You are on page 1of 3

Monitor Polski Nr 43 - 586 PoŻ.

282 i · 283

4. J·e dnostki określone w ust. 3. za których· pośred­ § 13. Szczegółową organizację. tryb działania Komi-
nictwem są składane wnioski. oraz jednostki wymienione tetu. sposób podejmowania uchwal. tryb zgłaszania i do -
w LISt. 1 pkt 8 i w ust. 2 pkt 7 po rozpatrzeniu wniosków kumentowania wnioskÓw oraz Sposób ich oceny w
przez powołany w tym celu zespół kierują je do Komi- sekcjach specjalistycznych określa regulamin Komitetu
tetu ·wraz z uzasadnieniem. a w razie powzięcia . <;Iecyzji
zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek
O niepq:edstawieniu wniosku Kómitetowi zwracają go; przewodniezącego Komitetu.
wnioskodawcy. § 14. - 1. Członkom Komitetu oraz osobom zaproszo-
nym przysługuje za udział w posiedzeniu Komitetu w
5. Od decyzji o nieprzedstawieniu wniosku Komite-
towi wnioskodawcy przysługuje prawo ponownego skie- ciągu doby wynagrodzenie w wysokości określonej przez
rowania wniosku do jednostki organizacyjnej. która de- Prezesa Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego
cyzję tę · powzięła. w celu przesłania go do Komitetu . .
Komitetu .
Jednostka ta przekazuje wniosek Komitetowi podając 2 Członkom Komitetu oraz osobom .zaproszonym
przyczynę niepopar<;:ia wniosku. i bio ącym udział w posiedzeniach Komitetu przysł 11 gują
diety oraz zwrot kosztów · za hotel na zasadach określo­
§ 11. 1. Wnioski o przyznanie nagrÓd państwowych nych w przepisach w sprawie diet i innych należności
mogą być składane w . każdym czasie. · Komitet rozpatruje za czas podróży na obszarze kraju oraz zwrot kosztów
wnioski otrzymane do dnia 15 grudnia każdego toku przejazdu na zasadach określonych przez Prezesa Rady
nie parzystego. W terminie tym należy ró\Vnież składać Ministrów.
wnioski ponownie skierowane . przez wnioskodawców. 3. Osobom powołanym przez Komitet do opracowa-
2. CzłonkowIe Komitetu ,!!ogą zgłasza<: kandydatów nia opinii lub recenzji o osiągnięciu przedstawionym do
do nagrody państwowej bezpośrednio sektjom specjali- nagrody państwowej przysługuje wynagrodzenie jak za
stycznym do dnia 15 lutego każdego roku. w którym są opracowanie recenzji rozprawy habilitacyjnej.
przyznawan,e nagrody państwowe. § 15. Obsługę biurową Komitetu wykonuje Polska
Akademia Nauk.
§ 12. 1. Nagrody państwowe przyznaje Prezydium
Komitetu na podstawie wniosków sekcji specjalistycz- , § 16. . Fundusz nagród oraz wydatki Komitetu są
objęte budżetem centralnym. w części · dotyczącej Pol-
nych.
skiej Akademii Nauk.
2. W szczególnych wypadkach Prezydium . Komitetu § 17. Do dnia 1 sierpnia 19~6 r. nagrodę zespołową
może :
może otrzymać zespół składający się Z nie więcej niż
l) zgłoszony wniosek odłożyć do ponownego rozpa- .12 osób.
trzenia w latach następnych. po uzupełnieniu go we
wskazan ym kierunku i ponownym zgłoszeniu przez § 18. Traci moc uchwała nr 210 Rady Ministrów
wnioskodawcę • .
z dnia 11 listopada 1975 r. w sprawie powołania oraz za-
kresu działania Komitetu Nagród Państwowych (Monitor
2) wystąpić do na-czelnych i centralnych organów admi-
Polski Nr 38. poz. 224. z · 1979 r. Nr 17. poz. 103. z 1982 r.
nistracji państwowej oraz do terenowYfh organów Nr 17. poz. 141 i z 1983 r. . Nr 42. poz; 238). z tym ~e do
administracji państwowej o właściwości ogólnej stop- dnia 31 lipca 1986 r. pozostaje w mocy § 9 ust. 2 tej
nia wojewódzkiego. a także do organizacji społecz­ uchwały.
nych . . o nagrodzenie osiągnięcia zgłoszonego do na "
grody państwowej, § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
, 3) wystąpić do organów. o których mowa w pkt 2. z wyjątkiem § 8 ust. 2. który wchodzi w życie z dniem
o nagrodzenie · niektórych osób nie uwzględnionych 1 sierpnia 1986 r.
w zespole wyróżnionym nagrodą państwową. Prezes Rady Ministrów: Z. Messner

283
UCHW AtA Nr 227 RADY MINISTROW

z dnia 19 grudnia 1985 r.

w sprawie Inwestycji zaniechanych.

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lu- te zadania. w których podjęto realizację wydzielonego ·
tego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. etapu.
Nr 7. poz. 51. z 1983 r. Nr 71. poz. 318 i z 19JJ5 r. Nr 37.
poz. 174) Rada Ministrów uchwala. co następuje : § 2. 1. Upoważnia się dotychczasowych inwestorów
inwestycji zaniechanych do dysponowania majątkiem ·po-
§ 1. r. Przepisy ' uchwały dotyczą inwestycji zanie-
chodzącym z tych inwestycji. z wyjątkiem wypadków,
chanych i wstrzymanych. których realizacja nie została o których mowa w § 3.

-
podjęta. a majątek nie zost a ł zagospodarowany lub zlikwi-
dowany w terminie do dnia 31 · grudnia 1985 r.. zwanych 2. Majątek. o którym mowa w ust. 1. może zostać:
dalej .. inwestycjami zaniechanymi". 1) zagospodarowany przez inwestorów we własnym za-
2. Przez inwestycje. których realizacja została . pod- kresie. w tym również przy podejmowaniu inwestycji
jęta do dnia 31 grudnia 1985 r.. rozumie ,się także o zmienionym przeznaczeniu,
Monitor Polski Nr 43 - 587 Poz. 283

,' 2) odprzedany ' odbiorcom krajowym lub zagranicznym 2. Przepis ust. 1 pkt l stosuje się rówmez w raz:ie
bądź ' przekazany wraz z dotychczasowym zadłużeniem sprzedaży majątku przed podjęciem decyzji o umorzeniu
podlegającym spłacie przez nowego użytkownika, kredytu.
3) przekazany nieodpłatnie innym jednostkom gospo- 3. W przedsiębiorstwach w budowie środki, o, któ-
darki uspołecznionej lub zlikwidowany, jeżeli dotych- rych mowa w ust. 1. pozostałe po spłacie kredytu ban -
czasowy inwestor nie może wykorzystać go do włas­ , kowego przekazuje się w .60 11 / 0 na dochód budżetu cen-
ńych celów i nie z-najdzie na niego nabywcy. . tralnego i w 40{)/o do dyspozycji organu założycielskiego
3. Odzyskane w wyniku likwidacji inwestycji zanie- na cele rozwojowe, z przeznaczenfem w pierwszej kolej"
chanych tereny użytkowe, a przede wszystkim grunty rol- ności na pomoc w finansowaniu zakupów majątku po -
ne, powinny ' być przez inwestora niezwłocznie przeka- chodzącego z inwestycji zaniechanych, w szczególności
zane· .do zagospodarowania właściwym . terenowym orga- gdy nabywany majątek ma być wykorzystany do reali-
zacji preferowanych celów społeczno-gospodarczych.
nom administracji państwowej o właściwości szczególnej
stopnia podstawowego.
§ 6. 1. Dotychczasowi inwestorzy inwestycji zanie-
chanych mają obowiązek pełnić nadzór nad placami bu-
§ 3. Organy założycielskie inwestorów w terminie
do dnia 30 czerwca 1986 r. : dów tych inwestycji, konserwować maszyny li uFądzenia
oraz wykonywać niezbędne roboty zabezpiecżające - do
1) dokonają przekształcenia przedsiębiorstw w budowie czasu wznowienia inwestycji bądź zagospodarowania lub
w czynne. przedsiębiorstwa - w odniesieniu do tych likwidacji majątku z , placów budów. .
jednostek, które są zdolne do przejęcia i eksploatacjI
majątku pochodzącego z inwestycji ,zaniechanych, 2. Koszty nadzoru, konserwacji i robót, o których
mowa w ust. l, a także likwidacji majątku pochodzącego r '
-. ~ :

2) dokonają likwidacji tych przedsiębiorstw w budowie, z inwestycji zaniechanych pokrywa inwestor w terminie
które nie mają warunków do przejęcia i eksploatacji do dnia 30 czerwca 1986 L Z kredytu bankowego udzie-
majątku z inwestycji zaniechanych,
lanego na ten cel. a po tym terminie - z własnych
3) określą przeznaczenie majątku pochodzącego z inwe - środków.
stycji zaniechanych likwidowanych przedsiębiorstw
w budowie zgodnie z § 2 ust. 2 i 3. 3. Koszty, o których mowa w ust. 2, ponoszone ' ną
inwestycje wymienione w załączniku do , uchwały, mogą
być pokrywane z kredytu bankowego również po dniu
§ 4. 1. Zadłużenie inwestorów z tytułu wykorzysta-
nych kredytów na finansowanie inwestycji zaniechanych 30 czerwca 1986 L , jednak nie ' dłużej niż do driia-31 mar-
może podle~j'ać częściowemu lub całkowitemu umorzeniu,
ca 1987 r.
w zależności od możliwości wykorzystania tego majątku
w sposób określony w § 2 ust. 2. § 7. Dopuszcza się możliwość wznawiania inwestycji
zaniechanych, z zachowaniem ogólnie obowiązujących
2. Decyzję o wysokości umorzenia kredytu podej- warunków i zasad' realizacji oraz finansowania inwestycji.
muje Minister Finansów na wniosek inwestora zaopinio-
wany przez bank . finansujący i izbę skarbową. W odnie- § B. Minister Finansów wpórozumieniu z Prezesem
sieniudo przedsiębiorstw w budowie wniosek o umo - Narodowego Banku Polskiego . określi szczegółowe zasady
. ' rzenie kredytu składa organ, założycielski w ramach po- umarzania wykorzystanych kredytów, a także płatności
stępowania likwidacyjnego, o którym mowa w § 3 i r ozliczeń z tytułu sprzedaży, przekazywania lub likwi-
pkt 2 i 3. dacji majątku z inwestycji zaniechanych oraz -zasady
3. Nie umor:zona część kredytu podlega spłacie przez rozliczania kwot uzyskanych ze sprzedaży majątku z in-
dotychczasowego inwestora lub jednostkę prLejmującą westycji zaniechanych, finansowanych z udziałem środ­
majątek inwestycyjny do zagospodarowania - w termi- ków innych niż kredyt.
nie i na warunkach uzgodnionych z bankiem.
§ 9. Minister Handlu Zagranicznego podejmie za po-
4. Termin składania wniosków, o których mowa w średnictwem central , handlu zagranicznego, na podstawie
ust. 2, upływa z dniem 30 czerwca 1986 r. W razie nie- ofert inwestorów, działania w celu odprzedaży odbiorcom
złożenia przez in.westora w , tym terminie wniosku o umo-
zagranicznym majątku z inwestycji zaniechanych nie za -
rzenie kredytu wykorzystanego na finansowanie inwe- gospodarowanego w kraju.
stycji zaniechanych, zadłużenie kredytowe z tego tytułu
podlega spłacie przez dotychczasowego inwestora. VlT od-
§ 10. Zaleca się organizacjom spółdzielczym, społecz­
niesieniu do likwidowanych przedsiębiorstw w budowie
organ założycielski w. porozumieniu z Prezesem Narodo- nym i ' politycznym podjęcie działań ,wynikających z prze-
wego Banku Polskiego i Ministrem Finansów uzgodni pisów uchwały. Do inwestycji zaniechanych tych orga-
sposób oraz terminy spłaty zadłużenia kredytowego. ' nizacji stosuje się odpowiednio przepisy uchwały.

§ 5. 1. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży ma- § 11. Traci ~oc uchwała nr 120 Rady Ministrów
jątku pochoozącego z inwestycji zaniechanych ·inwestor z dnia 16 wrżeśnia 1983 L W sprawie zagospodarowania
przeznacza : lub likwidacji inwestycji wstrzymanych, zmieniona
uchwalą nr 130 Rady Ministrów z dnia . 28 września
l) na spłatę nie umorzonego kredytu bankowego, a wl
1984 r.
pozostałej części, po spłacie · kredytu, na fundusz
rozwoju,
2) w razie całkowitego umorzenia kredytu w 6Q1l/0
na dochód budżetu centralnego, a w 40% na fundusz
rozwoju.
1986
§ 12.
L
Uchwała wchodzi w życie z dnJem stycznia
... .
Prezes Rady Ministrów: Z. Messner
·.~

Monitor Polski Nr 43 - 588 - Poz. 283 i 284

Załącznik do uchwały , nr 227 Rady


-Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r
(poz. 283)

_. WXKAZ INWESTYCJI ZANIECHANYCH, DLA KTORYCH KOSZ'f.Y


NADZORU, ZABEZPIECZENIA I KONSERWACJI MOGĄ BYC POKRYWANE '
KREDYTEM BANKOWYM PO DNIU 30 CZERWCA 1986 R.

Lp. I. Inwestor
Nazwa i lokalizacja zadania

Kombinat Metalurgiczny HUTA KATOWICE


.1 - budowa Walc~wni Ciągłej Blach ,,2000" ._
2 - budowa linIi stali
Huta JEDNOŚĆ
3 - budowa Walcowni -Ciągłej Rur
Huta im. B. BIERUTA w Częstochowie
4 - rozbudowa Walcowni Blach Grubych do zdolności produkcyjnej 1430 tIr I
-
Sądeckie Zakłady Elektrod Węglowych w Nowym Sączu
5· - modernizacja i rozbudowa '
Zakłady Elektromaszynowe EDA w Poniatowej
....::;,: :'1 6 - rozbudowa zakładu w zakresie zwiększenia produkcji sprężarek . do
- chłodni domowych
Koneckie Zakłady Odlewriicze w Końskich .
7 - rozbudowa i modernizacja zakładu
Oikuska Fabryka · Wentylatorów OWENT w .Olkuszu
8 - budowa fabryki wentylatorów
Zakłady Aparatury Chemicznej METALCHEM w Opolu
9 - budowa zakładów n
etap
Fabryka Kosmetyków POLLENA-MIRACULUM w Krakowie
10 - rozbudowa fabryki kosmetyków
Zakłady Stolarki Budowlanej STOLBUD w Tucholi
11 - budowa zakładu produkcyjnego

284
ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POl.SKIEGO
zl dnia . 19 grudnia 1985 r.
zmh:!niające zarządzenie w sprawie wa1unkówr trybu I zasad. przeprowadzania przetargów wałutowyclt.

Na podstawie § 3 uchwały nr 235 Rady Ministrów •


"XXXI ' przetarg - 27.1.1986 r.
z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie organizEwania na . XXXII przetarg - 25.II.1986 r.
zasadach eksperymentu przetargów opartych 10 kryteria XXXIII przetarg - 25.I1I.1986 r.
efeklyw~ości na sprzedaż walut wymienialnych dla przed - XXXIV przetarg - 25.1V.1986 r.
siębiorstw państwowych i' spółdzielni (Monitor Polski XXXV przetarg - 26.V.1986 r.
Nr 32, poz. 276 i z 1983r. Nr 35; (poz. 193) braz ust. 7 XXXVI przetarg - 25.VI.19.86 r.
w rozdz. VI załącznika nr 3 do uchwały nr 17~ Rady Mi- XXXVIT przetarg - 25.VII.1986 r.
nislrów z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie s entralnego XXXVIII przetarg - 25.VII1.1986 r.
planu rocznego .na 198~ r. zarządza się, co następuje : XXXIX przetarg - 25.IX.1986 r.
§ l. W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Pol- XL przetarg- 27.x.1986 r.
skiego z dnia 22 lutego 1983 r. w sprawiewarJnków, try- XLI przetarg - 25.x1.1986 r.
bu i zasad przeprowadzania przetargów waluto-kych (Mo- XLII pq:etarg - 22.XII.J986 · r."
nitor ' Polski Nr. 8, poz. 51 i Nr' 36, poz. 205 ora~ z 1985 r. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie . z dniem stycz-
Nr 1, poz.-7) wprowadza się następujące zmiany : nia 1986 r.
w § 13 w ust. 2 po wyrazach "XXX przetarg 20.xII.
1985 r." dodaje się wyrazy: Prez~s · Narodowego Banku Polskiego: w z. Z. Pakuła

Oplata· za prenumeratę M0n.itora 'Polskiego wyno~i : rocznie 800,- zl, p.ółrocznie 500,- zł, '
RedakCJa: Urz<ld Rady Ministrów - Biuro Prawne, '.Varszawa, Al. Ujazdowskie 11'3 .
Administracja: Wydział Administracji Wyda~nictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Po-
wsińska69i?1. 00-979 War"zawa (skry~ka pocztowa 81), tel. 28-90-01 w. 608 i 42-14-78.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Mini:;trów


w Zakładach Graficźnych "Tamka", Zakład nr l, Warszawa, ul. Tamka 3.
/

Zam. 1331 -1300-85. Cena 32,00 zł