You are on page 1of 8

Numer podwójny zł 15, Opłata pocztowa ułlSzczona ryczaHem

Nr. 85 Łódź, 6 września 1946 roku Rok XXV

MONITOR POLSKI
D!IEIIIK muu;nOWY ·RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Redakcja, Administracja i Ekspedycja: L6dż, Piotrkowska 153, tel. 139-31 Oddział Redakcji w Warszawie: Pierackiego 11 tel. S9640.
Prenumeratę .. Monitora Polskiego" przyjmują wszystkie cddziały P.A.P.: , KRAKOW. Rynek Kleparski 4: KATOW leE. Jana 11; POZNANo Pierackiego 8; BYDGOSZCZ, Libelta 4;
LUBLIN. Spokojna 4: KIELCE, Focha 39; TORUN. Łuienna l: SZCZECIN. ul. 5-go Li'p ca 9; SOPOT. uL GrunwaldLka 4;6 ; WROCŁAW, Widawska 30;
OLS~TYN. I-go Maja l; BIAŁYSTOK, Grottgera 2. Konto czekowe 1-30 P.K.O. Łódź ..·Monitor Polski" oraz Ba·nk Gospodarstwa SlPółd~iekzego, Oddział Główny w Łodzi, konto 59.

TRESC VZIAŁU
URI.EDOWEGO: ZŁOTYM KRZyżmM ZASŁUGI w Przemyślu, zaginął na wojnie bez wieści. Rodzice Michał
1. KOl'kuć Herman, ·2.Papierzyński Feliks, 3. Tu- i ·Ludwika Jezierscy proszą o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr
Zarządzenia Władz Naczelnych
raIski Henryk • . In. 14/2,0). .
POq;. 158. Zarządzenie. Ministra Ziem Odzysikanye'b. Franciszek Klaczyński, robotnik. syn Józefa i Marian-
~ dn. 30 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Pre- ny, urodzony 24.3. 1910 roku w Reklinghausen, zamieszkały
SREBR,NYM KRZYżEM ZASŁUGI
zesem Cent~alnego Urzędu PI3Jllowania w sprawie przed wojną w Poznaniu, szeregowiec 57 pułku piechoty w ·
1. Bal'tczak St anisł aw, 2. Bialas Józef; 3. Białkbw­
określenia siedzib i terenu działania wojewódzkich Poznaniu, za·ginął na wojnie bez wieści. Żona Pelagia Kla- ·
ski vV la dysław, 4. Czechmailski Szczepan,5. Grusz-
komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw. czyńska prosi o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In. 14/118).
czyńsld Jan, 6; Jaros z Stanisław, 7. Kohrzyilski Sta-
Poz. 159. Uchwala Prez.ydium Krajowe.j Rady Na- Walenty Klary, ogrodnik, sYn Kazimierza i Wiktorii,
nisław, 8. Koffer B olesław, 9. Koziński Mieczysław
rodowej z dnia 29 kwietnia 1946 r: o oznaczeniach urodzony 10.12. 1907 roku w Chudopczycach, powiat Nowy-
10. Kuj a wa JÓzef,n. Lije wski Kazi mie rz, 12. MaU:
robotników, wyróżniajl\;eych si~ szczególnie wydajną
I nowski Wincenty, 13. Mate jczyk Stanislaw, 14. Ma- Tomyśl, zamieszkały przed wojną w Poznaniu, szeregowiec
pracą w Pl"zemyśle Energetyc.znym. 70 pułku piechoty w Pleszewie, zaginął w czasie kampanii
szewski Józef, 15. Nowak Stanisław, 16. Ostaszewski
wrześniowej 1939 roku bez wieści. Żona Apolonia Klary
Stani sław, 17, Rad ziwiłł Kazimierz, 18. Skindzier
Stanisław, 19: Skomiał Stanisław , 20. Targaszewski
prosi" o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In. 14/ 130).
Jakób Kmiecik, robotnik, syn Walentego i Magdaleny,
DZIAŁ URZł;DOWY. Kazimierz, 21. Guzik WiktO'r, 22. Tomaszewski Jan,
urodzony 13.7. 1909 roku w Osterfeld (Niemcy), zamiesz-
kały przed wojną w Włościejewicach, powiat śrem, szere-
. BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
gowiec 56 pułku piechoty w Krotoszynie, zaginął w niewoli
Zarzadzenia Władz Naczelnych. . 1. Abram Jan, 2. Arabski Ant.oni, 3. Baj er .Jan,
bez wieśN. Żona Anna Kmiecik prosi o zaopatrzenie. (Znak
4. Bandmsb Józe f, 5. Bańkowski Hipolit, 6. Balikaw akt: Nr In. 14/ 1(2). . .
--000-- ski Rudolf, 7. Berus Józef, 8. Biało Stanisław, 9. Bpl-
Jan Karaś, robotnik, syn Franciszka i Marianny, uro-
szo Jan, 10. Buczyń&ki Wincenty, n. Chudy Woj-
158 dzony 12.10 1908 roku w Raduszkowie, zamieszkały przed
ciech, 12. Cichucki Stanisław, 13. Czech Fryderyk,
wojną w Książu, szeregowiec 56 pułku piechoty w Kroto-
14. Czubak Władysław, 15. Dąbek Jan, 16. Dąbek Sta-
ZARZĄDZENIE szynie, zaginął w niewoli bez wieśt!i . Żona Wanda Kara ś
nisław , 17. Dębski Julian, 18 .. Drapich Wiktor, 19.
prosi o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In'. 1.1/234).
l\1inistra Ziem Odzyskanych Gajda E dwal' d, 20. Groman A ,l bin, 21. Gołębiowski
Michał Klinkowski, robotnik, syn Antoniego i Wikto-
Józef, 22. Górka Jan, 23. Guja JÓz.e f, 24. Jalowiecki
7.i dn. 39 l1pca 194~ r. rii, urodzony 17.9. 1899 roku w Górze, zamieszkały przed
Józef, 25. Jarczyk Wincenty, 26. Jasiński Wiktor,
wojną w Poznaniu, starszy szeregowiec 58 pułku piechoty
27. Jelonek Każimierz., 28. Jurgasik Jan, 29. Kasze w -
wydane 'W porozumieniu z Prezesem Centralnego w Poznaniu, zaginął na wojnie bez wieści. Żona Urszula
ski Stanisław, 30. Kołsut And·r ze . , 31. Kolod'ziej Ro-
Urz,ędu Planowania w sprawie określenia siedzib Klinkowska prosi o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In. 14/ 139).
man, 32. Koncerewicz Kazimierz, ·33. Kornaszewski
i terenu działania wojewód'Zkich komisji do spraw Stefan Kełma, rysownik, ·syn Ignacego i Doroty, · uro-
Władysław, 34. Krakowiak Wacław, 35. Kruczyilski
.upaństwowienia.. przedsięb~OM~W. dzony 27.7. 1906 oku w Poznaniu, zamieszkały przed wojną
Ma:rian:,- 36. Krnkews:ki- Mieczysław, 37. Kurnik Au-
Na podstawie § 4 ust. (2) rozporządzenia Rady ·w Poznaniu, kapral 3 pułku lotniczego w Poznaniu, zaginął
gust, 38. Lizończylk Józef; 39. Maciejewski Włady­
na wojnie bez wieici. Żona Władysława Kelma prosi o za-
Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. w sprawie try- sław, 40. Nowak Ka.z imierz, 41. Olszyna Kazimierz,
opatrzenie. (Znak akt: Nr In. 14/281).
bu · postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw · 42. Paul Alojzy, 43. Pająk Józef, 44. Patucha Tadimsz
45. Perońcżyk Władysław, 46. Piotrow8ki Bolesław:
na własność Paiństwa (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 114), Franciszek Łukaszyk, robotnik. syn Stanisława i Ma-
rianny, urodzony 9.9. 1910 roku w Poznaniu, tamże przed
zarzą.dza się co następuje: 47. Polakiewicz Mar cin, 48. Reicher Fryderyk, 49.
wojną zamieszkały, starszy strzelec 57 pułku piechoty w Po-
Rutkowski Jan, 50. Sawicki Aleksander, 51. Serwa
§ 1. znaniu, zaginął na wojnie bez wieści. Żona Stanisława Lu-
Tomas,z, 52. Sie rsze cki Antoni, 53. Siniuta Arkadiusz
m. N a obszarze ziew odzyskanych siedziby ?4.Sułek Marian, 55. Skrżyni arz Stanisław, 56. Sto:
kaszyk prosi o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In. 14/ 51).
Jan Antoni Matuszkiewicz, ogrodnik, syn Jana i Kon-
i teren dzialania wojewódzkich komis ji do spTaw Jews ki Aleks and er, 57. Stępień Bolesław, 58. Szczu-
upaństwowienia p';:'zedsiębiorstw usiala się jak nastę I
, raszek ,Józef, 59. Sznurkowski Jan, 60. Smolik Stani-
stancji, urodzony 20.5. 1908 roku w D6rtmundzie zamiesz-
kały przed wojną w Poznaniu, szeregowiec 6 pułku lotni-
puje: I sław, 61. 8rO'ka Franc iszek, 62. Stolarzewicz Fran-
czego we Lwowie, zaginął na wojnie bez wieści. Żona Te-
1) dlaobsza,r u woj, wrocławskie,go...-,m. Wrocław I ciszek, 63. Świerkosz Otto, 64. Świdzhiski Stanisław resa Matuszkiewicz prosi o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr
2) dla obszaru woj. sz.czecińskie,go-m. Sz czec in, 65. Świrydowicz R omuald, 66. SZl1mLlewicz Leon' In. 14/52).
3) dla obszaru woj. olsz tyńskiego-m. Olsztyn, 67. Targows ki Władysław, 68. Topolski Czesław 69:
4) dJa powiatów woj. śląsko-dąbrowskiego - po- I
I rrro:auowski Woj ci ech ; 70. W ąsowsld Jan 71 \Vi-
Franciszek Marcinko:"ski, robotnik, syn Piotra i Anny,
urodzony 17.9. 1908 roku w Smolnicy, zal. ;ieszkały przed
wiaty: bytomski, m. Bytom (powiat miejski), dobro- I śniewskiLeoll, 72. Wrona Franciszek, 73. W~'on~ Jan wojną w Bobulczynie, powiat Szamotuły, kanonier 14 pułku
dzi eński, gliwicki, m. Gliwice (powiat ;miejski), głub­ 74. Wrona Wojciech, 75. Za\vłocki Jan 76 Zienie:
artylerii polnej w Poznaniu, zaginął na wojpie bez wieści.
wicz Nikodem, 77. Żak Jakub,
I
czycki, grodkowski, kluczborski, kozielski, niemod- , .
Żona Józefa Marcinkowska prosi o zaopatrzenie. (Znak
liilski, niski z m. Nisą, oleski , opolski z m. Opolem,
akt: Nr In. 14/19).
prudni cki, raóborski z m. Raciborzem, strzelecki,
Stanisław Mateusiak, stolarz, syn Józefa i Konstancji,
m. Zabrze ( . powiat mie jski) '- m. Gliwice .
5) dl:NJowiatów woj. poznańskiegO', powiaty: ba-
Ogłoszenia władz administracyjnyr.h urodzony 16.3. 1911 roku w Praszce, zamieszkały przed woj-
ną W Poznaniu. plutonowy 34 puł.k}1 piech. we Włodzimie­
bimojski, gorzowski z m. Gorzowem i m. Kostrzy-
rzu - Wołyńskim, zaginął w niewoli bez wieści. Żona Elż­
niem, gubiński krośnieński, międzyrzecki, pilski z m. UZNANIE ZA ZAGINIONEGO bieta Mateusiak prosi o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In.
Piłą i Qbszarem dotychczasowego powiatu trzcianec- W SPRAWIE ZAOPATRZENIA 14/46).
kiego, rzepiński, skwierzyński, sulęciński, strzelecki, INWALIDZKIEGO Władysław Mańkowski, syn Michała i Marty, urodzony
świebodziński, wschowski, zielonQgórski m. Gorzów.
(li) Wojewódzka Komisja dla o~aru woj. bia.1Q- 21.8. 1898 ·roku w Wągrówcu, chorąży służby czynnej w 3
STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU pułku lotniczym w Poznaniu, zaginął w czasie kampanii
stocldego . z siedzibą w Białymstoku jest właściwa Czesław Januszewski, robotnik, syn Bolesława i Fran- wrześniowej 1939 roku bez wieści. Żona Julianna Mańkow­
dO' spraw upaństwowienia przdsiębiorstw dla powia- ciszki, urodzony 14.7. 1912 roku w Poznaniu, tamże przed
tów ełckiego, gołdai>ski ego i oleckiego, a Wojewódz- wojną zamieszkały, starszy strzelec 70 pułku piechoty w
ska prosi o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In. 14/ 89).
Wacław Nowicki, robotnik, syn Michała i JózefY, uro-
ka Komisja dla obszaru woj. gdańskiego z siedzibą Pleszewie, zaginął w niewoli bez wieści. Żona Maria Janu-
w Gdańsku jest właściwa dla · powiatów elbląski ego, dzony 23.7. 1903 roku w Mącznikach, zamieszkały przed
szewska prosi o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In. 14/ 21).
wojną w Poznaniu, szeregowilic 7 pułku artylerii ciężkiej
malborskie go, sz,tumskiego, kwidzyńskiego i lę,bor Stanisław Jurga, robotnik, syn Marcina i Walerii uro-
dzony 11.4. 1900 roku w Biskupicach, zamieszkały 'przed
skiego. w Poznaniu, zaginął w niewoli bez wieści. Żona Kazimiera
Nowicka prosi o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In. 14/ 21).
wojną w Poznaniu. szeregowiec 8 kompanii 71 baonu war-
§ 2. Feliks Nehring, technik budowlany, syn Jana i PauIiny,
towniczego, zaginął w czasie kampanii wrześniowej 1939 r.
Zarządzenie niniejsze wchadzi w życie z dniem urodzony ·26.lo2. 1903 roku w Bojanicach, zamieszkały przed
bez wieści. Żona Maria Jurga prosi o zaopatrzenie. (Znak
wojną w Poznaniu, podporucznik 53 pułku piechoty w Po-
()głoszenia. akt: Nr In. 14/ 31).
znaniu, zaginął w niewoli bez wieści. Żona Maria Nehring
wz. Minisira Ziem Odzyskanych Ludwik Jeżewski, robotnik, syn Stanisława i Mariaimy,
prosi o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In. 14/28). .
(-) Wł. Czajkowski . urodzony 1.8. 1902 roku w Czerwonczynie, zamieszkały
Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomości
przed wojną w Poznaniu, kapral 7 baonu saperów w Pozna-
Prezes Centralnego Ul'z·ędu ·Planowania o zaginionych, mogące świadczyć o ich istnieniu lub śmier­
niu, zaginął na wojnie bez wieści. Żona Magdalena Jeżew­
(-) M. Bobrowski ci, aby · zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe Poznańskie
ska prosi o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In. 14/ 23).
w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczenia .
159 . Antoni Jakubowski, robotnik, syn Jana i Stanisławy, KE-3330
urodzony 28.12. 1913 roku w Rudnikach, zamieszkały. przed
wojną w Marszewie, strzelec 57 pułku piechoty w Poznaniu, Michał Nowak. fryzjer, syn Joachima · i Bronisławy,
UCHWAŁA
zaginął na wojnie bez wieści. Żona Joanna Jakubowska modzony 6.9. 1900 roku w Wodzisławiu (K ieleckie) , za-
U chwałą Prezy<lium Krajowej Rady N a:rodowej prosi o zaopatrzenie. (Znak akt:. Nr In. 14/ 33). mieszkały przed wojną w Poznaniu, powołany w roku 1939
(lowziętą na posirozrnill w dniu 2(.). TV. 1946 r . od Józef Jezierski, robotnik, · SYn · Michała i Ludwiki, uro- do jednego z pułków piechoty w Jarosławiu jako szerego~
znaczeni zosiali rwstf' ])ll ;!fI. cy ro hcfn icy , wyr óżn iają I dzony 8.5. 1910 roku w Bogusławiu, zamieszkały_ przed woj- wiec rezerwy, zagin ął w niewoli bez wieści. Żona Jadwiga
cy s ię szcr.ególnie wyda:iną pracą w Przemyśle Ener l· llą W Poznaniu, powołany · 29.S . 1939 roku przez RKU- Nowak prosi o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In. 14/ (9).
~etycznym: Poznań jako kapral rezerwy do jednego z pułków piechoty Michał Ożug, elektromonter, syn Andrzeja i Anny,
2 "MONITOR POLSKI" Dnia 6 września 1946 r. Nr 85.

urodzony 20.9. 1906 oku w Korczunku, powiat Stryj, tamże SĄ.D OKRĘGOWY W RADOMIU
przed wojną zamies zk ały, szeregowiec jednostki wojskowej
poczta polowa Nr 092964, za,ginął na froncie w Czechosło­
'Obwieszczenia sqdowe Sąd Okręgowy w Radomiu, Wydział Hipoteczny niniej-
szym obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadko-
wacji w 1945 roku bez 'wieści. Żona Aniela Ożug prosi we po zmarłych:
o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In. 14/29). POSTĘPOWANIE SPADKO:\VE. 1) Hyndzie Rojzie Frydman (w hilpotece Hinda Rojza
Kazimierz Paciorkowski, cieśla, syn Walentego i Elż­ Frydman), właścicielce 25 proc. nieruchomości miasta Ra-
biety, urodzony 18.2. 1910 roku w Kotowie, zamieszkały S4J) OKRĘGOWY W ŁODZI domia Nr hip. 266,
przed wojną w Żabikowie, szeregowiec 57 pułku piechoty Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi niniej-
2) Jakóbie-Maj~rze Gutman (w hipotece Jankiel Majer
w Poznaniu, zaginął na wojnie bez wieści. Żona Wacława szym .obwieszcza, że toczy się postępowanie spadkowe po
Gutman), współwłaścicielu części nieruchomości m. Rado-
Paciorkowska prosi o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In. niżej wymienionych zmarłych:
mia Nr hip. 104,
14)61). Dawidzie Łęczyckim, zmarłym w Łodzi 26 lipca 1940 r.
3) Chai Rywce Gutman, współwłaścicielce cześci nie-
współwłaścicielu nieruchomości łÓdzkiej Nr 786-zz rep. 2430
Bronisław Franciszek Przygodziński, przemysłowiec, ruchomości m. Radomia, Nr hip. 104, . .
syn Jana i Stanisławy, urodzony 3.10. 1898 roku w Inowro- i placów Nr 78,79, uregulowanych w księdze nieruchomości
łódzkiej Nr 1739 rep. 4127 i 3833, . 4) Luzerze Mośku Berkowiczu (w hipotece Lejzor Ber-
cławiu, zamieszkały przed wojną w Poznaniu, kapitan rez.
Hel'szeku vel Hermanie Chwacie, zmarłym w Rado- kowicz), współwłaścicielu reszty części nieruchomości mia-
17 pułku artylerii lekkiej w Gnieźnie, zaginął w niewoli sta Radomia Nr hip. 832 (Glinice B), .
bez wieści. Żona Eugenia Przygodzińska prosi o zaopatrze- miu 31 ma~ca 1942 roku, współwłaścicielu nieruchomości
łódzkiej Nr l4U rep. 1436, 5) Aleksandrze Budacz. współwłaścicielce nieruchomo-
nie. (Znak akt: Nr In. 14/49). ści m. Radomia Nr hip. 821,
Wawrzyn Palacz, elektromonter, syn Józefa i Micha- Izraelu-Dawidzie Gelbarcie, zmarłym w Łodzi 4 maja
1942 roku, współwłaścicielu nieruchomości łódzkiej Nr 271-u 6) Szmulu Janklu Baumie, Szejwie Baum i Mir'li Baum.
liny, urodzony 27.7. 1902 roku w Pawłowieach, zamieszk a ły
rep. 954, współwłaścicielach nieruchomości miasta Radomia Nr N~
przed wojną w Poznaniu, szeregowiec ośrodka saperów 25 hip. 381 i 382,
dywizji piechoty w Kaliszu" zaginął na wojnie bez wieści. Nachemie Ge1barcie, zmarłym w Warszawie 22 lipca
1942 roku, współwłaścicielu nieruchomości łódzkiej Nr 7) Teofili Stępień, właścicielce części dóbr Klin, pow.
~ona Weronika Pa'lacz prosi o zaopatrzenie. . (Znak akt:
320-cc, repp. 2759, 250 repp. 507, kozie n ickiego,
Nr In. 14/43).
Ar~nie ~Nusenie i Majerze-Icku Krenicerach, zmarłych 8) Mieczysławie Wasilewskim (w hipotece Mieczysław
Kazimierz Rapp, handlowiec, syn Ignacego i Jadwigi,
vI( Ł?dZl, pIerwszy 18 września 1941 roku, drugi 21 maja Wacław Wasilewski), właścicielu 1/3 niepodzielnej części
urodzony 18.2. 1904 roku w Poznaniu i tamże ostatnio za-
1942 roku, współwłaścicielach nieruchomości łódzkiej Nr nieruchomości m. Radomia, Nr hip. 310,
mieSzkały, zo s tał powołany dnia 24,8. 1939 roku jako pod-
10!J6-a rep. 2496. 9) Kielmanie Rychtmanie, właścicielu nieruchomoścl
porucznik rezerwy do 3 pułku lotniczego w Poznaniu. "".
Tomaszu Garnyszu, zmarłym w Kurowicach 5 sierpnia JIl. Radomia Nr hip. 893, niepodzielnej połowy nieruchomo-
czasie działań wojennych dostał się do niewoli. Od listo-
19~7 roku, współwłaścicielu działki gruntu o powierzchni ści m. Radomia Nr hip. 44,' współwłaścicielu dwóch nieru-
pada 1939 roku brak .o nim wieści. Żona Jadwiga Rappowa
7 l pół morgi uregulowanego w księdze Folwark Wola Ra- chomości m. Radomia Nr Nr hip. 76 i 362, współwłaścicielu
prosi ~ zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In. 14/ 83) ,
kowa rep. 102. części nieruchomości m. Radomia Nr hip. 112 oraz właści­
Wmcenty Rau, robotnik, syn Jana i Marianny, urodzo-
Cudeku-Lejbie i Hindżie-Łaii małżonkach Balberman, cielu '/. niepoqzielnej części albo 25 proc. trzech części dóbr
ny 7.1. 1902 roku w Dą'brówce, zamieszkały przed wojną
Błeszno, pow. radomskiego,
w Poznaniu, szeregowiec 71 pułku piechoty, zaginął na woj- zmarłych w Końskich, pierwszy 3 listopada, a druga 6 listo-
10) Józefie Gregorczyku, właścicielu części nierucho-
nie bez wieści. Żona Katarzyna Rau prosi o zaopatrzenie. . pada 1942 roku, współwłaścicielach nieruchomOŚCi łódzkiej
Nr 2336 rep. 58'27. mości m. Radomia Nr hip. 8,\)2 (JanÓwek).
(Znak akt: Nr In. 14/il7).
Henryk Ratajski, ślusarz, syn Stanisława 1 Joanny, Abramie Lewinie, zmarłym w Sandomierzu 28 paździer­ 11) Katarzynie Świerczyna (w hipotece Katarzyna
urodzony 8.6. 1901 roku w Poznaniu i tamże przed wojną nika 1942 ' roku, współwłaścicielach nieruchomości łódzkiej Świerczynska), wierzycielce sumy 200 złotych zabezpieczo-
zamieszkały, starszy szeregowiec 38 pułku strzelców w Nr 2567 rep. 61S1, Nr 2568 rep. 6153, Nr 74'S -a, repp. 1576, nej na hipotece dóbr Sewerynów, powiatu koneckiego w
Przemyślu, zaginął na wojnie bez wieści. Zona Katarzyna współwłaŚcicielu placu Nr 2 o powierzchni 3434,50 metrów Dziale IV pod Nr 6,
Ratajska prosi o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In. H/29). kw. uregulowanego w księdze nieruchomości łódzkiej Nr 12) Józefie Chłopeckim, właścicielu części dóbr ziems~
407a, rep. 3341. kich Wola Vvrzeszczowska, pow. radomskiego,
Konrad Sroka, aplikant adwokacki, syn Kazimierza
i Marii, urodzony 23.8. 1906 roku w Poznaniu, tamże przed Surze S,tudentkowskiej, zmarłej w Lipsku 15 paźdZier­ 13) . Teresie Jadwidze Mierzejewskiej, właścicielce części
nika 1944 roku, współWłaścicielce nieruchomości łódzkiej Ośrodka Dwór-Jedlina, pow. kozienickiego,
wojną zamieszkały, podporucznik 58 pułku piechoty w Po-
znaniu, zaginął w niewoli bez wieści. Ojciec Kazimierz Nr 288af, rep. 3772, 14) Bronisławie Kościołek, (w hipotece Bronisława Ko-
Majerze Djamencie, 7.marłym w OŚWięCimiu dnia 3-go ściołek - KościeIska), właścicielce pozostałej reszty 2-ch pla-
Sroka prosi o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In. 1-1/34).
września 1944 roku, właścicielu . nieruchomości łódzkiej Nr ców w nieruchomości m. Radomia Nr hip. 306,
Leon . Skrzypczak, rzeźnik, syn Teofila i Pelagii, urodzo-
ny 3.3. 1910 roku w Poznaniu, tamże przed wojnQ zamiesz- 55 rep. 5~7. 15) Chai-Surze Morgensztern. Moszku-Herszu (w hi-
kały, starszy strzelec 57 pułku piechoty w Poznaniu, zagi- Janinie Mi:tksymowicz, zmarłej w Lodzi 26 stycznia 1941 potece Hersz-Moszek), Esterze-Rywce Landau Perli Rach-
nał na wojnie bez wieści. Żona Kazimiera Sltrzypczak pro- roku, właścicielce placu Nr 729 ureguiowapego w księdze milu, Frajdzie, Szlamie-Rubinie 1 SymSZe-Bi~emie ~odzeń ..
si ., zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In. 14/ 91). Folwark Marysln Nr III rep. 85b. stwie Feldman, właścicielach pozostałej reszty osady fabry ..
Antoni Smętkowski, urzędnik państwowy, syn Włady­ Lipmanie Dudaku, zmarłym w Końskich 15 maja 1942 cznej telaza 1 stall "Skartysko" 1 części osady "Kamienna '
sława i JuUi, ucodzony 28.12. 1898 oku w RyszewIe, zamie- roku współwłaścicielu nieruchomości łódzkiej Nr 48B rep Górnicza", powiatu koneckiego,
szkAły przed wojną w Poznaniu, podporucznik 3 puUm let- 1065. 16) Herszu-Icku Arbajtman (w hipotece Herszek-Icek),
niczego w Pc.z:r.aniu, zaginął na WOjnie bez w't:'ŚcL Żona Dawidzie, Chowie, Małce i Złocie Fiszerach, zmarłych właścicielu 25 proc. nieruchomości m. Radomia Nr hip. 567,

Stefania Smętkowska prosi o zaopatrzenie. (Znak akt: w Końskich, pierwszy i trzecia 3 listopada 19,ł2 roku, a dru- 17) Chanie Al'bajtman, właścicielce 25 proc. nierucho-
Nr In. 14/44.). ga 1'5 maja 1942 roku, współwłaścicielach nieruchomości mości m. Radomia Nr hlp. 567,
łódzkiej Nr 1054aa rep. 4<627. 18) Idesie Bankier, właścicielce niepodzielnej połowy
Stanisław ścigacz, przodownik Policji Państwowej, syn
Franciszka i Antoniny, urodzony 6.7. 1892 roku w Ciecho- Mendlu Klaj:nlererze, zmarłym w !Jodzi 19 czerwca 1940 nieruchomości m. Radomia Nr hip. 608,
roku, właścicielu nieruchomości łÓdzkiej Nr 1663 rep. 4895, 19) Jakubie Skowrońskim (w hipotece Jakub Skowron),
wie, zamieszkały przed wojną w Poznaniu, brał udział w
współWłaścicie'lu nieruchomości łódzkiej Nr 251a, rep. 1948, właścicielu części dóbr kolonia "Małęczyn Folwark", powia-
kampanii wrześniowej 1939 roku, a dostawszy się do nie-
wspówłaścicielu placów Nr 1 i 2 uregulowanyCh w księdze tu radomskiego,
woli, zaginął tam bez wieści. Zona Anna Ścigaczowa prosi
o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In. 14/60). Wiśniowa Góra rep. 16. 20) Józefie Kowalskim, właścicielu niepodzielnej poło­
Chilu-Majerze 1 Esterze małżonkach Rapoport, zmar- wy osady młynarskiej "Jabłonna" i części dóbr "Karczów-
Walenty Smektała, 's tarszy wachmistrz zawodowy w
łych, pierwszy w Częstochowie 15 lutego 1942 roku, a druga ka", powiatu opoczyńskiego.
15 Pułku Ułanów Poznańskich, syn Piotra i J6zefy, urod.zo-
w Mathausen 29 kwietnia 1945 roku. współwłaŚCicielach Termin zamknięcia tych postępowań wyznaczono na
ny 3.1. 1896 roku w żychiewie, zaginął na wojnie bez wie-
działki grut:ltu o powierzchni 1 mOl'gi uregulowanej w księ­ dzień 2 grudnia 194(; roku. W wyznaczonym terminie osoby
ści. Zona Józefa Smektała prosi o zaopatrzenie. (Znak akt:
dze dobra Wiśniowa Góra rep. 16. zainteresowane winny zgłosić swe prawa W kancelarii Wy-
Nr In. 14/86). . •
Lajzerze-Wolfie Toporku, zmarłym w Oświęcimiu 31 działu Hipotecznego Sądu Okręgowego w Radomiu pod
Michał Stojko (Sztojko), rolnik, syn Grzegorza i Anny,
października 1944 roku. wspÓłwłaŚCicielu . nieruchomości skutkami r r e!<:luzji. 2-KA-4250-II
urodzony 21.11. 1902 roku w Demcmaryczu, powiat Tarno-
łódzkiej Nr 320b rep. 356.
pol i tamze pzed wOjną zamieszkałY, szeregowiec jednostki S4D OKRĘGOWY W LUBLINIE
wojska rosyj skiego, poczta polowa Nr 88900 A., zaginął na Lucjanie-Antonim Styczyńskim, zmarłym w Łodzi 30
stycznia 19413 roku, współwłaścicielu placu Nr 3 uregulowa- Sąd Okręgowy w Lublinie, Wydział Hipoteczny stosow-
wojnie bez wieści. 20na Aniela Stojko prosi o zaopatrzenie. nie do art. 162 U. P, C. i art. 127 Ust. Hilp. ogłasza, ił
nego w księdze nieruchomości łódzkiej Nr 4868 rep. 6420.
(Zn.ak akt: Nr In. 14/50). otworzyły się spadki po ~marłyC'h:
Termin zamknięcia postępowań spadkowych wyzna-
Sylwester Schoenfeld, robotnik, syn Stanisławy Schoen- 1) a) Berku RubinszŁejnie, synu Benc.,iona, i b) Elce
czony został na dzień 10 grudnia 1946 roku w tutejszym
:feId, urodzony 1.12. 1913 roku w Kcyni, za,mieszkały przed RUlbi.nszta,j n, córce BerlQa, włśbcielach lP'rze~zw.,stl'z·ełenie
Wydziale Hipotecznym. We wskazanym terminie osoby za-
wojną w Poznaniu, szeregowiec 57 pułku piechoty w Pozna- każde z nich 1/6 niepodzielnej częś ci nieruchomości Lublin
interesowane osobiście lub przez pełnomocników winny
niu, zaginął na wojnie bez wieści. Matka Stanisława Nr 828,
zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji. 2-GA-382 II
Schoenfeld prosi o zaopatrzenie. (Znak akt: Nr In. 14/19). 2) a) Eli Rzepkowiczu i b) Chaimie Rlep!<owi,ezcu -
Sylwester Szłemko, syn Szymona i Eugenii, urodzony właśc'icielach pl'Z~ zastrzeżenie: pierwszy - 5/16 części, a
S1}.D OKR~GOWY W KALISZU
22.7. 1904 roku w Za;JJłotowie, kapitan służby czynnej w 7 drugi 11/16 części nieruchomości Lubli~ Nr 495,
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w 'Kaliszu ni-
dywizjonie artylerii przeciwlotniczej w Poznaniu, zaginął
niejszym obwieszczll, że zostało otwarte postępowanie spad- 3) SlIlomie Borenszteinie, synu Chila, - właś· cicielu nie-
na wojnie bez wieści. Zona Zofia Szłemko prosi o zaopa-
kowe po zmarłYCh: podrielnej połowy kolo,n ii So,b ie's zczany cz. VI, powiatu lubel-
trzenie. (Znak akt: Nr In. 14/51). skiego,
1) Aleksandrze Puchaiskim, wierzycielu sumy 1500 zło­
Zygmunt Szpllt, robotnik, syn Marcelego i Anastazji, tych z 0/O i kosztami zabezpieczonej na' majątku Zagorzynek 4) Janklu Erlichmanie, synu S~y}i, wlaś,'icieIu kolonii
urodzony 12.12. 1909 oku w Drużbicach, zamieszkały przed cz. VI powiatu kaliskiego, repert. hipotecz. Nr 1519, pod Nr Strzeszkowice N'r 34, pow.iatu lu'beh.ki,e,go, o obszarze 6 ha
wojną w Poznaniu, szeregowiec 57 pułku piechoty w Po- 1543 m~tr. kw.,
30 działu IV.
znaniu, zaginął w niev,'oli bez wieści. Żona Franciszka Szplit 2) Rojzie Gerszt, współwłaścicielce nieruchcmości 5) a) Ludwiku Vel Luisie Rechtszaft, i b) Pepie z
prosi o zaopatrzenie. (Znwk. 3Jkt: Nr In, 14/23). "Błaszki" Nr hip. 23, Rechtszaftów Menhes - włwściciela,c:h 2/3 niepodzielnych
Władysław Tomicki, robotnik, syn Tomasza i Marian~ części niel"u. chQmości Lubli.n Nr 226,
8) Fradel Bauman, Chaskielu - Chaimie Bauman i Bi-
ny, urodzony 14.5. 1911 roku w Śmielinku, powiat Gniezno, 6) J 'a nie Mazul1ku, synie Szymona, właścicielu 3 dzies.
nie Skowrońskiej, współwłaścicielach nieruchomości "Ka-
zamieszkały przed wojną w Kicinie, szeregowiec 57 pułku 1827 sążni kw. z dziaŁki gruntu Nr 7 z kolonii Joanin B
lisz" Nr hip. 178 B.,
piechoty w Poznaniu, zaginął w czasie kampanii wrześnio­ Nr 1, powiatu krasnystawskiego,
wej 1939 roku bez wieści. Zona Józefa Tomicka prosi o za- 4) Rojzie Szer, współwłaścicielce nieruchomości "Ka-
lisz" Nr hip. 1048, 7) a) Ablu Vel A,bu-siu Turbiner, i b) Nucie Turbiner,
opatrzenie. (Znak akt: Nr In. 14/ 39). wlaściei,elach katdy po 3 ha 606 mtr. kw. w kolonii Tart~k
Władysław Twardowski, robotnik, syn Tomasza i K'tlta- 5) LIpmanie GrUn, właścicielu nieruchomOŚCi "Kalisz" Nr 1, powiatu chełmskiego,
rzyny. urodzony 26.4. 1914 roku w Komornikach, zamiesz~ Nr hip. 329,
8) a) Judee Halbershergu, i b) Ryw,ce z Frydmanów
kały przed wojną w Gortatowie, szeregowi.ec 69 pułku pie- 6) Marii-Ignacji Mellerowicz, właścicielce działki ziemi Halber.sbel'g ____ wł'a ś cicielach nieruchomości Lublin Nr 21,
chot.y w Gnieźnie, zagin ął na w ojnie bez wieści. Żona Sta- przestrzeni 2 morgi, zapisanej w księdze hipotecznej nieru- 9) Judee Sztajnwureu albo Sztajwul'cu właścicielu ko-
nislawa Twardowska prosi o zaopatrzenie. (Znak akt: chomOŚCi Tyniec, powiatu kaliskiego, Nr hip. 1297, pod Nr . LourU Strzeszkowice Nr 31, powiatu lubelIskiego,

Nr Jn. 14/ 28). 13 działu 2-go.


10) Rywce z Hamermanów Kohn, właścicielce 'r eszty
Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomości Termin dla zamknięcia tych postępowań spadkowych, ~iepod2ii~lnej połowy kolo.n li Studzi,a nki AB Nr 8, powiatu
o za.!!inionych, mogące świadczyć o ich istnieniu lub śmier~ wyznaczono na dzień 3 lipca 1946 roku, w którym to termi- Janowsbego, obecnie kraśnickiego,
ci, ;łhy zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe Poznańskie nie osoby zainteresowane winny zgłosić się do kancelarii 11) Lejzorze Wajsbrodcie (Wajsbrodt) właścicielu przez
w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczenia. wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego celem ujaw- zastrzeżenie 17/36 nde;podzie.Lny,ch części nierru.chomości Lub.
KE-3329 nienia swoich praw pod, ~utkami preklUZji. 2-I{A-46~1I lin Nr 1081,
Nr8S. "JMONITOR POLSKI" - Dnia 6 września 1946 r;

12) Frajdli-Rywce z Frydmanów Wajsbrodt, właściciel­ 1/ 4 niepodzielnej CO'-ęsCl nieruchomości oznaczonej figurą Annie Traubowej, z domu Hejman vel Hayman. wła­
ce przez zastrzeżenie 17 j36 niepodżielny,ch c.zęści i l/trzydzies ABCDEF na planie, uregulowanej w księdze "nier. Lublin ścicielce nieruchomości w Sosnowcu, Nr rep. hip. 2002.
teJszóstej (i /36 ) niepodzielnej części nieruchomości Lu'b lin Nr 917" , Termin zamknięcia powyższego postępowania spadko-
Nr 1081, 33) a) Fiszlu Zygielwaksie, b) BC'I1iaminie Zygielwak- wego wyznaczony został na dziey'L 1.2.1947 roku, w którym
13)a) Ma.jerze-Szulimie Wajsb~odt, b) Jooowecie z Wajs sie, c) Wolfie Zygielwaksie, d) Dwojrze z Zygielwaksów to dniu osoby zainteresowane winny się stawić pod skut-
brodtów Rajszer,c) S'Ilrze Wajsbrodt, d) RuchU Wajsbrodt, Engiel, e) Surze z Zygielwaksów Wronoberg, dzieciach kami prekluzji w kancelarii Wydziału H ipotecznego Sądu
e) Mosz;ku W'a jsbrodt - właścicielach przez zastr.zeżenie Chaima, właścicielach każde z nich 7/ 3'5 niepodzielnych Okręgowego w Sosnowcu. 2KA-4353-II
kżde. z ni,c h 1/252 ,niepodzi'elnej części nieruchomości Lwb- części reszty nieruchomości Lublin Nr 994,
lin Nr 1081, 34) Hindzie z Perelsztejnów Cukierbiks, właścicielce Wydział Hipoteczny ' Sądu Okręgowego w Sosnowcu
14) a) Mordc,e Tunkielszwarcu. i Mn~sze 'z Zajdgaftów przez zastrzeżenie 1/ 28 niepodzielnej części nieruchomości c głasza, żetoczy się postępowanie spadkowe po zmarłym:
Tunkielszwarc - wierzycielach cZ'ęści sumy 1.500.000 rb. za- Lublin · Nr 10(;9, Bohdanie vel BohdaiIie-Ka rolu Gimbucie, właścicielu nieru-
. .
bezpieczonych na folwarku Zagrody, powiatu hbartowskiego 35) Ba jli Kuperszmidt, córce Rachmila Giersztejna, chomości w Sosnowcu Nr hip. 1059. Termin zamknięcia po-
15) Andrz~ju Dudk'll, synie Antoniego, właścicielu dzial właścicielce 1/ 4 niepodzielnej części nieruchomośc i Lublin wyższego postępowania spadkowego wyznaczony został
ki Nl' 18 o obszarze 4 dzies. 103 sąż. kw. w księdze wieczy- Nr 154, na dzień 1.2.1947 r., w którym to dniu osoby zainteresowane
stej koloni,j "Olbię6n Nr 4", powiatu chełmskiego, 3,6) Jadwidze z' Pieka rzów Białej, córce Tomasza, wła­ winny się stawić pod skutkami prekluzji w kancelarii Wy-
16) Kelmanie Laufrze, wła.ś'ciciel'll reszty kolonii Chla- ścicielce działki Nr lo o powierzchni 1 ha 3907 metrów kw. działu Hipotecznego Sądu Okręgowego w Sosnowc1.!-.
lliów Nr 5, tpow. krasnystaw.s kiego, i wierzycielu .p rzez za- w kolonii Wyżnianka Nr 2, powi<'.tu janowskiego, 2 KA-4400-II
strzeżenie sumy 1030 zł. kapitału z Ofo i 30Q zł. ewilk{)ji na ,t ej 37) Szmaji Mozesie i Ruchli-Cywii małżonkach Horo-
że koloni,i, witz, właścicielach niepodzielnej pOłowy nieruchomości S~D OKRĘGOWY W SIEDLCACH
17) a) Luzerze Hal'b ersber,g u, b) Gecelu Halbersbergu, Rury Nr 13, Wydział Hitpoteczny S ądu Okr~gowego w Siedlcach ,ni-
c) Gitli ·z Halbersber,g ów Gewerc, d) Frajdzie z Halibersber- 38) Marii lub Mariannie z Nowaków Bytys lub Butys, niejszym obwieszcza, że otwarte zostały postępowania
gówWajn,b ergowej, e) Brusze z Halbers'bergów Szter,nfelo(l córce Walentego, właścicielce . 1 morgi lub 5599 metrów spadkowe po zmarłych:
wej, i f) Mosz;ku Halber.sberg'U - wła śckiela,ch części nie- kw. z działki Nr 22 w księdze wieczystej dóbr Janowice, 1. Boruchu, synu Wigdora, Rydlu, Szymonie, synu
ruchomości Lublin Nr 1034, powiatu lubelskiego, Wigdora, Rydlu, Srulu vel Izraelu, synu Wigdora, Dobie
18) M'oszku Zie lonlk a, br Arb ramie Zielonka, - właści­ 3'9) Michalinie Sowa, właścicielce 12 mórg gruntu Jontew, Gitli Lew, Szejndli Rozenbaum, współwłaścicie­
cieJ'a ch: pierws zy r~szty 47 ha 6245 metrów kw., drugi resz- z działki Nr Nr 1 i 2, uregulowanej w księdze "kolonia lach nieruchomości miejskiej w Siedlcach Nr hipoteczny 81
ty 20 ha 9904 metrów kw. z folwal1ku Borów z młymem Gą- Krępiec Nr 8", powiatu lubelskiego, oraz wierzycielach sumy 10.000 rubli i 1.000 rb. kaucji, za-
siory 'Powi.a tu ikraśnickiego, 40) a) leku-Aronie Szermanie, b) Chaji-Tobie z Szer- bezpieczonej w dziale IV tejże nieruchomości,
19) DawidZ'i,e Gewercu, sy,n u Wolfa" właścicielu ,nieru- manów Winderowej, c) Dynie Wurman, d) Judzie-Lejbie 2. Włodzimierzu, synu Piotra, Brodzikowskim, właści­
chom~ści Lublin Nr 152, Szwarcmanie, e) Jakóbie Szabassohnie, f) Lejbie-Icku cielu dóbr ziemskich Kosów - Hulidów Nr. 5 A, powiatu
20) Chaimie - Janlklu i Binie z SZY'lewiczów małżo.nkach Szabassohnie, g) Chaji-Etli Szabassohn. h) Perli z Szabas- sokołowskiego,
Rozenberg właścicielach 11124 nli~podzieln~hczęści n:ieru- sohnów Rozental, i Szaji Szabassohnie. właścicielach każ­ 3. Mariannie, córce Stanisława z Prządków Kordasj
chorności Lulb lin Nr Mp. 125, . de z nich części nieruchomości Lublin Nr 1144 oraz k) po współwłaścicielce dóbr ziemskich Wrzosów Trzciański. po-
leku-Aronie Szermanie (wymienionym wyżej pod p. a) wiatu garwolińskiego,
21) a) Josefie czyli Józefie Gewercu, synie Chaima,
właścicielu 1/6 niepodzielnej części nieruchomości Lublin
b) Emanuelu Gewercu, synie Eliasza, c) Szlomie czyli 4. Luzerze Frydmanie, współwłaścicielu nieruchomości
Nr 1104,
Szlomie Josefie Gewercu, synie Majera, d) Izaaku vel Ic- miejskiej w Siedlcach Nr hip. 124,
41) Icku Rozen!baumie. właścicielu niepodzielnej poło­
ku Gewercu, synie Majera, e) Łaji z Gewerców Alter, cór- 5. MotIu Frydmanie, synu Szmula-Grojme, współwła­
wy nieruchomości Lublin Nr 12.66 oraz Surze z Szermanów
ce Majera, f) dbaji ż Gewerców G'laswain, córce Maj era, ścicielu nieruchomości miejskiej w Siedlcach Nr. hip. 197,
Rozenbaum, żonie Icka, właścipie1ce niEipodzielnej połowy
-Właścicielach: kawe z nich części nieruchomości Lublin
Nr 764, nieruchomości Lublin Nr 1200 i właścicielce - przez za- 6. Michale KuItySoie, synu Piotra, współwłaśrcicielu
strzeżenie - 1/2 niepodzi~lnej części nieruchomości .•,Lu- dóbr ziemskich Wesoła Emilianówka, powiatu siedlec-
22) Antonim Szymańskim - właścicielu niepodzielnej ,blin Nr 1116", kiego,
połowy 5598 metrów kw . .z Nr 2 w księdze kol. Czechówka 42) Moszku-Aronie Lederze, właścicielu niepodzielnej 7) Szejwie z Zy1bersztejnów Epelbaum, współwłaści­
Górna Nr 2, powiatu lubelskiego, poł owy p l acu o obszarze 4 ' kw. w księdze nieru-
39 metrow Cielce nieruchomości miejskiej w Siedlcach Nr hip. 379A,
23) a) Icku Giewercu. b) Esterze z Giewerców Nord- chomości Lublin Nr 897, 8) Mariannie Zawada, zamężnej Masna, współwłaści­
manowej, c) Chaimie-Szlomie Giewercu, d) Gitli z Gie- 43) J·ank..lu vel Jakóbie-Szlomie Lederze; właścicielu cie'lce dóbr ziemskich śniadków, powiatu garwolińskiego, .
werców Rozenberg, e) Boruchu-Janklu Giewercu, f) Lej- 1/ 4 niepodzielnej części o obszarze 439 me\rówkw. w księ­ 9) Chaimie-Lejbie i Esterze-Lei z Blumbergów małż .
bie Giewercu, g) Dawidzie Giewercu, h) Abramie Giewer- dze nieruchomości Lublin Nr 897, Cyrklewicz, współwłaścicielach nieruchomości miejskiej
cu, i) Surze z Giewerców Halbersberg, k) Moszku Gie- 44) Moszku-Lejzorze Frydlenderze, synie Hersza, wła­ w Siedlcach Nr hip. 54,
wercu, każde z nich właścicielu 1/ 20 niepodzielnej części ścicielu niepodzielnej połowy nieruchomości ' Lublin Nr 10) Zysku Wajncerze, synu Sru1a, Herszku i Jojnie, S.
nieruchomości Lublin Nr 73 i każde z nich właścicielu -1231, .
Zyska Wajncerach, oraz Taubie Staryfurman, zamężnej
l / IQ niepodzielnej części reszty nieruchomości Lublin 45) ' 'Rywce Zielonka; c6rće Berka, właścitielce _ przez
Wajncer, współwłaścicielach dóbr ziemskich FilJkowka, po-
Nr 914, zastrzeżenie - 1 morga 74 prętÓw i 1 ~l1orga '74 prętów, wiatu łukowskiego,
24) Annie ż Baranów BUdzyńskiej, właścicielce dział- uregulowanych w księdze "folwark Borów z młynem ' Gą­
11. Wincentym Gauze, współwłaścicielu nieruchomoścł
ki Nr 5 o obszarze 2 dzies. 1198 sążni w kolonii Klementy- siary", powiatu janowskiego, obecnie kraśnickiego.
miejskiej w Siedlcach Nr hip. 675 i właścicielu kaucji
nów Nr 5, pow. lubartowskiego, 46) Bajli z Goldbergów Sobol, właścicielce niepodziel-
(ewikcji) 13.000 zł zapisanej w dziale IV pod Nr 3,
25) a) Amronie Necman i Chanie-Dwojrze Necman, nej połowy nieruchomości "Rury Nr 15", powiatu lubel-
12. Józefie Cichoszu, synu Wojciecha, współwłaścicie'lu
właścicielach reszty nieruchomości Piaski część V, powia:- . Sklf go,
dóbr ziemskich TuchowicO'- M, powiatu łukowskiego,
tu lubelskiego, 47) Józefie Skiba, synie Jakóba, wierzycielu ·- przez
13. Sarze vel Surze Lewin, córce Moszka Chaima,
26) Herszu Halbersztadt, właścicielu niepodzielnej po- zastrzeżenie - 12.000 złotych kapitału i 3.000 złotych
współwłaścicielce nieruchomości miejskiej w Siedlcach
łowy nieruchomości Lublin Nr 608, ewikcji, zabezpieczonych na nieruchomGŚci Lublin Nr 1504,
Nr hip. ,:1151,
27) Josefie-LejzorzeHonigmanie, synie Moszka, właś- 48) Janie Szymanku, synie Wincentego, właścicielu:
14. Zanwlu, synu Joska i Brusze z Rafałów małż.
cicielu folwarku Podizdebno, powiatu krasnystawskiego, a) 4-ch dzies. 935 sążni w księdze kol. Dębiny Nr 4 powiatu Goldryng, współwłaścicielach nieruchomości miejskich w
28) Lejbusiu i Ruchli z Gerenrajchów małżonkach Ru- lubartowskiego i b) 409 sążni w księdze kol. Dębiny po- Siedlcach Nr Nr hip. 265 i 633,
binfajer, właścicielach nieruchomości Lublin Nr 1170, wiatu lubartowskiego.
15. Fajdze Frydman, zamężnej Elenbogien, Bini
29) Janie Tomasiku, synie Piotra, właścicielu:. a) dzi:ł- 49) . Władysławie Karpińskim, synie Karola, właścicielu
z Frydmanów Wajntraub, Boruchu-Mordchaju Frydmanie
ki Nr 215 _ 3 dzies. 1482 sąż. w kolonii Chłaniów Nr 3, pó- części działki Nr 23 o obszarze 8 ha 0072 metr. kw. w ko-
i Frydzie Frydman, współwłaścicielach nieruchomości miej-
wiatu krasnystawskiego, b) działki Nr 1 _ 1230 saż. w ko- lonii Węglin Nr 10 powiatu lubelskiego,
. . 50) Chawie-Libie Dajczer, właścicielce 4 ha 26 arów skiej w Siedlcach Nr hfp. 237,
lonii Chłaniów Nr 8, powiatu krasnystawskiego, c) działkl 16. Esterze Frydman, Kejli Frydman, c. Mejera-Nisena
Nr 33 _ 1374 saż. w kol. Chłaniów Nr 7, powiatu krasny- 10 centarów z działki Nr 12 w księdze kol. Radawiec Mały
i Moszku-Mejerze Rubinsztejnie, współwłaścicielach nieru-
stawskiego, d) działki Nr 122 - o obszarze 1 h a 679 "v me- Nr 16, powiatu lubelskiego,
chomości miejskiej w Siedlcach Nr hip. 248,
trów kw. w kolonii Wierzbica' Nr 5, powiatu krasnystaw- 61) Franciszku Misiurku, synie Wincentego, właścicielu
17. Ajzyku, S. WoIfa i Surze-Lei z Nauczycielów małż.
a;kiego, I
działki gruntu Nr 45 o obszarze 4 ha 830 metrów kw. ure-
gulowanej w księdze "kolonia Klimontowice Nr 12", powia- Tuchman, współwłaścicielach nieruchomości miejskiej w
30) a) Szapsonie-Gabrielu Halbersztadt, właścicielu Siedlcach Nr hip. 251,
tu puławskiego,
pr~ez zastrzeżenie 1/12 niep'bdzielnej części nieruchomości ·1 52) Szaji i Marii-Rykli z Lederów małżonkach Prasz-
18. Rojzie Nusbaum, córce Moszka, współwłaścicielce
Lub'l in Nr 696, b) Herszu-Aronie Halbersztadt. właścicielu nieruchomości miejskiej w Siedlcach Nr hip. 395,
kier, właścicielach nieruchomości Lub'lin Nr 918,
przez zastrzeżenie 1/12 niepodzielnej części nieruchomości 19. Eugenii Laska i Janinie Laska, współwłaścicielkach
53) lcku Lewinie, synie Meszka, wierzycielu 1384 do-
Lublin Nr. 696, c) Józefie-Chilu Halbersztadt, właścicielu dóbr ziemskich Celejów-Zalesie. powiatu garwolińskiego,
larÓw kapitału i 150 dolarów ewikcji pod Nr 23 działll IV
przez zastrzeżeni~ 1/12 niepodzielnej części nieruchomości 20. Jachwet - Perli z Altmanów Słodziarzowej, współ­
kolonii Trębaczów Nr 2, powiatu lubelskiego, '
Lublin Nr 696. d) Abramie-Majerze Halbersztadt, właści­ właścicielce nieruchomości miejskiej w Siedlcach Nr hip.
54) Małgorzacie z Wojdalów Juścińskiej, właścicielce
cielu przez zastrzeżenie 1/12 niepodZielnej części nierucho- 161,
kolonii Rury Św. Ducha Nr 6,
mości Lublin Nr 696, e) Szyfrze z Halbersztadtów Wakso- 21. Brandli Słodziarz. zamężnej Grynszpan i Nusynie
wej. właścicielce przez zastrzeżenie 4/12 niepodzielnych częc 55) Szymo~ie Chmielewskim, synie Stanisława, właści­ Grynszpanie, wierzycielach sumy 1800 dol. Stanów Zjedn.
ści nieruchomości Lublin Nr 696 (wszyscy poz. a-e dzieci cielu działko gruntu Nr 37 o obszarze 3 ha 9382 metr. kw. Ameryki półn. zapisanej pod Nr 21, działu IV, wykazu hi-
Jakóba-Icka), f) Szlomie-Szaji Halbersztadt, właścicielu w kolonii "Janówek Nr 6", powiatu lubelskiego. potecznego nieruchomości miejskiej w Siedlcach Nr 161,
przez zastrzeżenie 1/60 niepodzielnei części nieruchomości 56) Chanie-Mindli Rubin, córce Moszka, właścicielce
22. Wacławie Chudziku-Lipce, synu Kleofasa, ' współ­
Lublin Nr 696, g) Berze Halbersztadt, właścicielu przez za- 1/12 niepodzielnej części nieruchomości Lublin Nr 950,
właścicielu dóbr ziemskich Stoczek - Szlachecki. powiatu
strzeżenie 1/60 niepodzie'lnej części nieruchomości Lublin 57) a) Rywce Cymring, córce Chaima, właścicielce 3/4 węgrowskiego,
Nr 696, h) Josefie-Mordce Halbersztadt, właścicielu przez niepodzielnych części nieruchomości "Osada WengIerów", 23. Abramie - Michelu Cynamonie, współwłaścicielu
zastrzeżC'l1ie 1i60 niepodzielnej części nieruchomości Lub- powiatu lubelskiego i b) Hanie Cymring, córce Abrama- dóbr ziemskich Rogos i Krynica lit. A. B. O., powiatu so-
lin Nr 096, i) Szyfrze z Halbersztadtów Grynberg, właści­ Lejzora, przez zastrzeżenie właścicielce 1/4 niepodzie'lnej kołowskiego,
cielce przez z~strzeżenie 1/60 niepodzielnej części nieru- części nieruchomości "Osada Wengierów". powiatu lubel- 24. Moszku Mokobodzkim i Rywce z Mokobodzkich
chomościLublin Nr 696, k) Majerze Halbersztadt, właści­ skiego. Berkowicz, współwłaścicielach nieruchomości miejskiej w
cielu przez zastrzeżenie 1/60 niepodzielp.ej części nierucho- Termin zamknięcia tych spadków wyznacza się na Siedlcach Nr hip. 165. Rywka Berkowicz wierZYCielka su-
mości Lublin Nr 696 (wszyscy poz. e-k dzieci Lejzora), dzień 3 grudnia 1946 roku. Osoby zainteresowane stosownie my 1100 rub. z kaucją, zapisanej w dziale IV nieruchomo~
31) a) Herszu Majerze Wajcmanie, synie lcka-Ajzyka, do art. 128 Ust. Hip. winny w powyższym terminie stawić śc i miejskiej Nr Nr 95 i 160,
ł b) Mariem Rozenberg, córce Azriela, właścicielach w rów- się osobiście lub przez osoby upoważnione do Kancelarii 25. Szaju \Vysokim, synu Arona Joska, współwłaścicie­
nych częściach niepodzielnej połowy nieruchomości Lublin Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Lublinie !l! nieruchomości miejskiej w Siedlcach Nr hip. 304,
Nr hip. 1070, z odpowiednimi dowodami i wskazać swoje prawa pod 216. Mordce Frydmanie, synu Luzera, współwłaścicielu
32) a) Mordce-Berze Feld, właścicielu przez zastrzeże­ skutkami prekluzji, postanowionymi przez art. 131 Ust. Hip. nieruchomości miejskiej w Siedlcach Nr hip. 710,
nie 1/4 niepodzielnej 'części nieruchomości oznaczonej 'lite- 2-KA-2426-Il 27. Ludwiku Biernackim. wierzycielu sumy 4100 rub.
rami ABCDEF na planie, uregulowanej w księdze nieru- zapisanej ·w dziale IV pod Nr 47 księgi dóbr ziemskich
chomości Lublin Nr 917, b) Fajdze z Himelblau Feld, S~D OKRĘGOWY W SOSNOWCU Ostoje A, powiatu siedleckiego,
e) Szyji-Heszlu Feldzie, d) Ruchl i-:r~ aji z Zygiell\"[tksów Wydzi a ł H ipo +eczn y Sądu Okręgowego w Sosnowcu 28 . .Janie, S. Leona Jałowskim. współwłaś cicielu dóbr
Feld, przez zastrzeżenie właścicielach każde z nich reszty ogłasza, że toczy się postępowanie spadkowe po zmarłej: ziemskich Fiułtowa A. B., powiatu łukowskiego.
,-

"MONITOR POLSKI" - Dnia 6 wrzeŚnia 1946 r. Nr 85.

2,9. Janie, s. Michała i Mariannie z Chodewców. małż. nie osoby interesowane winny stawić się w kancelarii Od- IZelmana l Symchy, zmarłej w Tomaszowie Mazowieckim
Ogrodniczuk" współwłaścicielach dóbr ziemskich Ol:epelin- działu Hipotecznego w Pabianicach, dla zgłoszenia swoich ' w dniu 25.11. 19-10 roku małż. Rozenberg, właścicielach nie-
Doliwa, powiatu siedleckiego, praw, pod skutkami prekluzji. 2-GA-385-II ruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim ozna-
30. Cipie Mali Gursztejn, wierzycielce sumy 25.000 zł czonej Nr pol. 36gb (ros.) Nr hip. 454.
l , 5.000 zł na, nieruchomości miejskiej w Siedlcach Nr. hip. Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Pabianicach 6) Ruwenie vel Rubenie Froszu, synu Szmai i Rudel
689, ' obwieszcza, że po lcie StarowiJ'J.skiej (Starowiejskiej), z Grinholców, zmarłym w Tomaszowie Mazowieckim w dn:
31. Józefie, synu Stanisława Kurzypie, współwłaści­ współwłaścicielce nieruchomości w osadzie Widawie. ozna- 30.10. 1942 roku, współwaścicielu nieruchomości położonej
cielu kolonii Swaty lit. B, powiatu' garwolillskiego. czonej Nr hipotecznym 53 (rep. hip. Nr 40), zmarłej w w mleSCle T~maszqwie Mazowieckim, oznaczonej Nr pol.
32. Marii - Stefanii z Piskorskich Liberowej, współ­ Końskich dnia 4 listopada 194,2 roku otwarte zostało postę- 125 Nr hip. 325.
właścicielce dóbr ziemskich Zalesie. powiatu łukowskiego, powanie spadkowe z terminem zamknięcia tego spadku na 7) Herszu Mordce, synu Józefa vel Joska i Fejgli z El-
' 33. Walentym Jas1trzębskim, właścicielu kolonii Wiś­ dzień 10 grudnia 1946 ' roku. W tym terminie zainteresowa- blingerów, zmarłym w Tomaszowie Mazowieckim w dniu
niew Nr 1, powiatu siedleckiego, ni winni stawić się do Oddziału HipoeczIlego w Pabianicach 2.5. 1942 roku i Ajdli vel Adeli ze Szternfeldów, córce J08-
34. Jank:lu i Ruchli z Mintzów małżonkach Rozenach, pod skutkami preklullji. 2-GA-357-II ka i Chai-Sury z Fiszlów, zmarłej w Tomaszowie Mazo-
współwłaścicielach n ieruchomości miejskiej w Siedlcach wieckim w dniu 31.10. 1942 roku, małżonkach Rubinek,
Nr hip. 113, _ . Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Pabianicach właścicielach nieruchomości położonej w mieście Tomaszo-
35. Stanisławie Kruszewskim, Mariannie Kruszewskiej obwieszcza, że zos!,ało otwarte postępowanie spadkowe po wie Mazowieckim, oznaczonej Nr pol. 3-Sw (ros.) Nr hip.
l Józefie Kruszewskiej, współwłaścicielach dóbr ziemskich Izydorze Tyszko (Tyśko), właścicielu połowy placu w mie- 652.
Głoskó w S, ' powiatu garwolillskiego, ście Pabianicach pod Nr 36/1331, uregulowanego w księdze Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wy-
36. Wolfie Rozenzuinenie, s. Abrama. współwłaścicielu hipotecznej za Nr rep. 307, zmarłym w Pabianicach dnia 17 znaczony został na dzień 25 lutego 1947 roku. w ktorym
nieruchomości miejskiej w Siedlcach Nr hip. 197, maja 1945 r. Termin zamknięcia tego postępowania spad- to terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje pra-
37. Pełcie-B inemie Rogowykamień i Szejndli z Eksztej- kowego wyznaczony został na dzień 17 grudnia 1946 roku wa w kancelarii wyżej powołanego oddziału Hipotecznego
nów Gurant, współwłaścicielach nieruchomości miejskiej w i w tym terminie osoby zainteresowane winny stawić się pod skutkami prekluzji z art. 154-160 Prawa Hipoteczne-
Siedlcach Nr hip 6,2. w kancelarii Oddziału Hipotecznego w Pabianicach. dla go z 1818 roku. 2KB-4009
38. Beniaminie - Bejnyszu Sztejnbergu, ' wierzycielu zgłoszenia swoich praw, pod skutkami prekluzji. Oddz ia ł Hipotecz,ny Sądu Grodzkiiego w Tomaszowie-Ma-
sum zapisanych w dziale IV pod Nr 5 - 1000 rb. i kaucji 2-GA-386-II zowieckim, obwi,esz,cz1a, że otwarte ząstały p~powa.nia
100 rb., pod Nr 8 - 300 rb. i kaucji 30 rb., pod Nr. 9 - spadkowe po zmarłych :
Odd ział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Pabianicach
2700 rb. i kaucji 270 rb., pod Nr 10 - 600 I1b., pod Nr 11 - obwieszcza, że zostało otwarte postępowanie spadkowe po 1) Boruehu vel B olesławie Szepsie, sy,riu Majera-Berka
500 I1b. i kaucji 50 rb. i pod Nr 13 - 1200 mllc na nierucho- zmarłych: -i Fajgli z Jeleńk iewi czów, unarlych w Tomaszowie-Mazow.
mości miejskiej w Siedlcach Nr hip. 100, w dniu 27 grudnia 1940 roku, wł>aścicielu nieruchomości, })o-
1) Mendlu i Dresli (Drejzli) małżonkach Herszko-
39. 'Wolfie H andlarzu, wierzycielu sumy 1500 zł i kau- loż,QIJej w m. Tomaszowie-Maz. oznaczonej Nr pol. 66, Nr
wicz, właścicielach nieruchomości w Pabianicach Nr hip.
cji 150 zł zapisanej w dziale IV 'pod Nr 18 nieruchomości Mp. 59,
633 Je. (rep. hip. ( 10)
miejskiej w Siedlca~h Nr hip. 100,
i 2) Chaimie-Josku i GiUi małżonkach Landsberg, wła­ 2) Nusy,nie, syll1u Michała i Fajgli Szyfry z Grin6w l
40. Janklu. s. Rubina i AłCie z Borenholców m ałżon­ ścicielach nieruchomości w Pa'bianicach Nr hip. 66 (rep. Witli z Nirenbergów; córce Szai-Dawida i Wd.tli IZ Nejfeldów
kach Lerner, właścicielach nieruchomości miejski'ej w hip. 237). małżo lllk,ach Norymberskich, zmarłyc-h w Tomaszowie-Mazo-
Siedlcach Nr hip. 541. Ałcie Lerner, współwłaścicielce nie- Tenn:icrl rl,amJknii~ia It)nch postępowań spadkowych wieokim, 'Y- allliu 31 października 1942 roku, właścicielach
ruchomości miej skiej. w Siedlcach Nr hip. 405, l1iel'uohomo'ści lPO!oż'(mej w :mJi~śC'ie TQIlnaszowie-Ma.zowiec.
wyznaczony został na dzień 9 grudnia 1946 roku i w tym
41. Szymonie Zawistowskim, synu Pawła, współwła­ terminie osoby ' zainteresowane winny stawić się w kance- kim, o~naczon ej Nr pol. Nr hi,p. 484,
ścicielu dóbr ziemskich Długie - Wszebory, powiatu soke- larii Oddziału Hipotecznego w Pabianicach. dla zgłoszenia 3) Rywce-Henie P r zepiórkowej z ZyJbe'r.sztajnów, córce
łowskiego, swoich ,praw, pod skutkami prekluzji, 2-KA-4103-II Majera i Estery, 7.1ffiarłej w Tomaszowie-Mazowiec., w grud-
42. Szejmie Witenberg, Szlomie Witenbergu i Eni Wi- niu (data nieust8llona) w 1942 roku, wspÓłwłaścicielce nie-
tenberg, zamężnej Wasersztejn, współwłaścicielach nieru- SĄ.D GRODZKI W GRóJCU ruchomości, położO'tlej w mieśde Toma,s zowie-Mazo,w ieckim,
chomości miejskiej w Siedlcach Nr hip. 562 i dóbr ziem- Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Grójcu ob- oz,n aczonej Nr pol. 33a, Nr hip. 286,
skich Nowa -Strzała, powiatu siedleckiego, wieszcza, że na dzień 16 grudnia 1946 r. wyznaczony został 4) Dydzie, sy,nu Lejbusia i Frymety z Radzymińskioh,
43. Wolfie i Gołdzie małżonkach Komar, wierzycielach termin zamknięcia po stępowań spadkowych po niżej wy- zmarłych w Oranienburgu, w siel1pniu 1940 'r oku i Surze-
sumy 3500 zł w złocie i 350 zł -\Ii złocie kaucji, zapisanych mienionych zmarłych posesjonariuszach nieruchomości Git!.i z Luftmanów, Córce ' Idela i Frymety z Szufmanów,
pod Nr 9 działu IV wykazu hipotecznego księgi nierucho- miejskich, położonych w powiatowym mieście Grójcu, zmarłej w Łucku, w dniu 20 maja 1941 rOiku małżonkach
mości miej skiej w Siedlcach Nr hip. 361, a mianowicie: Frajdenra,jch, właścicielach niepodzieLnej połowy nierucho-
44. Hindzie ze Słusznych Zuberman, Chai Zuberman, 1) Rywce-Ruchli z Achtungów Zajfman, współwłaści­ mości,poło'żo'llej w mie ście Tomaszowie-Mazowieckim, ozna-

córce Hersza-Josefa i Szulimie Zylbersztejnie, współwła­ cielce nieruchomości, oznaczonej Nr hip. 55 rep. 11; czonej Nr pol. 446, Nr hip. 20, '
ścicielach nieruchomości miejskiej w Siedlcach Nr hip. 201,
2) Szai i Ruchli z Zajfmanów małżonkach Kurc, właś­ 5) Taubie z Hornów Rozencwajgowej, córce Moszika ł
cicielach części nieruchomości, oznaczonych: jedna Nr hip. Dobry z Goldminców, zmarłej w Tomaszowie-Mazowieckim, w
45. Szmulu, synu Boima i Jl/Iichli, córce Icka-Eli z Cu-
93B rep. 237 i druga - Nr Nr 00 i 94 rep. 34a; dniu 20 maja 1942 roku, ws,półwłaścŁcielce nieruchomości, po
. kiermanów Cukier, współwłaścicielach nieruchomości m iej-
3) Szai Kurcu, współwłaścicielu części nieruchomości, łożonej w m. Toma,gzowie-Mazowiec:kim, oznaczO'tlej Nr pol.
skiej w Siedlca,ch Nr Nr 94, 95. 544, i 638.
oznaczonej Nr 60 rep. 196. 125<a, Nr hip. 723,
Termin zamknięcia tych postępowań wyznaczony zo- W terminie powyższym osoby zainteresowane winny
stał na dzień 16 'm arca 1947 roku. W oznaczonym terminie zgłosić swe prawa w kancelarii Oddziału Hipotecznego w
6) Tyli z Zy,ngierów, córce Eliasza i Jachety, zmarłe}
osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w Kan- w Toma,szow,ie-Maz., w dni,u 6 kwietni'a 1941 roku, .j Szlamie,
Grójcu, po skutkami prekluzji. 2-GA-388-II
celarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Sied'l- synu H ersza i Bajli z Chmielników, zma,rłych w TomaszQwie
cach pod skutkami prekluzji. ,,2KB-4010 Mazowieckim, w d,n iu 23 lutego 1942 roiku, małżonkach Le-
Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego' w Grójcu ob-
wenrajch, w.spółwłaścic;ielach nieruchomości, położQIJej w. m~
wieszcza, iż na dzień 14 marca 1947 roku wyznaczony został
SĄ.D GRODZKI W ŁODZI Tomaszowj.e·Maz. oznaczonej , Nr 'Pol. 19, hip. 43,
termin zamknięcia postępowania spadkowego po zmarłych:
Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łodzi obwiesz- 1) Icku i Rojzie z Bratsztajnów małżonkach Teper, 7) Esterze Li'p,s kier, córce Szlamy i Tyli z Zingierów,
właścicielach nieruchomości, położonej w powiatowym mie- zmarłej w Tomaszowie-Mazowieokim, w dniu 31 październ'L­
cza, że po: .
1) Stanisławie Wieczorkiewiczu-, zmarłym 1.8 lipca 1939 ście Grójcu, oznaczonęj Nr hipotecznym 204 litera rosyjska kil 1942 roku, wierzycielce sum 1900 złotych z procentami !
roku w Łodzi, właścicielu placu Nr 21 w Zgierzu hip. Nr kos~tami, 2000 złotych i 2000 złotycll z procentami i koszta-
,!be" rep. hip. 215 i
210a, repertorium 329; 2) Szajndli Zylberminc, Perli Łai (w hipotece Łaja­ mi pod Nr Nr 19, 20, 21 i 22 zabe7!Pieczonych w dzi ale IV
2) Korneliuszu Jędrzejczaku , zmarłym 28 sierpnia 1942 Perła) -Goldberg, oraz Lejzol'ze vel Luzerze (w hipotece
na nieruchomoś ci poł'ożone j w m . Tomaszowie-Mazowieckim,
roku w Dachau. właścicielu placów Nr Nr 56 i 58 w Żabieil­ tylko Luzer) i Gitli vel Esterze-Gitli (w hipotece tylko Gi- oznaczonej Nr pol. 19, Nr hip. 43,
ci.! hipoteczny Nr 41, repertorium 5, tIa) Grosmanów małżonkach Goldberg, właścicielach nie- 8) Nychie "el Genend1i z Frenklów, córce Icka i Tercy
3) Szulimie-Jakóbie Wajsach, Binie Poznańskiej i Gitli ruchomości, położonej w tymże mieście Grójcu pod Nr 106, z Michrowskich, zmarłej w Tomaszow,ie - Mazowieckim, w
Sierakowskiej, zmarłych - pierwszy w Zgierzu. 5 m arca oznaczonej Nr rep. hip. 16. dniu 10 kwietnia 1942 roku i Mordce, s ynu Be)~ka i Rywy z
1927 roku, drugi 26 stycznia 1942 roku, w Łodz ~, trzecia 15 W powyższym terminie osoby zainteresowane winny Birenbaumów, zmarłych w Tomasrowie-Ma,zowiec'kim, w
lipca 1925 roku w Łodzi a czwarta w czerwcu 19-14 roku, zgłosić swe prawa w Kancelarii Oddziału H ipotecznego w dniu 28 kwietIlia 1942 roku, małżonkach Tenenbaum, wła­
także w Łodzi, właścicielach nieruchomości w Zgierzu hI- Grójcu, pod skutkami prekluzji. 2-KB-3999 ścicielach nieruchomo ści, położ~nej w m. Tomaszowie-Mazo-
poteczny Nr 31, repertorium 174, wieokim, ozna,czonej Nr pol. 406, Nr hip . 216.
wszczęte zostały postępowania spadkowe. Termin zam- SĄ.D GRODZKI W TO;MASZOWIE-MAZOWIECKIM Termin zamknięc'ila tych ipostępowań spadkowych wy-
knięc-ia wyz1naczono na lO-go grudnia 1946 roku. w którym Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Tomaszowie- znaczony został na dzień 27 lutego 1947 roku, w którym to
to terminie osoby zain teresowane wiJlny zgłosić 's woje pra- Mazowieckim obwieszcza, że otwarte zostały postępowania terminie o,s oby zainteresowane winny zgłosi ć swoje prawa
Wa pod skutkami preklu:zji. 2-GA-383-I1 spadkowe po zmarłych: w kaJll'c elarii wyżej powołanego Oddzialu HilPOtecznego pod
1) Chanie z Blumbergów Rozenbaumowej, córee Pin- skutkami prekluzji z ar,t . 154-160 Prawa Hilpotecznego z
SĄ.D
GRODZKI W PABIANICACH kusa Calela i Chai Sury z Frajdenrajchów" zmarłej w Bli- 1818 roku. 2-KB-4008
Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w P abianicach żynie w dniu 2.2. 1944 roku, współwłaścicielce nieruchomo-
obwieszcza, że otwarte zostały ' postępowania spadkowe po sci położonej w mieście Tomaszawie Mazowieckim oznaczo- SĄ.D GRODZKI W KUTNIE
zmarłych: nej numerem policyjnym 315-b (ros :) Nr bip. 392. Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Kutnie niniej-
1) Antonim Malłnowskim, właścicielu połowy placu 2) Wolfie Szwarcmanie, s. Hersza Dawida i Cyrli Łaji szym obwieszcza, że na dzień 16 marca 1947 roku, wyzna-
Nr 2, w Pabianicach, przy ul. Leśnej uregulowanego w księ­ z Czarnesów, zmarłym w Tomaszowie w dniu 2.11. 1942 r., czony został termin zamknięcia postępowania spadkowego
dze za Nr rep. 532. właścicielu prawej połowy nieruchomości położonej w mie- po zmarłej w dniu 30 września 19-10 roku Mind1i Drez1i Z
2) Michale i Antoninie m ałżonkach śpionek, właścicie­ ście Tomaszowie Mazowieckim oznaczonej Nr pol. 188d Hazenów Goldsztejn. współwłaścicielce nieruchomości Nr
lach placu Nr 1 w Pabianicach, przy ulicy Leśnej, uregulo- (ros.) hip. Nr 104. 578 w mieśCie Kutnie. W terminie powyższym osoby zain-
wanego w księdze za Nr rep. 532. 3) Mendlu Bisbergu vel Biszbergu, synu Jakóba Lejby teresowane winny zgłosić swe prawa pod skutkami pre-
Termin zamkni ęcia tych postępowań spadkowych wy- i Fajgi Rajzli z Erlichów, zmarłym w Tomaszowie Mazo- kluzji. . 2-GA-700
znaczony został,na dzień 11 grudnia 1946 roku i w tym ter- wieckim w dniu 10.10. 19-12 roku, właścicielu nieruchomo-
minie osoby zainteresowane winny stawić się w kancelarii ści położonej w m. Tomaszowie Mazowieckim oznaczonej Oddział Hipotecznego Sądu Grodzkiego w Kutnie niniej-
Oddziału Hipotecznego w Pabianicach, dla zgłoszenia swoich Nr pol. 34d (ros.) Nr hip. 291. szym obwieszcza, że na dzień 16 marca 1947 roku, wyzna-
praw, pod skutkami prekluzji. 2-GA-360-I1 4) Mordce-Janklu vel Janklu, synu Icka Judki i Brej- czony został termin zamknięcia postępowania spadkowego
zli z Lichtenbaumów, zmarłym w Tomaszowie Mazowiec- po zmarłym w dniu 9 grudnia 1938 roku Mordce-Lajbie
Oddział Hipoteczny S ądu Grodzkiego w Pabianicach kim w dniu 4.2. 1939 roku i Bajli z Mordkowiczów. córce Goldsztejnie, współwłaścicielu nieruchomości Nr 57S w mie-
orlwieszcza, że ' zostało otwarte po st\~owanie spadkowe po Gecla i Fajgi Matli z Gliksbergów, zmar~ej w Tomaszowie ście Kutnie. W terminie powyższym osoby zainteresowane
Moszku i Róży (Roj zy-Rózi-Rozalii) małżonkach Brajtbal't, Mazowieckim w dniu 4.H. 1942 roku małżonkach Cukier- winny zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji. 2-GA-708
właścicielach 15 mórg ziemi, w dwóch działkach, pochodzą­ man, współWłaścicielach nieruchomości położonej w Toma-
cych z parcelacji dól)r ziemskich Grabowie (rep. hip. 46), szowie Mazowieckim oznaczonej Nr. pol. 119, część 120 SĄ..D GRODZKI W BRZEZINACH
zmarłych w K ońskich, pierwszy dnia 3 października 1942 r., Nr hip. 240. Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Brzezinach
a druga dnia 4 listopada 1942 r. 5) Josefie-Szlamie vel Josku-Szlamie, synu Ber ka obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po
Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wy- i Gitli z Meiszpajsów, zmarłym w TomaszQwie Mazowiec- zmarłych: Chaimie-Izraelu E'iszerze, właści cielu nierucho-
znaczony został na dzień 11 grudnia 1946 r. i w tym termi- kim w dniu 4. 2. 1939 roku i BajU z Marakowiczów. córce mości w Brzezinach Nr hip. 134 i współwłaścicielu nieru-
Nr 85. "MONITOR POLSKI" - Dnia 6 wrzeŚnia 1946 r .. s
chomości w Brzezinach Nr hip. 268 oraz Abramle-Moszk'u , osady włościańskiej Nr 8, we wsI Karnkowo, (Akta hip. aby w powyższym terminie dopiosły o nich Sądowi. (I. Zg.
ł'ajwlu, Josku (Joselu), Dawidzie i Fajdze Blimie Raszew- Nr 285/Z). Termin zamknięcia tego postępowania spadko- 1623/46). KB-3991
skich i Dinie (Dynie) Erlich. współwłaścicielach nierucho- wego wyznaczony został na dzień 15 grudnia 1946 r., w któ-
mości w Brzezinach Nr hip. 221. rym to terminie zainteresowani winni zgłosić swoje prawa Sąd Grodzki w Warsza,wie, Oddział I wzywa 7JOiię •
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wy- do kIWIcelarii OddzJału Hi.potecznego w Upnie pod skutka- Luksów Kordjaczyńską, cóI"kę Józefa i Marianny z Cebul ów,
znaczony został na dzień 15 marca 1947 roku, w którym to nii. prekluzji. 2KA-43GO-II urodz w N aotolirnie, ,pow. Częstochowa, dnia 12 styczni'a 1908
dnlu zainteresowani winni zgłosić swoje prawa w kance- roku, ostatni,o zaomieszoka,lą w Warszawie, która w dniu 3
larii hipotecznej w Brzezinach pod skutkami prekluzji. SĄD GRODZKI W LUBARTOWIE siel1pni a 1944 roku podcza.s powstani,a warszawskiego za.gi-
2-KB-3942 Oddział Hipoteczny Sądu. Grodzkiego w Lubartowie nęła w Warszawie, aby w termi,nie 3--ch miesięcznym stawiła
SĄ.D GRODZKI W SANDOMIERZU obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna ją za zmarłIł,
Oddział H~p<lteczny Sądu Grodzkiego w Sandomierzu zmarłych właścicielach części nieruchomości, położonych w oraz wzywa wszy<stkie osoby, które mogą udzIelić jaki.c hkol-
obwieszcza, że otwal1te zostały po·st-ępowania spadkowe po Lubartowie: wiek wiadOlIIlości o zaginionej, aby w powyŻi!zym terminie
zma'd ych: . 1) Chanie-BajU ze Szwarców Murawiec, Nr hip. 36, , doni.osły o nioh Są,dowi. (l. Zg. 1028/46). KB-3777
1) Gerszolnie-Hej'nochu Kohnie i Łaji-Ruchli Kohn, wła­ 2) Jankiellu Osińskim, synie Borucha-Lejby, Nr hip.
ścicielach nieruchomości w Zawichoście Nr hirp. 101,
195 i 85, Sąd Grodzki w Wa,rszawie' Oddział I, wzywa EugeniU-

2) DawidZ;ie i Surze mał~oIlJkia;ch Fajer.szla,jn, właścI­ 3) Herszu-Lejbie Osińskim, synie Moszka, Nr hip. 18 sza NieradJkę, syna Bernarda i Mariii z Baranów małżonków
cielach niepodzielnej połowy nieruchomości Nr hip. 94 w i 4) Łaji OSińskiej, córce Moszka, Nr hip. 18. Nieradka" urodz. w Przemyślu, dn~a 4 stycznia ·1907 r., os-
Sandomierzu, Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wy- tatni,o zam. w Warszawie, ewakuowa,ne.go w dn~u 1 września
8) Ruchli-ŁaH Marku.s, Brandli-Dobry Zy~berberg Her- znaczony został na dzień 2 grudnia 1946 roku. 1939 r., jako pl.'acowrrilka P.K.P., aby w terminie 3-00 mie-
szu-Chaimie La,n dau, ł'rajdli-Hind71ie Tr.un1!lIin, FrancIli-Ides W oznaczonym terminie osoby zainteresowane winny sięcznym stawił się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna
Landau, Hajln ochu-Hendel Landau, w.spółw~aścilcie.lach nie- zgłosić s.vyoje prawa w kancelarii hipotecznej w Lubartowie ,go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które . mogą u-
ruchomości w Sandomi,erzu Nr Mp. 252, pod skutkami prekluzji. 2-KA-3966-II dzielić jakichkolwiek wiadomości o za,ginionym, aby w po-

4) Hindzie Zylber i Nechy Frydman, włakicielkach wyższym tennine doniosły o nich Sądowi. (I. Zg. 1251/(6).

dwueh szóstyoh l!l;~podz~e1n~(lh cZlęŚlCi lIlIielrl\lchomościi. w SĄ.D GRODZKI W KRASNYMSTAWIE , KB--3776


Sandomierzu Nr hi:p. 58 i Sąd Grodzkł w Krasnymstawie, Oddział Hi,poteczny
5) Stanisławie Jastrzębskim, właściC'ielu jednej czwal1;ej obwieszcza, że otwarto postępowanie Sipadkowe po: Sąd Grodzki w"Warszawie Oddzi.ał I, wzywa JlWla Wa-
części nieruchomości w SandomierZiu Nr Mp. 309. . 1) Malce i Abramie-Chaimie małżonkach GOIldgraberach, wrzosa, syna Michała i Katarzyny z Pilarskich, urodz. w
właścicielach części nieruchomo.ści w oi>adzie Izbicy, hi.pot. Wisach, pow. Końskie, 20 maja 1890 'r ., ostatnio zamieszka.
Tel1minzamknIoęcia po.stępowań ~a,dk!owych wyznaczo_
Nr 21 i łego na Okęciu, który w 1913 r. wyjechał na roboty do Nie-
:ny. został na dzień 10 ma,rca 1947 r:, w terminie tym oS:Jb~
2) Ruchli-Rywce POffiłperowej, właścicielce części ,n ieru- miec, aby w terminie 3-ch mies'ięcznym od da,tyogłos~enia
,zamteresOwWle winny sw'e prawa zgłosić pod skutkami pre-
chomości w tejże osadzie hip. N.r 1. niniej,szego stawił ,się do Sądu, gdyż po tym tenn,inie Są.d
kluzji. '(B-3766
Te11inin regulacji tych spadków wyznaczono na 17 grud- uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, k,t 6re
nia 1946 r., w którym7lai,nteresowaollii wi.nni się zgłosić pod mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o 7laginionym, aby
SĄD GRODZKI W KOŃSKICH
groźbą prekluzj'i. KB-3782 w terminie .p<lw-yższym doniosły o nioh Sądowi. (Zg. 1.224/(6)'
Oddział Hipoteczny Sądu GrOdzkiego w Końskich ob-
t\rieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po KB-2775
zmarłych:

1) Łai-Złacie Blakowskiej, Moszku-Nucie, Szymonie Sąd Gro.d,Z1ki w Warszawie Od:dz,ia, ł I wzywa AJoeksandJra
i Mendlu Rudowskich jako właścicielach części nierucho- PIERWIASTKOWA REGULACJA Tr,z eciaka, sY'na J'alku'ba i Katarzy'ny, umt!zolJlego w Krasnej
mości w Końskich hip. Nr 71; HIPOTEKI Wsi, p'ow:iiat Bi'elica, ooi,a 15 paźd,z;'enn::'ka 1898 Toku, ostat~io
2) Dynie Gancarskiej, właścicielce · nieruchomości w Ra- zamieszkał.ego w Warszawile, który z,agi,nął w ezas'i'e I\>OW6lta"
doszycach, pow. koneckiego, hip. Nr 50; SĄ.D GRODZKI W KOLE nda wars.zawSlki'e'go, aby w lIenn,'nie 3-eh mioes~ęczn'YIm stawit
3) Janklu-Icku i Chawie. małż. Goldberg, właścicielach Wydział Hipoteczny w Kole obwieszcza, iż dla nieru- się do Są,dlU. gd'Y'Ż po tym termi'lliile Sąd u'zna go ' za zmarli/)-
połowy nieruchomości w Końskich, hip. Nr 142; chomości, składającej się z działki ziemi przestrzeni 1 mórg, go, a-raz wzyw:a ws,z ystkie osoby, ~tó~e mogą udzi'eIl'ić ja-
czyli 0,56 ha, wydzielonej z majątku Pomarzany, pow. kol- kic'hkohvi'ek wiadomości ,Q zag,"ńdooym, aby w ~OW'YI~lzym
4) Cha i-Surze Morgensztern, Esterze-Rywce Landau,
skiego, należącej do Filipa i Ludwika braci Wajdenfeld, terminiedolliosly Q n:ch Sądowi. KiB---3709
Perli, Herszu-Moszku, Rachmilu, Frajdzie, Szlamie-Rubinie
i Symsze Binem-Feldmanach, właścicielach nieruchomości oraz dla nieruchomości, położonej ,;, Kole przy ulicy Zielo-
w Skarżysku-Kamiennej Mp. Nr Nr 16 i 27; nej 6, należącej do Zofii Złotnickiej w jednej niepodzielnej Sąd Grod'Zlki w Warszawi'e OciJd'zi.ał I Wzywa TadJeusza-
5) Efroimie i Esterze-Małce małż. Goldberg, właścicie­ połowie i do spadkobierców po zmarłym Stanisławie Złot­ Bdw:alr da Matu tata, Sytla Karola i Mi'cha!!lill1lY z Ty\'Iów, urodzo-
lach nieruchomości w Pr~edbożu, powiatu koneckiego, hip. nickim w drugiej niejodzielnej połowie, wywołuje się pier- neg,o w gmini'e GO'źd;zik, powiatu MiilSkQ-MazowLe:ckiego, d'n,ia
, Nr 192; w,iastkowa regulacja hipoteki. 2Q cz'erwca 1911 r., oSltatni'O zami'esZlk,a le.g o W WaTszawj'e przy
- ~) Jankla i MirU małż. Figlar~zyk, właścicielach częśći Termin . zamknięcią pierwjastkowej regulacji hipoteki uHc'y Grzybowsk,i,ei Nr. 25. który w dniu 5 sierjJlli,a 1944r:
nieruchomości w Końskich, hip. Nr 167; wyznacza się na dzień, następujący po upływie trzech mie- podczaI!! powsta'!1li.a wars'zaws:k:'ego zgi,n,ą!lll'a Woli, aby w ober
7) Rachmilu i Nasze małż. Rozenblit. właścicielach czę­ sięcy od daty ogłoszenia _w Monitorze Po'lskim - w kan- m:njle 3-ch mi'esięczmym stawił się .do Są.du. gdyt po tym terl
ści nieruchomości w Końskich, hip. Nr 244; celarii wydziału hipotecznego w Kole, dokąd zainteresowa- mini,e Sąd uzna go za zmar!le'g,o. oraz wzywla wszys,uk>iie
8) Chai Berger. właścicielce części nieruchomości w ni winni zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji. osoby, które lliO'gą udzie,lić iak'2 chkolhvi,elk wi a·domości Q za'
KOI1skich, hip. Nr 2; KB--3899 ghllli'OI1ym., ~by w powyższym termi'llIbe d'oni,os'ly o nich Sądo­
9) .A.bramie-Chilu Rafalowiczu. właściqielu części nie- wi, ~B--I3778
ruchomości w Końskich, hip. Nr 2; SĄ.D GRODZKI W RADZYNIU
10) Józefie Syczowej, właścicielce części nieruchomości Oddzial Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Radzyniu ni- Sąd. G rodiZlk i w WarszawIe Odd-zioa,ł I wzywa J,ana Moięt­
w Końskich, . hip. Nr 230; niejszym obwieszcza, że na dzień 28 grudnia 1946 roku wy- kiewicza. syria Jana i Józdy z Ni:zi,o'lków, urodzonego .18 ma-
11) Rucłl'li Wasersztajri, Nusynie i Surze małż. Złoto­ znaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipotecznej ia 19{)9 r. w Drwa:l'ew:le. pow. GrÓi,e,aki'e'go, ostatni,o zamiet'llZ"
górskich, właścicielach nieruchomości w Końskich. hip. nieruchomości, położonej w Radzyniu przy ulicy Koziej ka/.ego w Warszawie, wywiezi<me,g o prz'ez ni,e meów 13 wrześ'
Nr 112; Nr 13, składającej się z placu i domu piętrowego murowa- ni,a 1944 r. ·do o-bozu w Mauthausen. aby w terminie 3-ch
12) MotIu i Chawie małż. Bergier. właściciela~h części nego, nabytego od Edwarda i Heleny małżonków Kołodziej­ mi'esięezn'Ylli s'tawi,ł silę do Sądu, gdyż po tym ternninie S~d
nieruchomości w Końskich, hip. Nr 39;
czyków przez Wacława i Helenę małżonków Jazierskich. uzna g,o za zmarlego. oraz wzyw.a wszystkie osoby, MMe
13) Rachmilu-Chaimie i Rywce małż. Sztarkman, wła- , W oznaczonym terminie osoby zainteresowane winny mogą udzi'e.Jić iakchkolwi'eik wi' ad,omości o zag:lliOrnlYm aby
ścicielach części nieruchomości w Końskich, hip. Nr 59;
zgłosić się do kancelarii hipotecznej w Radzyniu celem za- w powyższym tenninie dooliosły o nieh Sądowi. K:B--3788
14) Chai I voto Orenbuch, II voto Warszawiak, właści­ meldowania swych praw pod skutkami prekluzji. KB-3964
cielce części nieruchomości w Końskich, hip. Nr 24; Sąd Grodzki w Warszawie Oddział I wzywa Jana Sta.
15) leku i Libie-Ruchli małż. Glikson, właścicielach cherę,syna Józefa i Marii z Tomalów, urodzonego 3 marca
nieruchomości w Końskich, hip. Nr 262; 1912 roku we wsi Znajoma, gminy Miedzierza, pow. Koń­
16) Lejbusiu i Fajdze małż. Nusenbaum, właścicielach UZNANIE ZA ZMARŁEGO skie, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, wywiezionego W
części nieruchomości w Końskich, hip. Nr 50; I S TW I E R D Z E N I E FAKTU SMIERCI roku 1940 przez okupanta do Niemiec, aby w terminie 3-ch
17) jtywce Wajnrajch, właścicielce części nieruchomości miesięcy stawił się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd
w Końskich, hip. Nr 185. - SĄ.D GRODZKI W WARSZAWIE uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które
Termin zamknięcia tych postępowań wyznaczony został Sąd Grodzki .w Warszawie, Oddział I. wzywa Stani- mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby
na dzień 10 grudnia 1946 roku. 2-KA-4623-II sława Koronę, syna Michała l Agnieszki z Gustowskich, w powyższym terminie doniosły o nim Sądowi. (Z,.
urodz. w parafii Psary, powiat Turek, dnia 15 listopada 1759/46). KB-8848
SĄD GRODZKI W IŁŻY 1891 roku, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, areszto-
SĄD GRODZKI W KRAKOWIE
Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Iłży obwieszcza,
wanego dnia 17 października 1941 roku i osadzonego na
Pawiaku, aby w terminie 3-cp. miesięcznym stawił się do Na wniosek Ewy Janiny Romerowej, zam. w Łodzi, ul
że na dzień 3 stycznia 1947 roku wyznaczony został termin
Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego, oraz Gdańska 66 wszczyna się postępowanie celem stwierdzenia
zamknięcia postępowania spadkowego po zmarłych właści­
wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkol- zgonu 1. Samuela Bauma, urodzonego 11.4. 1898 r. w Kra-
cielach zachodniej połowy nieruchomości "Iłża, Nr hip. 38" kowie, syna Kalmana i Chany z Bemów małż. Baumów,
Eli i Esterze - Brusze małż. Gryner. Osoby zainteresowane wiek wiadomości o zaginionym, aby w powyższym termi-
nie doniosły Sądowi. (1. Zg. 1827/46). KB-3998 2. Róży Baum, siostry ad 1. urodzonej 17.5. 1896 r . .w Kra.
winny zgłosić swoje prawa w oznaczonym terminie pod kowie, 3. Janiny Ewy Baum, urodz. 1.9. 1912 roku w Tarno-
skutkami prekluzja.. 2-KA-4352-H wie, zam. ostatnio w Krakowie, córki Ludwiki Cecylii
Sąd Grodzki w Wal'szawie, Oddział I. wzywa Kazi-
mierza Kutznera, syna Jana .i Marii z Janickich, urodz. 2 im. Eisenów, 4. Marii Wieluńskiej, urodz. 11.9. 1892 roku
SĄ.D GROD.zKI W JĘDRZEJOWIE
w Sosnowcu dnia 25 lutego 1909 roku. ostatnio zamieszka- w Krakowie, córki Karola i Eugenii z Kennerów i 5. Szy-
Oddzi, ał Hi,poteczny Sądu Grodzkiiego w Jędrzejowie ob-
łego w Warszawie, który w dniu 1 sierpnia 1944 roku za- mona Wieluńskiego, urodz. 24.8. 1893 r. w Radomsku, syna
I"łieszcza" że otwarte zostało postępowanie s,padkowe po
zmarłym w dniu 30 listopada 1942 r. Chaimie-Szyji Boren-
s7.tajn~e, wła,ściciel'll części nieruchomości w Wodzisławiu,
.
l
ginął w Warszawie, aby w terminie 3-ch miesięcznym
stawił się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za
Markusa i Balbiny z Warszawskich .
Wymieniony ad l) miał zginąć z początkiem 1941 roku

Nr hi.p. 10 i po zmarłej w dniu 19 września 1942 r. Fajgli_


Cyrli Rubi,n ek, właścicielce częśCi nieruchomości ·w Jędrze­
I
zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzie-
lić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w po-
w Gdańsku w obozie, wymieniona ad 2) miała umrzeć w
Tarnowie z końcem 1940 roku, ad 3) miała umrzeć 15.9.
1942 roku w Tarnowie, ad 4) została wywieziona do obozu
jowie, Nr hip. 23. 'Yyższym terminie doniosły o nich Sądowi. (I. Zg. 1039/46).
KB-3990 stracenia w Bełżcu 28.10 1942 roku - zaś ad 5) miał um-
Termin zamkni,ęci.a tych ,postę,powań -WYlZnaczony został rzeć w roku 1942 w Krakowie.
n'a dz;ień 18 marca 1947 r. i w tym dniu osoby zaintereso- Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Wa- Wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o
wane winny zgłosić swoje prawa, w kancelarii Oddziału Hi- cława Jana Karola Maniuką, syna Antoniego i Elżbiety z
zmarłych, wzywa się, aby w terminie 1 miesiąca doniosły
potecznego w Jędrzejowie, pod skutkami prekluzji. domu Heidenbruch, urodzonego w Warszawie dnia 6 lu- o tym Sądowi Grodzkiemu w Krakowie, gdyż po upływie
KB-3769 tego 1872 roku, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, który tego terminu Sąd orzeknie o wniosku. I. 1. Zg. 825/46.
w dniu 10 sierpnia 1944 roku podczas powstania warszaw-
GA-008
SĄ.D GRODZKI W LlPNIE skiego zaginął w ·Warszawie, aby w terminie 3-ch mie-
Oddział Hipoteczny Sądu Grodl1:kiego w Lipnie obwiesz- sięcznym stawił się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd S4.D GRODZKI W BYDGOSZCZY
eza, że otwarte zostało postępowanie spadkowe po zmarłym uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które 1) Na wniosek Marii Kuni.kowskiej, zam. w Byd'g08%Czy,
StanisławJe Rze, zewiczu, właścicielu 43L6'1 częś ci połowy mogą udzielić jakichl{olwiek wiad omoś ci o zaginionym, WSz.<:zE;to P Of,tęlpowanie o uma,lJie za zrm a.rłego jej m~ża Ka-
6 '"MONITOR POLSKI" - Dnia 6 wrz'eŚnia 1946 r, Nr 85,
zimierza Kuni1kowskiega, ur. 21 lutego 1904 r. w Głębocz.ku, szkałego we Lwowie, adwokata i majora audyt. w st. spocz. nie dokumentu postanawia odtworzyć: "Uprawnienie do
pow. Szupi.n, syna. Franciszka · i Franciszki z Kamiński.ch, os_ zaginionego w roku 1940. prowadzenia robót budowlanych" Q treści następującej:
tatnio zami esz-kałego w Bydgoszczy. Wymieniony brał udział 6) II Zg, 521/ 46. Julia ł'rancuz. zam. w Bytomiu, Nr BN/ 21!39 Ministerstwo Robót Publicznych, Depar-
jako żoŁnierz 61 p. p. w waI.kach nad Bzurą , został d~l. 17. 9. Dworcowa l. wniosła o uznanie za zmarłego swego męża tament budowlany. Uprawnienie do prowadzenia robót bu-
i939 r. ra,nny i prawdopodobnie zmarł (III. Zg. 219/46) . Franciszka Francuza. \Irodzonego 23.1. 189:6 roku w Chy- dowlanych. Na podstawie art. 367 Rozporządzenia Prezy-
2) Na wniosek Bolesławy Chmi,e lewskiej, zam. w Byd- biu, pow. Bielsko. syna Pawła i Marii z domu Cimał<l, denta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 roku o prawie
goszczy, przy ul. Fordoń skiej 107, wszcz'ęto !postępowanie o ostatnio zamieszkałego w Łagiewnikach, zaginionego we budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. Ust. R. P. Nrfl,
uznanie za zmarłego j ej męża J a,n a Chmielewskiego, ur. 26.3. wrześniu 1939 roku w czasie ewakuacji na wschód. poz. 202) i wobec przedstawionych, zgodnie z art. 361 tegoż
1908 r . w Jeżewie, syna Ja·n a i Cecylji z d. Dutnows:kiej, 7) II Zg. '>29/ 46. Kazimiera Kalik, zam. w Bytomiu, rozporządzenia dowodów oraz złożenia egzaminu wymaga-
o·s tatnio zami eszlkałego w Bydgosz·czy. \Vymieniony został w Staszica 1 m. 7, wniosła o uznanie za zmarłego swego męża nego w myśl tegoż artykułu. udzielam p. Mieczysławowi
dn. 28. 10. 1939 r. aresztowany w Byd~oszczy prz.e z Niem. Franciszka Kalika, urodzonego 16.12. 1895 roku w Stanisła­ Stanisławowi Kamińskiemu, inżynierowi - architektowi
ców i zagi,nął. (III. Zg. 6/46) . uprawnienia do kierowania wszelkimi robotami budowla-
wowie, syna W oiciecha i Ludwiki. naczelnika warsztatów
3) Na wniosek Marii SobieszC'Zy, zam . w Wy.stępie, gm. sygnałowych PK1P we Lwowie, zaginionego od dnia 22.2. nymi, tudzież do sporządzania projektów (planów) robót
ślesi'n, pow. bydgoskiego, wszC'zęto postępowanie o uzna,nie 1941 ~oku w czasie ewakuacji na wschód. budowlanych wszelkiego rodzaju. Warszawl.'., dnia 18 maja
za zmarłego jej męŻa Jana Sobieszczy:ka, ur. 8.1.1881 r. w 8) II Zg. 533/ 46. Agnieszka Niesler, zam. w Bytomiu, 1932 r. Minister Robót Publicznych {._) Norwid Neuge-
W' itosł.awiu, <syna A.ntoniego i Mar·ii z d. Lendyszkow.skiej, Żeromskiego 12, wniosła o uznanie za zmarłego swego mę­ bauer; pieczęć okrągła: .. Ministerstwo Robót Publicznych".
OIS'tatnio zamieszkałego w Wyst'ęlpie, pow. bydgOSkiego. Wy- ża Ignacego Nieslera, urodzonego 17.7. 1909 roku w Pieka- KB-3792
mien10 ny został dn. 23 .10.19·39 ·r. aresztowa'l1y przez Niem- rach, syna Wincentego i Elżbiety z domu Suchy, ostatnio
ców i zaginął. (III. Zg. 150/46).
zamieszkałego w Bytomiu, przebywającego od 15.3. 1942 r. S4!) GRODZKI W GDAŃSKU
4) Na wniosek Franciszki Kurzyńs~iej, w ślesiinie, !Jow. warmii niemieckiej i zaginionego w czasie działań wojen- Sąd Grodzki w Gdań sku w dniu 28 sierpnia lWu roku,
bydgOSkiego, wszczęto post~'Powrun.i e o uznanie za zmarłego nych w dniu 3.9. 1943 roku. po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Tadeusza Stanisława
jej męża Aleksego Kurzyńskiego, ur. i3.6.1892 r. w Parli nie, Wzywa się powyżej wymienionych zaginionych, aby Arciszewskiego o odtworzeniu zniszczonego w Warszawie
pow. świecie, syna Mi1kołaja i Joanny z d. Ulatowski,e j-Ku- najpóźniej w terminie do dnia 1. 1. 1947 roku zgłosili się w czasie powstania w 1.944 roku świadectwa Państwowej
l,1zyńskich, ostatnio zamieszlkałego w Ślesi.n ie , pow. bydgo- w Sądzie Grodzkim w Bytomiu, gdyż ' w przeciwnym razie Komisji Egzaminacyjnej na mierniczych przysięgłych, na
skiego. WymienioOny jruko st. post. P.P. wyjechał na, PoOCZ. {nogą być uznani za zmarłych. Wzywa się również wszyst- zasadzie art. 348 K. p .C. i przep isów dekretu z dnia 7 lipca
września 1939 r. ze ślesi,nai zaginął. (III. Zg. 401/46) . kie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionych, 1945 roku o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukoń­
5) Na wniosek Mon-iki Ko'n ieczki. zam . w ślesJnie. pow. aby w terminie powyższ ym doniosły o nich Sądowi Grodz- czenia nauki, postanowi! odtworzyć żądany' dokument o tre-
bydgoskiego, wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłegoO kiemu w Bytomiu. KB-3509 ści jak następuje:
jej męża Ludwika Konieozk i, ur. 26,,7.1911 r. w Popowie, Państwowa Komisja Egzaminacyjna na mierniczych
pow. Gniezno, syna Jakuba i· Stanisławy z d. Regent, ostrut- SAD GRODZKI W BOCHNI przysięgłych . w Warszawie, Warszawa w listopadzie 1936 .r.
nio zamiezkałego w ślesinie, pow. bydgoOskiego. Wymienio- Na wniosek Mar ii Gołębiowskiej, zamieszkałej wc Świadectwo - na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 lipca
ny , zoO·stał zmobilizowany w 1939 r. i zagin ął. (III. Z.g. 402/46 ) . ul. Trudna 13. wszczyna się postępowanie o stwierdzenie 1!J.25 r . o mierniczych przysięgłych (Dz. U . R. P. Nr 46/2'8,
6) Na wIn iosek Ma:I'ii Gadaszewskiej, w Przyłękach . zgonu: poz. 454) stwierdza się, że T~deusz Stanisław Arciszewski,
pow . . byd!l'oskiego, wszczęto postępowanie e u1Jnanie za zmar- 1) Racheli z Preisów Themann. lat 44,córki Majera urodzony dnia 5.12. 1909 r. w Krakowie, został na skutek
łego jej męża ' Ryszarda Grzegorza Gadaszewskiego, ur. 25 Nechy Preis, żony Henryka, zamieszkałej w Bochni, wniesionego podania i dołączonych dokumentów uchwałą
maja 1893 r. w Przyr~kach, pow. bydgoskiego, sy'n a F eliksa 2) Loli Themann, lat 14, komisji egzaminacyjnej .dopuszczony do egzaminu na mier-
i Bel'lty . z d. Papke, ostatnio zamieszkałego w Przyłękach, 3) Maksa Themann, lat 12, niczego przysięgłego i po przeprowadzonym egzanume w
p:ow. bydgoskiego. Wymienio·n y został dn. 15.9.1939 r. za- 4) Zofii Themann, lat 10, myśl art. 4 p! b . ustawy o mierniczych przysięgłych z .dnia
brany przez wojsko niemieokie i za,ginął. (III. Zg. 377/46). 5) Tobki Themann. lat 8, ]05 'l ipca 1925 roku uchwałą komisji z dnia 6 listopada 1936
7) Na Wllli10sek Stanisławy Tal1Ilawskiej , zam. w By,d.. 6) Róży Themann, lat 6, roku został uznany za posiadającego kwalifikacje do wy-
go.szczy, wszczęto postępowanie o uznanie za zma'rłego jej 7) Estery Themann, lat 4, konywania zawodu mierniczego przysięgłego . Pieczęć Prze-
męŻa Kazimierza BoOlesława Tarna.w skiego, ur. 9.10.1899 ·r. urodzonych i zamieszkałych w Bochni. dzieci Henryka wodniczącego (-) podpis, Sekretarz (-) podpis. KB-4030
w śniatynie, syna Teofila i Heleny z d. Ml\l'szyń·skiej, ostat.. Themanna i Racheli z Preisów.
nie zamieszkałe~ w Bydgo,s zczy. Wymieniony :malazł się Powyżej" wymienieni zostali wywiezieni w sierpniu
dn. 19.9.1939 r . na terenie Z.8.R.R. i od tego czasu nie dał 1942 roku do Bełżca i tam śmierć ponieśli. Wszystkie oso- -,
znaku życia. (III. Zg'. 280/46). by, które mogą udzielić. wiadomości o wymienionych wzy- ,WOLNE STANOWISKA W SŁUŻBIE
8) Na wniosek Ewy Apolonii Gotkowskiej, Zam. w Wy- wa się, aby w terminie jednego miesiąca doniosły o nich
paleniskach, pow. bydgoskiego, wszczęto postępowanie o uz-
PUBLICZNEJ
Sądowi Grodzkiemu w Bochni. Zg. 101 do 108/46.
nanieza zmarłego jej męża Wo.jciecha Gotkowskie~, ur. 5. KB-3586 OGŁOSZENIE
1.1899 r. w Gołkowi,cach, ,p ow. No..w y Sącz, syna Bartłomieja
S~D GRODZKI W WIĘCBORKU Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w WarszaWlie,
i Katarzymy z d. Kroc.z ek, ostatnio zamieszkałego w '","y;p'a -
Antoni Szczyszek, syn Pawła i Katarzyny, ur. 31.5.1886' Wydział Drogowy ul. Wileń,s~a Nr 2/4, poszukuJe ill1żynie­
le.niakach pow. bydgosl):iego. Wymieniony z,ostał w dn. 23.9.
r. w Kamieńcu, p ow. Kalisz, ostatn~o zamiesZ1kały w Sośnie, rów i techników, oraz inżynierów mierniczych, geometr6~
1939 r. aresztoOwa'n y p·rzez Gestapo i zaginął. (III. Zg. 392/46)
pow. SępóIno, zahrany zo' stał przez policję niemiecką 26.10. ,i techników pomiarowych a, także p~acownilków biurowych,
9) Na wniosek Strunisławy świerskiej zam. w Bydgosz-
1939 r.i odstawio·llY do obozu w Karolewie, skąd od tej po_ którzy potrzebni są do robót inwestycyJnych i odbudowy
czy, wszcręto post~powan:i.e o uznanie za zmarłego jej męia
ry nie daje wia:domo'ści o sO'ooe. Wyżej wymienionego wzywa torów, budy,nków i urządzeń kolejowych.
Jama świerski ego, ur. 19.11.1885 r. w Ra.dajewicach, pow.
się, by stawi,ł się !przed Sądem Grodzkim w Więcborku, lUlb Kandydaci proszeni są o zgłooszenie się do Wydziału Dro-
Inowrocław, sy,n Marcina i JuHanny z d. Andrzejewskiej,
w inny ~posÓib dał z.nać o sobie. (III. Zg. 27/46). KB-3528 gowego, pod wsloazaJlym wyżej adresem, celem omówienia
ostatnio zamies1Jkałego w Bydgos7-CZY. WYImieniony został dn.
2.10.1939 r. w · Bydgoszczy aresztowany przez Gesta·po i za~ waruIllków p:racy, wyn3Jgrodz.e nia i przyjęcia ich do słu~by
ginął. (III. Zg. 395/46).
kolejowej. KB-3965
10)· Na wnioOsek JoaIlil1y ' Jll!dwi,g.i Frankenbe'rg, zam. w
WYWOŁANIE LISTóW,
GnieŹlnie, wszczęto postępowanie o umani·e za zmarłego jeJ
HIPOTECZNYCH
brata Augustyna Wi,k itora Radeckiego, ur. 18.8.1884 r. w
Wągrówcu, syna Sta,nisława i Wandy z d . Stan. Radec!kich, S~D GRODZKI W POZNANIU
Przetargi
ostatnio zamieszkałego w BydgoOszczy. Wymieniony został na Tadeusz Leszcz·yń,gki, zamieszkały w Poznan1iu, ul. Kwia-
l~z. m~ca listopada 1939 r . are1s'ztowany w Bydgoszczy towa 3 m. 2, wy,gtąpił z v.i'l1ioSlkiem o pozbawienie mocy u- PRZETARG Nr 53
przez GestaiP'o i zaginął. (III. Zg. 397/46). t r aconego przez niego li·stu h i·po,teczne.go n astępującej tre ś _ Biuro Odbudowy Portów, w Gdańsku-Wrzeszczu, ogła­
Wzywa się zaginio.n )'ch, aby w termilu ie trzymiesięcz.nym Ci: Sza przetarg- nieograniczony, na wykona·n ie remon.tu daic hu
od ukazania się ninejszegoO o'gło.szenia, zgIosili się w Sąd z ie Lis.t hi,poteczny na sumę 10.000 z'łotych w zło·ci e wpi- oraz zabezpieczenia budy.nku SZlkoły Morskiej w Szczecinie.
Grod'lJkim w Bydgoszczy, gdyż w przeciwnym 'r azie mogą saną w ksi-ędze wieczystej Poznań - \Vilda, pow. Poznań, Przy wykonyw·amiu roboty o ile kosztorys IUlb warumikiszoze
być uznani za zmarłych . . Wzywa się wjSzystkie osoby, które tem VI, karta L. 141 dział III L. 21. Tre ść wpisu: 10.000 gółowe nie przewidują i,na,c zej, ohowiązują warunki tech-
mogą Uidzieli ć wi,a,domo,ści ozagini(\nych, alby w terminie po- zł. ' w złocie. Dziesięć t ys. złotych w złocie p o.życz-ki na ·rzecz niczne określone w P .N ./B. a przy robotach nieobjętych
wyższym doniosły o nich Sądowi. KB-3 652 lnspektora celnego TadeUSza Leszczyńskiego w Poznaniu normami ogólnymi, obow.iąz.ują zasady wiedzy technkznej.
z odsetkami 12 od sta l'oczni·e od 15 kwietnia 1931 roku. B.O.P. zastrzega sobie p'rruwo zwiększenia IUlb zmniejszenia
S4!) GRODZKI W BYTOMIU Właścioi e'le poddali się natychmiastO'Wej egzekucji do,p usz- rozmiaru l1Ob&t O'kreślonych w kosztorysie w granicac~ 25010.
l) II Zg. 376/ 46. Piotr Kunicki, zam. w Mikulczycach, cz·a1nej pneciw każdorazowemu właśc i cielowi n ieruchomoś­ Roboty wiIlil1Y być wykO'n8ine w termi nie 100 dni ribi}czych.
K. Miarki 1, wniósł o uznanie za zmarłego swego syna C'i. Zresztą z Qowołaniem się na ~ezwolenie na wp'i,s z dnia W razie niemożności zastosowania się do te~ terminu, fir-
Czesława Kunickiego, urodzonego 1.6. 1924 roku w Wasyl- 14 kwietnia 193 1 roku wpisano dnia 1 sierIJInia 1931 1". 111a winna wskazać inny termin ukończenia robót. Za prze-
kowcach woj, tarnopolskie, syna Piotra i Izabeli z domu Wzywa się posiada·c za wyżej wymienionego listu hj.Dr>~ kro.c zeuie termirnu przewiduje się karę w wy.sdkości 0,10/0
Skulskiej, ostatnio przebywającego w polskiej jednostce teczll1ego, by naj'Później w terminie wywoławczym w dniu 7 sumy kosztorysowej, Za każdy dzień opóźnienie. K!a ucja na
wojskowej P/ P. Nr 28279 K i zaginionego dnia 17.4 1945 g rudn1ia 1946 Toku zgłosił w Sądzie GroOdzkim w Poznaniu zabezpieczenie wykonania umowy wynosi 5010 kwoty umow-
rokU w czasie walk pod Berlinem. swoje prawa i pl'zedłO'żył powy:ilszy Ii.st, gdyż inaczej wy- nej. Wadium wynosi 3010 ogólnej wartości rOZlPisanej roboty
2) II Zg. 440/46. Józefa Zakrzewska, zam. w Bytomiu, mieniony list zostanie pozbawiony mocy. (IV. Co. 78 /46). i należy je złożyć w gotówce w kasie B .O.P. Zezwala się na
Katowicka 6.0, wniosła o uznanie za zmarłego swego zagi- 3-KB-3455 (k) II złoż enie wadium w post8ici gwarancji ballk<lwej. Wadium
nionego męża Bronisława ' Zakrzewskiego, urodzonego 24.9. podlega zWl1Otowi w raz,ie odrzucenia ofe·r ty. W razie pod-
1893 roku w Złoczowie, syna Michała i Anny z domu We- Kupiec Bolesław Wieloch (Wielocha) z Gdyni wniósł pisania umowy zatrzymuje się je jruko część wyżej wspom-
b'e r, tapicera. ostatnio zamieszkałego we Lwowie, przeby- o wywołanie listu gruntowego, ' wystawionego dla kupca nianej kaucji, natomiast w razie uchylenia się oferenta od
wającego do dnia 208.6. 1941 roku w więzieniu we Lwowie. Hersza (Hirsza) Jakubowicza oraz żony jego Heleny vel podip'i sania umowy, aJobo zl<ożenia jej z.a:bezpieczenia, przepa-
. 3) II Zg. 45il/46. Maria Mikołajczyk, zam. w Bobrku, Chaja Henny Jakubowicz, oboje z Poznania. obecnie zam. da na rzecz B.O.P. Jeżeli firma została zwoJ.niona 00 złoże­
pow. Bytom, Mickiewicza 5 wniosła o uznanie za zmarłego w Łodzi, ul. Śródmiejska 46 m. 16 dla długu gruntowego nia wadium, w ty~h wy.padkach, gdy wadium .p rzepada na
s~ego męża Józefa Mikołaczyka, urodzonego 25.8. 1908 r. w wysokOŚCi 5.000 dol. USA, opisanego w księdze wieczystej rzecz B.O.P. winna uiścić niezwłocznie sumę równą wad'i um.
w Bobrku, syna Józefa i Marty z domu Foks, ostatnio prze- nieruchomości Poznań - Stare Miasto. tom VIII, k. 258, Do oferty należy dołączyć odpois świ adectwa pnzemysło­
bywającego warmii niemieckiej i zaginionego w czasie w dziale III, poz. 15. Wzywa Slę posiadacza listu gruntowe- wego, 'oraz pO'kwitowanie kasy B.O.P. na. złożenie wadium
działań wojennych od 14.12.1944 r. go, by najpóźniej w terminie do dnia 12 listopada 1946 r., w gotówce ozy też w Inny.c h walorach. Oferta winna obowią­
4) II Zg. 473/ 46. Helena Gawlicz. zam. w · Bytomiu, godz. 12, w Sądzie Grodzkim w Poznaniu, pokój 5, zgłosił zywać na przeciąg 60 d.ni od daty prz.etarg'll pod ry'g orem
Krakowska 38, wniosła o uznanie za zmarłego swego męża swoje prawa i przedłożył list gr untowy, albiwiem w prze- utr·a ty wadium. Jeżeli oferent n'ie mo·że . zgodzić się na ten
Jana Gaw'licza, urodzonego 15.6. 1908 roku. syna Mik ołaja ciw,nym razie z,ostanie z prawami wykluczony. termi'n , winien podać inny. Oferty w nieprzejrzystych zala-
i Jadwigi, ostatnio zamieszkałego w Tarnopolu, 'powołanego 3-KB--3142-III kowanych kopertach ' bez jaki.chrkolwiek znaków rozpoznaw-
w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku do Wojska Polskie- czych, o.patrzonych napisem: . "Oferta na wykonaln ie remontu
go i zaginionego w czasie działań wojennych . we wrześniu dachu, oraz zabezrpieC'zenia budynku SZikoły Morskiej w
1939 roku. .oDTWORZENIE ZAGINIONYCH Szczecinie", należy wrzucać do skrzynki do składa:nia ofert
5) II Zg. 520/4J. Zofia Szajner - Morawska, zam. DOKUMENTÓW w kancelarii Oddziału Ka.Jkulacyjno-Przetargowego, B. O. P.
W Bytomiu, Matejki 42 m. 1. wniosła o uznanie za zmar- Gdańsk-Wr,zes2lCz, ul. Morska Nr 21, I~p. dlO dnia 16 wrze-
łego swego męża Stanisława Jana Nepomucena Szajuera, S~D GRODZKI W WARSZAWIE śnia 1946 1". godzill1a 12-ta.
urodzonego 25.4. 1887 roku w Witkowie, pow. Bełz, syna Sąd
Grodzki w Warszawie po rozpatrzeniu sprawy z Pr_zetal1g odbędzie się w Oddzj.alle Kalkulacyjln o-Przetar-
Wojciecha i Katariyny z domu Krawczuk. ostatnio zamie- wniosku Mieczysława Stanisława Kamińskiego . o odtworze- gowym. B.O.P. ,(Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Morska Nr 21, I-IP.>-•

./
· 1~r 85. "MONITOR POLSKI" Dnia 6 września 1946 r. 7

dnia 16 wl.'1ześnia 1946 'r. o godz. 12-ej. Do tego termi,nu do- wadium dd Kasy I-go Urzędu Skarbowego w Warszawie, 14) Palniiki koInlPl. do spawania metali szt. 18,
pU9ZCZaLne jest cofnięcie i zmiana oferty. ślepe kosz.tory's y ul. Lindleya 14 do depozytu Państwowego Zarządu Wod- 15) PaJl11iki kompl. do .spawanila metali o dużej wydaj-
i w.zór oferty za :zwrotem kos2ltów wł·asnych w kwocie zł. nego w Warszawie. Podkładki pi'zetargowe oraz bliższe in- ności szt. 5,
50, - oraz bliższe inform8icje dotyczące ·tak samej roboty formacje można otrzymać w Dyrekcji - Wydział Regulacji 16) Piece kaflowe przenośne o wyill1. 2x3 i 1,5x3 kafle
jaJe i przyszłej umowy, otl.'1zymać można w godzinach od 9 - Rzek. KB-3995 szt. 33,
12-ej w Kancelari:i Oddz.iału KaJJkuLacyjlIlo-Przetargowego B. 17) S~kła do lamp kolankowe wyill1. 6, sm. 5.000,
O. P., adres jak wyżej. B. O. P. zllistrzega sobie prawo wy- PRZETARG NIEOGRANICZONY 18) Szkła do lamp ko.1al'ikowe wym. 8, szt. 5.000,
boru oferenta bez wz.ględu na <lenę, ora'z uznania, że ·p.rze- Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie ogła­ 19) Szkła kolankowe do lam,p wym. 10, szt. 5.000,
tar.g nie 'dał wy,n iku. sza przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia te- 20) Szkło kolorowe w taflach niebieskie, czerwoml,,,,
Na,leżności wynikające z przyjętych rachunków będą renu Zarządu Pocztowego przy u'l. Ratuszowej 7/ 9 i 11 w mleczne m' 3.000"
wy;płacane na żądanie Firmy, jedn8ikże nie W1Cześniej ILniżeli Warszawie. Przetarg rozpoczyna się w dniu 16 września 21) S-zellak kg. 200, ,
po, UlPływi~ dni 10 od dnia Ilikcepbcji rachl\])IlIku. KB-4.(}25 1946 r. o godzinie lO-ej w DyrekCji Okręgu Poczt i Tele- 22) Pokost lniany natura.lny kg. 3.000,
grafów przy ul. Św. Barbary Nr 2. Do tego terminu dopu- 23) Pokost syntetyczny kg. 2.000,
PRZETARG szczalne jest składanie ofert pisemnych na wydanych przez 24) P\lJIIleks w kawałlkach k,g. 100,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tymczasową siedzibą
Dyrekcję formularzach ofertowych, w zapieczętowanych 25) Pumeks w pr()S~ku kig. 200,
w Lodzi ogłasza
przetargi nieograniczone na wykończenie' kopertach opatrzonych napisem: "Oferta na wykonanie 26) Bore.ks w kawałkach kg. 200,
głównego pawilonu o kub. ca. 25.000 in 3 sanatorium w By-
ogrodzenia terenu Zarządu Pocztowego przy ulicy Ratu- 27) Grafit w proszku kg. 150,
strej Śląskiej w następujących robotach budowlanych: szowej 7/ 9 i 11", do skrzynki ofertowej Dyrekcji w miejscu ' 28) Kit szklarski na pokoście lnianym kg. 2.000,
a) murarskich, betonowych, dekarskich, b) stolarskich ul. św. Barbary Nr 2, I piętro, umieszczonej przy kan- 29) Kred'a miel0Il.a pławiona kg. 30.000,
z okuciem, c) terazzowych, d) posadzkarskich, e) malar- celarii. 30) Mydło w kawabkaeh k~. 1.000,
skich, f) szklarskich. g) dostawę materiałów budowlanych. Bliższe informacje oraz ślepe kosztorysy otrzymać 31) Pro!ook do ('!ZlY8ZC~nia wywrotniC! acetylenowycli
można w Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Warsza- kg. 200,
Oferty, sporządzone wg'. zainteresowania oferentów na
całość rozpisanych robót lub na poszczególne działy, jak wie, Oddział Budow'lany, .III piętro, pokój Nr 19 w godz. 32) Pyłochłon kg. 1.000,
wymieniono wyżej, względnie na dostawę wszystkich mate- od 9 do 13-ej, prócz dni świątecznych. Dyrekcja zastrzega 33) Salmiak w kawałkaeh kg. 100,
riałów bąd ź niektórych kategorii., należy składa ć w zapie-
sobie prawo wyboru z przetargu przedsiębiorcy bez względu 34) Salmiak w prosZiku ' kg. 300,
czętowanych i zalakowanych kopertach z napisem: "Prze-
na cenę, oraz prawo uznania, że przetarg nie dał wynIków. 35) TrueiZll1~ na szCzury kg. 200,
targ na roboty (wzgl. dostawę materiałów) dla sanatorium KB-3996 36) Zaprawa do podł6g kg. 200,
w Bystrej" do dnia 23 września 1946 r. do godz. 12 w Od- 37) S:Lpagat papierowy 2,3 i 10 mm. kg. 1.400,
dziale Krakowskim ZUS przy ul. Szlak Nr 40. PRZETARG Nr 53 38) Krążki gum. do pokryw mi:s ek ustępowych szt. 500,
Biuro Odbudowy Portów ogłasza przetarg nieograni- . 39) KrąŻlki gum. do przewod6w 'r urowych 117Jt. 600,
Otwarcie ofert nastąpi w tymże dniu o godz. 12 m. 30.
czony na wykonanie remontu dachu oraz zabezpieczenia 40) Odbijaki gumowe do dr:mvi wagonowych lruliA!M
\Vadium ofertowe wynosi 10/0 sumy oferowanej i winno
budynku Szkoły Morskiej w Szczecinie. Ślepe kosztorysy ze szt. 1.000,
być złożone w gotówce w Kasie Oddziału Krakowskiego
szczegółowym wezwaniem do składania ofert, wzór oferty
ZUS lub w którymkdlwiek Oddziale BGK względnie PKO, 41) Wbijaki gumoW'e do pokryw mu&zlti usłępowycl1.
za zwrotem kosztów własnych w kwocie 50.- zł. ora,z bli:t-
a kwit dołączony do oferty. Bliższe informacje dotyczące pła!lkieezt. 1.000,
sze informacje dotyczące tak samej roboty jak 1 przyszłej
robót. warunki przetargowe i podkładki ofertowe otrzymać 42) Odbijwkii gumowe do ławeczek bocznych OIPUSZCZO-
umowy otrzymać można w Oddziale Kalkulacyjno-Prze-
można w Oddziale ZUS Kraków, ul. Szlak 40 w godzinach :nych szt. 500,
targowym B.O JP. Gdańszcz-Wrzeszcz, ul. Morska 21 I p. w
9-10. 2l\.B-;393>3- (k) 43) Złąe7Ja gumowe do mil' " ustępowych i piaua.rów
godz. od 9-tej do 12-tej.
, Oferty w nieprzejrzystYCh zalakowanych kopertach bez (grzyhki) szt. 600,
PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr 143
jakichkolwiek znaków rozpoznawczych opatrzonych napi- 44) Taśma gumowa rowkowana d~ , uszczelnienia IIzyb
Dyre~cjaOdbud.owy War.sz,a wskiego Węz.ła Ko.leJowcgo
sem: "Oferta na wykonanie remontu dachu oraz zabezpie- w oknach wagonów kg. 150,
Wa,r szawa, ul. Targowa 70 m. 4, ogłasza przetarg na wyko-
czenia budynku Szkoły MorSkiej w Szczecinie" należy skła­ 45) ROMpie czeSane k,g. 300,
niwie 4 budek kasowo -kontrolny~h, na liniaclJ. Warszawa- dać tamże do dnia 16 września 1946 r godz. 12-ta. o której
Otwook i Wal1szawa-Mińsk Ma,zowiecki. Oferty należy 81kła­ 46) Igły rymarskie tuz. 5,
to godzinie odbędzie się przetarg. Do oferty należy dołą­ 47) Igły tapicerskie tuz. 5,
da~ do skrzynki ofertowej, umieszczo,n ej w Biurze Dyrekcji
czyć kwit na złożone w kasie B.O.P. wadium w wysokości 48) Igły do szycia tuz. 5,
do dnIa 9 września 1946 r. do godz. lO-ej, gd2:ie można na-
30/0 ,ogólnej wartości rozpisanej roboty względnie pokwito- 49) Przęd~a rymarska 8 nitki kg. li!,
być śl~y kosztol'Ys i bliższe ~nformacje. KB-8954
wanie kasy B.O.P. na złożenie innych walorów. Załączenie , 50) Przędza 'rymarska 4 nitki kg. 25,
do ofert weksli, czeków, książeczek oszczędnościowych itp. 51) Przędza maszynowa 8 zwojowa k,g. 7,
PRZETARG jest niedopuszczalne.
Dyrekcja Okręgowa Kolel Pa,ństwowych w WarszaWlie, 52) Pr,zędu mll.!!zymowa " zwojowa k.g. 16,
B,O.P. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez 53) Nici na s2lPulkaeh białe 4 500 m Nr 80, 40, 50, 80
ogłasza przetarg nieo.g ra,n lcz,ony na wykona,n ie III-ej serii
względu na cenę oraz uznanie, że przetarg nie dał wyniku.
robót przy budowiepar()'wozOWllll na "t. WarszILwa-Zacl1·od- kg. 6,
KB-4028 54) Nici :n a szpuLkach czarne A 500 m Nr 80, 40, 50, 60
nia.
kg. 12,
Oferty w z~lakow,anych ikOlPertaeh naldy ISklada~ do PRZETARG 55) Nie! na "pulkach u.re , 500 m Nr 80, 40, 50, 6~
godz. 12-e,i dnia ll..g·o wrześni'a 1946 '1". do skr.zY'niki oferto- B.O.IP. ogłasza
przetarg nieol1'aniczony na dostawę kg.6,
wej w Wydziale Drogowym, przy ul. WHeń. skiej 2/4, gdZie świec, żarówek i akumulatorów samochOdowych. Specyfi- 56) Siatki do półek barażowych bawełn. 3 oc2lkowe m.
w godżilllach urzędowych można otrzyrrnać bliższe i,nforrnacje kacje ze szczególnym wezwaniem do składania ofert i wzór b. 750,
oraz podkład1ki do składania ofer t. Do oferty D'811eży dołą­ oferty za zwrotem kosztów własnyCh w kwocie 50.- zł. 57) S~atki do tpóbek bagaż.ow~h haJwebn. 10 oezklowe
Czyć kwit Ka.sy Dyrekcyj<nej na W1pł!licone wadi.um w wyso· oraz bliższe informacje, dotyozące tak samej dostawy Jak m. b. 750,
kości 2Dio oferOWanej sumy. KB-3955 i przyszłej umowy otrzymać można w Wydziale Dostaw 58) SiaJtki· do półek bagażowych kono,pn. 3 o~~kowe m.
B .O.IP. Nr 4 Gdańsk-Wrzeszcz, U'l. Morska 29 w ,odzinach b. 2.000,
PRZET ARG Nr 52 od 9 do 12-ej. 59) Siati do półek bll4gdoW}'lC.fu kono.pn~ 10 oozkowe
Bi·u ro Odbudowy Portów, ogła9~a p'l'zetal1g nieogran'iczo- Oferty w nleprzeżroczystych zalakowanych kopertach, m. b. 2.000,
ny, na rozbiórkę ma,g azynu "Bergs,p ed III" w Rana.Je Kró- opatrzonych napisem: "Oferta na dostawę świec, żar6wek 60) Sznur wełniany malinowy m. b. 50,
lewBkim w Gdańsku. ślepf: kosztorYłlY ze lIzezeg6łowym we- i akumulatorów samochodowych" należy składać tamże do 61) Sznur we}.nłany tygry"l m. b. 100,
żwa,nieon do składa.nia ofert i wz6r oferty _ 2'1Nrotem kosz- dnia lł.9. 1946 roku godz. 12, o której to godzinie odbędzie 62) Szpagat konopny dobrze skręcony 'redn. 1, 1,5, S
t6w własnych w kwocie zł. ,50.- oraz bliższe ~nf(}rmacje dO'- się przetarg. Do oferty należy dołączyć kwit na zło:tone w mm. kg. 300,
tyez~cej ,t8lk flamej roboty, j~k i przY'szłej umowy otrzymacS kasie B.O.P. wadium w wysokOŚCi 3°/, ogólnej wartości roz- 63) Szpagat konopny dobrze krocony średn. 2 mm. kg.
motna w Oddziale Kalkulacyj.no - PrzetlHgowym B. O. P. pisanej dostawy, względnie pokwitowanie kasy B.O.P. na 300,
Gdn.ń,sk-Wr~szcz, ul. Morska Nr 21, I-p, w godzinach od złożenie innych walorów. B.O.P. zastrzega sobie prawo wy- 64) SZ1pagat krocony do robót warsztato~h ~redn. Z-
9-12-ej, boru oferentt: bez względu na cenę oraz uznania, że prze- " mm. kg. 300,
Oferty w nieprzejrzystych, zala;kowa;nych kopertach bez targ nie dał wJniku. podzielenie dostawy. 65) Pasy do okien waron. szm·Uikler. malinowe llIt. 800,
jakichkolwiek znaków r02!poznawczych, o,patrzonY'ch napi- Dopuszczalne jest składanie częŚCiOWYCh ofert. 66) PlIo!!y do okien wagon. Izi11lwklr. tygrysie lit. 500,
sem! Oferta na: "Rozbiórkę magazynu ,.,Be'r gsped" III" w KB-4029 67) Taśma miedllia.na ry!'lowa.na 4x12, 5---4,0 ka.nałowa
Kanale Królew,s kim w Gdańsku", ,n alety skliad8Ć tamże do kg. 400,
dnia 13 września 1946 r. godzina 11-ta, o której to godzinie PRZETARG NIE OGRANICZONY Nr 144 68) S!'a tka mosiężna m!m 2 60,
odbędzie się przetarg. Do oferty na;Jety dołącz~ kwit na z},o- Dyrekćja Odbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowe- 69) Farba olejna bi.,ała podstawowa k,g. 2.100,
żone w kasie B.O.P. wadium w wysokości 30 /0 og6lnej war- go, Warszawa, ul. Targowa 70 m. 4, ogłasza przetarg na 70) Farba olej,na biała do !)lIta.t. maI. kg. 11.200,
toś~1 r9~isanej roboty, względnie pokWitowanie kaosy B.O.P. wykonanie instalacji elektrycznej świetlnej i dzwonkowej 71) Farba olejna biała do napisów kg. 420,
na złożenie i,nnych walorów. Załączanie do ofert weksli , cze- w domu przy ul. Uniwersyteckiej Nr. 1. 72) Farba olejna bronzowa kg. 2.100,
ków, ksiąteczek 08zczędnośolowych, i t ..p. Jest niedo.pullzczal- Oferty należy składać do skrzynki ofertowej, umieszczo- 73) Farba olejna czarna kg. 10.300,
ne. B.O.P. z&strzega sobie prawo wyboru oferenta bez w:zglę­ nej w Biurze Dyrekcji do dnia 10 września 1946 roku do 74) Farba olejna czerwona do I -go maI. kg. 2.100,
d'U na cen~, oraz u2ll'lani.a , że przetu'g nie dał wyniku. godz. lO-ej, gdzie można nabyć ślepy kosztorys 1 bliższe in- 75) Farba olejna czerwona do ostat. maI. kg. 3.500,
KB-3943 fOl'macje, KB-3989 76) Farba olejna cd'r wana ~na.łowa kg. 700,
77) Flar·b a olejna kremowa kg. 10.500,
WEZW ANIE DO SKŁADANIA OFERT PRZETARG NIE OGRANICZONY 78) Farba olejna oliwkowa kig. 5,600,
Zarząd Miejski w Łodzi - D-ział Tech.niczny ,o,gła!lza Wydział Zasobów D.O.K.P. Łódź, zalprasza do składania 79) Farba olejna .zara jasna kg. 8.450,
pl'zetarg nieogranIczony, 7180 budowę budY'nku gospodarczego ofe'rt na dostawę niżej wyszczególnionych przedmiotów i 80) Farha. olejna beżowa kg: 8.400,
!pr:zy szipital-u "Betleem". ,r materiałów: 81) Farba olejna Młta jaMa kg. 1.400,
Przeta,r g odbędzie siię .dnia 18 września 1946 roku. Bliż­ 1) Latarki ka,r bidowe kondUktorskie, ręczne z blachy ,82) Ema;Ha biała k,g . 6.800,
szych informacji udziela Dział TechnicZ!I1Y, Oddzi,ał Budowla żelaznej, ocynkowanej ze zbiorniikiem na wodę i ka'r bid z 83) Emalia czarna kg. 7.000,
ny, 'Przy ul. Piotrkowskiej 64, II piętro, pokój Nr 115. blaC'hy mosiężnej, lub wykonane całkowicie z blachy mosięż­ 84) FAn·a lia groszkowa kg. 840,
KB-3941 nej z palniikiem, w/g wzoru P.K.P. szt. 3.000, 85) Emalia kremowa kg. 3.850,
2) KliIllkier szt. 8.000· 86) EmaHa oli~owa kg. 4.200,
PRZETARG NIEOGRANICZONY 8) Cegła ogniotr. zwyczajn'a 250x125x65 ut. 12.500, 87) Emalia szara kc. 8.800,
Okręgowa Dyrekcja Dróg Wodnych w Warszawie, Czer- 4) Dachówka felcówka szt. 35.000, 88) Emalia bejowa kr. 3.150,
ni akowska 13:6, ogłasza przetarg nieograniczony na budowe 5) Dachówka szczytowa szt. 20.000, 89) LlIIkier kopalowy lag. 560,
5 chłodni na przechowanie sadzonek wiklinowych: w War- 6) Gąsiory szt. 4.000, 90) Lakier spirytusowy kg. 525,
szawie, Płocku i Puławach o kubaturze 770 m 8 ka:!:da, w 7) Płyty betonowe chodn~kowe m' 200, 91) Lakier wagonowy do ostat. lBlkier. kg. 4.200,
'Wyszkowie - o kubaturze 57'5 m' i w Ostrołęce o kuba- 8) Płytki terrakotowe m 50, ~ 92) Lakier tWardy do ław i ścian kg. 7.000,
turze 385 m 3 • 9) Miotły brzozowe szt. 15.000, 93) POikost lniany kg. 18.150,
Oferta może obejmować całość lub część robót. W za- 10) MiaI1ki drewno składane, 8pr~żyn. 1 m. b. .zt. 200, 94) Terpentyna kg. 4.900,
lakowanych kopertach należy składać oferty w kancelarii l(}a ) Miarki stal. skład. lub l.wijane 1 12m. b. szt. 200, 95) W~że gumowe do hamu.le. z pow. sp~c. z p~ład..
Dyr ekcji do dnia 1~ września 1946 roku, do godz. 9.30. 11) Nożyczki do obcinania knotów S'l:t. 200, ką 35x51x600 mm. szt. 300,
Otwarcie ofert i rozpatrzenie ofert nastąpi tegoż dnia o go- 12) Nożyc2lki kancelaryjne szt. 300, 96) Węże g\lJIIlowe do parowo ogrzew. z prookładkl}
dzinie lO-ej. Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone 13), Palniki kom.pletne do cięda metali autogenem szt. 5, 35x55x600 mm. szt. 300,
8 "MONITOR POLSKI" Dnia 6 wrz,eśnia 1946 r. Nr 85.
,
(7) Wężo g;nnowe <.to parowo ogrzew. :z; przEik~adką \v'ydział Kwaterunko .,. Eksploatacyjny, parter, pokój 13 w Wydział Kwat.-Eksploat., parter, pokój Nr 13 w rodz.
38x60x58f: mm. 8l!:t. 300, godz. od 10-1 2, ul. Koszykowa 79 blok ,;C .... Do ~ferty na- 10-12, ul. Koszykowa Nr 79, blok ..Cu.
98) Wę"~ !,"IJ.".owe do nlll)?<d. >lbiorn.iików gazem z pr:r.e- leży dołączyć kwit depozytowy na wpłacone wadium w wy- Do oferty należy dołączyć 'k wit depozytowy ua wp1:a-
kłacia{ą i .. pancerzo.n e 16x35x20.000· mm. szt. 20, sokości 1,5% od sumy oferowanej lub list gwarancyjny Ban- cone wadium w wysokości 1,50J0 od sumy oferowanej lub
99) Węże ~mowe do ssani,a wody 7 ted.ra do parowozu ku poświaticzony przez Ministerstwo Skarbu oraz pokwito- list gwarancyjny Banku poświadczony przez Ministerstwo
z przekładką i opaneerzone 55x80x::'.380 mm. szt.30, wanie na wpłaconą Pożyczkę Premiową Odbudowy Kraju . Skarbu oraz pokwitowanie na wpłaconą Pożyczkę Premio-
lOO) Węże gumowe i ()paneerZone 52x80x1.000 mm. szt. Wadium należy wpłacić na rachunek sum przechodnich De- wą Odbudowy Kraju. Wadium należy wpłacić na rachunek
100, partamentu Finansowego M. O. N~ w Narodowym Banku sum przechodnich Departamentu Finansowego M.O.N. w
HlJ.) Szmer'gie.J w p,r oszku Nr 00 i Nr 000 ci 15 kg., kg. Polsk im . Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11 w pokoju prze- Narodowym Banku Polskim.
30, targowym Nr 23, parter Otwa rcie ofert nastąpi o godz. 11.00 w pokoju prze-
102) SzniUr k,,'nopny do nwprawy siatek bagażowych 2 odnośnie pkt. 1 dnia 17.9.46. targowym Nr 23. parter. odnośnie pkt. 1 dnia 9.9. 1946 r.,
mm. kg.280. odnośnie pkt. 2 dnia 18.9.46. odnośnie pkt. 2 dnia 11.9. 1946 r .• odnośnie pkt. 3 Unia 13.9.
103) S:Dnur konopny do naprawy siaJte!k bagażowych 3 odnośnie pkt. 3 dnia 20.9.46. 1946 r. Przepustki wejściowe na teren M.O.N . wydawane
mm. ~g, 400, Przepustki wejścia na teren M. O. N. wydawane są w są w budynku przy ul. Koszykowej 82. Bli ższe informacje
104) Cerata biała Nr 2 m 2 1.000, budynku ul. Koszykowa 82. i druki ofertowe moina. <>trzym'a.<) w Wydz!ale Kwat.-
105) Ce'r ata wiśniowa, Nr 5 m! 50!),
106) Cerata loorytarzowa żółta Nr , 3 ni~ 600,
Bliższe informacje i druki otrzymać można w W~dziale
Kwaterunkowo - Eksploatacyjnym, pokój 1.6, 00 godz. 10
I ~k~ph1atacyjnym. pokój Nr 16 w ~odz , 10-12 cd dnia 2.9.
1946 roku do 5.9. 1946 r.
107) Cerata wzo.rzY'8ta Nr 4 (ciemna,) m~ 500, do 12 od dnia 10 do 13 września 1946 roku. Depal iament Kwat.-Budowalny zastrzega sobie prawo
108) Linoleum koloru bronzowego 2 mm. m 2 300, unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn oraz bez oho-
Departament Kwaterunkowo - Budowlany M. O. N. za-
109) Linoleum koloru bronzowego 3,6 mm. m 2 600" wiązku pono~7enia z tego tytułu jakichkolwiek odszkodo-
strzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
110) Linoleum koloru zielonego 3 mm. m! 300, wań, prawo dowolnego wyboru oferenta, bez względu na
przyczyn oraz bez obowiązku p enoszenia z tego tytułu ja-
111) Krążki do lUlbryika.torów (smarownic) pła,skie szt. kichkolwiek odszkodowań, prawo dowolneg<;> wyboru ofe- wynik przetargu oraz prawo uznania, że przetarg nic dał
300, renta bez względu na wynik przetargu oraz prawo uznania, dodatniego w~'lliku i pra.w0 przeprowadzenia w okresie
112) Krążki do , liUbryikatq,r ów(smarownl1c) kOTki szt. ważności ofp.rt dodatkc\iTegQ p~'zet::lr:11j ustnego lul:> pisem-
że przetarg nie dał dodatniego' wyniku i prawo przeprowa-
300, dzenia w okresie ważności ofert, dodatkowego przetargu f, llego po.luiędzy v;~, hn:'!1ym.i (.tortami. 3-KB-3526 (k)-III
113) Bańki szklane do oliwiarek szt. 300, I
ustnego lub pisemnego pomiędzy wybranymi oferentami.
114) M-iski uSltępowe wagonowe szt. 300, 3-KB-3787(k) PRZETARG
115) Umywalki wagonowe szt. 300, Departament Kwaterunkowo _ Budowlany M. O. N. w
116) Pisuary wagonowe szt. 300, PRZETARG Warszawie ogł!\isza przetarg nieogranicLony na demontaż
Wzory lub warunki techniczne można obejrzeć w "'!y- i montaż ty;powych baraków drewnianych na terenach woj-
Dyrekcja P.M.T. ogłasza przetarg na wykonanie re-
dizale Zasobów D.O ,K.P. Łódź, pokój 173. Oferty w zalako- skowych w Warszawie. Bliższe infonnacje i druki ofertowt\
montu instalacji centralnego ogrzewania, wodociągu i ka-
wanej kopercie z ' nwpisem na jaki mater iał lub przedmiot można. otrzymać w biurze Depal'tamentu Kwat.-Bud., ul.
nalizacji w Magazynie Surowca P .M.T. w Radomiu-Żako­
oferta opiewa, z uwzględnieniem ' cen loro skład firmy, lub Koszykowa 79, blok "C", pokój Nr 117, od godz. 11 do 13-ej
wicach, u1. Wierzbicka 41 na dzień 20 września 1946 roku
wagon, warunki płatności i terminem dostawy nale ży skła­ od dnia 29 do 4 września włącznie.
godzina 10.
dać do skrzynki ofertowej umiesLCzonej w gma.chu D .O.K.P.
Firmy instalacyjne, reflektujące
na powyższą robotę, Oferty w zalakowanych kope'r tach, bez znaków firmo-
Łódź, u.J. śródmiejska 20, do dnia 20. 9. 46 r., gd,de w po-
mają podjąć podkładki
ofer towe w Biurze Technicznym wych z nap'isem: "Oferta na montaz i demontaż baraków
koju Nr 174 są udmelame bliższe info'rma.cje w godzinach
Dyr. P.M.T., Warszawa, Nowy Świat 4, pokój 96, gdzie od- drewnianych w Warszawie" , należy składać do skrzynki
urzędowych. Terntin rOzJPoczęcia pr:r.eta, l'~ dni,a 20. 9. r. b.
będzie się równ ież otwarcie ofert. Dyrekcja P.M.T. za- 'Pl"Zetal'gowej, umieszczonej przy drzwiach pokoju Nr 117.
o godz. lO-ej w pokoju Nr 172. Dyrekcja ,z astr.zega sobie
prawo częściowego lub eabkowitego unieważnienia przetargu, strz~ga sobie prawo wolnego wyboru oferenta. Oferty nie- Do oferty nllileży dołączyć kwit depozytowy na wpłacone
przyjęte pozostaną bez odIX>wiedzi. 3-KB-3524 (k)-III wadium w wysokości 2 proc. sumy kosztorysu, Q'r az pokwi-
pod~iału dostawy, oraz wybo'r u Oferenta bez wz,g'lędu na
towanie , na w,płaconą ' Pożycz,kę Premiową na OdbudoW'ę
C€II4o 2-KB-3934 (k)
PRZETARG NIEOGRANICZONY Kraju. Te'r miny wykonami a powyż.szych robót na 15 paź­
Departament Kwaterunkowo - Budowlany M.O.N. w dziernika i 1 listopada. '
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Departament Kwaterunkowo - Budowlany M. O. N. Warszawie .ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Informacje co do składania wadium mo,żna otrzymae
W Waszawie ogłasza przetarg nieograniczonv na wykonanie i dostarćzenie następującego sprzętu kwaterunkowego: przy odbior:r.e podlkładek. Otwarde ofert nastąpi w dniu 9
i dostarczenie następującego smzętu kwaterunkowego: 1. Urządzenie CEntralnego Domu Zolnierza w War- w.rześnia 1946 roku w pokoju przetargowym Nr 23 o godz.
1. łóżka żelazne żołnierskie, szawie, 12-ej. Przepustki wejściowe na te'r en M. O. N .' wydawane
są w bud. Nr 82 przy ul. Koszykowej. Departament Kwa-
2. wkłady do lÓŻ€lk i podkłady pod artykuły żywnościowe 2. Sprzętu biurowego,
1;erunkowo-Budowla,ny zastrzega sobie prawo unieważnienia
latarnie stajenne j spll\lWaczild, 3. Sprzętu koszarowego. przetargu bez podania przy,c zyn, oraz bez obowiązku pono-
- Oferty należy składać w zalakowanych-' kopertach bez Oferty należy składać w zalakowanych kopertach bez szenia z tego tytułu jakichkolwiek odszkodowań, praw:> ~' do
znaku fil'mowego z napisem: znaku firmowego z napisem:- .. wolnego wybo'ru oferenta, bez wrględu na wynik pl'zetargU:
1. oferta na łóżka żelazne - w dniu 16.9.46 r. , 1. Oferta na Ul'ządzenie Centralhego Domu zołnierza, oraz prawo uznania, Że przetarg nie dał dodatniego wyni-
2. oferta na wkłady do lóżek i podkłady źywato, ściowe w dniu 7.9. 1946 r. ku i prawo przeprowadzenia w okresie ważności ofert do~
- w dniu 17.9. 1946 r. 2. Oferta na sprzęt biurowy, w dniu 19.9. 1946 r. ,da1lkowego przetargu ustnego lub pi.semnego pomiędzy wy-
3. oferta na dostarczenie, latarń i spluwaczek, d. 19.9.46 r. 3. Oferta na sprzęt koszarowy, w dniu 13.9. 1946 roku branymi ofe'rentami. 3-KB-3628 (k)
"ł.' Departamencie Kwaterunkowo - Budowlanym M. O. N. w Departamencie Kwaterunkowo - Budowlanym M. O. N.,
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie ogła­
sza niniejszym przetarg nieograniczon, na: 1) dostarczenie
BILANS ZAMKNIĘCIA i zainstalowanie kotłów centr. ogrzewania wodnego typu
SPÓŁKA AKCYJNA ..TRWAŁE DROG!" W WARSZAWIE, UL. WĄCHOCKA 10 Strebel Eca 11 w kotłowni budynku Upt. Sandomierz 1,
przy ul. Żeromskiego Nr 8.
na dzień 31 grudnia 1945 r. ·
Przetarg rozpocznie się w dniu 16.9. 1946 r. o godzinie
AKTYWA PASYWA 12-ej w lokalu Oddziału Budowlanego Dyrekcji Okręgu

l Grunty. ..· · · · · 5000- l Kapitał Akcyjny .. .


500000-
I
Poczt i Telegrafów w Lublinie, ul. Szopena 9. I piętro, po-
kój Nr 10. Do tego terminu dopuczalne jest składanie ofert
2 Maszyny i urzqdzenia · 500013 - 2 Fundusz do dyspozycji
Akcjonarjuszów . , 30500-
I
! pisemnych. Oferty winny być składane w zalakowanych
3
4
Maszyny biurowe.
Kasa , , . ····· • · 9000-
735094
514013-
3 Fundusz Amortyzac. 50913 - 58i 413-
I
kopertach z napisem: .. Oferta przetargowa na dostarczenie
i zainstalowanie kotłów c. o. wodnego w Upt. Sandomierz.
5 Banki . '. . · · ·
, • 27185-
4 Wierzyciele: Krajowi 812719386
.. Zagraniczni. 1_~_;;. 2 _1 812716586
ul. Żeromskiego Nr 8". Wniesienie oferty winno być po-
6, Dłużnicy. ,
···· 47607069 51060663
7701700- 5 Zyski i Straty, • • • • 1771877 , I parte złożeniem wadium w wys. 20/0 oferowanej sumy na
konto PKO Nr 3002 Dyrekcji Poczt Lublin. We wskazanym
7 Roboty w wykonaniu. wyżej biurze, zainteresowani mogą przeglądać wzory umów
8 Watpliwe należności 8- i przepisów, oraz nabyć ślepe kosztorysy po cenie 100 zł.
872632763 872632763 Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru z przetargu przed-
l
9 R6żniza gwarancjq.
· 8-
8726 33563 872633563
8- s iębiorcy bez względu na cenę oraz prawo uznania, że prze-
targ nie dał wyniku. 3-KB-3678 (k)

~llllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.l1II"
RACHUNEK STRAT i ZYSKÓW
na dzień 31 grudnia 1945 r. = Do naszych prenumeratorów ~
WINIEN MA
- -
Koszty Adm!nistracyjne 10128737 Wpływy
• • • • • • 1384540126
Koszty robót. •. 1208451216
Świadczenia Socjalne . 176448 96
Podatki • • . • 1389367-

I
Strata got6wkowa • 25074-
Amortyzacja Maszyn , 5 0 9 0 0 -
Strata z lal poprzednich 93 -
Zysk w roku 1945 •• , 1771877
. 13 845 401 26 1384540126
• KB-2293

PIłENUMERATA ,.Monitora Pols'k iego" wynosi ml€'6 1 ęcznie zł ' 150,-. Numer 1>00j.edyń~y kosztuje zł 8.-. Numer podwójny zł 15,-.
CENA OGł..OSZE~: Ogł~zen.ja ~z.ędGwe, są.Qowe, p'r.z~ta.rg,j itp, zł 10.,.. za wyraz. - Ogłoszen ia o zagubionych dokumentach zł 6.- za wyraz. - Ogłoszenia za tekstem od osóh i instytucji
prywatnych zł 20 za WJersz mli!llmetrOlWy szerokosC! J~eJ szpalty (strona 3 sz,palty). - Za układ tabelaryczny dolicza się 500/0. - Edykty. nadsyłane przez Starostwa (Ref. spraw
, inwal1dzkichlzł 4,-za wyraz. - Za terminowy druk o"loszeń wydawnIctwo nie odpowiada.

Wydawca: Polska !\gencja Prasowa "PAP". Redagule Komitet Redakcytn,


.prłlAroia Nr 4 SpÓ141ZiehJi :wyda wniczej ..Czytelnik". Łódź. Z~cki I