You are on page 1of 1

. Pol ski Nr .

63
272
UCHWALA Nr 394 RADY MINISTRÓW
z dnia 8· s ierpnia 1961 ' r.
ł ą ę nr . 480 z dnia i4 grudnia. ł r. sprawie ł elektryfikacyjnych pobieranych przy
powszechnej eleklr}, lIkacji wsi l
Na podstawie art. 3 . ust. 2 ustawy z dnia 28 · czerwca
1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i oSled:i (Dz. U.
7 1954 r. Nr 32, poz. 135J Rada Ministrów uchwala , cu ę
puje:
ł l. W uchwale nr o4!l0 Rady Ministrów z dnia 14 g ru-
dn ia 1959 r. w sprawie ł e lektryfika cyjnych pobiHan}ch
pHy powszechnej wsi i osiedli Pel -
ski Nr 103, poz. 554) wprowadza ę ę ą zm:any:
I) w § 2:
aj po USt. 11 dodnje nowy us1. .12 w brzmienill:
,,12. W przypadkach ś w us t. 2, 9 i t I
dochód, wynagrodzenie lub przychód d"l ce lów
ustalenia ś opIaty elektrylikilcyj nej
przyjmuje ę z drugiego roku przed rokiem ka-
lendarzowym ą do p rac elektryfika-
cyjnych w danej wsi lub osiediu ... .
bl dotychczasowy ust. 12 oznacza ę jnko ust. 13;
2) w § 4 usL 5 otrzymuje brz mienie:
,,5. Raty ł e lekt ryfikacyjnej ł "'1 do ń
ż ł z tym ż rata oplatv ą
. ca do u iszczenia w czwartym kWiHtole plidni:J j e",t do
ń l is topada danego roku: ś Ć ra-
ty przypada w naj bl ż m z po w ż [ h tpi minów
po ę . robót eJektryfikacy jnych . w danej
wsi lub osiedl u."
§ 2. Wykonon ie ł porucza ę Ministr om Rol-
nictwa , Finansó w, Górn ictwa i Energ e tyki Ofcl Z pr ezydi om·
wojewódzkich i powiatowych rad na!·odowy ch.
§ 3. Uc hwala wchodzi. ż z dniem ł
Prezes Rady Min istrów: w z. P. Jaroszewicz
'273
Ą Nr 158 PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 sierpnia 1961 r.
ą ą ł ć ą Komisji Planowa nia przy Radzie Ministrów . z· dnia ' 3 ł . .. J957 r . .
w sprawie oznaczania artykulów wprowadzanych du obrotu.
Na podstawie a rt. 1 i art. 3 usL l pkt 1 d ekretu z . dnia
29 ż 1952 r, o gospodarowaniu ł o.b!o-
1u towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44. floz. 301.
j z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz w ą z § 13 ą
dz.enia Rady Mi'nist rów z dnia 15 l istopada i956 r. w sprawie
ś organów administracji ń n!! któ' I? prze-
ą niektóre uprawnienia ń Komi sj i . Plonowa-
ni a. Gospodarczego i jej ą (Dz. U. Nr 58.
.poz. 270), ą ę co ę
§ l. W ą ą Komisji Pianow3-
nia przy Radzie Ministrów z dnia 31 grudnia 1957 r. w spra-
wie "oznaczania ł wprowadzanych do obrotu ł
tOt Polski z 1958 r. Nr 6, poz. 26 i Nr 19, poz. 123) wprowa·
dza ę ę ą zmiany;
l) VI § I:
aj w ust. 1 po wyrazach ę ł €
ś ę "i" , stawia ę przeci nek i dodaje ę wy-
razy "i nne ę ą ś ć
ł ą ą ą a ro wy, a-
2' e ś dodaje ę wyrazy "oraz osoby
ą ę ł domowym".
a) ust. 2 otrzymu j e b rzmienie:
,,2. Przepis ust. I stosuje ę odpowiednio do przed-
ę które ł ą lub <lokonu-
ą ich rozl ewu, albo ą do obiCtu arty-
ł pochodzenia w ś
z importu lub ze ' skupu od ś ą ź artyku-
ł przeznaczone ą na eksport lub po-
ą z instytucji ą ę eksportem
ę ą ż oznaczenia n ie doty-
czy skllpowany ch od ś ł ż
czych · pochodz.e nia zagranicznego w ory:ina1nych
opakowaniach.", .
e) dodaje ę nowe .ust. 5 i 6 w . brzmi.eniu:
.. 5. Odbiorcy, którzy ą ·od jednostek wymi e-
nionych · w USt. I i 2 do ż ł bez
ń lub z ę ś oznaczeniaml. o.bo-
ą ą do dokonan ia ' ń Z'l s tt<; pczyrh
. lub ł ń przewi('hian j'c.h ·prz.e- .
pisami ą ż jednostki wymien ione
w ust 1 i 2 ł zwolni one od ł slo-_
sowar ia niektóryc h ń (§ 2 ust. 2). obo-
ą dokonan ia ń ę !nb UZlI- .
pelnienia oznaczen oonosi ę tylko rlo ty e f. ozna-
ń od który ch jednostki te nie zostdiy zwol-
nione.
6. ę ą ł sa ozna-
ć ą ą ł n ie ą ta-
k iegJ oznaczen ia ż w CJ i!y ł
ś jednostki wymien ione w Us t. 1 lnh 2 z.o-
ł zwolnione od tego ą
2) w § 2 ust. 3 ot rzymuje brzmi enie:
,,3. ń o Których mowa w ust. 2, ż ć
p rywatnym ę ł i . Ifl-
nym ę prywatnym, ą
ł ś ć ł ą ś oraL OSO-o
bom ą ę ł - Prze-
ą Komite tu Drobnej ś w po-
rozumieniu i l\.l inistrem Handlu ę
El prywa t nym ę handlowym - Mi-
ni ster Hill1JlLl ę