You are on page 1of 1

Monitor Polski Nr A-19 229 Poz.

'263 i 264
263
Ą PRE;Z:ESA CENTRALNEGO Ę GEODEZJI I KARTOGRAFII
Z.dnia 30 stycznia 1953 r
:w sprawie ustalenia wykazu ś ł zawodowych II stopnia, których absolwenci ą w 1953 r. prze-
pisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów ś ł zawodowych oraz ł ż
Na podstawie arL3 ust. 2 ustawy z d.nia 7 marca
1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów ś
ł zawodowych oraz ł ż (Dz. U. Nr 10,
poz. 106) ą ę co ę
§ 1. Ustala ę wykaz ś ł zawodowych
II stopnia, ł Centralnemu ę Geodezji i
Kartografii, których absolwenci ą w 1953 r. prze-
pisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planovfym za-
trudnianiu absolwentów ś ł zawodo'Nych oraz
ł ż (Dz. Nr 10, poz. 106):
1. Technikum Geodezyj ne Cent ralnego ę Geo-
dezji i Kartografii VI Warszawie, ul. ż 88,
2. Technikum Geodezyjne Centralnego Urzqdu Geo-
dezji i Kartografii w Krakowie, ul. Wygopy 1-3,
; 3. Technikum Geodezyjne Centralnego ę Geo-
dezji i Kartografii w Bydgoszczy, Al, Stalina 9,
4. Technikum Geodezyjne Centralnego ę Geo-
dezji i Kartografii w Lublinie, uL ł 2,
5. Technikum Geodezyjne Centralnego ę Geo-
dezji i Kartografii w Ł ul. Zamenhofa 10,
6. Technikum Geod.ezyjne Centralnego ę Geo- i
dezj i i Kartogrutii w Poznaniu, ul. Rybaki 17,
7. Technikum Geodezyjne Centralnego ę Geo-
dezji i Kartografii w ł ul. 3-go Maja 10.
8. Technikum Geodezyjl'le Centralnego ę Geo-
dezji i Kartografii we ł ul. Swobodna 71ti3,
9. Technikum. Geodezyjne Centralnego ę Geo-
dezji i Kartografii w Katowicach, ul. ń 8c,
10. Technikum Geodezyjne Centralnego ę Geo-
dezji i Kartografi i w ł ul. Stalina 35.
§.2. ą wchodzi w ż z d .. !liem" oglo-
szenia.
Prezes Central nego ę Geodezj i i Kartografii:
J. Rabanowski
264
INSTRUKCJA MINISTRA FINANSOW
z dnia 23 stycznia 1953 r.
\
W sprawie trybu ę prezydiów gminnych rad narodowych (referatów finansowych) i ę
elektryfikacji rolnictwa w zakresie wymiaru i poboru ł elektryfil'il('Vjnej .
Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 dekretu ' z dnIa 16
maja 1946 r. o ę podatkowym (Dz. U. z 1950 r.
Nr 56, poz. 506) oraz w ą z art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji
wsi i osiedli (Dz. U. z 1950' r. Nr 28, poz. 256 i z 1952 r.
Nr 23, poz. 147) i § 5 ł nr 515 Rady Ministrów
z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie ł elektryfikacyj-
nych, pobieranych przy powszechnej elektryfikacji (Mo-
. nitor Polski Nr A-71, poz. 920 i Nr A-85, poz. 1173) za-
ą ę co ę
I. Postanowienia ę
§ 1. ł w niniejszej instrukcji ł bez
ż ś ą ł ustawy z dnia
28 czerwca 1950 r. opowszechnej elektryfikacji wsi i osie-
dli (Dz. U. z 1950 r. Nr 28, poz. 256 i z 1952 r. Nr 23,
poz. 147). --
.
§ 2. ż w niniejszej ins trukcji skróty ozna-
ą
1) uchw. nr 515 R. M. z dnia LVIII 51 r. - ł
nr 515 Rady Ministrów z dnia l sierpnia 1951 r. w
sprawie ł eiektryfikacyjriych, pobieranych przy
powszechnej elektryfikacji (Monitor Polski Nr A-71,
poz. 920 i Nr A-85, poz. 1173),
2) P.E.R. - ę Elektryfikacji Rolnictwa,
3) P.G.R.N. - Prezydium Gminnej Rady Narodowej,
4) Woj. Wydz. P. W. - Prezydium WojeFódzkiej Rady
Narodowej - ł 'Podatków Wiejskich,
5) Pow. Wydz .. P. W. - Prezydium Powi atowej Rady
Narodowej - ł Podatków Wiejskich.
!