You are on page 1of 3

.

7
Mpnitor Polsk.i Nr 38-
ś przez osoby ą ę ń ą
oraz na w ydatko'w anie ę polskich za ą (Moni-
tor Polski z 1!?63 t. Nr 62, poz. 314, z r. Nr 34, poz. 191
i z ,1966 r;. Nr 29, poz. 151) dodaje ę nowy ust. 4 w brzmie-
niu:
382
/
Poz. 191, 192 i 193
,,4. Zezwolenie przewidziane w mniejszym ą
nie dotyczy wywozu z Kraju ' j przywozu z zagranicy
.. ż ł
2. ą ł w ż z 'dniem 1 sier'pnia
.1966 r.
Minister Finansów: J.- Albrecht
192
ł Ą Ą KOMITETU \ DROBNEJ · WYTWCRCZOSCI
z. dnia 21 lipca 1966 .r.
ą ą w sprawie przyznania niektórym kategoriom osób i dla niektórych rodzajów ł ś
gospodarczej zwolnielI lub ulg w ł pobieranych przy 'Yydawanju ń jednostkom
. gospodarki '!Iie ł .
Na podstawie art. 10 i 13 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r.
o zezwoleniach na wykonywanie przemyslu, ł han-
dlu i niektórych ł przez jednostki gospodarki nie uspo-
ł (Dz. U. z r. Nr 45, po:z. 224, z 1960 r. Nr 52,
poz. 303 i z 1953 r. Nr 22, poz. oraz § 18 ą
Rady Ministrów zelnia 24 ś 1962 r. w sprawie
ń na wykonywanie ł ł i niektórych ł
przez jednostki gospodarki nie ł (Dz. U. z r.
Nr. 62, poz. 297, z 1964 r. Nr 38, poz. ' 244 z 1966 r. Nr 28,
poz. 167) ą ę co ę
§ 1. W ą ą Komitetu Drob-
nej ś z dnia 16 listopada 1965 r. w spr.awie
przyznania niektórym kategoriom osób i dla niektórych ro-
dzajów ł ś gospodarczej ń lub ulg w ł
tach pobieranych przy wydawaniu ń jednostk<lm go"
spodarki nie ż (Monitor Polski z 1966 r. Nr 2,
poz. 20) wprowadza ę ę ą zmiany:
1) ś ę § 4;
2) dodaje ę § Ba w brzmieniu:
.. § Ba. 1. Zwalnia ę w ł ś od ł pobieranych
przy 'wydawaniu ń osoby, które w okre-
sie grudnia 1970 r. w ś
ą do 20.000 ń ą
nowe ś ł usluCjowe i w za-
ł tych ś ć ę ą ł ą ł
wymienione w ł ą do ł nr 203
-Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1965 r. w spra-
wie rozwoju ł dla ś w lalach 1966-
1970 (Monitor Polski Nr 47, poz. 259). f
/",.1'
2. Zwolnienie od ł ł osobom, które
nie ' ę ą ł pracowników najemnych';
'"
do . pracowników najemnych nie zalicza ę
ł rodzin ą we .. wspólnym
gospodarstwie domowym z ś oraz
uczniów zatrudnionych na podstawie umowy
o ę
§ 2. ą wchodzi w ż z <fuiem ł
ł Komitetu Drobnej ś
W. Lechowicz
193
OBWIESZCZENIE Ę NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
( :l 1 sierpnia 1966 r •.
w sprawie kursów ł 1 plenh:dzy . zagranicznych.
Na podstawje art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia
"28 , marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ł ę ę
kursów nr . 8/66. ą ą ł ą do oj>wieszczenia.
T.a bela kursów zawarta- w . ł ą ą od dnia
t sier'pnia 1%6 r. ś traci moc tabela kursów
nr .7/66, ą ł ą do obwieszczenia Prezesa Na-
rodoweg<l , BankuPoiskiego z 6Dia 1 lipca 1966 r. w spra-
wie dewiz i ę zagranicznych (Monitor Pol-
ski Nr 3D, poz. 161).
Prezes Narodowego Banku Polskiego: w z. L. Gluck
" 0
M'Oflit'Of ł Nr 38
l
ł
Australia
Austria .
BeJqi.a
BukJilria
I
Kra j
Chiliska ,REpublika
Ł ć
C1.€chQslowacj.a
Dania '
Holandia
F<r.a,nc joa
Ghana
GTec'ia
Hiszpania
Halandia
Ihdia
I sla ndia
Izrael
Jugos!awia
Kanada __ ,
ń
Ludowo-Demokratyczna
Maroko
Mongolska Republika
l udowa
Niemiecka Repu'bhka
Demokratyczna '
Niemiec,kij Republika
Federalna
Norweqia
Pakistan
, Portugalia
Socjalistyczna 'Republllca
ł
Stany ł
Amervki
Sudan
Syri«
Szw.a jcariOl
Szwec.ja '
Tune'z:ia
Turc;i6
ę Republika
lu('!owa
Brytania
Wietna mst.:a Republika
Demolyr.atyczna
\V'locbv
Zjednoczona Republika
Arabska (Egipt)
'Z.S.R.R.
, I ,
. ,
TA.BELA· KURSOW, Nr 8/66
KlI.J"SY podstawowe.
j.
Waluta
kupno
ł
10@ leków 7V,80
1 dolur australijski '4,n
/
1'00 szyninguw 16,34
100 framków 1,\18
ł 341,02
ruPii 83,79 '
100 juanów
'x
1\;9,50
HJCl kor.on 55,42
100 koron 57,77
10m nowy ch marek 124, 68
H)O> fr a mków liV,SO
1 cedo 4,66
ł drachm 13,30
IDO pesflt ",.l9'5
:I{)O f!o nenów 110,22
IDO rupiii 53,20
IDO koron Y,L8'
1 funt 1,32
10 nowych dinarów
3,Q:g
1 dolar 3,69
100 won"Ów 332,20
100 dirhamów 78,80
100 'tugrików 99,75
WO mar't!k 179,55
I DO marek 99,75
100 koron, :5"5.86
100 rupii -'83, 79
nOO escudo l'3;ll8
lei .,'fJO

1 dolar 3.,.99
1 funt 11 .. 46
100 funtów 104,72
1'00 franków 92,4G
"
1'00 kopon 77,13
l dil1idr 7,60
100 funJtów 44,33
IDO forintów 33;99

1 ł 11,17
,.
:/
100 donqów 135,;o.e
1000 li r,ów, ł
.;..

l f'unt '9,11-
100 rn'blt 443.33
f'Uil. 1"93
ą do obwies7CTi'lPOM
NdrodO'Wego ,Bank II Polsk.i.erlO z dnia.
l !Sierpnia H,oo r. (,poz. Hl$;).

ż
l,
!redni kurs
zl
.;&
.110,20 80,,-
-4,49
15,42 1'5,38
'8,l12 , B,-
34n ,88
1t4,21J. 811,-
2@0,50 200,-
S5, 70 55,56
51,91
125,3.2 125,-
:llJ ,20 81,-
·4,66 11,67
13 ,:re lll,33
'6.69 tl,67
1Ii(),78 1 U),50
$3,-«> 511,33
' 9,32 9,30
1, 34 1,33.

3.71 3,70
'3'33,"80
'7!'l.- ,
-1'00?5 100,-
ł IllO,-
100,2'5 1'00,-
56,1-4 -56,-
:34;21 ·84, -
1'3,'9'5 1'3;'91'3
';'66,:84 ,66,67
,. ;oit 4,-
11,52 11,49
105,24 10&;93
92,90 '92,65
77.5.1
7764 1,162
.... $11
·;1
4-4,4'4
ł ł
11,23 iU..oo
tlll6,lII) !l 316,-
'.(;,-42' ·'6.40'
'!l,23 !l,20
114'5j'S'5 ł
..
(
Monitor Polski Nr 38 384 Poz. 193
I
I
Dewizy
kupno I ż
__ Z_l__ .. ł
26,75 26,85
92,75 93,25
48,25 48,45
345,65 347',35
745,60 7
/
.9,40
488,55 490,95
27,93 28,07
79,80 80,20
663,75 667,05
319,20 320,80
55,68' 55,92
19,·15 . 19,25
22,30 22,40
600,10 603,10
:::.:
334,65 336,35
83,30 83,70
23,94 24,06
554,50 557,30
463,85 466,15
66,85 67,15
38,35 38,S)
55,06 55,34
I
ś kurs
ł .
26,80
93,-
48,35
346,50
747,50
489,75
28,-
80,-
665,40
320;-
55;80
19,20
22,35
601,60
335,50
83,50
24,-
555,90
465,-':
67,-
38,45
55,,2U
Kursy specjalne .
. .
Kraj
Argentyna
Au st ralid
Austfla
. Belgia
..cejlon
Dania
Finiandia
Franc ja
Ghana
Grecja
Hiszpania
Hol a ndia
lndia
Isl andia
Izrael

Kanada
Liban
Niemiecka Republika
.Federalna
Norweqia
Pakistan
Po'rtugalia
Stany Zjedno'czone
Ameryki
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Turcj a
Wielka Brytania
· W/ochy
Zjednoczona Republika
Arabska (Egipt)
Waluta.
100 peso
·1 UUlctr australijski
r 100
100 Irdnkow
luu rupll
100 kor on
10U flo ..... ych murek
100 franków
l cedi
IDU drdchm
100 peset '
1001Iorenów
100 r·uJ.lii
100 kornn
1 funt
lU ł dinarów
I 'dolar
. 100 funt ów
100 marek
100 kor\m
100 rupiJ
100 escudo
1 dolar
100 funtów:
10Q frankow
100 koron
100 funtów
1 funt
1000 liró\\,
1 funt
specjalne stosuje ę w transakcjach :I ę ą ł
ą . .7e
kupno spr ż I ś kur'
z/ z/ ł .
25.60 27,20 26.40
92,25 93,25 92, 75
48,05 48,45 48,25
145,- 165, - . 15,'>, -::-
343,95 347,35 345,65
741,80 74!-J,40 745,60
41>6,15 490,95 488.55
74,70 75,50 75,10
39,65 40,05 39,85
660,45 667,05 663,75
7,15 7,25 7,1.0
19,10 19,20
22,20 22,40 22,30
737,- 783,- 760,-
597,10 603,10 600,10
332,95 336,35 334,65
82,90 83,70 83,30
23,94 24,06 24,-
504,50 53\50 520,-
551 ,70 . 557,30 554,50
461,55 466, 15
190,35 192',25 191 ,30
66,85 67,15
38,25 38,65 38,.45
1) kosztów ż i pobytu,
2) kosztów utrzymania przed stawicielstw,
9) przewc)Zu osób, tr<lnsportu oraz innych ł r; ,tym ł
. zanych,
3) rertt, emerytur. i innych ń
4) ' alimentów, zapomóg i spad1<.ów,
5) praw autorskich,
6) zarobków i honorariów za ł zawodowe,
7) ł do oraanizacji ę
8) ł telekomunikacyjnych i p.ocztowych,
Kraj
"
Albania
ł
ń Republika Ludowa
ł
ń Republika Ludowo-Demokratyczna
Mongolska Republika Ludowa
Niemiecka Republika, Demokratyczna
Socjalistyczna Republika Rumunii
ę Republika Ludowa
Wietnamska Republika Demokratyczna
Z.S.R.R.
10) ł portowych, maklerskich , I shipchandlefskich.
11) ń i reasekuracji,
12) ł l ratownictwa morskiego,
. 13) danin publicznych (podatków, opiat itp.),
H) dochodów i realizacji mienia, .
Kursy podstawowe z ł ą
-
DewLzy i pie ą ____
. ._-
Waluta
kupno
I
ż
I
ś kurs
ł ł
ł
·100 leków 182,30 183,20 182,75
100 lewów 1,956,63 1,966,45 1.961,54
100 juanów !.l 83,08 1.189,02 1.186,05
100 koron 158,15 158,95 158,55
100 wonów 1.059,84 1, 065, 16 1.062,50
100 tugrików 365,1 1 366,95 3A6,03
100 marek 476, 93 479,33 478,13
100 lei 183,87 184,81 184,34
100 forintów 116,40 117,- 116,70
100 dongów 794,88 798,88 . 796,88
100 rubli 1.526,17 1.533,83 1.530,-
I
I
Kursy podstawowe ·z ł stosuje ę do . ł ś n!ehandlowych w obrotach ł z ń wymienionymi w· tej
ę ś tabeli.
Redakcja: ą Rady · Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/ 3.
Administracja: Administracja Wydawnictw ę Rady Ministrów, 'Warszawa 3G, ul. ń 69171 (skrzynka ź nr 14).
T/oczono. 7 polecenia Prezesa Rady Ministrów w ł Graficznych .. Tamka". ł 'nr l. Warszawa, uL Tamka 3.
Zam, 1261.-
Cena 0,80 ł

-'
.-'