You are on page 1of 1

MONITOR:P O L S K I - N t A';35/po:ti40a, :((}l'

~------------~~~,~~~~
,
,
"

Pn;emysłowego Nr 12" (Monitor Polski Nr A-42, poz. -580) stwa Jest obszar przemysłowy' województwa ' szczeciń­
Wprowadza się następuJące ' zmiany: '. , Skiego.
§ 2 otrzymuje brzmienie: ,,§ 2. Przedsiębiorstwo ma sie- Minister Budownictwa może rozszerzyć obszar działa­
dzibę w Radomiu, a terenem działania przedsiębiorstwa nia przedsiębiorstwa w drodze zarządzenia ogłoszonego
jest obszar przemysłowy województwa kieleckiego. w Monitorze Polskim. ' -
Minister Budownictwa może rozszerzyć obszar działa­ Przedsiębiorstwo może tworzyć oddziały za zgodą Mini~
nia przedsiębiorstwa w drodze zarządzenia, ogłoszonego stra Budownictwa".
w Monitorze Polskim.
PrzedsiębIorstwo może tworzyĆ oddziały za zgodą Mini- 3. W zarządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia
stra Budownictwa". . 29 lipca 1948 r., wydanym w porozumieniu z Ministrem
§ 2. § 3 kaŻdego z zarządzeń, wymienionych w § l, o-
Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o u-
trzymuje brzmienie: ,,§ 3~ Przedmiotem działalności tworzeniu .przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:
"PrzedsiębIOrstwo Budownictwa PrzemYSłowego Nr 7"
przedsiębiorstwa jest prowadzenie wszelkich robót bu-
dowlanych w zakresie budownictwa przemysłowego oraz (Monitor Polski Nr A-67, poz. 515) wprowadza się nastę­
prowadzenie robót pomocniczych dla celów budownic- pui ące zmiany:
twa". 1) § 1 otrzymuje brzmienie: ,,§ 1. Tworzy się przedsię­
§ 3. § 7 każdego z zarządzeń, wymienionych w § 1, o-
biorstwo państwowe, prowadzone w ramach narodowych
trzymuje brzmienie: ,,1 7. Organem zarządzającym przed- planów gospodarczych według zasad rozrachunku gospo-
SJębiOl:stWa, jest Dyrekcja, powoływana. i zwalniana przez
darczego pod nazwą: "Przedsiębiorstwo Budownict".a. I

Przemysłowego Nr 7 - przedsiębiorstwo państwowe wy ..


Ministra BlldowrUctw!1 i składająca się z dyrektora re- odrębnione", zwane dalej "przedsiębiorstwem";
p~zentującego Dyrekcję samodzielnie oraz z podległych
dyrektOrowi dwóch wicedyrektorów". . 2) § 2 otrzymuje brzmienie: ,,§ ·2. Przedsiębiorstwo ma
• § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi. w życie z dniem siedzibę w Gdańsku, a terenem działania .przedsiębior­
ogłosze~ia w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od stwa jest obszar przemysłowy województwa pomorskiego.
-dnia 1 stycznia 1950 r. Minister Budownictwa moze rozszerzyć ' obszar c1:,:lała..
KIEROWNIK MINISTERSTWA BUDOWNICTWA · nia przedsiębiorstwa w drodze zarządzenia, ogłoszonego
R. Piotrowski w Monitorze Polskim.
PRZEWODNICZĄCY P~STWOWEJ KOMISJI Przedsiębiorstwo może tworzyć oddziały za zgOdą ..Mini-
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO WiZ E. Szyr , stra Budownictwa". .
MINISTER SKARBU K. Dąbrowski 4. W zarządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia
29 lipca 1948 r., wydanym w porozumieniu z Ministrem
Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowan'ia o u-
403. tworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:
"Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 8"
ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNlCTWA
<M;onitor POlski Nr A-67, poz. 516) wprowadz:f' się nastę­
PUJ ące zmiany:
z dnia 1 marca 1950 r. , ~) § 1 otrzymuje brzmienie: ,,1 1. Tworzy się przedsię­
w sprawie zmiany zarządzeń Ministra Przemysłu i Han- biorstwo parlstwowe, prowadzone w ramach narodowych
dlu o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych pod na- planów gospodarczych według zasad rozrachunku gospo-
zwą: "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego darczego pod nazwą: "Przedsiębiorstwo Budownictwa
Nr 4", "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Przemysłoweio Nr 8 - przedsiębiorstwo państwowe
Nr 6", "PrzedsiębioI:stwo Budownictwa Przemysłowego wyodrębnione", zwane dalej "przedsiębiorstwem";
., Nr 'I", "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 2) § 2 otrzymuj e brzmienie: ,,§ 2. Przedsiębiorstwo ma
Nr 8" oraz "Przedsiębiorstwo Bu40wnictwa Przemysłowe- siedzibę w Olsztynie, a terenem działania przedsiębior ­
go Nr 11". stwa jest obszar przemysfowy województwa OlsztyńSkiego
.Na podstawie art. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o i białostockiego .
tworzeniu przedSiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Minister Budownictwa może rozszerzyć obszar działa­
Nr 8, póz. 42) zarządza się w porozumieniu z Przewodni- nia przedsiębiorstwa w drodze zarządzenia, ogłoszonego
czącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w Monitorze Polskim. .
l Młnistr.em Skarbu, co następuje: Przedsiębiorstwo może tworzyć oddziały za zgodą Mini-
§ 1. 1. W zarządzeniu Ministra Przemysłu 1 Handlu z stra Budownictwa".
dnia 29 lipca 1948 r., wydanym w porozumieniu z Mini- 5. W zarządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu 'z dnia
atrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowa- 21. kwietnia 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa pań­
nia o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod na- stwowego pod nazwą: " Przedsi ęhiorstwo Budownictwa
zwą: "Przedsiębiorstwo BudowrUctwa Przemysłowego Przemysłowego Nr 11" (Monitor Polski NrA-42, poz. 579)
Nr 4" (Monitor Polski NrA-67, poz. 512) wprowadza się wprowadza się następująee zml'any:
następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: "I 1. Tworzy się przedsię­ § 2 otrzymuje brzmienie: ,,§ 2. Prze dsiębiorstwo ma sie-
biorstwo państwowe, prowadzone w ramach narodowych dzibę w Poznaniu, a terenem działania przedsiębiorstwa
planów gospodarczych według zasad rozrachunku gospo- jest obszar przemysłowy województwa poznańskiego.
darczego pod nazV!ą: "Przedsiębiorstwo BudowrUctwa Minister Budownictwa może rozszerzyć obszar działa­
Przemysłowego Nr -ł' - przedsiębiorstwo państwowe wy- nia przedsiębiorstwa w drodże zarządzenia, ogłoszonego
odrębnione", zwane dalej "przedsiębiorstwem"; w Monitorze Polskim. '
2) § 2 otrzymuje brzmienie: ,,§ 2. Przedsiębiorstwo ma Przedsi ęhiors two może tworzy ć oddziały za zgOdą Mini-
siedzibę w Gliwicach, a terenem działania przedsiębior- stra Budownictwa". ..
8twa jest obszar przemysłowy województwa śląskiego. § 2. § 3 każdego z zarządzeń, wymienionych w § 1, o-
Mlnister Budownictwa może rozszerzyć obszar działania trzymuje brzmienie: ,,§ 3. Przedmiotem działalności
przedsiębiorstwa w drodze zarządzenia, ogłoszonego w przedsiębiorstwa jest prowadzenie wszeikich robót budo- '<
:Monitorze Polskim. wlanych w zakresie budownictwa przemysłowego oraz
Przeds1ębiorlOtwo może tworzy~ oddziały za zgodą Mlni- prowadzenie robót pomocniczych dla ' celów budownic-
.tra Budownictwa". t wa".
, 2. W zarządzeniu Ministra Przemysłu 1 Handlu z dnia § 3. § 7 kaŻdego z zarządzeń, wymienionych w § l,
29 lipca 1948 r., wydanym w porozumieniu z Ministrem otrzymuje brzmienie: ,,§ 7. Organem zarządzającym
Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o u- przedsięb~orstwa jest Dyrekcja, powoływana i zwalniana
tworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: przez Ministra Budownictwa i składająca się z dyrekto-
,,Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 6" ra reprezentującego Dyrekcję samodzielnie oraz z podle-
(Monitor POlski Nr A-G7, poz. 514) wprowadza się nastę- głego dyrektorowi jednego wicedyrektora".
puJące zmiany: . § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
1) ł 1 otrzymuJe brzmienie: ,,§ 1. Tworzy się przedsię­ ogłoszenia W Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od
biorstwo państwowe, prowadzone w ramach narodowych dnia 1 stycznia 1950 r.
planów gospodarczych według zasad rozrachunku gospo- KIEROWNIK MINISTERSTWA BUDOWNICTWA
darczegopod nazwą: "PrzedsiębIorstwo Budownictwa R. Piotrowski
Przemysłowego Nr 6 - przedsiębiorstwo państwowe wy-
odrębnione", zwane dalej "przedsiębiorstwem"; PRZEWODNICZĄCY P~STWOWEJ KOMISJI
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO wIZ E. S1I1l'
2) ł 2 otrzymuje brzmienie: ,,§ 2. Przedsiębiorstwo ma
Iledzl.bę w Szczecinie. a terenem działania przedsiebior- MINISTER SKARBU K. Dąbrowski