You are on page 1of 2

l

, ' "
,"
'. .
Nrcmitor .Polski Nr 13 143 POZ, 99 i 100'
99
Ą MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dpia J8 lutego 1971 r.
w sprawie , warunków technicznych, którym -powinny ć dopuszczone do obrotu ś
metalowe kuchnie, ę
. ,Na, podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 3.0 (Ilaja 1962 r.
, o" gcls2oda[{:e paliw,owo-energetycznej (Dz. U. Nr ] ,2, 'poz. IS,o)
ą ę -( co ę ę
. . / . .
", § L ' ą do1yczy ś metalowych kuch- ,
Iii ' wQglowych' ą do komina, którego ś ć /
wytJ.os-i co najmniej 2,5 m, ą ł ć
, gpt()wa nia' bu b do gotowanIa i ą
wody do centr'alnego ogrzewAnia, przystosowanych "do spa-
lania o ś ł nie mniejszej ż
,' f5'pO kcal/kg (14,60.0 M.I/kg) , ą ą ż ą
ą ś ą przy ą mi?OwYlh J mil.imetra ł
wady ;oraz ą wydaJnosc ą przy ą kOllll<10-
wym O;S milimetra slu;Ja wody i ą co, najmniej
" ś okres s pa:ania ż ż
" ipaliwa jrzy ż ś cieplnej . .
§ 2 . . 1. Dó'puszcwned-o obrcitu ę ś metalowe
ku-chnie . ę (§ 1) powinny ,ze ę nil
ę ż paliw i energli ć "W a-
runkom ' technicznym ś ń ę
glowYch". ,-'
2. Warunki te'ehniczne, o mo\va w ust. 1, wy-
dane ę ą w formieodn;bnej broszury\ ń In-
ą Gospodarki Paliwo,wo-Energetycznej. •
§ 3: ś metalOWi kuchn.ie ę (§ 1) uznaje
ę za wyprodukowane warunkami technicznymj
ś w § 2, ż _w ' wyniku ń techniczl1.ych
' przeprowadzonych w sposób' j w zakresie' podanych w ,,"Va- " ,
ł technicznych ś me[aloiv'ychkuchni ę
glo\vych" ą ą ę ą
o mowa W ą Ministra Górnictwa i Enev. '
gelyki z. dni a ' 1 marca 1966 r. ' w sprawie dopuszczania do
ruchu lub do obrotu niek.tórych ą ń energetycznyell
oraz ą ich oznaczania (Monitor Polski z 1966' r. ,.
, Nr 9, poz. 65 li z '1968 r. Nr 46, poz: 323). .
. § 4. ą ' wchodzi w· ż z an;em 1 lipca 1971 r.
Minister Górnictwa i J. ę ą
, Wicepre,zes Rady' Ministrów'
- ,.

100
Ą P'REZESA CEN'f,RALNEGO. Ę J,AKOSCI I MIAR
- l ; - _ .
; ,
z dnia H lutego ,1971 r.
ą ą w sprawie ustalenia siedzib i ł ś ś miejscowej ę
.--_ ' i obwodowych ż ę ś i ,
,I '
, . - ; _. . '
" Na podstawie art. 4 ust. 4 ljs;lawyz dnia . 1 fczer,wca
r. o -utworzeniu Centralnego ż ę ś i Miar
(Dz . .. U. Nr, 23, poz. 147,) oraz § 5 ź ą Prezesa
Rady Ministrów 'l dnia S stycznia , 1961 J . w sprawie ż
_ ę .. ę ś
, 1 <-mrar or.az okreslenl.a Ich ł l siedzIb
(Dz, U. Nr 2, . poz. 5) za ą Prezesa Rady Ministrów za-
ą ę co ę
ł Nr
I
Nr Nazwa j 2-dnoslki
\ ę
obwo·du a jnej i jej siedziba
.
. -
"f
ę ą ś
i Miar Ł
1
Obwod owy ą ś
. , i Miar w Ł
.-
-;-
2
,
Obwodowy ą ś
.
,
i Miar w Piotrkowie
Trybunalskim
-
3
Olnyodowy ą ś
i Miar ł
,
4 Obwodowy ą ś
-
,
i Miar w ń Woli .
, - ,
5 Obwodowy ą
, , . ' i ' .-' " i Mial w Ł ę

§ .1. ,W wykaz}e ' ą ą do ą
Prezesa ', Centralnego ę ś i Miar z dnia S s-tycz-
nia 1967 r. , w sprawie ustalenia siedzib ' j ł ś ś miej-
s,cowej ę i ' obwodowych ę ś i, ·miar
(Monitor Polski z 1967 r. Nr 3, poz. 16 oraz z 19fO r.Nr 24,
poz. 197) wprowadza ę ę ą zmiany:
l) w rub-ryee· 1 pozycja 7 otrzymuje brzmienie:
Zakres ł ś ś miejscowej ę
i obwodowych ę ś i mia r
m. Ł ż woj. ł
m. Ł ż oraz miasta : Zgierz i pO,wiaty: ł
i ń województwa ł
(IliastiJ: Pio trków Trybunalski i Tomas zów Mazowiecki
oraz piotrkowski, ł ę ń ra-
ń i rawski woj e,Wó'dztwa ł
powiaty: ł kutnowski i skierniewicki wojewódz-
twa ł
m. ń Wola oraz p,owiaty: ł sieradzki, ń
ski i wierusz'owski województwa ł ą
powiaty: ł ę i ę województwa ł
,,'
/
'"

f "
, .
,. :
. .
Monitor Polski Nr 13 144 Poz. 10,0 i 10\
2) dopisuje ę w rubryce 1 ą ę 8 w brzmieniu:
Nr
ę
H8
.
.'
-<
\

••
Nr
o'bwodu
1
2
3
. . - ,
".
5
..
6
1
Nazwa j0dnoslki
administracyjnej i jej sieuziba
. ę ą ś
i Millr w Bydgoszczy
Obw.odowy ą ś
i Miar w Bydgoszczy -
Obwodowy ą ś
w Toruniu
Obwodowy ą ś
i Miar we ł ł
Obwodowy ą ś
i Miar w Chojnkach
Obwodowy ą ś
i: Miar w ł
Obwodowy ą ś
i Miar w ą
, Obwodowy ą ś
i ty1iar w ' Brodnicy.
.'
Zakres ł ś ś miejscowej ę
i obwodowych ę ś i miar
województwo bydgoskie
m. Bydgoszcz oraz powia.ly: bydgoski, ń i wy-
rzyski woj ewództwa bydgoskiego -
m. ń OEaz powiaty: ń ą i a!eksan-
drowski województwa bydgosltiego .
m. ł oraz powiaty: ł ł Iipoowski i ra-
dziejowski województwa bydgoskiego
powiaty: chojnicki, tucholski i ę ń

województwa
bydgoskiego "
m. ł Oraz powiaty: ł ń
i ż ń województwa bydgoskiego
m, ą ą ś i ł
ń województwa bydgoskiego
)
powiaty:brodnicki, ń i golubsko-dobrzyilski wp-
jewódzlwa bydgoskiego"
§ 2. ą wcho.dzi w ż 4 clniem 1 -marca 1971 r.
Prezes Ce-ntralneg,o ę ś i Miar:
)'
Z. Ostrowski

\.
101
,-
INSTRUKCJA ML"iISTRA FINANSÓW
"
z dnia 13 lutego 1971 r.
,.'
ą ę w aprawie dyatr.ybllcji ł skarbowej, blankietów wekslowych t znaków ł ą
Na podstawie art. 29 ust. 2 dekretu z dnia 26 ź
nika 1950 r. o ą podatkowych (Oz, U. Nr" 49,
poz. 452 ż ą ę co ę
§ I. W § 2 instrukcji Ministra ą z dnia 22 czerw-
ca . 1951 r. w sprawie dystrybucji ą opIaty skartlowej,
blankietów wekslowych i znaków ł ą (Monitor
P<llski z 1951 r. Nr A-75, poz. 1037, z 19.53 r. Nr A-5, poz. 70,
. II 1954 r. Nr 32', poz. 475 i z 1960 r. Nr 76, po;z. 355) ust. 1
otrzymuje brzmienie:.
.,1. . Projekt planu rozmieszcze!nia punktów detalicznej '
ę ż znaków ś na terenie powia-
tu (miasta ą powiat) opracowuje ł
finansowy prezydium powiatowej (miejskiej w mie-
ś ą powiat) rady narodowej, a w mie-
ś ł ą z województwa ten ł Hnan-
sowy, który jest ł ś w zakresiewymiani i po-
Qoru ł aarhowej na terenie lego miasta. 0pIa-
.. ,
cowarie projekty, po uzgodnieniu z ł ś
ł Narodowego Banku Polskiego, ł fi-
nansowy ł do zatwierdzenia ł fi_o
nansowemu prezydium wojewódzkiej rady narodo-
wej (rady ą miasta ł ą z woje- ·
w6dztwa). Zatwierdzone plany ą ę
do ż znaków ś przez
nione w planie punkty detalicznej ź z.na-
ków ś
§ 2. Do czasu ustalenia nowego planu rozmieszczenia
punktów detalicznej ż znakow ś
chowu ą ą moc plany ustalone w trybie dotychczaso- /'
wym.
§ 3. Instrukcja wchodzi w ż z dniem ł ,
• Minister Finansów: J. Trendota ·