You are on page 1of 5

Monitor Polski Nr 16 163 Po·z.

54 i 55
--------~--------------------------~--------------------------------------~

3) w pozycji III Akademie ekonomiczne pod lp. 3 -w rubryce 4 "doktora habilitowanego nauk
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - Minister technicznych";
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - w ru- 5) W pozycji VI Wyższe szkoły nauk spoleczn ych
bryce 2 wyrazy: i politycznych pod lp. 1 Wojskowa Akademia Po-
"Wydział Ekonomiki Produkcji" zastępuje się lityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego w Warsza-
wyrazami "Wydział Planowania i Zarządza- ., wie - Minister Obron y Narodowej - w rubry-
nia"r ce 2 wyrazy "Wydział Historyczno-Polityczny"
zastępuje się wyrazami ,,'Wydział Nauk Polity cz-
"Wydział Handlowo-Towaroznawczy" zastę­ nych";
puje się wyrazami "Wydział Ekonomiki Pro-
dukcji i Obrotu"; 2. w czę ści C. Placówki naukowe Polskiej Akademii
Nauk:
4) w pozycji V Akademie rolnicze pod lp. 3 Akade- l) pod lp. 17 w rub r yce 2 wyrazy "Zakład Histo rii
mia Rolniczo-Techniczna w Olszt ynie - Minister Nauki, Ośw ia ty i Techniki" zastępuje się wyrd'
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - do- zami "Instytut Historii Nauki, O ś wiaty i Tec h-
daje się wyrazy: niki",
- w rubryce 2 "Wydzi a ł Technologii Zywnośc.i", 2) dodaje się lp. 21 w brzmieniu:

I____ I_______
.
LP_. __
1 .
N_a_z_w_a..!,p'-l_a_c_ó wk_i_n_a_u_k_o_W_,_e=-j_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___N_a_·z_w_a__st0I:..n_i_a_n_a_u_k_o_w~\!O_ _ __
2 3

,,21. Instytut Podstaw Informatyki doktora habilitowanego nauk technicznych.


doktora habilitowanego nauk matematycznych"

3. w części D. Instytuty naukowo-badawcze pod lp. 20 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogł osze n ia .
w rubryce 4 dodaje się wyrazy "doktora habilitowa-
nego nauk przyrodniczych". Minister Nauki. Szkolnictwa Wyższego i Techniki:
S. KulJ ski

55
ZARZĄDZENIE MINISTRA ENERGETYKI I ENERGII ATOMOWEJ

z dnia 3 maja 1978 r.

w sprawie warunków dostarczania energii elektrycznej.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2. Umowa może być zawarta dopiero po spelnleniu
1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. wyma.gań określonych w przepisach w sprawie zasad przy-
z 1962 r. Nr 32, poz. 150, z 1971 r. Nr 12, poz. 117-i Z 1976 r. łączania do wspólnej sieci elektrycznej urządzeń do w ytwa-
Nr 12. poz. 71) oraz w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządże­ rzania, przetwarzania, przesyłania. rozdzielania i odbj ," u
nia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1976 r. w sprawieokreś- ' .energii elektrycznej. wydanych na podstawie art. 7 ustdWY
lenia zadań wynikających z ustawy o gospodarce paliwowo- z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetyll-
energetycznej, które przechodzą do zakresu działania Mi- nej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz_ 150. z 1971 r. Nr '12. pul. 111
nistrów Energetyki i Energii At omowej. Górnictwa oraz Go- I z 1976 r. Nr 12, poz. 71).
spodarki Materiałowej (Dz. U. Nr 27, poz. 155) zarządza się,
co następuje : § 3. L Odbiorców dzieli się na 3 grupy:
grupa I - odbiorcy z urządzeniami elektroenergetycz-
Rozdział 1
nymi przyłączonymi na stałe do sieci eleK-
trycznej o napięciu l kV i wy 7.szym.
Przepisy ogólne.
grupa II - odbiorcy z urządzeniami elektrnene: g e lyf l-
§ 1. Zarządzenie
ustala warunki dostarczania energii nymi przyłączonymi na stale do si eci elek-
elektrycznej przez zakłady energetyczne powołane do za- trycznej o napięciu poniżej 1 kV.
wodowągo dostarczania tej energii, zwane dałej "dostaw- grupa III - odbiorcy z urządzeniami elektroenergetyczny-
cami", jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspo- mi przyłączonymi czasowo do sieci elektrycz-
łecznionejoraz osobom fi,z ycznym, zwanym dalej "odbior- nej niezależnie od napięcia zasilania (np.
cami". przewożne zespoły omłotowe. iI uminaC'ja mid-
§ 2. L Dostarczanie energii elektrycznej następuje sta, cyrk j inne).
zgodilfe z ,przepisami niniejszego zar,ządzenia. po zawarciu
przez strony um.owyna piśmie w,edług , wzorów umów usta- 2. Zaliczenia odbiorcy do okreśłonej grupy d o konuje
lonych przez ·Ministra Energetyki, i Energii. Atomowej. dostawca. .
Monitor Polski Nr 16 164 - Poz. 55

Rozdział 2 6) doprowadzenia do s tanu pierwotnego. wlą.snym stara-


niem i kosztem, terenu lub budynku odbiorcy po za-
Obowiązki stron. kończeniu prac związanych z eksploatacją urządzeń do-
stawcy znajdujących sip, na terenie lub w budynku od-
ł
4. 1. Dostawca jest obowiązany dostarczać energię b iorcy.
elektrycznąo częstotliwości 50 Hz i napięciu znamiono-
7) uprzedzania na p iśmie o zamie rzonej zmianie napięcia
wym określonym w umowie. z tym że w czasie ponad 15 mi- lub rodzaju p r ądu oraz sposo hu zasilania i systemu
nut: ochrony od porażeń odbiorców gTUpy II w te rminie co
l) odchylenie cZf,stotliwości nie może być większe niż najmniej roc znym. a od biorców gr upy l w te rminie
+ 0.2 Hz i - 0.5 Hz. ustalonym p rzez zain teresowane st rony.

2) odchylenie napi(~cia nie może być \viększe niż ± 50f0. § 6. I. Odbio rc y są obowiązani do:
1\ dla odbiorców gr upy II i III na terenach wiejskich
l) pobie rania energii elektrycznej tylko do celów 'okreś­
+ 50f0 i ~ 10%. z wyjątkiem stacji nadawczych radio- lonych w umowie o raz kor-zystdnia z nie) zgod nie
wych i telew izyjnych resortu łączności. dla których od- z obowiązującymi w tym zak res·ie p rzepisami,
chylenie napięcia nie może być większe niż ± 50f0.
2) przystosowania urządzen elektlOenergelycznych do no-
2. Warunkiem utrzymania napięcia w granicach okreś­ wych warunków pracy w razie przep[owadzdnia p rzez
lonych w ust. 1 pkt 2 jest pobieranie przez odbiorcę mocy dostawcę w oznaczonych te rminach zmiany napręcia
elektrycznej: . lub rodzaju prądu o raz sposobu zasilania i systemu
ochrony od porażerl. z tym że dostawcę obciąża przysl.J-
l) któ re j wielk oś ć nie przekracza największego dopusz- ' s owanie i wymiana urząd ze ń o napięciu znamion o wym
czalnego obciążenia określonego w umowie •. 15 kV i wyższym. a o n a pięciu zniłmionowym 6-15 k V,
2) przy współczynniku mocy nie mniejszym niż 0.86. jeże] i stron y nie ust a lą inacze i w umowie .

3. Dopuszczalne odchylenia napięcia przy współczyn­


3) utrzymywania urząclzeil elektroenergetycznych w sta-
niku mocy niższym od 0.86 określa umowa. nie , odpowiaclającym wymćr gan i o m obowiązujących
p rzepisów w sp rawie budow y i e:.tsploata cji u rzą dz e ń
e lektroenerget yczu ych.
§ 5. Dostawca jest obowiązany do:
4) zab ez pieczeni iI p rzed zniszcze niem us zk odze ni e m
I) bezzwłoczn ego usuw a nia zakłóceń w d os tarcza niu p r zyrządów m i e r zących ene r gi ę el ek tryczną i moc
ene rgi i elektrycznej. spowoclowclnych nienormalną maks y malną w polą czen iu z u rzą dzeni a mi ste rujący mi.
pracą urządzeń wspólnej sieci. z uwzględn ie niem w slll ż ącychclo rozliczeń mie.dzy dostawcą ił odbiorcą.
pie rwszej k o lejn ości obiektów związanych z obronnoś­ zwanych dal ej "licznikami", za instalowanych w po-
cią kraju, obiektów użyteczności publicznej. obiektów mieszcze niach odbiorc y •• oraz pokrywania st rat z tytułu
o szczególnym znaczeniu, a t akże zakładów pra cy o ru- uszkodzeń tych liczników,
chu ciągłym. 5) zac howania w s-lanie nie naruszonym plomb ' na ł,LOl) ych
2) bezzwłocznego udzi ela nia, na żądanie odbiorc y. infor-
przez organy administ racji mia r oraz dost a wcę na licz-
macji o przewi dywanych te rminach przywrócenia nor- niki i inne urządzen ia za ins talowane u odbiorcy,
malnych warunków dostarczania energii elektrycznej 6) zapewnienia upoważnionyrp p rzedstawicielom do-
w razie wyst ę powan ia zakłóceń w jej dostarczaniu. stawcy:
a) dostępu do liczników,
3) uzg ad niania z właściwymi terenowymi o rganami admi-
nist ra cji państwowej terminów planowych przerw w do- b) m oż no ś ci p rzep rowadzania kontroli dotrzymywania
starczaniu energii elektrycznej dla .odbiorców grupy II wa runków umowy oraz prawidłowości rozliczeń,
oraz zawiadami a nia odbiorców O tych przerwach za po- c) możności wykonania prac związanych z ekspl oa ta-
mocą środków masowego przekazu lub w inny sposób cją urząd ze ń dost awc y. znajdujących s ię na terenie
p r zyjęty w danej miejscowości. nie póżniej niż na 5 dni lub w budynku odbiorcy.
prz ed terminem przerwy. 7) terminowego placenia n al eżności za energię elektrycz-
ną oraz innych na leż ności p rzewidzianych przepisami
4) uzgadn iania z odb io rcami zaliczonymi do grupy I pla-
taryfowymi.
no wych przerw w dostarczaniu energii elektr ycznej.
z tym że: 2. Je ż eli urządzenia elektroenergetyczne odbiorcy lub
liczniki znajdują się poza pomieszczeniem odbiorcy, do
a) uzgodnienie dokładnej daty (dnia. godziny) przerwy
przes trzegaIlia przepi sów liSt. 1 pkt 3 do 6 obowiązany jest
po winn o nastąpić nie póżniej niż na 14 dni przed
zarządca budynku (obiektu). w któ ry m te urządzenia się
ter minem przerwy. jeżeli umowa nie stanowi inaczej,
znajdują.
b) jeżeli doklaclna d ata przerwy na 5 dni przed termi-
3. Odbiorcy za liczeni do grupy II. obejmujący w po-
.nem wskazanym przez dostawcę nie będzie uzgod-
.siadanie lokal lub obiekt z u r ządzeniami przyłączonymi do
niona. wówczas dostawca ustala ją jednostronnie.
. wspólnej sieci elektrycznej, są obowiązani do wystąpienia
- 5) ' uprzedzaniaodbi orców zaliczon ych do grupy 1. nie póź­ w ciągu 7 dni. licząc od d a ty objęcia lokalu (obiektu), o za-
·niej niż na 24· godziny przed terminem przerwy. o ko- warcie umowy z dostawcą.
nieczności przerwania dostarczania energii elektrycz-
nej wceiu wykonania nieprzewidzianych pilnych prac Rozdział 3
dla zapobieżenia lub usullięcia skulkó,w awarii. przy
Rozłlczenla.
czym dostawca obowiązany jest ograniczyć .przerwę w
dostarczani'U energii elektrycznej do niezbędnego mi- § 7. Roz-Jfczenia żtytulu ' obstarc'Zilriiil e:r1t'rgij ele ktrycz-
nimum i przeprowadzić prace w okresie uzgodnionym nej sądokonyw Q rie zgodr:; e z" ob o wi::;:: clj w:: ):mi pn'€[.lf" ami
z odbiorcą, taryfowymi.
~10nitor Polski Nr 16 165 Poz. 55

§ 8. 1. Podstawę do obliczenia ·należnoścf za dostar- 5. O wszelkich zOlia.nach formy rozliczeń z tytułu do-
czoną w okresie obliczeniowym ene r gię elektrY, czną Sld- starczania energii elektrycznej ora; terminów I sposobu od-
nowią wskazan ia liczników zalegalizowanych I zaplombo- czytywania wskazań liczników dostawca jest obowiązany
wanych przez organy adminlstracji miar oraz zabezpieczo- zawiadomić odbiorców, o któ rych mowa w ust. I pkt 2, · za
nych plomb·a mi przez dostawcę, j eż eli umowa nie stanowi pośrednictwem przedstawiciela dostawcy (przy doręczaniu
in ac zej. ostatniego rachunku przed zmianą) albo za pomocą środ ­
ków masowego przekazu lub w inny sposób przyjęty w da-
2. Jeżeli Ul pośrednictwem urządl.eń elektroenerge- nej mi e iscowości.
tycznych jed nego odbiorcy - za zgodą tego odbiorcy i do-
, stawcy - jest dostarczana ene !gi a elektryczna na potr;~e­ § 10. I. Z zastrzeżeniem p rzepisu ust. 2 liczniki dla od-
by innych odbiorców, przy roziiczaniu z t ym odbiorcą na- bio rców ene rgii elektrycz'nej dostarcza, instaluje. wymie-
leży od powiednio uwzględniać ene l \fię elektryczną zużytą nia, ko nse r wuje, zgłasza do legalizacji, zabezpiecza plom-
p rze'l innych oclbiorców. ba mi i kontroluje dostawca ene rgiiełektrycznej. Dostawca
zahezpiecza plombami i kontrolllje p r zekładniki pomiarowe
3.' Dosta wea może wp r owadzić obow i ązek stosowania
dostarc'lllne wlasnym kosztem i sta·raniem odbiorcy, jeżeli
rozli c zeńprzy wykorzystaniu zainstalowanych liczników
rejestrujących.
st ro ny nie ustalą inaczej w umowie.

2. U odbiorców zaliczonych do grup I i III przyłączo­


§ 9. Te rmlny i sposób odczytywania wskazań liCZ-
I.
n ych do sieci o napięciu 1 kV i wyższym liczniki określone
ników, formę rozliczeń o raz sposób inkas o wania należności
za en er gię e lekt r yczną określa: p rzez dostawcę nabywa, instaluje, wymienia, konserwuje
i zgłasza do legalizacji własnym kosztem i sta raniem od-
I) umowa - dla odbiorców zali czo nych do g rupy l oraz bio rca ene rgii elekt rycwej.
dl d odbiorców zalic~onych d o g rupy fI z u rządzeni a mi
eie kt roen e rgetvcznymi o mocy za ins talowa nej Vi od· 3. Po zakończeniu okresu dostarczania energii elek-
bi M n ikdch 50 kW i w ię ks z ej. t r yc~j lub w razie wymiany licznika w okresie dostarcza-
n ia e n ergi i elektrycznej dostawca jest obowiązany pozosta-
2) d os ta wca - dla odbiolTÓW zal iczonych do grupy II
w ić odbi o rcy dokument zawiera j ący dane tabliczki znamio-
z u rzą d ze niami elektroe nergetycznymi o . mocy zainsta-
n o wej o raz podający stan wskazarl licznika w chwili odłą­
lowanej w odbiornikach poni ż ej 50 kW i dla odbio rców
czenia.
z .~ lic zonych do grupy II!.

§ II. I. Odbiorca jest ob o wiązany niezwłocznie zawia·


2. Odbiorcy zaliczeni do g rupy II, o któ rych mowa w
d o mić dostawcę o:
liSt. I pkt 2. są obowiązani do wn oszenia, na żądanie do-
SlilwC y i w ter minach p rzez niego ustal o nych, okresow ych l) zauw a ż o nych objawach wadliwego działania lub uszko-
(!wumi e sięcz n ych opłat z tytułu n n leżności za energię elek- d zenia liczników o raz o zerwa niu lub uszkodzeniu
t ryc znq . O kres o we dwumiesi ęczn e opłat y , zwane d alej plomb nałożonych n a liczniki przez o rgan administra ·
" o pł a t a mi zalicz kowymi", wnosi si ę w Zl ycz a lto wanej w y - cji mi a r o raz dost a wcę,
soko'; ci oKr f'3lonej pr zez dostawc ę na podstawie ilości 2) innych ok ol iczn osciach m aj ą c ych wpływ na obliczenie
energ ii e lek t rycznej zużytej przez danego odb.iorcę lub należno ś ci za moc i energi ę elektryczną. ,
grupę odtliorców VI okresie ubi e głym. Na wniosek odbior-
cy dostawcil jest obowiązany do sprostowania wysokości 2. Odbiorca .ma prawo żądać od dostawcy sprawdzenia
opłat zaliczkowych, jeżeli różni się ona więcej niż 020% . p r awidłowości d"lialania liczników.
od przeciętnej należno~;ci za energię elektryczną faktycz-
nie zużywaną w okresie obliczeniowym. Ostateczne rozli- 3. Zawiadomienie lub zgłoszenie żądania nie zwalnia
cze nie nale ż ności za ene r gię elekt ry czną, uwzględniające odbi o rcy ocl obowiązku pła c enia bieżących należności za
wskazania liczników oraz wni e sione opI a ty zaliczkowe, moc i energię elekt r yczną.
powinno b yć dokonywan e nie rzadzie j niż raz na 12 mie-
si ę cy. § 12. Jeżeli odbi o rc a zawiadomi dostawcę o zauważo-
n ych objawach wadliw ego d z i a łania lub uszkodzenia Iicz-
3. Nadpłata lub niedopłata, wynika.jąca z rozliczenia, ni k ów albo zażąda sprawdzenia prawidłowości działania
o którym mowa w ust. 2, .uwzględniana będzie według na- . ·-lfczników, dostawca jest obow i ązany:
stępujących zasad:
l) w ciągu 14 dni od dnia zgł o szenia przeprowadzić kon-
I) nadpłata podlega zaliczeniu trcI poczet ustalonych na troję zainslalowanych u odbiorcy liczników,
najbliższy okres obliczeniowy opłat zaliczkowych; ,
chyb it że odbiorca w terminie 7 dni od zdwiadomierlia 2) , w razie potrzeby lub na żądani.e- odbiorcy dokonać wy-
go o nadpłacie zażąda jej zwrot\} w całości, miany zak westionowclnych liczników i sprawdzić ję w
laboratorium licznikowym.
2) niedopłata doliczana jest do pierwszej. ustalonej dla
najbliższego okresu obliczeniowego, opłaty zalicZko- § \3. 1. Sprawdzenie liczników w laboratorium licznI-
wej; w uzasadnionych wypadkach dostawca może kowym powinno odbywać się w obecnośd pracownika upo-
uwzględnI"ć kwotę niedopłaty w więcej niż jednej ważn.ionego przez organ administracji miar.
opłacie zati-czkowej. ustalonej dla danego okresu Doli-
czeniowego.' . 2. Protokół sprawdzen~a' lieznik"d ,powinlenbyl: dorę­
czony odbiorcy w · ciągo · 2\ dni ocl dnia wymontowania 7,a-
4. Odbiorcy, o których mowa w ust. 2, mogą Z3 zgodą kwestIonowanego licznika. . .
do:;tawcy i w terminach określonycb przez dostawcę- opła-
cat należności w kwocie odpowiadającej rzeczywistemu 3. Odbiorca pokrywa koszty 'sprawdzenia , UczD.rka je-
zużyciu energii elektrycznej, obliczanemu na pods.tawi~ ~ dynie wówczas, gdy liomik byłsprawazonv· w' lanoratru-ium, ·'" .,"
wskazall lkzników odczytywanyrh przez odbiorcę w dniu . na żądanie odbiorcy i nie stwierdzono błędu wskazań więk.'· "-,0-
wpłaty lub w dniu poprzedzającym wpłatę. .. szego od określonego prze'Plsami dla danej-klasy dl>kli2dA , . '.. . :
Monitor Polski N r 16 - 166 - Poz. 55
._ - -- -
ności lub innych wad powodlljąc y ch n i ep ra wi d ł ow e dz i a ł a - 1) dla odbiorców zaliczonych do grupy I - we d ług zasad
nie licznika. I i stawek ustalonych w przepisach taryfowych za cały
udowodniony okres nielegalnego pobierani a ene rgii,
§ 14. 1. Sprost'owanie rac hunku ws k utek st wierdzeni a z uw zgl c;d n ieni e m te rmi nów przedawn ieni a roszeze ll, a
nieprawidłowości dzia ła nia licznika lub błędne g o odczyta- jeżeli ok resu nielega Jn ego pobier a nia ene rgii nie m oż ­
nia jego wskazań u odbiorców zaliczonych do grup y II, o na ustalić, za o kre s jed ne go rok u,
których m owa w § 9 ust. 1 pkt 2, obejm uje okres p obie ra nia 2) dla odbiorców za liczo n yc h do gr up II i III b ęd ą cyc h
energii elektryczne j od pocz ą t k u okre s u ob liczeni owego, jednostkami go spodar k i u s p o łe cz ni o nej - w w y soko śc i
w którym stwierdzono niepra w id ł ow oś c i lub b łęd y . Jeż e l i opłat y ryc za łt owe j us ta lon ej w przepi sa ch t ar yf o w ych,
w ciągu tego ok resu dokonano kontroli w sk az ail liczni ka b ez w z g lę du na ok res ni el eg alnego po bi era n ia en er gii,
lub też istn i eją dowody, że w ad liwe dz iała nie licznika trwa-
ło krócej, s prostowanie ra ch unk u p ow inn o obj ą ć od powied- 3) dla od bio rcó w za li c zo nyc h do g rup II i III , n ie b ę dą­
nio krótsz y okres. cych jed n ostkami g os pod a rki usp o ł e cznion e j:
aj w wysoko ś ci opIaty ryczałto w ej ustalonej w prze-
2. W razie stwierdzenia bł ę dnego odczytywania wska- pisach t ar yfow ych, je ż eli okresu nielegalnego po-
zań licznika lub nieprawidłowego jego działania u odbior-
bierania ene rg ii nie m oż na us tal i ć lub je ż eli nie
ców zaliczonych do grup I i III lub odbiorców zaliczonych p rzekracza on jedn ego roku,
do grupy II, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt L sprostowa-
nie rachunku obejmuje okres pobierania energii elektrycz- b) w wysok oś ci trzy kr otnej opł a ty ryc za łtowej us ta-
nej od początku okresu oblicze niowego, w którym stwier- lonej w przep isach tar yluwy c b, j eże li udowodniony
dzono błędy lub nieprawidłowości. Jeżeli dostawca lub od- ok res ni elegalnego pob ie rania en e rgii przekracza
biorca udowodni. że błędy lub nieprawidłowości, o których jeden rok.
mowa wyżej, występowały przez dłuższy okres, sprosto w a-
nie rachunku powinno objąć cały ten okres, z uwzglEJinie- Rozdział 4
niem .terminów przedawnienia roszcz e ń .
Warunki wstrzymania dostarczan ia energii elektrycznej.
3. Podstawą
rozliczenia przy sp rostowaniu rachunku
jest wielkość błędu wskazań licznika, a jeżeli ok r eślenie § 17. 1. Dostawca może wstrzymać dostarczanie energii
tego błędu nie jest możliwe, podstawę rozliczeń stanowi elektrycznej w razie:
średniodobowa liczba kilowatogodzin, obliczona na podsta-
1) pobierania ene rgii el e ktrycznej bez zawarcia umowy
wie sumy kilowatogodzn prawidłowo wykazanych przez
z d o stawcą,
licznik w poprzedzającym lub następującym (w odniesieniu
do nowego odbiorcy) okresie obliczeniowym, pomnożona 2) pobierania ene rgii elektrycznej z całkowitym lubczęś­
przez liczbę dni okresu, którego dotyczy sprostowanie ra- ciowym pominięciem licznika,
chunku. Na wniosek odbiorcy dostawca uwzględni w obli- 3) gdy odbiorca zaliczony do grupy II, obejmujący w po-
czeniach poprawki, których słuszność została przez odbior- siadanie lokal lub obiekt z urządzeniami p r zyłączonymi
cę udowodniona. do wspólnej sieci elektrycznej, nie wystąpi w terminie
określon ym w § 6 ust. 3 o zawa rcie umowy z dostawcą,
§ 15. Zmiana wysokości należności wskutek innych
4) gdy kontynuowanie dostarczania energii elektrycznej,
okoliczności niż określone w § 14 ust. 1 i 2, jeżeli przepisy
ze względu na stan techniczny urządzeil odbiorcy, może
taryfowe nie stanowią inaczej, następuje:
spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkie-
1) od pierwszego okresu obliczeniowego po zawiadomie- go albo zagrożenie pożarem lub wybuchem,
niu dostawcy przez odbiorcę o tych okolicznościach,
5) nieuiszczenia należności za energię elektryczną,
2) za cały
okres przed upływem przedawnienia roszczeń,
6) nieuiszczenia rat opłaty elektryfikacyjnej,
jeżeli dostawca stwierdzi istnienie okoliczności mają­
cych wpływ na podwyższenie opłat taryfowych, o któ- l) dwukrotnego (w odstępie d wudniowym) celowego nie-
rych odbiorca nie zawiadomił dostawcy zgodnie z § 11 dopuszczenia upoważnionego przedstawiciela dostawe. y
ust. 1 pkt 2. do licznika lub niedopuszczenia do innych urządzeń do-
stawcy, znajdujących się na terenie lub w budynku od-
§ 16. 1. W razie stwierdzenia przez dostawcę:
biorcy,
8) pobierania ene rgii elektr ycznej w sposób zakłóca jący
l) pobierania energii elektrycznej bez zawarcia umowy
z dostawcą, dostarcza-nie t~j energii ,innym odbiorcom,
9) pobierania enelgii elektrycznej w sposób zagrażający
2) pobierania energii elektrycznej z całkowitym lub częś­
urządzeniom dostawcy,
ciowym pominięciem licznika,
3) uszkodzenia licznika z winy odbiorcy, jeżeli uszkodze- 10) niezawiadomienia przez odbiorcę o uszkodzeniu liczni-
nie to umożli wia nielegalne pobieranie energii, a od- ków albo o zerwaniu lub uszkodzeniu plomb nałożo­
biorca nie zawiadomił o tym dostawcy zgodnie z prze- nych na liczniki przez organ administracji miar oraz
dostawcę,
pisem § 11 ust. 1,
odbiorca jest obowiązany . opłacić należnośĆ za energię 11) stwierdzenia pobierania energii elektrycznej niezgod-
elektryczną w wysokości obliczonej według zasad określo­ nie z umową.
n ych w ust. 2.
2. Wstrzymanie dostarczania energii el e ktrycznej, ,o
2. , Należność
za energię elektryczną pobieraną w spo- którym mowa w ust. 1. może . nast1Ipić:
sóbokreśl o ny w usL I pkt I i -2 oraz w razie uszkodzenia l) natychmiast - w wypadkach 'wymienionych w pkt 1,
licznika, o którym mowa w u's t. 1 pkt 3, oblicza się: 2, 4, 8, 9 i 10,
Monitor Polski Nr 16 - 167 - Poz. 55 i 56
---------------------------
2) po upływie 14 dni od doręczenia odbiorcy rachunku lub pom i ędzy zakładami energetycznymi powołanymi do zawo-
od terminu płatności rachunku okresowego - w wy- d o wego d ostar czani a tej energii określają o drębne p rze-
padku wymienionym w pkt 5. pisy.
3) na wniosek właściwego terenowego organu adm inistra-
§ 19. 1. Umowy o dostarczan ie energ ii e le ktrycznej
cji pańs twowe j - w w yp3dku wymienionym w pk t 6.
zawarte zgodnie z prze pisami ob o wiązującymi p rzed dniem
4) po upływie 14 dni od doręczenia odb io rcy zdwiadomie- wejścia w ży cie niniejszego za rządze nia zachowują waż ­
nia lub bl ankietu umowy - w wypadkdc h wymie nio- no ść .
nych w pkt 3,, 7 i 11.
2. Umowy z odbio rcami za liczonymi do II grupy. któ-
3. W wypa d kach określonych w ust. wstrzyman ie do- rzy zgodnie z ich wnio skami opłacać będą n ależ ności za
st arczani a energii elektryc znej na potrze by jednoste k orga- en ergię ele k tryczn ą w sposób okreś lony w § 9 ust. 3. po-
nizac yj n ych resortu obr ony narodowej oraz niektó rych winny być uzupełni one w d rodze za warcia aneksu d o umo-
jedn ostek orga nizacyjnych podległych Ministrowi Spr a w wy we d ł ug wzo ru ustalonego prze z Min is t ra Energet y ki
Wewnęt r znych nast ę puje zgodnie z porozumieniem do- i Ene rgi i Atom owe j.
stawcy z wła ś ciwym organ em (jedno s tką nadrz ędną od-
biorcy) w resorcie obrony narodowej i w resorcie spraw § 20. 1. System rozliczeń za energię e lektryczną.
wewnętrznych. o którym mowa w § 9 liSt. 2. będzie wprowadzany sukce-
sywnie w okresie do końca 1980 r.
4. Przepisu ust. I pkt 5 nie stosuje siG z powodu zalega-
nia z zapłat ą należności ' za energię elektryczną do s tarczaną 2. [j·o czasu wp ro wadzenia systemu rozliczeń. o któ-
dla obie któw związanych z obronnością kraju. obiektów rym mowa w ust. L dla odbiorców zaliczonych do grupy II
użyteczności publicznej oraz dla obiektów o szczególnym z urządzeniami elektroenergetycznymi o mocy za instalo-
znaczeniu. jak również za energię elektryczną niezbędną do wanej w odbiornikach poniżej 50 kW dopuszc za się okreś­
utrzymania w ruchu odbiorn ików, których działanie jest ko- lanie przez dostawcę wysokości opIat z tytułu należności
nieczne ze wzgl ęd u na bezpieczeństwo ludzi lub urządzeń . za energię elektryczną na podstawie zużycia tej energii.
Dosta wca jest obowiązan y jednak zawia do mić niezwł ocz ­ przewidywanego na podstawie jej rzeczywistego zużycia
nie jednostkę nad r zędną odbiorcy zaleg a jącego z zapłatą w okresie bezpośrednio poprzedzającym bieżący okres
należności za ene r gię elektryczną oraz podjąć niezb ęd ne obliczeniowy. z ewentualnym uwzględnieniem zmian sezo-
działanie zmierzające do wyegzekwowania od odbiorcy - nowych.
zaległych nale ż no ś ci za energię elektryczną .
3. W okresie wdrażania systemu rozliczeń. o których
5. O wstrzymaniu d os tarczania energii elektrycznej na mowa w ust. 1. dostawca jest obowiązany zapewnić wzmo-
potrzeby jednostek gospodarki uspoł e cznionej z przycżyn, żone kontrole wskazań liczników oraz prawidłowości roz-
o których mowa w ust. I pkt 1-4. dostawca jest obowiąza­ liczeń.
ny zawiadomić niezwłocznie jednostkę nadrzędną odbiorcy.
§ 21. Traci moc zarządzenie Ministra Górnictwa i Ener-
getyki z dnia 8 października 1970 r. w sprawie warunków
Rozdział 5 dostarczania energii elektrycznej (Monitor Polski z 1970 r.
Nr 37. poz. 279 i z 1976 r. Nr 6. poz. 31).
Przepisy końcowe.

§ 22. Zarządzenie wchodzi w źycie z dniem 15 maja


§ 18. Warunki dostarczania energii elektrycznej z elek-
1978 r.
trowni przemysłowych do wspólnej sieci. elektrycznej. jak
również zasady i warunki wymiany ene rgii elektrycznej Minister Energetyki i Energii Atomowej: A. Szozda

56

ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTWA

z dnia 3 maja 1978 r.

w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.

Na podstawie art. . 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja Rozdział


1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U.
z 1962 r. Nr 32. poz. 150 . .z 1971 r. Nr 12. poz. 117 i z 1976 r. Przeplsyogólne.
Nr 12. poz. 71) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Rady
§.. 1.. Zarządzenie ustaia warunki dostarczania paiilir
Ministrów z dnia 9 lipca 1976r. w sprawie'ok:r.ełlenia za- '
gazo·w ych.
dań wynikających z ustawy o gospod-arce ' paliwowo-ener -
getycznej,któte przechot!-zą · ~o 'zak:resu dzia·lahi.aMłnistrów .~ 2. I. -Dostarczanie paliwgazQwych następuje zgod-
Energetyki j ' Energii Atomowej. ' GÓmktwa·' oraz -Gospoclar;. nie z ·orzepisami. niniejszego zarządzenia. po zawarciu przez
j{i Materialowej , (Dz; U. Nr 27. poz. 155) . zdfzą.uza się. co · na~ ~t r.o ny umowy . w e clług wzorów ustalonych przez Ministra
. Jtępuje: GÓrnictwa.\Vzory umów stanow i ą odrębne wydawnictwo •