You are on page 1of 6

. .tv1 onitor Polski ' Nr 38 ~ , 379 - Poz.

174175

. .r...~ -.::
, t"'"

"."
j.

. \

Strona licowa Strona ' odwrotna

175

ZARZĄDZENIE PROKURATORA GENERALNEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

z dnia 10 września 1976 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji terenowych powszechnych Jednostek organl7acyjnych


Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do dwustopniowego podziału administracyjnego Państwa.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 14 kwietnia 1967 r. h) w pkt 3 po wyrazach "Praga Południe" dodaje się
o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. wyrazy "oraz miasta Józefów I Wesoła",
% 1967 r. Nr 13. poz. 55 l Z 1975 r.Nr 16. poz. 9'1) zarządza
c) w pkt 4 po wyrazach "PrClga Pólnoc" dodaje się
śię, co następu j e:
wyrazy "oraz miasto Ząhki i gminę Jahlonna",
§ l. W zarządzeniu Prokuratora Generalnego Polskiej
d) w pkt 6 po wyra'zie .. Wola" dodaje się wyrazy
Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 maja 1975 r. w spra-
wie dostosowania organizacji terenowych powszechnych "oraz gminę Stare Babice",
jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczy- e) w pkt 7 po wyrazie ..Loliborz" dodaje się wyrazy
pospolitej Ludowej do dwustopniowego podzialu admini- "oraz gminę Łomianki",
stracyjnego Państwa (Monitor Polski Nr 18, poz. 113)
wprowadza się następujące zmiany: f) w pkt 9 skreśla się wyrazy "Jablonna" l .. Ło­
mianki",
1) w § I:
a) w ust. 30 wyrazy "w Piotrkowie" zastępuje się wy- g) w pkt 10 skreśla sięwyra7y "Józefów" oraz "i We-
razami .. w Piotrkowie Trybunalskim", soła':. a po wyrazie "Otwuck" przecinek zastępuje

h) . w ust. 42 po wyrazach "w Tarnobrzegu" dodaje się się spójniki em "i",


wyrazy .. z siedzibą w Sandomierzu"; hl w pkt II skreśla się wyraz "Raszyn",
2) w § '2: -. ,
w ust. 1 dotyczącym województwa s t o ł e c z n .e g o i) w pkt 12 skreśla się wyrazy "i Stare 8ahiC'e", a po
wa r"si,a "w's k i e g 'o'' . " . > . )" . .. ; " ,", ., •
·w,yrazle·, ,,Nada-rzyn'· -przecinek zastępuje się spój-
nikiJ>m .,j",
. a) ,w:pkt', 2' po' wyrazie "Ocnota,i' .dobraje ''Sięw~raiiy ...
"oraz gminę Raszyn"! ."
,>

Monitor Polski Nr 38 - 380 - Poz.. 115

w ' ust ·2 dotyczącym województwa b i a I s k o p o d- bl w pkt 3 skreśla się wyrazy "Korzeniewo" oraz
laskiego ' ."i vVandowo", a po wyrazie "Sadłinki" przecinek
' a) w pkt l skreśla się wyrazy "Ulan-MajOf'at", za stępuje się spójnikiem "i",
b) w pkt 3 po wyrazach "Radzyń Podlaski" dodaje się c) w pkt 4 skreśla się wyraz "Szropy",
wyrazy "Uran-Majorat"; d) w pkt 5 skreśla się wyrazy "Komorowo L.uław­
w , ust 3 dotyczącym wojewód~twa b i a ł o s t o c- skie";
k i ego w ust 10 dotyczącym województwa g d a ń s k i e g o
a) w pkt l skreśla się wyrazy "Chraboły" i "Rudka", a) w pk t 2 skreśla się wyraz "Kielno",
b) w pkt 2 skre ś la się wyrazy "Szymki" oraz "i Zaś­ b) p!<t 3 otrzymuje brzmieni e :
cianki", a po wyrazie "Wasilków" przecinek zastę­ ,,3) Pr o kuraturę Rejonową w Kościerzynie, obej-
p uj e si ę spójniki em "i", mu j ącą terytorialnym zakresem dzi a łania:
c) w pkt 4 skreśla się wyraz "Babiki", m i a s t a - Ka rtuzy i Kości e rzyna,
g In i ny - Chmielno, Dziemiany -Lipusz, Kar-
w ' ust. 4 dotyczącym województwa b i e l s k i eg o
sin , Kartuzy, Ko ś ci e rzyna, Nowa Karczma-Li-
a) w pkt 1 skre ś la się wyraz "Buczkowice", a po wy- ni ewo, Sierakowice, Somonino, Stara Kiszewa;
razach "Stare Bielsko" dodaje się wyraz "Szczyrk", St ę źyca i Sulęczyno",
b) w pkt 5 skre ś la się wyr"tlz "Brody", a po wyrazie c) w pkt 4 skre ś la się wyraz "Przejazdowo",
"B:' zeźnica" dodaje się wyrazy "Kalwaria Zebrzy-
d) w pkt 6 skreśla się wyraz "Bobowo",
dowska",
• c) w pkt 6 skreś la się wyrazy "Łękawica" i ,,~lemień,
e) w pkt 7 skreśla się wyrazy "Opalenie", "Rudno",
"Suchy Dąb" oraz "i Turze", a po wyrazie "Subko-
a wyraz "Gilowice" z a stępuje się wyrazami "Gilo-
wy" przecine k za s t ę puje się spójnikiem "i",
wic e -Slemień" ;
f) w pkt 8 skreśla si ę wyrazy "Wierzchucino i L.eli- '
w ust. 5 dotyczącym województwa b y d g o s- strzewo", a po wyrazie "Szemud" przecinek zastę­
k iego puje się spójnikiem "i";
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "Serock" i "i ~Iesin", w ust. 11 dotyczącym województwa g o r z o w-
a po wyrazie ,,sicienko" przecinek zastępuje się skiego
spójnikiem "i",
a) pkt l, 2 ,i 3 otrzymują brzmienie:
b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "Ogorzeliny" i "Rytel",
"l) Prokuraturę Rejonową w Choszcznie, obejmu-
c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
jącą terytorialnym zakresem działania:
,,3) Prokuraturę Rejonową w Inowrocławiu, obej- m i a s t a - Choszczno, Dobiegniew, Drawno,
mującą terytorialnym zakresem działania:
P e łczyce i Recz, .-
m i a s t a - Gniewkowo, Inowrocław, Janiko- g m i n y - Bierzwnik, Choszczno, Dobiegniew,
wo, Kruszwica, Mogilno, Pakość, Strzelno Drawno, Krzęcin, Pełczyce i Recz.
iTrzemeszno,
2) Prokuraturę Rej o nową w Gorzowie Wielkopol-
gminy Dąbrowa, Dąbrowa Biskupia,
skim, obejmującą terytorialnym zakresem dzia-
Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Jeziora
łania:
Wielkie, Kruszwica, Mogilno, Pakość, Rojew'o,
m i a s t .a - Drezdenko, Gorzów Wielkopolski,
Strzełno, Trzemeszno i Złotniki Kujawskie.",
Strzelce Krajeńskie i Witnica,
d) pkt 4 skreśla się, g m i n y - Bogdaniec, Deszczno, Drezdenko,
e) w pkt 5 skreśla się wyraz "Gorzyce", Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Stare KUf owo,
f) dotychczasowe pkt 5 i 6 oznacza się odpowiednio Strzelce Krajeńskie, Witnica i Zwierzyn.
jako pkt 4 i 5; 3) Prokuraturę Rejonową w Międzyrzeczu, obej-
w ust. 7 dotyczącym 'województwa c i e c h a n o w- mującą terytorialnym zakresem działania: .
skiego m i a s t a - Międzychód, M1ędzyrzecz, Skwie-
a) w pkt 1 skreśla się wyraz "Niedzbórz", rzyna, Sulęcin i Trzciel,
g m i n y - Bledzew, Lubniewice, Miedzichowo,
b) w pkt 2 skre ś la się wyrazy "Niechłonin", "Sybe- Międzychód, Międzyrzecz, Przy toczna, Pszczew,
ria" i "TUr"'la Mała, Uzdowo", a po wyrazach "Kucz- Skwierzyna, Sulęcin i Trzciel",
bork-Osada, Lidzbark" dodaje się wyrazy "Lipo-
wiec Kościelny", b) w pkt 4 skreśla się wyrazy "Golenice" oraz "Ró-
żańsko i Staw", a po wyrazie "Myślibórz" przeci-
c) w pkt 3 skreśla się wyrazy "Gralewo, Joniec",
a wyraz "Suchocin" zastępuje Się wyrazem "Socho- nek zastępuje się spójnikiem "i",
cin"; c) w pkt 5 skreśla się wyraz "Kowalów"; po wyrazie
"Górzyca" dodaje się wyraz "Krzeszyce" , a po wy-
w ust. 8 dotyczącym województwa c z ę s t o c h o w-
ski ego . razie "Ośno" - wyraz "Rzepin",
d) pkt 6 skreśla się;
a) w pkt 2 skreśla się wyrazy "Ps ary I Węglowice",
w ust. 12 dotyczącym województwa j e l e n i o~
a po wyrazie ,;Pawonków" dodaje się wyrazy "l
górskiego '
Woźniki",
a) pkt 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie:
b) w pkt 3 skreśla się wyrazy "Irządze", "Koziegłów­
ki", "Mrzygłód", "Pińczyce" i "Przybynów", ,,1) Prokuraturę Rejonową w Bolesławcu, obejmu-
jącą terytorialnym zakresem dzia'lania:
c) w pkt 4 skreśla się wyrazy "Borki Wielkie";
ID i a s t a - Bolesławiec, Lwówek Sląski. No-
w ust. 9 dotyczącym województwa e l b l ą s k i e g o wogrodziec IWęgliniec,
a) w pkt 2 skreśla się wyrazy "Drewnica" i "Marzę­ g m i n y - Bolesławiec, Lwówek Sląski, No-
cino", wogrodziec, Osiecznica iWęgliniec.

'.
_ 1 .
MOl'litor Polski Nr 38 381 Poz. 175
----------------------------------------------------------------------
2) Prokuraturę Rejonową w Jeleniej Górze. obej- f) w pkt 20 skreśla się wyrazy "i Zarnowiec". a po
mującąterytorialnym zakresem działania: wyrazie "Pilica" przecinek zastępuje się spójni-
m i a S t d - Jelenia Góra. Karpacz. Kowary. kiem "i",
Piechowice. Szklarska Poręba. Swieradów- g) dotychczasowe pkt 7-17 oznacza się odpowiednio
Zdrój. Wleń i Wojcieszów. jako pkt 8-18. a pkt 19 i 20 jako pkt 20 i 21;
g m i n y - Janowice Wielkie. Jeżów Sudecki. w ust. 15 dotyczącym województwa k i e I e c-
Mysłakowice. Podgórzyn. Stara Kamienica, k i e g o
Swierzawa i Wleń." a) w pkt 1 skreśla się wyraz "Kolaczkowice"
,,4) Prokuraturę Rejonową w Lubaniu. obejmującą _b) w pkt '2 wyrazy "Naglowice. Oksa" zastępuje sią
terytorialnym zakresem działania: wyrazami .. Nagłowice-Oksa".
m i a s t a - Gryfów Sląski. Leśna. Lubań. · Lu-
c) w pkt 3 skreśla się wyrazy "i Suk ów". a po wyra-
bomierz i Mirsk.
zach "Sitkówka-Nowiny" przecinek zastępuje się
g m in y - Grylów Sląski. Leśna. Luball. Lubo-
spójnikiem .. i".
mierz. Mi rsk. Olszyna. Platerówka I Siekier-
czyn .... d) w pkt 4 skreśla się wyrazy .. Nieklań Wielki. Odro-
wąż". "Ruda Maleniecka. Słupi.a (Konecka) I Smy-
b) w pkt 3 skreśla się wyraz ,,Krzeszów·" ,
ków". a po wyrazie "Radoszyce" dodaje się wyra-
c) pkt 5 skreśla się. zy "i Stąporków",
d) dotychczasowy pkt 6 oznacza się jako pkt 5; el w pkt 5 wyrazy "Palecznica. Racławice" zast~puje
w usi. 13 dotyczącym województwa k a I i s k i e g o się wyrazami "Raclawice -Palecznica".
a) pkt I otrzymuje brzmienie: fl w pkt.6 skreśla się wyraz "Szewna",
,,1) Prokuratu>rę Rejonową w Jarocinie. obejmują­ g) w pkt 7 skreśla się wyrazy "Gacki" oraz "Stępoci­
cą terytorialnym zakr.esemdzialania: ee. Wi.elgus".
mi as ta - Jarocin. Kożmin.Pleszew i Zer- hl -w pkt .8 skreśla _się wy.razy "Skarżysko Kościelne",
ków. i) vi pkt 9 skreśla się wyraz "Brzezie"j
g m i n y - Ch ocz. Czermin. Dobrzyca. Gizalki,
w ust. 16 dotyczącym województwa k o n i ń·
Jaraczewo. Jarocin. Kotlin, KoŹlIlin. Pleszew
skiego
i Zerków.".
al w pkt I skreśla się wyraz "Gosiawice".
b) w pkt 2 skreśla się wyraz "Dobrzec",
bl w pkt 3 skreśla się wyraz "Powidz",
c) pkt 4 skreśla się.
c) w pkt 4 wyraz "TulIsz.ew" zastępuje się wyrazem
d) pkt 5 oznacza się jako pkt 4 l nadaje się mu "Tulisżków";
brzmienie:
w ust. 17 dotyczącym województwa k o s za I i ń­
,,4) Prokuraturę Rejonową w Ostrowie Wielkopol- skiego
skim. obejmującą terytorialnym zakresem dzia- a) w pkt l skreśla się wyrazy "Pomianowo" I "Rogo-
łania:
wo".
m i a s t a - Grabów nad Prosną. Krotoszyn,
bl w pkt 4 skreśla się wyrazy "Dobrzyca. Lejkowo",
Mikstat. Odolanów, Ostrów Wielkopolski,
e) w pkt 5 skreśla się wyrazy "i Wierzchowo (Szcze-
Raszków. Sulmierzyce i Zduny,
cineckie)". a po wyrazie ,;Silnowo" przecinek za-
g mi n y - Grabów nad Prosną. Krotoszyn. Mik-
stępuje się spójnikiem "i"l
stat. Odolanów. Ostrów Wielkopolski. Przygo-
dzice. Raszków. Rozdrażew. Sieroszewice, Soś­ w ust. 18 dotyczącym województwa m i e j s k i e g o
nie i Zduny."; krakowskiego
a) w pkt l skreśla się wyrazy "Nowa Góra. Przegi-
w ust. 14 dotyczącym województwa k a t o w i e-
nia. Rudawa" i "Tenczynek", a wyraz "Jerzmano-
k iego
wice" zastępuje się wyrazami "Jerzmaoowice·Prze-
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "I Ząbkowice", 8. po ginia",
wyrazie "Czeladż" przecinek zastępuje się spójni- b) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
kiem "i". ,,2) Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Kraków-
b) w pkt 5 po wyrazach "Dąbrowa Górnicza" dodaje Nowa Huta. obejmującą terytorialnym zakre-
się wyrazy "i Ząbkowice". sem działania:
e) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: d z i e I n ie ę - Nowa Huta.
,,7) Prokuraturę Rejonową w Jastrzębiu-Zdroju, m i a s t o - ProsztJwice.
g m i n y - Igolomia Wawrzellczyce. Koniusza,
obejmującą terytorialnym zakresem działania:
Nowe Brzesko. Proszowice i Radziemice.
m I a s t o - Jastrzębie-Zdrój.
3) Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Kraków-
g m i n y - PawIowice I Zebrzydowice.",
Podgórze. obejmującą terytorialnym zakresem
d) w pkt 10 po wyrazach "Klucze. Olkusz'; spójnik "i" działania:
zastępuje się przecinkiem, a po wyrazie "Wolbrom"
d z i e I n i e ę - Podgórze,
dodaje się wyrazy "i Zarnowiec", m I ił s t a - Niepołomice. Ska wina i Wielicz-
e) pkt 18 ozna.c za się jako pkt 19 f nadaje się mu ka.
brzmienie: g m i n y - Biskupice. Drwinia. Klaj. Mogila-
,,19) Prokuraturę Rejonową w Wodzislawiu Sląs­ ny. Niepołomice, Skawina. Swiątniki Górne
kim. obejmującą terytorialnym zakresem dzia- i Wieliczka.".
łania: :e) w pkt 5 po wyrazie "miasta _" dodaje się wyraz
;.IJl,ia,s t o - -W.od.zisław SI"ilski! -" Do.b czyce" I
'cg -~ tu y~Godów. G0f:Zł'Ce, Lubom4a ·1· Msza- w ' ust. -'l9 dotyczącym 'wojew0dztwa ,k '~ oś n i' ·eń-'
na.", -skiego
. Monitor Polski Nr 38 '- 382 , ' "'-" Poz, 175

, a) w pkt J skreśla - się wyrazy "Grabownic:a,- Starzeń- ', '; razie "Podegrodz,ie" przeciFle!{ ' zastępuje się spójni-
ska" i "Jaś liska" , ' kiem "J",
h) w pkt 2 skreśla ' się wyrazy "Brzyska" 1 "Osiek Ja- d) ' pkt 4 otrzymuje brzmienie:
sielski", ' ,,4)Prokuralurę Rejonową w Nowym Targu, obej-
e) , w pkt 3 skreśla się wyraz "Bratkówka"; po wyra- mującą terytorialnym zakresem' działania:
zie ,,Korczyna" spójnik "i" zastępuje się przecin. miasta - Jordanów, Nowy Targ, Rabka
kiem, a po wyrazach "Miejsce Piastowe" dodaje się i Szczawnica-Krościenko,
wyrazy "i Wojaszówka"; - gmin y - Czarny' Dunajec; Czorsztyn, Ja,
w ust. 21 dotyczącym województwa l e s z c z Y ń­ błonka, Jordanów, Lubien, Nowy Targ, Ochot-
ski ego nica Dolna, Raba Wyżna i Rabka",
a) pkt l otrzymuje brzmienie: e) w pkt 5 skreśla się wyrazy "i Ratu/ów", a po wy-
"l) Prokur a turę Rejonową w Gostyniu, obejmują­ razach "Łapsze Niżne" przecinek zast ę puje się
cą terytorialnym zakresem działania: spójnikiem Hi";
m i a s t a - Borek Wielkopolski, Gostyń, Ko- w ust. 26 dotycząc ym woje wództwa o I s z t y ń­
bylin, Krobia, Pogorzela i Poniec, , skiego
g m i n y - Borek Wielkopolski, Gostyń, Ko- a) pkt li 2 otrzymują brzmienie:
bylin, Krobia, Krzemieniewo, Pępowo, Piaski, "I) Prokuraturę Rejonową w ' Bart oszycach, obe j-
Pógorzela i Poniec.", mującą terytorialnym zakresem działanIa :
b) pkt 2 skre ś la się , m i a s t a - Bartoszyce, Gór owo lł a w e ck i e;
c) pkt 3-5 oznacza się jako pkt 2-4 1 nadaje się Lidzbark Wdrmiński i S ę pop o I,
im brzmienie: g m i n y - Bartoszyce, Ga liny, Górowo Ha-
,,2) Prokur a turę Rejonową w Kościanie, obejmują­ weckie, Kiwity, Lidzbark W a rmiński i S ę p o poJ.
cą terytorialnym zakresem działania: , 2) , Prokuraturę Rejonową w Biskupcu, obejmującą
m i ci s t a - Kościan, Krzywiń i Smigie1, te rytorialnym zakre sem dzi a ł a nia: '
g m i n y - Kościan, Krzywiń, Przemęt i Smi- ID i a s t a - Biskupiec, Bisztynek, J ezi orany
gieJ. i Mrągowo,
3) Prokuraturę Rejonową w Lesznie, obejmującą gmin y - Biskupiec, Bisztynek, Jezi orany,
terytorialnym zakresem działania Kolno, Mrągowo, Piecki i Sorkwity,",
m i a s t a - Leszno, Osieczna, Rydzyna, Szlich- b) w pkt 3 skreśla się wyraz "Rudzienice",
tyngowa i Wschowa, c) pkt 5 i 6 skreśla się,
g m i n y - Lipno, Niechlów, Osieczna, Ry-
d) pkt 7 oznacza się jakO pkt 5,
dzyna, Szlichtyngowa, Swięciechowa, Włosza­
kowice i Wschowa. e) pkt 8 oznacza się jako pkt 6 i nadaje ' się mu
brzmienie:
4) ._ Prokuraturę Rejonową w Rawiczu, obejmując"
terytorialnym zakresem działania: ,,6) Prokuraturę Rejonową w Olsztynie, obejmują­
m i,a s t a - Bojanowo, Góra, Jutrosin, Miej- cą terytorialnym zakresem działania:

ska Górka i Rawicz, miasta - Barczewo, Dobre Miasto, Olsztyn


g m i n y - Bojanowo, Góra, Jemielno, Jutro~ i Olszty'n ek,
sin, Miejska Górka, Rawicz iWąsosż.", g m i n y - Barczewo, Dobre Miasto, Dywity,
Gietrzwałd, Jonkowo, Lub()mino,Olsztynek,
w ust. 22 , dotyczącym województwa l u b e l-
,skiego ' Purda, Stawiguda i Swiątki.' , '
a) w pkt l skreśla się wyrazy "Kraśnik Fabryczny" f) w pkt 9 skreśla się wyrazy "i Pietrzwałd", a po
i "Wrzelowiec", wyrazie "Morąg" przecinek zast ę puje się spójni-
kiem "i",
b) w pkt 2 po wyrazie "m i a s t a _" dodaje się wy-
raz "Kock", g) dotychczasowe pkt 9 i 10 oznacza się odpowied-
nio jako pkt 7 i 8;
e) w pkt 3 wyraz "Łączna" zastępuje się wyrazem
w ust. 27 dotyczącym województwa o p o l s k i e g o
"Łęczna";
w ,list. 23 dotyczącym województwa ł o m ż y ń­ a) pkt l otrzymuje brzmienie:
skiego "l) Prokuraturę Rejonową w Brzegu, obejmującą
• terytorialnym zakresem działania:
a) w pkt l skreśla się wyrazy "Przy tuły, Rogien!-
ce Wielkie" i "Szczepankowo", m i a s t a - Brzeg i Lewin Brzeski.
g m i n y - Brzeg, Lewin Brzeski, Lubsza, 01-
b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "Bełda, Białaszewo" szanka i Swierczów ,",
i "Lachowo",
b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "Kowalowice, Kujako-
c) w pkt 4 skreśla się wyraz "Gać"; yvice Górne" i Skałągi",
w ust. 24 dotyczącym województwa m i e j s k te g o
ł ó d z k i,e g o
c) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
w pkt 6 skreśla się wyraz "Ksawerów"/ ,,3) Prokuraturę Rejonową w Kędzierzynie-Koźlu,
obejmującą terytorialnym zakresem działania:
w ust. 25 dotyczącym województwa n o w o s ą­ m i a s t a - Baborów, Głubczyce, Kędzierzyn­
dec ,kiego Koźle i Kietrz,
aj vi pkt l skreśl.a się wyrazy "Gładyszów", "Mosz- gminy - Baborów, Bierawa, - Branicę, Ci-
czenica, Ropa" i "Stróże", , sek, Głubczyce, Kietrz, Pawlowiczki, , Polska ,
b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "Łososina Górna", Cerekiew,
~. . Reńska
. . Wieś
.. i _Walce. -, :7'
'" .~ .

e) w pkt 3 Po wyrazie .,Korzenna", dodaje się wyraz 4) , Prokuraturę Rejonową w , Ny~ię) , o,ęejmującą
"Krynica"; skteślasię wyrazy ...i Ty1icz", a po wy- , terytorialnym zakresem działania: :
Monltor, Polski Nr 38 Poz. t 75

t a s.t ił -GrOdków, Nysa, Otmuch6w ł Pacz-


ID ski, ' Kańczuga, . PTzeworsk, Sieniawa, ' Tryńtza
ków, i Zarzecze.",
g m i n y - Gr.odk'6w, Kami'ennik, Łamhinowke, w usl,34 dotyczącym województwa r 'a d o m-
Nysa, 0tmuchów, Paczków, Pakosła wice i Sko- skiego
. roszyce.", w pkt 3 wyrazy "Prokuraturę RejonDwą w Lipsku"
d) w pkt 5 skreśla się wyrazy "Chróścina" l "Gra- zastępuje się wyrazami "PILrkuraturę Rejonową w
cze", Zwoleniu";
e) pkt 6 I 7 .otrzymują
brzmienie: w ust. 35 dotyczącym województwa r z e s z Q w-
,,6) Pr.okuraturę Rej.on.ową
w Prudniku, .obejmują­ skiego
jącą teryt.orialnym zakresem działania: a) w pkt l skreśla się wyraz "Kamień",
miasta Biała, Glogówek, GI·uchcłazy b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "Brzóza Królewska,
I Prudnik, Giedlarowa" .oraz "i Wola Zarcz.ycka", a pD wyra-
g m i n y - Biała, Głcgówek, GłuchDłazy, Kcr- zach "Kurylówka, Leżajsk" przecinek zast ępuje się
fantów, Lubrza, Prudnik I Strzeleczki. spójnikiem ,r,
7) PrDkuraturę RejDnową w Strzelcach Op.oI-
c) w pkt 3 skreślj się wyrazy "Alhigowa", "Kosina"
skich, .obejmującą teryt.orialnym zakresem i "Rakszawa", a po wyrazie "MaI kowa" przeci-
działania:
nek zastępuje się spójnikiem "i",
m i a s t a - G.ogclin, K.ol.onDwskie, Krapk.o-
wice, Leśnica, Strzelce 0pQlskie, Ujazd, Za- dl w pkt 6 skreśla się wyrazy "MrDwla, Raclawów-
ka", a po wyrazach "Buguchwala, Głogów MałQ­
wadzkie i ZdzieszDwice,
polski" dcdaje się wyraz "Kamień"j
g m i n y - GDgDlin. lzbickQ, Jemielnlca, K.o-
lDnQwskie, KrapkDwice, Leśnica, Strzelce OpQI- w ust. 36 dotyczącym województwa s i e d l e c-
skie. Ujazd, Zawadzkie I ZdzieszQwice."; kiego .
w ust. 28 dQtyczącym wcjewództwa Q s t r c łę c-
w pkt 5 po wyrazach "Sadcwne, Sokołów Podlas-
kie gQ ki" dodaje się wyraz "Sterdyń"j
a) w pkt I skreśla się wyraz "Czarnia", w ust. 39 dotyczącym województwa s ł u p-
sklego
b) w pkt 3 skreśla się wyrazy .. I Za ręby", a PQ wy-
razie "Rzewnie" przecinek zastępuje się spójni- a) w pkt l skreśla się wyrazy "BudDWD", "Czarna
kiem "i"; Dąbrówka" oraz "I ZabnQ", a PQ wyrazie "Trze-
w ust. 29 dQtyczącym wQjewództwa p i I s k i e g o bielino" przecinek zastępuje się spójnikiem "i",
a) w pkt. I skreśla się dwukrQtnie użyty wyraz "Mar- b) w pkt 2 skreśla się wyraz "ChrząstowD",
gQnin", c) w pkt 3 skreśla się wyrazy "Łebieł'!" i "PDhłocie",
8 po wyrazie "Cewice" dQdaje się wyrazy "Czarna
b) w pkt 5 PQ wyrazach "GQlańcz" oraz .. ŁeknQ" d.o-
Dąbrówka",
daje się dwukrQtnie wyraz "MargQnin";
d) w pkt 4 skreśla się wyrazy "Bruskcwo Wielkie",
w ust. 31 dctyczącym wQjewództwa p I Q C k i e g o
"Duninow.o" .oraz "Łubawa, Objazda"j pD wyrazach
a) w pkt I PQ wyrazach "m i a s t a -" .oraz "DQbrze- "PostominD. SławnQ, Słupsk" spójnik "i" zastępllje
lin" dDdaje się ' dwukrQtnie wyraz "GQstynin", a PQ się przecinkiem, a po wyrazie "SmołdzinD" dodaje
wyrazie "Pacyna" - :wyraz "Rataje", się wyrazy ,,1 Ustka"l
b) w pkt 3 skreśla się dwukrQtnie użyty wyraz "GQ- w ust. 40 dotyczącym województwa s u w a l-
stynin" .oraz wyrazy "Bielsk" i "Rataje", skiego
c) w pkt 4 PQ wyrazie "g m i n y -" dQdaje się wy- a) w pkt 2 skreśla się wyrazy "Różyńsk" oraz "i Wiś­
raz "Bielsk"; niowo Ełckie", 8 po wyrazie "Prostki" przecinek
w ' ust. 32 dotyczącym \ wQjewództwa p o z D a li- zastępuje się spójnikiem "i",
skiego b) w pkt 3 skreśla się wyrazy "Grabowo" I . "Wę­
a) w pkt l skreśla się dwukrQtnie użyte wyrazy "Mu- gielsztyn",
rQwana GDślina", e) w pkt 4 skreśla się wyraz "SDk6łki",
b) w pkt 5 PQ wyrazach "Urzędu Miasta PQznania" d) w pkt 5 wyraz "Powiatową" zastępuje się wyra-
dQdaje się wyrazy "i miastQ MurQwana Goślina", zem "Rejonową",
a PQ wyrazie "Czerw.onak" wyrazy "Murowana
e) w pkt 6 skreśla się wyrazy "Bedni ki", "Rutka-
G.oślina";
Tartak" l "Stary Folwark";
w ust. 33 dQtyczącym wQjewództwa p r z e m y s-
w ust. 41 dotyczącym województwa s z c z e c i ń­
kiego
skiego
a) pkt I .otrzymuje brzmienie:
a) w pkt t skreśla się wyrazy "BłDtno, Dębice"
,,1) Prokuraturę RejQnQwą w JarQsławiu, obejmu-
ł "Lubczyna",
jącą teryt.orialnym zakresem działania:
m i a s t a - JarDsław i RadymnD, b) w pkt 3 skreśla się wyrazy "Krzywin" l "Sw.ob-
g m t n y - Chłopke, Jaroslaw, Laszki, Pa- nica",
wlQsiów, Pruchnik. RadymnQ, RQkietnica, Roż- e) w pkt 4 skreśla się wyraz "KDłczewo",
wienica i Wiąz.ownica.", . d) w pkt 6 skreśla się dwukrQtnie użyty wyraz "Ta-
b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: nowo" oraz wyrazy "I Trzebież", a po wyrazach
,,4) Prokuraturę RejonQwą w' PrzewQrsk~, .obejmu- "KoJbaskowo, Nowe Warpno" dodaje się wyra:.y
jącą terytQrialnym zakresem działania . : "l. ~Jice",
IIi. i a st
ci - Kańczuga. , · Przeworsk . iSieniawa, ,..e).wpkt.7 skreśla się wyraz · .. Kolin",
g m i fi 't - Adamówka, . Gać, Jaw.ornik Pol- ft w :pkt '8 skre51a siir'wYfaz i,Pęzjnd'l
Monitor Polski Nr 38 - 384 Poz. 175 '

-w usL 42 dotyczącym województwa t a r n o b r z e- c) w pkt 4 skreśla się wyraz "Lutomia",


s k i e g o w pkt 5 po wyrazach "P adew N arodo- / d) w pkt 6 skreśla się wyraz "Lubnów", ,
wa" skreśla się wyraz "Tarnobrzeg"; w usL 46 dotyczącym województwa w ł o c ł a w..
w usL 43 dotyczącym województwa t a r n o w- skiego
s' kiego a) w pkt I skreśla się wyrazy "Lubanie" oraz "Ra"
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "Bogucice, Lipnica Mu- ciążek, Służewo i Zakrzewo"; po wyrazie ,,9 m (..

rowana", a wyrazy "Nowy Wiśnicz" zastępuje sią n y _" dodaje się wyrazy "Aleksandrów Kujaw-
wyrazami "Nowy Wiśnicz-Lipnica", ski", a po wyrazie "Koneck" przecinek zastępuje
się spójnikiem "i", .
b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "Iwkowa, Szczepa-
nów" oraz "Wojnicz, Zabawa i Zakliczyn", a po . b) w pkt 2 po wyrazie ,,9 m i n y -" dodaje się wy-
wyrazie "Gnojnik" przecinek zastępuje się spójni- razy "Czernikowo, Dobrzyń nad Wisłą",
kiem "i", e) w pkt 3 skre ś la się wyrazy "Nowy Dwór",
c) w pkt 3 skreśla się wyrazy "Mędrzechów" i "Otf!- d) w pkt 4 skr e śla się wyraz "Chrostkowo",
nów", e) w pkt 5 skreśla się wyrazy "Boniewo" i Kłótno",:
d) w pkt 4 skreśla się wyrazy "Brzeźnica" oraz "Rze- w ust. 47 dotyczącym województwa w r o c ł .a w-
piennik Strzyźewski, Szerzyny", ski ego
e) pkt 5 otrzymuje brzmienie: w pkt 2 wyraz "Powiatową" zast ę puje się wyra-
,,5) Prokuraturę Rejonową w Tarnowie, obejmują­ zem "Rejonową";
cą terytorialnym zakresem działania:
w ust. 48 dotyczącym województwa z a m o J..
m i a s t a - Tarnów i Tuchów, ski ego
g m i n y - Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra,
a) w pkt I skreśla się wyrazy "Biszcza", "Obsza"
Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżew­
ski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, i "Tereszpol",
Wierzchosławice,Wojnicz i Zakliczyn."; b) w pkt 3 skre ś la się \'(yraz "Tarnawatka",
e) w nkt A c ' - -eś la się wyrazy "Wysokie (Zamojskie)"
w usL 44 dotycz,ącym województwa t o r u ń­ i "Zawada", - ... _,. 1
ski ego
a) w pkt 1 skreśla się dwukrotnie użyte wyrazy "Go- w usL 4~ dotyczącym województwa z i e lono"
lub-Dobrzyń" oraz wyrazy "Ciechocin" i "Rado- górskiego
min", a) w pkt I po wyrazie "Dąbie" dodaje się wyraz "Gu..
h) pkt 5 otrzymuje brzmienie: bin"; skreśla się wyrazy "i Walowice", a po wy-
razach "Krosno Odrzańskie" przecinek zastępuj"
,,5) Prokuraturę Rejonową w Toruniu, obejmującll
się spójnikiem "l",
terytorialnym zakresem działania:
m i a s t a - Chelmża i Toruń, b) pkt 2 skreśla się,
g m i n y - Chełmża, Ciechocin, Lubicz, lu.. c) w pkt 3 skreślił się wyrazy "Ciosaniec" i "Lubię-
bianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka cin, Mirocin . Średni",
i Zławieś Wielka.", d) w pkt 4 skreśla się wyraz "Boczów",
c) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: e) w pkt 6 skreśla się wyraz "Racula",
,,6) Prokuraturę Rejonową w Wąbrzeźnie, obejmu- f) w pkt 7 skreśla się wyraz "Borowina",
jącą terytorialnym zakresem działania:
g) dotychczasowe pkt 3-7 oznacza się odpowiednio
miasta - Golub-Dobrzyń, Kowalewo Po- jako pkt 2-6,
morskie, Radzyń Chełmiński i Wąbrzeźno,
h) pkt 8 oznacza się jako pkt 7 i nadaje się' ~ mu
g m i n y - Dębowa Łąka, Golub-Dobrzyń, Ko-
brzmienie:
walewo, Książki, Płużnica, Radomin, Radzyd
Chełmiński i Wąbrzeźno.", . ,,7) Prokuraturę Rejonową w 2arach, obejmującą
terytorialnym zakresem działania:
w usL 45 dotyczącym województwa wał b r z y s- m i a s t a ~ Jasień, Lubsko, Łęknica i 2ar1"
ki ego g m i n y - Brody, Jasień, Lipinki Łuzyckie,
a) w pkt 1 skreśla się wyraz "Domaszków", Lubsko, Przewóz, TrzebieI. Tuplice i 2ary." :
h) w pkt 3 skreśla się wyrazy "Boźków", "Lewin
Kłodzki" oraz "Ścinawka Średnia i 2elazno", po § 2. Zarządz e nie wchodzi w życie z dniem oglosza-
wyrazach "g m i n y - Kłodzko" dodaje się wyra- nia.
zy "Kudowa-Zdrój", a po wyrazie "Radków" prze- Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolite j Ludowej:
cinek zastępuje się spójnikiem "i"! Ł. Czubińskl

Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, AL Ujazdowskie l/J.


Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71
00-979 Warszawa (skrytka pocztowa 81). tel. 28-90-01 w. 608 I 42-14-78.

Tłoczono z polece nia Prezesa Rady Ministrów


w Zakładach Graficznych "Tamka", Zakł a d nr 1, Warszawa, ul. Tamka 3~

Zam. 12-1273. Cena 3,60 zł