'! .

Monitor Polski Nr 23 176 - . Poz. 100 i lUl
1) przenoszenia kredytów na kapitalne remonty;
2) przenoszE'nia kredytów przeznaczonych na zakupy inwe-
stycyjne jednostek i- ł ż na wy-
datki ż ą przeznaczone na zakupy inwentarza.
3. ę ż terenowymi kredyty ż na
kapitalne remonty nie ą ć przenoszone na wydatki
ż ą z ą ,wydatków na r emonty ż ą
§ 54. Banki, Powszechna Kasa ę ś instytucje
ubezpieczeriiowe i Polski Monopol Loteryjny ą i fi-
ą ł inwestycj e oraz kapitclh:e remonty ł
zasad ' ustalonych dla ę ą ę
z ż centralnym, z tym ż na fundusz inwestycyjno-
remontowy i ł fundusz mieszkaniowy ą
ś przewidziane w ich planach fi nansowych.
§ 55 .. ż ę . Miriistra Finansów doclokonywania
w porClzumieniu z ą Komisji Planowania przy
Radzie Ministrów .zmiap. niektórych zasa d finansowania in-_
weslycji i kapftalpych remontów ą z niniejszej
ł W. ś gdy ę to uzasadnione waTun-
kami pracy ni ektórych grup ę
§ 56. 1. Przepisy nini ejszej uchwaly ą ministrów
stosuje ę ż do kierowników ę centralnych,
a przepisy ą ń - ż do ą
i innych jednostek ą ę rozlicza-
ą ę z ż centralnym.
2. Przepisy ą prezydiów wojewódzkich rad na-
rodowych stosuje ę odpowiednio do prezydiów rad naro-
dowych miast ł ą z województw.
V. Przepisy ś i ń
§ 57. 1. Traci moc uchwala nr 53 Rady Ministrów z dnia
13 lutego 1962 r . w sprawie zasad realizacji inwestycji szyb-
ko ą ę ą z ę technicznym lub
rQzwojem produkcji eksportowej albo ę ą import,
oraz innych drobnych inwestycji nie ę narodowym
planem gospodarczym; a ż niektórych kapitalnych re-
montów (Monitor Polski Nr 19, pez. 79).
2. Inwestycje ę ę 1 stycznia 1964 r. na
podstawie ł wymienionej w ust. 1 ą ć kon-
tynuowane ż do ich ń ze ś przewidzia-
nych w planach rzeczowo-finansowych tych inwestycji. '
3. ł na zakup maszyn i ą ń wraz z ich mon-
ż i ś transportowyc;:h, ' realizowane na podstawie
' :: .. ..
ń dokonanych na podstawie ł wymienionej
w ust. · l przed 1 listopada 1963 r., ą ć sJinansowane
w trybie przewidzianym w § 23 ust. 2---:-5 niniejszej ł
§ 58. ą w mocy uprawnienia:
1) ę "Polskie Kolej e ń - do fi-
nansowania remontów kapitalnych ze ś obro.to-
wych;
2) ń ł gospodarstw rolnych do przeznaczenia
ł amor tyzacji na kapitalne remonty i tworzenia
ę funduszów inwestycyjnych;
3) ę ł zjedilOczenicm ę
biorstw mechanizacji rolnictwa - do finansowania z f,m-
duszów inwestycyjno-r emontowych ż remontów
ż ą
4) przyznane ę ł ą .tu 245 Rady 'Mi-
nistrów z dnia . 4 sierpnia 1962 r. w sprawie planowania
produkcji i ś 'l. t ym ą w niektórych -
ę ł ł i wydzia-
ł ą ę w eksporcie.
§ 59. ą Plarlowania. przy ' Radzie
Ministrów i Minister Finansów ą przepisy ą
zasad wykonywania planu inwestycy jnego przy ż
ś w toku realizacji ń i ż planu
zawartych w spisach inwestycyjnych, ' w planach oddawania
inwestycji do ż oraz w planach przyrostu ś pro_ o
dukcyjnych i ł Przepisy te powinny ż okre-
ś ć warunki, na jakich jednostki ą inwestycje mo-
ł ś ć ę ż od ż ś wyko-
nawczych.
§ 60. W odniesieniu do inwestyc ji ę przed
dniem 31 grudnia 1963 r. ł dokumentacji projek-
towo-kosztorysqwe j aktualnymi harmonogramami budowy,
zgodnie i ą o narodowym planie gospodarczym na
rok 1964, powinno ą ć w terminach wyzriaczonych przez
jednostki ą -inwestorów.
§ 61. Przepisy § 47 nie ą zastosowania do przenie-
sionych zgodnie z ł ą o narodowym planie gospodarczym
na rok 1964 z planów resortowych do planu Ministerstwa
Gospodarki Komunalnej ł w kosztach budowy ą
ń komunalnych.
§ 62. ł wchodzi w ż z dni em ł
z ą od dnia 1 stycznia 1954 r .
Prezes Rady Ministrów: J. Cywnkie.wicz
'\
]01
\ Ł Nr 94 RADY MINISTROW
I
z dnia: 6 kwietnia 1964 r.
I
ą ł ę w zasad I finansowania ' inwestycji organizacji ł
Na podstawie art. 58 § 2 oraz 178 § 1 ustawy zl dnia
17 lL1tego 1961 r. o ł i ich ą (Dz. U •.
Nr 12, poz. 61) Rada Ministrów uchwala, co ę I
I
§ 1. W uchwale nr 162 Rady Ministrów z dnia 25
tnia 1963 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji lorga-
nizacji ł (Monitor Polski Nr 45, po·z. 224) wpro-
wadza ę ę ą zmiany:
1) w § 2:
a) dotychczasowy ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Poza ł ś dyrektywnie -VI
rodowym planie gospodarczym organizacje ł
dzielcze ą ć inwestycje:
1) szybko ą ę których potrzeba wyni-.
ł w toku realizacji planu rocznego, ą
ne przede wszystkim z ą ę
technicznego i ekonomicznego oraz rozwojem
produkcji eksportowej lub ę ą import,
jak ż inwestycje ą do ę
poszukiwanej produkcji rynkowej i ł dla
Monltor Polski Nr 13 171 Poz. 101 102
ś których efekt gospodarczy, obliczo-
ny. 1:godnie Z ą Komisji PlanowaIiia
przy ą Ministrów w sprawie. efel;:tywno- ,
ś mniejszych inwestycji oraz ę ę ć
techniczno-organizacyjnych, zapewnia zwrot
ł w okresie do lat 3 od daty oddania
inwestycji do ż
2) ą na ł nabyciu ś
ł od poprzednich ich ż
oraz nabyciu maszyn i ą ń zakupionych
ze ś inwestycy jnych przez innych in-
westorów, lecz przez nich nie zagospodarowa-
nych; dotyczy to ż koszt ów ż na-
byt ych w ten o sposób maszyn i ą ń
3) ą na budowie i ż punk-
tów skupu mleka w jednostkach zrzeszonych
w ą ł Mleczarskich, wykony-
wane systemem gospodarczym przy udziale
opiat ś wiejskiej, jak ż wyposa-
ż punktów inseminacyjnych przy zlew-
niach mleka oraz ę i ą ń
potrzebnych do prac poradnictwa ł
ż ze ś ł
4) ą z ą ą i leczni-
ą inwalidów, prowadzone przez ą
ł rnwalidów i jednostki w nim zrze-
szone w ramach ś ą z do-
tacji ż ń ś w § 5 ucllwa-
Iy nr 349 Rady Ministrów 'o z dnia 29 lipca
1959 r. w sprawie rozwoju spóldzielczoki in-
walidzkiej.";
b} dodaje ę ust. 3, 4, 5 i 6 w brzmieniu:
".3. Inwestycje wymienione w ust. 2 pkt 1 ą ć
realizowane jedynie w razie uzyskania na ten
cel kredytu bankowego. Bank ż ć zgo-
ę na ż 'l.amiast kredytu bankoweg.o ś
ków na inwestycje posiadanych. przez ł
nie.
4. Na inwestycje wymienione
o
w ust. 2 pkt 1 bank
ż ć kredytów w granicach ś
nych przez Minist ra Finansów, pod warjJllkiem
ż
1) ś ć kosztorysowa inwestycji nie prze-kro-
ż 1 mln ł
2) realizacja inwestycji polega ł na na-
byciu maszyn i ą ń oraz ich ż
a ś ć robót budowlanych nie przekracza
15°/0 kosztu. inwestycji,
3) cykl realizacji nie przekracza 12
ł kredytu bankowego p0wiJina ą ć naj-
ż w okresie 3 lat. Prezes Narodowego Ban-
ku Polskiego (dyrektorzy naczelni Banku Inwe-
stycyjnego i Banku Rolnego) lub ł ą z je-
go ż dyrektor ł wojewódzkie-
go ż ć ę na sfinansowanie inwe-
styc ji o koszcie ą 1 mln ł oraz
na ż ł W koszcie inwestyc ji robót bu-
dowlanych, nie ą jednak 30%
kosztu inwestyc ji. Inwestyc je ą z produk-
ą ą lub ę ą ą import banki
ą ą ć do finansowania, ś okres zwro-
tu ł przekracza 3 lata, lecz nie przekra-
cza 5 lat, pod warunkiem, ż ś ć inwesty-
cji oraz jej ś ć dewizowa ł po-
twierdzone przez ł ś ą ę handlu za-
granicznego .
. 5. Inwestycje ę przed 1 slycznia_ 1964 r.
na podstawie ł nr 53 Rady Ministrów
z dnia 13 luteg,o 1962 L W sprawie zasad real-i-
zacji inwestycji . szybko ą ę ą
Dych z ę technicznym lub o rozwojem pro-
dukcji eksportowej arbo ę ą import, ż
innych drobnych inwestycji nie ę narado·
wym planem gospodarczym, a ż niektórych
kapitalnych remontów (Monitor o. Polski
o
Nr 19,
poz. 79), ą ć kontynuowane ż do ich za-
ń ze ś przewidzianych pHy przyj-
mowaniu tych inwestycji do finansowania.
6. Minister Finansów· w porozumieniu z Przewodni-
ą Komisji Planowania przy Radzie Mini-
strów moze w toku realizacji roc;mych planów,
ż od ż ś wykonawczych i o po-
ę reaIL!.acji planu inwestycyjnego, ć
rodzaje inwestyc ji podejmowanych na podstawie
ust. 2." ;
c) dotychczasowe ust. 3, 4, 5 i 6 ą ą nu-
ę 7, 8, 9 -i 10;
2) w § 11 skre.';la ę wyr.azy "i ł ę ś
ż owych".
§ 2. ł wchodzi w ż z dniem ł z mo-
ą od dnia 1 stycznia 1964 r.
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
102
Ą MINISTRA FINANSÓW
z dnia: 13 lutego 1964 r.
w sprawie zwolnienia Kancelarii Rady ń i ż Izby Kontroli od niektórych ą ą
z przepisów o obrocie gotówkowym i rozliczeniach ę ż jednostek gospodarki ł
Na· podstawie art. 10 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o roz-
liczeniach ę ż jednostek gospodarki ł
(Dz.U. Nr 44, poz. 215), art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r.
o prawie ż (Dz. U. Nr 45, poz. 221) i § 1 ust. 1
pkt 11 ą Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia
1950 r. w sprawie zakresu ł Ministra Finansów (Dz. U.
o 1. 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) ą
ę co ę
§ 1. Do dyspozycj i ę ż Kancelarii Rady ń
stwa i ż Izby Kontroli nie ą zastosowania
pisy ą Ministra Finansów z dn ia
o
7 maja 1959 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, na których podstawie ban-
ki ę ą ł dyspozycje ę ż 00-
spodarki ł na rzecz jednostek gospodarki nie
ł osób fjzycznych oraz ł -skle-
, pów komisowych (Dz. tJ. Nr 32, poz. 188).
..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful