You are on page 1of 2

Monitor Polski Nr A-91 - 1295 - Poz.

1262, 1263, 1264 i 1265


----------------
§ 19. 1. Do składania w imieniu Instytutu oświad­ ków pieniężnych, materiałów albo towarów, podpisują
czeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych łącznie dyrektor lub osoba przez niego do tego , upo-
wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych ważniona i starszy księgowy lub osoba przez niego do
osób. tego upoważniona.
030bami upoważnionymi są: dyrektor, jego za-
§ 21. Do dokonywania czynności określonego ro-
stępca i ustanowieni pełnomocnicy. Zastępca dyrektora
dzaju lub czynności
szczególnych mogą być ustanowieni
i pełnomocnicy działa ~ ą w granicach swego umocowania.
pełnomocnicy, którzy działają łącznie lub oddzielnie
3. Minister ustanawia i odwołuje pełnomocników
w granicach ich umocowania. Udzielenie pełnomocnictwa
oraz ustala granice umocowania zastępcy dyrektora
następuje w sposób przewidziany dla składania oświad­
i pełnomocników, jak również może upoważnić dyrek-
czeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych In-
tora do samodzielnego składania oświadczeń w szcze-
stytutu.
gólnym zakresie.
§ 20. Wszelkie dokumenty obrotu pieniężnego, do- § 22. Likwidację Instytutu zarządza Minister w po-
kumenty obrotu materiałami i towarami jak również rozumieniu z Min:strem Finansów i za zgodą Przewod-
dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar-
stanowiąće podstawę do otrzymania lub wydania środ- czego.

1263
ZARZĄDZENIE NACZELNEGO DYREKTORA GŁÓWNEGO URZĘD-U KONTROLI PRASY,
PUBLIKACYJ I WIDOWISK '

z dnia 17 października 1951 r.

o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Pre- 1) "Westfalenpost", wychodzącego w języku nlemlec1dm


zesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 19~9 r. w sprawie w Siegen, Niemcy Zach,;
organizacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli 2) "Der Stern", wychodzącego w języku niemieckim
Prasy, Publikacyj i W idowisk oraz urzędów podległych w ' Hamburgu, Niemcy Zach.
(Dz. U . R. P. Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitu i za- Naczelny Dyrektor Głównego Urzędu Kontroli Prasy,
ka'zuję rozpowszechniania następujących czasopism: Publikacyj i Widowisk: p. o. M. Mikołajczyk

1264
DECYZJA MINISTRA FINANSÓW

z dnia 15 października 1951 r.


w sprawie uznania niektórych spółdzielni kredytowych za zlikwidowane.

Na podsta~ art. 13 dekretu z dnia 25 października zarządzeniaMinistra Finansów z dnia 23 lipca 1951 r.
1943 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przed- w sprawie likwidacji niektórych spółdzielni kredyto-
wych (Monitor Polski Nr A-70, poz. 909) - za zlikwi-
siębiorstw bankowych (Dz. U . R. P. z 1948 r. Nr 52,
dowane.
poz. 41-0 i z 1951 r. Nr 31, poz. 240) uznaję 190 spół­
dzielni kredytowych, wymienionych w załącznikach do Minister Finansów: w z. J. Kole

1265
LISTA OSóB WYRóżNIONYCH ODZNAKt\ "PRZODOWNIKA PRACY"
Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 30 Aleksander, Kopeć Antoni, Kosiak Jerzy, Krasieiko To-
czerwca 1949 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Przo- masz, Krawczyńska Czesława, Krosnowski Bolesław,
downika Pracy" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużonego Przo- Krupska Czesława, Kwaśniewski Franciszek, Kwaśniew­
downika Pracy" (Monitor Polski Nr A-46. Po.z. 626) ski Stanisław, Lipecki Adolf, Liszewski Ignacy, Lonis
następujące o30by zostały wyr óżnione w dniu 22 lipca Henryk. Maczucha Jan. Majka Julian, Matejko B ronisław,
1951 r. odznaką Morawski J ózef, Moskwa Józef, Muzal Teofil. Myszura
Bolesław, Nagraba Józef, Niedział ek Józef, Niew iadomska
,.PRZODOWNIKA PRACY" Jadwi ,ą.a . Nowacki Szczepan. Nowakowski Stani sław. No-
przez Ministerstwo Kolei: wosielski Jan, Okoń Władysław, Osmański Hipolit,
w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie: Obarek Jan, Olszyna Konstanty, Paliń ski Adam,
Pawlak Antoni. P elc Stefan. , P erz Józef, Polit:vkin
Adamowicz Józef, B aczyński Wiktor, B ąk Antoni J erzy, Poziomski Wacław, Przybysz Jan, Przybysz
Brudnicki Wojciech , Ciosek Antoni, Czaplicki Aleksander: Marian, Rembecki Józef, Roman Jan. Rosłoński
Cze.kuć Kazimierz, Dąbkow s ki Stanisław, Dąbrowicz Józef, Tadeusz, Skro p ska Stanisława, Sekuna Władysław, Skru-
Dryszczyk Piotr, Duch Antoni. Gmitruk Bronisław Gra- cha Helena, Skręta Władysław, Sobolewski Czesław, So-
bowski Mar!ar:, Grudziński Wiktor, Herominko Władysław, snowski Józef, Stach Edward, Stankiewicz Euzej:)iusz,
Irybel KaZImIerz, lzdebski Marian, Jabłoński Leonard, Stankiewicz Kazimierz, St ęborow ski Jan, St ępień Whi.dy-
Jarząbkowski Bronisław, Jędrzejewski Albin, Kacprzak sław, Stepniewski Stanisław, Surdacki Sebastian, ' Szulęcki
Roman, Kacprzak Stanisław, Kamiński Stefan l, Kamiń­ Adam, Szybicki Ludwik. Tomczak Jan, Walczak Bonifacy,
ski Stefan II, Kamiński Aleksander , Kamiński Franciszek Wierzchowski Piotr. Wiśn iewski Józef, Wikary Józef,
Kalinowski Kazimierz, Karpiński Stanisław, Kazimierczak Wiszniewski Jan, Witczak Władysław, Wołoszyn Feliks,
Wacław, K.empisty Roch, Kędziora Józef, Klinszporn Bo- Woron Aleksander, Zatyj Stanisław, Żak Konstanty,
lesław, Khppert Teodor, Kołodziejczyk Stefan, Koncki Żarnowski Stanisław;
Monitor Polski Nr A-91 1296 Poz. 1265
==~~~~--------------~----------------------------------------------

w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Lublinie: czyk Franciszek, Szpyra Rudolf, Stanik Franciszek, Ster-
nak Wiktor, Swierczek Józef, Tchórzewski Franciszek,
Andrzejewski Marian, Bilski Stefan, Ciok Marian. Tkocz Jan, Trcionka Jan, Urasiński Stefan, Waksmailski
Cwikła Jan, Falenta Stanisław, Fulada Leon, Górski Ka-
Feliks, Walczuk Ambroży, Wałach Józef II, Waroński
zimierz, Janus Stefan, Kania Jan, Kieres Stefan, Kocha- Henryk, Wawrzyniak Francis~ek, Wiertel Zofia, Wid era
nek Eugeniusz, Konieczny Bronisław, Koczewski Feliks, Maria, Wiora Józef, Woj sa Jan, Wojtaszek Robert, Za-
Korycz an Stani sław, Kruk Władysław, Kulaszewski Ana- grzebiec Wiki or, Zawistowski Tadeusz ;
stazy, Kulikowski Wacław, Kutermach Jan, Kut win Zyg-
munt, Lewandowski Stefan, . Mankus Piotr, Maziarz Jan, w Dyrekcji O!{ręgowej Kolei Państwowych w Łodzi:
Menert Stanisław, Nastalski Edward, Odziomek Józef,
Pałosz Stanisław , Panko Jan, Pardyka Stani sław, Pęcak
Adamczak Józef, Adamczyk Józef, Balcewicz Antoni,
Wacław, Półtorak Jan, Redliad Józef, Równicki Kazimierz,
Betka Antoni, Bieniek Zd z isław , Bła ż n i ak Tomasz, Bogac-
Rusek Władysła w, Suprewicz Zygmunt, Suracki Józef, ki Józef, Bohm Władysław, B ytner Adam, Chudziak
Szatkowski J ózef, Szplit Władysław, Sztanc Cze sław , Bogdan, f:hwaliń s ki Edmund, Czaja J an, Domański Wła­
dysła"I', Duk Stanisław , Florczak Stan isław, Fus Włady­
S ztanc Feiiks, Teora Stefan, Węglewski Józef, Wiekiera
sław, Gaca Ludwik, Garbarczyk Wł adys ław, Głowacki
Edward, Wit1ib Stanisław, Wór M ichał, Woś Stefa n, Żak
Bogusław , Gozdek Aleksy, Górecki Stanisław, Góźdź Idzi,
Stanisław, żarski Stani sław, Żołowicz Jan, żuber Mieczy-
sław;
Janczak Michał, Jóźwiak Jan, Juszczak Bolesław. Kału ż a
Józef, Kałużny Stanisław, Kamiń s ki Stanisław, Kaszyński
w Dyreltcji Okręgowej Kolei Państwowych w Iirakowie: Piotr, Kazimierczak Józef, Klimczak Józef, Klimek Bro-
nisław , Ko złowski Bronisław, Kraska Antonl, Krawczyk
Barzyczak Stanisław, Basiak Jan, Brzęk Michał, Brzy- Kazimierz, Krawczyk Wincenty, Kula Józef, "~w rynow icz
skiWłady slaw, Bury Michał , Cholewa Ant.oni, Dębowski Wacław, Łuczak Władysław, Ły szczar z Marian, Manowski
Tadeusz, Dęb ski Ignacy, Dziobak Zbigniew, Gawron Jan! Michał, Malczyk Jan, Marchwiński Eugeniusz, Mondera
Gedłek Jan, Głodek Roman, Grabacki Józef, Hazan Wła­ Jan, Mróz Stanisław, Mycka Paweł, Nastylczyk Stefan,
d,;sław, H ezner Bolesław, Jankowski Józef, Jamro ś Bro- Nowakowski Hieronim, Nowicki Władysław, Olej nik An-
nisław, Kamiński Stanisław, Kloryga Bolesław, Kołodziej toni, Olszak Stanisław, O si ński Cyry l, Owczarek Józef,
Zbignie w, Kostka Antoni, Kościelniak Władysław, Kret Paszkowski Piotr, Papuziński Jan, Piotrowski Marian, Po-
Jan, Kruk Ka zi mierz. Kulig Michał, Kurek Jan, Lenda tęga Zdzi sław, Potrzebny Stanisł aw, Przybylski Stanisław,
Franciszek, Leśniak Stefan, Łężniak Józef, Machowski Ptak Stani sław, Ptak , Stefan, Reng Franciszek, Rymar-
Piotr, Mentelska Daniela, Morawski Kazimierz, Moskal kiewicz Jan, Rzepecki Franciszek, Skowronek Stanisław,
Ludwik, Motyka Franciszek, Niemczyk Franciszek, Nosal śliwka Andrzej, śniegocki Jan, Sroka Stanisław, Stasiak
Franciszek. Paluch Piotr, Pieczara Władysław, Piekarczyk Feliks, Sudolski Zenon, świderski Franciszek, Szulc Jan,
Tadeusz, Reut Walerian, Rozpondek Władysław, Ryszka Szymański Marian, Tokarski Wincenty, Trzeciak Zygmunt,
Jan, Sikora Tadeusz, Smoleń Leon, Sołtys Józef, Trzeb- Turek Jan, Tyborowski Tadeusz, Ulatowski Kazimierz,
niak Walerian, Warze cha Stanisław, Wiśniewski Tadeusz, Widuliński Władysław, Wieczorek Władysław , Wolny Jó-
Woźniak Adam, Wróbel Franciszek, Zapiór Jan, Ziemiml- zef, Woźniacki Wacław, Wypych Stanisław, Zalewski Ig-
ski Bolesław, żurowski Jan, żyła Jan; nacy, Zmysłowski Józef;
W Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach: w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku:
Anunsewicz Ludwik. Barteczko Monika, Bartoszek Barań czak Cz esław, Bigus Alojzy, Bocian C zesław,
Jan, Blaut Franciszek, Boczek Jan, Brzuchański Rudolf, Burczyk Brunon, Bu&zman Jan, Cichockl Julian, Czarnecki
Busek Hubert, Bzd ęg a Roman, Czapigo Jan, Czopa Ger- Stefan. Cz epułkowski Cyprian, Danielewski Józef, Dudek
hard, Czopowski Jan, Drewniok Wiktor, Dubiel Leopold, Idzi, Edling Józef, Ewertowski Jan I. Fiuk Tadeusz, For-
Duda Wiktor, Durałek Jan, Dyga Tadeusz, Elbowicz An- mela Władysław, Grzesik Ludwik, Gernatowski Alfons,
toni, Fabrovvicz Władysław, Frejowski Stanisław, Fugas Hepner Marian, Jabłoński Bernard, Janczak Anna, Jęsiek
Stefan, Gig iel Tomasz, Gola Józef, Góra Marceli, ·Grafe Antoni, K alisz H enryk, K arnowski Stanisław, Kątny Wła­
Józef, Grodecki Władysław, Hiller Jan, Hudyma Włady­ dy sław, Kło sowski Jan, Kłos o wski Józef, Koczykowski
sław, Horbaczewski Onufry, Huszban Wilhelm, Jachnicki Leszek, Ko ś ciecha Edmund, Kosmala Marian. Kostrach
Józef, J arominek Walenty, Jochymczyk Karol, Jurkowski Leon, Kry ger Antoni. Kucharski Dyonizy, Kuligowski
Stanisław, K arut Władysław, Kasperski Wacła'.'!, KlaHe Janusz, L ademan Leon, Latkowski K arol, Mi chałowski
Józef, K ocot Ludwik II, Kochel Karol, Kolenda Henryk, Czesław, Mielewski Klemens, Mędykowskt Stefan. Myszke
Kołoch Józef, Kotarba Władysław, Kowalewski Eugeniusz, Jan, Niskowski Paweł. Ormańczyk Konstanty, Paczko w-
Koziołek Paweł, Kozłowski Robert, Król Andrzej , Krzyk ski Brunon, Prondzyński Bernard, Przystówko Stani sław,
Bronisława, Kwiatkowski Michał, Labus Lothar, Ledwoń Puchowski Robert, Robalewska Zofia, Romanowski Fran-
Antoni, Lesz Antoni, Libera Tadeusz, Marek Antoni, Ma- ciszek, Rutkowski Jan, Rychert Franciszek, Seibert Piotr,
tnszyń ski Franciszek, Migacz Kazimierz, Migas Jan, Mi- Sieński Franciszek, Sowa Marian, Stańczyk Zenon, Su-
t era Józef, Mitko Wiktor, Mrozek Franciszek, Mróz Wa- rówka Stan isław, Szczupak Florian, Szczypiórski Bole-
cław, Niedopad Jan. Nikiel Adolf, Nowak Paweł, ObłOll- slaw, Sz ymnński Stanisław, Szymarek Wiktor, Szymbara
. ~yk Teodor, Olbrychowski Feliks, Orzesko Garbacz He- Stanisław, Tokarski Bronisław, Tomaczkiewicz Aleksan-
lena, Oślislok Emil, Pająk Jan, Para Anatol, Piela Stani- der, 'l'rochowski Józef, Tyczka Lech, Warchowski Kon-
sław, Pietrzyk Marta I, Pietrzyk Marta II, Poczciarski . stanty, Wil iński Stanisław, Wi1czyński Ryszard, Wiśniew­
Stanisław, Polok Jan, Półkotycki Wincenty, Przy stańko ski Konstanty, Wiśniewski Sylwester, Wrzeszcz Stanisław,
Eugeniusz, Satora Franciszek, Siewniak Kazimierz, Sikora Wudniak Kazimierz, Zawadzki Stanisław, Zieliński Cze-
Magdalena, Sorychta Augustyn, Spałek Albin, Spałek sław, Żmuda Marcin, Zychowski Franciszek, Zygowski
Franciszek, Spiewak Alfred, Szafarczyk Alojzy, Szafar- Broni sław.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów.


R edakC]1l ' Prezydium Rady Ministrów - Biuro Prac Ustawodawczych, Warszawa, ul. Krakowskle Przedmiescie 46 148.
Ącłrninistracia: Arlministracia ~vdawni~tw Prp.7wlillTYl Radv Ministrów. Warszawa ul Brapka 203
Prenumerata Monitora Polskiego w roku 1951 wynosi: cz. A - rocznie zł 45,-, półrocznie zł 27.-, cz. B. rocznie
- zł 72.-, półrocznie 45.- zł. Prenumerata przyjmowana jest na okres co najmniej półroczny (od l.1 i od l.VII'.
Prent' rne rat ę Monitora Polskiego oraz ogłoszenia przyjmuje Administracja Wydawnictw P . R. M. w Warszawie, ul.
Bracka 20a oraz punkt sprzedaży w Łodzi, ul. Nowotki 21. Konto czekowe P.K.O. Warszawa Nr 1-4797.
Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić naleźy do Administracji Wydawnictw Prezydi4m
~ Rady Ministrów (Warszawa, ul. Bracka 20a) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego nabywać można w Administracji Wydawnictw P ,R.M.
Warszawa, Bracka 20a, w punkcie sprzedaży w Łodzi przy ul. Nowotki 21 (Hipoteka), w kasach Sądów Woje-
wódzkich w: Białymstoku, Katowicach. Kielcach, Rzeszowie i Wrocławiu oraz w kasach Sądów Powiatowych
w: BYdgoszczy, Bytomiu, Cieszynie. Gdańsku. Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Olsztynie. Opolu.
Poznaniu, Szczecinie i Toruniu.
Zam. 812 35.000 ' 2-B-43563 Drukarnia Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa, Nowowiejska 6. Cena t,44 zł