DANH SÁCH NHÓM 10: 1/ Tran Van Hien 2/ Tran Thi Thu Tam 3/ Nguyen Thi Phuong Thao 4/ Ho Thi

Thao 5/ Nguyen Huy Khai 6/ Nguyen Thi Thanh Nga 7/ Le Hoa Binh

BÀI TẬP NHÓM: TRÌNH BÀY NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN MẪU VÀ HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN GỐC
1. ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN MẪU VÀ HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN GỐC: - Là hợp đồng chuyên chở hàng hoá bằng đường biển, trong đó người chuyên chở cam kết sẽ chuyên chở hàng hoá từ một hay một số cảng này đến một hay một số cảng khác giao cho người nhận còn người thuê tàu cam kết sẽ thanh toán cuớc phí theo đúng như thoả thuận của hợp đồng. - Là cơ sở pháp lý xác định trách nhiệm và nghĩa vụ giữa người thuê tàu và người chuyên chở. Chính vì thế, trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có tranh chấp xảy ra giữa người chuyên chở và người thuê người ta sẽ lấy hợp đồng để giải quyết các tranh chấp. - Nội dung của hai hợp đồng trên đều bao gồm các điều khoản chủ yếu sau đây: * Chủ thể của hợp đồng: chủ tàu (hoặc người chuyên chở) và người thuê tàu (người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu). * Ðiều khoản về tàu: tên tàu, quốc tịch tàu, chất lượng, động cơ, trọng tải, dung tích, mớn nước, vị trí của tàu * Ðiều khoản về thời gian tàu đến cảng xếp hàng * Ðiều khoản về hàng hoá: quy định tên hàng, loại bao bì, đặc điểm hàng hoá. * Ðiều khoản về cảng bốc dỡ * Ðiều khoản về cước phí thuê tàu * Ðiều khoản về chi phí bốc dỡ * Ðiều khoản về thời gian bốc dỡ * Các điều khoản khác: điều khoản về Trọng tài (arbitration clause), điều khoản về hai tàu đâm vào nhau cùng có lỗi (Both to blame conlison clause), điều kiện thông báo tàu ETA (expected time of arrival), điều khoản kiểm đếm (tally clause). 2. ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN MẪU VÀ HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN GỐC:

Điều khoản trọng tài được hai bên thoả thuận trước. . thanh toán. sẽ thuận tiện cho các bên khi tham gia tố tụng. HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN GỐC Thiếu chi tiết và không phù hợp cho Chi tiết. cụ thể và rõ ràng hơn. chỉ cần điền đầy đủ thông tin. 5.HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN MẪU 1. 2. Khi có tranh chấp thực tế phát sinh thì cơ sở pháp lý căn cứ vào hợp đồng gốc để giải quyết sẽ vững chắc hơn vì những điều kiện chi tiết. rõ ràng và dễ dàng tham chiếu khi giải quyết. trách nhiệm và nghĩa vụ.v. Hợp đồng mẫu không quy định chặt chẽ nên dễ dàng thực hiện nhưng cũng dễ xảy ra tranh chấp khi quyền lợi các bên bị tổn hại. Thủ tục ký kết hợp đồng phức tạp. . sẽ phát sinh nhiều chi phí để tố tụng giải quyết. mất nhiều thời gian để đàm phán và soạn thảo hợp đồng. Nên khi phát sinh tranh chấp. Thể hiện những thoả thuận cụ thể giữa người thuê đầy đủ thoả thuận giữa người thuê tàu và tàu và người chuyên chở về phương thức người chuyên chở. 4. thời gian ký kết nhanh chóng vì hợp đồng đã có sẵn biểu mẫu.v… Thủ tục ký kết hợp đồng đơn giản. điều kiện bốc và dỡ hàng hoá. Khi có tranh chấp thực tế phát sinh thì cơ sở pháp lý căn cứ vào hợp đồng mẫu để giải quyết sẽ thiếu vững chắc và mang lại rủi ro cao cho các bên tham gia ký kết hợp đồng mẫu vì những thoả thuận được nêu trong hợp đồng mẫu không được chi tiết. 3. Điều khoản trọng tài không được hai bên thoả thuận mà chỉ theo quy định trong hợp đồng mẫu. Do đó khi phát sinh tranh chấp. Các bên tham gia ký kết hợp đồng gốc phải cẩn trọng tuân thủ những quy định khắc khe đã thoả thuận trong hợp đồng.