You are on page 1of 4

Monitor Polski Nr A-31 -- 365 - ł :Z' -( -: :x z:" -

Poz. 389 i 390

42. · Dom Zdrowia Państwowego Przedsiębiorstwa warszawski,


Budowlanego "Bekm-Stal" · w Świdrze, ul. Wiosenna,
pow. warszawski, . woj. zielonogórskie: ')

43. Prewentor ium Centralnego Zarządu Przemysł u 44. Prewentorium Centralnego Zarządu Energetyki
Elektrotechnicznego w J ózefov,,-i e, ul. Parkowa 14, pow. w Zagórzu, pow. strzelecki.

390
ZAI!ZĄDZENt:E PRZE~:JODNICZc\CEGO PA~S'TWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO '

z dnia 30 maroa 1951 r .


w sprawie projektowania i budGwy sieci cieplnej zdalaczynnej i instalacyj cieplnych w budynhach.
W wykonaniu uchwały Prezydium Rządu z dnia 2) w "Instrukcj( w sprawie projektowania i budowy
8 listopada 1950 r. w sprawie oszczędności węgla w go- instalacji cieplnych w budynkach", stanowiącej za-
spodarce narodowej (1\1onitor Polski Nr A-123, poz. 1526) łącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
zarządza się, co następuje:
§ 2. Za rządz enie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
§ 1. Przy projektowaniu i budowie centralnych n'a.
ogrzewań nal ~ży stosować wytyczne zawarte:
1) w "Instrukcji w sprawie projektowania sieci oiiepl-
ny~h zdalaczynnych", stanowiącej załączni k Nr 1 Prz ewodnicząc y Państ wow ej Komisji Planowania Gos-
do niniejszego zarządzenia; . podarczego: w z. E. SZyI
Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Przewodniczącego PaństwQwej Ko-
m iSJ i Planowania Gospodarczego
z dnia 30 marca 1!)51 r. (poz. 390).
INSTRUKCJA W SPRAWIE PROJEKTOWANIA SIECI CIEPLNYCH ZDALACZYNNYCH
§ 1. Instrukcja niniejsza d otyczy zasad projektowa- 3. Podane w
ust. 1 i 2 tem peratury w sieci
nia miejskiej s ieci cieplnej oraz sposobów przyłą czania zmienią.ją się w funk cji prostolinicwej (regulacja j ako-
jnstalacji cieplnych wewnątl'z budynków do tej sieci ściowa) w zależności od temperatury zewnętrznej i wy-
w przypadkach ' pobierania czynnika niosącego ciepło noszą w punkcie wyjściowym: _
2: centralnych c~ep łowni. 1) przy parametrze +
130" C w prz!':wodzie zadają­
§ 2. 1. Jako czynnik niosący ciepło z elektro- cym + 70· C, powr otnym +
45" C i przy tempe-
ciepłowni (elektrowni) lub c:eplovmi (centralnych ko-
raturze zewnętrznej +
2° C i vlyŻ.:3Zej,
tłowni) do odbiorców stosować należy:
2) przy t emperaturze +
150· C w przewcdzie zasila-
. 1) wodę o wysokiej tem~ra turze - z reguły do oelów
jącym +
70~ C, powrotnym + 42" C i przy t em-
ogrzewnictwa, wentylacji oraz do ogrzewania wody peraturze zewnętrznej + 5° C i wyższej,
używanej do potrzeb gospodarczych,
nie ulegając dalszemu obniżeniu zarówno w sezonie
opałowym jak i w okresie letn 'm (regulacja iloteiowa).
2) parę do celów technologicznych (przemysł) oraz
w mniejszym stopniu do ogrzewn:Ctwa. § 5. Program budowy s:eci cieplnych, ich .zasięg oraz
2. Z uwagi na zalety systemów wodnych, jak: roz kład maksymalnych temp!!ratur i ciśnień w poszcze-
1) prostota wykonania i obsługi, gólnych odcinkach sieci pod 3.wać będ z;e zainteresowa-
2) łahvcść r egulacji t emperatury czynnika grzejnego, n ym biurom projektowym Państwowe B iuro Projek-
: 3) duży zasięg sieci przy stosunkowo nis!c\!,ch stratach tów "Energoprojek t" lub miejzcowe zakł ady sprzedaży
ciepła, I ' ciepła.
systemy te powinny mlec pi erws zeństwo przed syste- § 6. Cen trale cieplne p rc:y z :,.kładach przemysło­
mami parowymi, stosowanymi vvyłączni e w przypadkaó wych mogą - w przypadk~1ch u zasadn ionych techniczn :e
. uzasadnionych potrzebami technologicznymi lub rodza- i ekonomiczn;e - przesył ać na odleg!o sć do ogrzewania
jem zastosowanych odbiorników ciepła, jak kuchnie pa- budynków lub do celów gospodarczych ' zamiast wody
;rowe, pralnie mechaniczne, dezynfektory itp. o wysokiej tem 1)cr:\turze - parę. przede wszystl::m
§ 3. Przy projektowaniu sieci cieplnej wcdnej lub odpadkową, · u2upełn i ając ewentualny jej niedobór w
parowej należy ka ż dorazowo przeanalizować jej zasięg okresach szczytowego zap8trzebowClilia świeżą parą
z punktu w idzenia największej ekonomii rozwiązania bezpośredn io z kotłów.
b iorąc pod uwagę koszty inwestycyjne, eksploatacyjne § 7. N ależy dą żyć, aby cen';rale cieplne przy za-
il · ezawodność działani a. kładach prz e mysłowych pokrywały zapotrz 2bowanie
§ 4. 1.
Przy zastosowaniu systemów wodnych c : epła nie tylko do celów technologicznych i ogrzewania
temperaturę wody w magistr[ili zasilającej u wYJsc1a budynków fabrycznych, ale - w mian; m:>żn o ści -
Z elektrociepłowni lub ciepłowni przy: mować należ y równi eż do ogrzewania przyfabrycznych csiedli pracow-
przy zewnętrznej temperaturze obl;czeniowej . 20 0 C niczych. Przyjęb koncepcja musi b ~'ć jednak dosta-
i niższ ej: tecznie uzasadniona i poparta przybliżonym obl'czeniem·
1) przy elektro",rniach adaptowa'1ych -I · l30~ C, kosztów inwestycyjnych i eksf-:oatacyjl1ych oraz akcep-
2) przy nowych elektrociepłownbch + 1500 C, tow ana przez inwes tC'Ta centralneio.
3) przy ciepłownia ch lokalnych do + 150 0 C w zależ­ § 8. 1. Sieć cieplną wodną lub parową n al eż y
ności od waruIlk6w. wykon ywać w sposób zape~'7l1la_ący
ITIlnlnmm strat
2. Tempe raturę wody w magistrali powrotnej cIeplnych, n iezawodno$ ć fucha, p· y:totą i ninimalnv
w w8.mnkach okre ślonych · w ust. 1 pkt 3 przy jmuje si ę koszt konserwacji oraz d ostateczne zahezpieczenie przed
.+. 70° C. korozją.
Monitor Polski Nr A-3! - 3@6 Poz. 39Ó

2. Przy projektowaniu sieci należy przeprowadzić i nieregularnym zapotrzebowaniu wody ciepłej po.
analizę ekonomiczną rodzaju i grubości izolacji prze- żądane jest stosowanie zasobników wodnych o od-
'Wodów. powiedniej pojemno ści.
§ 9. Wykonywane w okresie przejściowym lokalne 2. W celu wykorzystania ciepła z sieci miej skiej
kotłownie i , rozdZlieln :,e w butlynkc:ch, leżących w za-
w ciągu całego roku pożądane jest stosowanie w bu-
sęgu przyszłej miejskiej sieci cieplnej, proj ektować na- dynkach, znajdują cy ch się na obszarach objętych cie-
leży w sposób umożliwiający przyłączenie ich w przy- płownictwem - urządz eń celltralnych przygotowania
szłości do tej sieci przy jak naj niższych kosztach inwe- wody ciepłej, z wyjątkiem obiektów o minimalnym
:;tycyjnych. zapotrzebowaniu wody ciep ł ej , w których do t ego celu
stosow ać nal eż y p odgrzewacze gazowe. '
§ 10. 1. Instalacje cieplne wewnątrz budynków
przyłączać należy do m i e~skiej sieci cieplnej w sposób § 11. Obliczenia wielkośoi pow1erzchn'i grzejn~:j
aparatów i urządzeIi ogrzewniczych dokonywać należy
następuj ący:
w oparciu o podane w § 4 parametry m iejskiej sieci
l) centralne ogrzewanie w budynkach przemysłowych
cieplnej.
oraz ' wszelkie urządzeni a wentylacyjne i cieplne,
mogące pracować przy wysokich parametrach czyn- § 12. We'wnętrzne instal acje ogrzewan ia ''lodą,
nika grzejnego, łączyć należy z magistralą cieplną które maj ą być przyłączo ne do sieci cieplnej przy po-
bezpośrednio. Ciśnienie i temperatura wewnątrz mocy hydroelewatora, obliczać należy w ten spos6b,
• tych urządzeń są tego samego rzędu, co ciśnienie aby suma oporów miejscowych i tarcia w sieci nie prze-
. ' i temperatura w magistrali - w punkcie przyłą­ kraczała 1500 mm słupa wody .
~ czenia; § 13. Ciśnienie próbne w instalacjach, przyłączo­
2) centralne ogrzewanie wodne pompowe, w którym nych dó sieci przy pomocy hydroelewatora, powinno
. temperatura czynnika grzejnego nie przekracza być o 3 at. wyższe od ciśnienia w instalacji za hydroe-

,. -f- 90° C i które wytrzymuje ciśnienie próbne 8 at., lewatorem. CiśnieIllie próbne w ilnStalacjach przyłą czo­
łączyć należy z siec l ą cieplną przez hydroele- nych do sieci. bezpośrednio (§ 10 u st. l) powinno być
~ watory. Podane ciśnienie próbne odnosi się do in- o 3 at. wyższe od ciśnienia w sieci miejskiej - w punk-
"i stalacji zasilanych z sieci miejskiej przy parame- cie przyłączenia. Wysokość c iśn ienia próbnego mierzyć
~ trze + 150" C. Przy parametrze --l' 130" C ciśnienie należy w przewodach rozprowadzających -
żej położonej kondygnacji.
w naj ni-
-: próbne w instalacjach wewnętrznych powinno wy-
, nosić 6,5 at.; § 14. Sieć cieplną zewnętrzną w osiedlach, znaj-
' 3) centralne ogrzewanie wodne grawitacyjne łączyć dujących si ę na obszarach objętych ciepłownictwem,
, należy z siecią przez wymiennik ciepła. Ciśnienie projektować ' należy jako fra gment ogólnej miejskiej
<: statyczne panujące w zładzie umożliwlla prawile we
sieci cieplnej.
wszystkich przypadkach stosowanie części składo­ § 15. Urządzenia specjalne, jak: kuchnie parowe,
pralnie mechaniczne, dezynfektory itp., ogrzewać należy
wych lekkiego typu;
parą niskiego ciśnienia z kotłowni lokalnych. Urządzen' a
~.) centralne ogrzewanie wodne przez promieniowanie,
tego rodzaju mogą być w przyszłości przyłączone do sie-
pracujące przy temperaturze czynnika grzejnego nie
ci 'cieplnej, o ile czynnikiem grzejnym w tak'ej sieci
• przekraczaj ącej + 60° C, łączyć należy z siecią
będzie para. '
cieplną przez wymienniki ciepła;
) § 16. Przy projektowaniu lokalnych kotłowni cen-
~5) urządzenia służące do przygotowania wody ciepłej tralnych ogrzewań, obsługujących większe budynki lub
do kąpieli lub potrZ!eb gospodarozych należy łączyć grupy budynków, stosować należy w miarę możnoś ci
rl siecią przez wymiennik oiepła, przy czym pow;erz- kotły przystosowane do opalania mi ałem węglowym,
chnię ogrzewalną wężownicy określać należy przyj- zaopatrzone w paleńiska zmechanizowane.
mując temperaturę wody grzejnej w mi'e jskiej ma- § 17. Kotłownie lokalne, budowane na obszarach
: gistrali zasilającej+ 70° C (naj!l1'iJższa temperatura objętyc h Ciiep łownictwem, których czas użytkowania
i w .okres:1e z'irmowy~ 9. letnim). W oeolu uniknięcia nad- obliczany jest na okres nie dłuższy niż 3 lata, wykony-
\ rruernego zagrz9,l1la wody w podgrzewaczach przy wać należy w sposób prowizoryczny, dający najwięk­
! wyższych temperaturach wody z sieci magistralnej szą ekonomię pod wzgl ędem budowlanym i wyposaże­
' należy stosować samoczynne mi,a rkown'jk'i tempera- n la technicznego przy umożliwieniu dołączenia ,instalacji
tury lub inne urządzenia zabezpieczające. Przy dużym do sieci cieplnej.
Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Przewodniczącego Państwowej Ko-
mISJI Planowania Gospodarczego
z dnia 30 marca 1951 r. (poz. 390).

INSTRUKCJA W SPRAWIE PROJEKTOWANIA I BUDOWY INSTALACJI CIEPLNYCH W BUDYNKACH


§ 1. 1. Instrukcja niniejsza dotyczy sposobu pro- 4) kuchnie, pralnie, dezynfektory hp.
jektowania wewnętrznych instalacji cieplnych w bu- § 2. 1. Należy dążyć do projektowania budynkćw
downictwie ogólnym i przemysłowym przy uwzględ- w kształcie możliwie zwartej bryły, o jak najkorzyst-
nieniu największej ekonomii rozwiązania architektonicz- niejszym stosunku powierzchni zewnętrznej do kuba ..
nego i instalacyjnego oraz najmniej szych kosztów inwe- tury w celu osiągnięcia poważnego zmniejszenia zapo-.
stycyjnych i eksploatacyjnych. trzebowania ciepła do ogrzania budynku, niezależnit
2. Przez wewnętrzne instalacje cieplne należy ro- od zmnie;szonych kosztów jego budowy.
zumieć następujące urządzenia:
2. Nal e ży unik3ć nie uzasadl1iionych rezerw po-
1) centralne ogrzewanie budynków, wierzchni i urządze ń instalacyjnych z myślą o przyszłym
i 2) przygotowanie wody ciepłej do potrzeb gospodar- wzrościo potrzeb.
I czych, ~ 3. Przy projektowaniu budynków unikać należy;
3) przewietrzanie i klimatyzację, nie uzasadnioo.egQ przeszklenia: i stosowanrua, 9SZ1kloorla
1VI
__0_n_it_o_r_P
__ ol_s_k_i_N_r__A_-_3_1_____________________-- 367 ~ Poz. 390

pojedynczego, powodujących znaczny wzrost zapotrze- § 13. Rury odpowietrzające w dolnym rozdziale ·
bowania ciepła budynku w warunkach z:mowych oraz należy zmniejszyĆ do 10 mm, z wyjątkiem zbiorczych
nadmIerny wpływ nasłonecznien i a w warunkach letnich. rur z kilku kierunków, które mogą być większej śr(;d­
§ 3. 1. Projektant architektoniczno - budowlany n:cy.
obowiązany jest zav,Tczasu omówić i uzgodnić z projek- § 14. W budynkach biurowych, szkolnych i szpi-
Umtem centralnego ogrzewan:a szczegóły konstrukcyjne talnych stosować należy wentylację naturalną - w ce-
ustrojów budowlanych, mających wpływ na przenikanie lu zmnie;szenia zużycia blachy. Jeśli zajdzie k oniecz-
ciepła, jak również inne szczególy budowlane związane ność stosowania wentylacji sztucznej, najeży to odpo-
z funkcjonowaniem i budową instalacji. wiedn;o uzasadnić.
2. Konsultacje architekta z instalatorem powinny § 15. W budynkach do 2 kondygnacji nie należy
być u względn i one w harmonogramie prac biura projek- projektować zaworów wydzielczych na pionach central-
towego. nego ogrzewania stosując je natomiast w więks zy:; h
§ 4. 1. Przy kształtowaniu przestrzennym budyn- budynkach na ciąg ach głó".mych.
ków należy dążyć do możliwie największych oszczęd­ § 16. Zbiorniki rozszerzalne umi eszczać należy
ności icn obj ętości oraz stosować układy wysokościowe · w miarę możnoś ci YV pomieszczeniach ogrzewanych.
zamiast płaskich, nmiej oszcu;dnych ze względu na da- Sieć odpowietrzającą prowadzić należy powyżej zbior-
chy,' posadowienie i zwiększone zapotrzebowanie ciepła nika. Przy takim rozwiązaniu zawory wydzielcze na
do ich ogrzania. pionach odpowi etrzaj ąc ych są zbędne.
2. Nie należy stos:)W2.Ć oziębiających wnętr~ prz.e-
świtów, nadwieszeń itp.
§ 17. W budynkach mieszkalnych , biurowych,
szkolnych, koszarowych, bursach, laboratoriach, sanato-
§ 5. Ściany zewnętrzne, zimne stropy oraz stro-
riach, szpitalach, domach dziecka, muzeach itp. stosować
podachy powinny m 'eć taką konstrukcję, aby współ­
~ale~y ogrzewanle wodne.
czynnik przenikania ciepła K nie przekraczał 1,0. Kon-
strukcje mniej ,korzystne . należy ocieplić. § 18. 1. W budynkach fabrycznych, warsztato-
§ 6. Konstrukcję zewnętrznych ścian, stropów, wych, hangarach, garażach, magazynach itp. stosować
można ogrzewanie parą nasyconą niskiego lub wyso-
stropodachów oraz wielkość zewnętrznych płaszczyzn
szklanych należy tak zaprojektować, aby średnie straty kiego c : śnienia, ogrzewanie parowo-powietrzne lub wodą'
ciepła budynku na 1 m 3 jego kubatury nie przekra-
o wysokiej temperaturze, dając pierwszeństwo specjal-
czały 15-16 Kcal/h.
nie ze względów oszczędnościowych systemowi wody
o wysokiej temperaturze.
§ 7. Ro.związania architektoniczne powinny umoż­ 2. W zakładach przemysłowych, w których wyso-
liwiać stosowanie w budynkach biurowych, szkolnych
ka temperatura ośrodka grzejnego byłaby niewskazana
i szpitalnych wentylacji naturalnej.
ze względu na charakter produkcji, mOżna stoso'N ać
§ 8. 1. W założen i ach osiedli należy przyjmować, inny rodzaj ogrzewania.
że ogrzewanie centralne ma być zdalaczynne i nie sto-
§ 19. 1. Ogrzewanie wodne grawitacyjne z górnym
sować kotłowni ill1:dywidualnych W każdym budynku;
to samo dotyczyć pewinno budynków niemieszkalnych lub dolnym rozdziałem należy stosować, jeżeli:
wZll'OS'ZOnych obok siebie. 1) pozioma rozciągłość zładu, mierzona od kotł ovml(
2. W przypadku przewidzianej w przyszłości roz- do naj dalszego pionu, nie przekracza 50 mb;
budowy kotłownie należy projektować tak, aby możliwe 2) poziome przewody rozprowad:: ające nie są zasytv-
było ich powięk szen i e.
nowane;
3) pionowa odległość między środkiem kotła a środ­
§ 9. Projektowane lokalne kotłownie centralnego
kiem najniżej położone g o grzejnika zapewnia uzy-
ogrz.e wanila powinny być uml,eszczane możliwie w środ­ skanie cyrkulacji grawitacyjnej .
ku obiektu i odpowiadać warun!wm, ustalonym przez
2. Ogrzewanie wodne pompowe nale ży stosować
Polski Komitet Normalizacyjny. Kominy dla kotIown i
przy rozciągłośc 'ach zładu . pow yżej 50 mb. oraz wszęd z ie
centralnego ogrzewania należy umieszczać jak najbliżej
tam, gdzie warunki lokalne nie pozwalają na urz ądzenie
kotłów unikaj ąc nadmiernie dług i ch czopuchów lub
ogrzewania grawitacyj nego lub jeśli · zespół mniejszych
stosowania urządzeń do sztucznego ciągu.
budynków ogrzewany j est ze wspólnej centrali cieplnej.
§ 10. 1. Pojemność składów opału w budynkach
o kubaturze do 6000 m 3 powinna wystarczyć do zmfga"- § 20. Dla centralnych og rzewań parowych, w któ-
zynowania paliwa na cały sezon opałowy. W budynkach rych wysoka temperatura grzejników jest n'ezmienna
do 40.000 m 3 pojemność ta nie powinna przekraczać za- w każdych warunkach , a temperatury w ewnęt rz;ne po-
pasu, wystarczającego na okres 3 mies : ęcy, w większych mieszczeń ogrzewanych nie są niższe od + 10° C, moż,"3
budynkach - na 2 miesiące. Nie dotyczy to składów za podstawę do obliczel1. strat ci epł a przyjm o wać tem-
peraturę zewnętrzną o 3° C wyższą od przyjt;t2j dla
opalu przy kotłowniach prowizorycznych na obszaracn
wła ś ciwej strefy. ..
ob jętych o'epłown:i ctwem.
2. Wszelki·e instalacje cieplne, jak: kuchnie parowe, § 21. Grzejniki i rurociągi centralnego ogr zewan 'a
pralnie mechaniczne, natryski i inne odbiorniki wody wodą w instalacjach pompowych lub grawitaCYJnych
p ochodzącej z instalacji cieplnych lub pary, powinny należy obliczać przyjmując temperaturę szczytową wo-
być usytuowane jak najbliżej źródła ciepła, z którego dy -1- 90 0 C i ochłodzenie + 20~ C. W obliczen' ach ruro-
korzystają. ciągów centralnego ogrzewania wodnego nie najeży do-
§ 11. Powierzchnia ogrzewalna kotłów powinna dawać 10 Q/o do ciepł ost ek jako rezerwy w rurociągach.
być obliczona jedynie na pokrycie istotnego zapotrze- § 22. W ogrzewaniach pompowych należy w miarę
bowania ciepła. Kotłów zapasowych lub większych możności unikać z.a syfonowywania wszystkkh główn ych
ni ż to wynika z obliczeń stosować nie należy. ciągów zasilających, aby w razie unieruchomlenia por;1p
§ 12. Nie należy malować grzejników farbami me- można było uzyskać choćby częściowo cyrkulację gra-
talicznymi powodującymi zmniejszenie wydajności grzej- witacyjną.
.ników, a tym samym konieczność zwiększania powierz- § 23. Wysokość ciśnienia roboczego pary w ogrze-
chni. grz~jnej. waniach parowych niskoprężnych należy ograniczyć do
Monitor Polski Nr A-3l - 363 ' - Poz. 390,391 392

koniecznego minimum, unikając w miarę mozno';ci prze- roci ągów


i tylko brak pokrycia strat ciepła uzupeł­
pompowywania kondensatu. Szybkość pary niskoprężnej nić
grzejnikami. Zasada ta dotyczy również pomieszczen,
W przewodach nie może prz2kraczać 10 m isek. przy przez które prowadzone są kominy centralnego ogrze-
kotłach i 22 m isek. w sieci. Rurociągi parowe p ,n iome wania. Z '1 m" ściany komlllowej, przyjętej w świetle
z dolnym rozdziałem, otulone, należy odwadniać w od- otworu komina, przyjmować można " 120 Kcal/h.
f;tępach 25~30 mb., nie otulone co 15-20 mb. § 27. Wszystkie ruro<;:iągi parowe lub z wodą go-
§ 24. Dla ustrojów budowlanych złożonych należy rącą, prowadzone w piwnkach gospodarczych, naleŻY
dokonać obliczenia współczynników pr~eni:kania ciepła dla uniknięcia przegrzewapja {}tul! ć.
K z podaniem szkicu ustroju. § 28. Przy doborze §rednic rur "kotłowych należy
§ 25. 1. Nie należy ogrzewać pomieszczeń usytuo- operować asortymentem rur produkowanych prtcz huty.
wanych pcm:iędzy pomieszczeniami ogrzewanymi, a mia-. .§ 29. 1. Przewodów nie posiadających stałej cyr...
nowicie: kulacji, jak rury bezpieczeństwa lub ' odpowietrzaj ące,
l) przedpokojów bez lub z n ieznacznyrni stratami nie należy un'lieszczac na · n :e ogrzewanych poddaszach.
ciepła; Dążyć należy ró ,irnież do umieszczania n3.czynia zbior-
' 2) korytarzy bez lub z nieznacznymi stratami ciepła; czego w pomieszczeniu ogrzewanym na wysokości, za-
dotyczy to również korytarzy połączonych z ogrze- pewnia ~ ącej ca"tkowite napełnieni e oraz samoczynne
waną klatką schodową; i niezawc·dne odpov,ietrzanic zakładu.
, 3) innych pomieszczeń bez lub z nieznacznymi stra- 2. Urządzenia bezpiecze6.stwa muszą być z.a projek-
tami ciepła, o ile utrzymanie pewn:cj okrd.lonej towane zgodnie z obDwiązującymi przepisami..
< temperatury nie jest konieczne ze względu na prze- § 30. N e należy powiększać grzejników na ogrze-
znaczenie pomieszczenia lub charakter budynku. wan;e powietrza do w entylacji naturalnej w granicach
2. Ograniczenie to nie dotyczy dużych wysokich do 1,5-krotnej w~'miany i do +
O· C temperatury na
su bez lub z niezna~znymi sh'atami ciepła, wymaga~ zewną trz b\ldynku.
jących w zal2żności od ich przeznaczenia rozwiąza.>i § 31. W obliczeniach należy podawać kubaturę
specjalnych. budynku, ogólne zapotrzebowanie ciepła na potrzeby
3. ' Przez nieznaczne straty ciep:a nal'eży rozUlóeć centralnego ogrzewania oraz zapotrz€bowanie c ' epła na
takie straty, które powodują minimalną, nie dającą s:ę 1 m 3 budynku w Kcal/h.
wyraźnie odczuć zniżkę temperatury.
§ 32. Przy sporząaz<'łniu kosztorysów instalacji
§ 26. W bilansie cieplnym pomieszczeń ogrzewa- cieplnych należy ściśle stosować się do ohowiązujących
nych, w których prowadzone są ruroci:;gi centr~łlrtcgo przepisów oszczędnościowych tak co do użycia materia-
ogrzewania, należy odliczyć wydajność cieplną tych ru- łów jak robocizny.

391
ZARZĄDZENIE r,łJNISTRÓW GOSl'ODlillKI KOMUNALNEJ I P~·ZEMYSLU LEI{{{lEGO
z dnia 30 marca 1951 r.
'W sprawie przekazania PrzedsięiJinrstwu Eksploatacji Zużla W':elkoi!iecow~go i Kotłc'wego eęści Wojewódz-
kiego Przedsiębiorstwa Rcbót DrogGwych w Katowicach.
Na podstawie § 3 uchwały Prezydium Komitetu technicznym, urządzeni:lmi pomocniczymi, lokalami fak-
Ekonomicznego Rady Ministrów z dn;a 5 kwietnia 1950 r. tycznie zajmowanymi i ob;adą p?rs:onalną.
w sprawie pl"Z"C'kazywauia prz~dsięhiorstw, zakła.dów lub § 2. P L'zekar:anie nast4pi w trybie i na warunkach,
ich części między państwowymi jednostkami gospodar- przew'idzianych w §§ 4 i 9 uchwały P .i.' ezyd,;um Komitetu
czymi (Monitor Polski Nr A-47, poz. 532) zarządza się, EKoncmic.znego Rady Ministrów z dnia 5 kwietn.' a 1950 r.
co następuje:
(l\hn"tor Po]sl:i Nr A-47, poz. 532).
§ 1. WDjewódzkie Przedsiębi{)rstwo Robót Dr{)gv.- § 3. Koszty, związ.ane z przekazaniem, ponosi
wych w Katowicach, ul. Kościi.lSzki 47, przekaże,
Pr1ledsięb:orstwo Eksploatacji Żużla Wielkopiecowego
a PrzlCdsiębi{)rstwo Eksploatacji Żużla Wtlielkopi,ecowego i I\:otłowego, Przedsięb ' orstwo Państwowe w Katowicach.
i Kotłowego, Przeds' ębiorstwo Państw cwe w Kato'wi-
' 'each, przejmie z dniem 1 kwietnia 1951 r. Dzi ał Eks- Mini.ster Gospodarki Komunalnej: K. MijaJ
ploatacjJ. Żużla z hałd hutniczych wraz ze sprzętem Ministe r Przemysłu Lekkiego: w z. J. Grzyntek ·

392
ZARZĄDZENIE MIN!:STRA HANDLU WEWNĘTilZNEGO

z dnia 6 iuteg~ 19;H r.


w sprawie ustalen~a typów i kategorii uSpt;>łecZDlonych z4Id~d.ów gastroncmicznyelt. '
Na pOOstaw~e § 2 rozporządzenia Rady Ministrów , c) go:;pcdy.
2:dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zakresu działania d) bary,
Ministra Handlu l,Vewnętrznego (Dz.. U. R. P . Nr 10, ej bał'y mleczne,
poz. 62) zarząd:!!:! s i~, co następt:je: f) kawiarnie,
§ 1. Wgospoda;:ce uspołecznionej ustala się nastę­ g) cuki.ernie,
pujące typy ~akładów gastronomicznych: h) bufety.
a'
restauracje,
b) jadłooajnie,
§ 2. 1. Rastauracją jest zakbd gastro!l.omiczny.
wydający śniadania, obiady i kobc;e, bądź tylko obiady