Psychological Review. E. Boston: Houghton Mifflin Company. R. (1992). Research Ideas For The Classrooms: Early Childhood Mathematics (m. San Juan Capistrano. Experimental And Quasi-Experimental Designs For Research. New York: Praeger. (1997). Jensen (Ed.3-21).F.T & Stanley (1996). (1994) Cooperative Learning.s. H>P & Baron.

Asas Pembelajaran Koperatif Dalam Matematik. Trans. Topical Question Bank: Mathematic (Form 1). W. New York: Harcourt Lee H. (2006). R. di Kelab Rekreasi Universiti (KRU). Ngean. Pan Asia Publications Lee Lai Mong. UKM. Nik Azis Nik Pa (1992). K. Open University Malaysia Sebastian Chan (2005). “Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Sekolah Menengah Di Malaysia”. Curriculum And Evaluation Standards For School Mathematics. Universiti 55 . Kertas Yang Dibentangkan Dalam Symposium Kebangsaan Matematik. Resnick. Shah Alam. Agenda Tindakan: Penghayatan Matematik KBSR dan KBSM: Kuala Lumpur: DBP Nik Azis Nik Pa (1996). LONGMAN National Council Of Teachers Of Mathematics (1989). Gerak Kerja Topikal Ekselen: Mathematics (Form 1). Koffka.M. Rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). & Ford. Measurement And Evaluation In Mathematic (Jan 2004). Perkembangan Profesional: Penghayatan Matematik KBSR Dan KBSM: Kuala Lumpur: DBP Norshah Saad (2002).Kementerian Pendidikan Malaysia (2000). Karisma Production Sdn. Modul Faculty Of Science and Foundation Studies. Isu-isu Pengajaran Dan Pembelajaran Secara Kooperatif Bagi Mata Muridan Sains Sekolah Bestari. Inc. Teston. Ogdon. SBEM3403. (1925). Universiti Kebangsaan Malaysia. Pesat Perkembangan Kurikulum. The Psycholody Of Mathematics For Instruction. L. VA: Author. (2005) Reference Text Series Mathematics Form 1 PMR.B. Publisher. Vital Star Publications. E. New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass. Bhd. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Isu-Isu Pendidikan Negara Anjuran Fakulti Pendidikan.W (1981). The Growth Of The Mind. Siti Rahayah Ariffin (1998). Pearson. Ng See (1984).

Research And Practice.E.E. Soon Siew Lee. pada 26 hingga 27 November. MA: Harward University Press. R. Tengku Zawawi Bin Tengku Zainal (2000). Center For Social Orginaization Of Schools. Modul Pusat Pengajian Pendidikan Sastera Dan Sains. Slavin. Using Student Team Learning(2nd Ed. Souviney (2005). V.Kebangsaan Malaysia.S. John-Steiner. Gerak kerja Topikal Ekselen:Mathematics (Form 1). Souberman). MD: John Hopkins University. Vital Star Plublications. By M. Cooperative Learning: Theory. Student Team Learning: A Practical Guide To Cooperative Learning. (1995). (1992). Washington. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Sains Satu Kerangka Umum. Scriber and E. Cambridge. (1978) Mind In Society (ed. R. Slavin. Baltimore. New Jersey: Prentice Hall. Vygotsky. Membincangkan perkataan yang berkait dengan pecahan Pertemuan 1 Suaikenal 56 . TARIKH TAJUK • OBJEKTIF Membentuk kumpulan kawalan dan Eksperimen.).C. L.S. D. Psikologi Pendidikan Dan Kaunseling (Jan 2003). UPM Sosial EDUH 2025. National Council Of Teacher Or Mathematis. 1998. Cole. (1991). Open University Malaysia. R. (2003): Kesan Pembelajaran Koperatif STAD Terhadap Pencapaian Matematik Dikalangan Murid Tingkatan Empat. Slavin.: National Educatin Asociation.E.

Pertemuan 6 • Mendarab ungkapan algebra yang sebutannya lebih dari 2 Mengenalpasti cara mendarab ungkapan algebra yang lebih dari 2 sebutan. 57 . Pertemuan 4 Kepentingan ungkapan algebra • Mendedahkan kepentingan ungkapan algebra dalam kehidupan.dalam perkataan inggeris kerana murid memmuridi Matematik dalam Bahasa Melayu semasa darjah 6. Pertemuan 5 • Mendarab ungkapan algebra dalam 2 sebutan Mengenalpasti cara mendarab ungkapan algebra yang penyebutnya 2. Pertemuan 2 Ujian Pra • Untuk mendapat rekod mereka terhadap pencapaian murid dalam konsep asas Tajuk Ungkapan Algebra Tingkatan 1. Pertemuan 3 Mengenalpasti perkataan Bahasa Inggeris dalam tajuk Ungkapan Algebra II • Memberi pendedahan perkataan Bahasa Inggeris untuk Tajuk Ungkapan Algebra II.

58 . Pertemuan 12 1.TARIKH Pertemuan 7 TAJUK Latihan mendarab ungkapan algebra yang penyebutnya dua atau lebih dari dua. Temu bual • Mendapatkan markah kumpulan yang tertinggi. Pertemuan 10 Latihan pemahaman berkumpulan • Menguji tahap pemahaman murid. Pertemuan 11 Kuiz • Menguji tahap pemahaman individu. Membahagi ungkapan algebra yang 2 sebutan • OBJEKTIF Menguji tahap pemahaman murid • Mengenal pasti cara membahagi ungkapan algebra yang lebih dari 2 sebutan. Pertemuan 8 Pertemuan 9 Membahagi ungkapan algebra yang lebih dari 2 sebutan • Mengenal pasti cara membahagi ungkapan algebra yang lebih dari 2 sebutan. Latihan Berkumpulan 2. Pengumpulan Markah Kuiz 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.