You are on page 1of 2

l i

MONITOR PO ,LSKI
DZIENNIK URI~DOWY POLSKIEJ RIECIYPOSPOll TEJ LUDOWEJ
Warszawa, dnia 8 sierlmia 1979 r. Nr 19
T Ił E S C:
Poz.:
u C HW A ł. Y R A D Y P A N S T W A:
112 - z dnia 14 lipca 1979 r. w sprawie Ksiąg Honorowych osób, in st ytucjI! zbiorowoś ci odznaczonych
I1djwyższymi orderami Polski Ludowej 161
Hl - z dnia 14 lipca 1979 r. w sprawie czu wan ia nad zgodnością prawa z: Konstytucją oral: usta!';Inia
p o wszechnie obowiązującej wykładni ustaw 161

ZARZĄDZENI! -
114 ~ 1"linhtra Rolu ic twa z dnia 25 lipca 1979 r. w sprawie cen, warunków' ł trybu sprzedaży państwo-
wych nierucholllości rolnych 1112 •

112
UCHWALA RADY PA~STWA

z dnia 14 lipca 1979 r.

w sprawie Ksiąg Honorowych osób, instytucji i zbiorowości odznaczonych najw,vższymi orderami Polski Ludowej.

W jubileuszowy m roku trzydziestopięciolecia Polski - K~ięgę Honorową osób, instytucji i zbiorowosci od-
Ludowej, dla utrwalenia w pamięci przyszłych pokoleń znaczonycq Wielką Wstęgą Orderu Zasługi Polskiej Rze-
w szystkich tych, którzy zasłużyli na wdzięczność Narodu czypospolitej Ludowej.
przez szczególnie wybitny wkład w wyzwolenie narodowe
i spoleczne, utrwalenie wladzy ludowej, pomnażanie siły 2. W roku założenia Księgi Honorowej zostają do niej
i zasobności Ojczyzny, rozwój budownictwa socjalistycz- wniesione w kolejności alfabetycznej - w ramach poszcze-
nego w naszym kra.iu oraz umacnianie jego obronności gólnych lat - imiona i nazwis ka osób oraz nazwy insty-
i autorytetu na arenie międzynarodowej", Rada ~ańslwa tucji i zbiorowości odznaczonych danym orderem do końca
stanowi, co na stę puje: 1979 r.

1. W trzydzie~,tą pią ! ą rocznicę powstania Polski Lu- 3. We wszystkich latach następujących po założeniu
dowej zakłada się \v
siedzibie Rady Pal1stwa Księgi Honorowej uzupełnia się ją corocznymi wpisami no-
- Księgę Honorową osób, instytucji i zbiorowości od- wo odznaczonych, ujętych w porządku alfabetycznym we-
znaczonych Ord erem Budowniczych Polski Ludowej, dług stanu na dziel'! 31 grudnia.

- .Księgę Honorową osób, instytucji i zbiorowości od- 4. Księgi Honorowe przechowywane są w siedzibie
znaczonych Krzyżem \Nielkim Orderu Odrodzenia Polski, Rady Państwa jako dokumenty o szczególnym znaczeniu
- Księgę Honorową osób, instytucji i zbiorowości od- historycznym.
znaczonych Krzyżem Wielkim Orderu Virtuti Militari,
- Księgę Honorową osób, instytucji i zbiorowości od- 5. Uchwała podlega ogłuszeniu w Monitorze Polskim.
znaczonych Orderem Krzyża Grunwaldu I klasy,
- K s ięgę Honorową osób, instytucji i zbiorowości 00- - Prze\:vodniczący Hady Pa6stwa: H. Jabłoński
zn aczon ych Ord erem Sztandaru Pracy I klasy, Sekretarz Rady Państwa: L. SIWHUk

UCHWALA RADY PAŃSTWA

z dnia 14 lipca 1979 r.

w sprawie czuwania nad zgodnością prawa z Kon s tytucją uraz ustalania powszechnie ohowillzującej wykładni lIstaw.

W zwią z ku z art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 Konstytucji Pol- § l. l. Rada Pań':twa, stosownie do powierzonej jej
skiej Rzeczypospo litej Ludowej Rada P ańs l wa sta nowi , co funkcji czywania nnd zg()dno~cicl prawa z Kons tyt ucją, po-
na stępuje : dCjf11uje odpowiednie działani a mające na celu zapewnie-
Monitor Polski Nr J 9 162 P oz. 113 i 114

nie zgodn oś ci obow!ązu .: ącyc h w Polskiej Rzec2YP'Jspu'litej ? Przepi ~ ust. 1 stosuje się odpowiednio do Cen lr'al-
Ludowej przepisów prawa z przepisami Kons,ytucj i. nt"j Rady Zw i ą Z K ÓW Zawodowych oraz or gan 'Jw n c:.czel-
2. P owierzona Radzie P anst w a f\,lnkcja u stab n ia pow- n ych organizacji k obiecych . młodzieżowych i spóldzieiczych.
szechnie obowią zu i ąceJ wyklad ni ustaw polega na wyjaś­ 3. Wpływa j ą ce do Rad y Pańs t wn informacje oraz
niani u treści prz.epi~u aktu w'tawodav,'czego. iiekroć oka- wnioski innych organó,w p ańst wowych a lbo instytucji, or-
zuje się to niezbf;'dne dla zapewnienia rozumienia i stoso- g 3!i izilCji lub obywateli w sprawie n iezgodno:*ci prawa
wania tego przepi s u w 3posób oclpowiad:l"ący ce !r:>m i za - z Kon st ytucją przekazyw a ne są jednemu z organów okreś­
sadom. których renlizacji slużyć ina dany .,kt w4awo- lonych w ust. 1 w celu w stę pnego r'ozpa t rzenia sprawy
d a wczy. i. powiad o mienia ,\.'nioskodawcy o zajęty m stanowisku, a
3. Przepisy uchwaly doty cal'::e aktów ustawod3wczych w m ia rę pot.rzeby skierOWa nia do Rady Pallstwa wystą­
odn oszą się teżd o umów m: ędzynarodu wych raty likowa- pienia, o którym mo wa w ust. 1.
nych przez Radę Pa!1stwa. 4. Przepis ust. 3 nie stoi na przeszkodzie nad;:miu
spra'", ie biegu bezpoś r'ednio przez R adę Pań stwa bez prze-
§ 2. 1. Realiz uj ąc
funk cje czuwania nad zgodnością
kazywania jej innemu org2nowi albo leż przekaza;1i u spra-
prawa z Konstytucj ą i ustal ania powszechnie ob owi ąz u j ą ­
wy tylko w oeJu przedstawienia opinii Radzie Państwa.
cej wykładni wstaw, Rada 'Pc1l1stwa zmierza do , umclcni;:mia
praworządn ości socjalistycznej oraz do z\vi t;ks7,eni<flja~nosci 5. Rada P aństwa okresla przypa d ki, w kt órych na
prawa i jego zgod n i)~ci z p oczuciem prawnym spo!eczeń ­ wnioski wymienione w ust. 3 mO:le z jej upoważnienia
stwa. udzi~ ljć odpowiedzi Kancelaria Rady Państwa. in formuj ąc
wno&zącego, d laczego jego wniosek n ie dotyc zy n iezgod-
2. W związku z funkcjami określonymi w ust. 1 Rada
ności prawa z Konstytucj ą albo też z innych względów nie
Państ~?a rozpatruj e in.formacJe organów państwo\yycl1 , po-
kwalifikuje się do nadania mu dalszego biegu.
n os z ących '3zczegóJną od powi ed;daJność
za sta n prawa i p ra-
widl owoś ćjego sto;,o wonia. a w m i arę p otrzeby zwraca się § 6. 1. Spra'.'I-'y ustal an ia powszechnie ob o w iązującej
d Or organów naczelnych m asowych organizacji spolecznych wyk! adni akt u ust a wodawczego rozpatruj e Rad a P"ll'l s1 wa
o przedstawi enie in forma cji w sprawie zgodności stosowa- z urzę du albo na '-'.-niosek Prezesa Rady fiJin istrów, Pierw-
nia ·prawa z poczuciem prawnym s połec zel'lst wa. szego Prezesa Sądu Najwyższego lub P rokuratora General-
nego Pol~k i ej Rzeczyposp oli tej Lud oW t' j,
.3, Stwierdziwszy w toku swej działalności niez godność
aktu n iższego rzędu z ustawą zwykł ą lu b potrzebę wyj aś­ 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowi ednio do organów
nienia sposobu stosowania przepisu prawnego nie zawar- naczelnych masowych organi zacji spoJecznych.
t ego w ustawie albo inne niepr a widłowo ści n ie polegające 3. Przepis § 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio do wnios-
n a niezgodności prawa z okre.ś lo n ym przepisem Kons1y- k ów o ustalenie powszechn ie obowi ązującej wykladni
tucJi , Rada Państvva sygnalizuje to wlaści\\: emu organowi, ust.a w .
kt6ry powiadam ia Radę Państwa w term lnie 3 miesięcy
o dzialaniach pod jęty ch dla usunięcia tych n iepraw i dło­ § 7. W razie uznania przepisu pra wnego za sprzeczny
z K onstytucją , Rada P a n s twa podejmuje odpc·wierlnie środ ­
w ości.
ki zmierzające do usunięcia tej sprze cznoś ci.
§. 3. Rada Pa ń stw a dokonuje oceny zgodności projek-
towanej ustawy z K o n s tytuc .i ą. jeżeli otrzyma wniose k § 3. 1. UZn::l jąC . że zarzut niezg odności p rawa z Kon -
w tym przedmiocie od P rezydiu m Sejmu Polskiej Rze czy - styt ucją \.",ynika z b łędnego r ozumienia przepisu lub b!<;,d-
pospolitej Ludowej lub P rezesa Rady Ministrów. n e j praktyk i j ego stOSOWania , Rada Pa l15 twa ustala p ow-
szechnie obov.'i ąz u iąc ą wykl cld nię u stawy.
§ 4. Funkcj ę czuwania nad zgodnością prGwa z K on-
stytucjąreaiizuje Rada Państw a z urzędu . 2. Uchwały Rady Pańs t wa o usta leniu powszechnie
obowiąZU j ącej wyklC1dn i u s ta",,, poo legają oglo>:zeniu w Mo-
§ 5. 1. O rozpatr,.nie sprawy niezgodn ości przepisu
ni t(\fze Pol ski m.
prawnego z określunym przepisem K onstytUCji ml'że wy-
st ąpić do Rady Pań,twa Prezes Rady Mini st r ów lub z je- '. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszeni a w
go upowazmenia Minister Sprawiedliwo.ści, jak równi eż M onitorze Polsl,im.
Pierw szy PI'ezes Sądu Najwy ższeg o i Prokurator General-
ny Polskiej Rzeczypos pojitej Ludowej, popiernjąc swój po- Przew()dniezący Rady PaJ1stwa: li. Jublol'lski
glqd konkretnym uzasad nieniem. SeJuetarz Rady Pa ń stwa : L. Sto.<;iak

114

ZARZADZENrE MINISTRA ROLNICTWA

z dnia 25 lipca 1979 r.

w <;Jlrawic cen, warunków j tr:yho sprzedaży paJlst\:\i(lwych ni eruchomości !"oJn:vch.


/

Na podstawie art. 5 i S ustaw y z dnia 12 marca 1958 r. Nr 3, poz. 6 i z 1971 r. Nr 27, poz. 250) ,nrzfjr1z::l s:ę. co
O sprzedaży państwowych n ieruchomości rolnych ora z upo- na st ępuje:
rządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowa- § 1. 1. Do sprzedaży mogą być przeznaczone pClli-
dzeniem reformy rolnej 1 osadnictwa rolnego (Dz. U. siwowe nieruchon"",cj r olne w«.:hod ?: ące IN sklad Pań st"vo­
z 1958 T. Nr 17, poz. 71, z 1963 r. Nr 28, poz. 163, z 1968 r. wego Funduszu Ziemi, zwnne dalej "n i er uchomościami".