You are on page 1of 3

Monitor Polski Nr 53 605 Poz.

299
299
Ą MINISTRA GORNICTW A I ENERGETYKI
z dnia 15 listopada 1973 r.
w sprawie eksploatacji stacji elektroenergetycznych.
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja
1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U.
z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i 117)
ą ę co ę
§ l. 1. ą ś ł zasady eks-
ploatacji stacji elektroenergetycznych w jednostkach go-
spodarki ł z ą tych ą ń stacji,
których ł zilsady eksploatacji ś ą prze-
pisy ę
2. ł zasildy eksploatacji stacji elektroener-
getycznych ą ł ogólnych zasad eksploa-
tacji, ustalonych ą Ministra Górnictwa i Ener-
getyki z dnia I wrzesnJa 1967 r. w sprc:wie ogólnych za-
sad eksploatacji ą ń energetycznych (Monitor Polski
Nr 51, poz. 254).
3. ą n ie dotyczy stacji elektroenergetycz-
nych:
1) w mi ejscach zilkwalifikowanych na pOdstawie ę
n ych przepisów do odpowiedniej k c tegorii ż
wybuchem,
2) polowych wojskowych,
3) ł ż ą do zasilania trakcji kolejo·Nej.
§ 2. 1. ą ą ą w rozu-
mieniu ą jest ł ą ń ł ż ą do prze-
twarzania lub rozdzielania albo przetwHzania i rozdzie-
lania energii elektrycznej, zna ą ę we wspólnym
pomieszcze niu lub ogrodze niu albo umieszczonych na
wspólnych konstrukcjach wsporczych, wraz z ą
mi pomocniczymi.
2. ą w rozumieniu ą jest stacja
elektroenergetyczna lub ę ę ś ć ' stacji, stano-
ą ł ą ń ł ż ą do rc'zdzielania energii
elektrycznej, przystosowanych do tego samego ę
znamionowego.
§ 3. 1. Rozdzielnie 'dzieli ę na ę ą kategorie:
1) kategoria I - rozdzielnie o ę znamionowym
220 kV i ż oraz rozdzielnie
ą ś w ł
z transformatorami o mocy znamio-
nowej 100 MVA i ę lub ą
nicami o mocy znamionowej ę
od 12,5 MVA,
2) kategoria II - rozdzielnie o znamionowym
ż od 220 kV nie zaliczone do
kategor.ii I ł III,
3) kategoria III - rozdzielnie o znamionowym
30 kV i ż ;: ą czynnych
pól nie ę ą ż lO, ą bez-
ś w ł z transformalo-
rami o mocy 1,6 MV A i mniejszej,
oraz rozdzielnie o ę znumio-
nowym 1 kV i ż .
2. ą pomilCnicze w stacjach, ą w
ł kilku rozdzidni o ż kategoriach, ż
ć do rozdzielni ż kategorii, z tym ż za naj-
ż ą ż ę ę I.
§ 4. 1. ę do eksploatacji stacji nowych, prze-
budowanych lub po remoncie ż ą ć po stwierdze·
niu, ż ł ł wymagania ś we ł ś
wych normach, warunkach technicznych budowy ą ń
elektroenergetycznych, dokumentacji fabrycznej oraz w
ł zasadach eksploatacji poszczególnych ą
ń stacji.
2. Rozdzie lnie kategorii I i II przy przyjmowan iu do
eksploatacji powinny ć poddane ru chowi próbnemu
ą có najmniej _ 72 godziny. Wurunki ruchu prób-
nego powinny ć uzgodnIOne ę ż
i ą
§ . 5. 1. W stacj ach ze ą ł ą oraz w innych
stacj ach w wypadkach uzasadnionych ę ruch o-
wymi lub terenowymi powini e n ć ę wymdq ally
ę ochronny oraz za pas ę ś i ma ler ia lów umoil i WJa-
ą ś usuwanie ń ś w
instrukcji o eksploatacji stacji.
2. Pomi eszczenia ze ł ą ł ą powinny ć w
okr esie zimowym ogrzewane do tempera tury co najmniej
+ 16° C,
§ 6. ę stacji ż ć w taki spo-
sób, aby ć w ś
1) ł ń ł i otoczenia oraz bezpie-
ń ż
2) ą ś ć zasilania,
3) ekonomiczne rozdzielanie energii elektrycznej,
4) ł ś poziomy ę ć
5) ł ś moce zwarcia.
6) ą ż ś ć stacji.
§ 7. 1. Analizy pracy rozdzielni kategorii I i II oraz
kategorii III ą w ł z transformal:orarI.j
o mocy znamionowej 400 kVA i ę ż przeprc'-
ć nie rzadziej ż raz na ć lat, a wyniki ę
ć przy opracowywaniu programów pracy stacji.
2. Programy pracy rozdzielni kategorii l oraz roZ-
dzielni kategorii II o ę znamionowym 60 kV
i ż powinny ć opracowywane nie rzadziej ż
dwa razy w roku i powinny ć ż ą aktualizowane.
3. Programy pracy, o których mowa w ust. 2, powin-
ny ć opracowywane na podstawie wyników pomidfó w
ą ż ń w krajowym ł elektroenergp.lycznym, w
zakresie ustalonym przez ę ż ą do dys-
ponowania ą ą ń energE'lyrznych ł ą
do wspólnej sieci, oraz powinny ć co na jmniej
wymagania ś w § 6.
§ 8. Wskaza'nia aparatury k ontrolno-pomi aro wfj na-
ż ć
1) w stacj ach ze ą ł ą - nie f7.MlzJej ż trzy
razy na ę w godZinach na jw:<;I( szego i
s zego ą ż stacji,
Monitor Polski Nr 53 ;...- 606 - Poz. 299
2) w stacjach bez ł ł - nie rzadziej ż raz
w roku w godzinach ę ą ż stacji.
§ 9. ą rezerwowe stacji, ż ą w cza-
sie pracy ę ą powinny ć ł ą
spod ę chyba ż ś ć pozostawienia ich
pod ę wynika z warunków eksploatacji, ś
nych w dokumentacji fabrycznej lub instrukcj i o eksploa-
tacji stacji.
§ 10. 1. ą stacji powinny ć przy
sprawnych ł pomiarowych, sygnalizacji, automa-
tyki i ń W razie ł ą ą ń stacji
do rezerwy ruchowej, ł pomiarowe, sygnalizacji,
autorna tyk i i ń ą z tymi ą
powinny ć w stanie czynnym.
2. W warunkach awaryjnych lub w czasie wykony-
wania prac konserwacyjnych ą stacj i ą pra-
ć za ą osoby ą kierownictwo nad
ą stacji, przy ł ą ł pomiaro-
wych, sygnalizacji, automatyki i ń podstawo-
wych, z tym ż ł ń podstawowych ż
ć ł ą w razie istnienia sprawnych ń
rezerwowych, lokalnych lub zdalnych.
§ 11. 1. Nastawienia ł ń samo-
czynnego ł ą i regulacji ł ustalonych charak-
terystyk powinny ć dostosowane do ę ą
ł ą roboczych i zwarciowych oraz po-
ziomów ę ć i ę ś w warunkach normalnych
i w razie ł ń w pracy ą ń stacji i ą ń do
niej ł ą z ę dopuszczalnych
ą ż ń ą tych ą ń
2. Przynajmniej raz w roku ż ć zgod-
ś ć ą ń ł o których mowa w
ust. 1. z ich charakterystykami oraz potrzebami wynika-
ą z aktualnych warunków pracy ą ń
3. Wszelkie zmiany ń ł ń
samoczynnego ł ą i regulacji oraz wszystkie wy-
padki ł sygnalizacji i ń w stacji,
ś ą o ł w pracy ą ń stacji lub
ą ń do nIej ł ą powinny ć odnotowa-
ne przez ł ę w dokumentacji eksploatacyjnej, z po-
daniem zakresu d .\konanych zmian ń oraz cha-
rakterystycznych danych ł
§ 12. 1. ą ą ż roboczego w obwodzie
o ę znalTIlonowym ż od 1 kV ż ł ą
ć i ł ą ć za ą ł ą oraz - w zakre-
sie ś w dokumentacji fabrycznej - za ą
ł ą
2. W razie braku ł ą lub ł ą w
obwodzie, ż za ą ł ą ą ż ć i wy-
ł ą ć ą
1) ą ż ł napiE;ciowych,
2) ł szyn zbiorczych i innych ą ń stacji
trwale ł ą do szyn,
3) transformatorów w zakresie ś w ł
wych zasadach eksploatacji transformatorów,
4) ł elektroenergetycznych linii napowietrz-
nych i kablowych w zakresie ś w doku-
mentacji fabrycznej ł ą lub ustalonym na
podstawie wyników pomiarów ł któ-
re - w odniesieniu do ł ą produkcji kra-
jowej - powinny ć uzgodnione z ą
§ 13. 1. Stan techniczny ą ń stacji, ich ś ć
do dalszej niezawodnej pracy oraz warunki eksploatacji
stacji powinny ć kontrolowane i oceniane na podstawie
wyników przeprowadzanych okresowo ę i ą
dów poszczególnych ą ń stacji. Wyniki ę
i ą ż ć w dokumentacji eks-
ploatacy jnej.
2. Przy przeprowadzaniu ę stacji nie wymaga
ę ł ą ę
3. ą ą ń stacji przeprowadza ę po wy-
ł ą ę Nie dotyczy to prac, na których wyko-
nywanie bez ł ą ę ą przepisy bez-
ń i higieny pracy.
§ 14. 1. ę ż ć nie rzadziej
ż
1) w stacjach z rozdzielniami kategorii I i ł
stacjach ze ł ą ł ą ę skrócone - raz
na ę a ę ł - raz na trzy ą
2) w stacjach bez ł ł z rozdzielniami kate-
gorii II: ę skrócone - raz na ą a ę
dziny ł - d wa razy w roku,
3) w stacjach nie wymienionych w pkt 1 i 2: ę
skrócone - w terminach ustalonych w instrukcji
o eksploatacji stacji, a ę ł - raz w roku.
2. ż od ę ś w ust. 1, ę
dziny skrócone ą ń stacji ż ć w
wypadku, gdy ą te ą trwale ł ą
. przez zabezpieczenia.
§ 15. 1. Podczas przeprowadzania ę skróco-
nych ż ć
l) ś ć ł stacji z ustalonym programem pracy,
2) ł ż ź ł ł automatyki
i ń
3) stan napisów i ń informacyjno-ostrzegawczych,
4) ś ć ą ą pomIarowych rejestru-
ą ł oraz ś ć ą ł
sygnalizacji, automatyki i ń
5) ł ą kontrolno-pomiarowych,
6) stan ę aparatury, ę ł ą izo-
latorów i ł kablowych,
7) ł ł awaryjnego zasilania ą ń te-
letechnicznych,
8) poziom gasiwa lub czynnika ą w ą
niach,
9) stan ą ń ę ż powietrza, ą ń wenty-
lacyjnych i ogrzewaczy, prostowników oraz baterii
akumulatorów i jej ż
10) stan ę ochronnego i przeci ż
11) ł instalacji ś elektrycznego stacji,
12) stan ń oraz ę ć przy ś do po-
ń ruchu elektrycznego i na teren stacji.
2. ę ł powinny ć ś
wymienione w ust. 1, a ponudto sprawdzenie:
l) ń ą pomiurawych ą
ł ł ń odqromników, ł ą ą
ników zaczepów i ł automatyki,
Monitor Polski Nr 53
= 607
2) stanu fundamentów, ł kablowych, konstrukcji
wsporczych i ich ż instalacji wodno-kana-
lizacy jnej, ochrony odgromowej i ż
wej, kabli, przewodów i ich ę
3) ł ł ą teletechnicznych, lokalizatorów uszko-
ń linii elektroenergetycznych oraz innych ą ń
stacji ś w instrukcji o eksploatacji,
4) stanu dokumentacji eksploatacyjnej ą ę w
stacji.
§ 16. ą ą ń rozdzielni kategorii I ż
ć nie rzadziej ż raz na trzy lata, ą
ą ń rozdzielni kategorii II i III - nie rzadziej ż
raz na ę ć lat.
§ 17. 1. ą powinny ć ł
ę w zakresie ś w § 15 oraz:
1) sprawdzenie ą ł ś przewodów ą
2) pomiary ę ż dotykowego i krokowego
w rozdzielniach o ę znamionowym ż od
110 kV z ł ą rozdzielni o ę znamio-
nowym 1 kV i ż
3) pomiary ś zerowania w rozdzielniach, w
których zastosowano zerowanie jako ś dodatko-
wej ochrony ż
4) pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli,
5) pomiary charakterystycznych ś i sprawdzenie
ł ł pomiarowych, sygnalizacji, automa-
tyki i ń w zakresie ą stwier-
ć ś ć pracy tych ł
6) badania poszczególnych ą ń w zakresie ustalo-
nym w dokumentacji fabrycznej tych ą ń lub w
instrukcji o eksploatacji stacji,
7) sprawdzenie ł i ł ł ą
8) sprawdzenie ś I poprawnego ł ą
ń ę ż powietrza,
9) sprawdzenie stanu ł ą ń ś i· innych) w
ł torach ą
10) ś konserwacyjne i naprawy ą
popra ą ę ą ń stacji.
2. Podczas przeprowadzania ą ą ń
stacji ż nie rzadziej ż raz na ę ć lat:
1) ć pomiary rezystancji uziemI en roboczych
oraz ń ochrony ż i odgro-
mowej,
2) ć pomiary ę ż dotykowego i kro-
kowego w rozdzielniach o ę znamionowym
110 kV i Ż
3) ć ę w ł p0miarowych, /syqna-
lizacji, automatyki ł ą i re9ulacyjnej, z,lbez-
ń oraz telemechaniki, w zakresie objl;lyni bada-
Poz. 299
niami ł ś we ł ś nor-
mach.
3. ż od terminów ś w § 17 ust. 2,
pomiary ę ż dotykowego i krokowpgo w roz-
dzielniach o ę znamionowy mIlO kV i ż
ż ć po ż zmianie warunków powodu-
ą wzrost ą ziemnozwarciowych w stacji.
4. ·Wyniki prób i pomiarów, o których mowa w ust. 1,
2 i 3, ż ć za ą ż ł ą wy-
magania ś we ł ś normach, warunkach
technicznych budowy ą ń elektroenergetycznych lub
dokumentacji fabrycznej.
§ 18. 1. Próby oleju, ą ę w ł ą
j ł ż ć w CU1Sle eksploa-
tacji w terminach ustalonych w dokumentacji fabrycznej
oraz w razie podejrzenia ś wody woleju albo
po wymianie oleju lub ł w ś przekracza-
ą 10% ł ś oleju w ą
2. Próby oleju (ust. 1) p,:Hvinny ć ś
ś wody i ł ł obcych oraz pomiar ę
cia przebicia i ś Wyn iki prób ł
ć wymagania ś w dokumentacji fabrycznej
ą
§ 19. ł ą spod ę ą stacji,
ą ę w miejscach ogólnie ę oraz
uszkodzone ą stacji, ą ę w pomiesz-
czeniach ruchu elektrycznego, ż skutecznie zabezpie-
ć przed przypadkowym ł ą ę oraz ozna-
ć odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.
§ 20. 1. Uszkodzone elementy stacji, których stan
stwarza ż dla ń ł i otocze-
nia lub ń ż albo dla ą ł ś ru-
chu stacji, powinny ć w czasie jak naj krótszym napra-
wione albo wymienione.
2. Naprawy i ł ą ń ochrony odgro-
mowej powinny ć ń do dnia 30 kwietnia
(przed okresem burzowym).
§ 21. Stosownie do przepisów art. 21 ustawy z dnia
30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej
(Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1971 r. Nr 12, paz, 115
i 117) - w "Przepisdch eksploatacji technicznej ą ń
elektrycznych w ł ł zatwierdzo-
nych przez Ministra Energetyki dnia 9 lutego 1953 r.,
ą moc:
1) ę ś ć III
2) ę ś ć IV
"Elek tryczne ą ia rozdzielcze
o ę do 30 kV ą
"Nastawnie, zabezpiecze.nia i obwody
wt.órne",
3) ę ś ć XIV - "Elek tryczne ą miernicze",
3) ę ś ć xvn - ą akumulatorowe".
§ 22. ą wchodzi w ż z dniem ł
nia.
Mm,ster Górnictwa i Energetyki: w z. E. ą