You are on page 1of 79

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2010.05.05
Monitor Polski Nr 32 — 1174 — 08:31:36 +02'00' Poz. 463

463
KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

l
z dnia 12 kwietnia 2010 r.

v.p
w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., oraz o poniesionych
z subwencji wydatkach w 2009 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerw- Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz
ca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. z opinią i raportem biegłego rewidenta, ciążył na
Nr 79, poz. 857, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wy- 7 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu
borcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu
partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytu- 21 października 2007 r., spełniły wymogi określone
łu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Pol- w art. 28 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy z dnia 27 czerw-
skiej, przeprowadzonych w dniu 21 października ca 1997 r. o partiach politycznych. Wszystkie zobowią-
2007 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach zane do tego partie złożyły informacje finansowe z za-

.go
w 2009 r. łączoną opinią i raportem biegłego rewidenta.
Przedłożone informacje finansowe stanowią za-
łączniki nr 1—7 do komunikatu, według załączonego
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii
ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. politycznych (EwP).
Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej:
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1652. S.J. Jaworski

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji


rcl
Wyborczej z dnia 12 kwietnia 2010 r. (poz. 463)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE FINANSOWE PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik nr 1 — Partia Demokratyczna — demokraci.pl (EwP 12)

Załącznik nr 2 — Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Załącznik nr 3 — Unia Pracy (EwP 62)

Załącznik nr 4 — Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)


w.

Załącznik nr 5 — Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

Załącznik nr 6 — Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

Załącznik nr 7 — Socjaldemokracja Polska (EwP 191)


ww
Monitor Polski Nr 32 — 1175 — Poz. 463

Załącznik nr 1

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1176 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1177 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1178 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1179 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1180 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1181 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1182 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1183 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1184 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1185 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1186 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1187 — Poz. 463

Załącznik nr 2

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1188 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1189 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1190 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1191 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1192 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1193 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1194 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1195 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1196 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1197 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1198 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1199 — Poz. 463

Załącznik nr 3

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1200 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1201 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1202 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1203 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1204 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1205 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1206 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1207 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1208 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1209 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1210 — Poz. 463

Załącznik nr 4

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1211 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1212 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1213 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1214 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1215 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1216 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1217 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1218 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1219 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1220 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1221 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1222 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1223 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1224 — Poz. 463

Załącznik nr 5

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1225 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1226 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1227 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1228 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1229 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1230 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1231 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1232 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1233 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1234 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1235 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1236 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1237 — Poz. 463

Załącznik nr 6

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1238 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1239 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1240 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1241 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1242 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1243 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1244 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1245 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1246 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1247 — Poz. 463

Załącznik nr 7

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1248 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1249 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1250 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1251 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Monitor Polski Nr 32 — 1252 — Poz. 463

l
v.p
.go
rcl
w.
ww