You are on page 1of 41

759 POZ.

471
Monitor Polski Nr 50

471

,
OBWIESZCZENIE
PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z dnia 23 września 1993 r.

o wynikach wyborów '


do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
przeprowadzonych w dniu 19 września 1993 r.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospo-
lijej Polskiej (Dz.U. Nr 72, poz. 319) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wy-
borów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dnia 19 września 1993 r. odbyły się wybory do Senatu Rzeczypospol~ej Polskiej. W 49 okręgach wyborczych,
stanowiących obszar województw, wybrano 100 senatorów spośród 684 kandydatów,
Wybory przeprowadziła Państwowa Komisja Wyborcza, 49 wojewódzkich komisji wyborczych i 22 482 obwodo-
we komisje wyborcze. W skład wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych powołano 188173 wyborców,
Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 27 6n 302 osoby.
W głosowaniu wzięło udział (oddało głosów niewainych i wainych) 14408 367 osób; frekwencja wyborcza wy-
niosła 52.06%.
Głosów nieważnych oddano 422 832, co stanowi 2.93% ogólnej liczby głosów .
Głosów ważnych oddano 13 985 535, co stanowi 97.07% ogólnej liczby głosów .

II
WYNIKI GlOSOWANIA NA SENATORÓW

Województwo warszawskie
W okręgu wybierano 3 senatorów spośród 21 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 1 898103 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 1 087823 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 57.31%.
Głosów niewainych oddano 21974, co stanowi 2.02% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 1065849, co stanowi 97.98% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. AJNENKIEL Andrzej 100876
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
2. DĄBROWSKI Janusz Maciej 99394
zgłoszony przez Komitet Wyoorczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
3. DRĄGOWSKI Lech Mieczysław 134635
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu Liberalno-Demokratycznego
4. FINDEISEN Władysław 197523
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
5. GRABOWSKA Ligia 133474
zgłoszona przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"
6. JANASZEK-IVANIĆKOWA Halina 47973
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wytx:Jrczy Samoobrona - Leppera


Monitor Polski Nr 50 - 760 - Poz. 471

7. KURATOWSKA Zofia 352890


zgłoszona przez Prezydium Rady Unii Demokratycznel
8. KUROWSKI Edward T1401
zgłoszony przez Kralowy Komitet Wyborczy Samoobrona· Leppera
9.l0PATKOWA Maria 243370
zgłoszona przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa ludowego
10. MAClĄG KrzySZ10f Ludwik 30267
zgłoszony przez lawę Nalwyzszą
Polskiej Partii Przyjaciół Piwa
11. MAMONTOWICZ-lOJEK Zenona Bożena 49677
zgłoszona przez Komtet Wyborczy .Zjednoczenie Polskie"
12. PIESIEWICZ Krzysztof Marek 185587
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidamość"
13. PORCZYŃSKI Zbigniew Karol 155538
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum im. Jana Pawła II
14. ROMASZEWSKI Zbigniew 237263
zgłoszony przez KOrNsję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"
15. ROZlUBIRSKI Edwin Gustaw 198306
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu lewicy Demokratycznej
16. SADOWSKI Zdzisław Lech 200636
zgłoszony przez Radę Krajową Unii Pracy
17. SZEWCZAK Jan Włodzimierz 86643
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodleglej
18. URBANlAK KrzysZ10f Ryszard 21 031
zgłoszony przez KOrNtet Wyborczy "PASMO" Kandydata Niezależnego Krzysztofa Ryszarda
Urbaniaka
19. WIETESKA Jan Marian 183108
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu lewicy Demokratycznej
20. WYCECH Roman 58264
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Samoobrona· leppera
21. WYGANOWSKI Stanisław 103046
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform

Województwo bialskopodlaskie
wokręgu wybierano 2 senatorów spośród 15 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 219376 osób.
W głosowaniu wzięło udział 115743 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 52.76%.
Głosów tliewainych oddano 2 996, co stanowi 2.59% ogólnej liczby głosów.
Głosów wainych oddano 112 747, co stanowi 97.41% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BERGIER Józef 12851
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
2. CHORĄŻY Jerzy Hubert 30656
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. CZAPSKI Andrzej Antoni 13301
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu Liberalno-Demokratycznego
4. DENISIUK Janusz Klemens 7707
zgłoszony przez Komtet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
5. FRĄCZKIEWICZ Mieczysław 6842
zgłoszony przez Społeczny Komitet Wyborczy w Parczewie
6. GAJEK Zenon 10749
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
7. KALlSZUK Jan 5685
zgłoszony przez Komtet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
8. KONARSKI Stefan 12618
zgłoszony przez Komsję Krajową Niezaleinego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"

t
Monitor Polski Nr 50 - 761 - Poz. 471

9. KORPYSZ Kazimierz 18914


zgłoszony przez KralOwy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
10. KUROWSKI Jan Bolesław 7247
zgłoszony przez Komtet Wyborczy· Samorząd Piszczac
11.lAZUKA Felicjan 16311
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wy'oorczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
12. MAKAREWICZ Henryk 32371
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
13. OSTROWSKI Zygmunt 7212
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
14. RĘBEK Jerzy 6447
zgłoszony przez Komitet Wy'oorczy "Konwencja Polska"
15. TROCHIMIUK Mieczysław 12614
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej

Województwo białostockie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 11 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 504 213 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 263 197 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 52.20%.
Głosów nieważnych oddano 7 055, co stanowi 2.68% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 256142, co stanowi 97.32% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. CHOMKO Roman 46 702
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. CHOROSZUCHA Ireneusz 47448
zgłoszony przez Komitet Wy'oorczy "Koalicja dla Rzeczypospolitej"
3. ClYKWIN Eugeniusz 51815
zgłoszony przez Komitet Wy'oorczy Prawosławnych
4. HORBACZEWSKI Zbigniew Tadeusz 14572
zgłoszony przez Komitet Wy'oorczy "Zjednoczenie Polskie"
5. KALlCIŃSKI Andrzej Stanisław 44339
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
6. KOZAKIEWICZ Henryk Stanisław 34201
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
7.lĘKAWA Barbara Maria 54240
zgłoszona przez Komitet Wy'oorczy Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku oraz Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej
8. MONIUSZKO-JAKONIUK Janina 19266
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Janiny Moniuszko-Jakoniuk
9. MULAK Jan 53472
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wy'oorczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
10. SMOKTUNOWICZ Eugeniusz 44024
zgłoszony przez Radę Krajową Unii Pracy
11. ZDZIENICKI Henryk 45497
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku oraz Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

I
POZ. 471
Monitor Polski Nr 50 762 -

Województwo bielskie
wokręgu wybierano 2 senatorów spośród 17 kandydatów.
liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 644 403 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 356 4n osób; frekwencja wyborcza wyniosła 55.32%.
Głosów nieważnych oddano 11 837, co stanowi 3.32% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 344 640, co stanowi 96.68% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych :
1. ADAMOWICZ Ludwik Robert 29 693
zgłoszony przez Radę Główną Konserwatywno-Liberalnej Partii Unia Polityki Realnej
2. BOBIK Józef Zdzisław 32978
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. CHOJECKA Ewa Sabina 35221
zgłoszona przez Zarząd Krajowy Kongresu liberalno-Demokratycznego
4. CHOWANIEC Józef 16805
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
5. GEBAUER Zbigniew Franciszek 41 097
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
6. KRALCZYŃSKI Andrzej Henryk 19911
zgłoszony przez Zarząd Stowarzyszenia Komitetów Obywatelskich w Bielsku-Białej
7. KUBALA Stanisław 50 773
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
8. MICHAŁOWSKI Stanisław Czesław 29369
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. NOWORYTA Stanisław 46639
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
10. OKRZESIK Janusz Władysław 52667
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
11. PENA Stanisław 45 774
zgłoszony przez Katolicki Komitet Wyborczy .Ojczyzna"
12. SROCZYŃSKI Zbigniew Józef 21 592
zgłoszony przez Radę Główną Konserwatywno-Liberalnej Partii Unia Polityki Realnej
13. TYRNA Marcin Paweł 65170
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidamość"
14. TYSZKIEWICZ Józef 42658
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania RefolTTl
15. WASILEWSKI Przemysław Tomasz 13456
zgłoszonyprzez Zarząd Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych
16. WÓJCIKOWSKI Włodzimierz Jan 38617
zgłoszony przez Radę Krajową Unii Pracy
17. ZIMNAL Józef Michał 45662
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo bydgoskie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 16 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 795768 osób.
W głosowaniu wzięło udział 453 790 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 57.03%.
Głosów niewainych oddano 13187, co stanowi 2.91% ogólnej liczby głosów .
Głosów ważnych oddano 440 603, co stanowi 97.09% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych :
1. CEGLARSKI Komellgnacy 51583
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kornela Ceglarskiego
2. CIEMNIAK Grażyna Jolanta 114505
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

ł I • •
Monitor Polski Nr 50 - 763 - POZ. 471

3. CVGANIAK Jerzy 34419


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
4. GORZVCKI Bogdan 20650
zgłoszony przez Radę Naczelną Stronnictwa Demokratycznego
5. GRZEŚK Jerzy 49624
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Samoobrona - Leppera
6. HARENDARSKI Jerzy Henryk 48985
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
7. KACZMAREK Janusz Tadeusz 22348
zgłoszony przez Bezpartyjny Komitet Wyborczy Polska GodnoŚĆ
8. KACZMAREK Ryszard 33950
zgłoszony przez Radę Polity,czną Konfederacji Polski Niepodleglej
9. KAlUŻNV Józef 57430
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu Liberalno-Demokratycznego
10. KEMPKA Dorota Maria 117577
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
11. KOSTKOWSKI Zdzisław Czesław 33508
zgłoszony przez Zarząd Główny Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego
12. KOTZBACH Roman Paweł 50806
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidamość"
13, MOJZESOWICZ Wojciech 54312
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
14. STAJSZCZAK Janusz Andrzej 37661
zgłoszony przez Komitet Wyborców .Niezależne Bydgoskie Forum Gospodarcze"
15. WARCZAK Edwin Andrzej 38853
zgłoszony przez Komitet Wyborczy .Zjednoczenie Polskie·
16. WITEK Stanisław 24194
zgłoszony przez Ławę Najwyższą Polskiej Partii Przyjaciół Piwa

Województwo chełmskie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 12 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 178009 osób.
W głosowaniu wzięło udział 87 758 osób; frekwenCja wyborcza wyniosła 49.30%.
Głosów niewainych oddano 2 365, co stanowi 2.69% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 85 393, co stanowi 97.31% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. AOAMCZUK Tomasz 29 172
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. BODVS Stanisław 6 991
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
3. BUKSIŃSKI Czesław Henryk 9556
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
4. CHODVŃSKA Maria Danuta 11 729
zgłoszona przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego .Solidarność"
5. FLOREK Jan Lech 21 486
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
6. GRABOŚ Wnold Szczepan 25674
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. KARAŚ Władysław 4 856
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Katolicka Akcja Sprawiedliwości .Równość·
8. KORCZVŃSKI Janusz 11 724
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
9. KOSZEWSKI Stanisław 5015
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Komitet Spo/eczny w Chełmie"

....
Monitor Polski Nr 50 - 764 - Poz. 471

10. PASTUSIAK Janusz Marek 7530


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Relorm
11 . PROCHOWSKI Jan Antoni 2012
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy Jana A. PROCHOWSKIEGO
12. WILKOWSKI Eugeniusz 10468
zgłoszony przez Katolicki Komitet Wyborczy "Olczyzna"

Województwo ciechanowskie
w okręgu wybierano 2 senatorów spośród 15 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 310010 osób.
W głosowaniu wzięło udział 151014 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 48.71%.
Głosów nieważnych oddano 5 344, co stanowi 3.54% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 145 670, co stanowi 96.46% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. ANTONOWICZ Jan 39215
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. FETLlŃSKA Janina 19189
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
3. JUSZKIEWICZ Ryszard 14955
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
4. KLUBIŃSKI Marian Konrad 5019
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Konwencja Polska"
5. KOŁAKOWSKI Wiktor Jan 10157
zgłoszony przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiej Unii Ekologicznej
6. LIPINSKI Piotr Alojzy 12564
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodleglej
7. MARKIEWICZ Zbigniew 6856
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Zbigniewa Mar1<iewicza
8. MICHAŚ Ireneusz 32714
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
9. PIETRASIK Andrzej Józef 11 713
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Andrzeja Józefa Pietra sika
10. PSZCZÓŁ.KOWSKI Benedykt 16652
zgłos~ony przez Komitet Wyborczy "Koalicja dla Rzeczypospolitef
11. r:UTKOWSKI Andrzej 20943
zgłoszony przez Radę Naczelną Polskiego Stronnictwa Ludowego· Porozumienie Ludowe
12. SZYMAŃSKI Rafał Antoni 10045
zgłoszony przez Radę Naczelną Stronnictwa Demokratycznego
13. TYSZKIEWICZ Bogdan 13360
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
14. VITALI Tomir Wojciech 19206
zgłoszony przez Społeczny Komitet Wyborczy Tomira Wojciecha Vitalego
15. WILLENBERG Sławomir Jan 19923
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego .Solidamość"

Województwo częstochowskie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 12 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 570987 osób.
W głosowaniu wzięło udział 300 711 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 52.67%.
Głosów nieważnych oddano 10 056, co stanowi 3.34% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 290 655, co stanowi 96.66% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. JASIONA Janusz Bogusław 20469
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Janusza Jasiony


Monitor Polski Nr 50 - 765 - POZ. 471

2. KAPSA Jarosław Leszek 10231


zgłoszony przez Zarząd Główny Partii Konserwatywnej
3. KOlODZIEJCZYK Marian 16713
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyoorczy "Nonnalność"
4. LIPCZAK Władysław Piotr 75010
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa ludowego
5. MARKOWICZ Zbigniew Piotr 35569
zgłoszony przez Radę Główną Konserwatywno-liberalnej Partii Unia Polityki Realnej
6. PAWŁOWSKI Stanisław Marceli 19722
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
7. SZOPA Janusz Antoni 47556
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
8. SZYMA Tadeusz Andrzej 33931
zgłoszony przez Katolicki Komitet Wyoorczy "Ojczyzna"
9. TOBIAŃSKI Jerzy Marian 61201
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
10. TYLlCKI Czesław Konrad 37349
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
11. WYGLĘDOWSKI Mieczysław 93658
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu lewicy Demokratycznej
12. ZARYCHTA Wiesław 57191
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidamość"

Województwo elbląskie
wokręgu wybierano 2 senatorów spośród 12 kandydatów.
liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 335 591 osób.
W głosowaniu wzięło udział 163954 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 48.86%.
Głosów nieważnych oddano 4 548, co stanowi 2.n% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 159 406, co stanowi 97.23% ogólnej liczby głosów .
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BIELECKI Wacław 30 448
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"
2. BŁASZCZAK Zbigniew Wiktor 22 605
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
3. BUJKO Waldemar 7 971
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Konwencja Polska"
4. BUŁHAK Edward Stanisław 20254
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
5. GNIADO Iwona 17 057
zgłoszona przez Komitet Wyborczy "Bezpartyjni"
6. GODZIK Jerzy Stanisław 21 256
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu liberalno-Demokratycznego
7. HEJBER Grzegorz 23176
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy (woj. elbląskiego)
8. JANKOWSKI Romuald 38 024
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa ludowego
9. KUCZYŃSKI Józef Kazimierz 47653
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu lewicy Demokratycznej
10. MALINOWSKI Sławomir Waldemar 25276
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Bezpartyjni Niezafeżni"
11. RUDAK Henryk 9 480
zgłoszony przez Radę Naczelną Stronnictwa Demokratycznego
12. WRÓBLEWSKI Marian 17691
zgłoszony przez Komitet Wyoorczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
Monitor Polski Nr 50 - 766 - POZ. 471

Województwo gdańskie
wokręg u wybierano 2 senatorów spośród 15 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 1 030779 osób .
W głosowaniu wzięło udział 573211 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 55.61%.
Głosów nieważnych oddano 14 700, co stanowi 2.56% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 558 511, co stanowi 97.44% ogólnej liczby głosów .
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych :
1. BARĆ Łukasz Roman 59 103
z głoszonyprzez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległel
2. FAC Antoni Bolesław 91 328
zgłoszony przez Radę Krajową Unii Pracy
3. GŁ ĘBOCKI Robert 79765
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu Liberalno-Demokratycznego
4. GRZELAK Grzegorz Andrzej 55686
zgłoszony przez Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna"
5. HRABOWSKA Maria Joanna 65979
zgłoszona przez Komitet Wyborczy "Służba Dziecku" w Gdańsku
6. KARZIEWICZ Grzegorz Jerzy 72 139
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
7. KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 59106
zgłoszony przez Radę Główną Konserwatywno-Liberalnej Partii Unia Polityki Realnej
8. KUSTRZEBA Wanda Alicja 97 120
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
9. LACKORZVŃSKI Leszek Juliusz 120320
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidamość"
10. LISOWSKI Józef Andrzej 74069
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania RefolTT1
11. MRÓWKA Stanisław 15 979
z głoszonyprzez Radę Naczelną Stronnictwa Demokratycznego
12. SULATYCKI Zbigniew Paweł 41250
zgłoszony przez Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna"
13. SZARMACH Henryk Jakub . 60 521
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
14. WITIBRODT Edmund Kazimierz 75038
zgloszony przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
15. ZALESKI Jerzy Bohdan 50 017
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania RefolTT1

Województwo gorzowskie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 12 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 354 693 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 178184 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 50.24%.
Głosów niewainych oddano 5190, co stanowi 2.91% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 172994, co stanowi 97.09% ogólnej liczby głosów .
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. ADAMSKI Zenon Tymateusz 26620
z głoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidamość"
2. ALEKSANDROWICZ Rozalia 25 287
zgłoszona przez Komitet Wyborczy "Niezależni"
3. BATKOWSKI Piotr 19446
zgłoszony przez Społeczny Komitet Wyborczy w woj . gorzowskim
4. BRONISZ Ryszard 14705
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu Liberalno-Demokratycznego

.
Poz. 47 1
767
Monitor Polski Nr 50

5. GORYWODA Lech Marek 10 452


zgłoszony przez KomItet Wyborczy .,Zlednoczenle PolskIe"
6. JARMUŻEK Zdzisław 56128
zgłoszony przez Kralowy Komitet Wyborczy SoJuszu Lewicy Demokratycznej
7. PAWLIK Andrzej 29958
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznel
8. PAWŁOWSKA-KUJAWIAK Lidia 25059
zgłoszona przez Radę Polityczną
KonfederacJi Polski Ni epodległeJ
9. PROTASOWICKI Mieczysław 41 332
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
10. RUCKI Stanisław 8056
zgłoszony przez Radę Naczelną Stronnictwa Demokratycznego
11 . SURMACZ Marek Tomasz 23589
zgłoszony przez Zarząd Główny Zjednoczenia Chrześcijańsko - Narodowego
12. SZCZEPANOWSKI Wojciech 18506
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratyc~nej

Województwo jeleniogórskie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 11 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 374881 osób.
W głosowaniu wzięło udział 184343 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 49 .17%.
Głosów nieważnych oddano 6 818, co stanowi 3.70% ogólnej liczby głosów .
Głosów ważnych oddano 177 525 , co stanowi 96.30% ogólnej liczby głosów .
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych :
1. BIELAWSKI Wiesław Jerzy 21 414
zgłoszony przez Radę Główną Konserwatywno-Liberalnej Partii Unia Polityki Realnej
2. CIEŚLAK Jerzy Edmund 52 173
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. KARBOWSKI Jan Ryszard 43 254
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. KRASNODĘBSKI Waldemar 12986
zgłoszony przez Radę Naczelną Stronnictwa Demokratycznego
5. LACHOWICZ Jerzy 41 000
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego .Solidamość"
6. L1BER Jerzy Jan 19916
zgłoszony przez Radę Główną Konserwatywno-Liberalnej Partii Unia Polityki Realnej
7. MACHOWSKI Stanisław 28 838
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. MODRZEJEWSKI Jerzy Hubert 31 343
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
9. PIOTROWSKI Józef Jan 14434
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "liczyrzepa"
10. SUCHWAŁKO Danuta 26746
zgłoszona przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
11 . WESOŁOWSKI Zenon 23346
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodieglej
Monitor Polski Nr 50 - 768 - Poz . 471

Województwo kaliskie
w okręgu wybierano 2 senatorów spośród 14 kandydatów .
liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 510925 osób.
W głosowaniu wzięło udział 289 139 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 56.59%.
Głosów nieważnych oddano 13 264, co stanowi 4.59% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 275 875, co stanowi 95.41% ogólnej liczby głosów .
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych :
1. BACHOR Wojciech 27 096
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu Liberalno-Demokratycznego
2. BIAŁEK Zbigniew 22108
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy "Kaliszanie 2000"
3. DĘBICKI Zygmunt Władysław 18359
zgłoszony przez Zarząd Główny Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego
4. DOMAGALSKI Wojciech 22 237
zgłoszony przez Komitet Wyborczy .Koalicja dla Rzeczypospolitej"
5. GRZĄDKA Marian Józef 30374
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
6. JÓŹWIAK Marian 61043
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. KISZKA Jerzy Paweł 28230
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
8. KRZAK Andrzej 28 713
zgłoszony przez Komitet Wyborczy .Zjednoczenie Polskie"
9. PIETRZAK Jerzy Kazimierz 27292
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Wielkopolska
10. ROLlCZ Zygmunt Ryszard 22918
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
11 . SIKORSKI Stanisław Paweł 61 182
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
12. STROJS Marek 19853
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
13. WENDE Edward Joachim 55 111
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
14. WOŹNY Grzegorz Marian 69191
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo katowickie
W okręgu wybierano 3 senatorów spośród 28 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 2 875 244 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 1 386 463 osoby; frekwenCja wyborcza wyniosła 48.22%.
Głosów nieważnych oddano 38 583, co stanowi 2.78% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 1 347880, co stanowi 97.22% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BUSZMAN Józef Piotr 123 642
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
2. CHEŁKOWSKI August 291540
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"
3. DEJA Stanisław 39271
zgłoszony przez Obywatelski Komitet Wyborczy
4. DOMARADZKI Stanisław 37780
zgłoszony przez Prezydium Polskiej Rady Pomocy
5. DONOCIK Tadeusz Marian 102456
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Środowisk Gospodarczych w Katowicach
Monitor Polski Nr 50 - 769 - Poz. 471

6. GIL Ryszard 37984


zgłoszony przez Komitet WytxJrczy "Ruch Społeczny Regionowi i Polsce"
7. GOŁBA Stanisław 41667
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zlednoczenie Polskie"
8. GREGOROWICZ Zbigniew 30876
zgłoszony przez Radę Naczelną Forum Patriotycznego Polski Walczącej
9. JAGIEllOWICZ Jerzy Bohdan 92810
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu Liberalno-Demokratycznego
10. KASPROWICZ Grażyna 43858
zgłoszona przez Obywatelski Komtet Wyborczy
11. KOŁODZIEJCZYK Rudo" 155731
zgłoszony przez Zarząd Ruchu Autonomii Śląska
12. KOŚCIESZA-KUSZlEYKO Ryszard 147542
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"
13. MACHNIK Zygmunt 274246
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
14. MĄSIOR Bogusław 274929
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
15. MEISEL Józef 173154
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
16. POROWSKI Krzysztof 62601
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy w celu wyboru Pana Krzysztofa Porowskiego na
Senatora RP
17. RELlGA Zbigniew Eugeniusz 503304
zgłoszony przez Komitet Wyborcry Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
18. ROCZNIOK Andrzej Romuald 92041
zgłoszony przez Radę Główną Konserwatywno-Liberalnej Partii Unia Polityki Realnej
19. ROŻEK-LESIAK Krystyna 46832
zgłoszona przez Obywatelski Komitet Wyborczy
20. RYSZKA Czesław 82827
zgłoszony przez Zarząd Główny Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego
21. SOBCZAK Ryszard 167753
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodleglej
22. STACH Adam 73938
zgłoszony przez Naczelny Komlet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
23. TOMASZEWSKI Józef 132517
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
24. WIECZOREK Zenon 149146
zgłoszony przez Zarząd Ruchu Autonomii Śląska
25. WOJTYŁA Jan Jerzy 129625
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
26. ZAGUŁA Henryk Franciszek 71210
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu Liberalno-Demokratycznego
27. ZALEWSKI Ryszard 27022
zgłoszony przez Radę Naczelną Stronnictwa Demokratycznego
28. ZARZYCKI Kazimierz 269333
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Monitor Polski Nr 50 - 770 - POZ . 471

Województwo kieleckie
w okręgu wybierano 2 senatorów spośród 12 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 832 173 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 412017 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 49.51%.
Głosów nieważnych oddano 11 846, co stanowi 2.88% ogólnej liczby głosów .
Głosów ważnych oddano 400 171, co stanowi 97.12% ogólnej liczby głosów .
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. CHLEBOWSKI Cezary 49 305
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu Liberalno·Derrokratycznego
2. CZARNY Ryszard Michał 108397
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. CZERWIŃSKA-GOCAl Anna Marzena 30 134
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Refonn
4. GELBERG Leon Andrzej 50049
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego .Solidamość"
5. HEOA-SZARY Antoni 28807
zgłoszony przez Radę Naczelną Forum Patńotycznego Polski Walczącej
6. KAROAS Jan 60 103
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Samoobrona· Leppera
7. PASTUSZKA Stefan Józef 121416
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. PĘKSYK Zygmunt Ryszard 42716
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodleglej
9. SKOWERSKA Halina Elżbieta 28 657
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Refonn
10. STĘPIEŃ Jerzy Adam 41 638
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Konwencja Polska"
11. SlYSZKOWSKA Maria 92 326
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
12. ŻAK Stanisław 54894
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej

Województwo konińskie
w okręgu wybierano 2 senatorów spośród 9 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 336367 osób.
W głosowaniu wzięło udział 167 899 osób; frekwenCja wyborcza wyniosła 49.92%.
Głosów niewainych oddano 6 759, co stanowi 4.03% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 161140, co stanowi 95.97% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BARANOWSKA Krystyna Wacława 31 856
zgłoszona przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodleglej
2. GRZESZCZAK Eugeniusz 55 138
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. KOTLARSKI Paweł Jerzy 23 062
zgłoszony prlez Komtet Wyborczy .Regionalne Porozumienie Wyborcze" w Koninie
4. MIĄŻKIEWICZ Andrzej Jan 13060
zgłoszony przez Komitet Wyborczy .Konwencja Polska"
5. OLEJNiCKA Anna 50 776
zgłoszona przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
6. SYBIS Andrzej 44613
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. SZYBURSKI Jerzy 18329
zgłoszony przez Komtet Niezależnych Wyborców w Kłodawie
POZ. 471
771
Monitor Polski Nr 50

8. TERPIŃSKI Aleksander 21 108


zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
9. WASZKOWIAK Marek 20990
zgłoszony przez Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna"

Województwo koszalińskie
w okręgu wybierano 2 senatorów spośród 12 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 365046 osób.
W głosowaniu wzięło udział 194 058 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 53.16%.
Głosów nieważnych oddano 4 919, co stanowi 2.53% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 189139, co stanowi 97.47% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych :
1. BŁACHNIO Marian 38 116
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Samoobrona· Leppera
2. CZERWIŃSKI Lech 53 038
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. DIKOLENKO Ewa 31 933
zgłoszona przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
4. GIĘTKOWSKA Anna Stanisława 8924
zgłoszona przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
5. KOROBOWICZ Wanda Antonina 16396
zgłoszona przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodieglej
6. KURlATA Czesław 32999
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Samoobrona - Leppera
7. MADEJ Jerzy Stanisław 42 601
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Jerzego Madeja
8. OLSZEWSKI Jerzy 20518
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidamość"
9. OŻÓG Jerzy 25649
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
10. PIETRAS Robert 13350
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Porozumienia Ugrupowań Chrześcijańskich
11. ROMANOWSKI Wiesław Włodzimierz 18 863
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu Liberalno-Demokratycznego
12. SZEREDY Mieczysław 31 509
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo krakowskie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 15 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 909 n4 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 476 562 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 52.38%.
Głosów nieważnych oddano 10 n1, co stanowi 2.26% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 465 791, co stanowi 97.74% ogólnej liczby głosów .
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BUSZKO Józef 73 546
zgłoszony przez Radę Krajową Unii Pracy
2. OEGLER Zbigniew 35 246
zgłoszony przez Radę Główną Konserwatywno·Liberalnej Partii Unia Polityki Realnej
3. FERCZYK Zbigniew 43 472
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
4. GORCZYCA Grzegorz 22064
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Koalicja dla Rzeczypospolitej
5. HENNELOWA Józefa 84144
zgłoszona przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
Monitor Polski Nr 50 - 772 - Poz. 471

6. JURCZAK Stefan 93718


zgłoszony przez Komislę Kralową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "S olidarność"
7. KALETA Edward 59830
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. KAPERA Kazimierz 43330
zgłoszony przez Zarząd Główny Zjednoczenia Chrześcijańsko· Narodowego
9. KOZŁOWSKI Krzysztof 100545
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
10. KUlYBA Janusz 28856
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Koalicja dla Rzeczypospolitej"
11. PĘGIEL Wojciech 54617
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
12. SANECKA Anna 37937
zgłoszona przez Radę Główną Konserwatywno·Liberalnej Partii Unia Polityki Realnej
13. VOIGT Piotr 67652
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu Liberalno·Demokratycznego
14. WACŁAWOWICZ Stanisław Antoni 14427
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
15. ZIELIŃSKI Ryszard Jan 88289
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznel

Województwo krośnieńskie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 12 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 350339 osób.
W głosowaniu wzięło udział 186361 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 53.19%.
Głosów niewainychoddano 5 810, co stanowi 3.12% ogólnej liczby głosów .
Głosów ważnych oddano 180 551, co stanowi 96.88% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów wainych:
1. BUCHAŁA Roman 26 285
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. CZEREPlUK Janina 22024
zgłoszona przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
3. GROOZICKI Andrzej Jan 29478
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4. KAUTA Tadeusz 29673
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodleg/ej
5. KARAŚ Roman 32 417
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
6. MACIAŚ Andrzej 24 268
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. PACŁAWSKI Ryszard 24811
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Służba Dziecku"
8. PONIATOWSKI Kazimierz 16520
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
9. RAJCHEL Jan 31859
zgłoszony przez Radę Naczelną Polskiego Stronnictwa Ludowego· Porozumienie Ludowe
10. ROBEL Andrzej Antoni 27683
zgłoszony przez Zarząd Główny Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego
11. TUREK Jan 18079
zgłoszony przez Zarząd Stowarzyszenia Prawników "TEMIDA"
12. ZARZYCKI Ireneusz Andrzej 38619
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"
Monitor Polski Nr 50 - 773 - POZ. 471

Województwo legnickie
wokręgu wybierano 2 senatorów spośród 15 kandydatów.
liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 361 657 osób.
W głosowaniu wzięło udział 185 360 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 51.25%.
Głosów nieważnych oddano 6638, co stanowi 3.58% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 178722, co stanowi 96.42% ogólnej liczby głosów .
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych :
1. DĘBIŃSKI Narcyz Wacław 15 428
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
2. GOJDŹ Mirosław 15 162
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
3. JASZCZA Zofia Danuta 12851
zgłoszona przez Radę Główną Konserwatywno-Liberalnej Partii Unia Polityki Realnej
4. JUROS Paweł Józef 17721
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
5. KIEDEL Zdzisław 12631
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Polskiej Partii Zielonych
6. KIENIG Edward 31 585
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. KOSMALSKI Andrzej 15125
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
8. KRÓL Stefan 15 383
zgłoszony
przez Zarząd Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych
9. LEWICKI Marian Piotr 29543
zgłoszony przez Radę Krajową Unii Pracy
10. MAZIARZ Józef 26496
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
11. PATYK Eugeniusz 47819
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
12. WAJSZCZUK Hieronim 6798
zgłoszony przez Zarząd Główny Związku Sybiraków
13. WALKOWSKI Stanisław Zdzisław 14 690
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
14. WAWRZYNIAK Józef 30614
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
15. ZYGMUNT Ryszard 22417
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidamość"

Województwo leszczyńskie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 10 kandydatów.
liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 273183 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 163913 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 60.00%.
Głosów nieważnych oddano 6 920, co stanowi 4.22% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 156993, co stanowi 95.78% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych :
1. BOMBICKI Maciej Roman 37 303
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
2. CEREKWICKI Lech 17 810
zgłoszony przez Katolicki Komitet Wyborczy .Ojczyzna"
3. FOLTYNOWICZ Włodzimierz 12565
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu Liberalno-Demokratycznego
4. GŁÓWKA Cezary Bogusław 6668
zgłoszony przez Komitet Wyborczy .Zjednoczenie Polskie"
Poz. 471
774 -
Monitor Polski Nr 50

5. KULAK Zbigniew 45205


zgłoszony przez KralOwy Komitet Wyborczy SOlUSZU Lewicy Demokratycznel
6. NOWAK Zenon 37539
zgłoszony przez KralOwy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznel
7. PTASIK Anna 26634
zgłoszona przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
8. STARCZEWSKI Stanisław 36054
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. SZYMANOWSKI Andrzej Bolesław 29 035
zgłoszony przez Komitet Wyborczy dr Andrzeja Szymanowskiego· dz iałacza Unii Wielkopolan
10. ZIELIŃSKI Marian 25134
zgłoszony przez Radę Główną Konserwat'fNno-Liberalnej Partii Unia Polityki Realnel

Województwo lubelskie
w okręgu wybierano 2 senatorów spośród 15 kandydatów.
liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 730860 osób .
W głosowaniu wzięło udział 376115 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 51.46%.
Głosów nieważnych oddano 8 029, co stanowi 2.13% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 368086, co stanowi 97.87% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BENDER Ryszard Janusz 60 935
zgłoszony przez Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie
2. CZURYSZKIEWICZ Zdzisław 45216
zgłoszony przez Krajowy Komitel Wyborczy Samoobrona - Leppera
3. DĄBSKI Edward 28757
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Koalicja dla Rzeczypospolitef'
4. KĘPA Leszek 29769
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Refonn
5. KURCZUK Grzegorz 65 786
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
6. MARECZKA Kazimierz 48 739
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
7. MAZUREK Janusz Andrzej 58589
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidamość"
8. PIETROŃ Kazimierz 14927
zgłoszony przez Radę Naczelną Stronnictwa Demokratycznego
9. PIÓRKOWSKI Zbigniew 59605
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
10. SĘK Jan 78774
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
11 . STANKIEWICZ Marek 43846
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
12. STRZAŁKOWSKI Zbigniew Ryszard 20423
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Koalicja dla Rzeczypospolitef'
13. SUPERCZYŃSKI Arnold Jan 55530
zgłoszony przez Radę Krajową Unii Pracy
14. TUORA Tadeusz Zbigniew 28147
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu Liberalno-Demokratycznego
15. WOJCIECHOWSKI Norbert 22368
zgłoszony przez Komitet Wyborczy .Zjednoczenie Polskie"
Monitor Polski Nr 50 - 775 - POZ. 471

Województwo łomżyńskie
wokręgu wybierano 2 senatorów spośród 14 kandydatów.
liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 248851 osób.
W głosowaniu wzięło udział 121 399 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 48.78%.
Głosów nieważnych oddano 4113, co stanowi 3.39% ogólnej liczby głosów .
Głosów ważnych oddano 117 286, co stanowi 96.61% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BAlYDlO Piotr 13 269
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy "Ojczyzna· Lista Polska"
2. BLASZKO Wiesław Stanisław 14161
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
3. FEDOROWICZ Andrzej 6 508
zgłoszony przez Narodowy Komitet Wyborców
4. FRĄCZEK Adam Marek 9 620
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
5. GIERTYCH Maciej Marian 8 898
zgłoszony przez Narodowy Komitet Wyborców
6. KUC Stanisław 18615
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" "
7. LASOCKI Tadeusz 15642
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Kandydat Niezależny"
8. MAJEWSKI Ireneusz 10900
zgłoszony przez Bezpartyjny Komitet Wyborczy z siedzibą w Piątnicy
9. MINDA Marek Stanisław 24219
zgłoszony przez Radę Krajową Unii Pracy
10. POREDA Franciszek Eugeniusz 10986
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Spółdzielczości Mieszkaniowej w województwie
łomżyńskim
11. RYDZEWSKI Janusz 17 908
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
12. STANISZEWSKI Aleksander 10416
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy .Ojczyzna - Lista Polska"
13. STYPUŁA Jan 32 838
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
14. ŚWIDERSKI Janusz 11 778
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform

Województwo łódzkie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 12 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 882 942 osoby.
W głosowaniu wzięło udział472108 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 53.47%.
Głosów nieważnych oddano 10223, co stanowi 2.17% ogólnej liczby głosów .
Głosów ważnych oddano 461 885, co stanowi 97.83% ogólnej liczby głosów .
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. CZAJKOWSKI Jan Maciej 24463
zgłoszony przez Komitet Wyborców .Konwencja Polska"
2. CZUMA Benedykt 51 522
zgłoszony przez Zarząd Główny Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego
3. GARDA Konrad Janusz 66951
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
4. JANKIEWICZ Paweł 104849
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
5. JANOWSKA Zdzisława 139575
zgłoszona przez Radę Krajową Unii Pracy
- 776 - Poz. 471
Monitor Polski Nr 50

6. KURCZEWSKI Henryk 39805


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. MAlISIEWICZ-GĄSIOR Izabela 36631
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Izabeli Malisiewicz -Gąsior
8. MICHALUK Janusz Sławomir 15000
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Janusza Michaluka
9. PĘCZAK Andrzej 91 581
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
10. PIEŃKOWSKI Janusz 99457
zgłoszony przez Zarząd KralOwy Kongresu liberalno-Demokratycznego
11 . SAWICKA Maria Elżbieta 87 103
zgłoszona przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"
12. TERLECKI Andrzej 87 406
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej

Województwo nowosądeckie
w okręgu wybierano 2 senatorów spośród 15 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 495507 osób.
W głosowaniu wzięło udział 264 218 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 53.32%.
Głosów nieważnych oddano 11331, co stanowi 4.29% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 252 887, co stanowi 95.71% ogólnej liczby głosów .
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych :
1. BACHLEDA-KSIĘDZULARZ Franciszek 53903
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
2. BUDNIK Jan Kazimierz 15011
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy Nowy Senat
3. CHRONOWSKI Andrzej 47 354
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego .Solidamość"
4. DAŃKO Hieronim 21 271
zgłoszony przez Krajowy Komrtet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
5. DERKOWSKI Gabriel Henryk 23 393
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
6. GAWĘDA Wojciech 22190
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Teraz Gospodarka·
7. GOŚCIEJ Janina 30046
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej III Kadencji
Janiny Gościej
8. KARPIEL Andrzej 28576
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
9. MUNIAK Jerzy 20073
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
10. NALEPKA Jerzy Andrzej 34716
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
11 . OLSZEWSKI Włodzimierz 34 208
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
12. PAWŁOWSKI Krzysztof 44 922
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Krzysztofa Pawłowskiego
13. PIKSA Władysław 27137
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego
14. RAMS Józef Jan 13944
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy Józefa Ramsa
15. WRONA Marian Józef 28157
zgłoszony przez Naczelny Komtet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Monitor Polski Nr 50 - 777 - Poz. 471

Województwo ols ztyńskie


W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 13 kandydatów .
liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 526528 osób .
W głosowaniu wzięlo udział 271 143 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 51.50%.
Głosów nie ważnych oddano 6835, co stanowi 2.52% ogólnej liczby głosów .
Głosów ważnych oddano 264 308, co stanowi 97.48% ogólnej liczby głosów .
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych :
1. ADAMIAK Jan Kazimierz 54167
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. KRUPA Henryk 71 546
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. KRYSZAN Zbigniew 33223
zgłoszony przez Rep rezentację Krajową Partii ,X"
4. MITRASZEWSKI Stanisław Rajmund 15802
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Koalicja dla Rzeczypospolitej"
5. MŁYNARCZYK Aleksander 12736
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
6. NIEPSUJ Stanisław Józef 52693
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
7. PIERECHOD Bogdan Marian 51 914
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. SKIBA Joanna Teresa 34511
zgłoszona przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidamość"
9. SZYPOWSKI Michał Wiesław 24217
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
10. ŚNIEŻKO Stefan 42265
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu Liberalno-Demokratycznego
11 . URBANOWICZ Krystyna Teodora 23551
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
12. WOLSKA Halina Teresa 21012
zgłoszona przez Katolicki Komitet Wyborczy im. Brata Alberta
13. WYSOCKI Edward 37557
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Samoobrona - Leppera

Województwo opolskie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 13 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 723302 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 335 755 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 46.42%.
Głosów nieważnych oddano 9 410, co stanowi 2.80% ogólnej liczby głosów .
Głosów ważnych oddano 326345, co stanowi 97.20% ogólnej liczby głosów .
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BARTODZIEJ Gerhard 69613
zgłoszony przez Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej na Śląsku
Opolskim
2. DEC Adam Bogumił 21113
zgłoszony przez Zarząd Główny Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego
3. GÓRSKI Jerzy 53829
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. JAROSZ Zdzisław Bogumił 14161
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
5. KOST Antoni 55373
zgłoszony przez Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej na Śląsku
Opolskim
6. MOJSIEJEW Tadeusz 15960
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy Wyborców "Naprawa"
Monitor Polski Nr 50 - 778 - POZ . 471

7. SALETNIK Władysław 53733


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. SASKA Marian 29653
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Niezależnej GnJPY Wyborców Śląska Opolskiego
9. SAWCZUK Janusz 50861
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy SOjUSZU Lewicy Demokratycznej
10. SIMONIDES Dorota 101 463
zgłoszona przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
11. SKLADZIEŃ Jan 39 139
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
12. SKOMSKI Jerzy 33 794
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodjegłej
13. TOMASZEK Bogdan 52243
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"

Województwo ostrołęckie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 12 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 282546 osób.
W głosowaniu wzięło udział 129 728 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 45.91%.
Głosów nieważnych oddano 4297, co stanowi 3.31% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 125 431, co stanowi 96.69% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. ANGIELCZYK Bronisław 12274
zgłoszony przez Wojewódzki Komitet Wyborczy Polskiego Związku Działkowców "Działkowiec" w
Ostrołęce

2. CEBEREK Stanisław 39089


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. CHODKOWSKI Jan . 14 089
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Konwencja Polska"
4. DOBOSIEWICZ Bogusław 12 549
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodjegłej
5. DYKTY Henryk 14243
zgłoszony przez Zarząd Związku Komitetów Obywatelskich Województwa Ostrołęckiego
6. FRANKOWSKI Jacenty 15650
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy "TERAZ KURPIE"
7. GOŁOTA Janusz 23 969
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. MACIEJEWSKI Kazimierz Dominik 19028
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
9. PERZANOWSKI Wiesław Antoni 15519
zgłoszony przez Zarząd Główny Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego
10. PIAŚCIŃSKI Wiesław 7116
zgłoszony przez Radę Naczelną Stronnictwa Demokratycznego
11. PODMOSTKO Stanisław Michał 12631
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
12. STOKARSKA Jadwiga 33682
zgłoszona przez Prezydium Rady Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Rolników Indywidualnych "Solidamość"
Monitor Polski Nr 50 - 779 - POZ. 471
.

Województwo pilskie
w okręgu wybierano 2 senatorów spośród 9 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 350304 osoby.
W głosowan iu wzięło udział 198 691 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 56.72%.
Głosów nieważnych oddano 6103 , co stanowi 3.07% ogólnej liczby głosów .
Głosów ważnych oddano 192 588, co stanowi 96.93% ogólnej liczby głosów .
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych :
1. GROCHOWSKI Kazimierz Zbigniew 27 511
zgłoszony przez Radę Naczelną Polskiego Stronnictwa Ludowego· Porozumienie Ludowe
2. HORODECKI Krzysztof 44 836
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Krzysztofa Horodeckiego
3. KOZERA Zygfryd 35227
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4. ŁUCZYK Brunon 22385
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Samoobrona · Leppera
5. MOSZCZEŃSKI Tadeusz Andrzej 17 814
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Ni epodległej
6. RZEMYKOWSKI Tadeusz 51093
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. STOKŁOSA Henryk Tadeusz 84 740
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Henryka Stokłosy
8. TOMASZEWSKI Grzegorz Adam 28730
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
9. WĄCHNICKI Piotr Paweł 17265
zgłoszony przez Prezydium Partii Chrześcijańskich Demokratów

Województwo piotrkowskie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 12 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 468823 osoby.
W głosowaniu wzięlo udział 231 208 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 49.32%.
Głosów niewainych oddano 6 647, co stanowi 2.87% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 224561, co stanowi 97.13% ogólnej liczby głosów .
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. ADAMSKI Jerzy 43052
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. GRZEJDZIAK Eugeniusz 10235
zgłoszony przez Zarząd Główny Stronnictwa Narodowego
3. JAGODZIŃSKI Tomasz 37565
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Kandydat Niezależny"
4. JANKOWSKA Halina 38 248
zgłoszona przez Radę Krajową Unii Pracy
5. ŁENYK Zygmunt Stanisław 28 989
zgłoszony przez Radę Pol ityczną Konfederacji Polski Niepodległej
6. MACIOŁEK Henryk 55173
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. MROZIŃSKI Zbigniew Zenon 38 805
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego .Solidamość"
8. MYSTKOWSKI Wiktor Maciej 22 970
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
9. PAWŁOWSKI Mieczysław Jan 24879
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
10. RYCHLIK Barbara 33715
zgłoszona przez Radę Krajową Unii Pracy

.
Monitor Polski Nr 50 - 780 - POZ . 471

11. SZWED Ryszard 38825


zgłoszony przez KralOwy Komitet Wyborczy SOlUSZU Lewicy Demokratycznel
12. ZASKÓRSKI Tadeusz 26341
zgłoszony przez Katolicki Komitet Wyborczy .. Olczyzna"

Województwo płockie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 9 kandydatów.
Liczba uprawnionych do glosowania wyniosła 376724 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 199100 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 52.85%.
Głosów nieważnych oddano 7539, co stanowi 3.79% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 191561, co stanowi 96.21% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. DĘBSKI Krzysztof Wacław 51 365
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. KRAKOWSKI Czesław Jacenty 63 396
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. OLSZOWSKI Jerzy 37103
zgłoszony przez Radę Krajową Unii Pracy
4. OZIMEK Romuald 20 393
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
5. PIOTROWSKI Hubert Andrzej 9892
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Forum Obywatelskie"
6. PRZEDLACKI Stanisław 17 263
zgłoszony przez Samodzielny Komitet Wyborczy w Gostyninie
7. STRUZIK Adam 69519
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. URBANKOWSKI Bohdan 21146
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodleglej
9. ŻÓŁ TOWSKA Mańa Zofia 48350
zgłoszona przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego .. Solidamość"

Województwo poznańskie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 15 kandydatów.
LiCZDi\ uprawnionych do głosowania wyniosła 956 696 osób.
W głosowaniu wzięło udział 567020 osób; frekwenCja wyborcza wyniosła 59.27%.
Głosów niewainych oddano 17 356, co stanowi 3.06% ogólnej liczby głosów .
Głosów ważnych oddano 549 664, co stanowi 96.94% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów wainych:
1. ANDRZEJEWSKI Roman Marian 55 271
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
2. BtASZAK Czesław Kazimierz 52 179
zgłoszony przez Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna"
3. DYGULSKI Edmund 28878
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Samoobrona· Leppera
4. GARSTECKI Maciej Arkadiusz 26 995
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodleglej
5. GAWRONIK Aleksander 122645
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Aleksandra Gawronika
6. KRUK Wojciech 117 784
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu Liberalno·Demokratycznego
7. PAŁUBICKI Janusz 68501
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidamość"
8. PISARSKI Tadeusz Stanisław 110510
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Monitor Polski Nr 50 - 781 - Poz. 471

9. RATAJCZAK Aleksander 93509


zgłoszony przez Radę Kralową Unii Pracy
10. RATAJCZAK Ludwik Seweryn 49102
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
11. RYŻVŃSKI Andrzej 17292
zgłoszonyprzez Zarząd Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń
Naukowo· Technicznych
12. SMORAWIŃSKI Jerzy Kazimierz 114449
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
13. STACHOWSKA Krystyna Maria 17384
zgłoszona przez Radę Naczelną Stronnictwa Derookratycznego
14. TUKAŁŁO Konstanty . 84660
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
15. WOJCIECHOWSKI Stanisław 39753
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Samoobrona - Leppera

Województwo przemyskie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 8 kand~ldatów .
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 292174 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 153975 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 52.70%.
Głosów niewainych oddano 4 637, co stanowi 3.01% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 149 338, co stanowi 96.99% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych :
1. BILlŃSKI Mieczysław 40 845
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego .Solidamość"
2. DZIADUlA Edward 26 499
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. MACHAJ Maria 21 806
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
4. MAZURKIEWICZ Andrzej Tadeusz 37238
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
5. MUSIAŁ Jan Antoni 23386
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
6. NOWOWIEJSKI Andrzej 23911
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
7. SOSCZUK Stanisław 24380
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. WOŚ Adam 59782
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo radomskie
w okręgu wybierano 2 senatorów spośród 17 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 538251 osób.
W głosowaniu wzięło udział 266103 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 49.44%.
Głosów niewainych oddano 8 031, co stanowi 3.02% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 258 072, co stanowi 96.98% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. SERAK Jadwiga 13208
zgłoszona przez Niezależny Komitet Wyborczy "Inicjatywa Obywatelska"
2. DZIEKAN Eugeniusz Janusz 18586
zgłoszony przez Zarząd Główny Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego
3. FABIAŃSKI Zbigniew Fabian 19097
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
Monitor Polski Nr 50 - 782 - Poz. 471

4. FIJAlKOWSKllreneusz Tytus 26094


zrj.oszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodlerj.eJ
5. GĘSIAK Wojciech 18934
zrj.oszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Refonn
6. GÓRSKI Stanisław 35492
zrj.oszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego ZWiązku Zawodowego "Solidarność"
7. HEBOA Henryk 28728
zrj.oszony przez Radę Krajową Unii Pracy
8. JEZUITA Kazimierz Stanisław 15362
zrj.oszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
9. KĘPA Jerzy Edward 15727
zrj.oszony przez Komitet Wyborczy "Koalicja dla Rzeczypospolitej"
10. KIESZKOWSKI Zdzisław 65923
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
11. KUPISZEWSKI Mieczysław 6413
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
12. LOMBARSKI Leszek 6339
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Leszka Lombarskiego
13. PYRCIOCH Tadeusz 16771
zgłoszony przez Radę Główną Konserwatywno-Liberalnej Partii Unia Polityki Realnej
14. RAK Witold Kazimierz 33672
zgłoszony przez Radę Naczelną Polskiego Stronnictwa Ludemego - Porozumienie Ludowe
15. RATUSZYŃSKA Zofia 14521
zgłoszona przez Radę Naczelną Stronnictwa Demokratycznego
16. REJCZAK Jan 38322
zrj.oszony przez Niezależny Komitet Wyborczy
17. SZWONOER Rajmund Henryk 76804
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo rzeszowskie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 15 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 504 016 osób.
W głosowaniu wzięło udział 279137 OSÓb; frekwencja wyborcza wyniosła 55.38%.
Głosów nieważnych oddano 6735, co stanowi 2.41% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 272 402, co stanowi 97.59% ogólnej liczby głosów .
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych :
1. BANAT Zdzisław Kazimierz 37153
zgłoszony przez Zarząd Główny Zjednoczenia Chrześcijańsko- Narodowego
2. ClELAOZIN Paweł 16644
zrj.oszony przez Komitet Wyborczy .Koalicja dla Rzeczypospolite[
3. OARAŻ Adam Andrzej 45718
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4. ORAUS Jan 26891
zgłoszony przez Komitet Wyborczy ,Zjednoczenie Polskie"
5. FLESZAR Bolesław Józef 44363
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Refonn
6. FRĄCZEK Józef 46492
zrj.oszony przez Komitet Wyborczy .Porozumienie Ludowe'
7. JANIK Kazimierz 31741
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. JAWORSKI Zbigniew 27362
zrj.oszony przez Komitet Wyborczy ,Rolnicza Solidarność"
9. KOPACZEWSKI Antoni 35616
zrj.oszony przez Niezależny Komitet Wyborczy w Rzeszowie
Monitor Polski Nr 50 783 - POZ. 471

10. MARKOWSKI Daniel 31 146


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy SOJuszu Lewicy Demokratycznej
11 . PODLASEK Jerzy 32 272
zgłoszony przez Radę Krajową Unii Pracy
12. SIECZKOŚ Zbigniew 45436
zgłoszony przez KomiSję Krajową Niezaleinego Samorządnego Związku Zawodowego ..Solidarność"
13. SOBOLEWSKI Zbigniew 23632
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
14. ŚLlSZ Józef 17687
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Konwencja Polska"
15. WOŹNIAK Krzysztof Stefan 36 915
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej

Województwo siedleckie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 23 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 464944 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 222210 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 47.79%.
Głosów nieważnych oddano 7 870, co stanowi 3.54% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 214 340, co stanowi 96.46% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych :
1. BOB RYK Adam 10985
zgłoszony przez Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej
2. BORKOWSKI Krzysztof Wawrzyniec 50 090
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. BORKOWSKI Tadeusz Grzegorz 22137
zgłoszony przez Komitet Wyborczy w Obronie Ludzi Pracy
4. BRZOZOWSKI Tadeusz Henryk 23218
zgłoszony przez Radę Naczelną Polskiego Stronnictwa LudOYt'ego . Porozumienie Ludowe
5. CZERNIAWSKA·ANKIERSZTEJN Małgorzata Maria 11 137
zgłoszona przez Radę Naczelną Stronnictwa Demokratycznego
6. OAUTER Bogusław Bronisław 30 389
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy w Siedlcach
7. GOSZCZYŃSKI Marek Jan 17847
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
8. GÓRSKI Henryk 9058
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
9. GRZESIAK Zbigniew 13453
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
10. JASIOROWSKI Henryk Antoni 30865
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
11. JASTRZĘBSKI Antoni Marek 18 706
zgłoszony przez Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna"
12. KAlUŻNY Mirosław Leszek 9 184
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
13. KOBYLlŃSKI Zbigniew Juliusz 18527
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidamość"
14. KRÓL Janusz Marek 18347
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
15. ORZECHOWSKI Jan 40456
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy P"olskiego Stronnictwa Ludowego
16. PIWOWARCZYK Andrzej Józef 12327
zgłoszony przez Komitet Wyborczy A"drzeja Piwowarczyka
17. POPOWSKI Grzegorz 7 557
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Grzegorza Popowskiego
Monitor Polski Nr 50 - 784 - Poz. 471

18. RATAJSKI Wiesław Stanisław 4069


zgłoszony przez Radę Naczelną Forum Patnotycznego Polski Walczącel
19. SIKORSKI Zygmunt Feliks 10065
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
20. TOKARSKI Andrzej Wacław 4806
zgłoszony przez Radę Naczelną Stronnictwa Demokratycznego
21 . URBANKOWSKI Andrzej 7059
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Andrzeja Urbankowskiego w Siedlcach
22. WRONEK Wincenty Józef 6797
zgłoszony przez Bezpartyjny Niezależny Komitet Wyborczy "Podlasie"
23 . WYRZYKOWSKI Michał 8618
zgłoszony przez Niezależny Wiejski Komitet Wyborczy

Województwo sieradzkie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 11 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 300 128 osób.
W głosowaniu wzięło udział 153483 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 51.14%.
Głosów nieważnych oddano 5 977, co stanowi 3.89% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 147 506, co stanowi 96.11% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. CIEŚLA Stanisław 24191
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stanisława Cieśli
2. DURA Eugeniusz Henryk 16884
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Samoobrona· Leppera
3. GAJEWSKI Sylwester 44 209
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4. GĄSIOROWSKA Stefania 31683
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
5. GRZELAK Zdzisław Jan 16870
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Samoobrona· Leppera
6. KANICKI Henryk 39381
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. MATAŚKA Andrzej 18 684
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
8. OLSZEWSKI Jarosław Józef 32917
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
9. SAWICKI Wiesław Kazimierz 6718
zgłoszony przez Ławę Najwyższą Polskiej Partii Przyjaciół Piwa
10. SKRZYPIŃSKA Danuta Helena 18131
zgłoszona przez Samorząckmy Komitet Wyborczy Danuty Skrzypińskiej
11. TOMASZEWICZ Andrzej Konstanty 10932
zgłoszony przez Komitet Wyborczy .Zjednoczenie Polskie·

Województwo skierniewickie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 14 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 305974 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 145307 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 47.49%.
Głosów nieważnych oddano 4843, co stanowi 3.33% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 140464, co stanowi 96.67% ogólnej liczby głosów .
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BEDNARKIEWICZ Maciej 26644
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego .Solidamość·
2. BINDER Włodzimierz 10519
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Włodzimierza Bindra
Monitor Polski Nr 50 - 785 - POZ . 471

3. CZUBA Stanisław 15032


zgłoszony przez Komitet Niezaleznych Wyborców ,,0 Normalne Zycie"
4. JEFIMKO Wojciech Ado" 25329
zgłoszony przez KralOwy Komitet Wyborczy SojUSZU Lewicy Demokratycznej
5. JELlŃSKI Leszek Wiktor 16804
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
6. KLEPACZKA Mieczysław 16230
zgłoszony przez Komitet Wyborczy .. O polskie rolnictwo"
7. KOMOROWSKI Zbigniew 37 399
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. KOŻMIŃSKI Bogdan 11 583
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
9. KRUCZYK-GRABIEC Izabella Teresa 15605
zgłoszona przez Komitet Wyborczy .. Na Rzecz Zdrowia Polaków"
10. MATECKI Wojciech 30142
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
11. NAZE Andrzej Piotr 9679
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Niezależnego Kandydata Andrzeja Piotra Naze
12. NIWICKI Andrzej Bolesław 8564
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu Liberalno-Demokratycznego
13. SZYMAŃCZAK Tadeusz 13789
zgłoszony przez Radę Naczelną Polskiego Stronnictwa Ludowego - Porozumienie Ludowe
14. ZIARKOWSKI Piotr Józef 10394
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Koalicja dla Rzeczypospolitej"

Województwo słupskie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 9 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 288 382 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 149803 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 51.95%.
Głosów nieważnych oddano 4 032, co stanowi 2.69% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 145 n1 , co stanowi 97.31% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BOGUCKA-SKOWROŃSKA Anna Teresa 46920
zgłoszona przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
2. BOGUSZ Ryszard 23083
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
3. DERLATKO Anna Eleonora 12444
zgłoszona przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
4. HURYNOWICZ Czesław Apolinary 17083
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Doświadczenie-Fachowość-Rozwaga" w Słupsku
5. KRASOWSKA Teresa Maria 21299
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
6. LlSIECKI Jerzy 18607
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
7. ŁACH Stanisław 23428
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"
8. SZCZEPAŃSKI Andrzej 47898
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
9. WŁODYKA Mieczysław 47259
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Monitor Polski Nr 50 786 - POZ. 471

Województwo suwalskie
w okręgu wybierano 2 senatorów spośród 16 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 331 299 osób.
W głosowaniu wzięło udział 152 019 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 45.89%.
Głosów nieważnych oddano 5186. co stanowi 3.41% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 146 833. co stanowi 96.59% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BOGDANOWICZ Leokadia 16086
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Suwalskiego
2. CZUMA Łukasz 9 524
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Biało-Czerwony w Suwałkach
3. DZIEDZIC Zenon 11 880
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Katolickiego Towarzystwa Służby Dzieciom
4. FADROWSKI Zdzisław 8632
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
5. FILlPKOWSKI Zbigniew Jan 8306
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Regionalna Inicjatywa Wyborcza
6. JAKUBOWICZ Czesław 16463
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
7. KlOCZKO Marek Franciszek 14538
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Senatora Marka Kłoczko
8. LEWOC Leszek 14006
zgłoszony przez Zarząd Główny Zjednoczenia Chrześcijańsko· Narodowego
9. MARCIŃCZYK KrzySZ10f 26128
zgłoszony przez Radę Krajową Unii Pracy
10. PRZYTUŁA Edward 7745
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy z siedzibą w Białej Piskiej
11. RACZKOWSKI Wiktor Marcin 13178
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
12. ROMAŃCZUK Tomasz 32424
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
13. ROPELEWSKI Zygmunt 18420
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego .. Solidarność"
14. STRAŻEWICZ Wacław Jan 31836
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
15. WASIK Franciszek 15331
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
16. ŻERO Leon 15714
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Suwalsko-Mazurskie Porozumienie Niezależnych

Województwo szczecińskie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 17 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 702 404 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 358 854 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 51.09%.
Głosów nieważnych oddano 9 453, co stanowi 2.63% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 349 401, co stanowi 97.37% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. CHMURA Jerzy
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
64292
2. DAWIDOWICZ Bogumiła
zgłoszona przez Komitet Wyborczy "Niepełnosprawni Są Wśród Nas"
35150
3. DMYTRENKO Paweł
23801
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
- 787 - Poz. 471
Monitor Polski Nr 50

4. ENGLING Bodo Jan 75437


zrjoszony przez Kralowy Komltet Wyborczy SoIUSZU Lewlcy Demokratycznel
5. FUDALA Franciszek 16835
zgIoszony przez Komltet Wyborczy "ZDROWIE·WIEDlA·SUKCES"
6. GLOWACKI Slawomir Zbigniew 46331
zgloszony przez Rad~ Polityczna, Konlederacji Polski NiepodlerjeJ
7. JAKUBOWSKI J6zef 40350
zgloszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. JASZCZYNSKI Wieslaw 60551
zgloszony przez Rad~ Krajowa, Unii Pracy
9. KAWALEC przemyslaw 13370
zgloszony przez Krajowy Komitet Wyborczy "Ojczyzna . Lisla Polska"
10. LUCZKO Franciszek 39432
zgtoszony przez Komisj~ Krajowa, Niezaleinego Samorza,dnego Zwia,zku Zawodowego "Solidamosc"
11. MIECZKOWSKI Tadeusz 15407
zgtoszony przez Komitet Wyborczy Towarzystwa Krzewienia Kullury Fizycznej Oral Kresowych
iolnierzy Armii Krajowej
12. 0nOJan 21456
zgloszony przez Komitel Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
13. REWAJ Tadeusz Mieczyslaw 73729
zgloszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
14. STOPA Jerzy Dobroslaw 32024
zgtoszony przez Komisj~ Krajowa. Niezaleinego Samorza.dnego Zwia,zku Zawodowego .SolidamosC"
15. STRANC Kazimierz 9577
zgtoszony przez Rad~ Naczelna. Slronnictwa Demokratycznego
16. USTASIAK Mieczyslaw Andrzej 28865
zgloszony przez Zarza.d GI6wny Zjednoczenia ChrzeScijansko·Narodowego
17. ZEBROWSKI Wojciech Stanislaw 38669
zgloszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform

Wojew6dztwo tarnobrzeskie
W okr~gu wybierano 2senatorow sposrod 11 kandydatow.
Liczba uprawnionych do gtosowania wyniosla 427735 osob.
W gfosowaniu wzi~ udziat 207 016 osob; frekwencja wyborcza wyniosla 48.40%.
Gtos6w niewainych oddano 5 958, co stanowi 2.88% ogolnej liczby gtosow.
Gtos6w wainych oddano 201058, co stanowi 97.12% ogolnej liczby gtosow.
Kandydaci uzyskali nast~pujqCq liczb~ gtos6w wainych:
1. CICHON Mieczyslaw 37 166
zgloszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. KOZLOWSKI Jan 18460
zgloszony przez Komitet Wyborczy Jana Kozlowskiego
3. KRYCZKA Piotr 15781
zgtoszony przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
4. KRZEMINSKI Jan 38802
zgtoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
5. ROSTEK Kazimierz Andrzej 25755
zgtoszony przez Komitet Wyborczy "Konwencja Polska"
6. STASIAK Wiktor 50566
zgtoszony przez Komisj~ Krajowa, Niezaleinego Samorza,dnego Zwia,zku Zawodowego "Solidamosc"
7. ST~PIEN Piotr Pawet 59224
zgloszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. ST~PIEN Wiktor Feliks 24297
zgloszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
9. WINIARSKI AHred 25784
zgtoszony przez Ra~ Polityczna, Konfederacji Polski Niepodlegtej
788 - Poz. 471
Monitor Polski Nr 50

10. WOJTECZKO Tadeusz 12787


zgłoszony przez Radę Naczelną Stronnictwa Demokratycznego
11. ŻOl YNIAK Ryszard 51 782
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo tarnowskie
wokręgu wybierano 2 senatorów spośród 19 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 472788 osób.
W głosowaniu wzięło udział 243286 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 51.46%.
Głosów nieważnych oddano 8 784, co stanowi 3.61% ogólnej liczby głosów .
Głosów ważnych oddano 234502, co stanowi 96.39% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych :
1. ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz Juliusz 35606
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego .Solidamość"
2. CZARNOBILSKI Zdzisław 31187
zgłoszony przez Komitet Wyborczy .PIAST'
3. DOBEK Stanisław Andrzej 19138
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. JANIK Zdzisław 28734
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
5. JUZA Tadeusz Stanisław 9797
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Księgowych Oddział Terenowy w Tamowie
6. KOZIOŁ Zbigniew 24947
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. KRZEMIEŃ Mirosław 12144
zgłoszony przez Komitet Wyborczy .Koalicja dla Rzeczypospolitej
8. KUBICA Leonard 8273
zgłoszony przez Komitet Wyborczy .RODZINA"
9, LECHOWICZ Maria 24 394
zgłoszona przez Zarząd Główny Zjednoczenia Chrześcijańsko· Narodowego
10. NIEMIRSKI Wacław 16513
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Refonn
11. NOWAK Bogusław 27 597
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy. Tarnowskie Echo·
12. OCHWAT Ryszard 57612
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
13. PRAŻUCH Wacław 20606
zgłoszony przez Komitet Wyborczy .Kandydat Niezależny"
14. PRZERWA· TETMAJER Włodzimierz 15278
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Relonn
15. RZESZUTO Jerzy 18801
zgłoszony przez Radę Krajową Unii Pracy
16. STERKOWICZ Czesław 9063
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "O polityczny i gospodarczy ład"
17. TARASZKA Stanisław 15 256
zgłoszony przez Komitet Wyborczy .Pomoc Pokrzywdzonym i Potrzebującym·
18. ZIELIŃSKI Kazimierz Maria 25515
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodleglej
19. ZIĘBA Elżbieta 22 941
zgłoszona przez Prezydium Partii Chrześcij ańskich Demokratów
Monitor Polski Nr 50 789 - POZ . 471

Województwo toruńskie
w okręgu wybierano 2 senatorów spośród 16 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 471 969 osób.
W głosowaniu wzięło udział 243759 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 51.65%.
Głosów nieważnych oddano 7510. co stanowi 3.08% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 236249, co stanowi 96.92% ogólnej liczby głosów .
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych :
1. BRYGIERT Hanna Maria
11 892
zgłoszona przez Komitet Wyborców .Osoby a nie Partie·
2. CZACHOWSKI Ludwik 18628
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
3. DANISZEWSKI Brunon Marian 12653
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
4. FIAŁKOWSKI Jerzy
38213
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5. GRZEŚKOWIAK Alicja 58885
zgłoszona przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
6. HORNOWSKI Andrzej Grzegorz . 40577
zgłoszony przez Radę Naczelną Polskiego Stronnictwa Ludowego· Porozumienie Ludowe
7. JARANTOWSKI W~old 35229
zgłoszony przez Radę Krajową Unii Pracy
8. JARZĄBEK Kazimierz 8194
zgłoszony przez Komitet Wyborców "Osoby a nie Partie"
9. JĘDRASZCZYK Aleksander 16414
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
10. MISlAK Krystyna 12762
zgłoszona przez Radę Polityczną Kobieta Polska i Niepodległość
11 . OLSZEWSKI Wincenty 60985
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
12. SIERAKOWSKI Stanisław Kazimierz 10705
zgłoszony przez Komitet Wyborczy .związek Polaków w Polsce"
13. TYC Andrzej 37589
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
14. WELKER Lesław Jan 15077
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
15. WIECZOREK Jerzy 26226
. zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
16. WISNIEWSKI Jerzy W~old 15952
zgłoszony przez Zrrząd Krajowy Kongresu Liberalno-Demokratycznego

Województwo wałbrzyskie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 12 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 542495 osób.
W głosowaniu wzięło udział 270216 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 49.81%.
Głosów nieważnych oddano 9886, co stanowi 3.66% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 260 330, co stanowi 96.34% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. FRANKOWSKI Teofil Jan 16630
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
2. GAJEWSKI Ryszard 44073
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
3. GIBUŁA Ryszard Stanisław 71505
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Monitor Polski Nr 50 790 - POZ. 471

4. GOlĘBIOWSKI Andrzej Stanisław


16 186
zgłoszony przez Lawę Na)wyZ 5 zą Polskie) PartII PrzYJaClC:)ł Plwa
5. GRZYMAJŁO Zdzisław Andrzej 42257
zgłoszony przez Prezydium Rady UnII Demokratyczne)
6. KUCHARSKI Stanisław
72 016
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy SoJuszu LewIcy Demokratyczne)
7. OSSOWSKI Wacław
38222
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. PRĘDKI Krzysztof 58063
zgłoszony przez Komi s)ę Krajową Nieza)eznego Samorządnego ZWiązku Zawodowego "Solida mość"
9. SANDAUER Adam Marek 33668
zgłoszony przez Radę Polityczną KonfederaCji PoJ ski Niepodległej
10. SIATKOWSKI Jerzy 22200
zgłoszony przez Zarząd Stowarzyszenia Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej
11 . SŁOBODZIAN Tadeusz Józef 32716
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
12. SOŚNICKI Mirosław Wojciech 20164
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu liberalno-Demokratycznego

Województwo włocławskie
wokręgu wybierano 2 senatorów spośród 14 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 312705 osób.
W głosowaniu wzięło udział 158162 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 50.58%.
Głosów nieważnych oddano 4412. co stanowi 2.79% ogólnej liczby głosów .
Głosów ważnych oddano 153750. co stanowi 97.21% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BORKOWSKI Zygmunt 8 624
zgłoszony przez Zarząd Główny Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego
2. GRUDEWICZ Zofia 14542
zgłoszona przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidamość"
3. JARZEMBOWSKI Ryszard 45 097
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. KICIŃSKI Sławomir 11 261
zgłoszony przez Komisję Krajową NiezaJeżnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solida mość"
5. KOLANOWSKI Jerzy 10515
zgłoszony przez Włocławski Komitet Wyborczy "Kujawom i Polsce"
6. KOŁODZIEJ Bartłomiej Antoni 16564
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
7. KOPACZEWSKI Jerzy 47557
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. LEWANDOWSKI Zbigniew 30 724
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. lOPATYŃSKI Andrzej Franciszek 11 493
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodleglej
10. NAPIÓRKOWSKI Andrzej 12883
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
11 . OBERNIKOWICZ Wojciech 25742
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
12. SKRZYPEK Władysław Józef 12403
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Refonn
13. ŚMIGIEL Sylwester 10956
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu Liberalno-Demokratycznego
14. TUROWSKI Wiesław 20442
zgłoszony przez Radę Krajową Unii Pracy
- 791 - POZ . 471
Monitor Polski Nr 50

Województwo wrocławskie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 20 kandydatów .
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 820474 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 431 969 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 52.65%.
Głosów nieważnych oddano 14 379, co stanowi 3.33% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 417 590, co stanowi 96.67% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BERNY Maria 76 835
zgłoszona przez KrajOwy Komitet Wyborczy SOJuszu LeWICy Demokratycznej
2. DUTKIEWICZ Rafał 49666
zgłoszony przez Zarząd KrajOwy Kongresu Liberalno-Demokratycznego
3. GĄGAŁA Andrzej 29936
zgłoszony przez KraJOWY Komitet Wyborczy Samoobrona - Leppera
4. GEBHARDT Stanisław Władysław 15066
zgłoszony przez Komitet Wyborczy ,'zJednoczenie Polskie"
5. HUCHLA Mieczysław 13618
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
6. JABŁONKA Stanisław Józef 56324
zgłoszony przez KomiSję Krajową Niezaleznego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"
7. JASIŃSKI Mirosław 22 666
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Koalicja dla Rzeczypospolitej"
8. KACZMAREK Jan 54629
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. KMIEC Mieczysław 31 993
zgłoszony przez Obywatelski Komitet Wyborczy we Wrocławiu
10. KOLASA Jan 41 010
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
11. LECH Lesław 16 638
zgłoszony przez Radę Naczelną Stronnictwa Demokratycznego
12. MADEJSKI Tadeusz 27387
zgłoszony przez Radę Główną Konserwatywno-Liberalnej Partii Unia Polityki Realnej
13. MAJEWSKI Jan 31664
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Samoobrona - Leppera
14. MICHALAK Andrzej Józef 29163
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
15. PLESNAR Adam Włodzimierz 12849
zgłoszony przez Komitet Wyborczy na rzecz Adama Pleśnara
16. POŁOM SKI Franciszek 60844
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
17. PYCAK Wincenty 27816
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
18. ROT Henryk 67611
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
19. TRACZYK Roman 50327
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
20. WINIARSKI Bolesław Marian 54176
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"

, •
Poz. 471
Monitor Polski Nr 50 792

.Województwo zamojskie
W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 19 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 358565 osób.
W głosowaniu wzięło udział 191 562 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 53.42%.
Głosów nie ważnych oddano 4686, co stanowi 2.45% ogólnej liczby głosów .
Głosów ważnych oddano 186 876, co stanowi 97.55% ogólnej liczby głosów .
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BARTOSZ Ryszard Władysław 27 144
zgłoszony przez Komitet WytxJrczy "Zamojszczyzna"
2. BORZĘCKł Czesław 12458
zgłoszony przez Krajowy Komitet WytxJrczy Samoobrona· Leppera
3. CIASTOCH Marek 23797
zgłoszony przez KrajOwy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. CZEREDERECKI Ado" 8375
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
5. ĆWIKŁA Bogusław Wojciech 14437
zgłoszony przez Radę Polityczną Konfederacji Polski Niepodległej
6. DERKACZ Jerzy 49007
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. HAŁAS Teresa 21 759
zgłoszona przez Radę Naczelną Polskiego Stronnictwa Ludowego· Porozumienie Ludowe
8. JASIEWICZ Henryk Stanisław 10646
zgłoszony przez Krajowy Komitet WytxJrczy Samoobrona· Leppera
9. KWIATKOWSKI Marian 32698
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
10. ŁUKOWSKI Jacek 10547
zgłoszony przez Komitet WytxJrczy "Koalicja dla Rzeczypospolitej"
11 . MIL W~old 5184
zgłoszony przez Komitet WytxJrczy "Region Zamojszczyzna"
12. MISZTAL Stanisław 11790
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"
13. RÓŻYCKI Janusz 14124
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
14. SAGAN Franciszek 11 676
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego .Solidamość"
15. SKIBA Kazimierz 5184
zgłoszony przez Radę Naczelną Stronnictwa Demokratycznego
16. STĄSIEK Lucyna Elżbieta 19252
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
17. ŚLEPKO Wiesław Franciszek 6 924
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Wieś"
18. WOŹNICA Janusz Józef 25586
zgłoszony przez Radę Naczelną Polskiego Stronnictwa Ludowego · Porozumienie Ludowe
19. ZAMOYSKI Jan Tomasz 26266
zgłoszony przez Komitet Wy'oorczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
Monitor Polski Nr 50 - 793 - POZ. 471

Województwo zielonogórskie
w okręgu wybierano 2 senatorów spośród 8 kandydatów.
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 468395 osób.
W głosowaniu wzięło udział 237044 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 50.61%.
Głosów nieważnych oddano 6 990, co stanowi 2.95% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 230 054. co stanowi 97.05% ogólnej liczby głosów .
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BARAŃCZAK Jarosław Marian 40823
zgłoszony przez Prezydium PartIi Chrześcijańskich Demokratów
2. NIESTRAWSKI Grzegorz Sylwester 33957
zgłoszony przez Radę Polityczną Konf~deracji Polski Niepodieglej
3. PIOTROWSKI Walerian Jan 37309
zgłoszony przez Zarząd Główny Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego
4. PIWOŃSKI Zbyszko 77 606
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
5. SOLSKA Elżbieta 75419
zgłoszona przez Komitet Wyborczy "SOLSKA"
6. SYTNIK Henryk 50596
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. ŻEROMSKI Marek 47958
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. ŻYWIEŃ Andrzej Dariusz 45454
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej

III
WYBRANI SENATOROWIE

W,ojewództwo warszawskie
1. KURATOWSKA Zofia 352 890
zgłoszona przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
2_ ŁOPATKOWA Maria 243370
zgłoszona przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. ROMASZEWSKI Zbigniew 237 263
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego .Solidamość·

Województwo bialskopodlaskie
1_ MAKAREWICZ Henryk 32 371
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. CHORĄŻY Jerzy Hubert 30656
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo białostockie
1. ŁĘKAWA Barbara Maria 54240
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku oraz Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej
2. MULAK Jan 53472
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo bielskie
1. TYRNA Marcin Paweł 65170
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego .Solidamość·
2. OKRZESIK Janusz Władysław 52667
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej

• III

794 Poz. 471
Monitor Polski Nr 50

Województwo bydgoskie
1. KEMPKA Dorota Maria 117 577
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy SolUSZU LewIcy Demokratycznel
2. CIEMNIAK Grażyna Jolanta 114505
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy SoJuszu Lewicy DemokratyczneJ

Województwo chełmskie
1. ADAMCZUK Tomasz 29172
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. GRABOŚ Witold Szczepan 25674
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo ciechanowskie
1. ANTONOWICZ Jan 39215
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. MICHAŚ Ireneusz 32714
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy DemokratyczneJ

Województwo częstochowskie
1. WYGLĘDOWSKI Mieczysław 93658
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. LIPCZAK Władysław Piotr 75010
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo elbląskie
1. KUCZYŃSKI Józef Kazimierz 47653
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. JANKOWSKI Romuald 38024
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo gdańskie
1. LACKORZYŃSKI Leszek Juliusz 120320
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"
2. KUSTRZEBA Wanda Alicja 97120
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo gorzowskie
1. JARMUŻEK Zdzisław 56128
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. PROTASOWICKI Mieczysław 41 332
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo jeleniogórskie
1. CIEŚLAK Jerzy Edmund 52 173
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. KARBOWSKI Jan Ryszard 43254
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo kaliskie
1. WOŹNY Grzegorz Marian 69 191
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej


- 795 - POZ. 471
Monitor Polski Nr 50

2. SIKORSKI Stanisław Paweł 61 182


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy SOJuszu LewICY Demokratycznej

Województwo katowickie
1. RELlGA Zbigniew Eugeniusz 503304
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
2. CHELKOWSKI August 291 540
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezaleznego Samorządnego ZWiązku Zawodowego "Solidarność"
3. MĄSIOR Bogusław 274929
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznel

Województwo kieleckie
1. PASTUSZKA Stefan Józef 121 416
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. CZARNY Ryszard Michał 108397
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo konińskie
1. GRZESZCZAK Eugeniusz 55 138
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. OLEJNICKA Anna 50 776
zgłoszona przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo koszalińskie
1. CZERWIŃSKI Lech 53038
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. MADEJ Jerzy Stanisław 42601
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Jerzego Madeja

Województwo krakowskie
1. KOZŁOWSKI Krzysztof 100545
zgłoszony przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
2. JURCZAK Stefan 93718
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidamość"

Województwo krośnieńskie
1. ZARZYCKI Ireneusz Andrzej 38619
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidamość"
2. KARAŚ Roman 32417
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo legnickie
1. PATYK Eugeniusz 47819
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. KIENIG Edward 31585
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo leszczyńskie
1. KULAK Zbigniew 45205
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. NOWAK Zenon 37539
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

\.
Poz. 471
796 -
Monitor Polski Nr 50

Województwo lubelskie
1. SĘK Jan 78774
zgłoszony przez Naczelny Komtet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. KURCZUK Grzegorz 65786
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy SoJuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo łomżyńskie
1. STYPUlA Jan 32838
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. MINDA Marek Stanisław 24219
zgłoszony przez Radę Krajową Unii Pracy

Województwo łódzkie
1. JANOWSKA Zdzisława 139575
zgłoszona przez Radę Krajową Unii Pracy
2. JANKIEWICZ Paweł 104849
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu lewicy Demokratycznej

Województwo nowosądeckie
1. BACHLEDA-KSIĘDZULARZ Franciszek 53903
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
2. CHRONOWSKI Andrzej 47354
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidamość"

Województwo olsztyńskie
1. KRUPA Henryk 71 546
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. ADAMIAK Jan Kazimierz 54 167
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa ludowego

Województwo opolskie
1. SIMONIDES Dorota 101 463
zgłoszona przez Prezydium Rady Unii Demokratycznej
2. BARTODZIEJ Gerhard 69613
zgłoszony przez Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej na Śląsku
Opolskim

Województwo ostrołęckie
1. CEBEREK Stanisław 39089
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. STOKARSKA Jadwiga 33682
zgłoszona przez Prezydium Rady Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Rolników Indywidualnych "Solidarność"

Województwo pilskie
1. STOKŁOSA Henryk Tadeusz 84740
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Henryka Stokłosy
2. RZEMYKOWSKI Tadeusz 51093
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Monitor Polski Nr 50 797 Poz. 471

Województwo piotrkowskie
1. MACIOlEK Henryk 55 173
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. ADAMSKI Jerzy 43052
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy SOJuszu LewIcy Demokratycznej

Województwo płockie
1. STRUZIK Adam 69 519
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. KRAKOWSKI Czesław Jacenty 63396
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo poznańskie
1. GAWRONIK Aleksander 122645
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Aleksandra Gawronika
2. KRUK Wojciech 117 784
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Kongresu Liberalno·Demokratycznego

Województwo przemyskie
1. WOŚ Adam 59 782
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. BILlNSKI Mieczysław 40845
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidamość"

Województwo radomskie
1. SZWONDER Rajmund Henryk 76 804
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborcry Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. KIESZKOWSKI Zdzisław 65923
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo rzeszowskie
1. FRĄCZEK Józef 46492
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Porozumienie Ludowe"
2. DARAŻ Adam Andrzej 45718
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawcry Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo siedleckie
1. BORKOWSKI Krzysztof Wawrzyniec 50090
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawcry Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. ORZECHOWSKI Jan 40456
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo sieradzkie
1. GAJEWSKI Sylwester 44209
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawcry Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. KANICKI Henryk 39381
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawcry Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo skierniewickie
1. KOMOROWSKI Zbigniew 37399
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Monitor Polski Nr 50 - 798 - Poz. 471

2. MATECKI Wojciech 30142


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo słupskie
1. SZCZEPAŃSKI Andrzej 47898
zgłoszony przez KralOwy Komitet Wyborczy Sojuszu LewIcy Demokratycznej
2. WlODYKA Mieczysław 47259
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo suwalskie
1. ROMAŃCZUK Tomasz 32424
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. STRAŻEWICZ Wacław Jan 31836
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo szczecińskie
1. ENGLlNG Bodo Jan 75437
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. REWAJ Tadeusz Mieczysław 73729
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo tarnobrzeskie
1. STĘPIEŃ Piotr Paweł 59224
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. ŻOl YNIAK Ryszard 51782
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo tarnowskie
1. OCHWAT Ryszard 57612
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. ANDRZEJEWSKI Piotr lukasz Juliusz 35606
zgłoszony przez Komisję Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidamość"

Województwo toruńskie
1. OLSZEWSKI Wincenty 60985
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. GRZEŚKOWIAK Alicja 58885
zgłoszona przez Komitet Wyborczy "Zjednoczenie Polskie"

Województwo wałbrzyskie
1. KUCHARSKI Stanisław 72016
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. GIBUŁA Ryszard Stanisław 71505
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo włocławskie
1. KOPACZEWSKI Jerzy 47557
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. JARZEMBOWSKI Ryszard 45097
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Monitor Polski Nr 50 - 799 - POZ. 471

Województwo wrocławskie
1. BERNY Maria 76835
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. ROT Henryk 67611
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy SoJuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo zamojskie
1. DERKACZ Jerzy 49007
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. KWIATKOWSKI Marian 32698
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo zielonogórskie
1. PIWOŃSKI Zbyszko 77 606
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. SOLSKA Elżbieta 75419
zgłoszona przez Komitet Wyborczy "SOLSKA"

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Andrzej ZOLL

Zastępcy przewodniczącego

Stanisław KOSMAL .....,~". ~, ............. .

Andrzej WRÓBLEWSKI

Członkowie

Wiesław ABRAMOWICZ

Jan KACPRZAK

Wojciech łĄCZKOWSKI

Stanisław ZABŁOCKI

Janina ZAKRZEWSKA

Tadeusz ŻVZNOWSKI