You are on page 1of 140

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Warszawa, dnia 30 września 1997 r. Nr 64
TREŚĆ:
Poz.:

OBWIESZCZENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ:

620 - z dnia 25 września 1997 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej prze-
prowadzonych w dniu 21 września 1997 r. 1237

621 - z dnia 25 września 1997 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej prze-
prowadzonych w dniu 21 września 1997 r. 1377

620
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 września 1997 r.

o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzo-


nych w dniu 21 września 1997 r.

Na podstawie art.121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordyna-


cja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205,
z 1995 r. Nr 132, poz. 640 i z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443 i Nr 98,
poz. 604) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości
wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 21 września 1997 r. odbyły się wybory do Sejmu Rzeczypospoli-


tej Polskiej.

Wybrano 460 posłów, w tym 391 spośród 6 433 kandydatów zgłoszonych


na 559 okręgowych listach kandydatów na posłów oraz 69 posłów spośród
1 042 zgłoszonych na 10 ogólnopolskich listach kandydatów na posłów.

Wybory przeprowadziła Państwowa Komisja Wyborcza, 52 okręgowe ko-


misje wyborcze i 23 074 obwodowe komisje wyborcze. W skład komisji po-
wołano 199070 wyborców.

Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 28 409 054 osoby. W gło­


sowaniu wzięło udział (oddało głosów ważnych i nieważnych) 13 616378
osób; frekwencja wyborcza wyniosła 47,93%.

Głosów nieważnych oddano 528 147, co stanowi 3,88% ogólnej liczby


głosów.

Głosów ważnych oddano 13088231, co stanowi 96,12% ogólnej liczby


głosów.
Monitor Polski Nr 64 - 1238- Poz. 620

II

WYNIKI WYBORÓW W OKRĘGACH WYBORCZYCH

A. Informacja zbiorcza
1.Na poszczególne listy okręgowe oddano w kraju następującą liczbę głosów ważnych:
Na listy nr 1 zgłoszone przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy oddano 620611
to jest 4.74% głosów ważnych,

Na listy nr 2 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko


Demokratyczny - Blok dla Polski oddano 178 395
to jest 1.36% głosów ważnych,
Na listy nr 3 zgłoszone przez Prezydium Rady Naczelnej Krajowego Porozumienia
Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej oddano 212 826
to jest 1.63% głosów ważnych,
Na listy nr 4 zgłoszone przez Zarząd Unii Wolności oddano 1 749518
to jest 13 .37% głosów ważnych,
Na listy nr 5 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
oddano 4427373
to jest 33 .83% głosów ważnych,
Na listy nr 6 zgłoszone przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy
Demokratycznej oddano 3 551 224
to jest 27.13% głosów ważnych,
Na listy nr 7 zgłoszone przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego
Stronnictwa Ludowego oddano 956 184
to jest 7.31 % głosów ważnych,

Na listy nr 8 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy


Rzeczypospolitej oddano 266 317
to jest 2.03% głosów ważnych,
Na listy nr 9 zgłoszone przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski oddano 727072
to jest 5.56% głosów ważnych,
Na listy nr 10 zgłoszone przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
oddano 284 826
to jest 2.18% głosów ważnych,
Na listy nr 11 zgłoszone przez Zarząd Naczelny Polskiej Wspólnoty Narodowej
Polskiego Stronnictwa Narodowego oddano 8 590
to jest 0.07% głosów ważnych ,

Na listy nr 12 zgłoszone przez Radę Krajową Przymierze Samoobrona oddano 10073


to jest 0.08% głosów ważnych,
Na listy nr 14 zgłoszone przez Zarząd Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców
Województwa Katowickiego oddano 16724
to jest 0.13% głosów ważnych,
Na listę nr 15 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy "Niezależna i Bezpartyjna" w okręgu
wyborczym nr 3 oddano 924
to jest 0.007% głosów ważnych,
Monitor Polski Nr 64 - 1239 - Poz. 620
I

Na listę nr 15 zgłoszoną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Słowiańskiej


Mniejszości Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej-Prawosławni
w okręgu wyborczym nr 4 oddano 13 632
to jest 0.10% głosów ważnych,
Na listę nr 15 zgłoszoną przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Społeczno­
Kulturalnego Niemców Województwa Częstochowskiego
w okręgu wyborczym nr 9 oddano 6 206
to jest 0.05% głosów ważnych,

Na listę nr 15 zgłoszoną przez Zarząd Związku Stowarzyszeń Mniejszości


Niemieckiej Województwa Elbląskiego w okręgu wyborczym nr 10 oddano 614
to jest 0.005% głosów ważnych,
Na listę nr 15 zgłoszoną przez Prezydium Niemieckiej Wspólnoty Roboczej
"Pojednanie i Przyszłość" w okręgu wyborczym nr 16 oddano 3663
to jest 0.03% głosów ważnych,
Na listę nr 15 zgłoszoną przez Zarząd Mniejszości Niemieckiej Województwa
Olsztyńskiego w okręgu wyborczym nr 29 oddano 1 729
to jest o.ol % głosów ważnych,
Na listę nr 15 zgłoszoną przez Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Niemców na Śląsku Opolskim w okręgu wyborczym nr 30 oddano 51 027
to jest 0.39% głosów ważnych,

Na listę nr 15 zgłoszoną przezKomitet Wyborczy Sojuszu Ludzi - "Polska, Praca,


Sprawiedliwość" w okręgu wyborczym nr 34 oddano 703
to jest 0.005% głosów ważnych,
2. Państwowa Komisja Wyborcza zgodnie z art. 109 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej stwierdziła, że warunki uprawniające do uczestniczenia w
podziale mandatów w okręgach wyborczych spełniły:
1) listy okręgowe zgłoszone przez statutowe organy partii, organizacji politycznych lub
społecznych bądź komitety wyborcze utworzone przez wyborców, które otrzymały
co najmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju:
- listy nr 4 zgłoszone przez Zarząd Unii Wolności
- listy nr 5 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
-listy nr 7 zgłoszone przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego
Stronnictwa Ludowego
- listy nr 9 zgłoszone przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
2) listy okręgowe zgłoszone przez komitety wyborcze koalicji partii, organizacji
politycznych lub społecznych, które otrzymały co najmniej 8% ważnie oddanych
głosów w skali kraju:
- listy nr 6 zgłoszone przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy
Demokratycznej
3) listy okręgowe zgłoszone przez organy statutowe organizacji mniejszości
narodowych korzystające ze zwolnienia z warunku określonego w art. 3 ust. 1
Ordynacji wyborczej do Sejmu:
- listy nr 14 zgłoszone przez Zarząd Towarzystwa Społeczno Kulturalnego
Niemców Województwa Katowickiego
"" ,

Monitor Polski Nr 64 - 1240- Poz. 620

- lista nr 15 zgłoszona
przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Słowiańskiej
Mniejszości Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej-Prawosławni w okręgu
wyborczym nr 4

- lista nr 15 zgłoszona przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Społeczno­


Kulturalnego Niemców Województwa Częstochowskiego w okręgu wyborczym
nr9

- lista nr 15 zgłoszona przez Zarząd Związku Stowarzyszeń Mniejszości


Niemieckiej Województwa Elbląskiego w okręgu wyborczym nr 10

- lista nr 15 zgłoszona przez Prezydium Niemieckiej Wspólnoty Roboczej


"Pojednanie i Przyszłość" w okręgu wyborczym nr 16

- lista nr 15 zgłoszona
przez Zarząd Mniejszości Niemieckiej Województwa
Olsztyńskiego w okręgu wyborczym nr 29

- lista nr 15 zgłoszona przez Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego


Niemców na Śląsku Opolskim w okręgu wyborczym nr 30
3. W podziale mandatów w okręgu wyborczym nie brały udziału następujące listy
okręgowe, gdyż nie spełniły warunków określonych wart. 3 ust. 1 Ordynacji wyborczej
do Sejmu:
- listy nr 1 zgłoszone przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
- listy nr 2 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko Demokratyczny
- Blok dla Polski
- listy nr 3 zgłoszone przez Prezydium Rady Naczelnej Krajowego Porozumienia
Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej
- listy nr 8 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
- listy nr 10 zgłoszone przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
- listy nr 11 zgłoszone przez Zarząd Naczelny Polskiej Wspólnoty Narodowej Polskiego
Stronnictwa Narodowego
- listy nr 12 zgłoszone przez Radę Krajową Przymierze Samoobrona
- lista nr 15 zgłoszona przez Komitet Wyborczy "NiezaleŻlla i Bezpartyjna" w okręgu
wyborczym nr 3

- lista nr 15 zgłoszona
przez Komitet Wyborczy Sojuszu Ludzi - "Polska, Praca,
Sprawiedliwość" w okręgu wyborczym nr 34
Monitor Polski Nr 64 - 1241 - Poz. 620

,B. Informacja o wynikach wyborów według okręgów wyborczych


" ,

Okręg wYborczy nr 1 - m. st. Warszawa ,


1. W okręgu wyborczym wybierano 17 posłów.
Zarejestrowano 12 list okręgowych. '
Uprawnionyc~ do głosowania było 1 330377 osób.
W głosowaJ;liu wżięło udział 809 708 osób.
, "Frekwencja wyborcza wyniosła 60.86%.
Głosów nieważnychoddano 14499, co stanowi 1.79% ogólnej liczby głosów.
Głosów' ważnych oddano 795 209, co stanowi 98.21 % ogólnej liczby głosów.
Wybrano 17 posłów. " ,
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującąliczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 39607
m
na listę 2 - Blok dla Polski oddano 4395
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 6061
na listę nr 4 - Un'ia Wolności oddano 172823
na listę nr 5 - Akcja Wybor~za Solidarność oddano 253 539
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 205955
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe ,oddano 7451
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 23373
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy· Polski ROP oddano 72827
na listę nr 10 - Krajowa PartiilEmerytów i Rencistów - KPE}R oddano 8 160
na listę nr 11 - Polska Wspólnota Narodowa oddano 795
na listę nr 12 - Przymierze Samoobrona oddano ' 223
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 172823
1. GEREMEK Bronisław 56340
2. KUROŃ Jacek Jan 61 887
3. DOŁOWY Krzysztof 3 818
4. WIELOWIEYSKI Andrzej Jan 10311
5. FALIŃSKI Stanisław Sławomir 3 179
6. KWIATKOWSKA- TULCZYŃSKA Hanna Ewa 3612
7. LIPSZYC Jolanta Jadwiga 2688
8. WENDE Edward Joachim 16552
9. HALCZEWSKI Zbigniew Wacław 330
10. ROMANOWSKI Witold Szczepan l 414
11. KOBEL Andrzej Stanisław 2342
12. SZOSTAKOWSKI Jarosław Sergiusz 657
13. SKULSKI Lech Piotr 291
14. MORDASEWICZ-ZUBRZYCKA Marta Halina 1 770
15. KLIMKOWSKI Donat 325
16. GUZIKIEWICZ Elżbieta 353
17. KŁOSIŃSKI Kazimierz Albin 160
18. SZTYBER Mirosław 621
Monitor Polski Nr 64 - 1242- Poz. 620

19. WIDAWSKI Marcin Maria 327


20. SZYNGWELSKI Lech 255
21. JACZYŃSKI Grzegorz Cezary 265
22. KARACZUN Zbigniew Michał 233
23. MALESA Wojciech 519
24. WOJNOWSKA Elżbieta Jadwiga 1 041
25. WOJCIECHOWSKI Andrzej Henryk 513
26. RADECKA Barbara Julita 463
27. WOŹNIAKOWSKI Andrzej 342
28. MAGDA Piotr Paweł 440
29. KOLENDOWICZ Jacek 657
30. GLIŃSKI Piotr Tadeusz 1 118
Lista ta uzyskała 4 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. KUROŃ Jacek Jan 61 887


2. GEREMEK Bronisław 56340
3. WENDE Edward Joachim 16552
4. WIELOWIEYSKI Andrzej Jan 10311
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 253 539
1. ZAKRZEWSKI Andrzej 33029
2. TOMASZEWSKA Ewa 28515
3. KOMOROWSKI Bronisław 20251
4. LINOWSKI Henryk 4599
5. JANISZEWSKI Michał 3 103
6. BIELECKI Czesław 23489
7. GRZONKOWSKI Stanisław Marian 2289
8. GWIŻDŻ Jerzy 13 823
9. DYNER Jerzy 1 105
10. EYSMONT Zbigniew 8244
11. BIELAN Adam Jerzy 886
12. WEISS Jacek Marian 2050
13. WYSOCKI Grzegorz 2392
14. SZEWCZYK Tadeusz 3614
15. RAKOWIECKI Sławomir 2869
16. STARZYŃSKI Wojciech 2254
17. STRÓŻYŃSKI Jacek 365
18. KAMIŃSKI Mariusz 5399
19. F ARMUS Zbigniew Stefan 4228
20. SZADURSKI Karol Roman 764
21. SOPOROWSKI Bogdan 2545
22. WÓJCIK Piotr Wojciech 1 125
23. BREŃSKI Wiesław 331
24. WIATR Kazimierz 908
25. JASTRZĘBSKI Jan 1 286
26. SOBIESZCZAŃSKI Janusz 882
Monitor Polski Nr 64 - 1243- Poz. 620

27. FABISIAK Joanna 6945


28. JACKIEWICZ Zbigniew 1416
29. ROZESŁANIEC Michał 454
30. KAWĘCKI Krzysztof 775
31. KLEJMENT Zbigniew Tadeusz 792
32. WRZESIŃSKI Zbigniew 590
33. SMERECZYŃSKA Maria Władysława 24637
34. JANKOWSKI Maciej Stanisław 47585
Lista ta uzyskała 6 mandatów
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. JANKOWSKI Maciej Stanisław 47585
2. ZAKRZEWSKI Andrzej 33029
3. TOMASZEWSKA Ewa 28515
4. SMERECZYŃSKA Maria Władysława 24637
5. BIELECKI Czesław 23489
6. KOMOROWSKI Bronisław 20251
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 205955
1. WANIEK Danuta 99480
2. WIATR Jerzy Józef 5677
3. IKONOWICZ Piotr Igor 32913
4. ZAClURA Jan 2564
6. KRYSIEWICZ Bogdan Antoni 1 129
7. NIEPORĘT Włodzimierz 3810
8. PIEKARSKA Katarzyna Maria 13439
9. KAMIŃSKI Andrzej l 808
10. ZIELIŃSKI Maciej Andrzej 2556
11. WIETESKA Jan Marian 2532
12. ŻBIKOWSKI Władysław Jan 940
13. SOSNOWSKA Marzena Ewa 2645
14. BOSAK Henryk 2569
15. PORĘBA Maciej 495
16. MIKLIŃSKI Ryszard Antoni 918
17. GAJEWSKI Tadeusz 1 008
18. WITKOWSKI Robert Stanisław 645
19. MIGDAL SKI Marian Tadeusz 1029
20. BOROWSKI Bogumił Andrzej 7653
21. ZIELIŃSKA Ewa Alicja 2425
22. SYBILSKI Tomasz 682
23. ŚWITALSKI Jerzy Wojciech 379
24. ORŁOWSKI Roman Józef 1028
25. SOBOLEWSKI Jan 684
26. NOWIŃSKI Marek Andrzej l 110
27. OLAK Wacław Czesław 342
28. GADZINOWSKI Piotr 15495
Lista ta uzyskała 5 mandatów
Monitor Polski Nr 64 - 1244- Poz. 620

Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:


1. WANIEK Danuta 99480
2. IKONOWICZ Piotr Igor 32913
3. GADZINOWSKI Piotr 15495
4. PIEKARSKA Katarzyna Maria 13 439
5. BOROWSKI Bogumił Andrzej 7653
Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP 72827
1. OLSZEWSKI Jan Ferdynand 59015
2. KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 8107
3. STĘPNIEWSKI Andrzej Adam 291
4. KALBARCZYK Marek Ryszard 571
5. KURANT Bogdan 160
6. SIEKLICKI Eligiusz Klemens 112
7. JA WORSKI Seweryn Ryszard 480
8. GNATOWSKA Elżbieta Wacława 459
9. ROGÓYSKI Antoni 226
10. GOZDA WA-GOŁĘBIOWSKI Jan Kazimierz 135
11. GRUDZIŃSKI Waldemar 75
12. MAKARCZYK Tomasz Władysław 79
13. ŚLIWIŃSKI Barłomiej 162
14. WALENCIK Adam Józef 140
15. KWIATKOWSKI Edward 70
16. RADEJOWSKA Barbara Teresa 199
17. PIEKARCZYK Paweł Łukasz 98
18. BASIŃSKI Grzegorz 139
19. DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 117
20. DUSZAK Zbigniew 160
21. NOWAK Irena 131
22. SOKOŁOWSKI Maciej Krzysztof 309
23. KRASUSKI Zbigniew Aleksander 117
24. PONIATOWSKI Mieczysław Janusz 131
25. NOWICKI Jerzy Stanisław 63
26. OLSZAK Lech Mieczysław 83
27. SZER Paweł Aleksander 49
28. MARKOWSKI Tomasz Maciej 353
29. DOMINlAK Sławomir Mikołaj 627
30. KOZDRACH Marek 21
31. KONDRAS Zdzisław 82
32. OLCZAK Tadeusz 66
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

l. OLSZEWSKI Jan Ferdynand 59015


2. KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 8 107
Monitor Polski Nr 64 - 1245 - Poz. 620

4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie


uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe


Monitor Polski Nr 64 - 1246 - POZ. 620

Okręg wyborczy nr 2 - Warszawa (województwo z wyłączeniem m. st. Warszawy)


1. W okręgu wyborczym wybierano 8 posłów.
Zarejestrowano 12 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 593 451 osób.
W głosowaniu wzięło udział 291 600 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 49.14%.
Głosów nieważnych oddano 9 404, co stanowi 3.22% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 282 196, co stanowi 96.78% ogólnej liczby głosów .
Wybrano 8 posłów .
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów :
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 12635
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 2955
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 3679
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 43 168
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 113 315
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 53638 1..
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 16246 I ,

na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 8520


na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 23419
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 4 133
na listę nr 11 - Polska Wspólnota Narodowa oddano 361
na listę nr 12 - Przymierze Samoobrona oddano 127
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 43 168
1. PISKORSKI Paweł Bartłomiej 21 819
2. LEWANDOWSKI Mirosław 3332
3. MATUSZKIEWICZ Jan Marek l 930
4. REJ Irena Hanna 5339
5. OLSZOWSKI Jan Konstanty 2659
6. SŁAWATYNIEC Tomasz 1 347
7. URMANOWSKI Maciej Michał 681 I
8. CHEŁCHOWSKI Roman Tadeusz 1 235 li
9. PIWOŃSKA Jadwiga Krystyna 1006
10. TROICKA-SOSIŃSKA Romana 484
11. KWIATKOWSKI Wiesław 537
12. CZACKA Małgorzata Stanisława l 054
13. SANDOMIERSKI Andrzej Jerzy 1 370
14. GA WLAK Wojciech Piotr 375
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. PISKORSKI Paweł Bartłomiej 21 819


Monitor Polski Nr 64 - 1247 - Poz. 620

Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 113 315


1. SMIRNOW Andrzej 19882
2. ANUSZ Andrzej 6339
3. ZAKRZEWSKAJadwiga 9698
4. OK SIUTA Krzysztof 10 387
5. JACKOWSKI Jan Maria 37239
6. AMBROZIAK Edmund 2 127
7. RYTEL Konrad 8917
8. SZYSZKO Jan 2858
9. BARTOLD Tadeusz 1684
1o. WĄSIK Marek 2006
11. KICMAN Andrzej 2928
12. RADZIEJOWSKI Janusz 1699
13. ZWIERZYŃSKI Krzysztof 1 160
14. PIOTROWICZ Marek 3620
15. DORN Ludwik 1 012
16. DROŻDŻ Witold 1 759
Lista ta uzyskała 4 mandaty
Posłami zostali WJ brani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. JACKOWSKI Jan Maria 37239


2. SMIRNOW Andrzej 19882
3. OKSIUTA Krzysztof 10 387
4. ZAKRZEWSKA Jadwiga 9698
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 53638
1. SZYMAŃCZYK Lech 9422
2. ŻELAZOWSKI Andrzej 5 102
3. KACZMAREK Wiesław 13 275
4. P ASZCZYK Stanisław Stefan 3828
5. DOBOSZ Teresa 5 192
6. GONTARCZYK Jolanta Małgorzata 5409
7. GA WORCZUK Zenon 1 959
8. KONIECZNY Jerzy Marian 3340
9. MULAKJan 1609
10. ŁUCZAK Jadwiga Teresa 2702
11. MALESA Zbigniew 476
12. POCHYLSKI Jerzy Jan 1 324
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. KACZMAREK Wiesław 13 275


2. SZYMAŃCZYK Lech 9422
Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP 23419
1. MACIEREWICZ Antoni 15221
2. BRADEL Zdzisław 974
Monitor Polski Nr 64 - 1248- Poz. 620

3. BRONISZEWSKI Józef Wojciech 1421


4. KSIĄżCZAK Grzegorz Bogdan 576
5. ZARADKIEWICZ Joanna 1066
6. LIPKA Tomasz Andrzej 764
7. MATRZAK Ryszard Antoni 324
8. DAWIDZlUK Andrzej 485
9. RUTKOWSKI Antoni Leon 523
10. BOCZYŃSKI Stanisław Jerzy 537
11. BRODOWSKI Artur Grzegorz 397
12. WOJCIECHOWSKI Piotr 817
13. PAJĄK Jacek 314
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:
1. MACIEREWICZ Antoni 15221
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe


Monitor Polski Nr 64 - 1249 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 3 - Biała Podlaska


1. W okręgu wyborczym wybierano 3 posłów.
Zarejestrowano 11 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 224559 osób.
W głosowaniu wzięło udział 104911 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 46.72%.
Głosów nieważnych oddano 4 214, co stanowi 4.02% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 100697, co stanowi 95.98% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 3 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów: .
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 4 111
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 3449
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 1 318
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 5905
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 35634
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 19975
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 18292
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 1 351
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 6931
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 2807
na listę nr 15 - "Niezależna i Bezpartyjna" oddano 924
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 35634
1. RĘBEK Jerzy 10678
2. BERGIER Józef 11 097
3. SZAŃKOWSKI Stefan Tadeusz 1 863
4. JASTRZĄB Zbigniew Bogusław 1 593
5. KALINOWSKI Jan 1 954
6. CZARNECKI Marek 8449
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. BERGIER Józef 11 097


Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 19975
1. SKOMRA Szczepan Stanisław 10402
2. NIKOL SKI Lech Stanisław 3 133
3. KOZACZUK Zbigniew 1 397
4. MAKSYMIUK Elżbieta Krystyna 3 107
5. LUDWICZUK Jan 927
6. KLIMCZAK Stefan 1 009
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:
Monitor Polski Nr 64 - 1250- Poz. 620

1. SKOMRA Szczepan Stanisław 10 402


Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe 18292
l. STEFANlUK Franciszek Jerzy 9779
2. SŁAWECKI Tadeusz 4050
3. WASILUK Jan Franciszek 1267
4. BARTNICKI Stanisław 1 891
5. DYDYCZHenryk 631
6. TRYBUCHOWICZ Dariusz 674
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:
1. STEFANIUK Franciszek Jerzy 9779
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - J251 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 4 - Białystok


1. W okręgu wyborczym wybierano 7 posłów.
Zarejestrowano 11 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 516 473 osób.
W głosowaniu wzięło udział 269 210 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 52.12%.
Głosów nieważnych oddano 8 110, co stanowi 3.01 % ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 261 100, co stanowi 96.99% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 7 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 11 550
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 2533
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 2 126
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 18690
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 115634
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 64985
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 9083
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 3288
na listę nr 9 - Ruch Od~udowy Polski ROP oddano 14721
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 4858
na listę nr 15 - Stowarzyszenie Słowiańskiej Mniejszości Narodowe oddano 13 632
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 115634
1. MOZOLEWSKI Józef 18837
2. JURGIEL Krzysztof 55 100
3. BLECHARCZYK Marian Edmund 5942
4. KAUFMAN-SUSZKO Elżbieta Maria 3870
5. JAKUBOWICZ Czesław 2895
6. DEMBOWSKI Zbigniew 2512
7. PAWŁOWSKI Waldemar 4072
8. KRUTUL Piotr 10 200
9. JANUSZEWSKI Tadeusz l 747
10. KLATKOWSKI Wiktor Arkadiusz 1296
11. WAŚNIEWSKI Tadeusz 3255
12. NAZAREWICZ Tadeusz 2938
13. LISOWSKI Marian l 905
14. TOL WIŃSKI Mirosław Leszek 1065
Lista ta uzyskała 5 mandatów
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. JURGIEL Krzysztof 55 100


2. MOZOLEWSKI Józef 18837
3. KRUTUL Piotr 10200
4. BLECHARCZYK Marian Edmund 5942
Monitor Polski Nr 64 - 1252 - Poz. 620

5. PAWŁOWSKI Waldemar 4072


Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 64985
1. CIMOSZEWICZ Włodzimierz 53958
2. PIECKA Mieczysław Antoni 805
3. KRZYWICKI Zbigniew Karol 1 528
4. PLEWA Siergiej 2 135
5. SYCZEWSKI Jan 1688
6. TANAJEWSKI Andrzej Tadeusz 499
7. MALI SZEWSKI Stanisław 617
8. BIL-JARUZELSKI Krzysztof Janusz 747
9. KURYŁOWICZ Tadeusz 759
10. ROJSZYK Marek Paweł 286
11. SZYSZKOWSKA Maria 680
12. CUDNIK Henryk 242
13. ZARĘBSKI Tadeusz Modest 119
14. MALI SZEWSKI Józef 922
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. CIMOSZEWICZ Włodzimierz 53958
2. PLEWA Siergiej 2 135
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP

Lista nr 15 - Stowarzyszenie Słowiańskiej Mniejszości Narodowe


Monitor Polski Nr 64 - 1253 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 5 - Bielsko-Biała


1. W okręgu wyborczym wybierano 9 posłów.
Zarejestrowano 11 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 672 430 osób.
W głosowaniu wzięło udział 377586 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 56.15%.
Głosów nieważnych oddano 17331, co stanowi 4.59% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 360 255, co stanowi 95.41% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 9 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr l - Unia Pracy oddano 13 762
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 5937
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 6970
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 56 159
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 154958
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 75880
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 17388
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 5390
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 17295
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 6 108
na listę nr 11 - Polska Wspólnota Narodowa oddano 408
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 56 159
1. STANI SZEWSKA Grażyna Ewa 23 810
2. LERACZYK Zbigniew Jan 4713
3. GRZYB Zbigniew Stanisław l 902
4. FIGURA Grzegorz Stanisław 3373
5. CHWIERUT Janusz 2599
6. CZEMBOR Emilia 4395
7. HEJNOWICZ Maciej Tomasz 1414
8. ŻUREK Andrzej Wiesław 3421
9. ZIELIŃSKI Jan Marek 2016
10. ŁAGOSZ-MIROCHA Stanisława Maria 876
11. KACZOROWSKI Zdzisław 452
12. MICHULEC Tadeusz Franciszek 789
13. KULBACKA Halina Maria l 783
14. TARNAWA Zofia Maria 1 140
15. KOŹLIK Krzysztof l 752
16. DĘBOWSKI Wojciech 389
17. DUDEK Narcyz Janusz 689
18. KORWIN Roman Jerzy 646
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
Monitor Polski Nr 64 - 1254- Poz. 620

l. STANISZEWSKA Grażyna Ewa 23810


2. LERACZYK Zbigniew Jan 4713
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 154958
l. SZWED Stanisław 20527
2. SIKORA Andrzej Jan 12371
3. STYCZEŃ Mirosław Andrzej 12838
4. CHRZĄSZCZ Jan Stanisław 4961
5. WA WAK Zbigniew Jerzy 22203
6. WIDZYK Jerzy Jacek 17494
7. NYKIEL Mirosława 7118
8. HA TŁAS Jerzy Wacław 2691
9. SOŁTYSIEWICZ Marian Andrzej 16234
10. WITKOWSKI Jerzy 5869
11. SZCZEŚNIAK Wiesława Maria 7098
12. DZIERżAWSKI Witold Marek 4424
13. PIETRAS Jan Józef 7299
14. SOWA Marek Jan 2758
15. MOSSAKOWSKI Rafał Tomasz 2399
16. SASUŁA Andrzej Wojciech 3684
17. KNAPEK Marian Antoni 2 110
18. WILK Kazimierz Czesław 2880
Lista ta uzyskała 5 mandatów
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
l. WA WAK Zbigniew Jerzy 22203
2. SZWED Stanisław 20527
3. WIDZYK Jerzy Jacek 17494
4. SOŁ TYSIEWICZ Marian Andrzej 16234
5. STYCZEŃ Mirosław Andrzej 12838
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 75880
l. KOBIELUSZ Antoni 35271
2. MACNER Stefan 3060
3. JANUŁA Eugeniusz Wojciech 5317
4. BALON Jerzy 3810
5. MŁ YNARCZYK Stanisław 3621
6. ZIMNAL Józef Michał 4734
7. BUŁKA Władysław 7765
8. GUGULSKI Jarosław Marek l 680
9. JURA Janina 3 166
10. ŻUREK Helena Irena 5 152
11. ROLICKI Janusz Andrzej 2304
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

l. KOBIELUSZ Antoni 35271


2. BUŁKA Władysław 7765
Monitor Polski Nr 64 - 1255 - Poz. 620

4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie


uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1256- Poz. 620

Okręg wyborczy nr 6 - Bydgoszcz


1. W okręgu wyborczym wybierano 11 posłów,
Zarejestrowano 11 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 822 177 osób.
W głosowaniu wzięło udział 395974 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 48.16%.
Głosów nieważnych oddano 16544, co stanowi 4.18% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 379 430, co stanowi 95.82% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 11 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 16562
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 5835
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 7902
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 43629
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 104809
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 140352
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 24369
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 5870
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 16923
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 12320
na listę nr 12 - Przymierze Samoobrona oddano 859
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 43629
1. RULEWSKI Jan 15753
2. JOACHIMOWSKI MichałTeodor 5699
3. ZAJĄCZKOWSKA Maria 5378
4. RUSIELEWICZ Elżbieta Teresa 6463
5. SOBCZAK Stanisław 931
6. GĄSIOROWSKI Andrzej Lechosław 2341
7. GRABARKIEWICZ Mirosława Kazimiera 661
8. BRZYK Janusz 567
9. KMIEĆKOWIAK Aleksander Józef 603
10. BAESEL Wanda 413
11. CZWOJDA Janusz Jan 203
12. WITKA Józef 403
13. JOPPEK Krzysztof 591
14. CZERNIAWSKI Dariusz Daniel 267
15. SYPNIEWSKI Wojciech 450
16. SARNOWSKI Józef Leon 765
17. WILCZ Marek Andrzej 388
18. SŁOTWIŃSKI Józef Leszek 243
19. KUBACKI Grzegorz Marek 528
20. NOWAK Jerzy Marian 416
21. GAJ Stefan 341
Monitor Polski Nr 64 - 1257 - Poz. 620

22. ŚWIERKOT Mirosław Stanisław 225


Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:
1. RULEWSKI Jan 15753
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 104809
1. BREJZA Ryszard Franciszek 20946
2. WALENCIAK Mariusz Stanisław 6384
3. ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 13629
4. SMENTEK Maria Jadwiga 3950
5. SCHREIBER Grzegorz Zenon 11 786
6. JURECKI Piotr Waldemar 1267
7. HOLKA Adam Aleksander 2622
8. SMARZYŃSKI Stanisław Zbigniew 1 358
9. KRÓL Piotr Marek 3657
10. TOMCZYK Wiktor 771
11. GAWĘDA Jerzy Marek 1 120
12. LEWANDOWSKI Tadeusz Bernard 10 462
13. SIDORKIEWICZ Krzysztof 2610
14. REKOWSKI Czesław Jan 1440
15. KUKOŁOWICZ Romuald 215
16. STĘPIEŃ Ewa Leonarda 3875
17. REZULAK Roman 1484
18. PASTUSZEWSKI Stefan Marian 7255
19. MAZUREK Marek 1 615
20. MADEJ Krzysztof Tytus 465
21. ORZECHOWSKI Andrzej 1 700
22. SADOWSKA Małgorzata Krystyna 6198
Lista ta uzyskała 4 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. BREJZA Ryszard Franciszek 20946


2. ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 13629
3. SCHREIBER Grzegorz Zenon 11 786
4. LEWANDOWSKI Tadeusz Bernard 10462
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 140352
1. GRUSZKA Grzegorz Stefan 36261
2. BAŃKOWSKA Anna Danuta 45547
3. ZEMKE Janusz Władysław 26913
4. MATUSZEWSKI Harald Leon 2906
5. HYLA-MAKOWSKA Barbara Zofia 5640
6. DERĘGOWSKI Witold 4466
7. CYBULSKI Zygmunt Alojzy 1 542
8. ANDRYSZAK Aleksander 2772
9. KEMPIŃSKA Marzena 3293
10. GRUGEL Zbigniew Józef 3938
Monitor Polski Nr 64 - 1258- Poz. 620

11. WOŁK-ŁANIEWSKA Agnieszka Katarzyna 2425


12. WARCZAK Jerzy Joachim 1494
13. WOŹNIAKJan 3 155
Lista ta uzyskała 5 mandatów
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

l. BAŃKOWSKA Anna Danuta 45547


2. GRUSZKA Grzegorz Stefan 36261
3. ZEMKE Janusz Władysław 26913
4. HYLA-MAKOWSKA Barbara Zofia 5640
5. DERĘGOWSKI Witold 4466
24369 I·
Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe
l. MOJZESOWICZ Wojciech 4238
2. KŁOPOTEK Eugeniusz 7982
3. KURNATOWSKA Maria Elżbieta 1946
4. ZIELIŃSKA Janina Stanisława l 301
5. KROLL Adam 749
6. CIESIELSKI Stanisław l 835
7. RUTKOWSKI Leszek Grzegorz 659
8. KUBCZAK Stanisław Ryszard l 555
9. KIERSZNICKI Zygmunt Franciszek 530
10. NICIEJEWSKI Andrzej 231
11. HEINICH Fabian 490
12. MAJEWSKI Tadeusz Jan 744
13. PANKOWSKI Witold Kazimierz 294
14. PAWLUS Henryk Jan 205
15. KRASOWSKI Jan 230
16. GAPA Tadeusz 168
17 . PAŁKA Zbigniw Paweł 372
18. ZAGOZDA Jadwiga Beata 204
19. KLIMCZAK Jan Józef 273
20. LEWANDOWSKI Marek 363
Lista ta uzyskała l mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

l. KŁOPOTEK Eugeniusz 7982


4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1259 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 7 - Chełm

1. W okręgu wyborczym wybierano 3 posłów.


Zarejestrowano 11 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 183352 osób.
W głosowaniu wzięło udział 71 977 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 39.26%.
Głosów nieważnych oddano 3 845, co stanowi 5.34% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 68 132, co stanowi 94.66% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 3 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 3294
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 711
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 1423
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 5690
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 17 194
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 20629
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 9237
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 1 099
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 6450
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 1 993
na listę nr 12 - Przymierze Samoobrona oddano 412
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione "do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 17 194
1. DENYSIUK Zdzisław 4988
2. PUACZ Antoni Marek 1204
3. MICHALAK Jerzy Józef 3059
4. KARWOWSKI Marek Władysław 2224
5. KONOPCZYŃSKI Marek Jerzy 3 120
6. KA WĘCKI Edward Tadeusz 2599
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:
1. DENYSIUK Zdzisław 4988
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 20629
1. MISZCZUK Piotr 7132
2. MARDOŃ Ryszarda Anna 2529
3. OLSZEWSKI Tadeusz Józef 2602
4. KAPARSKI Ludwik 1 676
5. MROZEK Maciej 573
6. JANOWSKI Zbigniew Tadeusz 6117
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
Monitor Polski Nr 64 - 1260- Poz. 620

1. MISZCZUK Piotr 7132


2. JANOWSKI Zbigniew Tadeusz 6117
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1261 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 8 - Ciechanów


1. W okręgu wyborczym wybierano 4 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 316 708 osób.
W głosowaniu wzięło udział 121 611 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 38.40%.
Głosów nieważnych oddano 6 052, co stanowi 4.98% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 115 559, co stanowi 95.02% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 4 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 6557
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 1 717
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 1943
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 7926
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 33 198
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 34311
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 16742
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 1692
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 7699
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 3774
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 33 198
1. PIETRASIK Andrzej Józef 7807
2. KOŹLAKIEWICZ Mirosław 9676
3. GRZYMKOWSKI Andrzej 4250
4. NIESIOBĘDZKI Roman Tadeusz 2070
5. HUMIĘCKI Waldemar Paweł l 471
6. KOWALCZYK Henryk 5545
7. ZALEWSKI Wiesław 1460
8. ARKUSZEWSKI Wojciech Marian 919
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

l. KOŹLAKIEWICZ Mirosław 9676


Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 34311
1. SIEMIĄTKOWSKI Zbigniew 18785
2. KRÓL Jerzy 3753
3. ZALEWSKA Anna Lucyna 4087
4. GRELA Leon Jan 640
5. RADOMSKI Edward Stanisław 2496
6. DĄBKOWSKI Kazimierz 2966
7. ZMUDCZYŃSKI Mariusz 1 584
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Monitor Polski Nr 64 - 1262 - Poz. 620

Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. SIEMIĄTKOWSKI Zbigniew 18785


2. ZALEWSKA Anna Lucyna 4087
Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe 16742
1. ŻELICHOWSKI Stanisław 4519
2. ZIELIŃSKI Andrzej 2223
3. WOJNAROWSKI Włodzimierz Adam 2291
4. MĄCZEWSKI Jan Józef 2 104
5. NALEWAJK Tadeusz 1 980
6. MUCHA Bernard Dariusz 1 768
7. GUTKOWSKI Stanisław l 267
8. RZESZUTKO Zbigniew Bogdan 590
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. ŻELICHOWSKI Stanisław 4519


4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1263 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 9 - Częstochowa


1. W okręgu wyborczym wybierano 8 posłów.
Zarejestrowano 11 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 581 086 osób.
W głosowaniu wzięło udział 261 554 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 45.01 %.
Głosów nieważnych oddano 10285, co stanowi 3.93% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 251 269, co stanowi 96.07% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 8 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 13 502
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 4 901
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 5 127
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 24730
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 76899
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 78 808
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 16 289
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 5 447
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 12 123
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 7237
na listę nr 15 - Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców
Województwa Częstochowskiego oddano 6206
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 24730
1. ZAJĄC Jerzy Grzegorz 8547
2. GÓRALSKA Helena Teresa 6264
3. MOTYL Wojciech Kazimierz 1484
4. WIEWIÓROWSKI Kazimierz Marian 730
5. PIECUCH Witold Mieczysław 595
6. WOJCIECHOWSKI Dariusz Franciszek 1 745
7. DULIŃSKI Marian 441
8. KAMIŃSKI Jarema Dariusz 890
9. GRUSZCZYŃSKI Andrzej Antoni 441
10. BLASZCZYK Janusz Wawrzyniec 708
11. MOTYL Krzysztof Adam 659
12. KOLACHA Remigiusz Piotr 502
13. ZIORA Jerzy Józef l 724
Lista ta uzyskała l mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. ZAJĄC Jerzy Grzegorz 8547


Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 76899
l. WÓJCIK Marek Jan 12071
Monitor Polski Nr 64 - 1264 - Poz. 620

2. POPENDA Krzysztof Maciej 3241


3. PAWŁOWSKA Anna Jolanta 5 101
4. MANIURA Edward Makary 12640
5. WRONA Tadeusz 16531
6. WIĘCIORKOWSKI Grzegorz Janusz 1220
7. MALIK Mieczysław Kazimierz l 928
8. MARKOWSKI Adam Przemysław 1811
9. PERLIŃSKI Andrzej Franciszek 3015
10. ŚWIERCZYŃSKI Sławomir Jerzy 2352
11. GŁĄB Barbara Zofia 7854
12. ZARYCHTA Wiesław Antoni 2102
13. GAJEWSKI Tadeusz 609
14. ŚWIERZY Maciej Mariusz 906
15. MOCHNACKAMartaEwa 452
16. RADAŚ Izabela Marlena 5066
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

l. WRONA Tadeusz 16531 I .

2. MANIURA Edward Makary 12640


3. WÓJCIK Marek Jan 12071
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 78808
l. LEWANDOWSKI Marek 29240
2. KASPRZYK Jacek Franciszek 12791
3. MARGASIŃSKI Krzysztof Franciszek 2538
4. RATMAN Zygmunt 8227
5. JANIK Ewa Maria 8999
6. NOWAK Zdzisław Jacek 5010
7. KAZIK Józef Waldemar 3792
8. HAŁACZKIEWICZ Stanisław 3684
9. GRABAŁOWSKI Wojciech Józef 4527
Lista ta uzyskała 4 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

l. LEWANDOWSKI Marek 29240


2. KASPRZYK Jacek Franciszek 12791
3. JANIK Ewa Maria 8999
4. RATMAN Zygmunt 8227
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP

Lista nr 15 - Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców


Województwa Częstochowskiego
Monitor Polski Nr 64 - 1265 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 10 - Elbląg


l. W okręgu wyborczym wybierano 5 posłów.
Zarejestrowano 11 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 349751 osób.
W głosowaniu wzięło udział 143 293 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 40.97%.
Głosów nieważnych oddano 6 272, co stanowi 4.38% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 137021, co stanowi 95.62% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 5 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 8429
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 2357
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 2963
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 17403
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 35977
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 46479
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 8790
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 3 107
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski - ROP oddano 8 184
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 2718
na listę nr 15 - Związek Mniejszości Niemieckiej oddano 614
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 17403
1. GODZIK Jerzy Stanisław 5709
2. ŁĄCZNY Piotr Krzysztof 3053
3. DASZKIEWICZ Wiktor 1 716
4. MIERZWIŃSKI Mariusz Bogusław 1118
5. KASPRZYCKA Maria Iwona 2095
6. BŁASZCZAK Zbigniew Wiktor 431
7. BALBUZA Cezary 850
8. KUDŁA Ryszard 868
9. DANIELEWICZ Piotr Jacek 710
10. BRZEZICKI Jan 853
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. GODZIK Jerzy Stanisław 5709


Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 35977
1. CYMAŃSKI Tadeusz 7428
2. SZMURŁQ Lucyna Krystyna 2670
3. KOBAN Zbigniew Marek 1449
4. BUŁHAK Edward Stanisław 1 193
5. OLSZEWSKI Zdzisław Czesław 5627
Monitor Polski Nr 64 - 1266- Poz. 620

6. KOSECKA Maria 2508


7. SOKOŁOWSKI Mieczysław Zygfryd 861
8. STOJEK Edmund Michał 474
9. RUSIECKI Jacek Tomasz l 158
10. WALENDZIAK Wiesław Waldemar 12609
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. WALENDZIAK Wiesław Waldemar 12609
2. CYMAŃSKI Tadeusz 7428
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 46479
1. GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef 11 707
2. WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA Małgorzata Dorota 11 144
3. OSTROWSKA Małgorzata Teresa 11 931
4. PIOTROWSKI Andrzej Zygmunt 4142
5. SIEDLECKI Henryk 2592
6. TABOR Leszek Jan 3283
7. WA WER Jadwiga Henryka 669
8. DZIEDZIC Aleksander 1011
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. OSTROWSKA Małgorzata Teresa 11 931


2. GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef 11 707
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski - ROP

Lista nr 15 - Związek Mniejszości Niemieckiej


Monitor Polski Nr 64 - 1267 - POZ. 620

Okręg wyborczy nr 11 - Gdańsk


1. W okręgu wyborczym wybierano 15 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 1 066 826 osób.
W głosowaniu wzięło udział 586 878 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 55.01 %.
Głosów nieważnych oddano 16675, co stanowi 2.84% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 570 203, co stanowi 97.16% ogólnej liczby głosów .
Wybrano 15 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 17 101
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 6439
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 6717
na listę nr 4.- Unia Wolności oddano 76665
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 285700
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 115 185
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 11 859
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 13 892
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 27642
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 9003
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 76665
1. BORUSEWICZ Bogdan Michał 14786
2. KRZYŻANOWSKA Olga Teresa 27056
3. LEWANDOWSKI Janusz Antoni 14506
4. TAYLOR Jacek Edward 7667
5. GŁUCH Paweł 1223
6. ADAMSKI Jerzy Waldemar 1244
7. KILIAN Krzysztof Piotr 692
8. BARTNICKI Andrzej 721
9. LANIECKI Piotr Kazimierz 404
10. AKERMANN Janusz Maciej 681
11. DITTRICH Jan Leon l 116
12. JANKOWSKI Andrzej 279
13. JĘDRZEJCZYK Tadeusz Władysław 854
14. SALMONOWICZ Jerzy 149
15. CHMIEL-WOŹNICKA Małgorzata 995
16. WYSOCKI Krzysztof 532
17. KOSTECKI Marek Stanisław l 303
18. SŁOMIŃSKI Wiesław Michał 382
19. ZIELONKA Juliusz Stanisław 208
20. KRUSZEWSKI Jan Wojciech 220
21. SIEZIENIEWSKI Mirosław 334
22. GOŁDA Beata Urszula 256
Monitor Polski Nr 64 - 1268 - POZ. 620

23. SIEZIENIEWSKI Antoni 125


24. GOTTMANN Teresa Bożenna 182
25. CEBULA Teresa 455
26. WITOŃSKI Mariusz 295
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. KRZYŻANOWSKA Olga Teresa 27056
2. BORUSEWICZ Bogdan Michał 14786
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 285700
1. RYBICKI Jacek 16369
2. PŁAżYŃSKI Maciej 124683
3. CEGIELSKA Franciszka 49 152
4. HALL Aleksander Jan 7254
5. ŚNIADEK Janusz Józef 6619
6. BOROWCZAK Jerzy Stanisław 4588
7. BALIŃSKI Wacław 1 311
8. GRZYWACZ Jerzy Witold 826
9. BIERNACKI Marek 4 124
10. ARCISZEWSKA Dorota Irwina 10428
11. HAŁAS Jan 3326
12. BUDNIK Jerzy Feliks 14229
13. HAASE Tadeusz Marian 3928
14. GORECKI Jarosław Władysław 502
15. KULAS Jan Edward 6623
16. BUKOWSKI Andrzej Stanisław 4508
17. SZYMAŃSKI Antoni 8981
18. DAMBEK Roman Witold 1062
19. BRZOZOWSKI Zbigniew Władysław 1 785
20. OSSOWSKI Henryk Jan 1 410
21. SIKORSKA-TRELA Ewa 7812
22. KALINOWSKI Jarosław Michał 1626
23. BIAŁY Ryszard Jerzy 1 323
24. NIECKO Sławomir Antoni 648
25. MAGIEŁDA Marek Hieronim 619
26. CHMIELOWIEC Paweł Piotr 222
27. ZAKRZEWSKI Zdzisław Kazimierz 646
28. OWSIŃSKI Andrzej 75
29. LITWAK Andrzej 101
30. KILIAN Tadeusz 920
, Lista ta uzyskała 9 mandatów
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. PŁAżYŃSKI Maciej 124683
2. CEGIELSKA Franciszka 49 152
3. RYBICKI Jacek 16369
4. BUDNIK Jerzy Feliks 14229
Monitor Polski Nr 64 - 1269 - Poz. 620

5. ARCISZEWSKA Dorota Irwina 10428


6. SZYMAŃSKI Antoni 8981
7. SIKORSKA-TRELAEwa 7812
8. HALL Aleksander Jan 7254
9. KULAS Jan Edward 6623
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 115 185
1. p ASTUSIAK Longin Hieronim 71222
2. SKORULSKI Andrzej Jan 1645
3. BANACH Jolanta Maria 12 190
4. POTULSKI Franciszek Józef 6405
5. BRZEZIŃSKI Krzysztof Michał 1 988
6. ZAKRZEWSKI Jerzy 5580
7. ZASADA Boleśław Stanisław 3424
8. CZERNIS Mirosław 1 765
9. SZCZYPIŃSKI Zbigniew Roman 738
10. DOMINIKOWSKI Rajmund Jan 1 451
11. LIPOWY Irena Weronika 999
12. DUSZEWSKI Jarosław Maciej 2430
13. EBERTOWSKI Józef 1940
14. KOSZNIK Eleonora Bemadeta 950
15. MAŁEK Andrzej 1 102
16. ŻUKOWSKI Marek Janusz 1 356
Lista ta uzyskała 4 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. PASTUSIAK Longin Hieronim 71222
2. BANACH Jolanta Maria 12 190
3. POTULSKI Franciszek Józef 6405
4. ZAKRZEWSKI Jerzy 5580
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1270- Poz. 620

Okręg wyborczy nr 12 - Gorzów Wielkopolski


1. W okręgu wyborczym wybierano 5 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 369 193 osób.
W głosowaniu wzięło udział 158 309 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 42.88%.
Głosów nieważnych oddano 7 476, co stanowi 4.72% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 150833, co stanowi 95.28% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 5 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów: -
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 10399
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 613
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 2852
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 21324
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 38731
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 53 137
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 13 054
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 2593
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 4634
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 3496
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 21324
1. WIERCHOWICZ Jerzy 9002
2. JABŁOŃSKI Marcin 3572
3. SZMYTKIEWICZ Tomasz Antoni 2878
4. ŚWIDER Andrzej Leszek 1099 ·
5. GRZESIAKMarian 961
6. PIETRUSZAK Wiesław 849
7. MIŃSKI Tomasz 716
8. DĘBSKA-SZMYT Stanisława 726
9. FERENDZ Zbigniew 541
10. NOWAK Roman Stanisław 980
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. WIERCHOWICZ Jerzy 9002


Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 38731
1. RAWA Mirosław 5001
2. MARCINKIEWICZ Kazimierz 9428
3. RUDNICKI Maciej 8285
4. PLECH Zenon 3795
5. RUTKOWSKIRoman 3907
6. DAJCZAK Władysław 2469
Monitor Polski Nr 64 - 1271 - Poz. 620

7. PARFIENOWICZ Ewa 2 188


8. GUZIKOWSKI Jacek 839
9. FABIANOWICZZenon 860
10. BUŚKO Edward 1 959
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. MARCINKIEWICZ Kazimierz 9428


2. RUDNICKI Maciej 8285
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 53 137
1. JĘDRZEJCZAK Tadeusz 20906
2. WALCZYŃSKA-RECHMAL Maria 8651
3. KOCHANOWSKI Jan 13 325
4. FREYBERG Ewa Krystyna 2627
5. FEDKO Edward Jan 4653
6. GUREC Artur Mariusz 2975
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. JĘDRZEJCZAK Tadeusz 20906
2. KOCHANOWSKI Jan 13 325
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1272 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 13 - Jelenia Góra


1. W okręgu wyborczym wybierano 5 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 385370 osób.
W głosowaniu wzięło udział 172 882 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 44.86%.
Głosów nieważnych oddano 7827, co stanowi 4.53% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 165055, co stanowi 95.47% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 5 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 15361
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 1 831
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 3492
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 20454
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 45515
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 58924
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 5730
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 3 ,031
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski - ROP oddano 6388
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 4329
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 20454
1. ZAWIŁA Marcin Edward 8469
2. PIELIŃSKI Bohdan Jacek 2 145
3. BOBAK Zbigniew Bronisław 1 175
4. KARBOWSKI Leszek 1 381
5. ZIELIŃSKI Artur Waldemar 3516
6. WYSOCKI Andrzej 1 014
7. TOMERA Wiesław Leszek 982
8. CHWIROT Andrzej Zygmunt 674
9. JAKUBlEC Jacek Stanisław 1 098
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. ZAWIŁA Marcin Edward 8469


Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 45515
1. MATUSIAK Ryszard 9451
2. ŻUK Stanisław Adam 5019
3. KAHL Sławomir Wacław 5365
4. ZAGÓRNY Marian 2050
5. LEWESTAM Aldona Maria 2 108
6. ZIELIŃSKI Jerzy Andrzej 5904
7. PRYSTROM Robert Roman 812
Monitor Polski Nr 64 - 1273 - Poz. 620

8. TYC Waldemar 1 281


9. KIEŁBOWICZ Wiesław Władysław 10 101
10. KUTROWSKI Andrzej Wiesław 3424
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. KIEŁBOWICZ Wiesław Władysław 10 101


2. MATUSIAKRyszard 9451
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 58924
1. SZMAJDZIŃSKI Jerzy Andrzej 44397
2. JANKOWSKI Jerzy 4786
3. GALA Marta 2711
4. KUSIAK Józef 1908
5. KUCHARSKI Tadeusz Józef 1 321
6. BORATYŃSKA Krystyna Ludwika 3 801
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. SZMAJDZIŃSKI Jerzy Andrzej 44397


2. JANKOWSKI Jerzy 4786
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski - ROP


I •

I
Monitor Polski Nr 64 - 1274- Poz. 620
I
"
Okręg wyborczy nr 14 - Kalisz
1. W okręgu wyborczym wybierano 7 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 525919 osób.
W głosowaniu wzięło udział 256 413 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 48.76%.
Głosów nieważnych oddano 14377, co stanowi 5.61% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 242036, co stanowi 94.39% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 7 posłów. I,
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym I .I
oddano następującą liczbę głosów: I.
I' ,
na listę nr l - Unia Pracy oddano 15581
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 3013 I
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 3760 I

na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 28114 I.


I
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 63227
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 78819
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 29665
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 3228
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 10 832
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 5797 I,
I,
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
i
I .
Lista nr 4 - Unia Wolności 28114
1. KORALEWSKI Jerzy Jan 6364
2. KULKA Leszek Marian 5049
3. SALAMON Janusz Antoni 2495
4. PSIKUS Piotr 3233
5. KRÓL Jacek Józef l 391
6. KRZYNOWEK Konrad 1042
7. KORNA SZEWSKI Andrzej 3045
8. KUŚWIK Stanisław Jan l 019
9. ADAMCZYK Maciej 843
10. BARTCZAK Jerzy Jan 3001
11. SKIBIŃSKI Roman 632
Lista ta uzyskała l mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:
1. KORALEWSKI Jerzy Jan 6364
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 63227
l. MOSIŃSKI Jan 10 855
2. GRZESIAK Marian 7807
3. KASPRZAK Zenon 3082
4. TOMCZAK Witold 13 057
5. WOJTYŁA Andrzej 14 111
Monitor Polski Nr 64 - 1275- Poz. 620

6. IBERHAN Marian 1403


7. FINKE Andrzej 5075
8. ClONA Piotr 508
9. WAGNERLudwik 1 317
10. GMEREK Maria Danuta 1 250
11. KOŚCIELNY Robert 397
12. MACIEJEWSKI Tadeusz 702
13. MAJCHER Marian 1448
14. PILARSKA Urszula 2215
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. WOJTYŁA Andrzej 14 111


2. TOMCZAK Witold 13 057
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 78819
1. WOŹNY Grzegorz Marian 25672
2. SZYNALSKA Renata Grażyna 24416
3. WAGNER Marek 3759
4. WŁODAREK Zbigniew Florian 3 101
5. WRÓBEL Józef Edmund 3315
6. KACZMAREK Seweryn 4757
7. PATER Michał 3294
8. PRZYBYLSKI Ryszard Stanisław 3349
9. HEMMERLING Ireneusz 3496
10. CZAJCZYŃSKI Stanisław Józef 3660
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. WOŹNY Grzegorz Marian 25672
2. SZYNALSKA Renata Grażyna 24416
3. KACZMAREK Seweryn 4757
Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe 29665
1. GRUSZKA Józef Zbigniew 9063
2. GRZYB Andrzej 4729
3. ŻŁOBIŃSKI Artur Franciszek 1 895
4. KAŁUŻNY Jarosław Antoni 1 158
5. PORĘBA Genowefa Janina 974
6. SYTEK Tadeusz 3675
7. CIERNIAK Stanisław 853
8. LEHMANN Włodzimierz Paweł 1 987
9. MAKSALON Urszula 303
10. OWCZAREK Benedykt Władysław 952
11. GWIAZDOWICZ Tadeusz 1230
12. GRZESIEK Jan 1 513
13. DOMAGALSKI Wojciech 1 333
Lista ta uzyskała 1 mandat
Monitor Polski Nr 64 - 1276- Poz. 620

Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:


1. GRUSZKA Józef Zbigniew 9063
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP

\ :
I
\

I
I'
Monitor Polski Nr 64 - 1277 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 15 - Sosnowiec


1. W okręgu wyborczym wybierano 10 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 741167 osób.
W głosowaniu wzięło udział 361 721 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 48.80%.
Głosów nieważnych oddano 12807, co stanowi 3.54% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 348 914, co stanowi 96.46% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 10 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr l - Unia Pracy oddano 22953
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 2364
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 5903
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 42689
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 78542
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 155 876
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 10340
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 6 161
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 12619
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 11 467
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 42689
1. IMIOŁCZYK Barbara Maria 9303
2. PROŃ Paweł 3 137
3. ARKIT Tadeusz Andrzej 7093
4. FUCHS Jacek Marian 2284
5. GRZANKA Leszek 1 910
6. GÓRSKI Mirosław Maciej l 194
7. BREWCZYŃSKA-FLORCZYK Ewa Regina 2203
8. BLIŹNICKI Eugeniusz 906
9. PA WELEC Andrzej l 398
10. NOWAK Mateusz Stanisław 2026
11. SZYJKOWSKI Tomasz Edmund 1 315
12. JĘDRASZKO Stanisław 337
13. PASTERNAK Adam Tadeusz 830
14. TRZCIONKA Janusz Piotr 798
15. KUBAŃSKI Stanisław 501
16. JANIK Grażyna Anna 1 497
17. SIŃSKI Arkadiusz Leszek 520
18. KARNOWSKI Jakub Marek 5437
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

l. IMIOŁCZYK Barbara Maria 9303


Monitor Polski Nr 64 - 1278 - Poz. 620

Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 78542


1. LAGA Krzysztof 5436
2. GIERA Adam 5941
3. KOLASIŃSKI Marek 8363
4. BOŻEK Tadeusz 5207
5. BLASZCZYK Zbigniew 2606
6. ŻUREK Bogdan 5478
7 . WĄSIK Ryszard 4862
8. WYROBIEC Ryszard 3446
9. POZNAŃSKI Kazimierz 10055
10. LEŚNIAK Krzysztof 2264
11. RYSZKA Czesław 13 652
12. KOWALSKI Konrad 3559
13. BANYŚ Bogusław Bronisław 393
14. SZOTOWSKA Hanna Maria 2252
15. KRZYWDZIŃSKI Andrzej Mikołaj 391
16. ŚLĘZAK Witold 701
17. BURSKI Ryszard 212
18. GIL Stanisław 1620
19. LASOTAMarek 1 221
20. KARWOWSKI Tomasz 883
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. RYSZKA Czesław 13 652


2. POZNAŃSKI Kazimierz 10 055
3. KOLASIŃSKI Marek 8363
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 155 876
1. SZARAWARSKI Andrzej Stanisław 30615
2. MACHNIK Zygmunt 7590
3. KOSSAKOWSKI Jerzy 7 106
4. KOCJAN Jacek 5969
5. PASTERNAK Agnieszka Edyta 16655
6. BAŃBULA Tomasz Włodzimierz 7007
7. DUL Marek Kazimierz 5761
8. LIBERSKI Mirosław Jan 5219
9. LUKAWSKI Ryszard Antoni 5 116
10. KUMÓR Krzysztof Mirosław 5 177
11. KOWALSKI Wojciech Romuald 4227
12. CENCEK Krystyna 10 259
13. GOLOSZ Kazimierz Józef 1264
14. LACHÓR Wiesław Józef 3230
15. CHOWANIAK Tadeusz 3 115
16. MILNER Kazimierz Leon 9777
17. DĄBEK Marek Antoni 6052
18. GAJECKA-BOŻEK Maria Stanisława 14436
Monitor Polski Nr 64 - 1279 - Poz. 620

19. ZIEGIERT Zbigniew Tadeusz 2019


20. SMALCERZ Jacek 5282
Lista ta uzyskała 6 mandatów
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

l. SZARAWARSKI Andrzej Stanisław 30615


2. PASTERNAK Agnieszka Edyta 16655
3. GAJECKA-BOŻEK Maria Stanisława 14436
4. CENCEK Krystyna 10 259
5. MILNER Kazimierz Leon 9777
6. MACHNIK Zygmunt 7590
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1280 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 16 - Katowice


1. W okręgu wyborczym wybierano 16 posłów.
Zarejestrowano 13 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 1 211 784 osób.
W głosowaniu wzięło udział 539 609 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 44.53%.
Głosów nieważnych oddano 19387, co stanowi 3.59% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 520 222, co stanowi 96.41% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 16 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano . 22780
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 5092
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 8251
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 117 174
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 166432
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 140068
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 16 182
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 8059
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 16968
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 11 821
na listę nr 11 - Polska Wspólnota Narodowa oddano 1 073
na listę nr 14 - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców - DFK oddano 2659
na listę nr 15 - Pojednanie i Przyszłość Niemiecka Wspólnota oddano 3663
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 117 174
1. BALCEROWICZ Leszek Henryk 91 311
2. NIEMCEWICZ Janusz Marian l 172
3. LIPOWICZ Irena Ewa 2735
4. ZIELIŃSKI Tadeusz Jacek 3758
5. KLIMEK Jan 2471
6. MARTYSZ Czesław Michał 938
7. RZYMEŁKA Jan Antoni 2 197
8. FIRGANEK Hanna Maria 300
9. LUTY Michał Janusz 139
10. PILLARDY-KOZARZEWSKA Janina Danuta 903
11. ŚLIWA Maciej Radosław 939
12. SWORZEŃ Marian Józef 762
13. STELMACH Jerzy Henryk 771
14. LEWANDOWSKI Piotr Tadeusz 1 391
15. KACY Ignacy Marcin 288
16. OGÓREK Anna Zofia 446
17. HONOROWICZ Wiesław Roman 515
18. HENCLEWSKA Barbara 382
19. WITKOWSKI Edward 1 076
Monitor Polski Nr 64 - 1281 - Poz. 620

20. ŻYMEŁKA Zygmunt Stanisław 1 872


21. PIETREK Grażyna Krystyna 331
22. FRANIEL Jacek Leon 113
23. ROKOSZ Krystyna Maria 190
24. BLOK Jacek Ireneusz 174
25. KORUSIEWICZ Lech Zdzisław 108
26. BELICZYŃSKI Artur Bogusław 57
27. DASZEK Alojzy Antoni 84
28. BAŁ YS Jolanta Barbara 337
29. PACZOCHA Janusz Jacek 1414
Lista ta uzyskała 4 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. BALCEROWICZ Leszek Henryk 91 311


2. ZIELIŃSKI Tadeusz Jacek 3758
3. LIPOWICZ Irena Ewa 2735
4. KLIMEK Jan 2471
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność . 166432
1. KRZAKLEWSKI Marian 73317
2. SŁOMKA Adam Andrzej 6749
3. PIOTROWSKI Leszek 7078
4. DYRDA Henryk 3706
5. OPALA Grzegorz Maciej 4722
6. KNYSOK Anna Maria 4165
7. FRĄCKOWIAK Janusz 2289
8. POLACZEK Jerzy 6675
9. HUZAREWICZ Tomasz Jerzy 1 081
10. SEKUŁA Mirosław 8566
11. SZPYRKA Grzegorz 2029
12. POLMAŃSKI Piotr 2352
13. KACZMARZYK Grzegorz 664
14. KAZIMIERSKI Grzegorz 4077
15. SIELAŃCZYK Andrzej 419
16. BORYS-SZOPA Bożena 1677
17. KRÓL Ireneusz 3630
18. MROZEKHenryk 2427
19. SOBAŃSKI Andrzej 782
20. SROKA Edmund 6087
21. WUTTKE Jerzy 4119
22. KORP AK Józef 4724
23. KASZUBA Marek 584
24. MANDERA Henryk 886
25. OKO Mieczysław 746
26. CZUMA Krzysztof 573
27. NOWOK Paweł • 5904
28. BUSZMAN Józef 812
Monitor Polski Nr 64 - 1282- Poz. 620

29. JODŁOWSKI Janusz 324


30. KOSTEK Adam 399
31. MICHURA Janusz 1 214
32. BOROŃSKI Wojciech 3655
Lista ta uzyskała 7 mandatów
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. KRZAKLEWSKI Marian 73317


2. SEKUŁA Mirosław 8566
3. PIOTROWSKI Leszek 7078
4. SŁOMKA Adam Andrzej 6749
5. POLACZEKJerzy 6675
6. SROKA Edmund 6087
7. NOWOK Paweł 5904
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 140068
1. BLIDA Barbara Maria 82329
2. BŁASZCZYK Józef 3860
3. ŚLEZIAK Czesław 6544 I
I
4. CZAKON Tomasz 1 641 I'
5. WIECZOREK Zbigniew Marian 2933 I
6. CHOJNACKI Jan 8632
7. WILK Tadeusz 2932 \
8. KISIELIŃSKI Jan Michał 3 161 Il
9. BOMBA Zbigniew Bogusław 2811 I' .
10. FABRYCZNY Marek Józef 1 708
11. DYBA Jan Józef 2507
12. BEREZOWSKI Kazimierz Tomasz 2719
13. FRUŃ Zbigniew Franciszek 797
14. STRYJAK Cezary Andrzej 5583
15. JANKIEWICZ Lesław Stanisław 2292
16. DRYBAŃSKI Andrzej Marcin 1 194 \
I.
17. GAWIN Tadeusz 1290
18. DOMAŃSKI Jerzy Alojzy 1 862
19. LITKE Zbigniew Jan 2232
20. POD SIADŁO Mirosław Jerzy 975
21. KROWIAK Andrzej Antoni 2066
Lista ta uzyskała 5 mandatów
I .
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. BLIDA Barbara Maria 82329
2. CHOJNACKI Jan 8632
3. ŚLEZIAK Czesław 6544
4. STRYJAK Cezary Andrzej 5583
5. BŁASZCZYK Józef 3860
Monitor Polski Nr 64 ~ 1283 ~ Poz. 620

4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie


uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP

Lista nr 14 - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców - DFK

Lista nr 15 - Pojednanie i Przyszłość Niemiecka Wspólnota


Monitor Polski Nr 64 - 1284- Poz. 620

Okręg wyborczy nr 17 - Gliwice


1. W okręgu wyborczym wybierano 14 posłów.
Zarejestrowano 12 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 965 329 osób.
W głosowaniu wzięło udział 440461 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 45.63%.
Głosów nieważnych oddano 18399, co stanowi 4.18% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 422062, co stanowi 95.82% ogólnej liczby głosów.
\
Wybrano 14 posłów. I,. '
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
\
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 18626
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 6973 \ .
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 8203
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 73023
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 146734
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 101 718
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 11 175
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 7267
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 21 271
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 12327
na listę nr 11 - Polska Wspólnota Narodowa oddano 680
na listę nr 14 - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców - DFK oddano 14065
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 73023
1. POTOCKI Andrzej Tadeusz 22808
2. SKOWROŃSKA-ŁUCZYŃSKA Anna Martyna 5 551
3. SZAFRUGA-SYPNIEWSKA Joanna Urszula 4088
4. OSTROWSKI Ryszard Andrzej 6463
5. FOLWARCZNY Andrzej Piotr 7832
6. MOSZYŃSKI Janusz Leonard 5090
7. ROMANlAK Roman Władysław 1220
8. CHOINA Bogusław 1 333
9. HOJKA Herman Kurt 2136
10. OLENDER Piotr Jan 1 836
11. STANIAK Bolesław 453
12. LIGAS Bogdan Henryk 1 832
13. GUTKOWSKI Eugeniusz 774
14. KORASADOWICZ Stefan Marian 688
15. PĄCZKO Paweł Michał 1 525
16. SZULC Roman Józef 1629
17. HENDRYK Stanisław 361
18. KOPYTO Edmund Jan 523
19. WRÓBEL Gabriel Krystian 849
20. WYLEŻYCH Krzysztof Marian 1022
Monitor Polski Nr 64 - 1285 - Poz. 620

21. NOGA Aleksandra Cecylia 2553


22. SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 2457
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

l. POTOCKI Andrzej Tadeusz 22808


2. FOL WARCZNY Andrzej Piotr 7832
3. OSTROWSKI Ryszard Andrzej 6463
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 146734
1. ŁUŻNIAK Karol 19451
2. RUDNICKA Jadwiga 6579
3. STEINHOFF Janusz 18 164
4. SOBIERAJSKI Czesław 11 603
5. ŚMIEJA Krzysztof 12976
6. FRANK Wojciech 9506
7. MORSKI Ferdynand 1 970
8. PÓŁTORAK Jerzy 5 165
9. URBAN Tadeusz 2 137
10. TATURA Leon 7338
11. RAJPERT Krzysztof 2057
12. STĘPIEŃ Zdzisław 2035
13. SZWEDA Bernard 7547
14. BUZEK Jerzy 1 488
15. PLEWIK Szymon 406
16. RAWECKI Marek 2829
17. ŻYCHIEWICZ Paweł 1 859
18. TOMCZYKIEWICZ Tomasz 5333
19. KAZIMIERSKI Leszek 2687
20. KANIA Andrzej 5043
21. JURCZYK Krystyna 4802
22. PERNACH Waldemar 310
23. SKALSKA Danuta 2883
24. JANKOWSKI Antoni 4 111
25 . GRZEŚKOWIAK Witold 2345
26. MIZERA Zygmunt 4031
27. MICHALAK Józef 2079
Lista ta uzyskała 6 mandatów
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. ŁUŻNIAK Karol 19451


2. STEINHOFF Janusz 18 164
3. ŚMIEJA Krzysztof 12976
4. SOBIERAJSKI Czesław 11 603
5. FRANK Wojciech 9506
6. SZWEDA Bernard 7547
Monitor Polski Nr 64 - 1286 - Poz. 620

Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 101 718


1. ZABOROWSKI Zbyszek 27807
2. MARTYNIUK Wacław Andrzej 18799
3. ZALCZYK Jan Władysław 3679
4. STASZEWSKI Mariusz Adam 4355
5. SZWEDA Wiesław 6788
6. ZAJĄC Andrzej Roman 6413
7. DEMIDOWICZ-CIECHANOWSKA Irena 4931
8. ZAJĄC Tadeusz 4 163
9. KRAJEWSKI Mieczysław 1309
10. CZAJKOWSKI Waldemar Kazimierz 1 983
11. BĄK Alfred 5052
12. MACHULSKA Cecylia Zofia 4253
13. HAJDUK Henryk Paweł 3438
14. GRZYBOWSKI Grzegorz 1 881
15. OSUCHOWSKI Jan Władysław 2349
16. DUCZKOWSKI Stanisław Antoni 2179
17. LIS Jerzy Jan 2339
Lista ta uzyskała 4 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. ZABOROWSKI Zbyszek 27807


2. MARTYNIUK Wacław Andrzej 18799
3. SZWEDA Wiesław 6788
4. ZAJĄC Andrzej Roman 6413
Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP 21271
1. WĘDRYCHOWICZ Adam Jan 4727
2. GŁUCHOWSKI Zygmunt Jan 1216
3. CIOK Andrzej 3698
4. RAPNICKI Marek Antoni 942
5. CZUBIŃSKI Michał 905
6. SALAMON Leszek Krzysztof 3044
7. TRELA Michał Jan 899
8. KUCHARSKA Jadwiga Maria 1475
9. FILIPCZYK Mieczysław 348
10. WIERA Helena Maria 906
11. OKONIEWSKI Tadeusz Adam 450
12. KROGULEC Hubert 331
13. SOŚNIERZ Ewa Helena 277
14. KARWOT Czesław 2053
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. WĘDRYCHOWICZ Adam Jan 4 727


Monitor Polski Nr 64 - 1287 - Poz. 620

4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie


uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 14 - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców - DFK


Monitor Polski Nr 64 - 1288- Poz. 620

Okręg wyborczy nr 18 - Kielce


l. W okręgu wyborczym wybierano 12 posłów.
Zarejestrowano 12 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 847 986 osób.
W głosowaniu wzięło udział 354 403 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 41.79%.
Głosów nieważnych oddano 13 701, co stanowi 3.87% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 340 702, co stanowi 96.13% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 12 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr l - Unia Pracy oddano 20285
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 2959
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 4845
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 35465
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 83836
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 108385
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 50 154
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 6220
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 18 108
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 8437
na listę nr 11 - Polska Wspólnota Narodowa oddano l 508
na listę nr 12 - Przymierze Samoobrona oddano 500
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 35465
l. BRAUN Juliusz Jan 13 038
2. LEWANDOWSKI January 4278
3. STOLZMAN Maria 4488
4. BEDNARSKI Leszek 1 923
5. FIRLEJ Jarosław l 834
6. ZAWISZA Wojciech Szczepan 741
7. KORONA Marek l 811
8. ZUBA Maria l 506
9. GROSICKI Andrzej 525
10. WĘDRYCHOWSKI Marian 437
11. ŚWITAŁA Mirosław 175
12. PIEPRZAK Edward · 481
13. SIENKIEWICZ Jadwiga 786
14. KACZKOWSKI Zbigniew 202
15. STEMPLEWSKI Czesław 334
16. KARBOWSKI Henryk 229
17. PIWNIK Teresa 310
18. BASA Józef 142
19. KRAWCZYŃ SKA Bogusława 372
20. GAJEWSKI Marian 200
Monitor Polski Nr 64 - 1289 - POZ. 620

21. PRĘNDOTA Bożena 235


22. KAPUŚCIŃSKI Jerzy 577
23. GMYREK Robert 256
24. SADŁOCHA Piotr 585
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. BRAUN Juliusz Jan 13 038


Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 83836
1. BARTOSZ Waldemar Józef 20642
2. KOZA Janusz 5714
3. GŁOWACKI Stanisław 7310
4. OWCZARSKI Zbysław Piotr 1 371
5. OLSZEWSKI Mariusz Jacek 13 774
6. ZAJĄC Edmund 3397
7. BORKOWSKI Bogdan Stanisław 2575
8. RADZISZEWSKA Urszula Jadwiga 3 110
9 . WALENDZIK Grzegorz 6440
10. GUTOWSKA-MIERZYŃSKA Danuta 5795
11. SOKÓŁ Ziemowit 3873
12. BROMSKI Paweł Wacław 1096
13. PRZYBYLSKI Wojciech 4617
14. NIEDUSZYŃSKI Witold 411
15. MAZURZygmunt 1205
16. WŁODARCZYK Józef Błażej 509
17. BIERNACKI Zbigniew 799
18. BĄK Henryk 720
19. DĄBROWSKI Janusz 478
Lista ta uzyskała 4 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. BARTOSZ Waldemar Józef 20642


2. OLSZEWSKI Mariusz Jacek 13 774
3. GŁOWACKI Stanisław 7310
4. WALENDZIK Grzegorz 6440
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 108385
1. WIADERNY Józef 15 130
2. SŁOMSKI Andrzej Marek 9727
3. DŁUGOSZHenryk 12464
4. ADAMSKI Władysław Roman 12533
5. GRZEBISZ-NOWICKA Zofia 8594
6. MARCZEWSKI Sławomir Szczepan 7533
7. PAJĄK Urszula Feliksa 5351
8. KSIĄżEK Danuta Barbara 2269
9. Ł YCZAK Andrzej 3080
10. MI GÓRSKI Władysław 3039
Monitor Polski Nr 64 - 1290- Poz.620 I

11. KAŁAMAGA Zdzisław 9 019


12. BARTOS Tadeusz 6 970
13. KWAŚNIEWSKI Antoni 5 077
14. GRABOSZ Stanisław Józef 1 055
15. KWIECIEŃ Sylwester Andrzej 6 544
Lista ta uzyskała 5 mandatów
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
l. WIADERNY Józef
2. ADAMSKI Władysław Roman
3. DŁUGOSZ Henryk
4. SŁOM SKI Andrzej Marek
5. KAŁAMAGA Zdzisław
Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe
1. DOMAGALSKI Alfred Antoni
2. SZOPA Zygmunt
3. KOWALCZYK Tadeusz Józef
4. SZCZEPAŃCZYK Józef
5. PAWLAK Mirosław Antoni
6. KWIECIEŃ Józef
7. BUGAJ Leszek Ryszard
8. KORCZYŃSKI Jan
9. MADZIA Tadeusz Feliks
10. SIEKIERSKI Czesław
11. BŁASZCZYK Bogdan Stanisław
12. BASlAK Wiesław Roman
13. ANTOS Bernard
14. MATU SZCZYK Jan Stanisław
15. LATO Andrzej Waldemar
16. PYSZNlAK Longina Elżbieta
17. OZIĘBŁO Stanisław
18. DĄBROWSKI Dariusz Sławomir
19. PODRAZA Jan
20. BRONKOWSKI Stanisław
21. KOSIELA Jan Bogusław
22. PACHOLCZYK Karol
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. PAWLAK Mirosław Antoni 8 137
2. SIEKIERSKI Czesław 6 785
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udżiału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP

I
I
Monitor Polski Nr 64 - 1291 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 19 - Konin


1. W okręgu wyborczym wybierano 5 posłów.
Zarejestrowano 11 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 347 730 osób.
W głosowaniu wzięło udział 146640 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 42.17%.
Głosów nieważnych oddano 7 885, co stanowi 5.38% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 138755, co stanowi 94.62% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 5 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 8521
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 2962
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 2447
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 13 359
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 38385
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 42408
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 17362
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 2290
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 6982
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 3 538
na listę nr 12 - Przymierze Samoobrona oddano 501
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 38385
1. TYCZKA Antoni Krzysztof 8533
2. NIEWIAROWSKI Ireneusz 11 611
3. SZYSZKO Tomasz 3489
4. BARANOWSKA Krystyna Wacława 3085
5. CHOJNACKI Zenon Jan 7321
6. CWUDZIŃSKA Maria Aleksandra 837
7. DOROŻYŃSKI Tomasz 387
8. WOŹNIAK Tadeusz 1 979
9. TUPAL SKA Maria Stanisława 586
10. CZAPLICKI Roman Ryszard 557
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. NIEWIAROWSKI Ireneusz 11611


2. TYCZKA Antoni Krzysztof 8533
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 42408
1. NOWICKI Józef Zygmunt 19 128
2. MARCZEWSKI Marian Mirosław 10410
3. KUBICKI Mirosław Stanisław 2924
4. KRUPIŃSKI Radosław l 686
Monitor Polski Nr 64 - 1292 - Poz. 620

5. BŁASZCZAK Józef Eugeniusz 3673


6., SZAMAŁEK Krzysztof 4587
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów: I'
l'
1. NOWICKI Józef Zygmunt 19 128
2. MARCZEWSKI Marian Mirosław 10410
I
Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe 17362 I .

1. KOPCZYK Jan Stefan 3767


2. MALIŃSKI Stefan Franciszek 1 550
3. SZYDŁOWSKA Jadwiga 1 514
4. MIETLICKI Zenon 909
5. KARMOWSKI Józef 1675
6. NIEDŹWIEDZIŃSKI Jan 748
7. ZIEMNlARSKI Józef Antoni 1 539
8. CIEŚLAK Czesław 4495
9. ORZECHOWSKI Henryk 679
10. GAJOWIAK Zygmunt 486
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. CIEŚLAK Czesław 4495


4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1293- Poz. 620

Okręg wyborczy nr 20 - Koszalin


1. W okręgu wyborczym wybierano 5 posłów.
Zarejestrowano 11 list okręgowych .
Uprawnionych do głosowania było 378 808 osób.
W głosowaniu wzięło udział 157 963 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 41 .70%.
Głosów nieważnych oddano 6762, co stanowi 4.28% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 151 201, co stanowi 95.72% ogólnej liczby głosów .
Wybrano 5 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 7771
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 3461
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 3063
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 22470
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 35099
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 57048
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 6877
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 2842
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 6840
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 4274
na listę nr 12 - Przymierze Samoobrona oddano 1456
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 22470
1. BIEŃKOWSKI Henryk 7434
2. MADEJ Jerzy Stanisław 8936
3. STASIAK Ryszard Tadeusz 462
4. TUROWSKI Stefan Bogusław 1 371
5. KĘDZIERSKI Henryk Stanisław 575
6. BEJNAROWICZ Andrzej 810
7. JEDLIŃSKI Dariusz Stanisław 1 808
8. SZPYNDA Dariusz Piotr 282
9. LEWANDOWSKI Andrzej 792
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:
1. MADEJ Jerzy Stanisław 8936
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 35099
1. GOLIŃSKI Marian Tomasz 14957
2. PIŁAT Zbigniew 7058
3. TALECKA Anna 3729
4. GAWŁOWSKI Stanisław 2014
5. OBROCKI Zbigniew 1 188
6. MACIĄG Czesław 3024
Monitor Polski Nr 64 - 1294 - Poz. 620

7. FOGLERJanusz 283
8. MAZURKIEWICZ Stanisław 1 549
9. KOŁAKOWSKI Jerzy 1297
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. GOLIŃSKI Marian Tomasz 14957


Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 57048
1. ULICKI Ryszard Jan 22166
2. GŁADKOWSKI Witold Feliks 7547
3. WILCZYŃSKA Zofia 8494
4. JURGIELANIEC Seweryn 8296
5. ZYCH Tadeusz 5 181
6. NOWAKOWSKI Henryk Karol 1 545
7. STRZYŻEWSKA Krystyna 3273
8. CIURUŚ Józef 546
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. ULICKI Ryszard Jan 22166


2. WILCZYŃSKA Zofia 8494
3. JURGIELANIEC Seweryn 8296
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo LudoWe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1295 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 21- Kraków


1. W okręgu wyborczym wybierano 13 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 917 420 osób.
W głosowaniu wzięło udział 499 813 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 54.48%.
Głosów nieważnych oddano 14361 , co stanowi 2.87% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 485452, co stanowi 97.13% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 13 posłów. .
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 15642
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 6947
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 5845
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 102964
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 203726
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 88 154
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 21 159
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 11 457
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 24174
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 5384
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 102964
1. MAZOWIECKI Tadeusz 43654
2. SYRYJCZYK Tadeusz Andrzej 6401
3. LASSOTA Józef 27903
4. KRACIK Stanisław 7937
5. ZDRADA Jerzy Władysław 1 456
6. OKOŃSKI Jan Józef 2356
7. FEDOROWICZ Jerzy Feliks 3857
8. SZCZYPIŃSKI Tomasz 2915
9. WNUK-NAZAR Joanna Maria 742
10. PILNIAKOWSKI Stanisław Alfred 475
11. SOLARZ Janusz Kazimierz 867
12. KUŹNIAK Brygida Justyna 437
13. KANIA Marian Michał 193
14. RADZIKOWSKA Zofia 361
15. KRALKA Antoni 138
16. NAWROCKI Wacław 124
17. KRAKOWSKA Marta Maria 1 100
18. KRASUCKI Marek Jakub 150
19. KASZTELANlEC Mieczysław 113
20. KUREK Jan Kazimierz 146
21. DROZDZOWSKI Mieczysław Bolesław 354
22. KNAPIK Sławomir Paweł 614
Monitor Polski Nr 64 - 1296- Poz. 620

23. BAZELA Adam 132


24. GAJDA Małgorzata 369
25. BYSTROWSKI Paweł Mieczysław 170
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. MAZOWIECKI Tadeusz 43654


2. LASSOTA Józef 27903
3. KRACIK Stanisław 7937
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 203726
1. KIELIAN Władysław 17783
2. ZARĘBSKI Zbigniew 9812
3. BARCZYK Kazimierz 12701
4. NA WARA Marek Stanisław 10603
5. ROKITA Jan 60049
6. MASŁOWSKI Ryszard 4338
7. CZECHMANOWSKA Danuta 3797
8. PYTKO Paweł Wiesław 2356
9. GRAŚ Paweł 6780
10. KAPERA Kazimierz 11 239
11. KUROWSKI Władysław 5961
12. ZGODA Leopold 2320
13. DĄBROWSKI Józef 29 189
14. KA WECKI Klaudiusz 2835
15. KWIATEK Tadeusz 2 151
16. JEDLIŃSKI Jerzy 2301
17. GRODECKI Andrzej Józef 841
18. CICHOŃ Zbigniew 2686
19. APOSTOŁ Marian 2663
20. RUDZIŃSKI Maciej 556
21. HAUSNER Wojciech 1 223
22. BANAŚ Jacek 1 144
23. GEDL Bogusław 204
24. IŁOWIEC KI Maciej 2371
25. PIETRUS Włodzimierz 1 178
26. SANECKA Anna 6645
Lista ta uzyskała 7 mandatów
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. ROKITA Jan 60049


2. DĄBROWSKI Józef 29 189
3. KIELIAN Władysław 17783
4. BARCZYK Kazimierz 12701
5. KAPERA Kazimierz 11 239
6. NA WARA Marek Stanisław 10603
7. ZARĘBSKI Zbigniew 9812
Monitor Polski Nr 64 - 1297 - Poz. 620

Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 88 154


1. URBAŃCZYK Andrzej Tadeusz 53352
2. LEMAŃSKI Janusz 4060
3. CHRZANOWSKI Kazimierz 5719
4. TRZMIEL Tadeusz 3 182
5. CIEŚLAK Bronisław 7703
6. ADAMIK Jerzy Aleksander 3 196
7. LESZCZYŃSKI Ryszard Tomasz 1299
8. KRYGIER Jerzy Kazimierz 955
9. FILEK Anna Maria 2462
10. ZADRĄG Piotr Janusz 806
11. KRYWAK Halina 1 030
12. KOZŁOWSKI Jan 2284
13. BRODZIŃSKI Wojciech Kajetan 716
14. ROŚCISZEWSKI Jerzy Władysław 1 390
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. URBAŃCZYK Andrzej Tadeusz 53352
2. CIEŚLAK Bronisław 7703
3. CHRZANOWSKI Kazimierz 5719
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1298- Poz. 620

Okręg wyborczy nr 22 - Krosno


l. W okręgu wyborczym wybierano 5 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 365645 osób.
W głosowaniu wzięło udział 193 014 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 52.79%.
Głosów nieważnych oddano 7327, co stanowi 3.80% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 185687, co stanowi 96.20% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 5 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr l - Unia Pracy oddano 6858
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 4063
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 3635
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 14 112
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 87639
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 28930
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 13050
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 4635
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 18602
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 4 163
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 87639
1. ZAJĄC Stanisław 50649
2. JĘDRZEJOWSKI Bronisław 4572
3. GĄSIOROWSKI Lech Teofil 2983
4. FLAK Jerzy 1 829
5. KOZIOŁ Andrzej Józef 10 742

. 6. NIEMIEC Szymon Józef


7. KĘDRA Ryszard
5825
4681
8. SIENI CKI Augustyn Ignacy 1 480
9. RADWAŃSKI Andrzej Bożydar 3525
10. KRAKOWSKI Włodzimierz 1 353
Lista ta uzyskała 4 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. ZAJĄC Stanisław 50649


2. KOZIOŁ Andrzej Józef 10 742
3. NIEMIEC Szymon Józef 5825
4. KĘDRA Ryszard 4681
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 28930
1. FIRAK Witold Edwin 8685
2. WĄSOWICZ Ryszard 3458
3. KRZANOWSKI Adam Roman 7730
Monitor Polski Nr 64 - 1299- Poz. 620

4. JURECKI Ignacy Antoni 1 120


5. KAWA Marian Zbigniew 7937
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. FIRAK Witold Edwin 8685


4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1300 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 23 - Legnica


1. W okręgu wyborczym wybierano 5 posłów. \ :
Zarejestrowano 11 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 378 957 osób.
W głosowaniu wzięło udział 168 085 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 44.35%.
Głosów nieważnych oddano 6665, co stanowi 3.97% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 161 420, co stanowi 96.03% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 5 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 8837
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 1 876
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 2670
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 17352
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 52446
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 56301
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 7755
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 2865
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 6341
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano
na listę nr 12 - Przymierze Samoobrona oddano
4 188
789
i,
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
I
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 52446
l. SWAKOŃ Jacek 8573
2. REP A Stanisława Danuta 6536
3. MAĆKAŁA Tadeusz 21661
4. IDCZAK Witold Lech 992 I.
5. SORNAT Marek Tadeusz 1 910 I

6. BOCHANYSZ Roman Eugeniusz


7. BIELAWSKA Teresa
3437
2263 I'
8. ŁUKASZEWICZ Leon 1 124
9. ROZMYSŁOWSKA Urszula Anna 3571
10. KRZEMIEŃ Andrzej Lucjan 2379
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. MAĆKAŁA Tadeusz 21 661


2. SWAKOŃ Jacek 8573
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 56301
l. ZBRZYZNY Ryszard 22055
2. KOWALSKA Bronisława 18056
3. RAK Władysław Jan 5909
4. GLINIECKI Lubomir Mariusz 5601
Monitor Polski Nr 64 - 1301 - Poz. 620

5. MARCINIAK Jadwiga 2766


6. SPECZIK Stanisław 1 914
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. ZBRZYZNY Ryszard 22055


2. KOWALSKA Bronisława 18056
3. RAK Władysław Jan 5909
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1302- Poz. 620

Okręg wyborczy nr 24 - Leszno


1. W okręgu wyborczym wybierano 4 posłów.
Zarejestrowano 11 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 283 840 osób.
W głosowaniu wzięło udział 136 195 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 47.98%.
Głosów nieważnych oddano 10055, co stanowi 7.38% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 126 140, co stanowi 92.62% ogólnej liczby głosów .
Wybrano 4 posłów .
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 6550
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 1417
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 2162
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 15986
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 32510
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 42749
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 14473
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 1662
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 3584
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 4302
na listę nr 12 - Przymierze Samoobrona oddano 745
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność . 32510
1. BARYS Elżbieta 6775
2. POŚLEDNIK Marian 11334
3. ZIEMNIAK Wojciech 6358
4. CHMIELEWSKA Mirosława 2969
5. IGLIŃSKI Krzysztof 892
6. LACHOWICZ Bronisław 2367
7. STOCKI Roman 1095
8. GROSS Marian 720
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. POŚLEDNIK Marian 11334
2. BARYS Elżbieta 6775
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 42749
1. HAYN Ryszard 14258
2. NOWAK Zenon 6060
3. SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej 7420
4. ECKERT Andrzej 3425
5. SKORACKI Jerzy 7372
6. MARSZAŁEK Eugeniusz 3225
Monitor Polski Nr 64 - 1303 - POZ. 620

7. NIEMACZEK Jan Bronisław 989


Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. HA YN Ryszard 14258
2. SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej 7420
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1304 - Poz. 620
I
Okręg wyborczy nr 25 - Lublin
1. W okręgu wyborczym wybierano 10 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 754 491 osób.
W głosowaniu wzięło udział 355065 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 47.06%.
Głosów nieważnych oddano 11 086, co stanowi 3.12% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 343 979, co stanowi 96.88% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 10 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 18250
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 3545
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 5028
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 31445
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 121 812
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 79776
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 40023
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 7849
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski oddano 30330
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 5921
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 31445
1. BRYŁOWSKI Paweł 18425
2. WILCZYŃSKA-CIEMIĘGA Krystyna 4085
3. KALITA Tadeusz Marian 563
4. MARCINIAK Wojciech 2721
5. ADACH Tadeusz 626
6. SOLIS Lech 497
7. ZAREMBA Stanisław 528
8. OLCZAK Halina 990
9. NIEKRASZUK Jacek 321
10. GAJEWSKI Antoni 347
11. ZUBRZYCKI Tadeusz 347
12. WALENCKA-DANCZOWSKA Justyna 887
13. JEZIOR Ryszard 499
14. KUKUŁA Artur Jan 223
15. DĄBLOWSKI Tomasz 386
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. BRYŁOWSKI Paweł 18425


Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 121 812
1. SZCZYGIEŁ Mieczysław 14608
Monitor Polski Nr 64 - 1305 - Poz. 620

2. LISZCZ Teresa 30268


3. WÓJCIK Dariusz 26753
4. SZCZOT Jacek 18544
5. MICHALSKI Krzysztof 4221
6. ANTOŃ Zdzisław 3538
7. DMOSZYŃSKI Edward 823
8. ANDRZEJKIEWICZ Jan 2418
9 . TARGOŃSKI Zbigniew 955
10. NOWAK Andrzej 1 824
11. WĘGLARZ Stanisław 2576
12. SZABLIŃSKI Krzysztof 2081
13. BLAJERSKI Ryszard 680
14. WERPACHOWSKA Danuta 1 687
15. ZABŁOCKI Zbigniew 228
16. MOGIŁA-LISOWSKI Zygmunt 223
17. JAROCKI Marek 402
18. HAPOŃSKI Sławomir 319
19. URBAN Arkadiusz 636
20. JANICKI Sławomir 9028
L ista ta uzyskała 4 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. LISZCZ Teresa 30268


2. WÓJCIK Dariusz 26753
3. SZCZOT Jacek 18544
4. SZCZYGIEŁ Mieczysław 14608
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 79776
1. SIERAKOWSKA Izabella Antonina 52681
2. KURCZUK Grzegorz 8221
3. JUŚKO Marian 4281
4. ŻUK Robert Szczepan 2751
5. JUREK Janusz 1 107
6. FILIPEK Kazimierz 1 114
7. IKWANTY Wojciech Franciszek 516
8. KULIŃSKI Roman Henryk 686
9. KORNACKI Krzysztof Marian 2052
10. LIS Tadeusz Wojciech 1 693
11. RADECKA Krystyna 1 326
12. NIEMIAŁKOWSKI Robert 516
13. GALLANT Jacek Marek 2832
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. SIERAKOWSKA Izabella Antonina 52681


2. KURCZUK Grzegorz 8221
3. JUŚKO Marian 4281
Monitor Polski Nr 64 - 1306- Poz. 620

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe 40023


1. PODKAŃSKI Zdzisław 11 761
2. KALBARCZYK Ryszard 2240
3. CHOJAK Henryk l 008
4. CIESZKO Sławomir 1 597
5. CIOŁEK Włodzimierz 1 136
6. JACHYMEK Wojciech 1694
7. LIPIEC Maria Mirosława 814
8. MAJ Jerzy l 325
9. POLAŃSKI Tadeusz 3283
10. POPIOŁEK Stanisław 3542
11. RÓŻYŁO Teresa Katarzyna 460
12. RUBAJ Zbigniew 1 164
13. RUDNIK Henryk 669
14. STAROWNIK Marian 2681
15. TERESIŃSKI Mieczysław 1 714
16. TOPOREK Stanisław 1 154
17. WOJDAT Dariusz Grzegorz 1 544
18. WOJEWÓDKA Adam 230
19. WÓJTOWICZ Elżbieta 1222
20. ŻARNOWSKI Stanisław 785
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:
1. PODKAŃSKI Zdzisław 11 761
Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski 30330
l. WŁODARCZYK Wojciech 6809
2. WIERZBICKI Roman Władysław 4930
3. WÓJCIK Jerzy Bronisław 4327
4. BARTYSIAK Zbigniew Tomasz 1 271
5. BACHANEK Kazimierz 852
6. RYL Andrzej Michał l 231
7. DUDZIŃSKI Krzysztof Jacek 617
8. BONDYRA Alfred 1414
9. NOWAK Włodzimierz 1407
10. CIECHOŃSKI Marek Leszek 461
11. MACH Jadwiga 1020
12. SOLARSKI Tadeusz 588
13. ŻURKOWSKI Włodzimierz 452
14. ADASIAK Henryk 235
15. HOŁOWNIA Józefa Stanisława 260
16. MACIEJKOWSKA-PONIATOWSKA Beata Kazimiera 686
17. WADOWSKI Andrzej Leszek 380
18. KUCHTA Jerzy 523
19. KILJAN Ireneusz Jan 161
20. WOJCIECHOWSKI Zbigniew Czesław 2706
Monitor Polski Nr 64 - 1307 - Poz. 620

Lista ta uzyskała 1 mandat


Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. WŁODARCZYK Wojciech 6809


Monitor Polski Nr 64 - 1308- Poz. 620

Okręg wyborczy nr 26 - Łomża


1. W okręgu wyborczym wybierano 4 posłów.
Zarejestrowano 11 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 254 476 osób.
W głosowaniu wzięło udział 118 110 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 46.41 %.
Głosów nieważnych oddano 4901, co stanowi 4.15% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 113 209, co stanowi 95.85% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 4 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 4819
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 2246
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 1470
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 6 194
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 53356
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 15809
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 12937
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 1 668
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 12473
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 1 840
na listę nr 12 - Przymierze Samoobrona oddano 397
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 53356
1. JASZEWSKI Marian 7682
2. KAMIŃSKI Michał Tomasz 20806
3. KACZYŃSKI Marek 10057
4. WYSOCKI Kazimierz Jan 2301
5. KOWALEWSKI Tadeusz 6088
6. DEMIANIUK Sławomir 1420
7. KRASZEWSKI Ryszard 1 509
8. GOSIEWSKI Przemysław Edgar 3493
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. KAMIŃSKI Michał Tomasz 20806
2. KACZYŃSKI Marek 10057
3. JA SZEWSKI Marian 7682
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 15809
1. CZERNIAWSKI Mieczysław Leon 8 195
2. KAMIŃSKA Ewa Barbara 2 193
3. NETTER Jan 2383
4. MAKOWSKI Jerzy 568
5. SZYMANOWSKI Jerzy Franciszek 721
.~
Monitor Polski Nr 64 - 1309 - Poz. 620 •

6. SZKLARCZYK Bogusław Adam 380


7. SZUMOWSKI Andrzej 1 369
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. CZERNIAW SKI Mieczysław Leon 8 195


4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1310 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 27 - Łódź


1. W okręgu wyborczym wybierano 11 posłów.
Zarejestrowano 11 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 866 709 osób.
W głosowaniu wzięło udział 434 290 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 50.11 %.
Głosów nieważnych oddano 11 660, co stanowi 2.68% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 422 630, co stanowi 97.32% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 11 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 18074
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 2614
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 6 146
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 62695
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 121 894
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 156700
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 7614
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 11 754
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 27214
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 7385
na listę nr 11 - Polska Wspólnota Narodowa oddano 540
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 62695
1. ŚLEDZIŃSKA-KATARASIŃSKA Iwona Elżbieta 34888
2. DRZEWIECKI Mirosław Michał 7992
3. STAŃCZYK Włodzimierz Andrzej 3263
4. GRYZEL Jacek Grzegorz 4597
5. JĘDRZEJCZAK Andrzej Józef 1 052
6. PADUSZYŃSKI Stanisław Marian 1 597
7. GOLAŃSKI Ryszard Szczepan 1 870
8. ŁOBODA Grzegorz Sylwester 1449
9. POLAKOW-NEJMAN Anna Wanda 741
10. DUNIN Artur Jerzy 611
11. BILSKI Krzysztof Jacek 661
12. LIPIŃSKI Krzysztof 486
13. KACPRZAK Grzegorz Jerzy 356
14. MILECKI Józef 180
15. STEFAŃCZYK Marianna Teresa 529
16. STEFANlAK Wojciech Piotr 207
17. KUZITOWICZ Włodzisław Kazimierz 365
18. LEWOC Danuta Ewa 517
19. RAKOWSKI Krzysztof Mirosław 287
20. MICHALAK Waldemar 428
21. RÓŻYCKI Jarosław 232
Monitor Polski Nr 64 - 1311 - Poz. 620

22. TRZEWIKOWSKI Arkadiusz Wieńczysław 387


Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. ŚLEDZIŃSKA-KATARASIŃSKA Iwona Elżbieta 34888


2. DRZEWIECKI Mirosław Michał 7992
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 121 894
1. KRENC Waldemar 9069
2. KROPIWNICKI Jerzy Janusz 20830
3. ŻAK Piotr Henryk 15627
4. PYKA Marek Michał 1 999
5. MICHALIK Marek Wojciech 2307
6. GROHMAN Jerzy Antoni 3459
7. MARKIEWICZ Marek Sławomir 25099
8. GRZYWACZEWSKI Krzysztof Stefan 642
9. HIBNER Elżbieta 2990
10. KRZYWICKI Piotr Jacek 662
11. NIESIOŁOWSKI Stefan Konstanty 17455
12. KLIMEK Dariusz Władysław 3949
13. KOWALIK Marek Władysław 1 958
14. KWIATKOWSKI Krzysztof 6 164
15. HNIEDZIEWICZ Stanisław Przemysław 98
16. PAPIS Marian 1 147
17. SZAFRAN Dorota Aleksandra 875
18. KORWIN-KOCHANOWSKI Piotr Tadeusz 5269
19 . BOGUSŁAWSKI Andrzej 394
20. ZBROŻEK Wojciech Andrzej 239
21. DZIWISZ Paweł Wiesław 548
22. WOŹNICKI Andrzej Maciej 1 114
Lista ta uzyskała 4 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. MARKIEWICZ Marek Sławomir 25099


2. KROPIWNICKI Jerzy Janusz 20830
3. NIESIOŁOWSKI Stefan Konstanty 17455
4. ŻAK Piotr Henryk 15627
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 156700
1. MILLER Leszek Cezary 124651
2. KANIEWSKI Zbigniew Waldemar 3762
3. PĘCZAK Andrzej Lech 8638
4. JANKIEWICZ Paweł 1 362
5. SITEK Włodzimierz Stanisław 1 161
6. MURYNOWICZ Alicja Maria 6500
7. BASZCZYŃSKI Krzysztof Andrzej 2838
8. KONARSKI Włodzimierz 596
9. MATUSIAK Tadeusz Marian 1 054
Monitor Polski Nr 64 - 1312 - Poz. 620

10. MAKOWSKI Krzysztof Michał 963


11. OBZEJTA Fabian Sebastian 714
12. NAZAROW-ZIELIŃSKA Lucyna 761
13. JAGIEŁŁO Krzysztof Ryszard 849
14. GAŁECKI Andrzej Witold 163
15. CZYŻEWSKI Henryk 871
16. SMAGALSKI Zdzisław 769
17. NASTALCZYK Jerzy l 048
Lista ta uzyskała 5 mandatów
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. MILLER Leszek Cezary 124651


2. PĘCZAK Andrzej Lech 8638
3. MURYNOWICZ Alicja Maria 6500
4. KANIEWSKI Zbigniew Waldemar 3762
5. BASZCZYŃSKI Krzysztof Andrzej 2838
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1313 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 28 - Nowy Sącz

1. W okręgu wyborczym wybierano 7 posłów.


Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 521 521 osób.
W głosowaniu wzięło udział 295 040 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 56.57%.
Głosów nieważnych oddano 13 230, co stanowi 4.48% ogólnej liczby głosów .
Głosów ważnych oddano 281 810, co stanowi 95.52% ogólnej liczby głosów .
Wybrano 7 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 6294
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 17526
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 3329
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 27919
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 157890
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 29613
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 20216
na- listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 4133
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 9803
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 5087
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 27919
1. BOROWICZ Czesław Władysław 7347
2. CYCOŃ Marian Adam 9751
3. PALIDER Stanisław 1 862
4. CINA Jan Władysław 3602
5. ZACHWIEJA Ewa Wanda 1222
6. SZUFA Aleksander Józef 1 229
7. MIEJSKI Marek 512
8. ZIEMIAŃSKI Wacław Władysław 813
9. MACHACZEK Wiesław Władysław 363
10. PIĄTKOWSKI Janusz Edward 445
11. PIESZCZOCH Krzysztof 208
12. CENZARTOWICZ Grzegorz Marian 248
13. GODFREYOW Barbara Emilia 317
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów :

1. CYCOŃ Marian Adam 9751


Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 157 890
1. SZKARADEK Andrzej 40682
2. ADAMCZYK Franciszek 13 941
3. KARSKI Karol 7998
Monitor Polski Nr 64 - 1314 - Poz. 620

4. SUŁKOWSKI Jan Ryszard 5881


5. DZIEL SKI Kazimierz 15082
6. p AżUCHA Stanisław 2257
7. LASYKJan 6703
8. WIATR Barbara 5640
9. RAKOCZY Stanisław 5889
10. BERDYCHOWSKI Zygmunt 22540
11. WITUSZYŃSKI Jerzy 6160
12. KRASICKA-DOMKA Zofia 12096
13. KOGUT Stanisław 11 253
14. LISIECKI Jerzy 1 768
Lista ta uzyskała 5 mandatów
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. SZKARADEK Andrzej 40682


2. BERDYCHOWSKI Zygmunt 22540
3. DZIEL SKI Kazimierz 15082
4. ADAMCZYK Franciszek 13941
5. KRASICKA-DOMKA Zofia 12096
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 29613
1. SAS Kazimierz 15628
2. RZESZOWSKI Wojciech 1 731
3. OKOŃSKA-ZAREMBA Małgorzata 3083
4. KŁAK Robert Jan 2270
5. STERKOWICZ Kazimierz 2635
6. GABORJan 1 416
7. DŁUGOSZ Kazimierz 2254
8. ŚLĘZAK Stanisław 596
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:
1. SAS Kazimierz 15628
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1315 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 29 - Olsztyn


1. W okręgu wyborczym wybierano 8 posłów.
Zarejestrowano 11 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 552 957 osób.
W głosowaniu wzięło udział 234 944 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 42.49%.
Głosów nieważnych oddano 10681, co stanowi 4.55% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 224 263, co stanowi 95.45% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 8 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 12870
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 2477
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 5303
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 34009
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 57992
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 74906
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 12746
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 4059
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 12575
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 5597
na listę nr 15 - Mniejszość Niemiecka Województwa Olsztyńskiego oddano l 729
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 34009
1. BOBER Andrzej 7822
2. ŻYLIŃSKI Adam Jacek 8816
3. JANIAK Jan 1 825
4. HUTNIKIEWICZ Igor Marek 706
5. SAMULOWSKI Wojciech Lucjan 3682
6. KORSAK Maria 1 727
7. ŻEBROWSKI Waldemar Józef 820
8. CICHOŃ Janusz Władysław 2676
9. MA TŁOKA Bernard Józef 278
10. BONK Zofia Maria 686
11. CZAJCZYC Tomasz Remigiusz 318
12. KUŹMIŃSKA Agnieszka Maria 680
13. REKŚĆ Mirosław Leon 235
14. NITKOWSKI Lech Jan 373
15. WASILEWSKI Marian Wiesław 998
16. CZECH Mirosław 2367
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. ŻYLIŃSKI Adam Jacek 8816


Monitor Polski Nr 64 - 1316 - Poz. 620

Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 57992


1. SMOLIŃSKI Andrzej 9106
2. LANGOWSKA Grażyna Mirosława 9879
3. BABALSKI Zbigniew 4559
4. RÓŻAŃSKI Sławomir Andrzej 1 232
5. SUMARA Włodzimierz Ryszard 1 538
6. KURYŁO Joanna Maria 3 101
7. PRZEDWOJSKI Roman Ryszard 3212
8. OWOC Bogusław 3222
9. NISZCZAK Anna 729
10. GĄSIOROWSKI Krzysztof Jacek 496
11. CHAJĘCKI Jan 370
12. BIELINOWICZ Paweł Eligiusz 2824
13. RECHINBACH Henryk 1 003
14. OŚKO Edward 1 371
15. BARAŃSKI Wiesław 5 160
16. NOWINA-KONOPKA Halina Maria 10 190
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. NOWINA-KONOPKA Halina Maria 10 190 I .

2. LANGOWSKA Grażyna Mirosława 9879


3. SMOLIŃSKI Andrzej 9106
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 74906
1. IWIŃSKI Tadeusz 39709
2. ŁAZICKI Eugeniusz 1 575
3. CIBOROWSKA Danuta 7441
4. KOWALCZYK Stanisław Bolesław 2456
5. MATYJEK Tadeusz Józef 3857
6. BUDKIEWICZ Jan Edward 2461
7. PUCHAJDA Zbigniew Hipolit 1 137
8. KOPCZYŃSKI Zbigniew Marian 2008
9. SZELĄG Leon Edward 2 167
10. BAŁDYGA Sławomir Bogusław 1 665
11 . SOSNOWSKA Joanna Katarzyna 4449
12. HINC Tadeusz 1 139
13. UMIŃSKI Andrzej 3571
14. PIERECHOD Bogdan Marian 1 271
Lista ta uzyskała 4 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. IWIŃSKI Tadeusz 39709


2. CIBOROWSKA Danuta 7441
3. SOSNOWSKA Joanna Katarzyna 4449
4. MATYJEK Tadeusz Józef 3857
Monitor Polski Nr 64 - 1317 - Poz. 620

4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie


uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP

Lista nr 15 - Mniejszość Niemiecka Województwa Olsztyńskiego


Monitor Polski Nr 64 - 1318 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 30 - Opole


l. W okręgu wyborczym wybierano 10 posłów.
Zarejestrowano 11 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 746860 osób.
W głosowaniu wzięło udział 315 137 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 42.19%.
Głosów nieważnych oddano 14310, co stanowi 4.54% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 300827, co stanowi 95.46% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 10 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 14950
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 2436
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 7429
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 41601
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 76720
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 66961
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 14797
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 4832
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 14436
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 5638
na listę nr 15 - Mniejszość Niemiecka oddano 51 027
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 41 601
1. SZCZYGIELSKI Kazimierz Marian 12328
2. JARMUZIEWICZ Tadeusz 6667
3. DUMKIEWICZ Czesław 1459
4. OKRĄGŁY Jarosław Stanisław 2812
5. KAŚKÓW Dariusz Adam 1 801
6. MATLOCH Ryszard Franciszek 1 739
7. SUSKI Jacek Antoni 1214
8. REITER Andrzej Jerzy 1 983
9. WEDEMSKI Bogdan Jerzy 505
10. SWACHA Jerzy Adam 718
11. PILARSKI Jerzy Janusz 1 729
12. KOSKA Anna Maria 2343
13. PODGÓRNY Aleksander 883
14. GAŁKOWSKI Henryk Stanisław 415
15. KROK Ryszarda 868
16. NIEDZIELSKI Krzysztof Ludwik 767
17. DOMEK Jan Franciszek 451
18. WARZYŃSKI Mariusz 515
19. ISZCZUK Aleksander 1094
20. CHABIŃSKI Janusz Bogusław 1 310
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Monitor Polski Nr 64 - 1319 - Poz. 620

Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:


1. SZCZYGIELSKI Kazimierz Marian 12328
2. JARMUZIEWICZ Tadeusz 6667
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 76720
1. SZEL WICKI Franciszek 18085
2. PIĄTKOWSKI Jan 12394
3. RYŚNIK Tadeusz 2682
4. ADAMSKA Elżbieta Donata 6698
5. ŁĄGlEWKA Stanisław 2777
6. GRZELIŃSKI Adam Zdzisław 4080
7. ŻMUDAJan 2727
8. OLSZEWSKI Władysław 5532
9. PAWŁOWSKI Wiesław Stanisław 2916
10. ANDRYSlAK Andrzej Franciszek l 760
11. BIAŁOKUR Władysław 386
12. JURCZAK Zygmunt Kazimierz 3 191
13. BUDYŁOWSKI Adam Krystian 401
14. KWIATKOWSKA Lucyna Elżbieta 2076
15. NAUMIK Wiktor 3 381
16. WODYŃSKI Stanisław 898
17. LASZCZAK Wanda 2401
18. MACIERZYŃSKI Robert Grzegorz 2005
19. WARZECHA Edmund 1287
20. NOWICKI Mieczysław Paweł 1 043
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. SZEL WICKI Franciszek 18085
2. PIĄTKOWSKI Jan 12394
3. ADAMSKA Elżbieta Donata 6698
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 66961
1. SZTELIGA Jerzy 19384
2. PILARCZYK Józef Jerzy 7740
3. BUKOWIŃSKI Józef Stanisław 3046
4. DANCEWICZ Dorota Stanisława 4850
5. WARZOCHA Mieczysław 4027
6. NAMYSŁO Andrzej Józef 4330
7. CYBULKA Edward Józef 1416
8. RURYNKIEWICZ Ewa 2056
9. RĄBALSKI Maciej Tadeusz 1089
10. SPÓR Andrzej - 2428
11. ZAWODNY Adam 734
12. JAKUBOWSKA Aleksandra Anna 15 861
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
Monitor Polski Nr 64 - 1320 - Poz. 620

1. SZTELI GA Jerzy 19384


2. JAKUBOWSKA Aleksandra Anna 15861
3. PILARCZYK Józef Jerzy 7740
Lista nr 15 - Mniejszość Niemiecka 51027
1. KROLL Henryk 28284
2. PAŹDZIOR Helmut 10958
3. CZERNEK Joachim 5992
4. KOSAK Bruno 2252
5. KOST Antoni 721
6. SOJKA Bernard 1 098
7. KONIECKO Horst 1 722
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. KROLL Henryk 28284


2. PAŹDZIOR Helmut 10958
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1321 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 31 - Ostrołęka


1. W okręgu wyborczym wybierano 4 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 292 475 osób.
W głosowaniu wzięło udział 123 521 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 42.23%.
Głosów nieważnych oddano 5 476, co stanowi 4.43% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 118045, co stanowi 95.57% ogólnej liczby głosów .
Wybrano 4 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 4775
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano · 2074
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano · 2172
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 9717
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 41 843
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 21298
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 18852
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 2338
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 10897
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 4079
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 41 843
1. KRAWCZYK Rafał Henryk 6969
2. DYKTY Henryk 15 814
3. CHRZANOWSKI Zbigniew 7595
4. BĘBENEK Stanisław 4343
5. ZĄBEK Marian Edmund 1 770
6. ROMAN Andrzej 2596
7. OSOWSKI Tomasz 2331
8. WEDLER Stanisław Apolinary 425
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

l. DYKTY Henryk 15 814


2. CHRZANOWSKI Zbigniew 7595
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 21 298
l. MAJEWSKI Wit Wiktor 6612
2. KURPlEWSKI Stanisław Tadeusz 5048
3. GRODZICKI Ryszard Andrzej 2020
4. WOŁCZUK Lech Zdzisław 1 078
5. NAREWSKI Stanisław 1 236
6. MIERZEJEWSKI Mieczysław Jan 2219
7. ZEGA Kazimierz Józef 1 333
Monitor Polski Nr 64 - 1322 - Poz. 620

8. KONDEWICZ Jerzy 1 752


Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. MAJEWSKI Wit Wiktor 6612


Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe 18852
1. KALINOWSKI Jarosław 12652
2. JANUSZ Danuta 1 583
3. ŁUCZAK Aleksander Piotr 1 398
4. CZAPLICKI Zbigniew 1 138
5. RUSAK Edward 318
6. MILEWSKI Czesław Jan 640
7. MILKOWSKI Jan 516
8. KUCZYŃSKI Witold Henryk 607
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. KALINOWSKI Jarosław 12652


4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1323 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 32 - Piła


1. W okręgu wyborczym wybierano 5 posłów.
Zarejestrowano 11 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 352 662 osób.
W głosowaniu wzięło udział 175 647 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 49.81 %.
Głosów nieważnych oddano 10535, co stanowi 6.00% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 165 112, co stanowi 94.00% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 5 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym -
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano , 6 139
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano : 1290
, I

na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano . 2910


na listę nr 4 - Unia Wolności oddano -20792
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 37638
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 66 177
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 12275
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 2231
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 7585
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 6797
na listę nr 12 - Przymierze Samoobrona oddano 1 278
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 20792
l. SZEJNFELD Adam Stanisław 6057
2. KLEDZIK Tomasz Wiesław 1 792
3. NAPIERAŁA Aleksander 1 528
4. STRUGAŁA Franciszek 3767
5. SZCZEPSKI Stefan 1 751
6. CZECH Jerzy 856
7. KOLENDOWICZ Paweł 983
8. SORDYL Bernadeta 543
9. CZAPRACKI Piotr 2021
10. JABŁOŃSKI Ireneusz 1494
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. SZEJNFELD Adam Stanisław 6057


Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 37638
1. GAWROCH Antoni 8514
2. USIDUS Paweł 3952
3. KUFEL Zygmunt 3877
4. SKOWYRA Józef 3400
5. PIECHOWIAK Grzegorz 9359
Monitor Polski Nr 64 - 1324- Poz. 620

6. KACZMAREK Elżbieta 3222


7. FELCYN Józef 946
8. STARCZEWSKI Jan 556
9. MANISZEWSKI Włodzimierz 1624
10. SOBCZAK Lech 2 188
Lista ta uzyskała l mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. PlECHOWlAK Grzegorz 9359


Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 66177
1. BOROWSKI Marek 56 166
2. AJCHLER Romuald Kazimierz 3 126
3. BRYSKE Edmund 260
4. BUNIAK Eugeniusz 751
5. NOWACZYK Wojciech Grzegorz 2706
6. PARTYKA Leszek 1 310
7. WOJEWÓDZKA-KUCZ Irena 1 858
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybtani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. BOROWSKI Marek 56 166


2. AJCHLER Romuald Kazimierz 3 126
3. NOWACZYK Wojciech Grzegorz 2706
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1325 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 33 - Piotrków Trybunalski


1. W okręgu wyborczym wybierano 7 posłów.
Zarejestrowano 11 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 478657 osób.
W głosowaniu wzięło udział 203 840 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 42.59%.
Głosów nieważnych oddano 9 107, co stanowi 4.47% ogólnej liczby głosów. ,
Głosów ważnych oddano 194733, co stanowi 95.53% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 7 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 8896
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano -. 4148
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 3270
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 17929
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 56447
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 52274
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 27484
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 3954
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 15060
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 5097
na listę nr 11 - Polska Wspólnota Narodowa oddano 174
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 17929
1. RADZISZEWSKA Elżbieta 6114
2. WAJNERT Barbara 1 687
3. SZARLEJA Jolanta Krzysztofa 794
4. GRUDZIŃSKI Ryszard Paweł 1 897
5. DRZEWOSKA Grażyna Lucyna 1 055
6. KELLER-BARABASZ Elżbieta Danuta 708
7. KACPRZYK Leszek 1 132
8. WLAZŁOWSKI Adam Jerzy 878
9. MARCINKOWSKA Krystyna Anna 955
10. NOWAKOWSKA Teresa Maria 737
11. MIZGALSKA-DĄBROWSKA Anna ArIeta 331
12 . SZATANIAK Jan Antoni 831
13 . DĄBRÓWKA Przemysław Sylwester 365
14. MAZERSKI Marcin Konrad 445
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. RADZISZEWSKA Elżbieta 6114


Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 56447
1. KRAUS Janina 5742
Monitor Polski Nr 64 - 1326- Poz. 620

2. TERKIEWICZ Zbigniew 4923 I I


I

3. JAROS Andrzej 4336


4. SZUBERT Stanisław 3673
5. KAURZEL Anna 4310
6. NOWACKI Jacek 3890
7. WIŚNIEWSKI Antoni l 884
8. KUKLIŃSKI Mirosław 6927
9. STASIAK Roman 999
10. TURLEJSKI Grzegorz 2562
11. JANSON Aleksander l 319
12. BŁASZCZYŃSKI Marian 4024
l3. TWORKOWSKI Jacek 7067
14. MROZIŃSKI Zbigniew 4791
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
l. TWORKOWSKI Jacek 7 067
2. KUKLIŃSKI Mirosław 6 927
3. KRAUS Janina 5 742
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 52274
1. SOBOTKA Zbigniew Jerzy 17013
2. BUJAK Bogdan Tadeusz 7652
3. HERUDZIŃSKI Bolesław Kazimierz 3454
4. RESZKA Maria l 780
5. ROZPARA Tadeusz 5689
6. RYCHLIK Barbara 4025
7. BARAŃSKI Andrzej 2664
8. KAMIŃSKI Paweł Czesław 2025
9. GRUSZKA Waldemar 465
10. MARUSIŃSKI Jacek Grzegorz 661
11. MECKIER Ryszard Fabian 231
12. OCIEPA Lucjan Władysław 1407
13. CIACH Arkadiusz Stanisław 5208
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
l. SOBOTKA Zbigniew Jerzy 17013
2. BUJAK Bogdan Tadeusz 7652
Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe 27484
l. JAGIELIŃSKI Roman 6089
2. FORTAK Leon 3807
3. RYTYCH Grzegorz l 163
4. CIECIÓRA Jacek 3216
5. JAGODZIŃSKI Tomasz 2122
6. BIAŁAS Irena 2601
7. MAKARSKA-GINTER Zofia 506
Monitor Polski Nr 64 - 1327 - Poz. 620

8. CUBAŁA Stanisław l 735


9. CHODKOWSKI Andrzej 3845
10. DZIERżAWSKI Czesław 709
11. KOCHANIAK Ryszard 52
12. LEŚNIAK Stanisław 566
13. ZIELIŃSKI Zbigniew 638
14. KUKULSKI Jerzy 435
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. JAGIELIŃSKI Roman 6089


4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1328 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 34 - Płock


1. W okręgu wyborczym wybierano 5 posłów.
Zarejestrowano 12 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 384 261 osób.
W głosowaniu wzięło udział 158663 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 41.29%.
Głosów nieważnych oddano 6 438, co stanowi 4.06% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 152225, co stanowi 95.94% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 5 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 5674
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 3084
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 2 176
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 12749
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 35242
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 46871
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 32357
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 2513
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 7344
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 3298
na listę nr 11 - Polska Wspólnota Narodowa oddano 214
na listę nr 15 - Sojusz Ludzi "Polska Praca Sprawiedliwość" oddano 703
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 35242
1. ŻÓŁ TOWSKA Maria 11 388
2. JAROS Paweł 4320
3. PAGÓREKMarian 2420
4. WIĘCKOWSKI Józef 3332
5. CIEŚLIK Kazimierz 3510
6. STRZAŁKOWSKA Bożena 980
7. BUJAŁA Czesław 1 327
8. WOŹNIAK Tadeusz Jacek 1 333
9. KOZERA Anna 2699
10. AMBROZIAK Mariusz 3933
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. ŻÓŁ TOWSKA Maria 11 388


2. JAROS Paweł 4320
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 46871
1. KACZMAREK Michał 11 202
2. ROKICKI Andrzej 3784
3. PIŁAT Andrzej 11 030
Monitor Polski Nr 64 - 1329 - Poz. 620

4. KANIA Krzysztof Mieczysław ·3296


5. JAKUBOWSKI Stanisław Jan 5709
6. GALUS Helena 4 121
7. KUŚ Janina Kazimiera 3254
8. DAŁEK Bogusława Kazimiera 617
9. KOSSAKOWSKI Wiesław Ryszard 3858
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. KACZMAREK Michał 11 202
2. PIŁAT Andrzej 11 030
Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe 32357
1. PAWLAK Waldemar 24702
2. KISIELEWSKI Henryk , 1928
3. SZYMAŃSKI Krzysztof 1 129
4. KRZEWICKI Jan Kazimierz 1 382
5. ŻUREK Janusz 466
6. KALINOWSKA-WITEK Natalia Celina 453
7. KRAKOWIAK Edward 349
8. STRADOMSKI Józef 574
9. GAJEWSKI Wojciech 891
10. STAŃCZYK Wacław 483
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. PAWLAK Waldemar 24702


4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1330 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 35 - Poznań


1. W okręgu wyborczym wybierano 14 posłów .
Zarejestrowano 12 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 990 161 osób.
W głosowaniu wzięło udział 527 324 osób.
Fre1):wencja wyborcza wyniosła 53.26%.
Głosów nieważnych oddano 22 431, co stanowi 4.25% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 504 893, co stanowi 95.75% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 14 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 34353
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 4531
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 8750
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 92464
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 136066
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 158273
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 23780
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 17833
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 16316
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 10793
na listę nr 11 - Polska Wspólnota Narodowa oddano 1 145
na listę nr 12 - Przymierze Samoobrona oddano 589
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 92464
1. SUCHOCKA Hanna 62806
2. ZIELIŃSKI Marek 7892
3. DZIAŁOSZYŃSKI Karol Stanisław 4520
4. NOWAKOWSKI Marek 1 105
5. OŹMINKOWSKI Marcin Piotr 2621
6. STĘPIEŃ Jerzy 2759
7. PARYSEK Michał 1 349
8. WALIGÓRA Stanisław Melchior 738
9. DUDZIŃSKA Krystyna Józefa 896
10. ODZIMEK Antoni 893
11. GRZYBKOWSKI Tomasz Wojciech 670
12. TOPOLSKI Bolesław Józef 356
13. HEMMERLING Stanisław Kazimierz 526
14. SAK Grażyna 796
15. JÓZEFOWSKI Henryk 1 168
16. SANKIEWICZ-KALINOWSKA Izabella Anna 467
17. GROLEWSKI Czesław 213
18. KALICKI Stanisław Antoni 415
19. MO SINIAK Mirosław 495
20. WIERZBICKI Zbigniew Tadeusz 162
Monitor Polski Nr 64 - 1331 - Poz. 620

21. OLEJNICZAK Maciej 564


22. PUCEK Jarosław 289
23. MARCINKOWSKA ArIeta Izabela 764
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. SUCHOCKA Hanna 62806
2. ZIELIŃSKI Marek 7892
3. DZIAŁOSZYŃSKI Karol Stanisław 4520
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 136066
1. PAŁUBICKI Janusz 39211
2. ŁĄCZKOWSKI Paweł Julian 19916
3. LIPIŃSKI Dariusz Tadeusz 4392
4. LIBICKI Marcin . 9118
5. DZIUBA Tadeusz Antoni 4951
6. WITKOWSKI Tomasz Jan 4485
7. SYTEK Przemysław Wojciech 1 308
8. BUCZKOWSKI Piotr Marek 3548
9. KRĘGLEWSKI Wojciech Jerzy 3274
10. HAUSER Jacek Kazimierz 2995
11. JEZIERSKI Sławomir Piotr 2 ll3
12. ROSADAWojciech Aleksander 481
l3. BORUCKA-CIEŚLEWICZ Anna 1 251
14. ARNDT Paweł Antoni 19010
15. DZIAMSKI Leszek Franciszek 824
16. WERSCHLER Adam Józef 668
17. BIELERZEWSKI Andrzej Marian 1 357
18. RUX Andrzej 685
19. MOENKEBogumił . 634
20. NAROŻNY Bogdan Kazimierz 1 347
21. ANDRZEJEWSKA Krystyna , 1 746
22. BERGMANN Olaf 354
23. LIPIŃSKI Adam Józef 661
24. HAUSER Przemysław Jan 4672
25. ŚWIRYDOWICZ Kazimierz 1 363
26. WACHOWSKA Urszula 5 124
27. RÓŻAŃSKI Artur Krzysztof 578
Lista ta uzyskała 5 mandatów
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. PAŁUBICKI Janusz 39211


2. ŁĄCZKOWSKI Paweł Julian 19916
3. ARNDT Paweł Antoni 19010
4. LIBICKI Marcin 9 118
5. WACHOWSKA Urszula 5 124
Monitor Polski Nr 64 - 1332 - Poz. 620

Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 158273


l. ŁYBACKA Krystyna Maria 84768
2. STEC Stanisław 12 101
3. TOMASZEWSKI Tadeusz 20258
4. TUSZYŃSKI Zdzisław 2733
5. BARANIECKI Andrzej Zbigniew l 965
6. DANKOWSKI Bronisław Kazimierz 4462
7. FIRFAS Stefania 784
8. JACKÓW Mieczysław Piotr 9460
9. KULESZA Halina Magdalena 2851
10. NOWAK Zdzisław 3022
11. PERLIŃSKI Miron Kazimierz 710
12. PUCHALSKI Leszek l 158
13. PUSZ Sylwia 9581
14. RYNKOWSKI Bolesław Bogumił l 677
15. WASIELEWSKI Grzegorz Jan l 045
16. ZABOR Zbigniew Michał l 698
Lista ta uzyskała 6 mandatów
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. Ł YBACKA Krystyna Maria 84768


2. TOMASZEWSKI Tadeusz 20258
3. STEC Stanisław 12 101
4. PUSZ Sylwia 9581
5. JACKÓW Mieczysław Piotr 9460
6. DANKOWSKI Bronisław Kazimierz 4462
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1333 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 36 - Przemyśl


1. W okręgu wyborczym wybierano 4 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 299 014 osób.
W głosowaniu wzięło udział 155 938 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 52.15%.
Głosów nieważnych oddano 6 625, co stanowi 4.25% ogólnej liczby głosów. ­
Głosów ważnych oddano 149313, co stanowi 95.75% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 4 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 4215
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 3 835
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 2202
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 12238
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 68265
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 24084
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 21277
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 1450
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 8003
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 3744
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 68265
1. KŁAK Krzysztof 38304
2. ŁOZIŃSKI Adam 11 832
3. ZEMAN Roman 2595
4. KRYSA Zbigniew 2428
5. ZAPAŁOWSKI Andrzej 6076
6. GÓRECKI Antoni 2256
7. RADOŃ Henryk 2487
8. KULIKOWSKI Henryk 2287
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. KŁAK Krzysztof 38304


2. ŁOZIŃSKI Adam 11 832
3. ZAP AŁOWSKI Andrzej 6076
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 24084
1. MIRSKI Krystian Jerzy 4494
2. NYCZ Kazimierz Marian 6673
3. KŁAK Stanisław 3649
4. DZIADUŁA Edward Wojciech 4352
5. JĘDRYCZKA Jan Stanisław 2434
6. BAJOR Bronisława 1 322
Monitor Polski Nr 64 - 1334- Poz. 620

7. PIÓRKOWSKI Maciej Mariusz 1 160


Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. NYCZ Kazimierz Marian 6673


4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1335- Poz. 620

Okręg wyborczy nr 37 - Radom


1. W okręgu wyborczym wybierano 8 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 553-111 osób.
W głosowaniu wzięło udział 240 959 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 43.56%.
Głosów nieważnych oddano 10763, co stanowi 4.47% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 230 196, co stanowi 95.53% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 8 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 9613
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 2623
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 5028
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 23236
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 74821
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 50767
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 33035
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 8 165
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 19362
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 3546
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 23236
l. NOWINA-KONOPKA Piotr 7346
2. WASlAK Maria 1 837
3. SZAFRAŃSKI Wojciech Andrzej 1990
4. JANISZEWSKI Aleksander 860
5. RATUSZYŃSKA Zofia 1404
6. KOPACZ Marek 3036
7. PLEŚNIEWICZ Andrzej 1 151
8. KOSTERNA Tomasz Stanisław 535
9. ABRAMOWICZ Emilia Teresa 909
10. KULIG Marek 274
11. MALIK Janusz 274
12. DZIURA Ryszard 968
13. CIBORMarek 454
14. DOMERADZKI Kazimierz 561
15. KWAŚNIEWSKI Józef Dariusz 1 637
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. NOWINA-KONOPKA Piotr 7346


Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 74821
1. BELINA Andrzej 3998
Monitor Polski Nr 64 - 1336- Poz. 620

2. IWANICKI Stanisław 4213


3. REJCZAK Jan 14557
4. STASZEWSKI Kazimierz 1660
5. DEJNIAK Jacenty 4085
6. KUCHARSKA Jolanta 2035
7. RAK Witold 2773
8. CEBULA Zbigniew 4291
9. FAŁEK Ryszard 6594
10. BERAK Jadwiga 1 597
11. WÓJCIK Mieczysław 2015
12. MAŁ YSA Marek 877
13. KRAWCZYK Marian 1 898
14. BOBROWSKI Ryszard 890
15. SZEREMIETIEW Romuald 9986
16. ŁOPUSZAŃSKI Jan 13 352
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. REJCZAK Jan 14557


2. ŁOPUSZAŃSKI Jan 13 352
3. SZEREMIETIEW Romuald 9986
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 50767
1. GRABOWSKA Danuta Maria 17364
2. PAWŁOWSKA Regina 5867
3. MIŻEJEWSKI Cezary Wojciech 4841
4. WIKIŃSKI Marek Michał 3937
5. WŁODARCZYK Adam Wojciech 4 165
6. BOROWIECKI Edmund 3041
7. BEBELSKA Małgorzata Eulalia 1 867
8. GRZANKA Bugusław 1 710
9. NITA Zygmunt Jacek 5445
10. BARSZCZYŃSKI Bogdan Grzegorz 2530
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. GRABOWSKA Danuta Maria 17364
2. PAWŁOWSKA Regina 5867
Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe 33035
1. BRZÓZKA Stanisław 3755
2. PIETRZYK Lucyna 3539
3. DZIUBA Maria Jadwiga 2204
4. SMOLARSKI Edward 2749
5. LEWANDOWSKI Ryszard Włodzimierz 1 673
6. WOŹNIAK Jerzy Kazimierz 1227
7. PIĄTKOWSKI Władysław Wojciech 2784
8. ADAMSKI Kazimierz 1 381
Monitor Polski Nr 64 - 1337 - Poz. 620

9. PEDOWSKI Jan Bolesław 984


10. BEDNARCZYK Jan Kazimierz 1994
11. ŁOCHOWSKI Józef 1 525
12. BOREK Roman Edward 2917
13. MACHNIO Bolesław 813
14. WIŚNIEWSKI Andrzej Władysław 1 787
15. KRZYŻANOWSKI Tadeusz 979
16. FERENSZTAJN Bogumił 2724
Lista ta uzyskała l mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę gło~ów:
l. BRZÓZKA Stanisław 3755
Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP 19362
l. GRABOWSKI Dariusz 6 189
2. WOJTASIK Jadwiga 731
3. ŚWITKA Tomasz 1455
4. MICHALCZYK Zbigniew 1 050
5. NIEMIRSKI Andrzej 1 156
6. JAROCIŃSKI Bogdan 604
7 . SKWAREK Stanisław 387
8. ZIELEZIŃSKI Włodzimierz 904
9. WŁODARCZYK Stanisław 887
10. MAŁAŚNICKI Józef Grzegorz 571
11. ADAMCZYK Jan Robert 337
12. STAWIANYKonrad 76
13 . KOWALCZYK Krystyna 1 199
14. MAClAK Adolf l 860
15. KACZKOWSKI Andrzej 378
16. REJCZAK Mirosław l 578
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:
1. GRABOWSKI Dariusz 6 189
Monitor Polski Nr 64 - 1338 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 38 - Rzeszów


1. W okręgu wyborczym wybierano 8 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 528 102 osób.
W głosowaniu wzięło udział 315 854 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 59.81%.
Głosów nieważnych oddano 9 222, co stanowi 2.92% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 306 632, co stanowi 97.08% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 8 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 7862
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 3933
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 4669
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 18712
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 177249
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 41644
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 28020
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 3924
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 16804
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 3815
3. N a okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 177249
1. SIECZKOŚ Zbigniew Jerzy 10992
2. RYNASIEWICZ Zbigniew Franciszek 23278
3. SIKORA Waldemar Mieczysław 35 161
4. KAŹMIERCZAK Andrzej 5 144
5. OSNOWSKI Andrzej Feliks 13923
6. PUPA Zdzisław 21491
7. ŚNIEŻEK Adam Walenty 8276
8. TOMAKA Jan Walenty 8236
9. GÓRNY Józef 15449
10. FRĄCZEK Barbara Franciszka 16673
11. GODEK Robert Czesław 6753
12. RAMSKI Janusz Henryk 776
13. ALOT Stanisław 4284
14. ZEMBROŃ Ryszard 2438
15. PYRA Izabela Barbara 1453
16. WIĄCEK Jan 2922
Lista ta uzyskała 6 mandatów
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. SIKORA Waldemar Mieczysław 35 161


2. RYNASIEWICZ Zbigniew Franciszek 23278
3. PUPA Zdzisław 21491
Monitor Polski Nr 64 - 1339 - Poz. 620

4. FRĄCZEK Barbara Franciszka 16673


5. GÓRNY Józef 15449
6. OSNOWSKI Andrzej Feliks 13923
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 41644
1. CIESIELSKI Wiesław 14663
2. JANAS Stanisław 8505
3. TUDEREK Grzegorz Konstanty 5684
4. KURP Jan Stanisław 3731
5. RUSZNICA Stanisław Franciszek 3738
6. MAZUR Edward 1 848
7. GÓRECKI Kazimierz Ryszard 1 318
8. NAWŁOKA Jan Michał 579
9. RYBKA Jerzy 1 578
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. CIESIELSKI Wiesław 14663


Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe 28020
1. BURY Jan 5232
2. BENTKOWSKI Aleksander 6 172
3. SUROWIEC Kazimierz 2249
4. MAZAN Stanisław 1 919
5. BUJAK Bolesław 5541
6. GRZELAK Barbara Jadwiga 958
7. REIZER Andrzej Jan 509
8. LEBODA Stanisław 717
9. MUSIAŁ Feliks Jan 369
10. BĘBEN Stanisława Danuta 1 190
11. DARAż Adam Andrzej 628
12. CHROBAK Tadeusz 70
13. PADOWSKI Jan Szczepan 287
14. KRÓL Józef 1246
15. STRZĘPEK Ryszard Antoni 826
16. SZCZYGIEŁ Antoni Karol 107
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. BENTKOWSKI Aleksander 6172


4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1340- Poz. 620

Okręg wyborczy nr 39 - Siedlce


1. W okręgu wyborczym wybierano 1 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 477019 osób.
W głosowaniu wzięło udział 211 786 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 44.40%.
Głosów nieważnych oddano 8436, co stanowi 3.98% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 203350, co stanowi 96.02% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 7 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 7429
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 2681
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 2709
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 12234
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 70628
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 42300
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 41878
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 4063
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 13 597
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 5 831
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 70628
1. JANOWSKI Gabriel 22620
2. KOBIELSKI Władysław 5666
3. PIŁKA Marian 15274
4. CIOŁKOWSKI Tadeusz 4019
5. GUT Henryk 5397
6. OSIEJ Jan 1807
7. TCHÓRZEWSKI Krzysztof Józef 6342
8. BŁAżEJCZYK Wojciech 2964 .
9. HARDEJ Sławomir 1492
10. ZWIERZYŃSKI Franciszek 897
11. MICHAŁOWSKI Marek 605
12. SKARżYŃSKA-BOCHEŃSKA Krystyna 1 581
13. CZEPCZYŃSKI Wojciech 1609
14. WEŁNICKI Tomasz 355
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. JANOWSKI Gabriel 22620


2. PIŁKA Marian, 15274
3. TCHÓRZEWSKI Krzysztof Józef 6342
Monitor Polski Nr 64 - 1341 - Poz. 620

Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 42300


l. OLEKSY Józef 27259
2. PRZĄDKA Stanisława Alicja 2386
3. OLESIŃSKI Zbigniew Sławomir 520
4. CERANKA Stefan 976
5. OSIK Wiktor Jerzy 3674
6. TYSZUK Tadeusz 878
7. KIELAK Stanisław 937
8. ANULEWICZ Andrzej 1 680
9. KNAP Leszek Mariusz 2262
10. SZUBA Wojciech 767
11. SELIGA Kazimierz 961
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. OLEKSY Józef 27259
2. OSIK Wiktor Jerzy 3674
Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe 41 878
l. SMOLAREK Ryszard 5704
2. SA WICKI Marek Wacław 8741
3. STRĄK Michał Stanisław 4858
4. BORKOWSKI Jan 3213
5. TARCZYŃSKI Antoni Jan 3226
6. WIERZBICKI Janusz 2 184
7. ŚWIĘTOCHOWSKI Leszek Jan 5525
8. OKNIŃSKI Stanisław Karol 2317
9. MADEJ Kazimierz Ryszard 1 331
10. CZERWIŃSKI Tomasz 325
11 . OKLIŃSKI Adam Janusz 285
12. JAKUBOWSKI Tadeusz 662
13. DZIĘCIOŁ Marian 2693
14. MARASZEK Stefan Eugeniusz 814
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
l. SAWICKI Marek Wacław 8741
2. SMOLAREK Ryszard 5 704
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1342 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 40 - Sieradz


1. ,W okręgu wyborczym wybierano 4 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 305269 osób.
W głosowaniu wzięło udział 129290 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 42.35%.
Głosów nieważnych oddano 6 099, co stanowi 4.72% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 123 191, co stanowi 95.28% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 4 posłów. ,
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 8425
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 1484
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 2074
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano ' 10 849
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 30746
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 36 171
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 20624
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 2377
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 7132
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 3309
I'
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 30746
l. KUBlAK Dariusz 9775
2. BARTELA Aleksander Wiktor 2302
3. KRZAK Michał 4858
4. JEZIERSKI Dariusz 3863
5. KMIECIAK Artur Aleksander 851
6. MUSZYŃSKI Lucjan Czesław 837
7. KRUKOWSKI Juliusz Czesław 7265
8. MIZIELIŃSKI Stefan Józef 995
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:
l. KUB lAK Dariusz 9775
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 36 171
1. NOWACKA Irena Maria 12250
2. SROCZYŃSKI Roman 6227
3. KLAUZIŃSKI Wojciech 3681
4. LESZCZYŃSKI Jerzy Antoni 2026
5. MICHALSKI Krzysztof Stanisław 5050
6. GÓRSKI Jacek Andrzej 5050
7. ORNAFEL Stanisław Tadeusz 804
8. GRUCAJan 1083
Monitor Polski Nr 64 - 1343 - Poz. 620

Lista ta uzyskała 2 mandaty


Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. NOWACKA Irena Maria 12250
2. SROCZYŃSKI Roman 6227
Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe 20624
1. ZARZYCKI Wojciech Szczęsny 7917
2. GOŁĘBIEWSKI Wiesław Tadeusz 2581
3. CIEBIADA Grzegorz 2589
4. KANIA Paweł Maciej 1 503
5. MISlAK Józef 2875
6. MIGOŃ Władysław Józef 459
7. OLAS Stanisław Piotr 1 897
8. BŁASZCZYŃSKI Andrzej 803
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:
1. ZARZYCKI Wojciech Szczęsny 7917
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP .


Monitor Polski Nr 64 - 1344- Poz. 620

Okręg wyborczy nr 41 - Skierniewice


1. W okręgu wyborczym wybierano 4 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych. .
Uprawnionych do głosowania było 311 884 osób.
W głosowaniu wzięło udział 130 318 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 41.78%.
Głosów nieważnych oddano 5 711, co stanowi 4.38% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 124607, co stanowi 95.62% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 4 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 4735
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 5020
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 2362 I
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 12019 I
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 31 763 II
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 30546
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 24396
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 2972
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski - ROP oddano 8226
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 2568
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 31 763
1. MIODOWICZ Konstanty 13 360
2. KUCIŃSKI Ludwik 2558
3. OLEJNICZAK Jerzy 2620
4. PASZKOWSKI Zbigniew 2811
5. MAŃKOWSKA Ewa 5337
6. OKRUCH Grzegorz 975
7. PAROL Mirosław 2446
8. WOJDALSKI Janusz 1 656
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów :
1. MIODOWICZ Konstanty 13 360
2. MAŃKOWSKA Ewa 5337
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 30546
1. OLSZEWSKI Andrzej Michał 12396
2. JEFIMKO Wojciech Adolf 2322
3. DARNOWSKI Jan Bogdan 4289
4. SUCHECKI Benedykt 4303
5. ZIEMSKI Andrzej Roch 1 179
6. GRAżKA Waldemar Antoni 2042
7. MICHALAK Wojciech Adam 4015
Monitor Polski Nr 64 - 1345- Poz. 620

Lista ta uzyskała l mandat


Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

l. OLSZEWSKI Andrzej Michał 12396


Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe 24396
l. GAJDA Tadeusz Stanisław 5982
2. GNAT Edward 3539
3 . MATYSIAK Józef Adam 3655
4. BEDNAREK Zdzisław Stanisław l 657
5. OZGA Krystyna 4 146
6. KWIECIEŃ Teresa Janina l 514
7. ORLIŃSKI Mirosław 2937
8. OWCZAREK Paweł 966
Lista ta uzyskała l mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:
l. GAJDA Tadeusz Stanisław 5982
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski - ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1346- Poz. 620

Okręg wyborczy nr 42 - Słupsk

1. W okręgu wyborczym wybierano 4 posłów.


Zarejestrowano 11 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 301 700 osób.
W głosowaniu wzięło udział 128 110 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 42.46%.
Głosów nieważnych oddano 5 753, co stanowi 4.49% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 122357, co stanowi 95,51% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 4 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 6962
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 2085
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 2545
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 15696
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 31 755
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 42889
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 8840
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 2709
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 4819
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 3273
na listę nr 12 - Przymierze Samoobrona oddano 784
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano .następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 31 755
1. GIEDROJĆ Roman 15254
2. MATULKA Leszek 2951
3. BARZOWSKI Jerzy 3645
4. KONWIŃSKI Zbigniew Marek 2429
5. CHART Andrzej Leszek 2065
6. MIKOŁAJCZYK Tadeusz 3 118
7. JANIAK Kazimierz Józef l 197
8. KOŁACZ Dariusz Krzysztof 1096
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. GIEDROJĆ Roman 15254
2. BARZOWSKI Jerzy 3645
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 42889
1. SIEŃKO Jan 12007
2. MAZUREK Jerzy 8902
3. SZKOP Władysław 11411
4. KASPRZYK Paweł Stanisław 9350
5. MACENOWICZ Andrzej 1219
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Monitor Polski Nr 64 - 1347 - Poz. 620

Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. SIEŃKO Jan 12007


2. SZKOP Władysław 11 411
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 ~ 1348- Poz. 620

Okręg wyborczy nr 43 - Suwałki

1. W okręgu wyborczym wybierano 5 posłów.


Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 346 225 osób.
W głosowaniu wzięło udział 141 254 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 40.80%.
Głosów nieważnych oddano 6 166, co stanowi 4.37% ogólnej liczby głosów .
Głosów ważnych oddano 135088, co stanowi 95.63% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 5 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów :
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 8 168
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 2511
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 2403 I:
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 14280 I
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 45038
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 36532
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 12 150
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 2495
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 7262
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 4249
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 45038
1. GORYSZEWSKI Henryk Józef 5872
2. ANUSZKIEWICZ Krzysztof 7089
3. KOBYLIŃSKA Zdzisława Marianna 12309
4. BUĆKO Józef 1 596
5. LEWOC Leszek 4792
6. ZIELIŃSKI Jarosław 5391
7. OSTROWSKI Andrzej 1 883
8. GÓRSKI Andrzej 4077
9. JURCZAKAlojzy 1 314
10. DĘBSKI Jacek 715
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. KOBYLIŃSKA Zdzisława Marianna 12309


2. ANUSZKIEWICZ Krzysztof 7089
3. GORYSZEWSKI Henryk Józef 5872
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 36532
1. DZIEWUL SKI Jerzy Maciej 13 563
2. KRZYŻEWSKI Janusz Kazimierz 2554
3. KURCZYŃSKI Andrzej 1947
4. MALICKI Zbigniew Józef l 185
Monitor Polski Nr 64 - 1349 - Poz. 620

5. CZEPUŁKOWSKI Jerzy Mieczysław 5067


6. KRALKOWSKA Krystyna 3018
7. PRZEŁOMlEC Zdzisław 1 216
8. RUMIŃSKI Krzysztof 1946
9. SZYMAŃSKI Janusz Henryk 3751
10. DZIENISIEWICZ Stanisław 2285
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. DZIEWUL SKI Jerzy Maciej 13 563


2. CZEPUŁKOWSKI Jerzy Mieczysław 5067
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1350 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 44 - Szczecin


1. W okręgu wyborczym wybierano 10 posłów.
Zarejestrowano 12 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 729 698 osób.
W głosowaniu wzięło udział 329 542 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 45.16%.
Głosów nieważnych oddano 12000, co stanowi 3.64% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 317 542, co stanowi 96.36% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 10 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 16099
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 2673
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 5671
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 54879
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 89658
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 110737
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 9810
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 8993
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski oddano 11257
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 7045
na listę nr 11 - Polska Wspólnota Narodowa oddano 283
na listę nr 12 - Przymierze Samoobrona oddano 437
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 54879
1. PUZYNA Włodzimierz 14537
2. CHMURA Jerzy 3342
3. LEWANDOWSKI Piotr 7718
4. PIOTROWSKI Bolesław 2668
5. GOŹDZIK Lechosław Jerzy 5742
6. SZYMASZEK Stanisław Kazimierz 2759
7. WĄSATY Kazimierz 1 559 .
8. ILNICKA-MĄDRY Maria 2988
9. DRADRACH Lech 1412
10. STERNAL Adam 1 168
11. GLIŃSKA Maria Katarzyna 1287
12. GLIŹNIEWICZ Władysław 544
13. KOCHAN Magdalena 1 304
14. KADZIAKAntoni 399
15. BRODZIŃSKI Ryszard 2065
16. BARAN Bazyli 1472
17. JASKIERSKA Barbara Janina 1065
18. RAMĘDAHenryk 295
19. LECHOWSKA Sylwia Anna 1309
20. OSAJDA Marek 1246
Monitor Polski Nr 64 - 1351 - Poz. 620

Lista ta uzyskała 2 mandaty


Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. PUZYNA Włodzimierz 14537
2. LEWANDOWSKI Piotr 7718
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 89658
1. KOMOŁOWSKI Longin 33514
2. BALAZS Artur 15005
3. WĄDOŁOWSKI Stanisław 9552
4. PASIEKAZygmunt 2235
5. SMYKOWSKI Leszek 4527
6. GÓRNIK Zbigniew 1275
7. ŻEBROWSKI Wojciech Stanisław 3974
8. zUŃ Leon Maciej 1060
9. RADWAŃSKI Winicjusz l 357
10. KRUPOWICZ Wojciech 912
11. SZYMAŃSKI Zbigniew 10029
12. MĄDRZYK Marek 248
13. DMYTRENKO Paweł 594
14. DAWIDOWICZ Bogumiła 986
15. MAGIERSKI Kazimierz 170
16. PRZYBYSZ Jerzy 2108
17. JAWOROWSKI Waldemar · 666
18. LASKA Jacek Jerzy 239
19. KŁ YS Róża 1207
Lista ta uzyskała 4 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
l. KOMOŁOWSKI Longin 33514
2. BALAZS Artur 15005
3. SZYMAŃSKI Zbigniew 10029
4. WĄDOŁOWSKI Stanisław 9552
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 110 737
l. PIECHOTA Jacek Jan 35906
2. MANICKI Maciej Maria 3813
3. KOPEĆ Stanisław 15 164
4. PIELA-MIELCZAREK E1źbieta Agnieszka 8704
5. LIBERADZKI Bogusław Marian 24100
6. BOROWSKI Ryszard 6420
7. DŁUGOBORSKI Wojciech 7039
8. GOZDOWSKI Henryk Adam 740
9. NARLOCH Jerzy Jan l 773
10. IZBICKA Joanna 7078
Lista ta uzyskała 4 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
Monitor Polski Nr 64 - 1352 - Poz. 620

1. PIECHOTA Jacek Jan 35906


2. LIBERADZKI Bogusław Marian 24100
3. KOPEĆ Stanisław 15 164
4. PIELA-MIELCZAREK Elźbieta Agnieszka 8704
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski


I'

I;
I
I
I
,
Monitor Polski Nr 64 - 1353 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 45 - Tarnobrzeg


1. W okręgu wyborczym wybierano 6 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 440 718 osób.
W głosowaniu wzięło udział 204 683 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 46.44%.
Głosów nieważnych oddano 8 340, co stanowi 4.07% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 196343, co stanowi 95.93% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 6 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 5503
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 3231
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 5302
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 13 957
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 77 140
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 46591
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 22772
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 2394
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 15698
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 3755
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 77 140
1. GARGAŚ Andrzej 25274
2. BRYCKI Jacek 5938
3. KAMIŃSKI Krzysztof 8784
4. FURMANEK Marian 5682
5. ŻMUDA Tadeusz 4981
6. FLIS Edward 6012
7. ZIMNICKI Tomasz 4373
8. ORANIEC Jan 930
9. BĄK Andrzej 5946
10. GRZĄDZIEL Andrzej 790
11. PLACHIMOWICZ Kazimierz 1 529
12. PA WLUS Tadeusz 6901
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. GARGAŚ Andrzej 25274


2. KAMIŃSKI Krzysztof 8784
3. PAWLUS Tadeusz 6901
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 46591
1. JASKIERNIA Jerzy Andrzej 23761
2. STĘPIEŃ Władysław Piotr 8661
~I
I '
I
I

Monitor Polski Nr 64 - 1354- Poz. 620

3. CIEPlELA Eugeniusz 1 589


4. BASlAK Janusz 5515
5. GOWIN Bogumił Feliks 267
6. OPALA Stanisław 975
7. PACHLA Janusz 427
8. GROBEL-PROSZOWSKA Joanna Irena 2377
9. RADZIMOWSKA Maria Urszula 700
10. TRZNADEL Edward 460
11. WALCZYK Leszek Jan 1 859
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. JASKIERNIA Jerzy Andrzej 23761


2. STĘPIEŃ Władysław Piotr 8661
Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe 22772
1. MASTERNAK Stanisław 6647
2. BARTOSZEK Stanisław 4389
3. ZBIŻEK Zenobia 1 084
4. HARA Zbigniew 484
5. SADŁOCHA Władysław 1427
6. BOREK Jan 2431
7. HADYNA Gustaw 1 124
8. BIEŃKO Aleksander 1 505
9. PASTUSZAK Ryszard 1265
10. KRAWCZYK Wiesław 1298
11. KĘDRA Władysław 1 118
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. MASTERNAK Stanisław 6647


4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1355 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 46 - Tarnów


1. W okręgu wyborczym wybierano 7 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 491 680 osób.
W głosowaniu wzięło udział 263924 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 53.68%.
Głosów nieważnych oddano 12541, co stanowi 4.75% ogólnej liczby głosów .
Głosów ważnych oddano 251 383, co stanowi 95.25% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 7 posłów .
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 8712
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 4888
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 3615
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 23097
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 129414
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 30670
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 29951
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 4671
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 12273
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 4092
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 129414
1. CYGONIK Grzegorz Maciej 12786
2. BRZESKI Janusz Waldemar 15 174
3. NIEDBAŁA Grzegorz 5275
4. BIELAWA Władysław Jan 4847
5. WOJCIECHOWSKI Teofil 7208
6. GRABOWSKI Mariusz Krzysztof 23403
7. OLEJNIK Andrzej Franciszek 2517
8. GŁOWACKI Tadeusz 2555
9. BUCZEK Wojciech Zygmunt 2239
10. SWOSZOWSKI Mirosław Józef 13 098
11 . GRAD Aleksander 10480
12. WOJTKIEWICZ Michał Jan 3653
13. OLCHAWA Roman Stanisław 4756
14. BRZESKI Andrzej 21423
Lista ta uzyskała 5 mandatów
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów :

1. GRABOWSKI Mariusz Krzysztof 23403


2. BRZESKI Andrzej 21423
3. BRZESKI Janusz Waldemar 15 174
4. SWOSZOWSKI Mirosław Józef 13 098
5. CYGONIK Grzegorz Maciej 12786
Monitor Polski Nr 64 - 1356- Poz. 620

Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 30670


1. JANIK Krzysztof Jan 14927
2. DUBIEL Marian Stanisław 2527
3. SKRZYŃSKI Andrzej Jan 2293
4. LIS Stanisław 2505
5. CHRZAN Bronisław 1 779
6. GRODNY Ryszard l 833 l '
7. DRZAZGA Andrzej 1 322
8. WALKOWICZ-Mieczysław 1 198
9. STRZESAK Renata 1626
10. WŁODEK Dariusz 660
Lista ta uzyskała l mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:
1. JANIK Krzysztof Jan 14927
Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe 29951
1. WODA Wiesław 6474
2. ZEGAR Józef Stanisław 618
3. PIENIĄDZ Jan Stanisław 3967
4. DEPTUŁA Leszek Roman l 556
5. SADY Kazimierz l 078
6. SZTORC Andrzej l 727
7. KALISZ Józef 2 129
8. KUSIOR Stanisław Jan 5030
9. WÓJCIK Jan s. Stanisława 1693
10. GUCWA Józef Antoni 1 312
11. WÓJCIK Jan s. Aleksandra 1208
12. SOBYRA Tadeusz 1049
13. SZATKO Wojciech Józef 2110
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:
1. WODA Wiesław 6474
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1357 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 47 - Toruń


l. W okręgu wyborczym wybierano 7 posłów.
Zarejestrowano 11 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 486750 osób.
W głosowaniu wzięło udział 213 748 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 43.91 %.
Głosów nieważnych oddano 9 l31, co stanowi 4.27% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 204617, co stanowi 95.73% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 7 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr l - Unia Pracy oddano 10799
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 1 192
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 3581
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 28825
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 58 l37
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 66929
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 14650
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 3788
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 9 188
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 6829
na listę nr 11 - Polska Wspólnota Narodowa oddano 699
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 28825
1. WYROWIŃSKI Jan Alfons 9 l31
2. FILAR Marian Andrzej 6552
3. PRUS III-GROBEL SKI Radzimir Marian 5463
4. MALINOWSKI Robert 3431
5. WÓJCIAK Kordian 619
6. BUKOWSKI Zbigniew Rafał 1 171
7. KORAL Tadeusz Józef 244
8. TCHÓRZEWSKI Piotr Adam 234
9. WAJSGERBER Stanisław Krzysztof 526
10. BARAŃSKA-BUKOWSKA Irena 421
11. SZÓSTAKOWSKI Henryk Bolesław 244
12. KUPCZYK Krzysztof 368
13. JURKIEWICZ Monika Maria 421
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. WYROWIŃSKI Jan Alfons 9 l31


Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 58 l37
1. WOJTCZAK Michał 12236
2. DANIEL Wojciech 2702
Monitor Polski Nr 64 - 1358 - Poz. 620

3. JANISZEWSKI Jacek 9699


4. KLIMCZAK Feliks 2579
5. WEGNER Mariola Danuta 2069
6. SOBECKA Anna 11 585
7. MAZUR Jacek 5018
8. MAJOR Bogdan 2808
9. NOWACZYK Zbigniew 294
10. MATYJEK Jerzy 2804
11. BARCZYK Bogdan 126
12. SKRZYPEK Maria 3059
13. ROSZKOWSKI Jerzy 2 193
14. BARCIKOWSKI Antoni Marian 965
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. WOJTCZAK Michał 12236
2. SOBECKA Anna 11 585
3. JANISZEWSKI Jacek 9699
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 66929
1. WENDERLICH Jerzy Jan 38356
2. ACHRAMOWICZ Waldemar Kazimierz 4310
3. KUFEL Zenon Stanisław 11 691
4. CZARNOWSKI Jarosław Maciej 1 597
5. KLIMASZEWSKI Dariusz Romuald l 899
6. LEWANDOWSKI Bogdan Andrzej 4511
7. ZAWADZKA Henryka 2221
8. JARMOŁOWICZ Jerzy Michał 429
9. KOZIERKIEWICZ Włodzimierz 970
10. CZUPRYŃSKI Stefan Ludwik 945
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. WENDERLICH Jerzy Jan 38356
2. KUFEL Zenon Stanisław 11 691
3. LEWANDOWSKI Bogdan Andrzej · 4511
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie ·Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1359 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 48 - Wałbrzych


1. W okręgu wyborczym wybierano 8 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 552 011 osób.
W głosowaniu wzięło udział 250 102 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 45.31 %.
Głosów nieważnych oddano 11 336, co stanowi 4.53% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 238766, co stanowi 95.47% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 8 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 15961
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 2942
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 4952
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 27821
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 66 125
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 91 599
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 9216
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 4569
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 9494
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 6087
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 27821
1. BUDNIK Krzysztof Bogusław 7320
2. LITYŃSKI Jan 7942
3. KWIATKOWSKA Małgorzata 2279
4. SUCHORZEWSKI Józef 1620
5. GUCWA Leszek Stanisław 1 652
6. CHAMCZYŃSKA Elwira Anna 1 305
7. BUDZIŃSKA Agnieszka Irena 823
8. ROSSA Ryszard 811
9. KOSOWSKI Grzegorz Józef 452
10. BLAżEJEWSKI Jerzy Kazimierz 374
11. KAŚKÓW Robert 551
12. WIECZOREK Andrzej 447
13. ŚNIEGUCKI Grzegorz Stanisław 536
14. STACH-JANYST Iwona Stanisława 230
15. THIEL Andrzej 228
16. RAK Zbigniew Benedykt 1 251
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. LITYŃSKI Jan 7942


Monitor Polski Nr 64 - 1360 - Poz. 620

Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 66 125


1. SZEWC Leszek Marian 8933
2. WA WRYNIEWICZ Ryszard Jan 8589
3. SENKOWSKI Zbigniew 10241
4. SAUL Jan 3454
5. MIKOSA Dariusz Stanisław 4353
6. JANOWICZ Antonina Barbara 2459
7. DEMBIŃSKI Marian 1 926
8. KABAT Ryszard 2076
9. BUJALSKI Juliusz 1277
10. LASKA Janusz Andrzej 7300
11. SYGULSKA Kazimiera Henryka 2299
12. MOCEK Ryszard 965
13. GOŁĘBIOWSKI Stanisław Remigiusz 1669 I:
14. ŚLIWIŃSKA Krystyna Antonina 2785
15. NOWAK Dariusz Ludwik 3056 I
16. KOZDRAŚ Ryszard Maciej 4743
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. SENKOWSKI Zbigniew 10241


2. SZEWC Leszek Marian 8933
3. WAWRYNIEWICZRyszardJan 8589
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 91 599
1. DYDUCH Marek 27097
2. GRABEK Józef 6662
3. JEDOŃ Mieczysław 17391
4. POGODA Czesław 11 863
5. DRĄG Czesław 3974
I.
6. KUCHARSKI Stanisław 6584
7. HERMAN Krystyna Janina 7560
8. KACZMAREK Sławomir Grzegorz 2844 II .
I .
9. LIGUS Marek Kazimierz 2062 I

10. BIERUT Ryszard 5562 I


I .
Lista ta uzyskała 4 mandaty I
I
I '
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. DYDUCH Marek 27097


2. JEDOŃ Mieczysław 17391
3. POGODA Czesław 11 863
4. HERMAN Krystyna Janina 7560
,
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe


Monitor Polski Nr 64 - 1361 - Poz. 620

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


I
Monitor Polski Nr 64 - 1362 - Poz. 620 I
Okręg wyborczy nr 49 - Włocławek
1. W okręgu wyborczym wybierano 4 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 320 384 osób.
W głosowaniu wzięło udział 129460 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 40.41 %.
Głosów nieważnych oddano 5 976, co stanowi 4.62% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 123484, co stanowi 95.38% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 4 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 7640
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 591
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 2049
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 9 163
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 31 069
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 47351
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 13 379
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 1 742
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 7243
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 3257
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 31069
1. DĘBCZYŃSKI Janusz Antoni 7267
2. SKRZYPEK Władysław Józef 8001
3. KOLANOWSKI Jerzy 2 109
4. GORZYCKI Włodzimierz Jacek 1 770
5. SOPOTNICKI Marek Grzegorz 2 155
6. KOP ACZEWSKA Domicela Katarzyna 1929
7. SOŁTYK Grażyna 4771
8. SUSKI Mirosław Grzegorz 3067
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. SKRZYPEK Władysław Józef 8001


Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 47351
1. NOWAK Kazimierz Jan 15416
2. OLEWIŃSKI Marek Tadeusz 12975
3. PA WLAK Stanisław 7 107
4. SZPARAGA Elżbieta Anna 4899
5. GOLUBIŃSKI Zbigniew 1 550
6. MILCZAREK Stanisław 3963
7. ŚLIWKA Stanisław Ryszard 1441
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Monitor Polski Nr 64 - 1363- Poz. 620

Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

l. NOWAK Kazimierz Jan 15416


2. OLEWIŃSKI Marek Tadeusz 12975
3 . PAWLAK Stanisław 7 107
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1364- Poz. 620

Okręg wyborczy nr 50 - Wrocław


l. W okręgu wyborczym wybierano 12 posłów.
Zarejestrowano 12 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 842407 osób.
W głosowaniu wzięło udział 423 501 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 50.27%.
Głosów nieważnych oddano 12452, co stanowi 2.94% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 411 049, co stanowi 97.06% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 12 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr l - Unia Pracy oddano 18783
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 4685
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 5526
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 84898
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano l35716
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 1067l3
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 16591
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 7981
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 20895
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 7984
na listę nr 11 - Polska Wspólnota Narodowa oddano 710
na listę nr 12 - Przymierze Samoobrona oddano 567
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 84898
l. FRASYNIUK Władysław 37750
2. SCHETYNA Grzegorz l30l3
3. HUSKOWSKI Stanisław 4764
4. TURKO Ludwik 3508
5. PATALAS Włodzimierz 2533
6. BRONŚ Jan 1407
7. PIECHOTA Sławomir 1970
8. SKORUPA Aleksander Marek 1497
9. ROMAN Grzegorz 1039
10. KOZIEJ Izabela 2023
11. PILAWA Jacek 1 097
12. MUSlAL Bolesław 1043
l3. KOPEĆ Antoni 1632
14. KRAL Grażyna 1256
15. SMOGORZEWSKI Jerzy Wojciech 340
16. SALEK Paweł 385
17. DANILEWICZ Lesław 689
18. HUCZEK Zbigniew 252
19. BOBOWIEC Michał 327
20. BOHDANOWICZ Jacek 254
Monitor Polski Nr 64 - 1365 - Poz. 620

21. MODLISZEWSKI Ryszard 398


22. FINK Jerzy 182
23. ADAMCZYK Piotr 325
24. GAWLIK Radosław 7214
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. FRASYNIUK Władysław 37750


2. SCHETYNA Grzegorz 13013
3. GA WLIK Radosław 7214
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 135 716
1. WÓJCIK Tomasz Feliks 30679
2. WASIŃSKI Włodzimierz 3762
3. WIĄZOWSKI Waldemar Bogdan 5721
4. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 12 172
5. CZARNECKI Ryszard 37001
6. BŁASIAK Wojciech Bolesław 2286
7. LECH Zbigniew Mirosław 1 937
8. BUBIEŃ Ryszard 4548
9. JAROCH Andrzej Stanisław 648
10. PAWŁOWSKI Jan 942
11. CHODORSKI Jacek Franciszek 1 365
12. CHMIELEWSKI Jan Roman 16544
13. BAJCAR Henryk 1 754
14. BIEĆ Jan Romuald 632
15. HANUSIAK Hubert 451
16. CZYŻEWSKI Jerzy Julian 572
17. DYTKO Maria Bogusława 2 195
18. GÓRAL Krzysztof 953
19. GRABOWIECKI Ferdynand 2018
20. MIKORSKI Henryk Jerzy 1009
21. KAWALEC Krzysztof Stanisław 4001
22. WOJTKIEWICZ Ryszard Stanisław 768
23. KILIAN Wiesław 2323
24. WYSOCKI Józef Kornel 1435
Lista ta uzyskała 5 mandatów
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. CZARNECKI Ryszard 37001


2. WÓJCIK Tomasz Feliks 30679
3. CHMIELEWSKI Jan Roman 16544
4. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 12 172
5. WIĄZOWSKI Waldemar Bogdan 5721
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 106713
l. KALETA Józef 59994
2. MAZURKIEWICZ Marek Karol 13 596
Monitor Polski Nr 64 - 1366- Poz. 620

3. OTRĘBA Jan Andrzej 2465


4. CYRUL Czesław 5418
5. DZIAŁOCHA Kazimierz 4521
6. SZYMAŃSKI Jan 5450
7. JASZTAL Teresa • 5610
8. PIECHOTA Eligiusz 1649
9. PŁUZIŃSKI Tadeusz 471
10. KORZENIOWSKI Zbigniew 3 173
11. GAWEŁ Mieczysław 4366
Lista ta uzyskała 4 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
l. KALETA Józef 59994
2. MAZURKIEWICZ Marek Karol 13 596
3. JASZTAL Teresa 5610
4. SZYMAŃSKI Jan 5450
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1367 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 51- Zamość


1. W okręgu wyborczym wybierano 5 posłów.
Zarejestrowano 10 list okręgowych.
Uprawnionych do głosowania było 363638 osób.
W głosowaniu wzięło udział 167466 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 46.05%.
Głosów nieważnych oddano 6891, co stanowi 4.11 % ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 160575, co stanowi 95.89% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 5 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 5385
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 1 931
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 3043
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 8446
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 53679
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 30428
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 39477
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 1 812
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 13568
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 2806
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 53679
1. BIELA Adam 23 819
2. MULAWA Andrzej Stanisław 4623
3. ZYBAŁA Bolesław 2013
4. SZYPROWSKI Piotr 2052
5. SCHODZIŃSKI Stanisław 5866
6. GRZELACZYK Marek 1 968
7. SENDECKA Maria 5456
8. MISZTAL Stanisław 6002
9. CIESIELSKI Krzysztof 604
10. KNIAŹ Kazimierz 1276
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. BIELA Adam 23 819
2. MISZTAL Stanisław 6002
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 30428
l. BYRAJan 14097
2. PIEKARSKI Ryszard Jerzy 4 193
3 . CZURYŁO Stanisław 3788
4. KOSAKOWSKI Zdzisław Szczepan 1994
5. KOPACZYŃSKI Ryszard Bolesław 1466
Monitor Polski Nr 64 - 1368- Poz. 620

6. CZARZASTY Włodzimierz 4890


Lista ta uzyskała l mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:
1. BYRA Jan 14097
Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe 39477
1. PODKAŃSKI Lesław Paweł 9592
2. DOBRZAŃSKI Stanisław 2815
3 . RAPA Stanisław 3991
4. TOKARSKA Genowefa 4022
5. BONDYRA Ryszard 8099
6. STANIBULA Ryszard Zbigniew 4179
7. JA WORSKI Marian 3204
8. ŻUK Edward 1 701
9. ROCZKOWSKI Stanisław Roch l 196
10. BOJARCZUK Helena Stanisława 678
Lista ta uzyskała 2 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
l. PODKAŃSKI Lesław Paweł 9 592
2. BONDYRA Ryszard 8 099
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 4 - Unia Wolności

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1369 - Poz. 620

Okręg wyborczy nr 52 - Zielona Góra


1. W okręgu wyborczym wybierano 7 posłów.
Zarejestrowano 11 list okręgowych .
Uprawnionych do głosowania było 487876 osób.
W głosowaniu wzięło udział 219052 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 44.90%.
Głosów nieważnych oddano 10 590, co stanowi 4.83% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 208 462, co stanowi 95.17% ogólnej liczby głosów.
Wybrano 7 posłów.
2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym
oddano następującą liczbę głosów:
na listę nr 1 - Unia Pracy oddano 11 952
na listę nr 2 - Blok dla Polski oddano 1 319
na listę nr 3 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów oddano 3755
na listę nr 4 - Unia Wolności oddano 24380
na listę nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność oddano 59591
na listę nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 77901
na listę nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 14315
na listę nr 8 - Unia Prawicy Rzeczypospolitej oddano 3709
na listę nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP oddano 6661
na listę nr 10 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - KPEiR oddano 4470
na listę nr 12 - Przymierze Samoobrona oddano 409
3. Na okręgowe listy kandydatów, uprawnione do udziału w podziale mandatów i na
poszczególnych kandydatów z tych list oddano następujące liczby głosów:
Lista nr 4 - Unia Wolności 24380
l. FIEDOROWlCZ Czesław 10 100
2. ŁAPANOWSKI Mieczysław 2282
3. GOEBEL Kazimierz Józef 2040
4. ROLA Zdzisław Jan 1067
5. STRĄK Ryszard Stanisław 1 978
6. RONOWlCZ Bożena 986
7. ZIELIŃSKI Mariusz Lech 813
8. GRZESIAK Zbigniew Lucjan 1 158
9. RATAJCZAK Wiesław 528
10. POLAK Elżbieta Anna 1472
11. BIERNAT Marek 817
12. JURKIEWlCZ Piotr 372
13. CHĘCIŃSKI Zbigniew Bazyli 402
14. KA WALA Andrzej Jerzy 365
Lista ta uzyskała 1 mandat
Posłem został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

1. FIEDOROWlCZ Czesław 10 100


Lista nr 5 - Akcja Wyborcza Solidarność 59591
1. JANKOWSKI Maciej 16622
Monitor Polski Nr 64 - 1370- Poz. 620

2. CZARNECKI Witold 2257


3. CHRZANOWSKI Andrzej 10316
4. BUDNlAK Marek 5 153
5. BLASZCZYK Krzysztof 2400
6. DROZD Władysław 4329
7. STĘPIEŃ Krzysztof 4814
8. ANDRZEJEWSKA SROCZYŃSKA Grażyna 3651
9. BARAN Janusz 673
10. DASZKIEWICZ Edward 5989
11. SZCZEPANIK Tadeusz 1602
12. ZARZYCKI Mieczysław 755
13. RUDNIK Zbigniew 379
14. KORZENIEWSKI Ireneusz 651
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. JANKOWSKI Maciej 16622
2. CHRZANOWSKI Andrzej 10316
3. DASZKIEWICZ Edward 5989
Lista nr 6 - Sojusz Lewicy Demokratycznej 77901
1. BILIŃSKI Tadeusz 18055
2. OWOC Alfred 17214
3. BRACHMAŃSKI Andrzej 15234
4. BLOCH Jadwiga Grażyna 10614
5. MIECH Zenon 3048
6. MARCINIAK Irena 4599
7. PAŃTAK Kazimierz 3472
8. KALUSKI Maciej 2354
9. KUŚNIERZ Andrzej 1686
10. CIEŚLIKOWSKI Jerzy 678
11. ZAJĄC Jerzy 947
Lista ta uzyskała 3 mandaty
Posłami zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:
1. BILIŃSKI Tadeusz 18055
2. OWOC Alfred 17214
3. BRACHMAŃSKI Andrzej 15234
4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie
uzyskały mandatów:

Lista nr 7 - Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 9 - Ruch Odbudowy Polski ROP


Monitor Polski Nr 64 - 1371 - Poz. 620

III
WYNIKI WYBORÓW Z OGÓLNOPOLSKICH LIST
KANDYDATÓW NA POSŁÓW
A. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 10 ogólnopolskich list kandydatów na
posłów. Listy okręgowe komitetów wyborczych, których listy ogólnopolskie zostały

zarejestrowane, uzyskały w skali kraju następujące liczby ważnie oddanych głosów:

na listy nr 1 zgłoszone przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy


oddano 620611 głosów, tj. 4,74% głosów ważnych,

na listy nr 2 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko


Demokratyczny - Blok dla Polski
oddano 178395 głosów, tj. 1,36% głosów ważnych,

na listy nr 3 zgłoszone przez Prezydium Rady Naczelnej Krajowego Porozumienia


Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej
oddano 212826 głosów, tj. 1,63% głosów ważnych,

na listy nr 4 zgłoszone przez Zarząd Unii Wolności


oddano 1 749518 głosów, tj. 13,37% głosów ważnych,

na listy nr 5 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność


oddano 4427373 głosy, tj. 33,83% głosów ważnych,

na listy nr 6 zgłoszone przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy


Demokratycznej
oddano 3 551 224 głosy, tj. 27,13% głosów ważnych,

na listy nr 7 zgłoszone przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa


Ludowego
oddano 956 184 głosy, tj. 7,31 % głosów ważnych,

na listy nr 8 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy


Rzeczypospolitej
oddano 266317 głosów, tj. 2,03% głosów ważnych,

na listy nr 9 zgłoszone przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski


oddano 727072 głosy, tj. 5,56% głosów ważnych,

na listy nr 10 zgłoszone przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów


oddano 284826 głosów, tj . 2,18% głosów ważnych.
,
B. Po sprawdzeniu prawidłowości ustalenia wyników wyborów w 52 okręgach wyborczych,
Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż spośród zarejestrowanych ogólnopolskich
list kandydatów na posłów:
Monitor Polski Nr 64 - 1372- Poz. 620

1. Warunki określone wart. 4 Ordynacji wyborczej do Sejmu, to jest. uzyskanie przez


okręgowe listy kandydatów co najmniej 7% ważnie oddanych głosów w skali kraju,
spełniły następujące listy ogólnopolskie i w związku z tym uczestniczyły w podziale
mandatów:

lista nr 4 zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności,

lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność,

lista nr 6 zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej,

lista nr 7 zgłoszona przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa


Ludowego.
2. Warunków określonych wart. 4 Ordynacji wyborczej do Sejmu nie spełniły i w związku z
tym nie uczestniczyły w podziale mandatów następujące listy ogólnopolskie:

lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy,

lista nr 2 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko Demokratyczny -


Blok dla Polski,

lista nr 3 zgłoszona przez Prezydium Rady Naczelnej Krajowego Porozumienia


Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej,

lista nr 8 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej,

lista nr 9 zgłoszona przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski,

lista nr 10 zgłoszona przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów.

C. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 118 i art. 119 Ordynacji wyborczej do
I '
Sejmu podzieliła 69 mandatów, które przypadły następującym ogólnopolskim listom
kandydatów i kandydatom z tych list:

Lista nr 4 zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności otrzymała 11 mandatów.


1. Syryjczyk Tadeusz Andrzej kandydujący w okręgu Nr 21

2. Lewandowski Janusz Antoni kandydujący w okręgu Nr 11

3. Onyszkiewicz Janusz kandydujący w okręgu Nr 36


Monitor Polski Nr 64 - 1373 - Poz. 620

4. Król Jan Władysław kandydujący w okręgu Nr 42

5. Wujec Henryk kandydujący w okręgu Nr 7

6. Czech Mirosław kandydujący w okręgu Nr 29

7. Góralska Helena Teresa kandydująca w okręgu Nr 9

8. Osiatyński Epaminondas Jerzy kandydujący w okręgu Nr 22

9. Ciemniewski Jerzy Stanisław kandydujący w okręgu Nr 23

10. Janas Zbigniew Piotr kandydujący w okręgu Nr 39

11. Staręga- Piasek Joanna kandydująca w okręgu Nr 19

Lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność otrzymała 29


mandatów.
1. Janiak Kazimierz Józef kandydujący w okręgu Nr 42

2. Iwanicki Stanisław kandydujący w okręgu Nr 37

3. Dembiński Marian kandydujący w okręgu Nr 48

4. Dziamski Leszek Franciszek kandydujący w okręgu Nr 35

5. Kamiński Mariusz kandydujący w okręgu Nr 1

6. Buzek Jerzy kandydujący w okręgu Nr 17

7. Biernacki Marek kandydujący w okręgu Nr 11

8. Gwiżdż Jerzy kandydujący w okręgu Nr 1

9. Kilian Tadeusz kandydujący w okręgu Nr 11

10. Rutkowski Roman kandydujący w okręgu Nr 12

11. Szyszko Tomasz kandydujący w okręgu Nr 19


Monitor Polski Nr 64 - 1374 - Poz. 620

12. Karwowski Tomasz kandydujący w okręgu Nr 15

13. Wełnicki Tomasz kandydujący w okręgu Nr 39

14. Anusz Andrzej kandydujący w okręgu Nr 2

15. Dom Ludwik kandydujący w okręgu Nr 2

16. Żurek Bogdan kandydujący w okręgu Nr 15

17. Mroziński Zbigniew kandydujący w okręgu Nr 33

18. Wójcik Piotr Wojciech kandydujący w okręgu Nr 1

19. Grzonkowski Stanisław Marian kandydujący w okręgu Nr 1

20. Oraniec Jan kandydujący w okręgu Nr 45

21 . Woźnicki Andrzej Maciej kandydujący w okręgu Nr 27

22. Janiszewski Michał kandydujący w okręgu Nr 1

23. Hausner Wojciech kandydujący w okręgu Nr 21

24. Wasiński Włodzimierz kandydujący w okręgu Nr 50

25. Arkuszewski Wojciech Marian kandydujący w okręgu Nr 8

26. Bielan Adam Jerzy kandydujący w okręgu Nr 1

27. Nieduszyński Witold kandydujący w okręgu Nr 18

28. Pabisiak Joanna kandydująca w okręgu Nr 1

29. Śnieżek Adam Walenty kandydujący w okręgu Nr 38

Lista nr 6 zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej


otrzymała 23 mandaty.
1. Manicki Maciej Maria kandydujący w okręgu Nr 44

2. Zaciura Jan kandydujący w okręgu Nr 1


Monitor Polski Nr 64 - 1375 - Poz. 620

3. Otręba Jan Andrzej kandydujący w okręgu Nr 50

4. Janas Stanisław kandydujący w okręgu Nr 38

5. Okońska-Zaremba Małgorzata kandydująca w okręgu Nr 28

6. Wikiński Marek Michał kandydujący w okręgu Nr 37

7. J ankiewicz Paweł kandydujący w okręgu Nr 27

8. Tuszyński Zdzisław kandydujący w okręgu Nr 35

9. Skorulski Andrzej Jan kandydujący w okręgu Nr 11

10. Poręba Maciej kandydujący w okręgu Nr 1

11. Macner Stefan kandydujący w okręgu Nr 5

12. Nikolski Lech Stanisław kandydujący w okręgu Nr 3

13. Paszczyk Stanisław Stefan kandydujący w okręgu Nr 2

14. Wagner Marek kandydujący w okręgu Nr 14

15. Tuderek Grzegorz Konstanty kandydujący w okręgu Nr 38

16. Konarski Włodzimierz kandydujący w okręgu Nr 27

17. Syczewski Jan kandydujący w okręgu Nr 4

18. Żelazowski Andrzej kandydujący w okręgu Nr 2

19. Działocha Kazimierz kandydujący' w okręgu Nr 50

20. 01ak Wacław Czesław kandydujący w okręgu Nr 1

21. Filek Anna Maria kandydująca w okręgu Nr 21

22. Freyberg Ewa Krystyna kandydująca w okręgu Nr 12

23. Kisieliński Jan Michał kandydujący w okręgu Nr 16

Lista nr 7 zgłoszona przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa


Ludowego otrzymała 6 mandatów.
1. Zych Józef kandydujący w okręgu Nr 52

2. Pietrewicz Mirosław Piotr kandydujący w okręgu Nr 1


Monitor Polski Nr 64 - 1376- Poz. 620

3. Łuczak Aleksander Piotr kandydujący w okręgu Nr 31

4. Dobrosz Janusz kandydujący w okręgu Nr 50

5. Pęk Bogdan Marek kandydujący w okręgu Nr 21

6. Kalemba Stanisław kandydujący w okręgu Nr 35

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Łączkowski
1 1W i
· ·!

.........~~:.......:~ 1..~ ....... ~~'t


Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej:

Stanisław Kosmal

Andrzej Wróblewski

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej:

Stefan Jaworski

Jan Kacprzak

F erdynand Rymarz

Zbigniew Szonert

Stanisław Zabłocki

Tadeusz Żyznowski