You are on page 1of 1

Nł" A-109/poz. 1376-1378 MONITOR {POLSKI str.

886

1376. porządzenia
Prezydenta Rzeczypos.politej z dnia 25 maja
1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 437), art. 14 rozporządze-
ZARZ4DZENIE MINIS'l'RA LEśNICTWA nia Prezydenta Rzeczy!poS!POlitej z dnia 28 grudnia 1934 r.
z dnia 29 sierpnia 1950 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976), art. 1 dekretu Prezydenta
w sprawie zmiany zarządżenia o utworzeniu przedsiębior- - Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. rDz. U. R. P.
stwa państwowego pod nazwą Centralny Zarząd Przemy- Nr 87, poz. 545) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca
słu Leśnego. 1950 r. o Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości (Oz.
Na podstawie art. 1 i art. 2 dekretu z dnia 3 stycznia U. R. P. Nr 10, poz. 104) - w porozumieniu z Ministrem
1947 r . o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Przemysłu Cię:ilkiego zarządza się, 00 następuje:
R. P. Nr 8, poz. 42) zarządza się, co następuje:
§ l. W załączniku do zarządzenia Ministra Leśnictwa § l. W zarządzeniu Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia
z dnia 30 grudnia 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa 29 Upca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego za-
państwowego pod nazwą Centralny Zarząd Przemysłu rządu państwowego na.d przedsiębiorstwem pod firmą:
Leśnego (Monitor Polski z 1950 r. Nr A-9, poz. 84), zmie- Dominik Jura, Fabryka Maszyn w Kętach (Monitor Polski
nlonym zarządzeniem z dnia 22 sierpnia 1950 r. (Monitor Nr A 88 1108) § 2 t . t . b . .
Polski Nr A-98, poz. 1246) punkt 36 otrzymuje brzmienIe: - ,poz. . " o rzymu~e nas ępuJące rzmleme:
,,36) Zielonogórski Rejon Przemysłu Leśnego z siedzibą ,,§ 2. Przymusowy za,rząd państwowy powIerza się Cen-
w SulechowIe". . tralnemu Zarządowi Przemysłu Wełnianego".
§ 2.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszen~ § 2. Zarządzenie niniejsze jest natychmiast wy ' konalne.
w Monitorze Polskim z mocą obowią.zującą od dnia 29 lip-
ca 1950 r. PREZES CENTRALNEGO URZĘDU
MINISTER LEŚNICTWA B. Podedworny DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI A. żebrowski

1377.
ZARZl\DZENIE MINISTRA LEśNICTWA
z dnia 29 sier!pnia 1950 r. OD ADMJNIS'rRACJI
w sprawie zmiany zarządzenia o utwór7;eniu rejonowych
przedsiębiorstw przemysłu leśnego. Warunki prenumeraty "Monitora Polskiego"
N-a podstawIe art. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r . o na rok 1951.
tworzeniu pi'zedsiębior&tw państwowych (Dz. U. R. P. Nr 8,
poz. 42) zarządza się, co następuje: Opłata za prenumeratę "Monitora Polskiego"
§ 1. W § 1 zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 30 w roku 1951 wynosić będzie:
grudnia. 1949 r. o utworżeniu rejonowych przedsiębiorstw
przemysłu leśnego (Monitor Polski z 1950 r. Nr A-9, poz. Cz . .~. . Cz. R.
85), zmienionym zarządzeniem z dnia 22 siel1pnia 1950 r.
(Monitor Polski Nr A-98, poz. 1247) punkt 36 otrzymuje rocznie zł 1.500.- 2.4no.-
zł .
brzmienie: półrocznie 900.- " 15(\0.-
,,36) Zielonogórski Rejon Przemysłu Leśnego z siedzibą
w Sulechowie". Prenumeratę przyjmuje się na okres co najmniej
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia półroczny, przy czym rozróżnienie prerlumeratv
w Monitorze Polskim z mocą obowią.zującą od dnia 29 lip- normalnej i ulgowej zostaje skasowane. . .
ca 1950 r.
Należność za prenumeratę winna być uiszczana
MINISTER LEśNICTWA B. Podedworny najpóźniej w terminie 20 dni po rozpoczęciu okresu
prenumeraty, a więc za okres roczny i za I-sze pół­
1378. . rocze do dnia 20 stycznia 1951 r., za II półrocze do
dnia 20 lipca 1951 roku. .
ZARZl\.DZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZt:DU DROBNEJ Wpłaty roczne uiszczane po 20 stycznia 1951 roku
WYTWóRCZOśCI zaliczone zostaną na okresy półroczne.
z dnda 23 września 1950 r~ Należność '?a prenumeratę nalp.ży wnosić na kon-
w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkie­ to "Monitora Polskiego" w Narodowym Banku Pol-
go z dnia 29 lipca 1950 r. ustanawiającego przymusowy za- skim Oddział Główny w Warszawie Nr 110-1306
rząd państwowy nad przedsiębiorstwem pod firmą: Domi- lub P. K. O. Warszawa Nr. I-471)7/110, podając na
nik Jura, Fabryka Maszyn w Kętach. odcinku tytuł 'Vpłat ...
Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 2 dekretu z dnia 16 grud-
nia 1918 r. w przedmiocie przymuoowego zarządu pań­
stwowego (Dz. Pl'. P. P. Nr 21, poz. 67) w brzmieniu roz-

Redakcja I Administracja: Warszawa, ul. Bracka 20, Telefony: Redakcja 864-75, 867-28, Administracja 864-7 <
PRENUMERATA .. MonItora PolskIego" wynosI: CZ. A - rocznIe zł 1.800, (termIn wpłaty do dnIa Sl.nn. półrocznle-z! 1.000. kw a lla'l·
nle-zł 500. cz. B kwartalnIe zł 750. oble częścI A-B rocznIe z! 4.600 (termin wpłaty do dnIa 3l.JJI,), półrocznIe z! 2.Soo (l półro­
cze płatne w terminIe do dnIa Sl.lIl., II półrocze - do dnIa 81 . VIII). kwartalnie z! 1.200. Prenumeratę .. MonItora PolskIego" oraz
ogłoszenia przyjmuja OddzIały PAP: Łódź, PIotrkowska 133 Kraków, Rynek KleparskI 4. KatowIce, Jana 11, Poznail. Mleltyńsklego 8.
Bydgoszcz. Llbelta 4. Wrocław. Traugutta 35. Konto cze kowe P .K.O. Warszawa Nr 1-4797. .
Reklama~je 1. powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji "Monitora PoJ-
s!dego" w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu nas.tępnego kolejnego numeru.
Wydawca: Polska Agencja Prasowa PAP. Redaguje Komitet Redakflyjny

Druk WW Oddz. Ol. W-wa, Tamka 3. 24000. Zam. 3991. B-129621 Cena 32 zł

Related Interests