You are on page 1of 2

MON 'I TOR POLSKI

DZIENNIK URZ~DOWV POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
Warszawa, dnia 21 grudnia 1977 r.

T R ES C:
Poz.:
uCHW A ł. Y S E J M U P OL S K I EJ R Z E C Z Y P O S P O L I T E J L U D o W B JI
160 - z dnia 16 grudnia 1977 r. w spra.w ie n1ektórychaktualnych problemów polityki zagranicznej Pol-
skiej Rzeczypospolitej I:.udowej • . 245
.161 - z dnia 17 grudnia 1977 r. o narodowym planie spółeczno·gospodarqym na 1978 rok. 246
162 - z dnia 17 grudnia 1977 r. w sprawie odwołania Wiceprezesa Rady Ministrów 255
163 ....:.. z dnia 17 grudnia 1977 r. w sprawie odwolanla Ministra Komunikacji . 256 \
lti4 - z dnia 17 grudnia 1fr77 r. w sprawie powolania Ministra - członka Rady Ministrów. 256
165 - z dnia 17 grudnia 1977 r. w sprawie powolania Ministra KomunikacjI 257
166 - z -dnia 17 grudnia 19717 r. w sprawie odwolania Ministra Rolnictwa 257
161 - z dnia 17 grudnia 1977' r. w sprawie powolania Ministra Rolnictwa 251
168 - z dnia 17 grudnia 1977 r. w sprawie powołania Ministra Przemysłu Lekkiego 257
169 - z dnia 17 grudnia 1977 r. w sprawie powolania Minfstra - członka Rady Ministrów • 258

UCHWAŁY R A D Y M I N I S T R O W:
170 - nr 177 z dnia 9 grudnia 1977 r. zmieniająca uchwałą w sprawie studenckich książeczek mieszkaniowych 258
171 - nr 183 z dnia 12 grudnia 1977 r. w sprawie zbywania przez przedsiębiorstwa państwowe środków trwa.
łych osobom prowadzącym , punkty sprzedaży detalicznej na podstawie umowy na w.a runkach zlecenia . 258
, .

160
UCH W ALA SEJMU POLSKIEJ RZEC.ZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

z dnia 16 grudnia 1977 r.

w sprawie niektórych aktualnych problemów polityki zagranicznej Polskl.ej Rzeczypospolłtej Ludowej.

Sejm Polsklej Rzeczypospolitej Ludowej w pełni apro· czej. Pomyślnie rozwija się przy jacieiska współpraca Polski
buje przedstawione działania władz nacze ln ych naszego ze wszystkimi państwami socjalistycznymi.
państwa na a renie mi ędzynarodowej i z uznaniem stwierdza.
·że są one zgodne z żywotnymi inte re sami na rodu . umacniają
Tymi samymi celami kieruje się polska polityka zagra·
su werenność. bezpieczeństwo i pozycję Polski. sp rzy jają
n iczna. dzi ała jąc aktywnie na rzecz utrwalania procesu od·
wszechstronnemu rozwojowi kraju . prężenia i uczynienia go nieodwracalnym. Połska Rzeczpo-
spolita Ludowa wnosi istotny wkład do realizacji Aktu Koń·
Celom tym służy przede wszystkim stałe pogł ę bi.onie cowego helsińskiej Konferencji Bezpieczeństwa i Współpra·
p rzy j ażni.
sojuszu i współpracy ze Z\viązkiem Socjalistycz. cy w Europie. widząc w nim Wielką Kartę Pokoju na na·
nych Republik Radzieckich. czego dobitnym potwierdzeniem szym kontynencie. której wszystkie zasady i P9stanowienia
stał się udzi a ł partyjno-państwowej delegacji Polskiej Rze· stanowią integralną całość. Sejm udziela pełnego poparcia

czypospolitej Ludowej w obchodach 60-lecia Wielkiej Socja. konst ruktywnym inicjatywom i współdziałaniu dla zapew·
listycznej Rewolucji Pażdziernikowej. Zacieśniona została . nienia pomyślnych wyników Belgradzkiemu Spotkaniu
równocześnie przyjacielska współpraca z Czechosłowacką przedstawicieli państw - uczestników historycznej kon(1ł·
Republiką Socjalistyczną. czemu służyła wizyta partyjno. rencji helsińskiej.
patistwowej delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Uznając szczególną doniosłość zahamowania trwające·
Doniosłe znaczenie ma nowy ukł ad o przyjażni. współpracy go ciągle wyścigu zbrojeń. Sejm potwierdza Swe całkowite
I pomocy wzajemnej. utrwalający sojusznicze i dobrosą­ poparcie dla doniosłych inicjatyw.· Związku Radzieckie.go
siedzkie stosunki z Niemiecką Republiką Demokratyczną. i jego Orędzia do wszystkich narodów. parłamentów ł rzą·
Polska współdzialaw umacniańiu UkladuWarszawskiego. dów świata. Polska dąży do pomyślnych rezultatów wiedeń.
we wd·ehmH.l w życie skoordynowanej konsekwentni,e po· skich rokowań w sprawie redukcji sił zbrojnych I zbrojeń
kojow~j linii tegopolityczno-cibronnego sojuszu. K,taj nasz w Europie Srodkowej. RównocześtiJiebędzi'e nadal aktywnie
uczestniczy takze w rozszerzaniu socjalistycznej integracji uczestniczyć W ! rokowaniach rozbrojeniowych n.a innych
gospodarczej w ramach Rady Wzajemnej Pomoc:y Gospodar· plaszczy'Z·nach oraz w przygotowahiach d:o - nadzwyczajnej
Monitor Polski Nr 34 - 246 Poz. 160 i 161
--------------------------~----------

Sesji Zgromadzenia Ogólnegq Narodów Zjednoczonych i do Sejm wyraża przekonanie, że zbliżająca si ę wizyta pre-
Swiato.wej Konferencji Rozbrojeniowej. Przedmi otem szcze- zyden ta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Pol-
gólnej troski i uwagi naszego kraju po:z;ostaje zapobieżenie sce służyć b ęd zie umacnianiu odprężenia i dalszemu po-
rozprzestrzenianiu broni nuklearne j, które stwcinyłoby wiel- myślnemu rozwojowi stosunków polsko-ame rykańskic h .
kie zagrożenie dla pokoju w Europie i świeci-e. Razem z cał14 . Polska Rzeczpospolita Ludowa wespół ze swymi sojusz-
łwiatową opinią publiczpą społeczeństwo polskie przywią­ nikami niezłomnie zmierza do wcielania w ż ycie zasad po-
zuje wielką wagę do postępu w radzieckó-amerykańskich kojowego współistnienia państw o odmiennych ustrojach.
If{)Zffiowach nad drug'i m porozumieniem o ograniczeniu ofen- do rozwijania przyjaznej współpr acy międzynarodowej, do
Iywnych zbrojeń strategicznych oraz oczekuje rychłego za- budowy wzajemnego zaufania.
warcia tego porozumienia. Kraj nasz udziela solidarnego poparcia wszystk im na-
Sejm w pełni aprobuje pomyślne rezultaty oficjalnych rodom ' dążącym do wolności, usunięcia pozostałOŚci kolo-
wizyt I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjedno- nializmu i rasizmu. wspiera słuszne postulaty krajów rozwi-
czonej Partii Robotniczej w Republice Francuskiej i w Re- jających się i ruchu p aństw niezaangażowany ch, współdzia­
publice Włoskiej. Wnosząc istotny wkład w pogłębienie od- ła w wysiłkach zmierzającyc'h do likwidacji ognisk wojny
prężenia na naszym kontynencie, wizyty rozsżerzyły róW- i napięcia, działa na rzecz umocnienia międzynarodowego
nocześnie przyja z ną współpracę Polski z obydwoma kraja- bezpieczeństwa. Cele te przyświecają aktywności Polski na
mi. Sejm z zadowoleniem stwierdza, że rozmowy w Waty- forum Organizacji Narodów Zj ednoczonych i innych' mię­
kanie służyły dialogowi w najdonioślejszej sprawie pokoju. dzynaifodowych organizacji.
Sejm wyraża całkowitą aprobatę dla stanowiska w spra- - Sejm Polskiej Rzeczy pospolitej Ludowej z zadowole-
wie dalszej normalizacji i rozwoju stosunków z RepubHką niem stwierdza, że konsekwentna i aktywna politykd zag ra-
Federalną Niemiec, potwierdzonego ponownie podczas wi- niczna, służąc najdroższef wsz ystkim Polk om i Polal).om
zyty kanclerza Republiki Federalnej Niemiec w Polsce. Pro- 's prawie pokoju i tworząc pomyślne warunki dl a s[),,! e6no-
ces ten, którego istotą jest przezwyciężanie przeszłości i bu- gospodarczego rozwoju kraju, ma powszechn e p Upćl1C le na-
dowa pokojowego współżycia, wymaga zwłaszcza ścisłego rodu polskiego, umac'n ia autorytet Polsk iej R7E'r z v [)')spo li-
przestrzegania Układu z 7 grudnia 1970 roku oraz konsek- tej Ludowej w Europie i świecie.
wentnej re!;!l izacji z ~sa d i postanowień zawartych w podpi-
lanych w ostatnich latach porozumieniach i dokumentach. Marszałek SeJlli u: :). Gucwa

161
UCH W AtA SEJMU POLSKIEJ ·RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

z dnia 11 grudnia 1977 r.

o narodowym pIanie społeczno-gospodarczym na 1978 rok.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 2) pogłębienie przeobrażeń strukturalnych w produkcji
przemysłowej. wyrażających się Zwłd szcza w
kierując się zadaniami dalszego społeczno-gospodarcze­
- zwiększeniu produkcji przeznaczonej na rynek oraz
go rozwoju kraju, przy Zapewnieniu ciągłości strategii
naekspoFt i z~niejszeniu produkcji na ce'le inwe-
rozwojowej wytyczonej w uchwałach VI i' VII Zjazdu
'Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, stycyjne.
- lepszym dostosowąniu asortymentowej str,uktury
- 'mając na uwadze osiągnięty postęp w realizacji celów produkcji do potrzeb odbiorców, _
i z!ldań w drugim roku bieżącego pięciolecia, - rozwoju różnorodnych form drobnej wytwór~zości
uwzględniając postanowienia IX Plem.im Komitetu Cen- w celu wzbogacenia rynku w wyroby i usługi rze-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii ,Robotpiczej - mieślnicze,
,,;0 wyższą efektywność gospodarowania. o lepsze zasp'o- 3) zwiększenl~ efektywności gospOdarowa~ia, a zwłasz­
kojenie potrzeb ludzi pracy", cza przez:
- polepszenie jakości' prod ukc ji.
biorącpoduwag,ę aktualne wewnętrzne i ze wnętrzne
uwarunkowania rozwoju kraju - obniżenie kosztów własnych,
'- obniżenie jednostkowego zużycia materiałów pod-
postanawia, że podstawowymi kierunkami działania w stawowych I pomocniczych w sferze ' produkcyjnej
1978 r. bę'dą: ' i nieprodukcyjnej między innymi przez zaktualizo-
l) dalszy postęp w , realizacji celów społecznych ,d ostoso- wanie norm zużycia materiałów w' dostosowaniu do
wanych do możliwości gospodarki narodowej, a zwła­ osiągniętego poziomu technicznego gospodarki
szcza kontynuowanie procesu poprawy warunków ży­ l zwiększenie dyscypliny ' w ich ' przestrzeganiu, '
cia społęczeństwa, w szczególności : - doskonalenie powiązań kooperacyjnych i wzmoc-
nienie odp<>wiedzialnQści w realizacji umów koope-
- wzrost płac. dochodó}V realnych ludności oraz po-
racyjnych.
prawa zaopatrzenia 'rynku w towary i usługi.
- usprawnienie organizacji pracy. gospodarki . zatrud.
- rozwój budownictwa mieszkaniowego I komunalne- nieniem i ' zwiększenie efektywności wykorzystania
go oraz urządzeń kulturalnych i socjalnych. w tym czasu pracy.
Izpitali oraz przychodni lekarskich. żłobków J przed- 4) zmniej~zenie obciążenia dochodu narodowego nakła­
Izkoli. dami inwestycyjnymi ,oraz zmiany strukturalne progra-
~ 'poprawa warunków pracy, mu inwestycyjnego, a w szczególności przez: